Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor"

Transkript

1 Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

2 Personaleomsætningsstatistik Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2003 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2003 Jens Bjørn Christiansen, næstformand, Grafisk tilrettelægning og tryk: Kommuneinformation KL Omslag: Inprint, Kolding Kontorchef Indhold: Kommuneinformation Peder Raunsø Jensen, Københavns Kommune ISSN ISBN Kontorchef Per Korshøj, Ekspedition: Amtsrådsforeningen KL Kommuneinformation Chefkonsulent Sommerstedsgade 5 Anne Andersen, 1718 København V. Amtsrådsforeningen Tlf.: Fax: Bestillingsnr.: Vicekontorchef Per Steen Larsen, Frederiksberg Kommune Administrationschef Elo Thomsen, Frederiksberg Kommune Direktør Peter Bramsnæs, KL Fuldmægtig Christian Riise Laursen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Henrik Nielsen, Finansministeriet Fuldmægtig Janus Rønholt Hansen, Finansministeriet Chefkonsulent Thorkild Wedebye, Danmarks Statistik Ledelse: Løndatachef Steen Jakobsen

3 Forord Med nærværende publikation udsendes opgørelse af personaleomsætningen i den kommunale sektor for 2000/01. Personaleomsætningsstatistikken er baseret på udtræk fra Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem og bliver udarbejdet årligt. I forvejen foreligger opgørelse over personaleomsætning fra og med 1987/88. Udover resultaterne i tabelhæftet giver statistiksystemet mulighed for at foretage opgørelser med en større detaljeringsgrad samt mulighed for at udarbejde personaleomsætningsstatistik for de enkelte kommuner og amtskommuner. Oplysninger om andre tabelformer kan fås ved henvendelse til Lasse Hadberg, tlf.nr Det Fælleskommunale Løndatakontor. Steen Jakobsen Juni 2003

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Datagrundlag og afgrænsning Definitioner Bemærkninger Tegnforklaring Personaleomsætning 1996/ / Mobillitet 1996/ / Tabel 1 Personaleomsætning personer fordelt på overenskomstområder Tabel 2 Personaleomsætning og mobilitet personer fordelt på overenskomstområder Tabel 3 Personaleomsætning og mobilitet kvinder, fordelt på overenskomstområder Tabel 4 Personaleomsætning og mobilitet mænd, fordelt på overenskomstområder Tabel 5 Personaleomsætning og mobilitet personer, fordelt på pensionsformer Tabel 6 Personaleomsætning personer, fordelt på aldersgrupper... 29

6

7 1. Datagrundlag og afgrænsning Datagrundlaget for udarbejdelsen af statistikken er udtræk af oplysninger fra Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem som består af personorienterede oplysninger fra de kommunale edblønanvisningssystemer suppeleret med oplysninger fra kommuner og institutioner, herunder selvejende plejehjem og daginstitutioner, som ikke anvender disse lønsystemer. Fra disse indhentes oplysningerne enten via magnetbånd fra egne edb-systemer eller via spørgeskemaer. Denne manuelle del af statistikken udgør knap 3% af statistiksystemet samlede datagrundlag. Oplysningerne i den manuelle del indgår ikke i datagrundlaget for personaleomsætningen. Yderligere er personer ansat under forskellige former for arbejdsmarkedsforanstaltninger år 1 eller år 2 samt personer som år 1 var 70 år eller derover holdt uden for statistikken. Desuden er personale ansat i Hovedstadens Sygehusfællesskab, HS, holdt uden for den aktuelle opgørelse. Fra og med 2000/2001 er statistikken - fra at være baseret på årsudtrækkets 4. kvartal - omlagt til at være baseret på data for november måned (månedsudtrækket). Datagrundlaget er hermed afgrænset til at omfatte samtlige personer på nær de omtalte udeladelser, som var ansat i kommunerne og amtskommunerne i november måned enten år 1 eller år Definitioner Statistikken omfatter opgørelse af såvel personaleomsætningen, forstået som personalemæssige bevægelser mellem den amts- /kommunale sektor og de øvrige sektorer som mobiliteten, dvs. bevægelser indenfor den amts/kommunale sektor. Personaleomsætningen er opgjort samlet for den kommunale sektor i forhold til den statslige og den private sektor, HS samt den sektor, der består af personer, der er ude af erhverv. Opgørelsen i henholdsvis brutto- og nettotal er baseret på tallene for afgang, målt som det antal personer, der var ansat år 1, men ikke år 2, og tilgang, målt som det antal personer, der var ansat år 2, men ikke år 1. Mobilitet er opgjort på baggrund af antal personer ansat begge år, men med ændret ansættelsesstatus i år 2 med hensyn til ansættelseskommune/-amt og overenskomstområde. De anvendte overenskomstområder i tabellerne modsvarer som hovedregel de amtslige og kommunale overenskomster og aftaler. I visse tilfælde kan personale dog af forhandlingsmæssige årsager være opdelt på flere overenskomstområder. Dette gør sig f.eks. gældende for sygeplejerske- og radiografuddannet personale som i tabellerne er opdelt på overenskomstområderne sygeplejersker, plejehjem, sygeplejersker, sygehuse og "radiografer. Opdelingen på overenskomstområder betyder, at kun af- og tilgang mellem disse og ikke skift i stillinger inden for det enkelte overenskomstområder, opgøres i forbindelse med mobilitet. Dette betyder f.eks., at et skift fra elev til assistent eller fra assistent til overassistent indenfor overenskomstområdet kontorpersonale,

8 ikke medtages. I tilfælde af at et overenskomstområde eller en stilling f.eks. ved sammenskrivning af overenskomster skifter område fastholdes overenskomstområdet fra år 1 i det omfang, det er muligt. Eksempelvis er stillingen bibliotekarer, overenskomstansatte i 1997 overgået til overenskomstområdet akademikere. I statistikken 1996/97 er personalegruppen tilbageført til bibliotekarer, inklusiv ledere. Derimod har det ikke været muligt at tilbageføre gruppen frisører, som i samme statistik optræder under stillingsgruppen håndværkere. Tabelkolonnerne: Generelt gælder, at procentopgørelser er foretaget i forhold til antal personer i år 1. Ved opgørelser for hele den kommunale sektor under ét vil enhver form for mobilitet så at sige ophæve sig selv, da afgang i én kommune eller et overenskomstområde vil modsvares af tilgang i en anden kommune eller overenskomstområde. I disse tilfælde vil NETTOÆNDRING være lig med NETTOOMSÆTNING. Tallene i tabellerne kan, foruden at være et udtryk for personaleomsætning eller mobilitet samt de ovennævnte forhold, være påvirket af overenskomstmæssige forhold såsom ændringen i pensioner eller ændrede uddannelsesforhold. - ANTAL PERSONER år 1 - angiver antallet af personer, ansat i den kommunale sektor år 1. - ANTAL PERSONER år 2 - angiver antallet af personer, ansat i den kommunale sektor år 2. - AFGANG TIL ANDEN SEKTOR - omfatter personer ansat inden for den kommunale sektor år 1, men ikke år 2. - TILGANG FRA ANDEN SEKTOR - omfatter personer ansat inden for den kommunale sektor år 2, men ikke år 1. - AFGANG TIL SAMME OVERENSKOMSTOMRÅDE ANDEN KOM- MUNE - omfatter personer, ansat i samme overenskomstområde inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til anden kommune. - AFGANG TIL ANDEN OVERENSKOMSTOMRÅDE - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet overenskomstområde i samme henholdsvis anden kommune. - TILGANG FRA SAMME OVERENSKOMSTOMRÅDE ANDEN KOMMUNE - omfatter personer, ansat i nævnte overenskomstområde inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til anden kommune. - TILGANG FRA ANDEN OVERENSKOMSTOMR ÅDE - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til det anførte overenskomstområde i anden henholdsvis samme kommune. - AFGANG TIL ANDEN PENSIONSFORM - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet fra den anførte pensionsform til anden pensionsform (i anden eller samme kommune)

9 - TILGANG FRA ANDEN PENSIONSFORM - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til den aktuelle pensionsform fra en anden pensionsform (fra anden eller samme kommune). - BRUTTOOMSÆTNING er summen af tilgang fra og afgang til anden sektor. - NETTOOMSÆTNING er differencen mellem tilgang fra og afgang til anden sektor. - NETTOÆNDRING - er differencen mellem den samlede tilgang og afgang. Omfatter både personaleomsætning og mobilitet. 3. Bemærkninger Fra og med 1990/91-statistikken er timelønnet personale kun medtaget i det omfang, der er registreret et timetal i optællingsperioden. Bruttoomsætningen er først opgjort fra og med 1996/97-statistikken. Specielt for gruppen hospitalslaborantelever gælder, at ændringer i ansættelses- og lønforhold under uddannelse kan have indflydelse på tallene. Vedrørende tabel 1 Tabellen viser personaleomsætningen, henholdsvis brutto og netto for de enkelte overenskomstområder og for den kommunale sektor i alt. Vedrørende tabel 2, 3 og 4 Tabellerne viser såvel personaleomsætningen som mobilitet med hensyn til overenskomstområde og ansættelseskommune fordelt på overenskomstområder og opdelt på kvinder (tabel 3) og mænd (tabel 4). Vedrørende tabel 5 Tabel 5 viser personaleomsætningen og pensions- og kommunemobiliteten fordelt på pensionsformer. Ligeledes viser tabellen antallet af personer, der samtidig med et skift i pensionsform har foretaget et skift til en anden kommune. Fra og med statistikken for 2000/2001 er mindre grupper samlet under øvrige. Vedrørende tabel 6 Tabellen viser personaleomsætningen samt aldersfordelingen i den amts/kommunale sektor fordelt på 5-års aldersgrupper. Antal personer i de enkelte aldersgrupper er baseret på alderen år 1. Dvs. at en person som er 24 år og kun ansat i år 1 vil stå som afgang under aldersgruppen En person på 25 år og kun ansat i år 2 vil stå som tilgang under aldersgruppen

10 4. Tegnforklaring -, angiver værdien 0 >>>>, angiver, at værdien ikke kan udregnes, eller at den udregnede værdi ikke er angivet.

11 Personaleomsætning 1996/ / /97 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,3 14,8 13,1 27,9 1,7 mænd ,7 15,6 15,7 31,3-0,1 i alt ,0 15,0 13,8 28,7 1,2 1997/98 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,6 15,0 12,6 27,5 2,4 mænd ,4 16,7 15,1 31,8 1,7 i alt ,0 15,4 13,2 28,6 2,2 1998/99 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,8 15,3 13,4 28,7 2,0 mænd ,2 16,6 16,5 33,1 0,1 i alt ,0 15,7 14,2 29,8 1,5 1999/2000 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,1 14,4 12,7 27,1 1,7 mænd ,9 15,9 15,7 31,6 0,1 i alt ,0 14,8 13,5 28,2 1,3 2000/2001 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,5 16,7 13,6 30,4 3,1 mænd ,5 17,2 15,4 32,6 1,9 i alt ,0 16,9 14,0 30,9 2,8 Anm: alle procentopgørelser er afrundet til hele tal. "0" angiver derfor et tal mindre end 1. Procenttallene i kolonnen "andel" er beregnet i forhold til det totale antal personer. Procenttallene i de øvrige kolonner er beregnet i forhold til antal kvinder hhv. mænd ansat i sektoren "år 1" i den enkelte statistik; eksempelvis 1996 i statistikken for 1996/97

12 Mobilitet 1996/ / /97 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,3 3,9 4,2 andet ovk.omr. - samme kom ,5 2,6 2,5 andet ovk.omr. - anden kom ,1 1,8 2,0 i alt ,8 8,4 8,7 1997/98 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,2 2,4 3,0 andet ovk.omr. - samme kom ,6 3,0 2,7 andet ovk.omr. - anden kom ,1 1,8 2,0 i alt ,0 7,2 7,8 1998/99 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,8 5,3 5,0 andet ovk.omr. - samme kom ,6 2,9 2,7 andet ovk.omr. - anden kom ,3 2,1 2,2 i alt ,7 10,3 9,8 1999/2000 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,3 3,7 4,2 andet ovk.omr. - samme kom ,9 3,2 3,0 andet ovk.omr. - anden kom ,5 2,2 2,5 i alt ,8 9,0 9,6 2000/2001 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt samme ovk.omr. - anden kom ,4 2,4 3,2 andet ovk.omr. - samme kom ,7 1,7 1,7 andet ovk.omr. - anden kom ,0 1,6 1,9 i alt ,1 5,8 6,8 Anm: alle procentopgørelser er afrundet til 1 decimal og beregnet i forhold til det totale antal personer ansat i sektoren "år 1" i den enkelte statistik, eksempelvis 1996 i statistikken for 1996/97. Der kan være små afvigelser i procenttallene i forhold til de enkelte års statistikker, det skyldes at persontallene er afrundede hele tal antal personer procenter

13 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Akademikere , , , , Amtsbetj./pedeller v. ældrebol., arf,kbh ,1 7 6,0-6 -5, ,1 110 Amtsvejmænd m.fl., arf ,3 29 5,2-6 -1, ,4 558 Arbejds-, vej- og gartnerformænd, KL ,1 47 6, , ,9 674 Audiologiassistenter og -elever , ,9 7 7, ,4 103 Beredskabspers. i chef/lederstillinger ,8 28 9, ,5 286 Beredskabspersonale ,2 53 4,5-8 -0, , Beredskabspersonale, Kbh Betjente, underformænd og medhj., Kbh , ,4 5 1, ,3 347 Bibliotekarer, ikke-faguddannede , ,0 1 1, ,4 65 Bibliotekarer, incl. ledere ,6 17 1, ,1 59 5, Biografledere og -direktører Brandpersonale, deltidsbeskæftiget , , , ,1 93 Buschauffører m.v , ,4 24 2, , Bygningskonstruktører ,3 43 6, , ,4 681 Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh ,7 1 4,3-1 -4,3 3 13,0 24 Chefer, Arf ,1 35 8,2 9 2, ,2 516 Chefer, KL ,3 85 4, , , Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol , ,0 2 20,0 8 Dagplejeledere m.fl ,5 78 5,6 2 0, , Dagplejere , ,0 43 0, , Edb-personale, ARF , ,1 32 5, ,2 690 Edb-personale, Kbh ,8 6 28,6 5 23,8 7 33,3 35 Egu-elever, praktikaftale , , , ,9 323 Ejendomsfunktionærer , , , ,4 119 Ergo- og fysioterapeuter m.v., Kl , , , , Ergo-/fysioterapeuter/afsp.pæd., Kbh,Frb , ,5 15 3, ,2 418 Ernærings- og husholdningsøkonomer , ,9-2 -1, ,6 102 Familievejledere , , ,0 - Flyvepladspersonale ,2 3 13,6-1 -4,5 7 31,8 20 Fodterapeuter, Kbh, Frb , ,3 1 14,3 4 Formænd, mestre, skolebetjente, kbh ,6 11 3, , ,9 334 Fotografer ,4 6 4,7-6 -4, ,1 119 Gasmekanikere, naturgasselskaber , , , ,3 105 Grafisk personale ,6 11 8,9 4 3, ,5 131 Hal-, stadion- og idrætsinspektører ,9 11 4, , ,0 264 Handicapledsagere , , , ,7 432 Husassistenter, arf, KL , , , , Husholdningsledere ,8 2 9,5 1 4,8 3 14,3 24 Håndværkere , , , , Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb ,3 1 3, ,7 28 Jordemødre , ,2 28 2, ,5 991 Journalister , , , ,8 96 Kantineledere/rengøringsledere/-chefer , ,6 6 1, ,3 356 Kedel- maskin- og motorpassere ,2 1 1,6-1 -1,6 3 4,8 62

14 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Kommunallæger , ,5 16 5, ,4 301 Konserveringsteknikere og formgivere ,7 6 20,0 1 3, ,7 32 Kontor- og edb-personale, arf,kl,frb , , , , Kontoradministrativt personale, Kbh , , , , Kontraktansatte i ht og busdivisionen Kort- og Landmålingsteknikere , ,8 8 12, ,0 73 Køk.-/økonomaass.m.fl.basisgr.Kl,Kbh,Frb , , , , Køkkenassistentelever , , , ,5 617 Laborantelever , , , ,4 210 Laboratorie- og miljøpersonale , , , ,5 539 Ledende administrativt pers., Kbh,Frb ,7 6 2,9-8 -3,8 20 9,6 212 Ledende brandpersonale, kbh Ledende servicepersonale ,3 20 5, , ,5 377 Ledende værkst.pers. mv., klientværkst , ,8-3 -0, , Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg ,5 35 4,4-9 -1,1 79 9,9 840 Legepladspersonale , , , ,2 132 Læge-, spec.læge- og tandlægekonsulenter , , , ,2 96 Lægesekretærer, arf,kl,frb , , , , Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v , ,8 4 0, , Lærere m.fl., folkeskolen , , , , Lærere m.fl., vidtg. specialundv. m.m , , , , Lærere, gymn./hf-kurser , ,3 90 1, , Maritimt personale , , , ,7 311 Maskinmestre, Frb ,9 1 14, ,6 4 57,1 5 Maskinmestre, Kbh ,9 3 1, , ,6 130 Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, Arf ,2 3 2,5-2 -1,7 8 6,7 112 Medicinstud. i underordnet lægestilling , , , ,9 90 Mesterstillinger m.v ,8 1 2,4-1 -2,4 3 7,1 41 Miljøkontrollører ved miljøkontrollen , ,1 2 11,1 16 Miljøteknikere, ARF , ,4 11 6, ,1 176 Museumspersonale , ,8 6 18, ,8 39 Musikere m.fl., landsdelsorkestre , ,1-1 -0, ,9 163 Musikskoleledere ,4 7 4, ,8 162 Musikskolelærere , ,8 83 4, , Neurofysiologiassistenter og -elever , ,4 7 11, ,3 68 Oldfrueassistenter ,7 1 3,8-1 -3,8 3 11,5 24 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere , , , , Overlæger m.v., Kbh ,3 2 33, ,7 7 Overlæger mv., sygehuse , , , , Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v ,3 8 14,0 1 1, ,3 60 Pedeller/skolebetjente, arf ,7 34 8,4-9 -2, ,1 399 Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark ,5 222 >>>> 221 >>>> 223 >>>> 230 Pers. v. centralkommunernes trans.selsk Personale v. komm. forsyningsvirks. mv ,3 85 8, , , Personale ved aftenskoler/fritidsunderv , , , ,8 50

15 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Personale ved teatre ,7 4 7, , ,1 10 Pgu-elever , , , ,8 769 Piccoloer/piccoliner, arf,kbh,frb , ,9-2 -1, ,8 101 Portører/sygehusportører , , , , Projektlønsans./pers. i off. arb.tilbud , , , ,7 59 Psykologiske konsulenter ,5 1 12,5 1 12,5 11 Pæd. personale, daginst./klub/skolefr , , , , Pædagog- og støttemedhjælpere m.fl , , , , Pædagogisk personale, døgninst. m.v , , , , Pædagogiske konsulenter ,9 6 3,4 1 0,6 11 6,3 175 Pædagogstuderende , , , , Radiografelever ,6 7 3, , ,9 145 Reng.-/husass./køkkenarb., Kbh, Frb , , , , Rengøringsassistenter, arf, KL , , , , Serviceass. m.fl. ved parkeringskorps , , , ,8 155 Serviceassistentelever , , , ,7 48 Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse , ,3 74 5, , Skov- og landskabsingeniører , ,5 10 9, ,4 113 Social- og sundhedspersonale , , , , Socialpædagoger, hjemme-hos, Kbh ,1 6 26,1 6 26,1 31 Socialrådg./socialformidlere , , , , Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv , , , , Syge- og sundhedspersonale, Arf , , , , Syge- og sundhedspersonale, basisgr., KL , , , , Syge- og sundhedspersonale, ledere, Arf , , , , Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL , , , , Syge-, hjemme- og sundhedsplejersker,frb , ,0 6 3, ,3 169 Sygehusapotekere ,3 1 6,3 1 6,3 18 Sygehuslæger (hon.løn) ,2 6 5,6-5 -4, ,7 105 Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) , , , , Sygeplejerskeuddannet personale, Kbh , , , , Tandklinikassistenter , ,5 25 1, , Tandlæger , ,9 16 1, , Tandplejere, Kl, Kbh, Frb , ,4 12 4, ,3 281 Tandteknikere og -elever, Kbh,Frb Tekn. servicemedarb./-ledere, KL , , , , Tekn.Servicemedarb./led. & Arb.led., Frb ,8 9 8,7 5 4, ,5 106 Teknisk personale, Kbh ,9 15 5, ,9 256 Tekniske tegnere m.fl., arf,kl,frb , ,6 79 4, , Tilsynsass. v. levnedsmiddelkontrollen , , ,0 - Tilsynsførende ass., forsorgshjem , , , ,2 205 Tilsynsførende læger, plejehjem , ,0 3 30,0 7 Tolke , ,4 13 8, ,9 153 Trafikkontrollører/driftsassistenter Underordnede læger (reservelæger) , , , ,

16 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Vaskeripersonale , , ,4 - Økonomaelever , ,2-7 -9, ,9 64 Økonomaer og køkkenl.,(ledergr.),kbh,frb ,3 3 5,0 1 1,7 5 8,3 62 Øvrige , , , , Økonomaer og køkkenl.,(ledergr.),kbh,frb ,3 3 4,9 1 1,6 5 8,2 62 I alt , , , ,

17 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Akademikere , , , , , , ,5 Amtsbetj./pedeller v. ældrebol., arf,kbh ,1 3 2, ,7 7 6,0 3 2, , ,0 Amtsvejmænd m.fl., arf , ,5 29 5, , ,4 Arbejds-, vej- og gartnerformænd, KL ,1 2 0, ,3 47 6,8 2 0, , ,7 Audiologiassistenter og -elever ,5 1 1, , ,9 1 1, , ,4 Beredskabspers. i chef/lederstillinger ,8 6 2, ,9 28 9,8 6 2, , ,3 Beredskabspersonale ,2 1 0, ,1 53 4,5 1 0, , ,6 Beredskabspersonale, Kbh Betjente, underformænd og medhj., Kbh , , , , ,3 Bibliotekarer, ikke-faguddannede , , , , ,2 Bibliotekarer, incl. ledere ,6 3 0, ,6 17 1,4 3 0, , ,5 Biografledere og -direktører , ,3 Brandpersonale, deltidsbeskæftiget , , , , ,8 Buschauffører m.v , , , , ,6 Bygningskonstruktører ,3 15 2, ,7 43 6,1 15 2, , ,7 Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh , , , ,3 Chefer, Arf ,1 6 1, ,0 35 8,2 6 1, , ,3 Chefer, KL ,3 32 1, ,8 85 4,3 32 1, , ,9 Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol ,0 1 10, , ,0 Dagplejeledere m.fl ,5 9 0, ,6 78 5,6 9 0, , ,7 Dagplejere ,9 37 0, , ,0 37 0, , ,2 Edb-personale, ARF ,1 3 0, , ,1 3 0, , ,7 Edb-personale, Kbh , , , ,7 Egu-elever, praktikaftale ,9 2 0, , ,1 2 0, , ,6 Ejendomsfunktionærer ,4 1 0, , ,1 1 0, , ,8 Ergo- og fysioterapeuter m.v., Kl ,7 99 3, , ,8 99 3, , ,7 Ergo-/fysioterapeuter/afsp.pæd., Kbh,Frb ,7 2 0, , ,5 2 0, , ,1 Ernærings- og husholdningsøkonomer ,8 4 3, , ,9 4 3, , ,9 Familievejledere , ,0 Flyvepladspersonale , ,5 3 13, ,1 Fodterapeuter, Kbh, Frb , , ,9 Formænd, mestre, skolebetjente, kbh , ,8 11 3, , ,8 Fotografer , ,3 6 4, ,0 Gasmekanikere, naturgasselskaber , , ,0 Grafisk personale , ,6 11 8, , ,6 Hal-, stadion- og idrætsinspektører ,9 2 0, ,7 11 4,1 2 0, , ,2 Handicapledsagere , , , , ,5 Husassistenter, arf, KL ,4 49 0, , ,3 49 0, , ,3 Husholdningsledere , , , ,3 Håndværkere ,9 9 0, , ,4 9 0, , ,1 Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb , ,0 1 3, , ,7 Jordemødre ,3 38 3, , ,2 38 3, , ,0 Journalister ,2 1 1, ,6 1 1, , ,1 Kantineledere/rengøringsledere/-chefer ,8 1 0, , ,6 1 0, , ,5 Kedel- maskin- og motorpassere , , ,

18 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Kommunallæger ,9 14 4, , ,5 14 4, , ,0 Konserveringsteknikere og formgivere , , , ,7 Kontor- og edb-personale, arf,kl,frb , , , , , , ,0 Kontoradministrativt personale, Kbh , , , , ,0 Kontraktansatte i ht og busdivisionen Kort- og Landmålingsteknikere , , , ,1 Køk.-/økonomaass.m.fl.basisgr.Kl,Kbh,Frb , , , , , , ,3 Køkkenassistentelever ,2 4 0, , ,3 4 0, , ,8 Laborantelever , , , , ,5 Laboratorie- og miljøpersonale ,9 14 2, , ,5 14 2, , ,9 Ledende administrativt pers., Kbh,Frb , ,4 6 2, , ,9 Ledende brandpersonale, kbh Ledende servicepersonale , ,6 20 5, , ,1 Ledende værkst.pers. mv., klientværkst ,9 6 0, , ,8 6 0, , ,2 Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg ,5 17 2, ,1 35 4,4 17 2, , ,9 Legepladspersonale , , , , ,6 Læge-, spec.læge- og tandlægekonsulenter , , , , ,0 Lægesekretærer, arf,kl,frb , , , , , , ,3 Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v ,4 6 0, , ,8 6 0, , ,5 Lærere m.fl., folkeskolen , , , , , , ,8 Lærere m.fl., vidtg. specialundv. m.m ,4 42 0, , ,4 42 0, , ,9 Lærere, gymn./hf-kurser , , , , , , ,0 Maritimt personale ,6 2 0, ,1 2 0, , ,0 Maskinmestre, Frb , , ,6 Maskinmestre, Kbh , ,1 3 1, ,3 Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, Arf , ,0 3 2, , ,9 Medicinstud. i underordnet lægestilling ,7 2 3, , ,2 2 3, , ,4 Mesterstillinger m.v , , ,4 Miljøkontrollører ved miljøkontrollen , ,1 Miljøteknikere, ARF ,7 1 0, , ,4 1 0, , ,3 Museumspersonale , , , ,9 Musikere m.fl., landsdelsorkestre , , , , ,8 Musikskoleledere ,4 2 1, ,6 7 4,4 2 1, , ,3 Musikskolelærere , , , , , , ,4 Neurofysiologiassistenter og -elever ,9 4 6, ,4 4 6, ,5 Oldfrueassistenter , ,8 1 3, ,7 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere ,3 90 0, , ,8 90 0, , ,6 Overlæger m.v., Kbh , , , ,7 Overlæger mv., sygehuse ,2 77 2, , ,2 77 2, , ,3 Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v , ,8 8 14, , ,3 Pedeller/skolebetjente, arf , ,5 34 8, , ,0 Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark , ,5 222 >>>> , >>>> Pers. v. centralkommunernes trans.selsk Personale v. komm. forsyningsvirks. mv ,3 4 0, ,7 85 8,3 4 0, , ,3 Personale ved aftenskoler/fritidsunderv , , , , ,0

19 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Personale ved teatre , , , ,5 Pgu-elever , , , , ,0 Piccoloer/piccoliner, arf,kbh,frb , , , , ,7 Portører/sygehusportører ,0 4 0, , ,7 4 0, , ,8 Projektlønsans./pers. i off. arb.tilbud , , , , ,0 Psykologiske konsulenter , , ,5 Pæd. personale, daginst./klub/skolefr , , , , , , ,5 Pædagog- og støttemedhjælpere m.fl , , , , , , ,7 Pædagogisk personale, døgninst. m.v , , , , , , ,2 Pædagogiske konsulenter ,9 2 1, ,2 6 3,4 2 1, , ,6 Pædagogstuderende ,6 22 0, , ,8 22 0, , ,5 Radiografelever , ,2 7 3, ,6 Reng.-/husass./køkkenarb., Kbh, Frb ,6 4 0, , ,2 4 0, , ,5 Rengøringsassistenter, arf, KL , , , , , , ,5 Serviceass. m.fl. ved parkeringskorps , , , , ,2 Serviceassistentelever , , , , ,3 Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse ,1 2 0, , ,3 2 0, , ,6 Skov- og landskabsingeniører ,9 2 1, , ,5 2 1, , ,7 Social- og sundhedspersonale , , , , , , ,0 Socialpædagoger, hjemme-hos, Kbh ,7 6 26, , ,8 Socialrådg./socialformidlere , , , , , , ,0 Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv ,5 36 0, , ,7 36 0, , ,3 Syge- og sundhedspersonale, Arf , , , , , , ,0 Syge- og sundhedspersonale, basisgr., KL , , , , , , ,2 Syge- og sundhedspersonale, ledere, Arf ,6 28 0, , ,0 28 0, , ,5 Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL ,3 62 2, , ,9 62 2, , ,4 Syge-, hjemme- og sundhedsplejersker,frb , , , , ,2 Sygehusapotekere , , ,5 Sygehuslæger (hon.løn) ,2 1 0, ,6 6 5,6 1 0, , ,8 Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) ,1 5 0, , ,0 5 0, , ,8 Sygeplejerskeuddannet personale, Kbh ,8 8 0, , ,9 8 0, , ,3 Tandklinikassistenter ,4 14 0, , ,5 14 0, , ,9 Tandlæger ,6 51 4, , ,9 51 4, , ,4 Tandplejere, Kl, Kbh, Frb ,9 8 3, , ,4 8 3, , ,5 Tandteknikere og -elever, Kbh,Frb Tekn. servicemedarb./-ledere, KL ,2 27 0, , ,1 27 0, , ,8 Tekn.Servicemedarb./led. & Arb.led., Frb , ,8 9 8, , ,9 Teknisk personale, Kbh , ,8 15 5, , ,2 Tekniske tegnere m.fl., arf,kl,frb ,1 20 1, , ,6 20 1, , ,5 Tilsynsass. v. levnedsmiddelkontrollen , ,0 Tilsynsførende ass., forsorgshjem , , , , ,4 Tilsynsførende læger, plejehjem , ,0 Tolke , , , , ,8 Trafikkontrollører/driftsassistenter Underordnede læger (reservelæger) , , , , , , ,9

20 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Vaskeripersonale , , ,0 Økonomaelever , , , , ,3 Økonomaer og køkkenl.,(ledergr.),kbh,frb , ,7 3 5, , ,3 Øvrige ,8 8 0, , ,5 8 0, , ,9 I alt , , , , , , ,8

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Registeranalysen

Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Registeranalysen Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Registeranalysen Lotte Bøgh Andersen Ingvild Olsen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Vibeke Lehmann Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Indhold 1.

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor...

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor... Forhandlingskartellets hvem, hvad, hvor... Udgiver: Forhandlingskartellet c/o FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Telefon 33 36 88 00 fk@ftf.dk www.forhandlingskartellet.dk Introduktion

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand.

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik.

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik. Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik. februar 2001 Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik Styringsgruppe: Kontorchef Det fælleskommunale Løndatakontor Kjeld Fisker, formand Københavns

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune KONCERNSERVICE SERVICEINDGANG IT 1 Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune Anne Boll, Enhedschef for IT Rådgivning

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1 Resumé Faktaboks 1: Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1.786 ansatte 1.816 ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer,

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Leder- og medarbejderudvikling

Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling i Horsens kommune Indledning I 1992 havde kommunens ledelse en grundlæggende drøftelse af omgivelsernes forventninger til udviklingen af den

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 O F F E N T L I

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere