Virksomhedsregnskab. April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsregnskab. April 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet"

Transkript

1 Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

2 Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2002

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets virksomhedsregnskab Udgivet af Fiskeridirektoratet April årgang ISBN Oplag: 600 Forsidelayout: Schultz Grafisk Trykning: Schultz Grafisk Billede på forside: Kuttere på stranden ved Lild Foto: Lars Gejl/Biofoto Fiskeridirektoratet Stormgade København K Tlf Fax Telex fm dk Hjemmeside: -2-

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING VIRKSOMHEDEN Samarbejdspartnere BERETNING FOR Fiskerikontrol Øvrige tilsyn, lovforberedende arbejde Skibsmateriel EDB og Statistik Generel ledelse og administration OVERORDNEDE MÅL OG RESULTATER REGNSKAB OG ØKONOMI ORGANISATION OG PERSONALE DE KOMMENDE ÅR Ressourcer Fiskerikontrol IT-udvikling Mission-vision-værdier og information RESULTATANALYSE OVERSIGT OVER HOVEDFORMÅL HOVEDFORMÅL 1 LANDINGSKONTROL Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 2 HYGIEJNEKONTROL Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 3FERSKVAND-/KYSTNÆR KONTROL Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 4 SØVÆRTS KONTROL Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 5BUGSERING, REDNING Resultatmål Aktivitetsoversigt Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 6ØVRIGE TILSYN, LOVFORBEREDENDE ARBEJDE Resultatmål Analyse Vurdering HOVEDFORMÅL 8 EDB OG STATISTIK Resultatmål Analyse Vurdering

5 3. DRIFTSREGNSKAB REGNSKABSPRAKSIS DRIFTSREGNSKAB FOR FORKLARING PÅ AFVIGELSER MELLEM BUDGET OG REGNSKAB FOR AKKUMULERET RESULTAT BEVILLINGSAFREGNING AFSTEMNING TIL STATSREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE FOR OMKOSTNINGSDÆKKEDE AKTIVITETER HYGIEJNEKONTROL ANLÆGSREGNSKAB PÅTEGNING...37 BILAG 1: RESULTATOPGØRELSE...38 Resultatopgørelse...38 Generel pris og lønstigning...39 BILAG 2: SAGSBEHANDLINGSTIDER...40 Sagsbehandlingstider Landingskontrol:...40 Sagsbehandlingstider Ferskvand-/kystnærkontrol:...40 BILAG 3: DATABLAD FOR FISKERIDIREKTORATET...41 Mål og hovedformål...41 BILAG 4: ORGANISATION OG PERSONALE

6 1. BERETNING 1.1 Virksomheden Fiskeridirektoratet er en driftsbevilget institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet). Fiskeridirektoratet etableredes i Direktoratets kompetence fremgår af bekendtgørelse nr. 225 af 3. april Forvaltningsgrundlaget fremgår i det væsentligste af de overordnede forvaltningsrammer vedtaget i De forenede Nationer (FN), Den Europæiske Union (EU) og den nationale fiskerilovgivning, især lov nr. 281 af 12. maj 1999, fiskeriloven. Sammen med Direktoratet for FødevareErhverv og Danmarks Fiskeriundersøgelser administrerer Fiskeridirekto- ratet fiskepleje, tilskud til udsætning af fiskeyngel i danske åer, søer og salte vande samt opkrævning af fiskeplejebidrag fra lystfiskere og fritidsfiskere (fisketegn). Som en del af Fødevareministeriet er det Fiskeridirektoratets mission at arbejde for: friske, gode fiskeprodukter til forbrugerne bevarelse af fiskebestandene et bæredygtigt fiskeri et sundt og økonomisk stærkt fiskerierhverv at flest muligt kan udøve rekreativt fiskeri Samtidig med udarbejdelsen af Fiskeridirektoratets mission er der beskrevet en række kerneværdier for Fiskeridirektoratet. Hvor missionen er formuleringen af det langsigtede pejlemærke, fortæller værdierne, hvordan direktoratet vil nå derhen: opnå almindelig anerkendelse og forståelse af vores kontrol-, tilsyns- og serviceopgaver udføre vores opgaver bedst muligt med de midler, vi har, så vores brugere er tilfredse arbejde mobilt og fleksibelt, så vi er til stede, hvor aktiviteterne foregår bevare direktoratets position som en af myndighederne i EU med den bedste og mest rationelle fiskerikontrol præge den internationale udvikling på vores område bevare og udvikle vores arbejdsplads som en moderne, serviceorienteret og attraktiv arbejdsplads bevare og udvikle et højt teknologisk niveau i direktoratet For at konkretisere missionen har Fiskeridirektoratet udarbejdet en vision. Visionen fortæller, i hvilken retning direktoratet ønsker at bevæge sig i løbet af de kommende år: Vi er en myndighed (enhedsorganisation), som i fællesskab gennem en effektiv kontrol, god forvaltning, regulering, information og service sikrer beskyttelsen af ressourcerne i havet, søer og vandløb og et godt grundlag for fiskerierhvervet og det rekreative fiskeri. Der henvises i øvrigt til Fiskeridirektoratets datablad (Bilag 3). -5-

7 1.1.2 Samarbejdspartnere Som led i den løbende virksomhed samarbejder Fiskeridirektoratet med kontrolmyndighederne i en række lande, bl.a. Norge, Sverige, Skotland, England, Holland, Belgien og Tyskland. Samarbejdet rækker fra formaliserede samarbejdsaftaler til udveksling af oplysninger. Desuden samarbejdes med Baltikum i forbindelse med de baltiske landes medlemskab af Østersøkonventionen, ligesom Danmark har indgået en formel samarbejdsaftale med Færøerne om fiskerikontrol. Direktoratet deltager desuden i en række nationale og internationale fora, herunder EU's forvaltningskomiteer. Fiskeridirektoratet er ifølge aftale med Danmarks Statistik ansvarlig for udarbejdelse af primærstatistik på fiskeriområdet. Der produceres tillige diverse statistiske oplysninger til brug for fiskeriforvaltning og regulering af erhvervsfiskeriet. Der rapporteres løbende og ad hoc til forskellige nationale og internationale organisationer, ligesom Fiskeridirektoratet i relation til det statistiske arbejde deltager i flere internationale sammenhænge, bl.a. EU's statistiske enhed (EUROSTAT), International Council for the Exploration of the SEA (ICES) samt Food and Agriculture Organization (FAO). 1.2 Beretning for Fiskeridirektoratet indgik i 2000 en 4-årig resultatkontrakt med Fødevareministeriets departement med virkning fra 1. januar Opfyldelsen af kontrakten rapporteres i Virksomhedsregnskabet. Faktaboks 1 i slutningen af Kapitel 1 bliver en oversigt over Fiskeridirektoratets resultatmål og målopfyldelsen for. Samlet vurderer Fiskeridirektoratet målopfyldelsen i som tilfredsstillende under hensyn til de til rådighed værende ressourcer. Som en videre udvikling af mål og resultatstyring blev resultatkontrakten i nedbrudt i interne enhedskontrakter for de fleste enheder (kontorer, inspektorater og skibe). Kontrakterne omfatter en række konkrete initiativer og opgaver, der skal understøtte den overordnede strategi og opfyldelsen af resultatkontrakten samt rette opmærksomheden mod de opgaver, som den aktuelle udvikling i fiskeriet nødvendiggør. Med udgangen af blev der, som forudsat, foretaget en midtvejsevaluering af resultatkontrakten, hvilket medførte en opdatering af kontrakten med enkelte ændringer i målene Fiskerikontrol I udførte Fiskeridirektoratet kontrol og tilsyn med såvel det erhvervsmæssige som det rekreative fiskeri. Fiskerikontrollen blev udført med løbende kontrol, og med en række kampagner og særlige tiltag. Den egentlige fiskerikontrol indgår i 4 af direktoratets hovedformål på finansloven: Landingskontrol, Hygiejnekontrol, Ferskvand-, og kystnærkontrol og Søværts kontrol. Kontrolkampagner Der blev i gennemført 4 større kontrolkampagner inden for hovedformålet Landindingskontrol. I forbindelse med kampagner udføres en særlig intensiv kontrolindsats rettet mod et bestemt fiskeri. Kampagnerne gennemføres ofte på tidspunkter, hvor der normalt eller som følge af særlige reguleringsforhold er en vis risiko for overtrædelser. Der kan også være tale om særlig kontrol, når der er højsæson i et fiskeri. Torskekvoterne i en række farvandsområder har været faldende især siden begyndelsen af, og denne udvikling fortsætter i I begyndelsen af vedtog EU første fase i en genopbygningsplan for torsk i Nordsøen. Hovedelementet var en midlertidig lukning af et større område i Nordsøen (den såkaldte torskekasse ). I lyset af de relevante fiskerimuligheder udtalte dele af erhvervet åbent, at der måtte forventes omfattende overtrædelser, medmindre kontrollen blev styrket betydeligt. I lyset heraf og for at styrke kontrolmulighederne blev der indført auktionspligt for torsk fra Nordsøen og Skagerrak. Der blev i samme periode fulgt op på disse reguleringsinitiativer gennem en kontrolkampagne rettet mod torskefiskeriet. -6-

8 I blev der gennemført en kampagne mod landing af undermålshummere (hummere under de danske mindste mål). Geografisk var problemet koncentreret i det nordlige Jylland. Der blev konstateret ca. 30 ulovlige forhold og kontrol med hummerlandinger. Dette kontrolområde vil derfor også fremover have meget høj prioritet. Det pelagiske fiskeri omfatter først og fremmest konsumarterne sild og makrel og er karakteriseret ved, at der ofte er tale om meget store landinger. Problemerne i fiskeriet vedrører bl.a. underdeklarering, hvor der fejlrapporteres for at strække kvoten.der blev på den baggrund gennemført en kampagne mod dette fiskeri, der ikke afdækkede væsentlige overtrædelser af gældende lovgivning. Brislingefiskeriet udgør en vigtig del af industrifiskeriet. Problemerne i fiskeriet drejer sig om bifangstprocenten i relation til sild, som ikke må landes til industriformål. Kampagnen blev gennemført fra den 15. januar og 3 uger frem. Der blev gennemført 66 kontrolforretninger, hvoraf 2 resulterede i, at der blev optaget rapport. Også i foråret blev der gennemført en landsdækkende kontrol med det rekreative fisker, hvor der blev kontrolleret, om lyst- og fritidsfiskere havde købt fisketegn, og om fritidsfiskernes redskaber, dvs. antal, indretning og placering mv., var lovlige personer blev kontrolleret, heraf havde 259 ikke fisketgn. Samtidig blev 361 redskaber taget i bevaring. skontrol skontrol er en integreret del af landingskontrollen. Alle fiskere, virksomhedsindehavere og andre beskæftigede med omsætning m.v. af fisk og fiskevarer har pligt til efter anmodning at give Fiskeridirektoratet alle relevante oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse. skontrol retter sig især mod opkøbere, importører, samlecentraler, fiskeauktioner, fællessalg, produktionsvirksomheder m.fl., som modtager fersk fisk direkte fra fiskefartøjerne. Formålet med regnskabskontrollen er at afdække kvotesnyd i form af sorte fisk (der ikke indberettes til Fiskeridirektoratet) eller grå fisk (der indberettes som en anden art), urigtige dataindberetninger om køb, og "skuffefisk" (der ikke indberettes straks, men gemmes til et tidspunkt, hvor den kan indberettes inden for rationen). Kontrollen er stikprøvebaseret og kan iværksættes ud fra særlige kontrolindikationer, fx konkrete eller generelle risikovurderinger, eller for at efterprøve anmeldelser eller informationer i øvrigt, der peger på uregelmæssigheder i forbindelse med omsætningen af fisk. Foreligger der mistanke om strafbart forhold, kan Fiskeridirektoratet ikke på egen hånd gennemføre regnskabskontrol, men retter i stedet henvendelse til politiet med henblik på politimæssig efterforskning. Fiskeridirektoratet yder i visse sager politiet bistand i det videre opklaringsarbejde. I har der været særlig fokus på regnskabskontrol som et vigtigt supplement til landingskontrollen. Et par større sagskomplekser, som meget tidligt inkluderede politimæssig ransagning efter retskendelse, blev afdækket i på Bornholm. Sagerne, som nu er under behandling i retssystemet, har været omtalt i forskellige medier. De vedrører omfattende og længerevarende omgåelser af fiskerireguleringen i form af "skuffefisk"- arrangementer mellem fiskere og aftagervirksomheder. Formålet har været at omgå torskekvoterne. På landsplan afdækkede Fiskeridirektoratet 4 større sagskomplekser i af denne karakter Øvrige tilsyn, lovforberedende arbejde Fiskeriaktiviteten er i vidt omfang reguleret via forordninger udstedt i EU. Derudover er der nationale regler. Langt de fleste nationale regler og forskrifter på fiskeriområdet udstedes af Fiskeridirektoratet, normalt efter høring af interesseorganisationer m.fl. I årets løb blev der udstedt en række bekendtgørelser for erhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri. Endvidere blev der udarbejdet udkast til bekendtgørelser, som blev udstedt af ministeren, bl.a. den årlige reguleringsbekendtgørelse, som danner rammen for den løbende fiskeriforvaltning. Fiskeridirektoratet udstedte i desuden bekendtgørelser i relation til den gældende EU-markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter. Der er tale om tilpasning til et ændret EU-regelsæt. Reglerne retter sig til producentorganisationerne, der administrerer en del af markedsordningen. -7-

9 Overdragelige kvoteandele I maj vedtog Folketinget, at der skal indføres en særlig ordning med overdragelige kvoteandele for det pelagiske fiskeri (sildefiskeriet). Ordningen skal være klar til november 2002 med henblik på ikrafttræden den 1. januar Det er første gang, at overdragelige kvoteandele indføres i fiskeriet i Danmark. Der er i Fiskeridirektoratet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervet, som er i færd med at fastlægge de nærmere regler for ordningen. Ny ordning for kystfiskeriet Ligeledes på baggrund af Folketingets vedtagelse nr. V 117 af 16. maj har Fiskeridirektoratet udarbejdet regler til en særlig ordning for kystfiskeriet. Ordningen tillader at mindre fartøjer får tildelt en ration til disposition over hele året i et nærområde. Reglerne indgår som en del af reguleringsbekendtgørelsen for Regelforenklingsprojekter Ved gennemførelse af bekendtgørelse nr. 670 af 9. juli om særlige regler for fiskeriet i Mariager Fjord blev de lokale regler for fiskeriet tilpasset. Fiskerivedtægten fra 27. oktober 1952 blev ophævet. Den gældende bekendtgørelse om trawlfiskeri (bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 1993 om trawl- og andet vodfiskeri) er blevet taget op til revision Skibsmateriel Rednings- og inspektionsskibet Nordjylland blev taget ud af drift pr. 1. januar og sat til salg, hvorved direktoratets aktive flåde blev reduceret fra 5 til 4 enheder. Fiskeridirektoratet har samtidig påbegyndt projekteringen af en modernisering af flåden ved indkøb og nybygning af henholdsvis et mindre kontrolfartøj og et større kontrol- og redningsskib. Moderniseringen betyder at bemandingen på direktoratets skibe bliver beskåret med 9 mand med virkning fra 2003, hvor det nye rednings- og inspektionsskib er planlagt taget i brug. Fiskeridirektoratet blev i af et skibskonsulentfirma gjort opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at bygge et rednings- og inspektionsskib til tjeneste i Nordsøen inden for rammerne af anlægsprogrammet. Dette har medvirket til, at Fiskeridirektoratet nu overvejer den samlede udnyttelse af skibskapaciteten EDB og Statistik Fiskeridirektoratet færdigudviklede i det sidste store delsystem til Fiskerisystemet. Kravspecifikation og projektstyring blev udført af Fiskeridirektoratets egne medarbejdere, medens selve udviklingsopgaven blev udført af eksterne konsulenter. Brugergrænsefladen til det nye Fiskerisystem blev udviklet med almindelige og anerkendte internetværktøjer. Systemet er dermed forberedt til de stigende ønsker om adgang til data og fiskerierhvervets ønsker om at kunne aflevere oplysninger i elektronisk form til direktoratet. Som led i den stigende efterspørgsel efter hurtige og detaljerede oplysninger om fiskeristatistik og øvrige oplysninger om fiskeriet er direktoratets "selvbetjeningsbutik", der er en del af direktoratets hjemmeside, løbende udviklet Generel ledelse og administration I 2. halvår af gennemførte Fiskeridirektoratet i samarbejde med Økonomistyrelsen implementeringen af statens nye økonomistyringssystem Navision Stat. Systemet erstatter Statens Centrale ssystem (SCR), som direktoratet hidtil har brugt. Navision Stat er modsat SCR et decentralt regnskabssystem, og Fiskeridirektoratet overtog dermed selv for ansvaret for driften og vedligeholdelsen af systemet. Implementeringen blev gennemført på baggrund af et omfattende analysearbejde af arbejdsgangene i direktoratets regnskabsfunktion samt udarbejdelse af en ny regnskabsinstruks og sikkerhedsinstruks. Samtidig blev der -8-

10 gennemført efteruddannelse af regnskabspersonalet. Fiskeridirektoratet overgik til Navision Stat pr. 1. januar Overordnede mål og resultater I det følgende afsnit er kort redegjort for ressourceforbruget og for målopfyldelsen på de enkelte hovedformål i forhold til Fiskeridirektoratets resultatkontrakt. For uddybning af oplysningerne for de enkelte hovedformål henvises til kapitel 2, Resultatanalysen. Landingskontrol Der blev i udtaget prøver i industrifiskeriet som led i et særligt moniteringssystem. Dette antal skal sammenholdes med, at der blev landet tons, hvilket giver 1,15 prøve pr tons. Resultatmålet er 1 prøve pr tons, hvilket vil sige, at der var fuld målopfyldelse i. De samlede udgifter til industrikontrollen faldt fra 6.4 mio. kr. i 2000 til 5.2 mio. kr. i (faste priser). Det lavere udgiftsniveau sammenholdt med et uændret antal prøver betyder, at prisen pr. prøve faldt med 18% i forhold til I blev der kontrolleret 13% procent af de landede mængder til konsum, hvor målet jf. resultatmål nr. 4 er 10%. Antallet af konsumkontroller faldt i til mod i Antallet af konsumkontroller var dermed under resultatmålet på minimum kontroller. Udgifterne til den fysiske konsumkontrol af stedfundne landinger faldt fra 11,5 mio. kr. i 2000 til 9,3 mio. kr. i (faste priser). Pga. de færre kontroller steg den gennemsnitlige pris dog pr. kontrol til kr. pr. kontrol. Antallet af registrerede logbogsblade var stk. i, hvilket er en stigning på 2 % i forhold til Den gennemsnitlige behandlingstid lå i alle måneder på under 8 dage pr. logbogsblad og dermed inden for resultatmålet. Udgifter til logbogsadministrationen faldt i til mio. kr. svarende til 29 kr. pr. logbogsblad, hvilket er et fald på 31% i forhold til. Årsagen hertil skal bl.a. findes i effektivisering gennem øget IT anvendelse. Hygiejnekontrol Hovedformålet Hygiejnekontrol blev indført i 2000 som følge af overdragelse af kvalitetskontrollen og importkontrollen til Fødevaredirektoratet. Hygiejnekontrollen omfatter 3 kontroltrin: på fiskerfartøjer, førstehåndsopkøberne og en samlet kontrol. Der blev i foretaget kontroller, hvilket er ca kontroller færre end anslået for Der blev kontrolleret i alt tons konsumfisk, hvilket svarer til 13 % af de samlede landinger. De direkte udgifter til hovedformålet Hygiejnekontrol var i 4,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end året før. Ferskvand-/kystnær kontrol I blev der gennemført kontroller af lyst- og fritidsfiskere, hvilket er flere end fastsat i resultatmålet, men ca. 900 færre end året før. Der blev i foretaget redskabskontroller, hvorved direktoratet nærmer sig resultatkontraktens mål på Endelig udarbejdede direktoratet en kontrolplan og procedure for afrapportering af aktiviteten i. Under dette hovedformål indgår ligeledes tilsyn med kystnært erhvervs- og bierhvervsfiskeri, hvor der i blev gennemført kontroller, hvor målet var kontroller jf. FL. De samlede udgifter til hovedformålet Ferskvand-/kystnærkontrol steg i til 12,6 mio. kr. mod 12,2 mio. kr. (faste priser) i For alle tre formål 1 var der tale om forbedret produktivitet, og de stigende udgifter i skyldes således, at ressourcerne i højere grad er blevet anvendt til andet end de tre formål. Søværtskontrol Fiskeridirektoratets skibe var i bemandet svarende til driftsdøgn mod i Ifølge resultatkontrakten var målet driftsdøgn. Antallet af bordinger var stort set uændrede i med 968 mod 976 i Her var resultatmålet 900, mens antal observerede skibe steg fra i 2000 til i, hvor målet var Endelig faldt antallet af landingskontroller udført af skibene fra 295 til 267. Her var resultatmålet 450. Skibene anvendes kun til landingskontrol, enten fordi situationen nødvendiggør det, eller fordi skibene alligevel ligger i havn.udgifterne til den søværts kontrol faldt i til 37,8 mio. kr. mod 41,7 mio. kr. i Tilsyn kystnært erhvervs- og bierhvervsfiskeri, Tilsyn fisketegn og fritidsfiskertegn og Tilsyn fritidsredskaber, dambrug, passager, udsætning mv. -9-

11 Bugsering, redning Fiskeridirektoratets skibe havde i driftsdøgn i forhold til resultatkontraktens 1.200, og samtidig blev der opretholdt døgnberedskab for 3 enheder i vinterhalvåret og 2 enheder i sommerhalvåret. Skibene opfyldte målet om afgang senest ½ time efter modtagelse af alarm. Skibene assisterede 60 gange i mod 69 i Udgifterne til hovedformålet Bugsering, redning faldt i med 1,2 mio. kr. fra 3,3 i 2000 til 2,1 mio. kr. i. Indtægterne faldt fra 1,5 mio. kr. i 2000 til 0,6 mio. kr. i. Øvrige tilsyn, lovforberedende arbejde I blev 25 afgørelser truffet af Fiskeridirektoratet påklaget til Fødevareministeriets departement, og heraf blev 1 sag omgjort. Målet er, at under 10% af klagesagerne blev omgjort i departementet, hvilket blev opfyldt i. Udgifterne til hovedformålet Øvrige tilsyn, lovforberedende arbejde var stort set unændrede i forhold til 2000 med 11,6 mio. kr. i. Edb og statistik Tidsfristerne for de statistiske publikationer, Fiskeridirektoratet udgiver, blev alle overholdt i, hvorved resultatmålet for området er opfyldt. Udgifterne på hovedformålet steg i med 6,6 mio. kr. til 25,6 mio. kr. Årsagen til de stigende udgifter er, at direktoratet i færdigudviklede det sidste store delsystem i Fiskerisystemet. 1.4 og økonomi Fiskeridirektoratet havde i et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvorved de samlede opsparede midler er 5,9 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget i er, at direktoratet valgte at udskyde to mindre IT-projekter (4,6 mio. kr.), opsparing til vedligeholdelse af satellitsystemet (1,0 mio. kr.) samt opsparing vedr. fredningsbælter (0,2 mio. kr.). Beløb og projekter er øremærkede, jf. finansloven for. Fratrækkes de øremærkede beløb, har direktoratet videreført et ikke-disponeret beløb på 0,2 mio. kr. fra til I forhold til budgettet var direktoratets økonomiske situation i belastet af manglende indtægter vedr. Hygiejnekontrol på 1,8 mio. kr. og Bugsering på 0,4 mio. kr. Omvendt var der i merindtægter på 3,9 mio. kr. som følge af EU s medfinansiering af omlægningen af Fiskerisystemet. Driftsregnskab for Fiskeridirektoratet : kr. Afvigelse (B-R) Indtægter Nettotal (FL+TB) Driftsindtægter Udgifter Lønninger Øvrige driftsudgifter Årets resultat

12 I anvendte Fiskeridirektoratet 4,2 mio. kr. mere på løn end budgetteret. Merforbruget dækkes af videreførte midler fra 2000 på 4,4 mio. kr. Merforbruget skete på inspektoraterne og skibene som følge af forbedrede overenskomstforhold. Udgifterne til Øvrig drift udviser derimod et mindreforbrug i den centrale del og i inspektoraterne, hvorimod skibene følger budgettet. Mindreforbruget skyldes bl.a. at direktoratet ikke gennemførte et planlagt IT-projekt samt opsparing vedr. satellitovervågningssystemet. Omvendt var der i manglende indtægter fra bugsering og gebyrer vedr. hygiejnekontrol. Direktoratet modtog ekstraordinære indtægter fra EU på 3,9 mio. kr. i forbindelse med omlægningen af Fiskerisystemet. Indtægterne bevirkede at der i samlet set blev opnået balance mellem budget og regnskab. 1.5 Organisation og personale Fiskeridirektoratet anvendte i 281 årsværk, hvilket er 7 færre end i Der normalt et stort personaleskift på direktoratets skibe, hvor der anvendes en del afløsere, der ligesom ubefarne skibsassistenter og aspiranter kun gør tjeneste på skibene i kortere perioder. I den centrale del og på inspektoraterne har personaleomsætningen et mindre omfang. I var den samlede personaleomsætning på 10%, hvilket anses for tilfredsstillende. Udbetalingen af over-/merarbejde har de senere år udgjort mindre end 1% af den samlede lønsum. Der er samtidig en forholdsvis jævn fordeling af over-/merarbejde på de enkelte enheder. Der har i været en stigning i det gennemsnitlige sygefravær til 9,7 dage pr. medarbejder, hvilket kan tilskrives et øget antal langtidssyge. Samlet vurderes udviklingen positivt set i forhold til den generelle medarbejdertilfredshed og til arbejdsklimaet. Der henvises i øvrigt til Bilag 4, Organisation og personale Antal medarbejdere (årsværk) Tilgang (antal personer) Afgang (antal personer) Over-/merarbejde (% af lønsummen) 0,6% 0,8% 0,3% 0,8% Fraværsdage (gns. dage pr. medarbejder) 11,90 10,35 7,35 9,7 Kilde: Økonomistyrelsen 1.6 De kommende år Ressourcer Vedtagelsen af finansloven for 2002 betyder at de økonomiske budgetrammer for Fiskeridirektoratet de kommende år bliver begrænsede. Fiskeridirektoratet forventer i perioden således begrænsede bevillinger til såvel lønsum, som til øvrig drift. Som følge heraf forventer direktoratet at måtte reducere og omlægge aktiviteterne på en række områder. De endelige planer for de kommende år ventes først afklaret medio Fiskerikontrol Torskegenopretningsplanen Anden fase i genopbygningsplanen for torskebestanden i Nordsøen indeholder en række stramninger af de tekniske regler for fiskeriet i Nordsøen med henblik på et mere skånsomt fiskeri, herunder forhøjelser af maskemål. Planen blev vedtaget i oktober/november og gennemføres i begyndelsen af Erhvervet har haft problemer med at gennemføre udskiftningen af de mange redskaber allerede fra årets begyndelse. Ændringerne stil- 2 Årene er reguleret for hovedformålene Kvalitetskontrol og Import/eksportkontrol, der blev overdraget til Fødevaredirektoratet pr. 1. januar

13 ler krav til Fiskeridirektoratet i form af information om EU-regelsæt, som rummer mange fortolkningsmuligheder. Der forberedes nu en 5-årig genopbygningsplan for torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Forslag fra Kommissionen til denne tredje og sidste fase af genopbygningsplanen blev fremlagt i december. Planen indeholder en lang række tiltag, som skal sikre en genopbygning af torskebestandene, herunder større maskemål, forbedret kontrol samt begrænsninger i fiskeriindsatsen mv. Forslaget kan forventes at medføre væsentligt forøgede kontroludgifter for Fiskeridirektoratet. Forbrugeroplysning (mærkning med fangstområde mv.) Fra den 1. januar 2002 finder de nye regler for forbrugeroplysning på fiskerivarer anvendelse, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2065/ af 22. oktober om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter. De fiskerivarer, der er omfattet af ordningen, må kun udbydes til salg til den endelige forbruger, hvis artens handelsbetegnelse, og produktionsmåde samt fangstområdet fremgår af etiketteringen eller mærkningen. Medlemsstaterne skal indføre en kontrolordning med hensyn til sporbarheden af de produkter, der er omfattet af ordningen. Fødevaredirektoratet har udstedt "Vejledning om forbrugeroplysninger ved salg af visse fiskevarer", og Fiskeridirektoratet, der varetager kontrollen, indtil første salg har fundet sted, udsteder en særlig kontrolinstruks i 1. kvartal EU-kommissionen skal orienteres om de danske kontrolforanstaltninger på området senest den 31.marts Satellitkontrol EU-lovgivningen stiller krav om, at alle fiskerfartøjer med en længde på 24 meter og derover skal overvåges via satellit. Fiskeridirektoratet forvalter overvågningssystemet. Erfaringerne med systemet har vist, at et antal fartøjer misbruger systemet ved at slukke for strømforsyningen eller på anden måde forhindre signalet i at nå frem til Fiskeridirektoratets overvågningscenter. Da der er konstateret at være sammenhæng mellem misbruget og gennemførelsen af ulovligt fiskeri, ser der ud til at være behov for at foretage ændringer for at bevare kontrollens effektivitet. Det overvejes, at imødegå omgåelserne med en opstramning af det nationale regelsæt IT-udvikling Arbejdet med Fiskerisystemet vil i 2002 have karakter af videreudvikling og tilpasning. En række mindre delsystemer skal tilpasses den samme platform som det nye Fiskerisystem, og der skal ske en fortsat udbygning af selvbetjeningsbutikken på Intranettet og Internettet. Den løbende udvidelse af behovet for adgang til data, netværk og systemer stiller krav til udvidelse af tilgængeligheden af Fiskeridirektoratets systemer. Fiskeridirektoratet vil i 2002 investere i systemer, der sikrer denne udvikling. Nye EU-initiativer og udveksling af fiskeridata med andre nationer omkring Østersøen, Nordsøen og i hele det Nordatlantiske område stiller fortsat krav til intensivering af arbejdet med fremtidssikring af såvel den tekniske som den systemmæssige platform Mission-vision-værdier og information Fiskeridirektoratet har sammen med de øvrige direktorater og institutioner i Fødevareministeriet deltaget i projektet om Mission, Vision og Værdigrundlag. Der er i perioden september marts 2002 afholdt en række tværgående seminarer over hele landet for medarbejderne i Fødevareministeriet. Samtlige medarbejdere er inviteret til at deltage. Seminarerne indeholder en introduktion til projektet med en forklaring af begreberne. Derudover er de koncentreret omkring gruppearbejde, idet deltagerne giver deres bud på, hvordan ministeriets vision og værdigrundlag bør se ud. -12-

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri April 1996 Betænkning fra udvalget om Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri Betænkning nr. 1314 Landbrugs- og Fiskeriministeriet Betænkning fra udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere

Fødevareministeriets bevillingsadministration

Fødevareministeriets bevillingsadministration Beretning til statsrevisorerne om Fødevareministeriets bevillingsadministration Maj 2001 RB A201/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 Nr. 3 August 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-17-9 Forord 1999 er det tredje

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Årsrapport 2008. April 2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet

Årsrapport 2008. April 2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet Årsrapport 2008 April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Årsrapport 2008 April 2009 Bidragyder(e): Plantedirektoratet Fotografer: istockphoto Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

Årsrapport 2007. April 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Årsrapport 2007. April 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Årsrapport 2007 April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Årsrapport 2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008

Læs mere

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Udarbejdet af Revisionsenheden: Kåre Degn Johansson Tina Sørensen Emilie Sloth Nanna Jansson Cebina Hansen Betina Bengtsen Rapport

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2002 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen Beretning Kort & Matrikelstyrelsen har i 2002 gennemført en omfattende tilpasning af sin opgavevaretagelse og -organisering. På baggrund

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om Danmarks Eksportråd Marts 2004 RB A501/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Formål... 19 B.

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere