Virksomhedsregnskab. April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsregnskab. April 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet"

Transkript

1 Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

2 Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2002

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets virksomhedsregnskab Udgivet af Fiskeridirektoratet April årgang ISBN Oplag: 600 Forsidelayout: Schultz Grafisk Trykning: Schultz Grafisk Billede på forside: Kuttere på stranden ved Lild Foto: Lars Gejl/Biofoto Fiskeridirektoratet Stormgade København K Tlf Fax Telex fm dk Hjemmeside: -2-

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING VIRKSOMHEDEN Samarbejdspartnere BERETNING FOR Fiskerikontrol Øvrige tilsyn, lovforberedende arbejde Skibsmateriel EDB og Statistik Generel ledelse og administration OVERORDNEDE MÅL OG RESULTATER REGNSKAB OG ØKONOMI ORGANISATION OG PERSONALE DE KOMMENDE ÅR Ressourcer Fiskerikontrol IT-udvikling Mission-vision-værdier og information RESULTATANALYSE OVERSIGT OVER HOVEDFORMÅL HOVEDFORMÅL 1 LANDINGSKONTROL Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 2 HYGIEJNEKONTROL Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 3FERSKVAND-/KYSTNÆR KONTROL Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 4 SØVÆRTS KONTROL Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 5BUGSERING, REDNING Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 6ØVRIGE TILSYN, LOVFORBEREDENDE ARBEJDE Resultatmål Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 8 EDB OG STATISTIK Resultatmål Analyse Vurdering

5 3. DRIFTSREGNSKAB REGNSKABSPRAKSIS DRIFTSREGNSKAB FOR FORKLARING PÅ AFVIGELSER MELLEM BUDGET OG REGNSKAB FOR AKKUMULERET RESULTAT BEVILLINGSAFREGNING AFSTEMNING TIL STATSREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE FOR OMKOSTNINGSDÆKKEDE AKTIVITETER HYGIEJNEKONTROL ANLÆGSREGNSKAB PÅTEGNING...37 BILAG 1: RESULTATOPGØRELSE...38 Resultatopgørelse...38 Generel pris og lønstigning...39 BILAG 2: SAGSBEHANDLINGSTIDER...40 Sagsbehandlingstider Landingskontrol:...40 Sagsbehandlingstider Ferskvand-/kystnærkontrol:...40 BILAG 3: DATABLAD FOR FISKERIDIREKTORATET...41 Mål og hovedformål...41 BILAG 4: ORGANISATION OG PERSONALE

6 1. BERETNING 1.1 Virksomheden Fiskeridirektoratet er en driftsbevilget institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet). Fiskeridirektoratet etableredes i Direktoratets kompetence fremgår af bekendtgørelse nr. 225 af 3. april Forvaltningsgrundlaget fremgår i det væsentligste af de overordnede forvaltningsrammer vedtaget i De forenede Nationer (FN), Den Europæiske Union (EU) og den nationale fiskerilovgivning, især lov nr. 281 af 12. maj 1999, fiskeriloven. Sammen med Direktoratet for FødevareErhverv og Danmarks Fiskeriundersøgelser administrerer Fiskeridirekto- ratet fiskepleje, tilskud til udsætning af fiskeyngel i danske åer, søer og salte vande samt opkrævning af fiskeplejebidrag fra lystfiskere og fritidsfiskere (fisketegn). Som en del af Fødevareministeriet er det Fiskeridirektoratets mission at arbejde for: friske, gode fiskeprodukter til forbrugerne bevarelse af fiskebestandene et bæredygtigt fiskeri et sundt og økonomisk stærkt fiskerierhverv at flest muligt kan udøve rekreativt fiskeri Samtidig med udarbejdelsen af Fiskeridirektoratets mission er der beskrevet en række kerneværdier for Fiskeridirektoratet. Hvor missionen er formuleringen af det langsigtede pejlemærke, fortæller værdierne, hvordan direktoratet vil nå derhen: opnå almindelig anerkendelse og forståelse af vores kontrol-, tilsyns- og serviceopgaver udføre vores opgaver bedst muligt med de midler, vi har, så vores brugere er tilfredse arbejde mobilt og fleksibelt, så vi er til stede, hvor aktiviteterne foregår bevare direktoratets position som en af myndighederne i EU med den bedste og mest rationelle fiskerikontrol præge den internationale udvikling på vores område bevare og udvikle vores arbejdsplads som en moderne, serviceorienteret og attraktiv arbejdsplads bevare og udvikle et højt teknologisk niveau i direktoratet For at konkretisere missionen har Fiskeridirektoratet udarbejdet en vision. Visionen fortæller, i hvilken retning direktoratet ønsker at bevæge sig i løbet af de kommende år: Vi er en myndighed (enhedsorganisation), som i fællesskab gennem en effektiv kontrol, god forvaltning, regulering, information og service sikrer beskyttelsen af ressourcerne i havet, søer og vandløb og et godt grundlag for fiskerierhvervet og det rekreative fiskeri. Der henvises i øvrigt til Fiskeridirektoratets datablad (Bilag 3). -5-

7 1.1.2 Samarbejdspartnere Som led i den løbende virksomhed samarbejder Fiskeridirektoratet med kontrolmyndighederne i en række lande, bl.a. Norge, Sverige, Skotland, England, Holland, Belgien og Tyskland. Samarbejdet rækker fra formaliserede samarbejdsaftaler til udveksling af oplysninger. Desuden samarbejdes med Baltikum i forbindelse med de baltiske landes medlemskab af Østersøkonventionen, ligesom Danmark har indgået en formel samarbejdsaftale med Færøerne om fiskerikontrol. Direktoratet deltager desuden i en række nationale og internationale fora, herunder EU's forvaltningskomiteer. Fiskeridirektoratet er ifølge aftale med Danmarks Statistik ansvarlig for udarbejdelse af primærstatistik på fiskeriområdet. Der produceres tillige diverse statistiske oplysninger til brug for fiskeriforvaltning og regulering af erhvervsfiskeriet. Der rapporteres løbende og ad hoc til forskellige nationale og internationale organisationer, ligesom Fiskeridirektoratet i relation til det statistiske arbejde deltager i flere internationale sammenhænge, bl.a. EU's statistiske enhed (EUROSTAT), International Council for the Exploration of the SEA (ICES) samt Food and Agriculture Organization (FAO). 1.2 Beretning for Fiskeridirektoratet indgik i 2000 en 4-årig resultatkontrakt med Fødevareministeriets departement med virkning fra 1. januar Opfyldelsen af kontrakten rapporteres i Virksomhedsregnskabet. Faktaboks 1 i slutningen af Kapitel 1 bliver en oversigt over Fiskeridirektoratets resultatmål og målopfyldelsen for. Samlet vurderer Fiskeridirektoratet målopfyldelsen i som tilfredsstillende under hensyn til de til rådighed værende ressourcer. Som en videre udvikling af mål og resultatstyring blev resultatkontrakten i nedbrudt i interne enhedskontrakter for de fleste enheder (kontorer, inspektorater og skibe). Kontrakterne omfatter en række konkrete initiativer og opgaver, der skal understøtte den overordnede strategi og opfyldelsen af resultatkontrakten samt rette opmærksomheden mod de opgaver, som den aktuelle udvikling i fiskeriet nødvendiggør. Med udgangen af blev der, som forudsat, foretaget en midtvejsevaluering af resultatkontrakten, hvilket medførte en opdatering af kontrakten med enkelte ændringer i målene Fiskerikontrol I udførte Fiskeridirektoratet kontrol og tilsyn med såvel det erhvervsmæssige som det rekreative fiskeri. Fiskerikontrollen blev udført med løbende kontrol, og med en række kampagner og særlige tiltag. Den egentlige fiskerikontrol indgår i 4 af direktoratets hovedformål på finansloven: Landingskontrol, Hygiejnekontrol, Ferskvand-, og kystnærkontrol og Søværts kontrol. Kontrolkampagner Der blev i gennemført 4 større kontrolkampagner inden for hovedformålet Landindingskontrol. I forbindelse med kampagner udføres en særlig intensiv kontrolindsats rettet mod et bestemt fiskeri. Kampagnerne gennemføres ofte på tidspunkter, hvor der normalt eller som følge af særlige reguleringsforhold er en vis risiko for overtrædelser. Der kan også være tale om særlig kontrol, når der er højsæson i et fiskeri. Torskekvoterne i en række farvandsområder har været faldende især siden begyndelsen af, og denne udvikling fortsætter i I begyndelsen af vedtog EU første fase i en genopbygningsplan for torsk i Nordsøen. Hovedelementet var en midlertidig lukning af et større område i Nordsøen (den såkaldte torskekasse ). I lyset af de relevante fiskerimuligheder udtalte dele af erhvervet åbent, at der måtte forventes omfattende overtrædelser, medmindre kontrollen blev styrket betydeligt. I lyset heraf og for at styrke kontrolmulighederne blev der indført auktionspligt for torsk fra Nordsøen og Skagerrak. Der blev i samme periode fulgt op på disse reguleringsinitiativer gennem en kontrolkampagne rettet mod torskefiskeriet. -6-

8 I blev der gennemført en kampagne mod landing af undermålshummere (hummere under de danske mindste mål). Geografisk var problemet koncentreret i det nordlige Jylland. Der blev konstateret ca. 30 ulovlige forhold og kontrol med hummerlandinger. Dette kontrolområde vil derfor også fremover have meget høj prioritet. Det pelagiske fiskeri omfatter først og fremmest konsumarterne sild og makrel og er karakteriseret ved, at der ofte er tale om meget store landinger. Problemerne i fiskeriet vedrører bl.a. underdeklarering, hvor der fejlrapporteres for at strække kvoten.der blev på den baggrund gennemført en kampagne mod dette fiskeri, der ikke afdækkede væsentlige overtrædelser af gældende lovgivning. Brislingefiskeriet udgør en vigtig del af industrifiskeriet. Problemerne i fiskeriet drejer sig om bifangstprocenten i relation til sild, som ikke må landes til industriformål. Kampagnen blev gennemført fra den 15. januar og 3 uger frem. Der blev gennemført 66 kontrolforretninger, hvoraf 2 resulterede i, at der blev optaget rapport. Også i foråret blev der gennemført en landsdækkende kontrol med det rekreative fisker, hvor der blev kontrolleret, om lyst- og fritidsfiskere havde købt fisketegn, og om fritidsfiskernes redskaber, dvs. antal, indretning og placering mv., var lovlige personer blev kontrolleret, heraf havde 259 ikke fisketgn. Samtidig blev 361 redskaber taget i bevaring. skontrol skontrol er en integreret del af landingskontrollen. Alle fiskere, virksomhedsindehavere og andre beskæftigede med omsætning m.v. af fisk og fiskevarer har pligt til efter anmodning at give Fiskeridirektoratet alle relevante oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse. skontrol retter sig især mod opkøbere, importører, samlecentraler, fiskeauktioner, fællessalg, produktionsvirksomheder m.fl., som modtager fersk fisk direkte fra fiskefartøjerne. Formålet med regnskabskontrollen er at afdække kvotesnyd i form af sorte fisk (der ikke indberettes til Fiskeridirektoratet) eller grå fisk (der indberettes som en anden art), urigtige dataindberetninger om køb, og "skuffefisk" (der ikke indberettes straks, men gemmes til et tidspunkt, hvor den kan indberettes inden for rationen). Kontrollen er stikprøvebaseret og kan iværksættes ud fra særlige kontrolindikationer, fx konkrete eller generelle risikovurderinger, eller for at efterprøve anmeldelser eller informationer i øvrigt, der peger på uregelmæssigheder i forbindelse med omsætningen af fisk. Foreligger der mistanke om strafbart forhold, kan Fiskeridirektoratet ikke på egen hånd gennemføre regnskabskontrol, men retter i stedet henvendelse til politiet med henblik på politimæssig efterforskning. Fiskeridirektoratet yder i visse sager politiet bistand i det videre opklaringsarbejde. I har der været særlig fokus på regnskabskontrol som et vigtigt supplement til landingskontrollen. Et par større sagskomplekser, som meget tidligt inkluderede politimæssig ransagning efter retskendelse, blev afdækket i på Bornholm. Sagerne, som nu er under behandling i retssystemet, har været omtalt i forskellige medier. De vedrører omfattende og længerevarende omgåelser af fiskerireguleringen i form af "skuffefisk"- arrangementer mellem fiskere og aftagervirksomheder. Formålet har været at omgå torskekvoterne. På landsplan afdækkede Fiskeridirektoratet 4 større sagskomplekser i af denne karakter Øvrige tilsyn, lovforberedende arbejde Fiskeriaktiviteten er i vidt omfang reguleret via forordninger udstedt i EU. Derudover er der nationale regler. Langt de fleste nationale regler og forskrifter på fiskeriområdet udstedes af Fiskeridirektoratet, normalt efter høring af interesseorganisationer m.fl. I årets løb blev der udstedt en række bekendtgørelser for erhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri. Endvidere blev der udarbejdet udkast til bekendtgørelser, som blev udstedt af ministeren, bl.a. den årlige reguleringsbekendtgørelse, som danner rammen for den løbende fiskeriforvaltning. Fiskeridirektoratet udstedte i desuden bekendtgørelser i relation til den gældende EU-markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter. Der er tale om tilpasning til et ændret EU-regelsæt. Reglerne retter sig til producentorganisationerne, der administrerer en del af markedsordningen. -7-

9 Overdragelige kvoteandele I maj vedtog Folketinget, at der skal indføres en særlig ordning med overdragelige kvoteandele for det pelagiske fiskeri (sildefiskeriet). Ordningen skal være klar til november 2002 med henblik på ikrafttræden den 1. januar Det er første gang, at overdragelige kvoteandele indføres i fiskeriet i Danmark. Der er i Fiskeridirektoratet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervet, som er i færd med at fastlægge de nærmere regler for ordningen. Ny ordning for kystfiskeriet Ligeledes på baggrund af Folketingets vedtagelse nr. V 117 af 16. maj har Fiskeridirektoratet udarbejdet regler til en særlig ordning for kystfiskeriet. Ordningen tillader at mindre fartøjer får tildelt en ration til disposition over hele året i et nærområde. Reglerne indgår som en del af reguleringsbekendtgørelsen for Regelforenklingsprojekter Ved gennemførelse af bekendtgørelse nr. 670 af 9. juli om særlige regler for fiskeriet i Mariager Fjord blev de lokale regler for fiskeriet tilpasset. Fiskerivedtægten fra 27. oktober 1952 blev ophævet. Den gældende bekendtgørelse om trawlfiskeri (bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 1993 om trawl- og andet vodfiskeri) er blevet taget op til revision Skibsmateriel Rednings- og inspektionsskibet Nordjylland blev taget ud af drift pr. 1. januar og sat til salg, hvorved direktoratets aktive flåde blev reduceret fra 5 til 4 enheder. Fiskeridirektoratet har samtidig påbegyndt projekteringen af en modernisering af flåden ved indkøb og nybygning af henholdsvis et mindre kontrolfartøj og et større kontrol- og redningsskib. Moderniseringen betyder at bemandingen på direktoratets skibe bliver beskåret med 9 mand med virkning fra 2003, hvor det nye rednings- og inspektionsskib er planlagt taget i brug. Fiskeridirektoratet blev i af et skibskonsulentfirma gjort opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at bygge et rednings- og inspektionsskib til tjeneste i Nordsøen inden for rammerne af anlægsprogrammet. Dette har medvirket til, at Fiskeridirektoratet nu overvejer den samlede udnyttelse af skibskapaciteten EDB og Statistik Fiskeridirektoratet færdigudviklede i det sidste store delsystem til Fiskerisystemet. Kravspecifikation og projektstyring blev udført af Fiskeridirektoratets egne medarbejdere, medens selve udviklingsopgaven blev udført af eksterne konsulenter. Brugergrænsefladen til det nye Fiskerisystem blev udviklet med almindelige og anerkendte internetværktøjer. Systemet er dermed forberedt til de stigende ønsker om adgang til data og fiskerierhvervets ønsker om at kunne aflevere oplysninger i elektronisk form til direktoratet. Som led i den stigende efterspørgsel efter hurtige og detaljerede oplysninger om fiskeristatistik og øvrige oplysninger om fiskeriet er direktoratets "selvbetjeningsbutik", der er en del af direktoratets hjemmeside, løbende udviklet Generel ledelse og administration I 2. halvår af gennemførte Fiskeridirektoratet i samarbejde med Økonomistyrelsen implementeringen af statens nye økonomistyringssystem Navision Stat. Systemet erstatter Statens Centrale ssystem (SCR), som direktoratet hidtil har brugt. Navision Stat er modsat SCR et decentralt regnskabssystem, og Fiskeridirektoratet overtog dermed selv for ansvaret for driften og vedligeholdelsen af systemet. Implementeringen blev gennemført på baggrund af et omfattende analysearbejde af arbejdsgangene i direktoratets regnskabsfunktion samt udarbejdelse af en ny regnskabsinstruks og sikkerhedsinstruks. Samtidig blev der -8-

10 gennemført efteruddannelse af regnskabspersonalet. Fiskeridirektoratet overgik til Navision Stat pr. 1. januar Overordnede mål og resultater I det følgende afsnit er kort redegjort for ressourceforbruget og for målopfyldelsen på de enkelte hovedformål i forhold til Fiskeridirektoratets resultatkontrakt. For uddybning af oplysningerne for de enkelte hovedformål henvises til kapitel 2, Resultatanalysen. Landingskontrol Der blev i udtaget prøver i industrifiskeriet som led i et særligt moniteringssystem. Dette antal skal sammenholdes med, at der blev landet tons, hvilket giver 1,15 prøve pr tons. Resultatmålet er 1 prøve pr tons, hvilket vil sige, at der var fuld målopfyldelse i. De samlede udgifter til industrikontrollen faldt fra 6.4 mio. kr. i 2000 til 5.2 mio. kr. i (faste priser). Det lavere udgiftsniveau sammenholdt med et uændret antal prøver betyder, at prisen pr. prøve faldt med 18% i forhold til I blev der kontrolleret 13% procent af de landede mængder til konsum, hvor målet jf. resultatmål nr. 4 er 10%. Antallet af konsumkontroller faldt i til mod i Antallet af konsumkontroller var dermed under resultatmålet på minimum kontroller. Udgifterne til den fysiske konsumkontrol af stedfundne landinger faldt fra 11,5 mio. kr. i 2000 til 9,3 mio. kr. i (faste priser). Pga. de færre kontroller steg den gennemsnitlige pris dog pr. kontrol til kr. pr. kontrol. Antallet af registrerede logbogsblade var stk. i, hvilket er en stigning på 2 % i forhold til Den gennemsnitlige behandlingstid lå i alle måneder på under 8 dage pr. logbogsblad og dermed inden for resultatmålet. Udgifter til logbogsadministrationen faldt i til mio. kr. svarende til 29 kr. pr. logbogsblad, hvilket er et fald på 31% i forhold til. Årsagen hertil skal bl.a. findes i effektivisering gennem øget IT anvendelse. Hygiejnekontrol Hovedformålet Hygiejnekontrol blev indført i 2000 som følge af overdragelse af kvalitetskontrollen og importkontrollen til Fødevaredirektoratet. Hygiejnekontrollen omfatter 3 kontroltrin: på fiskerfartøjer, førstehåndsopkøberne og en samlet kontrol. Der blev i foretaget kontroller, hvilket er ca kontroller færre end anslået for Der blev kontrolleret i alt tons konsumfisk, hvilket svarer til 13 % af de samlede landinger. De direkte udgifter til hovedformålet Hygiejnekontrol var i 4,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end året før. Ferskvand-/kystnær kontrol I blev der gennemført kontroller af lyst- og fritidsfiskere, hvilket er flere end fastsat i resultatmålet, men ca. 900 færre end året før. Der blev i foretaget redskabskontroller, hvorved direktoratet nærmer sig resultatkontraktens mål på Endelig udarbejdede direktoratet en kontrolplan og procedure for afrapportering af aktiviteten i. Under dette hovedformål indgår ligeledes tilsyn med kystnært erhvervs- og bierhvervsfiskeri, hvor der i blev gennemført kontroller, hvor målet var kontroller jf. FL. De samlede udgifter til hovedformålet Ferskvand-/kystnærkontrol steg i til 12,6 mio. kr. mod 12,2 mio. kr. (faste priser) i For alle tre formål 1 var der tale om forbedret produktivitet, og de stigende udgifter i skyldes således, at ressourcerne i højere grad er blevet anvendt til andet end de tre formål. Søværtskontrol Fiskeridirektoratets skibe var i bemandet svarende til driftsdøgn mod i Ifølge resultatkontrakten var målet driftsdøgn. Antallet af bordinger var stort set uændrede i med 968 mod 976 i Her var resultatmålet 900, mens antal observerede skibe steg fra i 2000 til i, hvor målet var Endelig faldt antallet af landingskontroller udført af skibene fra 295 til 267. Her var resultatmålet 450. Skibene anvendes kun til landingskontrol, enten fordi situationen nødvendiggør det, eller fordi skibene alligevel ligger i havn.udgifterne til den søværts kontrol faldt i til 37,8 mio. kr. mod 41,7 mio. kr. i Tilsyn kystnært erhvervs- og bierhvervsfiskeri, Tilsyn fisketegn og fritidsfiskertegn og Tilsyn fritidsredskaber, dambrug, passager, udsætning mv. -9-

11 Bugsering, redning Fiskeridirektoratets skibe havde i driftsdøgn i forhold til resultatkontraktens 1.200, og samtidig blev der opretholdt døgnberedskab for 3 enheder i vinterhalvåret og 2 enheder i sommerhalvåret. Skibene opfyldte målet om afgang senest ½ time efter modtagelse af alarm. Skibene assisterede 60 gange i mod 69 i Udgifterne til hovedformålet Bugsering, redning faldt i med 1,2 mio. kr. fra 3,3 i 2000 til 2,1 mio. kr. i. Indtægterne faldt fra 1,5 mio. kr. i 2000 til 0,6 mio. kr. i. Øvrige tilsyn, lovforberedende arbejde I blev 25 afgørelser truffet af Fiskeridirektoratet påklaget til Fødevareministeriets departement, og heraf blev 1 sag omgjort. Målet er, at under 10% af klagesagerne blev omgjort i departementet, hvilket blev opfyldt i. Udgifterne til hovedformålet Øvrige tilsyn, lovforberedende arbejde var stort set unændrede i forhold til 2000 med 11,6 mio. kr. i. Edb og statistik Tidsfristerne for de statistiske publikationer, Fiskeridirektoratet udgiver, blev alle overholdt i, hvorved resultatmålet for området er opfyldt. Udgifterne på hovedformålet steg i med 6,6 mio. kr. til 25,6 mio. kr. Årsagen til de stigende udgifter er, at direktoratet i færdigudviklede det sidste store delsystem i Fiskerisystemet. 1.4 og økonomi Fiskeridirektoratet havde i et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvorved de samlede opsparede midler er 5,9 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget i er, at direktoratet valgte at udskyde to mindre IT-projekter (4,6 mio. kr.), opsparing til vedligeholdelse af satellitsystemet (1,0 mio. kr.) samt opsparing vedr. fredningsbælter (0,2 mio. kr.). Beløb og projekter er øremærkede, jf. finansloven for. Fratrækkes de øremærkede beløb, har direktoratet videreført et ikke-disponeret beløb på 0,2 mio. kr. fra til I forhold til budgettet var direktoratets økonomiske situation i belastet af manglende indtægter vedr. Hygiejnekontrol på 1,8 mio. kr. og Bugsering på 0,4 mio. kr. Omvendt var der i merindtægter på 3,9 mio. kr. som følge af EU s medfinansiering af omlægningen af Fiskerisystemet. Driftsregnskab for Fiskeridirektoratet : kr. Afvigelse (B-R) Indtægter Nettotal (FL+TB) Driftsindtægter Udgifter Lønninger Øvrige driftsudgifter Årets resultat

12 I anvendte Fiskeridirektoratet 4,2 mio. kr. mere på løn end budgetteret. Merforbruget dækkes af videreførte midler fra 2000 på 4,4 mio. kr. Merforbruget skete på inspektoraterne og skibene som følge af forbedrede overenskomstforhold. Udgifterne til Øvrig drift udviser derimod et mindreforbrug i den centrale del og i inspektoraterne, hvorimod skibene følger budgettet. Mindreforbruget skyldes bl.a. at direktoratet ikke gennemførte et planlagt IT-projekt samt opsparing vedr. satellitovervågningssystemet. Omvendt var der i manglende indtægter fra bugsering og gebyrer vedr. hygiejnekontrol. Direktoratet modtog ekstraordinære indtægter fra EU på 3,9 mio. kr. i forbindelse med omlægningen af Fiskerisystemet. Indtægterne bevirkede at der i samlet set blev opnået balance mellem budget og regnskab. 1.5 Organisation og personale Fiskeridirektoratet anvendte i 281 årsværk, hvilket er 7 færre end i Der normalt et stort personaleskift på direktoratets skibe, hvor der anvendes en del afløsere, der ligesom ubefarne skibsassistenter og aspiranter kun gør tjeneste på skibene i kortere perioder. I den centrale del og på inspektoraterne har personaleomsætningen et mindre omfang. I var den samlede personaleomsætning på 10%, hvilket anses for tilfredsstillende. Udbetalingen af over-/merarbejde har de senere år udgjort mindre end 1% af den samlede lønsum. Der er samtidig en forholdsvis jævn fordeling af over-/merarbejde på de enkelte enheder. Der har i været en stigning i det gennemsnitlige sygefravær til 9,7 dage pr. medarbejder, hvilket kan tilskrives et øget antal langtidssyge. Samlet vurderes udviklingen positivt set i forhold til den generelle medarbejdertilfredshed og til arbejdsklimaet. Der henvises i øvrigt til Bilag 4, Organisation og personale Antal medarbejdere (årsværk) Tilgang (antal personer) Afgang (antal personer) Over-/merarbejde (% af lønsummen) 0,6% 0,8% 0,3% 0,8% Fraværsdage (gns. dage pr. medarbejder) 11,90 10,35 7,35 9,7 Kilde: Økonomistyrelsen 1.6 De kommende år Ressourcer Vedtagelsen af finansloven for 2002 betyder at de økonomiske budgetrammer for Fiskeridirektoratet de kommende år bliver begrænsede. Fiskeridirektoratet forventer i perioden således begrænsede bevillinger til såvel lønsum, som til øvrig drift. Som følge heraf forventer direktoratet at måtte reducere og omlægge aktiviteterne på en række områder. De endelige planer for de kommende år ventes først afklaret medio Fiskerikontrol Torskegenopretningsplanen Anden fase i genopbygningsplanen for torskebestanden i Nordsøen indeholder en række stramninger af de tekniske regler for fiskeriet i Nordsøen med henblik på et mere skånsomt fiskeri, herunder forhøjelser af maskemål. Planen blev vedtaget i oktober/november og gennemføres i begyndelsen af Erhvervet har haft problemer med at gennemføre udskiftningen af de mange redskaber allerede fra årets begyndelse. Ændringerne stil- 2 Årene er reguleret for hovedformålene Kvalitetskontrol og Import/eksportkontrol, der blev overdraget til Fødevaredirektoratet pr. 1. januar

13 ler krav til Fiskeridirektoratet i form af information om EU-regelsæt, som rummer mange fortolkningsmuligheder. Der forberedes nu en 5-årig genopbygningsplan for torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Forslag fra Kommissionen til denne tredje og sidste fase af genopbygningsplanen blev fremlagt i december. Planen indeholder en lang række tiltag, som skal sikre en genopbygning af torskebestandene, herunder større maskemål, forbedret kontrol samt begrænsninger i fiskeriindsatsen mv. Forslaget kan forventes at medføre væsentligt forøgede kontroludgifter for Fiskeridirektoratet. Forbrugeroplysning (mærkning med fangstområde mv.) Fra den 1. januar 2002 finder de nye regler for forbrugeroplysning på fiskerivarer anvendelse, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2065/ af 22. oktober om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter. De fiskerivarer, der er omfattet af ordningen, må kun udbydes til salg til den endelige forbruger, hvis artens handelsbetegnelse, og produktionsmåde samt fangstområdet fremgår af etiketteringen eller mærkningen. Medlemsstaterne skal indføre en kontrolordning med hensyn til sporbarheden af de produkter, der er omfattet af ordningen. Fødevaredirektoratet har udstedt "Vejledning om forbrugeroplysninger ved salg af visse fiskevarer", og Fiskeridirektoratet, der varetager kontrollen, indtil første salg har fundet sted, udsteder en særlig kontrolinstruks i 1. kvartal EU-kommissionen skal orienteres om de danske kontrolforanstaltninger på området senest den 31.marts Satellitkontrol EU-lovgivningen stiller krav om, at alle fiskerfartøjer med en længde på 24 meter og derover skal overvåges via satellit. Fiskeridirektoratet forvalter overvågningssystemet. Erfaringerne med systemet har vist, at et antal fartøjer misbruger systemet ved at slukke for strømforsyningen eller på anden måde forhindre signalet i at nå frem til Fiskeridirektoratets overvågningscenter. Da der er konstateret at være sammenhæng mellem misbruget og gennemførelsen af ulovligt fiskeri, ser der ud til at være behov for at foretage ændringer for at bevare kontrollens effektivitet. Det overvejes, at imødegå omgåelserne med en opstramning af det nationale regelsæt IT-udvikling Arbejdet med Fiskerisystemet vil i 2002 have karakter af videreudvikling og tilpasning. En række mindre delsystemer skal tilpasses den samme platform som det nye Fiskerisystem, og der skal ske en fortsat udbygning af selvbetjeningsbutikken på Intranettet og Internettet. Den løbende udvidelse af behovet for adgang til data, netværk og systemer stiller krav til udvidelse af tilgængeligheden af Fiskeridirektoratets systemer. Fiskeridirektoratet vil i 2002 investere i systemer, der sikrer denne udvikling. Nye EU-initiativer og udveksling af fiskeridata med andre nationer omkring Østersøen, Nordsøen og i hele det Nordatlantiske område stiller fortsat krav til intensivering af arbejdet med fremtidssikring af såvel den tekniske som den systemmæssige platform Mission-vision-værdier og information Fiskeridirektoratet har sammen med de øvrige direktorater og institutioner i Fødevareministeriet deltaget i projektet om Mission, Vision og Værdigrundlag. Der er i perioden september marts 2002 afholdt en række tværgående seminarer over hele landet for medarbejderne i Fødevareministeriet. Samtlige medarbejdere er inviteret til at deltage. Seminarerne indeholder en introduktion til projektet med en forklaring af begreberne. Derudover er de koncentreret omkring gruppearbejde, idet deltagerne giver deres bud på, hvordan ministeriets vision og værdigrundlag bør se ud. -12-

14 Missionen, der er omverdenens krav til ministeriets virksomhed, overvejes sideløbende med projektet i koncernens ledelsesgruppe. Når der i løbet af andet halvår 2002 er fastsat en vision og et værdigrundlag for hele Fødevareministeriets koncern, og missionen evt. er blevet revideret, skal projektet brede sig ud i organisationen, således at de enkelte direktorater og institutioner får tilpasset deres mission, vision og værdigrundlag, så de er i overensstemmelse med koncernens. Et sådant projekt indgår i Fiskeridirektoratets resultatkontrakt, idet det blev tilføjet i forbindelse med midtvejsevalueringen af kontrakten. På informationsområdet deltager Fiskeridirektoratet også i 2002 i forskellige messer, der retter sig mod fiskerierhvervet og de rekreative fiskerier. Det overvejes at udarbejde en ny brochure om behandlingen af fisk om bord i fiskerfartøjer. -13-

15 Faktaboks 1: Oversigt over resultatmål Nr. Resultatmål Opnået resultat Målopfyldelse Hovedformål 1, Landing 1 Indtastning af logbøger inden for 8 dage 4,9 dage efter modtagelse ja efter modtagelse 2 Industriprøver: a. 1 prøve pr tons (Nordsøen, Skagerrak og Kattegat) b. Supplerende kontrolprøver (alle farvande) a. 1,15 prøve pr tons (Nordsøen, Skagerrak og Kattegat) b. 662 supplerende prøver 3 Forskellige kontrolfrekvenser i industrifiskeriet afhængig af fisketype Afsluttes inden Konsumfisk: a. 10% af landede mængder kontrolleres a. 13 % b. mindst kontroller b kontroller 5 Forskellige kontrolfrekvenser i konsumfiskeriet Værktøjer til beregning af kontrolfrekvenser afhængig af fisketype foreligger Hovedformål 2, Hygiejnekontrol 6 10% af de landede mængder kontrolleres Anslået 13% af de landede mængder er kontrolleret i Samarbejdsaftale med Fødevaredirektoratet Aftalen blev indgået i 2000 om udvikling af hygiejnekontrollen, herunder information Hovedformål 3, Ferskvand-/kystnær kontrol 8 a. Årlig plan for kontrol b. Årlig kontrol rapport c fiskere og redskaber kontrolleres a. Er udarbejdet b. Er udarbejdet c fiskere og redskaber ja nej delvis ja ja ja delvis Hovedformål 4, Søværts kontrol driftsdøgn om året driftsdøgn nej 10 a. 900 bordinger a. 968 bordinger delvis b observationer b observationer landingskontroller 267 landingskontroller nej Hovedformål 5, Bugsering, redning 12 Døgnberedskab 3 enheder i vinterhalvåret, 2 enheder i sommerhalvåret er opretholdt ja 13 Ved redningsaktioner afgang senest ½ time er sket ja efter modtagelse af alarm Hovedformål 6, Øvrige tilsynsopgaver lovforberedende arbejde 14 Brugerundersøgelse hos udvalgte interessenter om kvalitet, klarhed og enkelhed i direktoratets regelarbejde Afsluttes inden Årligevalueringogevt.ændringafreguleringen af fiskeriet på grundlag af evt. overfiskeri Hovedformål 7, Edb og statistik 16 Inden for gældende frister: a. Rapportering til EU og andre internationale organisationer b. Div. statistiske materiale c. Fiskeristatistisk Årbog 17 Effektvurdering af samspillet mellem fartøjsregistret og FIUF-systemet i Direktoratet for FødevareErhverv Er gennemført Er opfyldt Er påbegyndt, og forventes afsluttet foråret 2002 ja ja nej -14-

16 Hovedformål 8, Hjælpefunktioner 18 2 undersøgelser af Fiskeridirektoratets telefonservice Afsluttes hhv og ja på udvalgte områder Hovedformål 9, Generel ledelse og administration 19 Evaluering af personalepolitikken Påbegyndt delvis 20 Overordnede mål og resultatkrav indgår i Arbejdsgruppen vedr. Ny løn har endnu ikke delvis personalemæssige spørgsmål 21 1 årlig Medarbejder-Udviklings-Samtale (MUS), hvor forholdet mellem medarbejderens arbejdsliv og øvrige liv inddrages afsluttet sit arbejde Der er afholdt MUS med alle de medarbejdere der har ønsket det (72%) 22 Arbejdsklimaundersøgelse Gentages evt. i Gennemførelse af lederudviklingsprojekt Afsluttes For hver 200 medarbejdere i Fiskeridirektoratet skal ansættes en i flexjob og en med anden etnisk baggrund delvis 25 Gennemførelse af handlingsplan for God økonomistyring Sagsbehandlingstider/klagesager 26 a. Overholdelse af sagsbehandlingstider b. Højst 10% af klagesager omgøres af departementet Hovedsagelig gennemført efter tidsplan a. Hovedsagelig overholdt b. 4% af klagesager er omgjort i departementet ja delvis ja -15-

17 2. RESULTATANALYSE I dette kapitel følger en mere detaljeret gennemgang af Fiskeridirektoratets hovedformål. For hvert hovedformål er der redegjort for aktiviteterne tilknyttet de enkelte hovedformål samt afrapportering af resultatmålene fra hhv. finansloven og resultatkontrakten. For en oversigt over målopfyldelsen på Fiskeridirektoratets resultatkontrakt henvises til Faktaboks 1: Oversigt over resultatmål (Kapitel 1, Beretningen). Endelig vil der for hvert hovedformål være en analyse, hvor elementer, der er omtalt i beretningen, vil være uddybet. Resultatopgørelsen for sammenlignet med de foregående 3 år for hvert enkelt hovedformål er vedlagt i Bilag 1. Der skal gøres opmærksom på, at alle budgetkolonner for i såvel driftsregnskabet som i resultatanalysen har udgangspunktet i finansloven for og tillægsbevillingsloven. kolonnerne for 2002 tager udgangspunkt i finansloven for Oversigt over hovedformål Oversigt over hovedformål: kr. Indtægter Direkte udgifter Resultat I Andel af indirekte udgifter Resultat II 1. Landingskontrol Hygiejnekontrol Ferskvand-/kystnær kontrol Søværts kontrol Redning, bugsering Øvrig tilsyn, lovforberedende arbejde Edb og statistik Hjælpefunktioner Generel ledelse og administration Ialt Bevilling, nettotal Årets resultat Fordelingen af udgifterne følger samme principper som i de foregående virksomhedsregnskaber (se også regnskabspraksis). Hovedformål 1. Landingskontrol er i lighed med VR 2000 tillagt 5 medarbejdere, der er stationeret i døgnovervågningen fra inspektorater og skibe. Samtidig er der medregnet 3 årsværk i inspektoraterne til servicemedarbejdere. I tilknytning til afrapportering af Hovedformål 2. Hygiejnekontrol er opstillet omkostningsregnskab, da aktiviteterne på dette hovedformål er gebyrfinansieret. Dette afrapporteres særskilt i kapitel 5, Resultatopgørelse for omkostningsdækkede aktiviteter. Opgørelsen af sagsområderne følger de samme principper som i foregående virksomhedsregnskaber. Priserne i dette års virksomhedsregnskab er opgjort i faste priser og ikke som tidligere år i løbende priser. Generel ledelse og administration: kr. (Faste priser) Generel ledelse og administration Generel ledelse og administration i % af bruttoudgifter 10,1% 10,8% 12,5% 13,7% 11,7% -16-

18 Udgifterne til generel ledelse og administration er steget i både som de samlede udgifter og som andel af direktoratets bruttoudgifter. Årsagen til de stigende udgifter i forhold til 2000 til hovedformålet Generel ledelse og administration er et større tidsforbrug på inspektoraterne og i den centrale del. Dette skyldes bl.a., at Fiskeridirektoratet i gennemførte implementering af økonomistyringssystemet Navision Stat. Samtidig er antallet af administrative aktiviteter vokset de senere år, bl.a. som følge af arbejdet med en styrket mål- og tidsregistrering på inspektoraterne. Antal årsværk på hovedformål: Årsværk Landingskontrol Hygiejnekontrol Ferskvand /kystnærkontrol 4. Søværts kontrol Redning og bugsering Øvrig tilsyn og lovforberedende arbejde 7. Edb og statistik Hjælpefunktioner Generel ledelse og administration I alt Hovedformål 1 Landingskontrol Landingskontrollen betragtes normalt som et af direktoratets vigtigste arbejdsområder og er ressourcemæssigt det område, som kræver den største del af Fiskeridirektoratets samlede personaleressourcer. Landingskontrolarbejdet knytter sig til erhvervsfiskeriet, dog ikke det mindre kystnære erhvervs- og bierhvervsfiskeri, som omtales under Hovedformål 3. Hovedformålet med landingskontrollen er, jf. Fiskeridirektoratets mission, bevarelse af fiskebestandene, hvorigennem der kan sikres et bæredygtigt fiskeri og dermed et sundt og økonomisk stærkt fiskerierhverv. Kontrollen baseres på fysisk kontrol og papir- og regnskabskontrol og omfatter kontrol af industrifiskeriet, konsumfiskeriet og muslingefiskeriet. Vigtigst og mest ressourcekrævende er den fysiske kontrol. Den fysiske tilstedeværelse, hvor fiskeri- og landingsaktiviteterne foregår, har en betydelig præventiv effekt. Kontrollen tilrettelægges ud fra det princip, at den skal være til stede de steder, hvor landingerne foregår og tillige på de relevante tidspunkter. I den forbindelse er fiskernes pligt til at forudanmelde sted og tidspunkt for landinger vigtig. Forudanmeldelse er obligatorisk i tilknytning til en række fiskerier og kan desuden pålægges fiskerne, hvis der er behov for at gennemføre en særlig kontrolindsats i relation til bestemte fiskerier. Fiskeridirektoratets landingskontrolsystem er i øvrigt indrettet på grundlag af edb-samkøring af oplysninger, der fremsendes til den centrale del via to uafhængige kanaler, nemlig fra fiskerfartøjernes logbøger og fra fiskeopkøbernes afregninger. Resultatkontrakten indeholder fem resultatmål under hovedformålet Landingskontrol. Resultatmål 1 vedr. sagsbehandlingstid, resultatmål 2 og 4 er aktivitetsmål, mens resultatmål 3 og 5 er udviklingsmål: Resultatmål 1: Registrering og behandling af fiskeristatistiske og kontrolrelaterede oplysninger (logbøger og afregninger) administreres i henhold til Betænkning 1314 fra Udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri (8 dage). Resultatmål 2: Kontrollen med industrifiskeriet gennemføres i et samspil mellem et moniteringssystem baseret på 1 prøve pr tons landet industrifisk fra Nordsøen, Skagerrak samt Kattegat som et EU-krav, og supple- 3 De regnskabsmæssige oplysninger for tager i modsætning til 2000 og ikke højde for døgnvagten. I 2000 og indgår døgnvagten i landingskontrollen med 5 årsværk. Årene er regulerede for hovedformålene Kvalitetskontrol og Import/eksportkontrol der blev overdraget til Fødevaredirektoratet pr. 1. januar

19 rende kontrolprøver, som tages fra industrilandinger ud fra et kontrolhensyn hidrørende fra samtlige farvandsområder. Derudover gennemføres der mindst 1 gang om året en kontrolkampagne rettet mod industrifiskeriet. Resultatmål 3: I løbet af skal prøveudtagningssystemet udvikles, således at udtagningsfrekvenserne differentieres afhængig af behovene inden for de enkelte typer af fiskerier (moniteringsordningen). Resultatmål 4: Kontrollen med konsumfiskeriet udføres stikprøvevis, hvor 10% af de landede mængder kontrolleres. Der udføres samtidig mindst kontroller af dette fiskeri. Resultatmål 5: I løbet af 2000 udvikles kontrollen med konsumfiskeriet, således at der fastsættes differentierede mål for antallet af kontroller inden for de enkelte typer af fiskerier med henblik på, at kontrolindsatsen målrettes efter hvor kontrolbehovene er. Der skal i systemet indbygges tilstrækkelig fleksibilitet, så kontrolindsatsen løbende kan tilpasses udviklingen i fiskeriet Resultatmål Resultatmål Landingskontrol: Res Res Industrikontrol (resultatmål nr. 2) Monitering Antal prøver Målopfyldelse % % Res % 2002 Mål Resultat Diff. Målopfyldelse % Mål 1 pr t % 1 pr tons Suppl. kontrol Antal prøver Konsumkontrol (resultatmål nr. 4) Antal kontroller % stk. Målopfyldelse 124% 105% Logbøger og indberetning (resultatmål nr. 1) Logbøger Antal dage Målopfyldelse 5 137% 5,5 131% 4,8 140% 8 4,9 3,1 139% 8 Afregninger Antal dage Målopfyldelse 5 137% 4, ,8 140% 8 max Antallet af moniteringsprøver gælder såvel danske som EU- og tredjelandes fiskerfartøjer 4 På grund af omlægning af afregningssystemet medio har det ikke været muligt at samkøre data med henblik på en samlet sagsbehandlingstid for. Af de to halvårsopgørelse fremgår, at sagsbehandlingstider i gennemsnit ikke har oversteget 8 dage. -18-

20 2.2.2 Aktivitetsoversigt Aktivitetsoversigt Landingskontrol: kr (-priser) Industrikontrol Antal industriprøver i alt Udgifter Produktivitet (kr./enhed) Ressourceandel 5 Konsumkontrol Antal kontroller konsum Udgifter (1.000 kr.) Produktivitet (kr./enhed) Ressourceandel Logbøger Antal registrerede logbøger Udgifter (1.000 kr.) Produktivitet (kr./enhed) Ressourceandel % % % % % % % % % % % % Afvigelse Ressourceandel i alt 88% 90% 89% 80% 71% -9% 75% I aktivitetsoversigten er ikke medtaget papir- og regnskabskontrol, kontrol af muslinger samt mødeaktiviteter. Ligeledes er ressourceforbrug i tilknytning til døgnvagten i den centrale del ikke medtaget i aktivitetsoversigten, men indgår i resultatopgørelsen med 5 årsværk Analyse Udgifterne til hovedformålet Landingskontrol steg i til 25,1 mio. kr. i forhold til 24,5 mio. kr. i 2000 (faste priser). Årsværksforbruget faldt derimod med 1,7 årsværk. Der blev i landet tons industrifisk under moniteringsordningen, og da der blev foretaget 1090 kontroller i, blev målsætningen for moniteringsordningen på 1 prøve pr tons opfyldt med 115%. Moniteringssystemet udtrækker automatisk de fartøjer, der efterfølgnde skal kontrolleres. Denne metode giver en mindre usikkerhed i målopfyldelsen, da de præcise mængder ikke er kendt ved udtrækningen af fartøjer til kontrol. I forhold til 2000 faldt antallet af supplerende prøver af industrifiskeriet (de såkaldte mistankekontroller). Samtidig var det i perioder af nødvendigt at skærpe kontrollen med udvalgte industrifiskerier. Der blev i gennemført én kampagne i industrifiskeriet. Prisen pr. industrikontrol lå i 501 kr. under det budgetterede. Samtidig faldt prisen i forhold til tidligere år. Tidsforbruget på industrikontrollen faldt i forhold til med ca. 5%. Fiskeridirektoratet kontrollerede i 13% af de landede mængder af konsumfisk. Af resultatmål nr. 4 fremgår at målet for denne kontrol er 10%. Antallet af konsumkontroller var i 3.716, hvilket er kontroller under målet. Samtidig er det kontroller færre end i. Årsagen til faldet i antallet af konsumkontroller er at der i skete en opprioritering af overvågning og administrativ kontrol.. Der har således været anvendt ressourcer på overvågning af landingspladser, modtagelse og vurdering af anmeldelse af fisk fra førstegangskøbere mv. Disse aktiviteter har været prioriteret, da de blev anset for egnede til forebyggelse af uregistrerede landinger i en situation med lavere kvoter på efterspurgte konsumfisk. På baggrund af opdagelse og efterforskning i en række større sagskomplekser er der således anvendt 161% mere tid på regnskabskontrollen i. Det kan således ikke udledes at kontrolindsatsen har været mindre på konsumområdet i. De samlede udgifter til konsumkontrollen faldt fra 11,5 mio. kr. i 2000 til 9,3 mio. kr. i (faste priser). Samtidig faldt tidsforbruget med 8% i forhold til Andel af det samlede resourceforbrug under hovedformålet Landingskontrol. -19-

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Virksomhedsregnskab. April 2001. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Virksomhedsregnskab. April 2001. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2001 0LQLVWHULHWÃIRUÃ) GHYDUHUÃ/DQGEUXJÃRJÃ)LVNHUL )LVNHULGLUHNWRUDWHW

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Fiskerikontrol Erhverv / Rekreativ / Fiskepassager Inspektioner, observationer og kampagner Overtrædelser

Fiskerikontrol Erhverv / Rekreativ / Fiskepassager Inspektioner, observationer og kampagner Overtrædelser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskerikontrol 2008 Erhverv / Rekreativ / Fiskepassager Inspektioner, observationer og kampagner Overtrædelser Forord Rapporten opgør

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fiskerikontrollen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område Bekendtgørelse nr. 397 af 26. maj 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er et krav, at ansøger

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2010 Sag: 6906 / 147532 TALEPUNKT til samråd DV + DW (Miljø-

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Fiskeridirektoratet Årsrapport 1996

Fiskeridirektoratet Årsrapport 1996 Fiskeridirektoratet Årsrapport 1996 Indhold 1 Forord 2 Hjemmel og lovgivning for kontrollens arbejde 2 Fiskeridirektoratets organisation 4 Fiskeridirektoratets hovedformål og målsætning 5 Arbejdsopgaver

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009

Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009 Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen Januar 2009 BERETNING OM FISKERIKONTROLLEN OG MILJØOVERVÅGNINGEN I ØSTERSØEN i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

6. Personale og organisation

6. Personale og organisation 6. Personale og organisation 6.1 Personaleforbrug Årsværk Tabel 6.1 Danmarks Statistiks personaleforbrug omregnet til årsværk er steget med 5 pct. siden 1994, men har været omtrent uændret fra 1996 til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Kolofon Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Denne rapport er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere