Regnskab & årsberetning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab & årsberetning 2008"

Transkript

1 Regnskab & årsberetning 2008

2 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Kommunens årsberetning 7 Den kommunale organisation 7 Driftsåret 8 Anlæg 10 Direktionens kommentarer til årets resultater 13 Status på Udviklingsstrategi Udfordringer, udviklingstendenser og valg af strategi for Regnskab 2008 for Direktionen 19 Hoved- og nøgletal 20 Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 21 Driftsregnskab 28 Balancen 30 Pengestrømsopgørelse 32 Noter til driftsregnskab og balance 33 Note 1 Omregningstabel 33 Note 2 Skatter, tilskud og udligning 34 Note 3 Byudvikling, miljø og trafik 34 Note 4 Undervisning og kultur 35 Note 5 Sundhedsområdet 35 Note 6 Sociale opgaver og beskæftigelse 35 Note 7 Fællesudgifter og administration 36 Note 8 Personaleoversigt 36 Note 9 Anlægsregnskaber for projekter på over 2 mio. kr. 37 Note 10 Jordforsyning 38 Note 11 Overførte bevillinger og rådighedsbeløb 39 Note 12 Anlægsoversigt 40 Note 13 Aktier, andelsbeviser og ejerandele 41 Note 14 Langfristede tilgodehavender 41 Note 15 Tilgodehavender 42 Note 16 Finansieringsoversigt 42 Note 17 Udvikling i egenkapital 43 Note 18 Langfristede gæld 44 Note 19 Kortfristet gæld 44

3 Side 2 Note 20 Kautions- og garantiforpligtigelser 45 Note 21 SWAP-aftaler 46 Årsberetninger for alle fagområder 47 Pleje og omsorg 47 Social og arbejdsmarked 50 Dagtilbud Børn 52 Undervisning 55 Rådgivning Børn 61 Plan og Kultur 66 Veje og forsyning 68 Byggeri og Miljø 70 Borgerservice 72 Sundhed og handicap 75 Stabene 79 Balanceforskydninger, renter og finansiering 87 Renter 87 Balanceforskydninger 87 Afdrag 88 Finansiering 88 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand 90 Opgaver udført for andre myndigheder 91

4 Side 3 Kommuneoplysninger Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Telefon: Telefax: Hjemmeside Hjemsted Ringe Regnskabsår: 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Bo Andersen (V) borgmester Henning Andersen (A) Jos Bisschop (A) Erik Bomann (V) Claus Christensen (V) Søren Clemmensen (K) Lone Darlem (A) Niels Peter Ellegaard (A) Jens Elmgren (V) Herdis Hanghøj (V) Jane Heitmann (V) Jacob Holm (F) Lene Høsthaab (V) Elna Johansen (A) Grete Justesen (K) Ernst Jørgensen (V) Hans Jørgensen (A) Søren Kristensen (V) Anne-Merete Mikkelsen (A) Lennart L. Mogensen (V) Anne M. Mortensen (O) Keld Vidkær Nielsen (O) Poul Arne Nielsen (A) Bo L. Petersen (V) Mogens Rue (A) Ole Simonsen (A) Torben Smidth (F) Sven Thaisen (A) Jørgen Tyllesen (B) Direktion Benny Balsgaard, kommunaldirektør Kai Winton Hansen, vice kommunaldirektør Annelise Horster, direktør Revision BDO Kommunernes Revision AKTIESELSKAB Østre stationsvej Odense C

5 Side 4 Borgmesterens forord Regnskabet for det andet regnskabsår i Faaborg Midtfyn Kommune foreligger nu og resultatet af et meget hektisk år med stram økonomistyring er gjort op. Den stramme styring af økonomien var bl.a. begrundet i 3 væsentlige forhold: 1. Likviditet har lige fra starten i 2007 været under et betydeligt pres idet den nye kommune startede med en negativ beholdning. Det har betydet, at der ikke har været nogen reserver til at klare de budgetopretninger der har været behov for og beholdningen ligger langt under det erklærede mål om en beholdning ultimo året på 75 mio. kr. 2. Regeringen havde også i 2008 lagt begrænsninger på væksten i kommunens serviceudgifter og for at undgå sanktioner, blev der over for aftaleholderne igen i 2008 appelleret til at være tilbageholdende med forbrug af opsparede overskud fra tidligere år. 3. I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2008 vedtog regeringen desuden begrænsninger på kommunernes anlægsbudgetter, der gjorde, at Kommunalbestyrelsen midt i året måtte udskyde anlægsinvesteringer til Regnskabet for 2008 viser bl.a.: At aftaleholderne har udvist stor ansvarlighed i den daglige drift og været meget tilbageholdende med forbrug af opsparede midler og har endog øget deres nettoopsparing i At der stadig er et betydeligt efterslæb med at få udført de bevilgede anlægsprojekter, og at der uanset at Kommunalbestyrelsen i juni måned 2008 besluttede at udskyde anlægsprojekter for et tocifret millionbeløb til 2009, blev hele anlægsbudgettet ikke forbrugt og der bliver overført yderligere midler til færdiggørelsen af projekter i At tilbageholdenheden med forbrug af opsparede midler og efterslæbet med anlægsprojekter har en gavnlig indflydelse på den samlede likviditet, således at kunne begrænse likviditetsunderskuddet pr. ultimo 2008 til 8,1 mio. kr. Uanset den stramme styring af drifts- og anlægsbudgetterne, har der i 2008 været anlægsudgifter for knap 73 mio. kr. Bl.a. trafiksikkerhedsforanstaltninger, renovering af idrætshallerne i kommunen, ny børnehave i Ringe og etablering af vuggestuepladser i flere områder i kommunen, vedligeholdelse af vejnettet, færdiggørelse af indskolingsfløj på Svanninge Skole samt ny bilpark til hjemmeplejen. Derudover er der inden for jordfonden været afholdt anlægsudgifter til køb af jord og til byggemodning for i alt 42 mio. kr., medens der i 2008 er solgt jord for i alt 50 mio. kr. Ved aflæggelsen af regnskabet for 2008 står vi imidlertid over for nye udfordringer. Den igangværende økonomiske krise har på landsplan medført en stigende arbejdsløshed, og der er begyndende tendenser til vækst i udgifterne på social- og arbejdsmarkedsområdet ud over det budgetterede. For at modvirke stigningen i arbejdsløshedstallene, har regeringen givet kommunerne en større ramme til at foretage investeringer for i 2009 samt afsat en låneramme på 650 mio. kr. til finansiering af de yderligere investeringer.

6 Side 5 Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer for i alt ca. 25 mio. kr. til udførelse i 2009, dog med den forudsætning at der følger finansiering med i form af mulighed for låneoptagelse. Det er mit håb, at denne samlede plan bringes til udførelse således at der bliver luft i det samlede anlægsbudget i 2010 og fremefter til bl.a. at tage fat på nogle af de store skolerenoveringer o.a. som kommunen står over for. Faaborg-Midtfyn Kommune, den 23. april 2009 Borgmester Bo Andersen

7 Side 6 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 4. maj 2009 aflagt årsregnskab for 2008 for Faaborg-Midtfyn Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Faaborg-Midtfyn Kommune, den 4. maj 2009 Borgmester Kommunaldirektør

8 Side 7 Kommunens årsberetning Den kommunale organisation Organisationens styringsprincipper Ledelsen af Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på dels et princip om central styring og decentral ledelse og dels et princip om dialogbaseret aftalestyring. Årsberetningen bliver generelt beskrevet ud fra et princip om balanceret opfølgning. Imidlertid er kommunens politiske og administrative organisation blevet evalueret i efteråret 2008, og hermed bliver der blot gjort opmærksom på, at driften af kommunen har taget udgangspunkt i disse nævnte principper i 2008, og at der kan blive tale om justeringer, som kommer til at gælde for Central styring decentral ledelse Lederen af en institution eller driftsafdeling har ansvaret for den enkelte virksomhed og skal selv tilrettelægge og yde service over for borgerne inden for de rammer og med de målsætninger, der er aftalt med direktionen. Vi tror på, at den bedste service til borgeren bliver leveret, når de decentrale ledere har frie rammer til at udvikle kvaliteten af servicen og har mulighed for nytænkning inden for de aftalte rammer. Dialogbaseret aftalestyring De politiske målsætninger bliver konkretiseret gennem aftalerne. Aftalerne udgør rammen for aftaleholdernes økonomi og drift og giver den enkelte leder frihed til at udfylde de ønskede mål. Gennem aftalerne bliver der skabt klarhed i organisationen om, hvad ambitionsniveauet er, og hvem der gør hvad. Intentionen med aftalerne er at styrke dialogen og at styrke de gensidige aftaler i fremtiden. Den dialogbaserede aftalestyring skaber overblik og udvikling. Den balancerede opfølgning Overholdelsen af budgettet er selvfølgelig afgørende, men det er ligeså vitalt for organisations evne til at levere god service på lang sigt, at organiseringen af arbejdsgange har en høj kvalitet, at ledere og medarbejdere er kompetente, at der er systematisk dialog og forventningsafstemning med borgerne, og at alle får anledning til at evaluere sammenhængen mellem netop økonomien og organisationens kvalitet med henblik på justering af fremtidige indsatser. Denne sammenhæng bliver løbende anskueligt via fem perspektiver: Økonomisperspektivet Ledelses- og personaleperspektivet Organisations- og procesperspektivet Kvalitets- og brugerperspektiv Evaluerings og analyseperspektiv Økonomi Evaluering Analyse Organisation Processer Ledelse Personale Kvalitet Bruger

9 Side 8 Driftsåret 2008 Et helt centralt resultat for driftsåret 2008 er overholdelsen af servicedriftsrammen, hvorved kommunen undgår reduktion i bloktilskuddet. Det har været et betydeligt indsatsområde for direktionen, og det er med stor tilfredshed, at direktionen kunne konstatere, at budgettet er overholdt også på trods af årets besparelser. For mange aftaleholdere kom 2 % - besparelsen som en stor udfordring midt i budgetåret, men alle har bidraget og tilpasset serviceniveauet til det indskrænkede budget. Man kan sige, at besparelsen kom som den ultimative test på aftalesystemet. Der er netop stor tilfredshed med det decentrale ansvar for budgettet, som aftalestyringen indebærer. En nedskæring i den enkeltes aftalte budgetramme er derfor selvfølgelig uvelkommen, men man skal huske på, at forudsætningen for aftalen er den samlede kommunalbestyrelses beslutning om fordeling af kommunens økonomi. Derfor, når kommunen som helhed, får problemer med overholdelse af budgettet, så træder kommunalbestyrelsen ind og træffer ny overordnet beslutning om fordelingen. 14/1 20/2 23/4 2/6 Året, der gik Direktionen indbyder til frokoster med aftaleholderne FMK sætter sejl og deltager i KRAM kampagnen TV2 s Praxis retter blikket mod FMK, da 16-årig pige tager livet af sig selv 12-årig pige ved institution i Palleshave i bedre trivsel Aftalestyringen fungerer nu både med indgåelsen af aftalerne, statusopfølgning og årsberetning. Der er dog brug for justeringer af skabelonerne, og der er brug for mere dialog og mere feedback. Dialogen kan med fordel tage udgangspunkt i dokumentation for indsatserne, så der er et fælles fagligt udgangspunkt. På den rent organisatoriske front har økonomudvalget valgt at lade den politiske og administrative organisation evaluere. Det er den blevet, og der er opstillet en række justeringsforslag, som der bliver fulgt op i For 2008 kan direktionen blot sige, at evalueringen som jo betyder værdi-sætning rejste en lang række spørgsmål, som direktionen måtte behandle og diskutere undervejs. Evalueringen har dermed givet anledning til meget dialog i overensstemmelse med organisationens centrale principper. Året har budt på andre organisationsændringer, hvor f.eks. Handicap og Psykiatri blev sammenlagt med Forebyggelse og Sundhed til det nye Sundhed og Handicap. Der blev iværksat ny organisering på ældreområdet med ikrafttræden 1. januar Som en særlig indsats kom renovationsordningen, hvor borgerne i kommunen oplevede stor frustration pga. manglende eller forsinket afhentning af affald. Efter en gennemført handlingsplan er der nu kommet ro på situationen, og antallet af klager er minimeret. På personalesiden viser trivselsundersøgelsen blandt andet, at der er en stigende trivsel i organisationen bredt set samt at 5 % flere medarbejdere deltog. Der var en lille nedgang i sygefraværet, og indsatsen bliver her fastholdt i 2009 for at opnå yderligere nedgang. De fleste har gennemført MUS og APV, og der bliver lavet en række tiltag for at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel generelt f.eks. med KRAM-kampagnen. 13/6 23/7 1/8 5/9 8/9 Uge 40 31/10 12/11 18/11 21/11 Pædagogkonflikten rammer medarbejdernes egen børnepasning Kommunaldirektøren cykler mod Paris FMK deltager i miljøkampagnen 1 ton mindre Der bliver afholdt børnekulturfestival Direktionen beslutter at støtte årets julefrokoster Sundhedsbussen i Faaborg FMK vinder for andet år i træk Spil danskkonkurrencen E-boks bliver en realitet Fagligt dialogmøde med 50 lokale håndværkere, entreprenører og rådgivere Deltagelse i projekt

10 Side 9 Yderligere er der lavet introduktionsforløb for ny-ansatte i kommunen, og Hovedudvalget har vedtaget det personalepolitiske værdisæt. I 2008 blev der lavet en række brugerundersøgelser for at kunne vurdere, hvordan brugerne oplever kvaliteten af kommunens serviceleverancer. Telefonbetjening kunne være bedre ifølge brugerne, der er stor tilfredshed med borgerservice, vedligeholdende genoptræning, kostforplejningens madservice, sundhedstjenestens sundhedsplejersker og de to skoler Nordskolerne og Tre Ege Skolen m.fl. Slutteligt har politikerne valgt at nedsætte et klimaudvalg med henblik på at nedbringe kommunens CO2 samt andre tiltag. Herunder følger kort resumé af fag- og stabschefernes evaluering af driftsåret. 26/11 20/11 16/12 23/12 om det grænseløse arbejde Medarbejdermesse Klumper i nette i Faaborg med kortvarige afbrydelser som udfald Aviser må konstateres at være det foretrukne personalegode Harmonisering af kantinepriser i administrationsbygningerne Resumé af fag- og stabschefernes selvevaluering af driften Fag- og stabscheferne har i en selvevaluering forholdt sig til årets drift via de fem perspektiver. Nedenstående er et resumé af chefernes selvevaluering. Økonomiperspektivet Dette perspektiv bliver beskrevet i det samlede regnskab for budgetterne er overholdt 2 % besparelsen var en stor udfordring på det tidspunkt Fag- og stabscheferne har vurderet økonomiperspektivet til 4,33 i gennemsnit (på en skala fra 1 5) Ledelses- og personaleperspektivet der er de fleste steder gennemført MUS mange steder er der gennemført APV generelt god trivsel og godt samarbejde generelt bedre kontinuitet i medarbejdergruppen sammenlignet med 2007 der er på tværs i organisationen blandede oplevelser med rekruttering store problemer på nogle områder Fag- og stabscheferne har vurderet ledelses- og personaleperspektivet til 4,27 i gennemsnit (på en skala fra 1 5) Organisations- og procesperspektivet generelt fokus på arbejdsgange og reorganisering f.eks. med teamdannelse enkelte snitfladeproblemer dukker op flere steder generelt øget tværfagligt samarbejde vurderingen er, at der er stadig større potentiale nogle steder er det oplevet vanskeligt med den geografisk spredning af enheder Fag- og stabscheferne har vurderet organisations- og procesperspektivet til 3,87 i gennemsnit (på en skala fra 1 5) Kvalitets- og brugerperspektivet der bliver generelt oplevet tilfredshed hos borgerne baseret på dialog med borgerne der er generelt modtaget færre klager enkelte gennemførte tilfredsundersøgelser - med tilfredshed Fag- og stabscheferne har vurderet Kvalitets- og brugerperspektivet til 3,93 i gennemsnit (på en skala fra 1 5) Evaluerings- og analyseperspektivet Koncernledelsens vurdering af kommende fokus på drift på baggrund af årets resultater fokus på optimering af konkrete arbejdsgange, procedurer, ændrede opgavefordeling og intern rolleafklaring samt løbende justeringer mere vægt på understøttelse af det politiske niveau fortsat udvikling og implementering af styringssystemer fortsat uudnyttede effektiviseringsmuligheder brug for bedre formidling og forståelse af organisationen

11 Side 10 Anlæg En stor post på kommunens anlægsbudget er køb af jord og byggemodning til boliger og erhverv. Over en årrække svarer udgifter og indtægter fra salg af byggegrunde dog til hinanden, i 2008 var indtægten ca. 10 millioner kr. højere end udgiften. En anden årlig tilbagevendende stor anlægsudgift er vedligeholdelse af kommunens kapital i form af bygnings- og vejvedligeholdelse. Ud over disse tilbagevendende anlægsprojekter, har der i 2008 været fokus på etablering af vuggestuepladser flere steder i kommunen, etablering af en ny børnehave på Holmehøjvej i Ringe, etablering af et nyt børnehus på Ahornvænget i Fjellerup, og ombygning af NR. Søby skole til et pædagogisk udviklingscenter. Som led i harmoniseringen efter kommunesammenlægningen er der ekstraordinært sat flere renoveringsopgaver i gang på Idrætshallerne. På baggrund af en trafiksikkerheds analyse, hvor fagfolk institutioner og borgere sammen har tegnet et billede af, hvor der i Faaborg-Midtfyn er trafiksikkerhedsproblemer, er der i 2008 sat et flerårigt projekt i gang for at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Med samme sigte er der tilsvarende igangsat et arbejde med etablering af flere cykelstier. Politikker, mål og indsatser for 2008 I det følgende bliver resultaterne af årets indsatser gjort op. Det er gennem målformuleringsprocessen, at aftalerne bliver til med de forskellige typer af mål. Tabellen herunder giver oversigt over udviklingen i de forskellige typer indsatser. Det fremgår, at der er kommet væsentligt flere politisk valgte indsatser, en ganske lille stigning i antallet af faglige indsatser og et mere markant fald i antallet af egne indsatser. Oversigt over udviklingen i kommunens indsatser Antal indsatser Politiske indsatser Faglige indsatser Egne indsater 4 2 Koncernmål Organisationens samlede målopfyldelse Nedenstående tabel viser en samlet organisation for samtlige af organisationens indsatser både de politiske, de faglige og egne indsatser. Tabellen viser, at 32 % af de påbegyndte indsatser er fuldt gennemført ifølge aftaleholdernes egen vurdering på en skala fra 1 5, hvor 1 = ikke påbegyndt og 5 = fuldt gennemført. Med en score på 4 eller 5 som tilfredsstillende i forhold til målopfyldelse af indsatser i aftalen, er der for den samlede organisation en målopfyldelse på 77 %.

12 Side 11 Organisationens gennemførelse af aftalte indsatser - ud fra selvevalueringen i forbindelse med årsberetningen 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 4% 4% 1 = ikke påbegyndt 16% 45% 32% = fuldt gennemført Balanceret opfølgning på aftalerne Aftaleholderne har i deres aftaler en række politisk bestemte og tværgående indsatser samt en række faglige indsatser. Nedenstående viser en oversigt over de gennemførte politiske og faglige indsatser i Resultaterne er beskrevet i henhold til tanken om balanceret opfølgning med de fem perspektiver. I nedenstående oversigt er det udelukkende de fuldt afsluttede indsatser, der indgår. Politiske og faglige indsatser, der endnu ikke er påbegyndt eller som en påbegyndt, men ikke er færdige fremgår ikke af oversigten. Endelig er der en lang række af aftaleholdernes egne indsatser, der er gennemført. Hvad disse mere lokale indsatser angår, henviser vi til hjemmesiden, hvor samtlige årsberetninger er tilgængelige. Økonomiperspektivet Dette perspektiv bliver beskrevet i det samlede regnskab for Herunder er blot skitseret de fuldt gennemførte politiske og faglige indsatser, der er til grund for kommunens økonomistyring. Økonomistyring - Servicedriftsrammen blev overholdt (økonomistaben) Økonomistyringskoncept - udarbejdet nyt økonomistyringskoncept, som træder i kraft i 2009 (økonomistaben) Økonomisk driftsoptimering - med budgetprocedure for 2009 er udarbejdet katalog over konkrete effektiviseringsforslag/besparelsesmuligheder. (EPO) Realisering af budgetterede rationaliseringsgevinster (park og vej) Ledelses- og personaleperspektivet Uddannelse og kompetenceudvikling Styrkelse af skolernes faglighed - ledernes og personalets uddannelse (Undervisning) Overvægtige børn Sundhedsplejerskerne færdiguddannet (sundhedstjenesten) Metode til reducering af antallet af tvangsfjernede børn Alle rådgivere er nu uddannet til at gennemføre Familierådslagninger. Der er uddannet er lokalt korps af samordnere (Børn og Ungerådgivning) Lean - Der er gennemført 4 lean-udd. Forløb samt cafemøder for mere end 200 medarbejdere et femte kursusforløb, som pt. overvejes. (EPO) Fælles projektkultur - to projektlederuddannelser i Faaborg-Midtfyn Kommune. tilmeldt 38 medarbejdere til uddannelsen som ligeledes indeholder et netværk for projektledere (EPO) Det kommunale beredskab - Kompetenceudvikling er iværksat. (Træning og rehabilitering) Medarbejdertrivsel Sundhedsfremme - KRAM-dagen + tilbud til medarbejderne om motion og kostvejledning - gennemført sundhedsprofiler på udvalgte områder. (HR) Trivselsundersøgelse - Trivselsundersøgelsen med en tilfredsstillende svarprocent. (HR) Koncernmål Sygefravær organisationens gennemsnit på selvevalueringen er: 3,96 på en skala fra 1-5 (direktionen)

13 Side 12 Organisations- og procesperspektivet Politiske og strategiske indsatser Frivillighedspolitikken - Fuld gennemført og implementeret - (Forebyggelse og sundhed) Serviceniveau - Fagudvalg og KB har vedtaget servicestandarder på BURs del af PPR og det sociale områder (Børn og Ungerådgivning) Udviklingsstrategi Vedtaget. (Plan og kultur) Landdistriktsredegørelse - Lokalsamfundspolitik er vedtaget. (Plan og kultur) Erhvervsstrategi - Vedtaget. Der er de sidste måneder af året kommet godt gang i opfølgende tiltag både i regi af SUS og i Partnerskab for Vækst (hele Fyn) (Plan og kultur) Færdiggørelse af Friluftsstrategi (Plan og kultur) Fritidsstrategien Er vedtaget. Opfølgende initiativer påbegyndt. (Plan og kultur) Konkurrenceudsættelse - Økonomiudvalget har afholdt temadrøftelse (EPO) Kronikerstrategi - opstart af hjerterehabilitering i september (sygeplejen og rehabilitering) Organisering, handlingsplaner og implementering Specialundervisning - udarbejdelse af tids og handleplan for de politiske målsætninger (Undervisning) Implementering af digitalt røntgen (tandplejen) Organisering af forløbskoordinatorfunktion (Træning og rehabilitering) Lokale beskæftigelsesråd - LBRs projektplan følges og gennemføres som planlagt. (jobcenter) Metode til reducering af antallet af tvangsfjernede børn Der er gennemført 35 familierådslagninger og planlagt yderligere 8. (Børn og Ungerådgivning) Digitale projekter digitale tavler Undervisningsområdet jf. prioritering i udviklingsstrategien herunder er 4S, Jobcenterløsning og mindre it-applikationer under implementering. (EPO) Sundhed, kost, krop og bevægelse - tværfaglige fora, dokumenteret og evalueret tiltag f.eks. motorisk screening, frugtordninger, emneuger, foredrag, kurser, fælles løbeture, motionsdage og sunde madpakker (Dagtilbud børn) Implementering af KMD underholdsbidrag, KMD pension, KMD børneydelser (Borgerservice) Implementering af Vederlagsfrit fysioterapi - gennemført fyraftensmøde, nedsat følgegruppe (Træning og rehabilitering) Overvægtige børn - 3-årsbesøgene er implementeret. (sundhedstjenesten) Vedligeholdelse af kommunes ejendomme gennemføres planmæssigt (Byggeri og miljø) Det mobile sundhedscenters aktiviteter - medarbejder med i det mobile sundhedscenter (tandplejen) Forebyggende hjemmebesøg organisering af samarbejde (Pleje og omsorg) Aktiv Pleje i hjemmeplejen - nu igangsat via den nedsatte arbejdsgruppe. (Pleje og omsorg) Personlig og praktisk hjælp - Hjemmeplejen udfører visiteret hjælp (Pleje og omsorg) Etablering af børnehus (Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder) Understøtte initiativer i lokalområderne til etablering af bedre IT-infrastruktur, herunder fiber opkobling (IT) En børnekulturfestival - Succesfuldt arrangement. (Plan og kultur) Investeringer i trafiksikkerhed (Veje og forsyning) Cykelstier (Veje og forsyning) Gode rammer for patienter til hjerterehabilitering (Træning og rehabilitering) Det mobile sundhedscenter - i fuld drift og bevilget midler til en øget patientrettet forebyggelse. (Forebyggelse og sundhed) Kvalitetsudvikling, konceptudvikling og tilsyn Fælles handleplanskoncept - Koncept er færdigt og er i gang med implementering (Handicap og psykiatri) Tilsyn på plejecentre - gennemført flere uanmeldte besøg - faglig dialog og input til kvalitetsforbedring (Pleje og omsorg) Oplevet kvalitet for brugerne - Koncept er udarbejdet (EPO) Handleguiden - bliver anvendt i praksis børnelinjen er godt redskab til kommunikation om børnene (Dagtilbud børn) Kvalitetskoncept for tilsyn gennemført - igangsat projekt Akkreditering, sammen med 17 institutioner - faglig sparring god dialog med fagsekretariat (Dagtilbud børn) Miljøområdet - Tilsyn på virksomheder gennemført (Byggeri og miljø) Tværfagligt samarbejde - internt Aftale med praktiserende læge - Aftalen indeholder samarbejde om medicindepot. (sygeplejen og rehabilitering) Det kommunale sygeplejeberedskab - Samarbejdet med de praktiserende læger (sygeplejen og rehabilitering)

14 Side 13 Tværkommunalt samarbejde KRAM undersøgelse formål: fokus på KRAM i de medvirkende kommuner, hvilket er lykkes (Forebyggelse og sundhed) Kvalitets- og brugerperspektivet Tilfredshedsundersøgelser Vedligeholdende trænings tilbud - Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført dec og gentages dec (Træning og rehabilitering) myndighedsafdelingens brugerundersøgelse (hjemmeplejedistrikterne) Telefonbetjening - Undersøgelse gennemført (Borgerservice) Borgerresultater Byggesagsbehandling - Overholder tidsfristerne i målsætningerne Antallet af byggetilladelser er på nuv. tidspunkt ca. 6% over 2007 på samme tidspunkt. (Byggeri og miljø) Antallet af tvangsfjernede børn er faldet fra 15 til 6. - børnene er stadig anbragt men nu som frivillige anbringelser (Børn og Ungerådgivning) Det kommunale beredskab - Brugertilfredshedsundersøgelse (Træning og rehabilitering) Tilfredshedsundersøgelse er udarbejdet (Borgerservice) Samarbejde med borgere Sundhed, kost, krop og bevægelse - Godt samarbejde med forældrebestyrelser og positiv feedback fra forældre generelt (Dagtilbud børn) Koncernmål Kerneværdi for borgeren: organisationens gennemsnit på selvevalueringen er 3,90 på en skala fra 1-5 (direktionen) Evaluerings- og analyseperspektivet Evaluering og analyser Evaluering og dokumentation - gennemført statusopfølgning på samtlige aftaler i sep./okt. 08 (EPO) Analyse af skolestrukturen - Analysen har ikke givet politisk anledning til ændringer (Undervisning) Det kommunale beredskab - månedlige opfølgninger Træningstilbudene evalueres (Træning og rehabilitering) Analyse af plejecentre er gennemført - omstrukturering og implementering i gang (Pleje og omsorg) Analyse af kostforplejningen - Implementering af resultater er gennemført og der ser ud til at tildelingerne holder (kostforplejningen) Evaluering af den politiske og administrative organisation - Leverandøren skal jf. kommissoriet præsentere ØK og KB for anbefalinger m.m. januar (EPO) Overvægtige børn - 3-årsbesøgene Der udarbejdes statistiske oplysninger til brug for videre bearbejdelse. Det har været en kæmpe succes. Der er ved at blive lavet evaluering på området. (sundhedstjenesten) Direktionens kommentarer til årets resultater Som udgangspunkt er det bemærkelsesværdigt, at politikerne har opstillet langt flere mål for 2008 end i Direktionen ser det et udtryk for et tæt og konstruktivt samarbejde mellem fagudvalgene og fagområderne, hvor politikerne udøver deres indflydelse på kommunens udvikling via målformuleringsprocessen. Dette er som organisationsmodellen og politikernes rolle er tænkt. Organisationens samlede målopfyldelse er tilfredsstillende. Man kunne argumentere for, at den skulle være tæt på 100 %, da målene netop står i aftalerne, men et vigtigt formål med målformuleringen er at have ambitioner og at sætte så høje mål som muligt. Denne ambition er igen afgørende for den samlede udvikling af kommunen. Endvidere er der mål, der ikke kan nås på ét aftaleår f.eks. implemtering af handleguiden, der går på tværs af de tre børneområder Undervisning, Dagtilbud børn og Børne- og Ungerådgivningen. Implementering af handleguiden involverer så mange mennesker med forskellige faggrupper og aktører på de forskellige fagområder, at målet om implementering må ses over en længere periode end ét år, og der skal være langsigtede mål i aftalerne. Når man ser på fordelingen af de opnåede resultatet fremgår det, at intern organisering og implementering fylder meget. For at levere den optimale service skal der fortsat være fokus på dette for at

15 Side 14 trimme organisationen. Samtidig er det vigtigt, at administrationen har den ambition, at man tydeliggør koblingen fra arbejdet med intern organisering til resultaterne, som kommunen skaber for borgerne. Et godt eksempel er byggesagsbehandlingen hos Byggeri og Miljø, hvor man kan dokumentere, at der sammenlignet med 2007 er en stigning på 6 % i forhold til servicestandarden med målsætningen om overholdelse af tidsfristerne for antallet af byggetilladelser. Det er i høj grad gennem præcist formulerede servicestandarder og dokumentation af resultater, at kommunen i fremtiden skal vise sin kompetence som serviceleverandør. Det er med tilfredshed, at direktionen konstaterer, at der generelt bliver lagt vægt på kompetenceudvikling og efteruddannelse hos ledere og medarbejdere samt medarbejdernes arbejdsvilkår og trivsel. Status på Udviklingsstrategi 2008 Igennem udviklingsstrategien stiller kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skarpt på de strategiske indsatsområder, som skal bidrage til en positiv udvikling i kommunen. Det er vigtigt for en kommune som Faaborg-Midtfyn, at der skabes rum til at tænke i udvikling og dermed visionært sideløbende med den daglige drift. Det er nødvendigt, at kommunen investerer i udvikling. Tiltrækningen af borgere og nye spændende virksomheder skal bidrage til, at der også på langt sigt er økonomi til at finansiere velfærdssamfundet med kvalitet i kommunens ydelser. I en tid, hvor kommunen er presset på den daglige drift, er det derfor en udfordring for kommunalbestyrelsen og kommunens administrative ledelse at skabe et rum til udvikling. Visionen om et moderne dansk Toscana er det pejlemærke som hele tiden skal sætte standarden for ambitionerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Nøgletal for tilflytning og udvikling i erhvervsliv Følgende tekst, figurer og tabeller skal beskrive og illustrere de udfordringer, som Faaborg-Midtfyn Kommune vil imødegå med udviklingsstrategien samt skitsere de resultater, man forsøger at opnå gennem arbejdet med udviklingsstrategiens projekter. Tekst, figurer og tabeller er taget direkte fra Plan og Kulturs notat: De Eksterne Strategiske Udfordringer. Analyse af udgangspunktet for udviklingsstrategien. Notatet er udarbejdet som grundlag for kommunalbestyrelsens strategiseminar Af figur fremgår det at nettotilflytningen til Faaborg-Midtfyn Kommune hhv. har været på 379 og 180 personer i 2006 og Gennemsnitligt oplevede Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden en nettotilflytning på 117 personer om året. I perioden har Faaborg-Midtfyn Kommune, som figur viser, bedre end de foregående år formået at udnytte sin fordelagtige geografiske position i forhold til det lokale kraftcenter til at tiltrække tilflyttere. Den gode placering, i forhold til sammenligningskommunerne, skal endda ses i lyset af, at Odense Kommune generelt er et svagere lokalt kraftcenter end de andre universitetsbyer (De Eksterne Strategiske Udfordringer s.17).

16 Side 15 Tabel viser netto til- og fraflytning fra områderne i kommunen i årene 2006 og 2007 og viser, at den samlede nettotilflytning, kommunen har oplevet, internt har været skævt fordelt Folks bevægegrunde til at vælge et sted at slå sig ned er så forskelligartede og individuelle, at man skal være varsom med at drage for håndfaste konklusioner ud fra de foreliggende tal. Der tegner sig dog helt overordnet en tydelig tendens til, at jo længere væk, man kommer fra Odense og motorvejsforbindelsen, jo sværere har områder ved at øge endsige fastholde befolkningsniveauet (De Eksterne Strategiske Udfordringer s.18). Ser man på væksten i beskæftigelse i perioden , som den fremgår af figur 4.2.4, viser den, at de overordnede tendenser for den Faaborg-Midtfynske erhvervssammensætning på visse områder ser ud til at forstærkes, og at kommunens specialiseringsgrad uden en indsats for at ændre dette, vil blive endnu mere udtalt. Med fødevareområdet som markant undtagelse er den generelle tendens, at de eksisterende styrkepositioner vinder yderligere terræn, mens de områder, hvor kommunen i forvejen står svagt, halter endnu længere efter set i forhold til udviklingen i Danmark generelt. Samlet set er det et opmærksomhedspunkt for Faaborg-Midtfyn Kommune, at de erhvervsmæssige styrkepositioner ligger inden for områder, der i overvejende grad betjener sig af lavtuddannet og lavtlønnet arbejdskraft, mens brancher med flere veluddannede og højtlønnede medarbejdere omvendt står svagt i kommunen. En ændring i det forhold vil kræve en indsats for at tiltrække mere videnstung erhverv, eller at der satses på at gennemføre en omstilling til brug af flere veluddannede i de eksisterende erhverv. Gennem fynske samarbejdsprojekter inden for metal- og fødevareområdet har Faaborg-Midtfyn Kommune allerede igangsat initiativer med henblik på det sidste, mens det første blandt andet søges rea-

17 Side 16 liseret gennem flere af de samarbejdsprojekter, kommunen er involveret i regi af Sydfynsk Udviklingssamarbejde (De Eksterne Strategiske Udfordringer s ). Opgørelse af status på projekter i udviklingsstrategi 2008 Nedenfor er lavet en status over fremdriften i udviklingsstrategiens projekter. Fremdriften er opgjort i kolonnen status, og er opgjort ud fra spørgsmålet: hvor tæt på er projektet i at være gennemført på en skala fra 1-5 (1 = ikke påbegyndt,, 5 = fuldt gennemført). Projekter B08 Ovf. til B09 Beløb i mio. kr. Indsatsområde: Børn og Unge Klub Årslev, tilbud årige 1,80 1,65 1 Ungdomsmiljø i Ringe 8,05 7,80 3 Station Next - udvikling af filmtalenter 0,75 5 Høj kvalitet i undervisningen - liniefagsuddannelse 0,20 2 Faaborg-Midtfyn som Science Kommune 0,30 4 Kvalitetsudvikling i folkeskolen **) 4 Byrumsmusical 0,10 0,10 1 XL-rollespil **) 1 Indsatsområde: Kultur og Fritid Dm i landevejscykling 0,25 5 Event Sydfyn (Kulturkonsulat) (sus) 4 Udvikling af Faaborg Kulturhistorisk Museum 0,30 3 Ramme til etablering af kunstgræsbane(-r) 2,00 0,40 3 Fritidsstrategi - ramme til opfølgende initiativer 0,90 0,40 3 Modernisering af aktivitetscentre i større lokalsamfund 2,00 1,00 3 Kulturstrategi - ramme til opfølgende initiativer 0,50 0,50 1 Art Study Sydfyn (sus) 4 Indsatsområde: Sundhed Det mobile sundhedscenter med sundhedsbus 0,33 5 Den spædbørnsvenlige kommune 0,35 3 Fra jord til bord (herunder Fynske fristelser 2009) 0,40 0,40 3 Sundhedsforanstaltninger for børn, opfølgende aktiviteter 0,20 5 Sundhed og velvære på arbejdspladserne **) 5 Indsatsområde: Faaborg i forandring Masterplan Faaborg 0,50 4 Ny strandpark/havnebad v. Faaborg - Analyse 0,50 5 Status

18 Side 17 Indsatsområde: Attraktive landsbyer og lokalsamf. Svaneøglen - Svanninge-Millinge-Falsled området 0,40 3 Indsats for ny bosætning i landdistrikterne 0,40 4 Udviklingsplaner for byer og lokalsamfund **) 4 Indsatsområde: Spændende by- og boligmiljøer Arkitekturpolitik 0,20 0,10 1 Boligeksperiment ,30 0,30 2 Faaborg-Midtfyn Kommunes kunstfond *) 1 Forskønnelse af bymiljøer - byfornyelsesprojekter 1,50 1,50 2 Detailhandelsanalyse **) 5 Indsatsområde: Friluftsliv, natur og landskab Landskabsplanlægning 0,25 5 Friluftsstrategi - ramme til opfølgende aktiviteter 0,97 0,50 2 Multifunktionelle natur- og lejrskolefaciliteter 1,75 1,30 3 Indsatsområde: Den digitale kommune Digital og borgervenlig kommuneplan 0,15 4 Digitale serviceydelser 0,10 3 Udviklingspulje til digitale projekter i institutionerne 0,50 4 Supplerende projekt Markedsføring af Faaborg-Midtfyn Kommune 0,50 3 Midler i alt (drift+anlæg) 26,60 15,95 3,24 *) Kunstfonden finansieres ved at en procentdel (foreslået 1 %) af salg af jord overføres til fonden. **) Projektet finansieres af midler i det fagsekretariat, som kører projektet. Der er i en række projekter også en betydelig ekstern finansiering, som supplerer de midler, som udviklingsstrategien eller andre interne midler bidrager med. Status: opgjort ud fra spørgsmålet: hvor tæt på er projektet i at være gennemført på en skala fra 1-5 (1 = ikke påbegyndt,, 5 = fuldt gennemført). Den langsigtede strategiske udfordring Direktionen lægger vægt på, at udviklingen af Faaborg-Midtfyn Kommune bliver set i et flerårigt perspektiv. De udfordringer, udviklingsstrategien skal vende igennem de strategiske indsatsområder, kræver et langt sejt træk over en årrække. Mange af de projekter, som udviklingsstrategien har sat i gang, er initiativer, der vil skabe resultater om to, tre og fire år i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektet Station Next filmuddannelse til unge blev startet op i august 2008 i lokaler på Faaborg Gymnasium. Der er 23 unge mellem år fordelt på to hold, der deltager i skoleåret 2008/2009. I et samarbejde mellem Station Next og Faaborg Gymnasium er der oprettet en medielinie på gymnasiet. 40 elever har meldt sig til medielinien, og elevtallet på Faaborg Gymnasium er i 2009 for første gang gået frem siden Det er et eksempel på, at ét projekt får en positiv virkning på andre tilbud. Station Next kan på længere sigt være med til at løfte uddannelsesniveauet i Faaborg- Midtfyn Kommune. Et andet projekt i udviklingsstrategien er puljen Modernisering af aktivitetscentre i større lokalsamfund. Formålet med puljen er at understøtte nytænkning i renovering og udbygning af aktivitetscentre. Et renoveringsprojekt i Allested-Vejle vil omdanne dele af den eksisterende idrætshal til et nyt multihus. Faaborg-Midtfyn Kommune understøtter projektet med 2 mio. kr. og kommunens opbakning har haft afgørende betydning for at Lokale- og anlægsfonden støtter projektet med 5 mio. kr. Planen er at multihuset står færdig medio De to projekter er eksempler på, at udviklingsstrategien skaber konkrete resultater. Midlerne til projekterne blev prioriteret af kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne i slutningen af 2007, og i årene 2009 og 2010 vil resultaterne af beslutningerne for alvor begynde at vise sig. Sådan vil det også være med de projekter, der bliver sat i gang i 2009 og 2010.

19 Side 18 Kommunalbestyrelsen bruger udviklingsstrategien til at skabe retning for den langsigtede udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune, og vedholdenhed og en stærk visionær forankring i kommunalbestyrelsen og i den samlede koncernledelse er helt afgørende for, at det lykkes. Udfordringer, udviklingstendenser og valg af strategi for 09 Når direktionen i det følgende udpeger bestemte centrale indsatser for 2009 sker det ud fra den tankegang, at der skal være balance mellem det økonomiske perspektiv og organisationens kvalitet generelt i henhold til de fem perspektiver. Økonomiperspektivet Stabil og sikker drift - Direktionen ser det som en vigtig forudsætning for både nuværende som fremtidige udviklingsaktiviteter, at der i 2009 fortsat fokuseres på aktiviteter, som kan bidrage til at stabilisere og konsolidere driften. Ledelsesinformationssystemet skal levere nøgletal på udvalgte områder, der kan understøtte lederne i prioriteringen af driften Balance mellem budgetter og kvalitetsstandarder - Direktionen vil i 2009 have særlig fokus på at alle aftaleholdere overholder de fastlagte budgetter og at der skabes sikker drift. Det betyder blandt andet at der vil være skærpet opmærksomhed omkring fagområdernes kvalitetsstandarder, således at de overholdes og at de er tilpasset de økonomiske præmisser. Derfor bliver økonomistaben controllerfunktion samtidig styrket. Både drift og udvikling - Herudover vil direktionen fortsat skabe den bedst mulige balance mellem sikker drift og krav til udvikling og især holde fokus på, at der i fremtiden kan skabes sammenhæng i budgetoverslagene. Ledelses- og personaleperspektivet Ledelsesværdier og adfærd - Direktionen prioriterer, at der i løbet af første halvår af 2009 sker en afklaring af, hvordan kvalitetsreformens fælles offentlige ledelsesuddannelse skal indarbejdes i forhold til et fælles men samtidig differentieret lederudviklingsforløb for både nuværende og kommende ledere i Faaborg-Midtfyn Kommune, og der skal iværksættes systematiske lederevalueringer. Samtidig ønsker direktionen fokus på fælles korpsånd og fælles forståelse af organisationsformen Medarbejdertrivsel - Direktionen vil i 2009 videreføre det seneste års centrale fokus på at afdække og understøtte medarbejdernes trivsel. Der vil blive arbejdet målrettet med at følge op på og understøtte de handleplaner, som de første trivselsmålinger har givet anledning til. Direktionen vil sikre, at der i 2009 gennemføres endnu en kortlægning af medarbejdernes trivsel. Koncernmålet fra 2008 om at nedbringe sygefraværet bliver fastholdt i Kompetenceudvikling - Direktionen vil sikre at der i forhold til alle serviceområder arbejdes systematisk med at afklare behovet for kompetenceudvikling set i forhold til organisationens behov på kort og langt sigt. Derfor ønsker direktionen at der i 2009 udarbejdes et koncept for hvordan hele organisationen kommer til at arbejde med kompetenceafklaring, uddannelsesplaner, udviklingsmuligheder, karriereveje mv. Rekruttering - Faaborg-Midtfyn Kommune står ligesom andre kommuner over for en stor udfordring med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Direktionen ønsker derfor et samlende og tværgående fokus på rekruttering og at der i 2009 udarbejdes en rekrutteringspolitik. Organisations- og procesperspektivet Politisk styreform og politisk målformulering Politikerne skal fortsat levere de mål, der driver aftalesystemet, og den administrative organisation skal understøtte målformuleringsprocessen, så der hele tiden bliver skabt sammenhæng mellem mål og midler. Administrationen skal desuden understøtte politikernes ønske om mere dialog med borgerne og med de decentrale aftaleholdere f.eks. ved flere dialogmøder Trimning af organisationen - Direktionen vil derfor have et særligt fokus på ressourcestyrings- og ressourcetildelingsmodeller og udnyttelse af effektiviseringspotentiale i den kommunale administration. Fag- og stabscheferne skal hver især agere ud fra effektiviseringspotentialet i de enkelte afdelinger. Kommunikation i organisationen Der bliver udarbejdet en kommunikationsstrategi, som kræver implementering på tværs i organisationen, så alle ledere og medarbejdere er opmærksomme på, hvordan de fungerer som ambassadører for kommunen både som serviceleverandør og som arbejdsplads. Under kommunikationsstrategien hører fortsat fokus på digitalisering. Direktionen ønsker samtidig en branding-politik for at profilere kommunen. Kvalitets- og brugerperspektivet Kerneydelsens værdi for borgeren - Det er direktionens erfaring fra institutionsbesøg, at der mange steder lægges et stort engagement og megen opfindsomhed i at skabe værdi for borgeren. Resultatet af institutionernes arbejde fortjener mere opmærksomhed og bør bruges mere aktivt i institutionernes og Faaborg- Midtfyns kommunes profilering til omverdenen. Direktionens mål er, at alle aftaleholdere gennemfører et projekt og formidler den gode historie i projektet ud i organisationen og evt. eksternt.

20 Side 19 Tilfredshedsundersøgelser Direktionen vil i 2009 fortsat lægge vægt på, at områderne har mod og lyst til at lade sig måle gennem brugerundersøgelser og borgerundersøgelser samt at tilfredshedsundersøgelsernes metodiske grundlag giver anledning til læring af både gode og mindre gode resultater. Evaluerings- og analyseperspektivet Særligt bliver der lagt vægt på opfølgningen på evalueringen af den politiske styreform og organisationsmodel, hvor der blev peget på en længere række udviklingspunkter og opstillet forbedringsforslag på forskellige områder. Disse skal prioriteres, der skal ske tilpasning og implementering af evt. ny organisering og arbejdsgange. Der kommer ekstern forvaltningsrevision på Vej og Park Direktionen henviser desuden til direktionens aftale og direktionens strateginotat Ovenstående målsætninger og indsatser er skrevet ind i aftalerne for Økonomi regnskab 2008 for Direktionen Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Restkorr. I løbende priser budget 2008 budget årsbudget Direktion U Direktion I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Direktionens budget udgøres primært af løn til koncernledelsen, samt af Direktionens udviklingspulje. Der er i 2008 et mindreforbrug på 5,218 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overført 3,449 mio. kr. fra 2007 til Beløbet vedrører primært Direktionens udviklingspulje, og er anvendt i 2008 til projekter som blev udskudt fra 2007 til Mindreforbruget i 2008 vedrører primært Direktionens udviklingspulje. Dels blev der i henhold til udmeldingen om at overføre størst muligt beløb til 2009, udskudt en del planlagte projekter fra 2008 til 2009 herunder bl.a. projekter vedr. lederudvikling og kompetenceudvikling. Derudover er der igangværende projekter, hvor alle udgifter endnu ikke er afholdt. Der har ligeledes været et mindreforbrug i forhold til løn til koncernledelsen, samt i forhold til Direktionens øvrige områder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Forebyggelse og sundhed Status-opfølgning d. 1. september 2008

Forebyggelse og sundhed Status-opfølgning d. 1. september 2008 Forebyggelse og sundhed -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008 Byggeri og miljø -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008 Center for tilsyn og godk. af plejefamilier Status-opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2007

Regnskab & årsberetning 2007 Regnskab & årsberetning 2007 side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 4 Borgmesterens forord 5 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning 8 Direktionens årsberetning

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Aastrup Skole årsberetning 2007

Aastrup Skole årsberetning 2007 Aastrup Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008 Plejecenter Nørrevænget -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Version 6.3.2009 Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Aftale for Direktionen

Aftale for Direktionen Aftale 2009 for Direktionen Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

side 1 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 Økonomiudvalg

side 1 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 Økonomiudvalg side 1 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 side 2 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 Borgerservice - åbningstid for personlig betjening

Læs mere

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008 Stabene -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer alle aftaleholdere

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Opsamling fra strategiseminar 2008. Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien

Opsamling fra strategiseminar 2008. Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien Opsamling fra strategiseminar 2008 Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien 2009 Indledning Ved kommunalbestyrelsens årlige strategiseminar den 21. april 2008 blev en række forslag til projekter

Læs mere

Sundskolen Status-opfølgning d. 1. september 2008

Sundskolen Status-opfølgning d. 1. september 2008 Sundskolen -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Trollegården årsberetning 2007

Trollegården årsberetning 2007 Trollegården årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere