Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor"

Transkript

1 Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

2 Personaleomsætningsstatistik Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2003 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2003 Jens Bjørn Christiansen, næstformand, Grafisk tilrettelægning og tryk: Kommuneinformation KL Omslag: Inprint, Kolding Kontorchef Indhold: Kommuneinformation Peder Raunsø Jensen, Københavns Kommune ISSN ISBN Kontorchef Per Korshøj, Ekspedition: Amtsrådsforeningen KL Kommuneinformation Chefkonsulent Sommerstedsgade 5 Anne Andersen, 1718 København V. Amtsrådsforeningen Tlf.: Fax: Bestillingsnr.: Vicekontorchef Per Steen Larsen, Frederiksberg Kommune Administrationschef Elo Thomsen, Frederiksberg Kommune Direktør Peter Bramsnæs, KL Fuldmægtig Christian Riise Laursen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Henrik Nielsen, Finansministeriet Fuldmægtig Janus Rønholt Hansen, Finansministeriet Chefkonsulent Thorkild Wedebye, Danmarks Statistik Ledelse: Løndatachef Steen Jakobsen

3 Forord Med nærværende publikation udsendes opgørelse af personaleomsætningen i den kommunale sektor for 2000/01. Personaleomsætningsstatistikken er baseret på udtræk fra Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem og bliver udarbejdet årligt. I forvejen foreligger opgørelse over personaleomsætning fra og med 1987/88. Udover resultaterne i tabelhæftet giver statistiksystemet mulighed for at foretage opgørelser med en større detaljeringsgrad samt mulighed for at udarbejde personaleomsætningsstatistik for de enkelte kommuner og amtskommuner. Oplysninger om andre tabelformer kan fås ved henvendelse til Lasse Hadberg, tlf.nr Det Fælleskommunale Løndatakontor. Steen Jakobsen Juni 2003

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Datagrundlag og afgrænsning Definitioner Bemærkninger Tegnforklaring Personaleomsætning 1996/ / Mobillitet 1996/ / Tabel 1 Personaleomsætning personer fordelt på overenskomstområder Tabel 2 Personaleomsætning og mobilitet personer fordelt på overenskomstområder Tabel 3 Personaleomsætning og mobilitet kvinder, fordelt på overenskomstområder Tabel 4 Personaleomsætning og mobilitet mænd, fordelt på overenskomstområder Tabel 5 Personaleomsætning og mobilitet personer, fordelt på pensionsformer Tabel 6 Personaleomsætning personer, fordelt på aldersgrupper... 29

6

7 1. Datagrundlag og afgrænsning Datagrundlaget for udarbejdelsen af statistikken er udtræk af oplysninger fra Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem som består af personorienterede oplysninger fra de kommunale edblønanvisningssystemer suppeleret med oplysninger fra kommuner og institutioner, herunder selvejende plejehjem og daginstitutioner, som ikke anvender disse lønsystemer. Fra disse indhentes oplysningerne enten via magnetbånd fra egne edb-systemer eller via spørgeskemaer. Denne manuelle del af statistikken udgør knap 3% af statistiksystemet samlede datagrundlag. Oplysningerne i den manuelle del indgår ikke i datagrundlaget for personaleomsætningen. Yderligere er personer ansat under forskellige former for arbejdsmarkedsforanstaltninger år 1 eller år 2 samt personer som år 1 var 70 år eller derover holdt uden for statistikken. Desuden er personale ansat i Hovedstadens Sygehusfællesskab, HS, holdt uden for den aktuelle opgørelse. Fra og med 2000/2001 er statistikken - fra at være baseret på årsudtrækkets 4. kvartal - omlagt til at være baseret på data for november måned (månedsudtrækket). Datagrundlaget er hermed afgrænset til at omfatte samtlige personer på nær de omtalte udeladelser, som var ansat i kommunerne og amtskommunerne i november måned enten år 1 eller år Definitioner Statistikken omfatter opgørelse af såvel personaleomsætningen, forstået som personalemæssige bevægelser mellem den amts- /kommunale sektor og de øvrige sektorer som mobiliteten, dvs. bevægelser indenfor den amts/kommunale sektor. Personaleomsætningen er opgjort samlet for den kommunale sektor i forhold til den statslige og den private sektor, HS samt den sektor, der består af personer, der er ude af erhverv. Opgørelsen i henholdsvis brutto- og nettotal er baseret på tallene for afgang, målt som det antal personer, der var ansat år 1, men ikke år 2, og tilgang, målt som det antal personer, der var ansat år 2, men ikke år 1. Mobilitet er opgjort på baggrund af antal personer ansat begge år, men med ændret ansættelsesstatus i år 2 med hensyn til ansættelseskommune/-amt og overenskomstområde. De anvendte overenskomstområder i tabellerne modsvarer som hovedregel de amtslige og kommunale overenskomster og aftaler. I visse tilfælde kan personale dog af forhandlingsmæssige årsager være opdelt på flere overenskomstområder. Dette gør sig f.eks. gældende for sygeplejerske- og radiografuddannet personale som i tabellerne er opdelt på overenskomstområderne sygeplejersker, plejehjem, sygeplejersker, sygehuse og "radiografer. Opdelingen på overenskomstområder betyder, at kun af- og tilgang mellem disse og ikke skift i stillinger inden for det enkelte overenskomstområder, opgøres i forbindelse med mobilitet. Dette betyder f.eks., at et skift fra elev til assistent eller fra assistent til overassistent indenfor overenskomstområdet kontorpersonale,

8 ikke medtages. I tilfælde af at et overenskomstområde eller en stilling f.eks. ved sammenskrivning af overenskomster skifter område fastholdes overenskomstområdet fra år 1 i det omfang, det er muligt. Eksempelvis er stillingen bibliotekarer, overenskomstansatte i 1997 overgået til overenskomstområdet akademikere. I statistikken 1996/97 er personalegruppen tilbageført til bibliotekarer, inklusiv ledere. Derimod har det ikke været muligt at tilbageføre gruppen frisører, som i samme statistik optræder under stillingsgruppen håndværkere. Tabelkolonnerne: Generelt gælder, at procentopgørelser er foretaget i forhold til antal personer i år 1. Ved opgørelser for hele den kommunale sektor under ét vil enhver form for mobilitet så at sige ophæve sig selv, da afgang i én kommune eller et overenskomstområde vil modsvares af tilgang i en anden kommune eller overenskomstområde. I disse tilfælde vil NETTOÆNDRING være lig med NETTOOMSÆTNING. Tallene i tabellerne kan, foruden at være et udtryk for personaleomsætning eller mobilitet samt de ovennævnte forhold, være påvirket af overenskomstmæssige forhold såsom ændringen i pensioner eller ændrede uddannelsesforhold. - ANTAL PERSONER år 1 - angiver antallet af personer, ansat i den kommunale sektor år 1. - ANTAL PERSONER år 2 - angiver antallet af personer, ansat i den kommunale sektor år 2. - AFGANG TIL ANDEN SEKTOR - omfatter personer ansat inden for den kommunale sektor år 1, men ikke år 2. - TILGANG FRA ANDEN SEKTOR - omfatter personer ansat inden for den kommunale sektor år 2, men ikke år 1. - AFGANG TIL SAMME OVERENSKOMSTOMRÅDE ANDEN KOM- MUNE - omfatter personer, ansat i samme overenskomstområde inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til anden kommune. - AFGANG TIL ANDEN OVERENSKOMSTOMRÅDE - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet overenskomstområde i samme henholdsvis anden kommune. - TILGANG FRA SAMME OVERENSKOMSTOMRÅDE ANDEN KOMMUNE - omfatter personer, ansat i nævnte overenskomstområde inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til anden kommune. - TILGANG FRA ANDEN OVERENSKOMSTOMR ÅDE - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til det anførte overenskomstområde i anden henholdsvis samme kommune. - AFGANG TIL ANDEN PENSIONSFORM - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet fra den anførte pensionsform til anden pensionsform (i anden eller samme kommune)

9 - TILGANG FRA ANDEN PENSIONSFORM - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til den aktuelle pensionsform fra en anden pensionsform (fra anden eller samme kommune). - BRUTTOOMSÆTNING er summen af tilgang fra og afgang til anden sektor. - NETTOOMSÆTNING er differencen mellem tilgang fra og afgang til anden sektor. - NETTOÆNDRING - er differencen mellem den samlede tilgang og afgang. Omfatter både personaleomsætning og mobilitet. 3. Bemærkninger Fra og med 1990/91-statistikken er timelønnet personale kun medtaget i det omfang, der er registreret et timetal i optællingsperioden. Bruttoomsætningen er først opgjort fra og med 1996/97-statistikken. Specielt for gruppen hospitalslaborantelever gælder, at ændringer i ansættelses- og lønforhold under uddannelse kan have indflydelse på tallene. Vedrørende tabel 1 Tabellen viser personaleomsætningen, henholdsvis brutto og netto for de enkelte overenskomstområder og for den kommunale sektor i alt. Vedrørende tabel 2, 3 og 4 Tabellerne viser såvel personaleomsætningen som mobilitet med hensyn til overenskomstområde og ansættelseskommune fordelt på overenskomstområder og opdelt på kvinder (tabel 3) og mænd (tabel 4). Vedrørende tabel 5 Tabel 5 viser personaleomsætningen og pensions- og kommunemobiliteten fordelt på pensionsformer. Ligeledes viser tabellen antallet af personer, der samtidig med et skift i pensionsform har foretaget et skift til en anden kommune. Fra og med statistikken for 2000/2001 er mindre grupper samlet under øvrige. Vedrørende tabel 6 Tabellen viser personaleomsætningen samt aldersfordelingen i den amts/kommunale sektor fordelt på 5-års aldersgrupper. Antal personer i de enkelte aldersgrupper er baseret på alderen år 1. Dvs. at en person som er 24 år og kun ansat i år 1 vil stå som afgang under aldersgruppen En person på 25 år og kun ansat i år 2 vil stå som tilgang under aldersgruppen

10 4. Tegnforklaring -, angiver værdien 0 >>>>, angiver, at værdien ikke kan udregnes, eller at den udregnede værdi ikke er angivet.

11 Personaleomsætning 1996/ / /97 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,3 14,8 13,1 27,9 1,7 mænd ,7 15,6 15,7 31,3-0,1 i alt ,0 15,0 13,8 28,7 1,2 1997/98 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,6 15,0 12,6 27,5 2,4 mænd ,4 16,7 15,1 31,8 1,7 i alt ,0 15,4 13,2 28,6 2,2 1998/99 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,8 15,3 13,4 28,7 2,0 mænd ,2 16,6 16,5 33,1 0,1 i alt ,0 15,7 14,2 29,8 1,5 1999/2000 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,1 14,4 12,7 27,1 1,7 mænd ,9 15,9 15,7 31,6 0,1 i alt ,0 14,8 13,5 28,2 1,3 2000/2001 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,5 16,7 13,6 30,4 3,1 mænd ,5 17,2 15,4 32,6 1,9 i alt ,0 16,9 14,0 30,9 2,8 Anm: alle procentopgørelser er afrundet til hele tal. "0" angiver derfor et tal mindre end 1. Procenttallene i kolonnen "andel" er beregnet i forhold til det totale antal personer. Procenttallene i de øvrige kolonner er beregnet i forhold til antal kvinder hhv. mænd ansat i sektoren "år 1" i den enkelte statistik; eksempelvis 1996 i statistikken for 1996/97

12 Mobilitet 1996/ / /97 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,3 3,9 4,2 andet ovk.omr. - samme kom ,5 2,6 2,5 andet ovk.omr. - anden kom ,1 1,8 2,0 i alt ,8 8,4 8,7 1997/98 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,2 2,4 3,0 andet ovk.omr. - samme kom ,6 3,0 2,7 andet ovk.omr. - anden kom ,1 1,8 2,0 i alt ,0 7,2 7,8 1998/99 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,8 5,3 5,0 andet ovk.omr. - samme kom ,6 2,9 2,7 andet ovk.omr. - anden kom ,3 2,1 2,2 i alt ,7 10,3 9,8 1999/2000 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,3 3,7 4,2 andet ovk.omr. - samme kom ,9 3,2 3,0 andet ovk.omr. - anden kom ,5 2,2 2,5 i alt ,8 9,0 9,6 2000/2001 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt samme ovk.omr. - anden kom ,4 2,4 3,2 andet ovk.omr. - samme kom ,7 1,7 1,7 andet ovk.omr. - anden kom ,0 1,6 1,9 i alt ,1 5,8 6,8 Anm: alle procentopgørelser er afrundet til 1 decimal og beregnet i forhold til det totale antal personer ansat i sektoren "år 1" i den enkelte statistik, eksempelvis 1996 i statistikken for 1996/97. Der kan være små afvigelser i procenttallene i forhold til de enkelte års statistikker, det skyldes at persontallene er afrundede hele tal antal personer procenter

13 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Akademikere , , , , Amtsbetj./pedeller v. ældrebol., arf,kbh ,1 7 6,0-6 -5, ,1 110 Amtsvejmænd m.fl., arf ,3 29 5,2-6 -1, ,4 558 Arbejds-, vej- og gartnerformænd, KL ,1 47 6, , ,9 674 Audiologiassistenter og -elever , ,9 7 7, ,4 103 Beredskabspers. i chef/lederstillinger ,8 28 9, ,5 286 Beredskabspersonale ,2 53 4,5-8 -0, , Beredskabspersonale, Kbh Betjente, underformænd og medhj., Kbh , ,4 5 1, ,3 347 Bibliotekarer, ikke-faguddannede , ,0 1 1, ,4 65 Bibliotekarer, incl. ledere ,6 17 1, ,1 59 5, Biografledere og -direktører Brandpersonale, deltidsbeskæftiget , , , ,1 93 Buschauffører m.v , ,4 24 2, , Bygningskonstruktører ,3 43 6, , ,4 681 Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh ,7 1 4,3-1 -4,3 3 13,0 24 Chefer, Arf ,1 35 8,2 9 2, ,2 516 Chefer, KL ,3 85 4, , , Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol , ,0 2 20,0 8 Dagplejeledere m.fl ,5 78 5,6 2 0, , Dagplejere , ,0 43 0, , Edb-personale, ARF , ,1 32 5, ,2 690 Edb-personale, Kbh ,8 6 28,6 5 23,8 7 33,3 35 Egu-elever, praktikaftale , , , ,9 323 Ejendomsfunktionærer , , , ,4 119 Ergo- og fysioterapeuter m.v., Kl , , , , Ergo-/fysioterapeuter/afsp.pæd., Kbh,Frb , ,5 15 3, ,2 418 Ernærings- og husholdningsøkonomer , ,9-2 -1, ,6 102 Familievejledere , , ,0 - Flyvepladspersonale ,2 3 13,6-1 -4,5 7 31,8 20 Fodterapeuter, Kbh, Frb , ,3 1 14,3 4 Formænd, mestre, skolebetjente, kbh ,6 11 3, , ,9 334 Fotografer ,4 6 4,7-6 -4, ,1 119 Gasmekanikere, naturgasselskaber , , , ,3 105 Grafisk personale ,6 11 8,9 4 3, ,5 131 Hal-, stadion- og idrætsinspektører ,9 11 4, , ,0 264 Handicapledsagere , , , ,7 432 Husassistenter, arf, KL , , , , Husholdningsledere ,8 2 9,5 1 4,8 3 14,3 24 Håndværkere , , , , Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb ,3 1 3, ,7 28 Jordemødre , ,2 28 2, ,5 991 Journalister , , , ,8 96 Kantineledere/rengøringsledere/-chefer , ,6 6 1, ,3 356 Kedel- maskin- og motorpassere ,2 1 1,6-1 -1,6 3 4,8 62

14 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Kommunallæger , ,5 16 5, ,4 301 Konserveringsteknikere og formgivere ,7 6 20,0 1 3, ,7 32 Kontor- og edb-personale, arf,kl,frb , , , , Kontoradministrativt personale, Kbh , , , , Kontraktansatte i ht og busdivisionen Kort- og Landmålingsteknikere , ,8 8 12, ,0 73 Køk.-/økonomaass.m.fl.basisgr.Kl,Kbh,Frb , , , , Køkkenassistentelever , , , ,5 617 Laborantelever , , , ,4 210 Laboratorie- og miljøpersonale , , , ,5 539 Ledende administrativt pers., Kbh,Frb ,7 6 2,9-8 -3,8 20 9,6 212 Ledende brandpersonale, kbh Ledende servicepersonale ,3 20 5, , ,5 377 Ledende værkst.pers. mv., klientværkst , ,8-3 -0, , Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg ,5 35 4,4-9 -1,1 79 9,9 840 Legepladspersonale , , , ,2 132 Læge-, spec.læge- og tandlægekonsulenter , , , ,2 96 Lægesekretærer, arf,kl,frb , , , , Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v , ,8 4 0, , Lærere m.fl., folkeskolen , , , , Lærere m.fl., vidtg. specialundv. m.m , , , , Lærere, gymn./hf-kurser , ,3 90 1, , Maritimt personale , , , ,7 311 Maskinmestre, Frb ,9 1 14, ,6 4 57,1 5 Maskinmestre, Kbh ,9 3 1, , ,6 130 Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, Arf ,2 3 2,5-2 -1,7 8 6,7 112 Medicinstud. i underordnet lægestilling , , , ,9 90 Mesterstillinger m.v ,8 1 2,4-1 -2,4 3 7,1 41 Miljøkontrollører ved miljøkontrollen , ,1 2 11,1 16 Miljøteknikere, ARF , ,4 11 6, ,1 176 Museumspersonale , ,8 6 18, ,8 39 Musikere m.fl., landsdelsorkestre , ,1-1 -0, ,9 163 Musikskoleledere ,4 7 4, ,8 162 Musikskolelærere , ,8 83 4, , Neurofysiologiassistenter og -elever , ,4 7 11, ,3 68 Oldfrueassistenter ,7 1 3,8-1 -3,8 3 11,5 24 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere , , , , Overlæger m.v., Kbh ,3 2 33, ,7 7 Overlæger mv., sygehuse , , , , Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v ,3 8 14,0 1 1, ,3 60 Pedeller/skolebetjente, arf ,7 34 8,4-9 -2, ,1 399 Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark ,5 222 >>>> 221 >>>> 223 >>>> 230 Pers. v. centralkommunernes trans.selsk Personale v. komm. forsyningsvirks. mv ,3 85 8, , , Personale ved aftenskoler/fritidsunderv , , , ,8 50

15 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Personale ved teatre ,7 4 7, , ,1 10 Pgu-elever , , , ,8 769 Piccoloer/piccoliner, arf,kbh,frb , ,9-2 -1, ,8 101 Portører/sygehusportører , , , , Projektlønsans./pers. i off. arb.tilbud , , , ,7 59 Psykologiske konsulenter ,5 1 12,5 1 12,5 11 Pæd. personale, daginst./klub/skolefr , , , , Pædagog- og støttemedhjælpere m.fl , , , , Pædagogisk personale, døgninst. m.v , , , , Pædagogiske konsulenter ,9 6 3,4 1 0,6 11 6,3 175 Pædagogstuderende , , , , Radiografelever ,6 7 3, , ,9 145 Reng.-/husass./køkkenarb., Kbh, Frb , , , , Rengøringsassistenter, arf, KL , , , , Serviceass. m.fl. ved parkeringskorps , , , ,8 155 Serviceassistentelever , , , ,7 48 Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse , ,3 74 5, , Skov- og landskabsingeniører , ,5 10 9, ,4 113 Social- og sundhedspersonale , , , , Socialpædagoger, hjemme-hos, Kbh ,1 6 26,1 6 26,1 31 Socialrådg./socialformidlere , , , , Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv , , , , Syge- og sundhedspersonale, Arf , , , , Syge- og sundhedspersonale, basisgr., KL , , , , Syge- og sundhedspersonale, ledere, Arf , , , , Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL , , , , Syge-, hjemme- og sundhedsplejersker,frb , ,0 6 3, ,3 169 Sygehusapotekere ,3 1 6,3 1 6,3 18 Sygehuslæger (hon.løn) ,2 6 5,6-5 -4, ,7 105 Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) , , , , Sygeplejerskeuddannet personale, Kbh , , , , Tandklinikassistenter , ,5 25 1, , Tandlæger , ,9 16 1, , Tandplejere, Kl, Kbh, Frb , ,4 12 4, ,3 281 Tandteknikere og -elever, Kbh,Frb Tekn. servicemedarb./-ledere, KL , , , , Tekn.Servicemedarb./led. & Arb.led., Frb ,8 9 8,7 5 4, ,5 106 Teknisk personale, Kbh ,9 15 5, ,9 256 Tekniske tegnere m.fl., arf,kl,frb , ,6 79 4, , Tilsynsass. v. levnedsmiddelkontrollen , , ,0 - Tilsynsførende ass., forsorgshjem , , , ,2 205 Tilsynsførende læger, plejehjem , ,0 3 30,0 7 Tolke , ,4 13 8, ,9 153 Trafikkontrollører/driftsassistenter Underordnede læger (reservelæger) , , , ,

16 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Vaskeripersonale , , ,4 - Økonomaelever , ,2-7 -9, ,9 64 Økonomaer og køkkenl.,(ledergr.),kbh,frb ,3 3 5,0 1 1,7 5 8,3 62 Øvrige , , , , Økonomaer og køkkenl.,(ledergr.),kbh,frb ,3 3 4,9 1 1,6 5 8,2 62 I alt , , , ,

17 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Akademikere , , , , , , ,5 Amtsbetj./pedeller v. ældrebol., arf,kbh ,1 3 2, ,7 7 6,0 3 2, , ,0 Amtsvejmænd m.fl., arf , ,5 29 5, , ,4 Arbejds-, vej- og gartnerformænd, KL ,1 2 0, ,3 47 6,8 2 0, , ,7 Audiologiassistenter og -elever ,5 1 1, , ,9 1 1, , ,4 Beredskabspers. i chef/lederstillinger ,8 6 2, ,9 28 9,8 6 2, , ,3 Beredskabspersonale ,2 1 0, ,1 53 4,5 1 0, , ,6 Beredskabspersonale, Kbh Betjente, underformænd og medhj., Kbh , , , , ,3 Bibliotekarer, ikke-faguddannede , , , , ,2 Bibliotekarer, incl. ledere ,6 3 0, ,6 17 1,4 3 0, , ,5 Biografledere og -direktører , ,3 Brandpersonale, deltidsbeskæftiget , , , , ,8 Buschauffører m.v , , , , ,6 Bygningskonstruktører ,3 15 2, ,7 43 6,1 15 2, , ,7 Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh , , , ,3 Chefer, Arf ,1 6 1, ,0 35 8,2 6 1, , ,3 Chefer, KL ,3 32 1, ,8 85 4,3 32 1, , ,9 Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol ,0 1 10, , ,0 Dagplejeledere m.fl ,5 9 0, ,6 78 5,6 9 0, , ,7 Dagplejere ,9 37 0, , ,0 37 0, , ,2 Edb-personale, ARF ,1 3 0, , ,1 3 0, , ,7 Edb-personale, Kbh , , , ,7 Egu-elever, praktikaftale ,9 2 0, , ,1 2 0, , ,6 Ejendomsfunktionærer ,4 1 0, , ,1 1 0, , ,8 Ergo- og fysioterapeuter m.v., Kl ,7 99 3, , ,8 99 3, , ,7 Ergo-/fysioterapeuter/afsp.pæd., Kbh,Frb ,7 2 0, , ,5 2 0, , ,1 Ernærings- og husholdningsøkonomer ,8 4 3, , ,9 4 3, , ,9 Familievejledere , ,0 Flyvepladspersonale , ,5 3 13, ,1 Fodterapeuter, Kbh, Frb , , ,9 Formænd, mestre, skolebetjente, kbh , ,8 11 3, , ,8 Fotografer , ,3 6 4, ,0 Gasmekanikere, naturgasselskaber , , ,0 Grafisk personale , ,6 11 8, , ,6 Hal-, stadion- og idrætsinspektører ,9 2 0, ,7 11 4,1 2 0, , ,2 Handicapledsagere , , , , ,5 Husassistenter, arf, KL ,4 49 0, , ,3 49 0, , ,3 Husholdningsledere , , , ,3 Håndværkere ,9 9 0, , ,4 9 0, , ,1 Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb , ,0 1 3, , ,7 Jordemødre ,3 38 3, , ,2 38 3, , ,0 Journalister ,2 1 1, ,6 1 1, , ,1 Kantineledere/rengøringsledere/-chefer ,8 1 0, , ,6 1 0, , ,5 Kedel- maskin- og motorpassere , , ,

18 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Kommunallæger ,9 14 4, , ,5 14 4, , ,0 Konserveringsteknikere og formgivere , , , ,7 Kontor- og edb-personale, arf,kl,frb , , , , , , ,0 Kontoradministrativt personale, Kbh , , , , ,0 Kontraktansatte i ht og busdivisionen Kort- og Landmålingsteknikere , , , ,1 Køk.-/økonomaass.m.fl.basisgr.Kl,Kbh,Frb , , , , , , ,3 Køkkenassistentelever ,2 4 0, , ,3 4 0, , ,8 Laborantelever , , , , ,5 Laboratorie- og miljøpersonale ,9 14 2, , ,5 14 2, , ,9 Ledende administrativt pers., Kbh,Frb , ,4 6 2, , ,9 Ledende brandpersonale, kbh Ledende servicepersonale , ,6 20 5, , ,1 Ledende værkst.pers. mv., klientværkst ,9 6 0, , ,8 6 0, , ,2 Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg ,5 17 2, ,1 35 4,4 17 2, , ,9 Legepladspersonale , , , , ,6 Læge-, spec.læge- og tandlægekonsulenter , , , , ,0 Lægesekretærer, arf,kl,frb , , , , , , ,3 Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v ,4 6 0, , ,8 6 0, , ,5 Lærere m.fl., folkeskolen , , , , , , ,8 Lærere m.fl., vidtg. specialundv. m.m ,4 42 0, , ,4 42 0, , ,9 Lærere, gymn./hf-kurser , , , , , , ,0 Maritimt personale ,6 2 0, ,1 2 0, , ,0 Maskinmestre, Frb , , ,6 Maskinmestre, Kbh , ,1 3 1, ,3 Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, Arf , ,0 3 2, , ,9 Medicinstud. i underordnet lægestilling ,7 2 3, , ,2 2 3, , ,4 Mesterstillinger m.v , , ,4 Miljøkontrollører ved miljøkontrollen , ,1 Miljøteknikere, ARF ,7 1 0, , ,4 1 0, , ,3 Museumspersonale , , , ,9 Musikere m.fl., landsdelsorkestre , , , , ,8 Musikskoleledere ,4 2 1, ,6 7 4,4 2 1, , ,3 Musikskolelærere , , , , , , ,4 Neurofysiologiassistenter og -elever ,9 4 6, ,4 4 6, ,5 Oldfrueassistenter , ,8 1 3, ,7 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere ,3 90 0, , ,8 90 0, , ,6 Overlæger m.v., Kbh , , , ,7 Overlæger mv., sygehuse ,2 77 2, , ,2 77 2, , ,3 Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v , ,8 8 14, , ,3 Pedeller/skolebetjente, arf , ,5 34 8, , ,0 Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark , ,5 222 >>>> , >>>> Pers. v. centralkommunernes trans.selsk Personale v. komm. forsyningsvirks. mv ,3 4 0, ,7 85 8,3 4 0, , ,3 Personale ved aftenskoler/fritidsunderv , , , , ,0

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 O F F E N T L I

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1 Resumé Faktaboks 1: Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1.786 ansatte 1.816 ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer,

Læs mere

Leder- og medarbejderudvikling

Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling i Horsens kommune Indledning I 1992 havde kommunens ledelse en grundlæggende drøftelse af omgivelsernes forventninger til udviklingen af den

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Dagens program Overenskomstforhandlingerne 2013 i helikopterperspektiv Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Ny kompetencefond og lokal løndannelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013 Offentlige finanser Offentligt ansatte 2009-2013 Indholdsfortegnelse Kap 1. Indledning... 3 Kap 2. Antal offentligt ansatte... 4 Tabel 1. Ansatte efter funktionel fordeling (COFOG) 2013 og 1.- 4. kvartal...

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere