Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Juli 11 December 11, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 11 December 1, S Skiftevæsenet 1. (Tableaux des successions et faillites.) 0. De offentlige Jernbaner 1/. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 0. Sindssygeasylernes Virksomhed 1. (Statistique des hospices d'aliénés) 10. Fattigstatistik 11. (Statistique de l'assistance publique.) 11. Folkemængdens Bevægelse 11. (Mouvement de la population.) 1. Skolestatistik 11. (Statistique de l'instruction publique.) 1. Norges Skibsfart 1. (Statistique de la navigation.) 1. Distriktsfængsler 1. (Prisons départementales.) 1. Norges Sparebanker 1. (Statistique des caisses d'épargne.) 1. Norges Handel 1. (Statistique du commerce.) 1. Jordbrug og nedrift 110. (Agriculture et élève du bétail.) 1. Veterinærvæsenet og Kjødkontrollen 1. (Compte rendu du service vétérinaire et du contrôle de la viande.) 1. Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 111. (Statistique électorale. 0.. Strafarbeidsanstalter 1/. (Statistique des maisons centrales pénitentiaires.) 1. Norges Postvæsen 1. (Statistique postale.). Sundhedstilst. og Medicinalforholdene 1. Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Fattigstatistik 1. (Statistique de l'assistance publique.). Skolestatistik 1. (Statistique de l'instruction publique.). Norges Fiskerier 1. (Grandes pêches maritimes.). Den norske Statstelegraf 1. (Statistique des télégraphes de l'état.). Norges kommunale Finantser 1. (Finances des communes.). Socialstatistik. I. (Statistique du travail.). Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar 11. Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægte skabelig Stilling. (Recensement du ler :limier 11. Maisons habitées et ménages. Population classée par sexe, par age et par état civil.) 0. De offentlige Jernbaner 1/. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 1. Norges BergvEerksdrift 11, 1 og 1. (Statistique des mines et usines.). Skiftevæsenet 1. (Tableaux des successions et faillites.). Civil Retspleie 1. (Statistique de la justice civile.). Folkemængdens Bevægelse 1. (Mouvement de la population.). Rekruteringsstatistik 1. (Statistique du recrutement.). Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar 11. Folkemængde fordelt efter Livsstilling. (Recensement du ler Janvier 11. Population classée par professions.). Strafarbeidsanstalter 1/. Statistique des maisons centrales pénitentiaires). Kriminalstatistik 1. (Statistique de la justice criminelle.). Sindssygeasylernes Virksomhed 1. (Statistique des hospices d'aliénés.) 0. Norges Skibsfart 1. (Statistique de la navigation.) Fortsættelse: se Omslagets die Side. ;

3 NORGES OFFICIELLE STATIST1K. Tredie Række No. 1. F It. I I. Irk for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1.) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRI STIANIA. I Kommission hos H. A s chehoug & C o. 1.

4 For Aarene 1 og 1, 1 og 1, 11 se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 1,,, 10, 1, 1, 0, 10,. Johannes Bjornstads Bogtrykkeri,

5 Indhold. Side. Indledning Tabeller: Tabel I. let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aa'rets Lob Tabel. Fattige, som i Løbet af Aaret understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. (Freme Fattige indbefattede i Opgaverne i Tabel I ) Tabel. Fattigvæsenets Udgifter i Aaret Oplysning om Refusioner m. v. Tabel. Maaden, hvorpaa de Fattige understøttedes.... Tabel. De første Gang Understøttedes Familiestilling Tabel. De forste Gang Understøttedes Livsstilling Tabel. Første Gang Understøttede: Aarsagerne til Trangen Tabel. Forste Gang Understøttede: Understøttelsens Art

6 Table des matières. Pages. Introduction. Tableaux: Tableau no. r. Nombre des pauvres (personnes principales) assistés dans le courant de l'année. Personnes assistées dans le courant de l'année à titre de remboursement de la part de l'é.tat ou des communes de domicile. (Pauvres étrangers compris dans les données du tableau no. I.). Dépenses de l'assistance publique pendant l'année, avec données sur les remboursements etc... Mode de l'assistance nos.. Personnes assistées pour la première fois (ycompris les personnes assistées après cinq années écoulées sans qu'elles aient eu recours it l'assistance publique) classées: no. : par état civil : par professions. g : d'après les causes de leur indigence.. g : d'après le mode de l'assistance. o

7 In die dum g. Idet man i det hele henviser til Tabellernes eget Indhold, skal man til Sammenligning de nærmest foregaaende Aar dele følgende nærmere Oplysninger. I. Samtlige Understøttede. 1.) Oversigt over let af de understøttede Hovedpersoner: Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer , o 0 Som det vil sees, er let af Fattigunderstøttede fra 1 til 1. steget Hovedpersoner eller. Pct., hvilket er omtrent den sammestigning som fra 11 til 1. I Byerne er let forøget i Hovedpersoner eller. Pct., Bygderne Hovedpersoner eller 0. Pct. Herved maa imidlertid bemærkes, at en stor Del af Lade Fattigdistrikt i Strinden Herred fra I Januar 1 er henlagt til Trondhjem Kjøbstad. Den overflyttede Del havde i Januar 11 en hjemmehørende Folkemængde af 0. Virkningerne af denne Overflytning kan maaske bedst sees deraf, at let af Fattigunderstøttede i Lade Fattigdistrikt fra 1 til 1 er aftaget Hovedpersoner, ens let af Hovedpersoner i Trondhjem Kjøbstad er steget i samme Tidsrum.

8 it Oversigt over Fattigvæsenets Udgifter: Til Fattigforstandere og andre Betjente Indkjøb af faste Ejendomme og Opførelse af nye Bygninger Øvrige Udgifter ved samme 10 1 For udsatte Børn og Voxne..i 1 I 1 I o Understøttelse til andre Fattige Sindssyges Forpleining 0 i 1 Andre Syges Kur og Pleie 0 0 Begravelsesomkostninger Erstatning til andre Kommuner, Abnormes Forpleining og Undervisning 0 r o 1 Iøvrigt o Sum af kontante Udgifter 00 1 Lægdshold og Naturalydelser 1 0 Tilsammen (Brutto) foranstaaende Belo)) fragaar Refusioner m. v. : for Sindssyge og Abnorme 0 fra andre Kommuner og fra Staten 0 0!!1 I tidligere Understøttede eller Andre vedkommende Indretninger, bestyrede under Fattigvmsenet 1 Tilsammen Fradrag i 11 0 i i 0 10 Fattigvrosenets kontante Udgifter Lægdshold og Naturalydelser Refusioner bliver altsaa 0 0i Heraf Bygderne o 1 Byerne Den Stigning, som i 1 viser sig at have fundet Sted i Fattigvæsenet Udgifter, og som naar Hensyn tages til den betydelige Forøgelse af Udgifterne i det foregaaende Aar ogsaa maa betegnes som ganske betragtelig, falder hovedsagelig paa de Syges Kur og Pleie. Til Indkjøb af faste Eiendomme og Opførelse af nye Bygninger (Fattiggaarde) er der i 1 bleven anvendt et noget mindre Beløb end i 1. Den gjennemsnitlige Udgift for hver understøttet Hovedperson var Riget Rigets Bygder.. 1. Rigets Byer t 10.. Den gjennemsnitlige Udgift pr. Indvaaner var : Riget...o.. Rigets Bygder... Rigets Byer.... "..

9 . Forste Gang Understøttede. I. og Familiestilling. let af første Gang Understøttede var: Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer let af første Gang Understøttede er, som det vil sees, fra 1 til 1 aftaget Hovedpersoner eller.. Pct. Formindskelsen skyldes udelukkende Bygderne, hvor let er aftaget 0 Hovedpersoner eller. Pct. I Byerne er let steget Hovedpersoner eller.0 Pct. Dette Forhold mellem Bygder og Byer finder delvis sin Forklaring i den ovennævnte Overflytning af Dele af Lade Fattigdistrikt til Trondhjem Kjøbstad. De første Gang Understøttedes Familiestilling vil sees af nedenstaaende Tabel. Riget. Rigets Bygder.Rigets Byer Enslige Personer. Forældreløse fegte Born io ioi o Moderløse uægte Born Ugifte voxne Mænd.. i i I I 1 Ugifte Voxne Kvinder 1 00 i I Enkemænd uden Born Enker uden Børn o Tilsammen Familiefors ø rgere. Gifte Mænd uden Børn i 0 I I Gifte wild Børn I 0 I 1 I Enkemænd Born ioi 11 Enker Børn Piger Børn _ I ilsammen Samlet første Gang underst. liovedpersoner 0 01 IO Forholdet mellem let af samtlige Fattigunderstøttede og let af forste Gang Understøttede vil sees af omstaaende Sammenstilling.

10 IV Procenttal i Forhold til samtlige understøttede Hovedpersoner i hver Klasse. Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer S. I. Enslige Personer., Forældreløse ægte Børn Moderløse uægte Born , 0.i Ugifte voxne Mænd I.o Ugifte voxne Kvinder Enkemænd uden Børn Enker uden Born... ' Tilsammen , _. Familieforsørgere. Gifte Mænd uden Børn Gifte Mænd Born I I.o o Enkemænd Born. 10. IO.x Enker Born Piger Born Tilsammen x Samlet første Gang underst. Hovedpersoner Livsstilling. Til Belysning af de Fattigunderstøttedes Fordeling paa de forskjellige Næringsveie eller Livsstillinger deles nedenstaaende Tabel, der udviser saavel de absolute Tal som hvormange Procent af de i 1 i Riget for forste Gang understøttede Hovedpersoner der faldt paa hver Klasse. a. De absolute Tal. b. Procenttal I. Offentligt Arbeide samt privat immaterielt Erhverv. Bestillingsmænd og Privatbetjento.. 0 IO Private selvstændige Erhvervsdrivende Arbeidere og andre i lignende underordnet Stilling Tilsammen Jordbrug, Fædrift, Skovdrift, Fiskeri. Gaardbrugere, Selveiere Leilændinge, Bygselmænd, Forpagtere Fiskere I Ilusmeend Jord....0 Hjemmeværende voxne Born og Slægtninge Arbeidere ved Jordbrug, Gartneri og Landbonæring...1 Skovarbeidere, Tømmerhuggere m. m o Tilsammen o.

11 V a. De absolute Tal, b. Procenttal I. Bergværksdrift og Industri m. in. Ha,andværkere og Haandværksarbeidere.i I Smaaindustridrivende 01 1 : = Arbeidere ved BergvEerks og Grubedrift 0., : Stenbrud, Torvdrift, Isdrift 1 I Fabrikindustri Anlæg og Vedligeholdelse af Veie, Jernbaner m. m. o Andre sysselsatte ved Bergværksdrift og Ind ut tri m. in Tilsammen IV. Handel, Omsætning og Samfærsel. lijobmænd, Handelsmænd, Landhandlere m. 11 Herbergerere, Spiseværter m. m.. Vognmænd, Fragtkjørere m. m Diverse Bestillingsmænd og Betjente 1 Handelsbetjente, Kontorister in. m.. Skibsførere, Jægteførere IO ro Styrmænd og Dampskibsmaskinister Arbeidere ved Handel m. m Sømænd, Matroser, Fyrbødere m. m Tilsammen I V. Husligt Arbeide samt Erhverv og Arbeide af uopgiven eller ikke nærmere betegnet Art. Privatbetjente Tjenere I 1 I Hjemmeværende voxne Born ogslægtninge Dagarbeidere, Inderster m. m I Selvstændige Erhversdrivende Husbestyrerinder, Husholdersker og andre Betjente Tilsammen VI. Formuesindtæ gt, Pension, Føderaad o. 1. Føderaadsfolk. Andre 1 Tilsammen

12 VI a. De absolute Tal. b. Procenttal. V. Uden Erhverv Børn Omstreifere rn. m Andre Tilsammen...0 VI. Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Erhverv '.0 Ialt I Endvidere hidsættes nedenstaaende tabellariske Ovtrsigt, hvor den tidligere anvendte Klassifikation af Livsstillinger er benyttet, idet Opgaverne saavidt muligt er søgt bragt i Overensstemmelse denne. Af samtlige i Riget for første Gang understøttede Personer var : Tjenere.., 1. Pct. 1. Pct. 1.0 Pct. Dagarbeidere (uden nrennere Betegnelse) aandwerkere og Haandværksarbeidere Fiskere.. Flusmænd 1..0 Fabrik og Vaerksarbeidere Matroser, Fyrbødere Gaarclbrugere, Leihendinge o Andre erhvervende Personer Personer uden eller uopgivet Erhverv. IO. 1 1.o Ioo Pct. 100 Pct. 00 Pct.. A arsagerne til Trangen. Som allerede i tidligere Indledninger bemærket, er Aarsagen til Trangen i mange Tilfælde vanskelig at angive, hvorfor nedenstaaende Opgave over, hvorledes Hovedaarsagerne fordeler sig procentvis, kun kan blive en tilnrermelsesvis rigtig Antydning angaaende dette Forhold. Sygdom (Forsørgerens eller bans Families). Pct.. Pct.. = Pct. Alderdomssvaghed Arbejdsløshed.... Aandssvaghed eller Sindssygdom.1.1. Forsørgerens Død.. 1. Forsørgerens Rømning eller Udvandring 1..0.o Ulykkestilfælde Drikfældighed Vanførhed og Blindhed.0 1. Dovenskab Andre Aarsager.. 00 Pet. 100 Pct. 100 Pct.

13 V. Understøttelsens Art. Denne var : Lægetilsyn eller Sygeforpleining.. Pct. 1.1 Pct. 1.0 Pct. 0. Pengehjælp Lægd, Bortakkordering, Indsættelse i Fattighus.... I Understøttelse i Naturalier (herunder regnet frit hus, Klæder og Kost til Børns Skolegang).. Iøvrigt (herunder Begravelse, Hjemsendelse) Pct. Ioo Pct. Ioo Pct. Foranstaaende Hovedresultater af Fattigstatistiken for 1 giver i det hele et ikke fuldt sea ugunstigt Indtryk af Forholdenes Udvikling som Opgaverne for det foregaaende Aar. Vistnok er let af Understøttede steget ligesaa stærkt i 1 som i 1, men let af de første Gang Understøttede er dog aftaget. Pct., ens det i 1 steg Pct. Ligeledes er Fattigudgifternes Stigning i 1 betydelig mindre end i 1. Ser man hen til foranstaaende Opgaver over de for første Gang Understøttede, fordelt efter Livsstilling, viser der sig fra 1 et stigende navnlig af Sømænd, Matroser, Fyrbødere ni. im, nemlig i 1:, i 1: 0, samt af Arbeidere ved Anlæg og Vedligeholdelse af Veie, Jernbaner in. m., nemlig i 1 : go, i 1 : 11, ens dog det samlede af de for første Gang understøttede Arbeidere er sunket. Endvidere viser let navnlig af de første Gang understøttede Husmænd Jord en Formindskelse fra i 1 til i 1. Fattigdistrikternes var ved Udgangen af 1 : Fattigdistrikter paa Landet, bestaaende af Herreder eller Dele deraf,. Værker og Brug eget Fattigviiesen paa Landet.. i By Fattigdistrikter, bestaaende af lijobstwder eller Ladesteder. Tilsammen

14 I FattigdistriktsInddelingen er der i 1 foregaaet folgencie Forandringer: Hougsund Kobberværk, Buskerud Amt, er nedlagt. Fillan Fattigdistrikt, Sondre Tronajems Amt, er delt i, Fillan og Sandstad. En stor Del af Lade Fattigdistrikt i Strinden Herred er overflyttet til Trondhjem Kjohstad. (Se Side I.) Det st ati stiske alb ureau, Kristiania 1 November 1. A. N. Ricer. N R. Bull.

15 Tabeller for Aaret 1.

16 Fattigstatistik 1. Tabel 1. let af Fattige (Hovedpersoner) 1), Riget. Bygderne Byerne.. Landsdele. I. Oversigt. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller af Staten. Hoved Fattige, personer, der saafor hvilke ledes der af ved faldt kommende vedkom Fattig mende distrikter Fattigdiudbetaltes strikter Erstatning til Byrde til andre (Ruhr. Kommuner. forældre lose ægte BOrn. moderløse uægte Børn. De i Ruhr. x opførte ugifte voxne Mænd. ugifte voxne Kvinder. Enkemænd uden Børn.') zi H. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes I Lister og Mandal. i 1 10 Stavanger 11 1 Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland I Tromso. i ii 1 I Finmarken I Sum f M. Byerne amtsvis. Smaalenene I 1 I Akershus 0 I Kristiania Hedemarken Kristians 11 '" Buskerud Jarlsberg og Larvik. I 0 1 I I 0 Bratsberg I Nedenes I 1 Lister og Mandal Stavanger Bergen i Nordre Bergenhus 1 Romsdal I 0 1 () I I Sondre Trondbjem 1 1 I Nordre Trondhjem 0 0 io 1 Nordland 1 Tromso 1 0 Io Finmarken Sum I 0 I " 10 Hovedpersoner 0 : de Trængende, hvem Understøttelsen umiddelbart er ydet. ) Herunder indbefattet

17 Fattigstatistik der understøttedes i Aarets Lob. 1 foranførte er indbefattet Iovedpersoner var paa følgende Maade fordelte : folgende Personer, der alene nød : Sum af Sum af frit fri Kur Landsdele. Enker gifte gifte Enkeenslige Enker Piger Famine Lægetil g uden Person., Mænd Mænd mænd me forsørger e. syn me.., paa Pleie ii. 1 0rn. ) (Rubr. uden Born.i) Børn. (Rubr. Medicin Syge _,..) Børn. Børn. Børn. ) 11.) hjemme. hus. lo i I.Oversigt. : ' 0 0 oo Riget Bygderne i I 1 00 Byerne.. Bygderne amtsvis I 1 10 Smaalenene. 1 I Akershus Hedemarken. I 1 I Kristians. 0 x 0 I 1 x 0 Buskerud x 0 Jarlib. og Larvik. I 1 1 x I o Bratsberg. I 1 I Nedenes. 1 I Lister og Mandal I 00 Stavanger. 0 I 1 I 0 11 SondreBergenhus. 0 I o NordreBergenhus I Romsdal I S. Trondhjem. I I N. Trondhjem. 1 I x 0 1 Nordland Tromsø Finmarken ! 1 0i Sum. I. Byerne amtsvis. 1 1 oo xoi Smaalenene. 1 ro 1 Akershus Kristiania Hedemarken. 1 0 I 1 1 Kristians. 1 1 xio Buskerud Jarlsb. og Larvik. 00 o Bratsberg. i Ioo 1 Nedenes Lister og Mandel. 0 I Stavanger. 0 I 01 0 x io Bergen. NordreBergenhus, Romsdal. x S. Trondhjem io N. Trondhjem I 10 Nordland. 1 1 Tromso Finmarken I00 1 SUM. Frakilte. 1

18 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), Landsdele Bygderne fogderills. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttede mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkom formende Fattigdi ældre strikter lose tilbyrde. (Rubr. I I ægte De i Ruhr. i opførte moderugifte ugifte Enkeløse voxne mænd voxne uægte Kvin uden Mænd. Børn. der. Børn. +. ) BOrn. 1 Rakkestad Idde og Marker o Moss 1 : 1 1 o Aker og Follo I 0 Nedre Romerike I Øvre Romerike Hedemarken I Vinger og Odalen I I Solør 10 1 o I 1 10 io Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Nordre Gudbrandsdalen I Sondre Gudbrandsdalen o Toten. 1 1 Hadeland og Land Valdres 1 ii 1 I Ringerike 011 o 1 1 Hallingdal 0 1 Buskerud Nual og Sandsvær 0 0 i I Jarlsberg Larvik Bamle oo 10 1 Nedre Telemarken. 1 0 oi 1 Øvre Telemarken i0' 0 11 Nedenes Stetersdalen Mandal Lister 1 1 Tot 1 I hederen og Dalene. 01 o Ryfylke Sondhordland 11 1 I : Nordhordland.. 0 ioi I. io 1 Hardanger og Voss 1 1 I 11 Sogn i Sond og 0Nordfjord Sondmor Romsdal o 1 '' Nordmor 1 1 x Fosen 1 I Orkedalen 1 1 ; Guldalen Strinden og Selbu Stjør og Værdalen 1 it HO 0 Inderoen I 0 I Namdalen o Sondre Helgeland 1 1t z 11 i1 Nordre Helgeland ' 10

19 Fattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa folgende Maade fordelte: I foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nod: Enker uden Børn. Sum af enslige Personer. (Rubr. 1o.) gifte Mænd uden BOrn. gifte Mænd Børn. fri Bur og Pleie paa Sygehus. Enkemænd Børn. Enker Piger Børn. Sum af Familieforsørgere. 11.) frit Ltegetilsyn Medicin hjemme. Landsdele z 1 1 I V.ilygdernefogderlv Is Io I boo I 1 I x I I I ho x I o 'Os o I " I 10 1 IO I Rakkestad. Idde og Marker. Moss. Aker og Follo. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Hedemarken. Vinger og Odalen. Solon SondreOsterdalen. NordreOsterdalen. N.Gudbrandsdalen. S.Gudbrandsdalen. Toten. Hadeland og Land. Valdres. Ringerike. Hallingdal. Buskerud. Nu. og Sandsv. Jarlsberg. Larvik. Bamle. NedreTelemarken. Øvre Telemarken. Nedenes. Sætersdalen. Mandal. Lister. Jæderen o.dalene. Ryfylke. Søndhordland. Nordhordland. Hardanger og Voss. Sogn. SondogNordfj ord. Sondmor. Romsdal. Nordmor. Fosen. Orkedalen. Guldalen. Strinden ogselbu. StjorogVærdalen. Inderøen. Namdalen. Søndre Helgeland. Nordre Helgeland.

20 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige Hovedpersoner), Landsdele. 11. Bygderne fogderlvls. (Forts.) Samlet. Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. forældre løse ægte Børn. moderløse uægte Born. De i Ruhr. I opførte ugifte voxne Mould. ugifte voxne Kvinder. Enkemænd uden 1 Salten.. I 11 I Lofoten og Vesteraalen I " Senjen og Tromsø I I I' 1 Alten Hammerfest. 0 1 Tanen. 1I 1 1 Varanger I 1 Vardø 1 1 IO Sum 1 I I 0 0 V. De enkelte Byer. ') Fredrikshald Sarpsborg. Fredrikstad. Moss Son Hølen Hvitsten ') Drøbak Kristiania Hamar Kongsvinger Lillehammer. Is_ Gjøvik Hønefoss 1 IO I I 11 I O 1 11 x Drammen Holmsbu ') Kongsberg (Kongsberg offentlige Fattigvæsen).. Svelviken Holmestrand. Horten Aasgaardstrand Tønsberg. Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Stathelle. Brevik Porsgrund ' io x x 11 Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde. (Rubr. ++.) I o 1 1 IO x 10 1 o 'To x Børn. 1 1 x I 0 ' _ ) Hver af de anførte KjObstEeder og Ladesteder danner et Fattigdistrikt for sig, følgende Undtagelser: og Herred; Ladestedet Holm sbu i Buskerud Amt ligesaa Hurum Praestegjeld og Herred; til F a r distrikt af Vanse Herred, og Vadsø Fattigdistrikt i Finmarkens Amt indbefatter foruden Byen Vads0 BOM efter Folkemængden kunne antages at vedkomme Bydistriktet; Resten &Ides i Afdeling VI.

21 Fattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa følgende Maade fordelte: I foranforte er indbefattet folgende Personer der alene nød: ' Sum af gifte gifte Sum af frit fri Bur Landsdele. Enke Enker enslige Enker Piger Familie laegetil ogie uden Mænd Mnd Mænd Personer. mænd fors0rgere. Pleie syn paa Børn. (Rubr. uden Born. Børn. (Rubr. Medicin Syge,0 Born. Børn. BOrm 11.) hjemme. hus. t jo x 1 iv.bygdernefogderivis., (Forts.) Salten. 1o 1 Lof.o.Vesteraalen Senjen ogtroms0. 11 io 1 Alten Hammerfest IO 1 0 IO Tanen. 10, 1 ii Varanger. I0, 10 0 j o Vardø. I Sum. V. De enkelte Byer Fredrikshald I 0 1 Sarpsborg. I Fredrikstad M 0. 1 I Son. I Hølen. I I I I x Hvitsten. 1. Drøbak. I 0 o 0 I 0 Kristiania. 1 ii 1 1 Hamar. 1 1 I Kongsvinger I I Lillehammer. 1 0 Gjøvik. 1 bo I 0 I I Hønefoss. 1 Jo' Drammen. 10 I I Holmsbu. 1 0 x Kongsberg. (Kongsberg,offentl Fattigvæsen.) 1 I 1 I Svelviken. Io I I I 1 1 I Holmestrand I Horten. 1 I I Aasgaardstrand Tønsberg. io 1 I Sandefjord. 0 bo 1 ro Larvik Kragerø. 1 i Langesund. Stathelle Brevik. 1 1 x Porsgrund. Ladestedet Hvitsten i Akershus Amt udgjør et Fattigdistrikt sammen Vestby Sogn af Vestby Prentegjeld sund Fattigdistrikt i Lister og Mandal Amt hører foruden Ladestedet af dette Navn ogsaa Farsund Landogsaa Landdistriktet (Nordvaranger). I nærværende Afdeling V er der i disse Tilfælde alene opfort de Tal,

22 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige Hovedpersoner), Landsdele. v. De enkelte Byer.') (Forts.) Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. Hoved Fattige, personer, der saafor hvilke ledes der af ved faldt kommende vedkom Fattig mende distrikter Fattigdiudbetaltes strikter Erstatning tilbyrde. til andre (Rubr. Kommuner. forældrelose ægte Børn. moderlose uægte Børn. De i Rubr. t opførte ugifte voxne Mænd. ugifte voxne Kvinder. Enkemænd uden Børn. 1 Skien 1 o Østerrisør Tvedestrand x 1 1 x Arendal. x 0 Grimstad o Lillesand io 1 Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord 1 I Sogndal I 1 I I 11 Egersund io 1 1 Sandnes 1 I Stavanger Skudeneshavn 1 I 11 Kopervik I Haugesund Bergen Florø. 1 1 Aalesund 0 00;; Molde Kristiansund Trondhjem ) I Levanger Stenkjær x1 Namsos Mosjøen Bodo 11 _ Tromso 1 10 xio 1 1Hammerfest 1 Va 1) I Vardø I I 1 Sum I 0 1) Se Note Side og. s) En Del af Lade Sogn og Fattigdistrikt af Strinden Herred er fra t Januar 1 henlagt til KjObstaden

23 Fattigstatistik 1. der understøttedes i Aarets Lob. Hovedpersoner var paa folgende Maade fordelte : INN I foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nød: Sum af Enker enslige uden Personer. Børn. (Rubr. I0.) gifte Mænd uden Børn. gifte Mænd Børn. Enkemænd Børn. Enker Børn. Piger Børn. Sum af frit fri Kur Familieforsør Lmgetil Pleie g gere. syn paa (Rubr. Medicin Syge 11.) hjemme. hus. Landsdele. I I I' o 1 1 o 0 1 o I I 1 o I 1 Io I To 1 0 I 1 1 I S Io 1 * ioo V, De enkelte Byer. (Forts.) Skien. Østerrisor. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Egersund. Sandnes. Stavanger. Skudeneshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Florø. Aalesund. Molde. Kristiansund. Trondhjem. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen. Bodo. Tromso. Hammerfest. Vadsø. Vardø. Sum. Trondhjem. Folkemængde 1 Januar 11 i den overflyttede Del: 0 tilstedeværende, 0 hjemmehørende.

24 Fattigstatistik Tabel 1 Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes j Aarets Lob. Landsdele. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter tilbyrde. (Rubr. + I foranførte er indbefattet folgende Personer, der alene nød : frit Lragetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne. Herreder: Fattigdistrikter: Smaalenenes Amt. Trøgstad Trøgstad Askim.. Askim 1 Spydeberg Spydeberg 10 IO I0 Skiptvet. Skiptvet. Rakkestad Rakkestad 0 Eidsberg. Eidsberg I Rødenes. Rødenes Aremark. Aremark Ømark o o Id Id Berg. Berg Skjeberg Skjeberg 10 IO 1 Hafslund Sagbrug. 1 Hvaler Hvaler.. o 10 Borge. Borge Sandesund Bordtomter Torsnes Varteig Varteig. o JO Tune Tune Borregaard Sagbrug 1 Sande og Solli Do. 1 1 Holleby Gods. Glemminge Glemminge.. 1 Onsø Onsø. I0 1 1 Raade. Raade 10 1 I0 Rygge Rygge MOSS Moss. 1 Vaaler Vaaler 1 Svindal 1 1 Hobøl Hobøl 1 1 Smaalenenes Amt Akershus Amt. Vestbylgianddist.) Vestby,)(Landdistriktet Garder Saaner Kraakstad. Kraakstad. Ski.. Aas Aas.. Kroer Nordby. Frogn Frogn ' o o ) Folgende Fattigdistrikter ere opforte i to Dele : Røros (der baade hører til Nordre Østerdalen og Guldalen Fogderier) og Ev ones (Salten og Senjen og Troms0 Fogderier). Med Hensyn til Fattigdistrikterne V estby i Akershus Hurum i Buskerud, F around i Lister og Mandal og Vads0 i Finmarkens Amt henvises til Note Side or.

25 11 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af. Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob. Lan dsdel e. Samlet Af disse Hovedunder personer, Hovedpersoner, mod Er der af ved støttedes f o r hvilke stha kommende der understøttedes Hjemfra sine Fattigstavnsi vedk. udbetaltes distrikter distrikt er eller til andre Erstatning Fattigdistrikter. afstaten. Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkom mende Fattigdistrikter til Byrde. (Rubr. ++.) I foranførte er indbefattet følgende Anta Personer, der alene nød : frit Lægetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne. (Forts.) Herr eder:* Fattigdistrikter: Akershus Amt. (Forts.) Nesodden Nesodden. Oppegaard Aker. Aker Bærum Bærum Bærum Jernværk. Asker Asker I Urskog Urskog go Blaker 1 1 Holand 'Wand Enebak Enebak 1 1 Fet Fet Is Sørum. Solum Skedsmo Skedsmo o 1 Lorenskogen... Nittedalen Nittedalen... 1 GjerdrumGjerdrum Ullensaker. Ullensaker. 1 1 Nes Nes Udenes Fenstad Eidsvold. Eidsvold Nannestad Nannestad 11 1 zo Hurdalen Hurdalen o 1 Hurdalen. Glasværk Fering. Fering 1 Akershus Amt Ringsaker Nes Furnes Vang Loiten Roal.. Stange... Sondre Odalen Nordre Odalen. Vinger. Eidskogen. Brandval. Grue.. Hedemarkens Amt. Ringsaker Nes... Furnes. Vang ',often Aadals Brug. Roal.. Stange.. Strom Ulleren. Opstad Sand.. Mo Vinger Eidskogen Brandval. Grue

26 Fattigstatistik 1 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob. Lands dele. Samlet Rovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde. x I foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nød: frit Lægetilsyn Medicin hjemme. fri Kul og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne. (Forts.) 1 Herreder: Fattigdistrikter: Hedemarkens Amt. (Forts.) 0 Hof.. Hof 10 Aasnes. Aasnes Vaaler. Vaaler 1 IO 1 Elverum. Elverum Tryssil. Tryssil I Aamot... Aamot Stor Elvedalen StorElvedalen Sollien... Sollien Ytre Rendalen Ytre Rendalen Øvre Rendalen Øvre Rendalen 0 LilleElvedalen LilleElvedalen 1 I Øvre Foldalen I Tonset "'onset Tolgen Tolgen Del af Roros 1). 1 1 Kvikne Kvikne I Inset 1 " 1 Hedemarkens Amt 0 ()ToI IS Kristians Amt. Dovre. Dovre Lesje Skiaaker. Lom Vaage... Nordre Fron Sondre Fron Ringebu.. Øier.... Østre Gausdal. Vestre Gausdal Faaberg.. Biri Vardal.. Østre Toten. Vestre Toten. Jevnaker.. Lesje Lesjeskogen Skiaaker Lom Vaage Nordre Fron. Sondre Fron. Ringebu.. Øier. Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg Biri Biri Glasværk Redalen Snertingdalen Vardal Østre Toten. Vestre Toten Jevnaker Hadeland Glasværk Lunner.... so 0 1 I io Jo Io 1 1 Ix() zos 1 I io 1 I I Sc Note Side xo. Den ancien Del af BOros Fattigdistrikt Andes opført under Søndre Trondhjems Amt.

27 1Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob. Landsd ele. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. Hovedperson er, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdi strikter tilbyrde. (Ruin I foranførte er indbefattet folgende Personer, der alene nød: frit Lægetilsyn Medicin 'hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Kristians Amt. (Forts.) I Gran Gran Ioo 1 I Tingelstad Brandbu 1 Sondre Land. Fluberg. 1 Hov Nordre Land. Østsinnen. Nordsinnen Iwo Torpen Ioo Sondre Aurdal. Bagn.. Reinli I Begndalen... Nordre Hedalen I I Sondre Hedalen 1 1 Bruflat 1 Nordre Aurdal. Aurdal Skrautvaal Ulnes Svenes Vestre Slidre. Slidre 1 Lomen Ron. Østre Slidre. Hegge Volbu Rogne Vang. Vang Oie Hurum Kristians Amt Buskerud Amt. Hole. Hole Ringerike Nikkelværk I 1 1 Norderhov. Norderhov Haug. 1 Lunder o 10 Aadalen. Viker 1 Nes 1 Ytre Aadalen (Hval) Nes Nes 10 Flaa Gol Gol... Hemsedal 1 Aid Aal 1 Torpe Hol Hol.. Sigdal. Sigdal Krodsherred x 10 I 1 0 I

28 Fattigstatistik 1 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Løb. Landsdele. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. MIMI MINNINI Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde. (Rubr. + Hovedp ersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nød: frit Lægetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Buskerud Amt. (Forts.) Modum Modum Modum Blaafarveværk Buskerud Gods. Øvre Eker. Øvre Eker.. Fossesholm Brug Semssiden Brug Eker Papirfabrik o 1 1 Nedre Eker Nedre Eker.. IO Mjøndalen Brug IO Stenberg Brug. 0 Lier. Frogner 1 1 Tranby Sylling 1 Aassiden Røken Røken 1 1 o Hurumt)(Landdist.) Huruml(Landdistriktet) Sandsvær Sandsvær 1 1 Flesberg. Flesberg Svene. Rollag. Nore Lyngdal 1 Rollag Veggli 1 Nore. Opdal Buskerud Amt.. 0! Jarlsborg og Larvik Amt. Strømmen. Strømmen Skoger Skoger Strømsgodset Konnerud Sande Sande Hof Hof Botne Botne Vaale Vaale Borre Borre Ramnes Ramnes Andebu Andebu Stokke Stokke Sem Sem Jarlsberg Gods. Notter0. Nøtterø. Tijorn0. Tjøn10 Sandeherred Sandeherred. 1) Se Note Side og. 0 I Io I IO 1 1 IO IO IO o o I I 10 0

29 .1 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Løb. Landsdele. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. An tal Hoved Fattige, personer, der saafor hvilke ledes der af ved faldt kommende vedkom Fattig mende distrikter Fattigdiudbetaltes strikter Erstatning til Byrde. til andre (Ruhr. i Kommuner. + ;.) I foranførte er indbefattet folgende Personer, der alene nød: frit LEegetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Jarlsberg og Larvik Amt. (Forts.) Tjølling.. Tjølling Østre Halsen. Fredriksværn. Fredriksværn 1 Brunlanes.. Brunlanes Hedrum. Hedrum x1 11 Lardal... Lardal 10 ro Jarlsberg 01 og Larvik Amt I Bratsberg Amt: 0 Drangedal Drangedal 1 Sannikedal Sannikedal 1Skaatø. Skaat0 1 0 Bamle. Bamle 1 1 Eidanger Eidanger Slemdal. Slemdal Gjerpen. Gjerpen 0 lo Solum Solum Hollen Hollen 1 11 Ulefoss Jernværk. o Lunde Lunde 0 Ytre 11aabygd Bø Bø 10 Sande Saude 10 Nes Hitterdal Hitterdal Tinn. Tinn Hovin... Hovin Gransherred Gransherred. 10 Hjartdal. Hjartdal Seljord. 1 Kviteseid Nissedal. Seljord. Kviteseid Nissedal Treungen Fyresdal. Fyresdal Mo Mo Skafsaa... Aamdal Kobberværk Laardal. Laardal Vinje.. Vinje. Rauland. Rauland 0 Øifjeld Mosstranden. Bratsberg Amt I 1 0 I

30 Fattigstatistik 1 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob. L a n d s d e 1 e. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatni n g fra sine Hjem stavns t ri lc: ter eller afstaten. Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fatti g distrikter udbetaltes _Itrdsbteattanlitne til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkommends Fattigdit isitbri strikter (Rutrr. i. ++. ) I foranførte er indbefattet følgende Personer der alene n'ød frit Lmgetilsyn Medicin hjemme. fri Kur Doge 'paa l. Sygehus. VI. Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Nedenes Amt. Vegaarsheien.. Gjerstad.... Søndeled... Dybvaag.. Holt Vegaarsheien.... Gjerstad..... o I 1 I Søndeled..... Io i 0 Dybvaag..... Flosta... 0 x 1 Holt Nes Jernværk Aamli Gjevedal Lille Topdal.... I Mykland Herefoss Froland 1 1 Ostre Moland.. Stokken 0 Barbu I Tromø I 0 1 I Hisø Øiestad I Fjære Landvig Ioo Eide 1 x 1 Vestre Moland.. I Høvaag x Birkenes I Vegusdal 1 1 Iveland 1 1 Hornnes I Evje Evje Nikkelværk Bygland Valle I Bykle 10 xo Hyllestad.... Nedenes Amt j 1 10 I 1 Aamli... Mykland... Herefoss... Froland.. Østre Moland. Barbu Trom0... 1E0 Øiestad... Fjære Landvig... Eide.... Vestre Moland Høvaag... Birkenes... Vegusdal.. Iveland.. Hornnes... Evje Bygland.. Valle Lister og Tveid I Oddernes.. Vennesla... Øvreboo.Hægeland Søgne... HalsaaogHartmark Mandal. A.mt. Tveid Oddernes..... Randøsund.... Vennesla..... Øvreb0. Hægeland Segne Greipstad Halsaa Hartmark 1 1 x 0 x x x I x 1 1 o 1 o I x I I Ī

31 1 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob. L a n d s d e 1 e Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Amt. Lister og Mandal (Forts.) Holme.... Øislebø og Laudal Samlet Hovedpersoner der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter MI Af d isse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. kommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Hovedpersoner, der saa Fattige, for hvilke ledes der af dvet fald vedkommende Fattigdistrikter tilbyrde. (Rubr. 1 +.) I foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nød frit Lægetilsyn Medicin hjemme. fri Kur g Pleiepaa Sygehus, Holme i I Øislebø Laudal i Finsland.... Finsland 1 1 Bjelland o Grindum Bjelland Grindum.. 1 Aaseral... Aaseral I Nordre lindal. Vigmostad... i I.. Konsmo.... Søndre Undal. Valle I Spangereid... Vanse Vanse Del af Farsund '). Herred... Herred.. 0 I 1 i Spind Lyngdal... Aa Ī Austad.. I Kvaas I i ii Hægebostad. Hægebostad... Eiken i Fjotland.... Fjotland. I Kvinesdal... Liknes 1 1 Fede Nes og Hitterø Nes "' Hitterei... Bakke Bakke Gyland 1 1 Siredalen.. Siredalen i Lister og Mandal Amt I 1 Stavanger Amt. Sogndal.... Lund... Heskestad... Bjerkreim.. Helleland... Egersund. Ogne.... Haa [(lep. Time Gjesdal... Høiland... Sogndal Lund....,, Heskestad Bjerkreim Helleland Eg ersund Ogne Nærbø Varhaug Kiel) Time. Gjesdal. Hoiland.... i i I io I I I I I I I I i i _ 1 Se Note Side og.

32 Pattigstatistik 1. IS Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Løb. Landdele. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. Rovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter ti 1 Byrde. (Ruhr. +.) I foranførte er indbefattet folgende Personer, der alene nød: frit Ltegetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehue. Vl. Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Stavanger Amt. (Forts.) Haaland. Haaland Hetland. Frue 1 I01 Randeberg. 1 1 Riskekverven. IO Hole. Hole 0 Fossan Fossan Strand Strand o Finn(/' Finno TalgO Renneso. Renneso 0 1 Mostero. Mostero 1 1 Kvitings0 1 1 Skudenes Skudenes 0 Aakre.. Aakre Avaldsnes Avaldsnes Vigsnes Kobberværk Torvestad Torvestad Utsire Skaare Skaare 1 1 Tysvær Tysvær 0 0 Bokn. Bokn. Skjold Skjold. Vass Vass Vikedal Vikedal 1 Sandeid 1 1 Imsland Nerstrand Nerstrand. Sjernero. Sjerner0 Fister.. Fister Aardal.. Aardal. 1 Hjelmeland. Hjelmeland lse Jelse o Erfjord Sand Sand 1 Saude Saude so Birkeland Zinkgrube Suldal Suldal 1 Stavanger Amt.. I 1 1 Sondre Bergenhus Amt. Strandebarm og Strandebarm. Varaldso.. Varaldso Kvinnherred iivinnherred. Husnes./Enes Ølve 1 0 1

33 1 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af, Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i A.arets Lob. Lands dele. Samlet Rovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter MMINI Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavns distrikter eller afstaten. Hoved Fattige, personer, der saafor hvilke ledes der af ved faldt kommende vedkom Fattig mende distrikter Fattigdi udbetaltes strikter Erstatning tilbyrde. til andre (Rubr Kommuner. +:.) foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nød : frit Lægetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Sondre Bergenhus Amt. (Forts.) Skaanevik Skaanevik. Aakre Holal. Etne. Etne Fjelberg. Fjelberg. Ølen (Aalund) Eid Sveen. Sveen. Vikebygd 1 0 s Valestrand. Valestrand Finnaas.. Moster. Bremnes... Bo mel..... m The Oscar Gold Company limited... Stord Stord Bergenske Grubeselskab Fitje. Fitje Tysnes Tysnes Opdal. Onareim Fuse Fuse 0 Haalandsdalen Strandvik Os Os Samnanger. Fane Fane Austevold Austevold 1 Mogster 1 Sund. Sund.. 0 Fjeld Fjeld Askoen Askoen 0 1 Aarstad Aarstad. 1 1 Haus Haus Arne Fabriker 1 Bruvik. Bruvik Hosanger Hosanger Mo Hammer. Hammer Aasene Alversund, Alversund Seim 1 Meeland Heripi. Herlo. Manger.. Manger. 1 Lindaas.. Lindaas 1 10 Masfjorden. IVIasfjorden Røldal..Røldal I I x So * 1

34 Fattigstatistik 0 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Løb. Lands dele. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter til Byrde. (Ruby. +:.) I foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nød: frit Ltegetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Søndre Bergenhus Amt. (Forts.) Ullensvang Ulvik Graven. Eidfjord Vikør Øistesø. Jondal /Evanger Voss Oppeim Vinje Søndre Bergenhus Amt. Ullensvang Ulvik.. Graven. Eidfjord. Vikør.. Jondal. levanger Voss Vossestranden o o 11 1 Jostedalen. Lyster. Hafslo. Aardal. Lærdal. Borgund. Sogndal. Aurland. Leikanger Balestrand Vik Kirkebø... Lavik og Brekke Gulen Sulen.. Hyllestad Askvold.... Ytre Holal. Indre Holal. Jølster Førde. Vevring Kinn Bremanger Selje.. Daviken. Eid Norde Iergenhus Amt. Jostedalen Lyster Hafslo Aardal Lærdal Sogndal Aurland Leikanger Balestrand Vik Kirkebø Lavik Brekke Gulen Sulen.. Hyllestad. Askvold Ytre Holal Indre Holal Jølster Førde Naustdal Holsen. Vevring. Kinn Bremanger. Selje Daviken Eid I I0 1 1 '

35 1 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob. Landsdele MI_ Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkommonde Fattigdistrikter tilbyrde. (Rubr. I foranforte er indbefattet følgende Personer, der alene nød : frit Lægetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne, (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Nordre Bergenhus Amt. (Forts.) Hornindalen Gloppen.. Breim.. Indviken.. Stryn.... Hornindalen Gloppen Breim. Indviken Stryn.. Nordre Iergenhus Amt Romsdals Amt. Vannelven. Vannelven Søvde Sande.Sande Rovde Hero. Hero.. Leikanger Ulstein Ulstein. Volden.. Orsten. Hjørundfjord Sunnelven Norddalen Stranden Stordalen Søkkelven Ørskog Skodje Borgund. Roald. Haram Vestnes Vold Eid Grytten Veo.... Eresfjord og Vistdalen.. Nesset Bolso. Frænen Akers?) Sandø Bud Kvernes. Frei. Ore... Strømsneset Hareid Volden Orsten Hjørundfjord. Sunnelven Norddalen. Stranden Stordalen. Sokkelven Ørskog Skodje Borgund Roald (Vigra) Haram Vestnes Vold. Eid Grytten Hen.. Kors Veo Eresfjord og Vistdalen Nesset Bolso FrEenen Akero. Sandø Bud Kvernes Bremsnes. Kornstad. Eide Grip. Frei Ore Strømsneset ' IO o

36 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattig,, (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarqta Lob. 1.1"...""ir Samlet Af disie( Hoved Fattige, under personer, der saastrikter Hoved støttedes for hvilke personer, mod ledes Er der af vedstøttedes Hjem distrikter Fattigdi faldt statning kommende vedkom L andsdele. der under fra sine Fattig mende frit dis stavns Lægetilsyn i. ve dk. nk udbetaltes Erstatning tilbyrde. Fattigdistrikter. afstaten. ter eller til an dre (Ruhr. Medicin Kommuner. hjemme. I foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nød: fri Kur og Pleie paa Sygehus. VI. Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Romsdals Amt. (Forts.) Tingvold. Tingvold Øksendalen Oksendalen Sundalen. Sundalen. Stangvik.. Stangvik. Surendalen. Surendalen 'I Rindalen. Rindalen Aure Aure.. 0 Halse.. Halse Tusteren. Tust eren Edo Edo. Hopen Bratvær Romsdals Amt 1 Trondhjems sondre Amt Osen. Osen Roan Roan Stoksund Stoksund Aafjorden Aafjorden Bjugn Bjugn Frøien Frøien Hitteren Hitteren Fillan Fillan. Sandstad Hevne. Hevne Ørlandet. Ørlandet Rissen Rissen Stadsbygden Stadsbygden Orkedalen. Orkedalen. Meldalen Meldalen. Rennebu. Rennebu.. Opdal Vestre Opdal Østre Opdal. Roos Del af Roros') Aalen.. Aalen.. Holtaalen Holtaalen. Singsaas. Singsaas. Budalen. Budalen. Støren.. Støren Soknedalen. Soknedalen Horg Horg... Holandet Holandet. Flaa Flaa... Melhus.. Melhus Børseskognen Børseskognen Borsen.. Børsen Buviken. Buviken Byneset. Byneset. 1) Se Note Side 1 og Note Side xo 1 I Io IOI xio o 0 1 I x 1 1 IO IO I0

37 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob. Landsdele. IN=1111, Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse un derstøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrikter eller afstaten. VI. Bygderne. (Forts.) 1 Herreder: Fattigdistrikter: Sondre Trondhjems Amt. (Forts.) Leinstranden.. 1 Leinstranden. o Strinden.. Lade ') Bratsberg Malvik. Malvik 1 Klæbu. Klæbu. Selbu.. Selbu 11 Tydalen 1 Sondre Tr ondhjems Amt. 1 Nordre Trondhiems Amt. Meraker, Meraker Hegre..... Hegre.... Nedre Stjordalen Nedre Stjordalen Leksviken Leksviken.. Frosten.. Frosten. Aasen Aasen Skogn Skogn Levan ger Levanger Værdalen Værdalen Ytterøen.... Ytterøen Mosviken ogverran Mosviken og Verran Inderoen. Inderoen Sparbuen Sparbuen Skei Skei.. Egge Egge Beitstaden Solberg Aas (Namdalseidet) Stod Stod Snaasen. Snaasen Lierne. Lierne. Grong.. Grong Overhallen. Overhallen Klingen.. Klingen Vemundvik. Vemundvik Fosnes.. Fosnes Flatanger. Flatanger Næro Ntervi Vikten Vikten. Leka.. Leka Gravik Kolvereid Kolvereid Foldereid Foldereid Nordre Trondhjems Amt Nordlands Amt. Bindalen. Bindalen Bronno. Bronno 10 Vik 1) Se Note a Side, 0 I IoI It 1 1 Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. 1 1 IO 1 1 Fattige, der saaledes faldt vedkommonde Fattigdistrikter til Byrde. (BAAL I 0 I Il o I foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nød: frit Lgegetilsyn Medicin hjemme. I fri Kur og Pleie paa Sygehus. 1 1 TO 1 1 I I

38 Fattigstatistik 1. Tabel 1 (Forts.). let af Fattige (Hovedpersoner), der understøttedes i Aarets Lob. Landsd eie. Samlet Hovedpersoner, der understøttedes i vedk. Fattigdistrikter. Af disse understøttedes mod Erstatning fra sine Hjemstavnsdistrik ter eller afstaten. Hovedpersoner, for hvilke der af vedkommende Fattigdistrikter udbetaltes Erstatning til andre Kommuner. Fattige, der saaledes faldt vedkommende Fattigdistrikter tilbyrde. (Rubr. x + I foranførte er indbefattet følgende Personer, der alene nød: frit Ltegetilsyn Medicin hjemme. fri Kur og Pleie paa Syge hus. VI. Bygderne. (Forts.) Herreder: Fattigdistrikter: Nordlands Amt. (Forts.) Vega Vega Velfjorden Velfjorden Tjøtta Tjøtta Vefsen.. Vefsen Hatfjelddalen Hatfjelddalen Alstahaug Stamnes Hero Donnes Nesne Hemnes Mo Lurø Treenen Rodo Melo Gildeskaal Beieren. Bodo Skjeretad Saltdalen Sørfolden.. NordfoldenKjerringø. Steigen. Hammero lysfjorden Ankenes Evenes. Lødingen Vaagan. Gimso Borge Buksnes. Flakstad. Vvero Hadsel Bo Øksnes. Sortland. Dverberg Alstahaug. Hero Dønnes Nesne Hemnes Mo Luro Treenen Bodo. Melo Gildeskaal.. Beieren Bodo Skjerstad Sulitjelma Grube Saltdalen.. Sørfolden 11 1 I rn 1 xo 11 I 10 I Ib i 1 : 1 Nordfolden o lijerringo 0 Steigen Ledingen 1 Hammer0. Tysfjorden Ankenes 1 10 Del af Evenes ') 1 1 Lødingen Hol 1 1 Vaagan 1 1 Gimso Borge I 1 Buksnes Flakstad Moskenes Veero 0 Hadsel Bo 10 x 1 1 Øksnes Sortland Dverberg. Bjørnskind 0 1 Andenes Nordlands Amt 0 I 10 I 1 1) Se under Troms0 Amt og Note Side xo. 1 ' 1 xo 1 I 1 1 1

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere