Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor"

Transkript

1 Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

2 Personaleomsætningsstatistik Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2003 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2003 Jens Bjørn Christiansen, næstformand, Grafisk tilrettelægning og tryk: Kommuneinformation KL Omslag: Inprint, Kolding Kontorchef Indhold: Kommuneinformation Peder Raunsø Jensen, Københavns Kommune ISSN ISBN Kontorchef Per Korshøj, Ekspedition: Amtsrådsforeningen KL Kommuneinformation Chefkonsulent Sommerstedsgade 5 Anne Andersen, 1718 København V. Amtsrådsforeningen Tlf.: Fax: Bestillingsnr.: Vicekontorchef Per Steen Larsen, Frederiksberg Kommune Administrationschef Elo Thomsen, Frederiksberg Kommune Direktør Peter Bramsnæs, KL Fuldmægtig Christian Riise Laursen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Henrik Nielsen, Finansministeriet Fuldmægtig Janus Rønholt Hansen, Finansministeriet Chefkonsulent Thorkild Wedebye, Danmarks Statistik Ledelse: Løndatachef Steen Jakobsen

3 Forord Med nærværende publikation udsendes opgørelse af personaleomsætningen i den kommunale sektor for 2000/01. Personaleomsætningsstatistikken er baseret på udtræk fra Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem og bliver udarbejdet årligt. I forvejen foreligger opgørelse over personaleomsætning fra og med 1987/88. Udover resultaterne i tabelhæftet giver statistiksystemet mulighed for at foretage opgørelser med en større detaljeringsgrad samt mulighed for at udarbejde personaleomsætningsstatistik for de enkelte kommuner og amtskommuner. Oplysninger om andre tabelformer kan fås ved henvendelse til Lasse Hadberg, tlf.nr Det Fælleskommunale Løndatakontor. Steen Jakobsen Juni 2003

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Datagrundlag og afgrænsning Definitioner Bemærkninger Tegnforklaring Personaleomsætning 1996/ / Mobillitet 1996/ / Tabel 1 Personaleomsætning personer fordelt på overenskomstområder Tabel 2 Personaleomsætning og mobilitet personer fordelt på overenskomstområder Tabel 3 Personaleomsætning og mobilitet kvinder, fordelt på overenskomstområder Tabel 4 Personaleomsætning og mobilitet mænd, fordelt på overenskomstområder Tabel 5 Personaleomsætning og mobilitet personer, fordelt på pensionsformer Tabel 6 Personaleomsætning personer, fordelt på aldersgrupper... 29

6

7 1. Datagrundlag og afgrænsning Datagrundlaget for udarbejdelsen af statistikken er udtræk af oplysninger fra Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem som består af personorienterede oplysninger fra de kommunale edblønanvisningssystemer suppeleret med oplysninger fra kommuner og institutioner, herunder selvejende plejehjem og daginstitutioner, som ikke anvender disse lønsystemer. Fra disse indhentes oplysningerne enten via magnetbånd fra egne edb-systemer eller via spørgeskemaer. Denne manuelle del af statistikken udgør knap 3% af statistiksystemet samlede datagrundlag. Oplysningerne i den manuelle del indgår ikke i datagrundlaget for personaleomsætningen. Yderligere er personer ansat under forskellige former for arbejdsmarkedsforanstaltninger år 1 eller år 2 samt personer som år 1 var 70 år eller derover holdt uden for statistikken. Desuden er personale ansat i Hovedstadens Sygehusfællesskab, HS, holdt uden for den aktuelle opgørelse. Fra og med 2000/2001 er statistikken - fra at være baseret på årsudtrækkets 4. kvartal - omlagt til at være baseret på data for november måned (månedsudtrækket). Datagrundlaget er hermed afgrænset til at omfatte samtlige personer på nær de omtalte udeladelser, som var ansat i kommunerne og amtskommunerne i november måned enten år 1 eller år Definitioner Statistikken omfatter opgørelse af såvel personaleomsætningen, forstået som personalemæssige bevægelser mellem den amts- /kommunale sektor og de øvrige sektorer som mobiliteten, dvs. bevægelser indenfor den amts/kommunale sektor. Personaleomsætningen er opgjort samlet for den kommunale sektor i forhold til den statslige og den private sektor, HS samt den sektor, der består af personer, der er ude af erhverv. Opgørelsen i henholdsvis brutto- og nettotal er baseret på tallene for afgang, målt som det antal personer, der var ansat år 1, men ikke år 2, og tilgang, målt som det antal personer, der var ansat år 2, men ikke år 1. Mobilitet er opgjort på baggrund af antal personer ansat begge år, men med ændret ansættelsesstatus i år 2 med hensyn til ansættelseskommune/-amt og overenskomstområde. De anvendte overenskomstområder i tabellerne modsvarer som hovedregel de amtslige og kommunale overenskomster og aftaler. I visse tilfælde kan personale dog af forhandlingsmæssige årsager være opdelt på flere overenskomstområder. Dette gør sig f.eks. gældende for sygeplejerske- og radiografuddannet personale som i tabellerne er opdelt på overenskomstområderne sygeplejersker, plejehjem, sygeplejersker, sygehuse og "radiografer. Opdelingen på overenskomstområder betyder, at kun af- og tilgang mellem disse og ikke skift i stillinger inden for det enkelte overenskomstområder, opgøres i forbindelse med mobilitet. Dette betyder f.eks., at et skift fra elev til assistent eller fra assistent til overassistent indenfor overenskomstområdet kontorpersonale,

8 ikke medtages. I tilfælde af at et overenskomstområde eller en stilling f.eks. ved sammenskrivning af overenskomster skifter område fastholdes overenskomstområdet fra år 1 i det omfang, det er muligt. Eksempelvis er stillingen bibliotekarer, overenskomstansatte i 1997 overgået til overenskomstområdet akademikere. I statistikken 1996/97 er personalegruppen tilbageført til bibliotekarer, inklusiv ledere. Derimod har det ikke været muligt at tilbageføre gruppen frisører, som i samme statistik optræder under stillingsgruppen håndværkere. Tabelkolonnerne: Generelt gælder, at procentopgørelser er foretaget i forhold til antal personer i år 1. Ved opgørelser for hele den kommunale sektor under ét vil enhver form for mobilitet så at sige ophæve sig selv, da afgang i én kommune eller et overenskomstområde vil modsvares af tilgang i en anden kommune eller overenskomstområde. I disse tilfælde vil NETTOÆNDRING være lig med NETTOOMSÆTNING. Tallene i tabellerne kan, foruden at være et udtryk for personaleomsætning eller mobilitet samt de ovennævnte forhold, være påvirket af overenskomstmæssige forhold såsom ændringen i pensioner eller ændrede uddannelsesforhold. - ANTAL PERSONER år 1 - angiver antallet af personer, ansat i den kommunale sektor år 1. - ANTAL PERSONER år 2 - angiver antallet af personer, ansat i den kommunale sektor år 2. - AFGANG TIL ANDEN SEKTOR - omfatter personer ansat inden for den kommunale sektor år 1, men ikke år 2. - TILGANG FRA ANDEN SEKTOR - omfatter personer ansat inden for den kommunale sektor år 2, men ikke år 1. - AFGANG TIL SAMME OVERENSKOMSTOMRÅDE ANDEN KOM- MUNE - omfatter personer, ansat i samme overenskomstområde inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til anden kommune. - AFGANG TIL ANDEN OVERENSKOMSTOMRÅDE - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet overenskomstområde i samme henholdsvis anden kommune. - TILGANG FRA SAMME OVERENSKOMSTOMRÅDE ANDEN KOMMUNE - omfatter personer, ansat i nævnte overenskomstområde inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til anden kommune. - TILGANG FRA ANDEN OVERENSKOMSTOMR ÅDE - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til det anførte overenskomstområde i anden henholdsvis samme kommune. - AFGANG TIL ANDEN PENSIONSFORM - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet fra den anførte pensionsform til anden pensionsform (i anden eller samme kommune)

9 - TILGANG FRA ANDEN PENSIONSFORM - omfatter personer, ansat inden for den kommunale sektor begge år, men som i år 2 har skiftet til den aktuelle pensionsform fra en anden pensionsform (fra anden eller samme kommune). - BRUTTOOMSÆTNING er summen af tilgang fra og afgang til anden sektor. - NETTOOMSÆTNING er differencen mellem tilgang fra og afgang til anden sektor. - NETTOÆNDRING - er differencen mellem den samlede tilgang og afgang. Omfatter både personaleomsætning og mobilitet. 3. Bemærkninger Fra og med 1990/91-statistikken er timelønnet personale kun medtaget i det omfang, der er registreret et timetal i optællingsperioden. Bruttoomsætningen er først opgjort fra og med 1996/97-statistikken. Specielt for gruppen hospitalslaborantelever gælder, at ændringer i ansættelses- og lønforhold under uddannelse kan have indflydelse på tallene. Vedrørende tabel 1 Tabellen viser personaleomsætningen, henholdsvis brutto og netto for de enkelte overenskomstområder og for den kommunale sektor i alt. Vedrørende tabel 2, 3 og 4 Tabellerne viser såvel personaleomsætningen som mobilitet med hensyn til overenskomstområde og ansættelseskommune fordelt på overenskomstområder og opdelt på kvinder (tabel 3) og mænd (tabel 4). Vedrørende tabel 5 Tabel 5 viser personaleomsætningen og pensions- og kommunemobiliteten fordelt på pensionsformer. Ligeledes viser tabellen antallet af personer, der samtidig med et skift i pensionsform har foretaget et skift til en anden kommune. Fra og med statistikken for 2000/2001 er mindre grupper samlet under øvrige. Vedrørende tabel 6 Tabellen viser personaleomsætningen samt aldersfordelingen i den amts/kommunale sektor fordelt på 5-års aldersgrupper. Antal personer i de enkelte aldersgrupper er baseret på alderen år 1. Dvs. at en person som er 24 år og kun ansat i år 1 vil stå som afgang under aldersgruppen En person på 25 år og kun ansat i år 2 vil stå som tilgang under aldersgruppen

10 4. Tegnforklaring -, angiver værdien 0 >>>>, angiver, at værdien ikke kan udregnes, eller at den udregnede værdi ikke er angivet.

11 Personaleomsætning 1996/ / /97 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,3 14,8 13,1 27,9 1,7 mænd ,7 15,6 15,7 31,3-0,1 i alt ,0 15,0 13,8 28,7 1,2 1997/98 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,6 15,0 12,6 27,5 2,4 mænd ,4 16,7 15,1 31,8 1,7 i alt ,0 15,4 13,2 28,6 2,2 1998/99 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,8 15,3 13,4 28,7 2,0 mænd ,2 16,6 16,5 33,1 0,1 i alt ,0 15,7 14,2 29,8 1,5 1999/2000 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,1 14,4 12,7 27,1 1,7 mænd ,9 15,9 15,7 31,6 0,1 i alt ,0 14,8 13,5 28,2 1,3 2000/2001 antal år 1 tilgang afgang brutto netto andel tilgang afgang brutto netto antal personer procenter kvinder ,5 16,7 13,6 30,4 3,1 mænd ,5 17,2 15,4 32,6 1,9 i alt ,0 16,9 14,0 30,9 2,8 Anm: alle procentopgørelser er afrundet til hele tal. "0" angiver derfor et tal mindre end 1. Procenttallene i kolonnen "andel" er beregnet i forhold til det totale antal personer. Procenttallene i de øvrige kolonner er beregnet i forhold til antal kvinder hhv. mænd ansat i sektoren "år 1" i den enkelte statistik; eksempelvis 1996 i statistikken for 1996/97

12 Mobilitet 1996/ / /97 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,3 3,9 4,2 andet ovk.omr. - samme kom ,5 2,6 2,5 andet ovk.omr. - anden kom ,1 1,8 2,0 i alt ,8 8,4 8,7 1997/98 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,2 2,4 3,0 andet ovk.omr. - samme kom ,6 3,0 2,7 andet ovk.omr. - anden kom ,1 1,8 2,0 i alt ,0 7,2 7,8 1998/99 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,8 5,3 5,0 andet ovk.omr. - samme kom ,6 2,9 2,7 andet ovk.omr. - anden kom ,3 2,1 2,2 i alt ,7 10,3 9,8 1999/2000 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt antal personer procenter samme ovk.omr. - anden kom ,3 3,7 4,2 andet ovk.omr. - samme kom ,9 3,2 3,0 andet ovk.omr. - anden kom ,5 2,2 2,5 i alt ,8 9,0 9,6 2000/2001 kvinder mænd i alt kvinder mænd i alt Antal i alt samme ovk.omr. - anden kom ,4 2,4 3,2 andet ovk.omr. - samme kom ,7 1,7 1,7 andet ovk.omr. - anden kom ,0 1,6 1,9 i alt ,1 5,8 6,8 Anm: alle procentopgørelser er afrundet til 1 decimal og beregnet i forhold til det totale antal personer ansat i sektoren "år 1" i den enkelte statistik, eksempelvis 1996 i statistikken for 1996/97. Der kan være små afvigelser i procenttallene i forhold til de enkelte års statistikker, det skyldes at persontallene er afrundede hele tal antal personer procenter

13 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Akademikere , , , , Amtsbetj./pedeller v. ældrebol., arf,kbh ,1 7 6,0-6 -5, ,1 110 Amtsvejmænd m.fl., arf ,3 29 5,2-6 -1, ,4 558 Arbejds-, vej- og gartnerformænd, KL ,1 47 6, , ,9 674 Audiologiassistenter og -elever , ,9 7 7, ,4 103 Beredskabspers. i chef/lederstillinger ,8 28 9, ,5 286 Beredskabspersonale ,2 53 4,5-8 -0, , Beredskabspersonale, Kbh Betjente, underformænd og medhj., Kbh , ,4 5 1, ,3 347 Bibliotekarer, ikke-faguddannede , ,0 1 1, ,4 65 Bibliotekarer, incl. ledere ,6 17 1, ,1 59 5, Biografledere og -direktører Brandpersonale, deltidsbeskæftiget , , , ,1 93 Buschauffører m.v , ,4 24 2, , Bygningskonstruktører ,3 43 6, , ,4 681 Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh ,7 1 4,3-1 -4,3 3 13,0 24 Chefer, Arf ,1 35 8,2 9 2, ,2 516 Chefer, KL ,3 85 4, , , Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol , ,0 2 20,0 8 Dagplejeledere m.fl ,5 78 5,6 2 0, , Dagplejere , ,0 43 0, , Edb-personale, ARF , ,1 32 5, ,2 690 Edb-personale, Kbh ,8 6 28,6 5 23,8 7 33,3 35 Egu-elever, praktikaftale , , , ,9 323 Ejendomsfunktionærer , , , ,4 119 Ergo- og fysioterapeuter m.v., Kl , , , , Ergo-/fysioterapeuter/afsp.pæd., Kbh,Frb , ,5 15 3, ,2 418 Ernærings- og husholdningsøkonomer , ,9-2 -1, ,6 102 Familievejledere , , ,0 - Flyvepladspersonale ,2 3 13,6-1 -4,5 7 31,8 20 Fodterapeuter, Kbh, Frb , ,3 1 14,3 4 Formænd, mestre, skolebetjente, kbh ,6 11 3, , ,9 334 Fotografer ,4 6 4,7-6 -4, ,1 119 Gasmekanikere, naturgasselskaber , , , ,3 105 Grafisk personale ,6 11 8,9 4 3, ,5 131 Hal-, stadion- og idrætsinspektører ,9 11 4, , ,0 264 Handicapledsagere , , , ,7 432 Husassistenter, arf, KL , , , , Husholdningsledere ,8 2 9,5 1 4,8 3 14,3 24 Håndværkere , , , , Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb ,3 1 3, ,7 28 Jordemødre , ,2 28 2, ,5 991 Journalister , , , ,8 96 Kantineledere/rengøringsledere/-chefer , ,6 6 1, ,3 356 Kedel- maskin- og motorpassere ,2 1 1,6-1 -1,6 3 4,8 62

14 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Kommunallæger , ,5 16 5, ,4 301 Konserveringsteknikere og formgivere ,7 6 20,0 1 3, ,7 32 Kontor- og edb-personale, arf,kl,frb , , , , Kontoradministrativt personale, Kbh , , , , Kontraktansatte i ht og busdivisionen Kort- og Landmålingsteknikere , ,8 8 12, ,0 73 Køk.-/økonomaass.m.fl.basisgr.Kl,Kbh,Frb , , , , Køkkenassistentelever , , , ,5 617 Laborantelever , , , ,4 210 Laboratorie- og miljøpersonale , , , ,5 539 Ledende administrativt pers., Kbh,Frb ,7 6 2,9-8 -3,8 20 9,6 212 Ledende brandpersonale, kbh Ledende servicepersonale ,3 20 5, , ,5 377 Ledende værkst.pers. mv., klientværkst , ,8-3 -0, , Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg ,5 35 4,4-9 -1,1 79 9,9 840 Legepladspersonale , , , ,2 132 Læge-, spec.læge- og tandlægekonsulenter , , , ,2 96 Lægesekretærer, arf,kl,frb , , , , Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v , ,8 4 0, , Lærere m.fl., folkeskolen , , , , Lærere m.fl., vidtg. specialundv. m.m , , , , Lærere, gymn./hf-kurser , ,3 90 1, , Maritimt personale , , , ,7 311 Maskinmestre, Frb ,9 1 14, ,6 4 57,1 5 Maskinmestre, Kbh ,9 3 1, , ,6 130 Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, Arf ,2 3 2,5-2 -1,7 8 6,7 112 Medicinstud. i underordnet lægestilling , , , ,9 90 Mesterstillinger m.v ,8 1 2,4-1 -2,4 3 7,1 41 Miljøkontrollører ved miljøkontrollen , ,1 2 11,1 16 Miljøteknikere, ARF , ,4 11 6, ,1 176 Museumspersonale , ,8 6 18, ,8 39 Musikere m.fl., landsdelsorkestre , ,1-1 -0, ,9 163 Musikskoleledere ,4 7 4, ,8 162 Musikskolelærere , ,8 83 4, , Neurofysiologiassistenter og -elever , ,4 7 11, ,3 68 Oldfrueassistenter ,7 1 3,8-1 -3,8 3 11,5 24 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere , , , , Overlæger m.v., Kbh ,3 2 33, ,7 7 Overlæger mv., sygehuse , , , , Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v ,3 8 14,0 1 1, ,3 60 Pedeller/skolebetjente, arf ,7 34 8,4-9 -2, ,1 399 Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark ,5 222 >>>> 221 >>>> 223 >>>> 230 Pers. v. centralkommunernes trans.selsk Personale v. komm. forsyningsvirks. mv ,3 85 8, , , Personale ved aftenskoler/fritidsunderv , , , ,8 50

15 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Personale ved teatre ,7 4 7, , ,1 10 Pgu-elever , , , ,8 769 Piccoloer/piccoliner, arf,kbh,frb , ,9-2 -1, ,8 101 Portører/sygehusportører , , , , Projektlønsans./pers. i off. arb.tilbud , , , ,7 59 Psykologiske konsulenter ,5 1 12,5 1 12,5 11 Pæd. personale, daginst./klub/skolefr , , , , Pædagog- og støttemedhjælpere m.fl , , , , Pædagogisk personale, døgninst. m.v , , , , Pædagogiske konsulenter ,9 6 3,4 1 0,6 11 6,3 175 Pædagogstuderende , , , , Radiografelever ,6 7 3, , ,9 145 Reng.-/husass./køkkenarb., Kbh, Frb , , , , Rengøringsassistenter, arf, KL , , , , Serviceass. m.fl. ved parkeringskorps , , , ,8 155 Serviceassistentelever , , , ,7 48 Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse , ,3 74 5, , Skov- og landskabsingeniører , ,5 10 9, ,4 113 Social- og sundhedspersonale , , , , Socialpædagoger, hjemme-hos, Kbh ,1 6 26,1 6 26,1 31 Socialrådg./socialformidlere , , , , Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv , , , , Syge- og sundhedspersonale, Arf , , , , Syge- og sundhedspersonale, basisgr., KL , , , , Syge- og sundhedspersonale, ledere, Arf , , , , Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL , , , , Syge-, hjemme- og sundhedsplejersker,frb , ,0 6 3, ,3 169 Sygehusapotekere ,3 1 6,3 1 6,3 18 Sygehuslæger (hon.løn) ,2 6 5,6-5 -4, ,7 105 Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) , , , , Sygeplejerskeuddannet personale, Kbh , , , , Tandklinikassistenter , ,5 25 1, , Tandlæger , ,9 16 1, , Tandplejere, Kl, Kbh, Frb , ,4 12 4, ,3 281 Tandteknikere og -elever, Kbh,Frb Tekn. servicemedarb./-ledere, KL , , , , Tekn.Servicemedarb./led. & Arb.led., Frb ,8 9 8,7 5 4, ,5 106 Teknisk personale, Kbh ,9 15 5, ,9 256 Tekniske tegnere m.fl., arf,kl,frb , ,6 79 4, , Tilsynsass. v. levnedsmiddelkontrollen , , ,0 - Tilsynsførende ass., forsorgshjem , , , ,2 205 Tilsynsførende læger, plejehjem , ,0 3 30,0 7 Tolke , ,4 13 8, ,9 153 Trafikkontrollører/driftsassistenter Underordnede læger (reservelæger) , , , ,

16 Tabel 1: Personaleomsætning 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra anden anden Netto Brutto Overenskomstområde Antal sektor sektor omsætning omsætning Antal 2000 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct Vaskeripersonale , , ,4 - Økonomaelever , ,2-7 -9, ,9 64 Økonomaer og køkkenl.,(ledergr.),kbh,frb ,3 3 5,0 1 1,7 5 8,3 62 Øvrige , , , , Økonomaer og køkkenl.,(ledergr.),kbh,frb ,3 3 4,9 1 1,6 5 8,2 62 I alt , , , ,

17 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Akademikere , , , , , , ,5 Amtsbetj./pedeller v. ældrebol., arf,kbh ,1 3 2, ,7 7 6,0 3 2, , ,0 Amtsvejmænd m.fl., arf , ,5 29 5, , ,4 Arbejds-, vej- og gartnerformænd, KL ,1 2 0, ,3 47 6,8 2 0, , ,7 Audiologiassistenter og -elever ,5 1 1, , ,9 1 1, , ,4 Beredskabspers. i chef/lederstillinger ,8 6 2, ,9 28 9,8 6 2, , ,3 Beredskabspersonale ,2 1 0, ,1 53 4,5 1 0, , ,6 Beredskabspersonale, Kbh Betjente, underformænd og medhj., Kbh , , , , ,3 Bibliotekarer, ikke-faguddannede , , , , ,2 Bibliotekarer, incl. ledere ,6 3 0, ,6 17 1,4 3 0, , ,5 Biografledere og -direktører , ,3 Brandpersonale, deltidsbeskæftiget , , , , ,8 Buschauffører m.v , , , , ,6 Bygningskonstruktører ,3 15 2, ,7 43 6,1 15 2, , ,7 Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh , , , ,3 Chefer, Arf ,1 6 1, ,0 35 8,2 6 1, , ,3 Chefer, KL ,3 32 1, ,8 85 4,3 32 1, , ,9 Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol ,0 1 10, , ,0 Dagplejeledere m.fl ,5 9 0, ,6 78 5,6 9 0, , ,7 Dagplejere ,9 37 0, , ,0 37 0, , ,2 Edb-personale, ARF ,1 3 0, , ,1 3 0, , ,7 Edb-personale, Kbh , , , ,7 Egu-elever, praktikaftale ,9 2 0, , ,1 2 0, , ,6 Ejendomsfunktionærer ,4 1 0, , ,1 1 0, , ,8 Ergo- og fysioterapeuter m.v., Kl ,7 99 3, , ,8 99 3, , ,7 Ergo-/fysioterapeuter/afsp.pæd., Kbh,Frb ,7 2 0, , ,5 2 0, , ,1 Ernærings- og husholdningsøkonomer ,8 4 3, , ,9 4 3, , ,9 Familievejledere , ,0 Flyvepladspersonale , ,5 3 13, ,1 Fodterapeuter, Kbh, Frb , , ,9 Formænd, mestre, skolebetjente, kbh , ,8 11 3, , ,8 Fotografer , ,3 6 4, ,0 Gasmekanikere, naturgasselskaber , , ,0 Grafisk personale , ,6 11 8, , ,6 Hal-, stadion- og idrætsinspektører ,9 2 0, ,7 11 4,1 2 0, , ,2 Handicapledsagere , , , , ,5 Husassistenter, arf, KL ,4 49 0, , ,3 49 0, , ,3 Husholdningsledere , , , ,3 Håndværkere ,9 9 0, , ,4 9 0, , ,1 Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb , ,0 1 3, , ,7 Jordemødre ,3 38 3, , ,2 38 3, , ,0 Journalister ,2 1 1, ,6 1 1, , ,1 Kantineledere/rengøringsledere/-chefer ,8 1 0, , ,6 1 0, , ,5 Kedel- maskin- og motorpassere , , ,

18 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Kommunallæger ,9 14 4, , ,5 14 4, , ,0 Konserveringsteknikere og formgivere , , , ,7 Kontor- og edb-personale, arf,kl,frb , , , , , , ,0 Kontoradministrativt personale, Kbh , , , , ,0 Kontraktansatte i ht og busdivisionen Kort- og Landmålingsteknikere , , , ,1 Køk.-/økonomaass.m.fl.basisgr.Kl,Kbh,Frb , , , , , , ,3 Køkkenassistentelever ,2 4 0, , ,3 4 0, , ,8 Laborantelever , , , , ,5 Laboratorie- og miljøpersonale ,9 14 2, , ,5 14 2, , ,9 Ledende administrativt pers., Kbh,Frb , ,4 6 2, , ,9 Ledende brandpersonale, kbh Ledende servicepersonale , ,6 20 5, , ,1 Ledende værkst.pers. mv., klientværkst ,9 6 0, , ,8 6 0, , ,2 Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg ,5 17 2, ,1 35 4,4 17 2, , ,9 Legepladspersonale , , , , ,6 Læge-, spec.læge- og tandlægekonsulenter , , , , ,0 Lægesekretærer, arf,kl,frb , , , , , , ,3 Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v ,4 6 0, , ,8 6 0, , ,5 Lærere m.fl., folkeskolen , , , , , , ,8 Lærere m.fl., vidtg. specialundv. m.m ,4 42 0, , ,4 42 0, , ,9 Lærere, gymn./hf-kurser , , , , , , ,0 Maritimt personale ,6 2 0, ,1 2 0, , ,0 Maskinmestre, Frb , , ,6 Maskinmestre, Kbh , ,1 3 1, ,3 Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, Arf , ,0 3 2, , ,9 Medicinstud. i underordnet lægestilling ,7 2 3, , ,2 2 3, , ,4 Mesterstillinger m.v , , ,4 Miljøkontrollører ved miljøkontrollen , ,1 Miljøteknikere, ARF ,7 1 0, , ,4 1 0, , ,3 Museumspersonale , , , ,9 Musikere m.fl., landsdelsorkestre , , , , ,8 Musikskoleledere ,4 2 1, ,6 7 4,4 2 1, , ,3 Musikskolelærere , , , , , , ,4 Neurofysiologiassistenter og -elever ,9 4 6, ,4 4 6, ,5 Oldfrueassistenter , ,8 1 3, ,7 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere ,3 90 0, , ,8 90 0, , ,6 Overlæger m.v., Kbh , , , ,7 Overlæger mv., sygehuse ,2 77 2, , ,2 77 2, , ,3 Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v , ,8 8 14, , ,3 Pedeller/skolebetjente, arf , ,5 34 8, , ,0 Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark , ,5 222 >>>> , >>>> Pers. v. centralkommunernes trans.selsk Personale v. komm. forsyningsvirks. mv ,3 4 0, ,7 85 8,3 4 0, , ,3 Personale ved aftenskoler/fritidsunderv , , , , ,0

19 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Personale ved teatre , , , ,5 Pgu-elever , , , , ,0 Piccoloer/piccoliner, arf,kbh,frb , , , , ,7 Portører/sygehusportører ,0 4 0, , ,7 4 0, , ,8 Projektlønsans./pers. i off. arb.tilbud , , , , ,0 Psykologiske konsulenter , , ,5 Pæd. personale, daginst./klub/skolefr , , , , , , ,5 Pædagog- og støttemedhjælpere m.fl , , , , , , ,7 Pædagogisk personale, døgninst. m.v , , , , , , ,2 Pædagogiske konsulenter ,9 2 1, ,2 6 3,4 2 1, , ,6 Pædagogstuderende ,6 22 0, , ,8 22 0, , ,5 Radiografelever , ,2 7 3, ,6 Reng.-/husass./køkkenarb., Kbh, Frb ,6 4 0, , ,2 4 0, , ,5 Rengøringsassistenter, arf, KL , , , , , , ,5 Serviceass. m.fl. ved parkeringskorps , , , , ,2 Serviceassistentelever , , , , ,3 Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse ,1 2 0, , ,3 2 0, , ,6 Skov- og landskabsingeniører ,9 2 1, , ,5 2 1, , ,7 Social- og sundhedspersonale , , , , , , ,0 Socialpædagoger, hjemme-hos, Kbh ,7 6 26, , ,8 Socialrådg./socialformidlere , , , , , , ,0 Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv ,5 36 0, , ,7 36 0, , ,3 Syge- og sundhedspersonale, Arf , , , , , , ,0 Syge- og sundhedspersonale, basisgr., KL , , , , , , ,2 Syge- og sundhedspersonale, ledere, Arf ,6 28 0, , ,0 28 0, , ,5 Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL ,3 62 2, , ,9 62 2, , ,4 Syge-, hjemme- og sundhedsplejersker,frb , , , , ,2 Sygehusapotekere , , ,5 Sygehuslæger (hon.løn) ,2 1 0, ,6 6 5,6 1 0, , ,8 Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) ,1 5 0, , ,0 5 0, , ,8 Sygeplejerskeuddannet personale, Kbh ,8 8 0, , ,9 8 0, , ,3 Tandklinikassistenter ,4 14 0, , ,5 14 0, , ,9 Tandlæger ,6 51 4, , ,9 51 4, , ,4 Tandplejere, Kl, Kbh, Frb ,9 8 3, , ,4 8 3, , ,5 Tandteknikere og -elever, Kbh,Frb Tekn. servicemedarb./-ledere, KL ,2 27 0, , ,1 27 0, , ,8 Tekn.Servicemedarb./led. & Arb.led., Frb , ,8 9 8, , ,9 Teknisk personale, Kbh , ,8 15 5, , ,2 Tekniske tegnere m.fl., arf,kl,frb ,1 20 1, , ,6 20 1, , ,5 Tilsynsass. v. levnedsmiddelkontrollen , ,0 Tilsynsførende ass., forsorgshjem , , , , ,4 Tilsynsførende læger, plejehjem , ,0 Tolke , , , , ,8 Trafikkontrollører/driftsassistenter Underordnede læger (reservelæger) , , , , , , ,9

20 Tabel 2: Personaleomsætning og mobilitet 2000/2001 Personer, fordelt på overenskomstområder Tilgang fra samme ovk.omr. andet overenskomst omr. samme ovk.omr. andet overenskomst omr. anden anden anden anden Netto Overenskomstområde Antal sektor kommune samme anden i alt sektor kommune samme anden i alt Antal ændring 2000 antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct. antal pct. antal pct. kom. kom. antal pct antal pct. Vaskeripersonale , , ,0 Økonomaelever , , , , ,3 Økonomaer og køkkenl.,(ledergr.),kbh,frb , ,7 3 5, , ,3 Øvrige ,8 8 0, , ,5 8 0, , ,9 I alt , , , , , , ,8

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2001 2002 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2001-2002 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 1998 1999 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 98-99 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker formand 1. udgave, 1. oplag 2002 Københavns

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2002 2003 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2002-2003 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2001 Ligestillingsstatistik 2001 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, 1. udgave, 1. oplag 2003 Københavns Kommune

Læs mere

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 Bilag 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 I de to vedlagte

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2003 Ligestillingsstatistik 2003 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, 1. udgave, 1. oplag 2004 Københavns Kommune

Læs mere

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834 AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165 Løntrinaflønnede 3 5 4 9 4 3 5 0 9 5 3 2 1 6 6 3 5 1 0 9 7 4 7 1 11 8 2 9 0 11 9 4 4 1 10

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 AGRONOMER, HORTONOMER OG LAN AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 2.794 4.136 1.096 131 8.158 AGRONOMER OG HORTONOMER 28 100 14 4 145 AKADEMI- OG

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2005 Ligestillingsstatistik 2005 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2006 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Ligestillingsstatistik

Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistik for kommuner og regioner 2009 Det Fælleskommunale Løndatakontor www.fldnet.dk LIGESTILLINGSSTATISTIK 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for kommuner og regioner Jens Bjørn Christiansen,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] 1 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [ Kommune/region] 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AGRONOMER OG HORTONOMER 19 98 14 3 134 AGRONOMER OG HORTONOMER 19 98 14 3 134 AKADEMI- OG

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 2.864 4.111 1.067 118 8.161 AGRONOMER OG HORTONOMER 27 99 15 3 144 AKADEMI- OG

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Deloitte. Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune

Deloitte. Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune Deloitte Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 AGRONOMER OG HORTONOMER AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER FORSTKANDIDATER

Læs mere

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314.

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314. Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337

Læs mere

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor Fraværsstatistik for den kommunale sektor 2006 Fraværsstatistik 2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2007 KL Det Fælleskommunale

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det Fælleskommunale datakontor,

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale

Læs mere

Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE. AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 375 547 221 26 1.

Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE. AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 375 547 221 26 1. AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 2.794 4.136 1.096 131 8.158 AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145 Løntrinaflønnede 1 1 1 3 3 4 1 1 9 4 2 7 0 10 5 2 5 0 8 6 4 4 2 9 7 3 5 1 9 8 3 6 1 10 9 0 8 2 10 10

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og regioner 2007

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og regioner 2007 Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og regioner 2007 Formålet med kommunerne og regionernes ligestillingsredegørelser er, at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-2015 Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2 viser lønudviklingen fordelt på køn og faggrupper. Der er kun medtaget ansatte, som var ansat i samme stilling begge år, da lønudviklingen for

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

AMTSVEJMÆND M.FL.--Ialt 1.010 - - - 1.010

AMTSVEJMÆND M.FL.--Ialt 1.010 - - - 1.010 AGRONOMER OG HORTONOMER AGRONOMER OG HORTONOMERIalt 19 98 14 3 134 AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 19 98 14 3 134 Løntrinaflønnede 1 3 8 1 13 2 0 0 3 2 7 2 11 4 2 5 2 9 5 2 6 2 10 6 0 8 1 9 7 1 5 1 7 8 0

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og regionen

Læs mere

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958 -afh Andre KL Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb Agronomer/hortonomer

Læs mere

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 19-11-2012 Nøgletal for ansatte i den regionale sektor OK-13 Nedenstående beskriver

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2003 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale datakontor,

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 004-08 17-04-2008 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Administrativt område. Teknisk Speciale

Administrativt område. Teknisk Speciale Fritvalgsordninger frem til 31. marts 2016 og 30.01 Chefaftalen 30.11/12 Kontor- og IT personale 1,35% for tjenestem. 3,75% for ensk. 0,85% for tjenestem. 3,01% for ensk. anvendes Administrativt område

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2013 02-05-2013 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Bilag til notatet Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Juni 2013 Kategorisering af medarbejdere baggrund af stillingskategorier I indeværende opgørelse er stillingskategorierne i KRLs

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Frederiksberg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Frederiksberg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Frederiksberg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Region Midtjylland. Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 14. november Punkt nr.

Region Midtjylland. Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 14. november Punkt nr. Region Midtjylland Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 3 Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser for kommuner og

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, KL 1. udgave, 1. oplag 2007 Direktør Det Fælleskommunale datakontor,

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomst- områdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

REVIDERET FRAVÆRSSTATISTIK

REVIDERET FRAVÆRSSTATISTIK REVIDERET FRAVÆRSSTATISTIK for den kommunale og regionale sektor 2007 REVIDERET Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale og regionale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011 for Halsnæs Kommune

Ligestillingsredegørelse 2011 for Halsnæs Kommune Ligestillingsredegørelse 2011 for Halsnæs Kommune Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til minister

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Arbejdsstyrken Andel af arbejdsstyrken 3,3% 3,8%

Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Arbejdsstyrken Andel af arbejdsstyrken 3,3% 3,8% Randers Region Midtjylland Personer med dansk oprindelse 45.245 606.579 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande 726 15.458 Indvandrere og efterkommmere fra ikke-vestlige lande 1.569 24.773 Arbejdsstyrken,

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere