Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg."

Transkript

1 Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Grontmij Carl Bro Fotos/Illustrationer: Grontmij-Carlbro Tryk: Esbjerg Kommune, 100 eksemplarer, juli 2009

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse... 3 Lokalplanområdet... 3 Baggrund... 4 Lokalplanområdets disposition... 4 Forhold til kommuneplanen... 5 Bindinger... 6 Forhold til gældende lokalplan... 7 Miljøvurdering... 7 Forslag til lokalplan har været udsendt i offentlig høring fra den 28. maj 2008 til den 23. juli 2008 og fra den 18. marts 2009 til den 1. april Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Bilag A Matrikelkort...Indsat bagerst Bilag B Lokalplankort...Indsat bagerst Side 1

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linie Lokalplanområdet Lokalplanens område afgrænses af Kongensgade, Torvegade, Borgergade samt ved gårdanlæg mellem Kongensgade og Borgergade. Kongensgade er den øst-vestlige hovedakse og gågade, og Torvegade er en nord-sydliggående gade, der forbinder hovedtorvet med musikhuset. Bebyggelsen er en sluttet karrébebyggelse mod Kongensgade og Torvegade. Mod Borgergade lukkes karréen af hjørnebygning, sidebygning og mur mod baggårdene. Der er indkørsler i Borgergade til gårdrum, parkering og garageanlæg. Grundarealet i området er på ca m² og er bebygget med etagebygninger i 2 5 etager. Bebyggelse mod Kongensgade og Torvegade har butikker og erhverv i de nederste etager og boliger og nogle steder erhverv/kontorer i de øverste. Flere af husene i lokalplanområdet er bevaringsværdige. Den første bebyggelse i Kongensgade har været enetageshuse med bolig og butik. Senere har bebyggelsen fået mere og mere karakter af byhuse i flere etager og med en mere pompøs arkitektur. Det er karakteristisk for lokalplanområdet, at det er præget af en mangfoldig bebyggelse med varierende højder med en blanding af etagebyggeri, lavere huse og bagbygninger og anlæg. Side 3

6 Redegørelse Billeder fra lokalplanområdet Kongensgade set mod øst med teaterbygningen Kongensgade set mod vest Baggrund På baggrund af et ønske om at ombygge den eksisterende teaterbygning, Kongensgade 34, til butik/butikker har Esbjerg Kommune besluttet at udarbejde en ny lokalplan, idet anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 326 for Kongensgade, Torvet og Torvegade bl.a. ikke giver mulighed for etablering af butikker over stueetagen. Udover at give mulighed for butik/butikker, skal en ny lokalplan fortsat være med til at bevare bevaringsværdige bygninger samt fastholde bygningernes arkitektoniske forskellighed. Muligheder for anvendelse som teater, biograf, bowling- /keglecenter, motionscenter, welnesscenter samt kursusvirksomhed vil kræve udarbejdelse af et tillæg til nærværende lokalplan. Lokalplanområdets disposition Kongensgade 34, Esbjerg Teater, matr. nr. 635, Esbjerg Bygrunde Lokalplanen åbner mulighed for, at Kongensgade 34, Esbjerg Teater, matr. nr. 635, Esbjerg Bygrunde enten ombygges til butik/butikker, eller der bygges nyt eller en kombination. Eksisterende randbebyggelse ud mod Kongensgade vil kunne renoveres i sin fulde højde. Der kan være passage gennem butik/butikker fra Kongensgade til Borgergade og omvendt, så der bliver et tæt urbant miljø med en tæt sammenhæng mellem Kongensgade og parkeringspladsen i Borgergade. En eventuel passage kan kun finde sted i butikkernes åbningstid. Størrelsen af butik/butikker tager udgangspunkt i de eksisterende bygningers størrelse, herunder teaterbygningens skildpaddeform og bliver ikke væsentlig større. Herved tages der hensyn til naboejendommene ved etablering af butik/butikker. Butik/butikker kan etableres som en gennemgående bygning på grundarealet med facader mod henholdsvis Kongensgade og Borgergade. Opholdsarealer skal anlægges på egen ejendom og kan anlægges som terrasser. Desuden skal bebyggelsens parkeringsarealer etableres på egen ejendommen. Ny parkering, udover hvad der er lovligt Side: 4

7 Redegørelse Bevaringsværdige bygninger er markeret med grå eksisterende, kan i forbindelse med butik/butikker etableres som underjordisk parkering. Såfremt der ikke efter gældende regler (Regulativ for parkering i Indre by, august 1998) kan etableres tilstrækkeligt med P-pladser på egen grund, kan der søges om dispensation, hvorefter der skal ske indbetaling til parkeringsfonden efter gældende regler. Randbebyggelse og bevaringsværdige bygninger Lokalplanen sikrer, at bevaringsarbejdet med de bevaringsværdige bygninger i området fortsætter. Nye randhuse skal opføres som en sluttet bebyggelse inden for de viste byggefelter med husfacade i vejskel. De fastlagte bygningshøjder og hustyper skal fastholde den arkitektoniske harmoni i lokalplanområdet. Kommuneatlas for Esbjerg påpeger, at det er vigtigt, at ny bebyggelse respekterer facadelinjen og medvirker til at markere de stramme linjer de steder, hvor der er huller eller brud i bebyggelsen. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om tilpasning af nyt byggeri, der kan understøtte facadelinjen og tilpasning til de eksisterende bygningshøjder. I baggårdene er der opført garager og senere boliger ved om- og nybyggeri. Der kunne ske en sanering af baggårdene efter en samlet plan med det formål at skabe et sammenhængende fri- og opholdsareal. Delområder Lokalplanen deles op i 2 delområder A og B, da områderne har forskellig udformning og anvendelse. Delområde A indeholder bl.a. bestemmelser for anvendelse, bevaringsværdige huse og for ny bebyggelse mod Borgergade og Torvegade. Delområde B indeholder bl.a. bestemmelser for bygningshøjder, antal m² butiksareal og ny randbebyggelse i forbindelse med bygning til butik/butikker. Realisering af ønske om udfyldning af gårdarealerne udenfor randbebyggelsen i delområde A, bl.a. med lettere overdækning som glastag, kan ske ved udarbejdelse af et tillæg til denne lokalplan. Forhold til Kommuneplanen Anvendelse Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Lokalplanen er en del af kommuneplanens rammeområde Lokalplanområdet er en del af Esbjergs centerområde, kaldet Esbjerg Teater Karreen. I kommuneplanen fastlægges områdets anvendelse til hovedcenter med mulighed for etablering af butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, boliger, offentlige institutioner og lignende. Herudover må der placeres erhverv som mindre fremstillings- og servicevirksomheder. Der kan etableres diskoteker og spillesteder i Torvegade mellem Danmarksgade og Borgergade. På den strækning må der i henhold til Kommuneplanens rammer ikke etableres nye boliger. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af hoteller og offentlige institutioner og lignende. Side: 5

8 Redegørelse Bebyggelse Der er i kommuneplanen en samlet restrummelighed til udbygning med butikker på ca m 2. Ifølge gældende kommuneplan må dagligvarebutikker højst være m 2 og udvalgsvarebutikker højst m 2. Ved omdannelse af Esbjerg Teater til butik/butikker kan der i delområde B opføres maksimalt 4700 m² til butiksareal. I delområde A kan der maksimalt ske en samlet udvidelse af butiksarealet på m². Kommuneplanrammen indeholder bestemmelser om en maksimal bebyggelsesprocent på 300 % for lokalplanområdet som helhed og en max højde på 5 etager. Bebyggelsesprocenten i delområde A er fastsat til 200 % for at sikre en harmoni med eksisterende bevaringsværdige by- og gaderum og huse. Bebyggelsesprocenten i delområde B er fastsat til 285 % for at sikre, at butik/butikker ikke bliver væsentligt større end de eksisterende bygningers størrelse, hvorved der tages hensyn til naboejendommene. Friarealer Kommuneplanens rammebestemmelser vedr. friarealer er anvendt. Bindinger Lokalplanen skal ligeledes respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer, som vist på kortudsnittet, og de dertil hørende beskrivelser. Side: 6

9 Redegørelse Bevaringsværdigt miljø og værdifulde by- og gaderum 3 km kystnærhedszone Støjisolinier Bevaringsværdigt miljø og værdifulde by- og gaderum fastholdes jf. tidligere afsnit om bevaringsværdige bygninger. Nedrivning af bebyggelse kræver særskilt tilladelse fra Esbjerg kommune. Lokalplanområdet ligger i den bynære del af kystnærhedszonen. Området er allerede bebygget, og de bygningsmæssige udvidelsesmuligheder vil ikke blive højere end den eksisterende bebyggelse i området. Ændringer i overensstemmelse med lokalplanen vurderes derfor til ikke at påvirke kyststrækningen visuelt. Lokalplanområdet er omfattet af virksomhedsstøjisolinie, og indenfor området må der ikke gives tilladelse til støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende, kan godtgøres, at vejledende grænseværdier overholdes. Forhold til gældende lokalplan Lokalplan 326 Inden for lokalplanområdet gælder følgende lokalplaner: Lokalplan 326 for Kongensgade, Torvet og Torvegade og lokalplan for Esbjerg Bymidte. Lokalplan 326 dækker en del af denne lokalplan s område i Kongensgade. Lokalplan 326 har til formål at sikre, at området fremstår som et attraktivt handelsområde, at der fortsat findes boliger i området og, at bevaringsværdige bygninger ikke nedrives. Disse målsætninger overføres til denne lokalplan. Lokalplan 326 aflyses kun for de ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplan Lokalplan 348 for Torvet og Torvegade syd for Kongensgade Lokalplan vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, herunder blandt andet skiltning og facader gælder uændret. Lokalplan aflyses ikke ved denne lokalplans endelige vedtagelse, men opretholdes for at fastholde overblikket over bestemmelser for Esbjerg bymidte. Lokalplan 348, som ligger op til lokalplanområdet, angiver bl.a bestemmelser vedr. adgang til ejendommene i Torvegade for servicekørsel og redningsberedskab. Lokalplan 348 gælder stadig ved denne lokalplans endelige vedtagelse. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Lokalplanplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. maj til den 23. juli 2008 og fra den 18. marts til den 1. april Side: 7

10

11 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit 2.1. Hvor intet andet er nævnt gælder 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at at at at sikre, at området kan anvendes til centerformål med butikker, restauration, serviceerhverv og boliger. sikre mulighed for, at alle bygningens etager kan anvendes til butikker. begrænse hvilke bygninger, der kan anvendes til boligformål. sikre, at ny bebyggelse opføres efter retningslinier, så den eksisterende karréform bevares. sikre at ny bebyggelse harmonerer bedst mulig med den eksisterende bebyggelse. sikre, at bevaringsværdig bebyggelse ikke nedrives. sikre, at etableringen af bygning med butik/butikker sker under hensyntagen til nabobebyggelse. 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkortet og omfatter matrikelnumrene 587, 632, 633, 634, 635, 907, 908 og 909 Esbjerg Bygrunde eller dele heraf. 2.2 Området opdeles som vist på Lokalplankortet i delområderne A og B. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3 Zonebestemmelser 3.1 Lokalplanområdet fastholdes som byzone. 4 Områdets anvendelse For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 4.1 Området må kun anvendes til blandet bolig og erhverv med mulighed for etablering af butikker, restaurationer, klinikker, kontorer og boliger. 4.2 Den enkelte butiks areal må ikke overstige m² for udvalgsvarebutikker og m² for dagligvarebutikker. Side 9

12 Bestemmelser 4.3 I lokalplanområdet kan der etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-3, som klassificeret i Håndbog om Miljø og Planlægning. 4.4 I lokalplanområdet kan der etableres tekniske anlæg som kabelskabe og transformatorer o.lign. Se Delområde A og B: 4.5 Indenfor delområde A må der ske butiksudvidelse med et samlet areal på max m². 4.6 Indenfor delområde B må der etableres butik/butikker med et samlet areal på max m². Kongensgade: 4.7 Mod Kongensgade må stueetagen alene anvendes til butikker, cafeer og restaurationer. Der må ikke indrettes pengeinstitutter, forsikringskontorer, øvrige kontorer, klinikker eller lign. i stueetagen. 4.8 De øvrige etager må anvendes til butikker, restauration, boliger, kontorer, klinikker og lign. Torvegade: 4.9 Mod Torvegade må stueetagen alene anvendes til butikker, cafeer, restaurationer, diskoteker og spillesteder De øvrige etager må anvendes til butikker, restauration, kontorer, klinikker og lign I bebyggelsen mod Torvegade må der ikke etableres nye boliger. Borgergade: 4.12 Mod Borgergade må alle etager fra stueetagen og opefter anvendes til butikker, restauration, boliger, kontorer, klinikker og lign. 5 Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Delområde B må ikke udstykkes. Dog kan Byrådet give tilladelse til udstykning af ejerlejligheder. 5.3 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6 Veje, stier og parkering For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 6.1 Der skal etableres gangpassager i delområde B gennem bygninger og gårdrum fra Kongensgade til Borgergade og omvendt. Gangpassage kan kun ske i butikkernes åbningstid. Side: 10

13 Bestemmelser 6.2 Anlæg af parkeringspladser skal ske i overensstemmelse med følgende bestemmelser, og parkering skal kunne placeres på egen grund. (Regulativ for parkering i Indre by, august 1998): Mindskes eller skærpes parkeringskravene, som nævnt i bestemmelserne , i et nyt gældende parkeringsregulativ, anvendes det i stedet for, når en byggeansøgning behandles. 6.3 Der skal etableres 1 parkeringsplads for hver 50 m² for de første 600 m² etageareal til butikker og restauranter inkl. tilhørende lager-, arkiv- og depotrum. Derefter skal der etableres 1 parkeringsplads for hver 33 1/3 m² af de resterende m² etageareal til butikker og restaurationer inkl. tilhørende lager-, arkiv- og depotrum. 6.4 Til klinikker, kontorer eller lignende liberalt erhverv skal der etableres 1 parkeringsplads for hver 75 m² etageareal. 6.5 Til boliger skal der etableres 1 parkeringsplads for hver 125 m² etageareal, dog mindst ½ parkeringsplads for hver bolig. 6.6 Ved nybyggeri skal der sikres adgang til gårdarealerne fra gaden. (Note: Herunder skal brandkrav i forbindelse med byggesagen kunne opfyldes). 6.7 Der kan etableres underjordisk parkering i delområde A og B. 7 Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration, herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8 Bebyggelsens omfang og placering For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 8.1 Nye randhuse skal opføres som sluttet bebyggelse inden for de viste byggefelter i begge delområder med husfacade i vejskel, som vist på Lokalplankortet. 8.2 Udhuse, affaldssted, varegård, garager, redskabsskur og andre mindre sekundære bygninger placeret udenfor byggefelt i karrégårdene må ikke overstige 1 etage og 4 m over eksisterende terræn. Delområde A: 8.3 Bebyggelsen kan opføres med maksimale antal etager, facadehøjde, bygningshøjde og husbredde, som angivet nedenfor og på Lokalplankortet: Delområde A: Byggefelhøjde Etager Facade- Bygningshøjde Husbredde I 3 max. 12 m max. 16 m max. 10 m Side: 11

14 Bestemmelser 8.4 I byggefelt I mod Torvegade og Borgergade må bygningshøjden ikke overstige 3 etager med udnyttet tagetage med sadeltag eller 3 etager med fladt tag på ejendommene med matr. nr. 634 og matr. nr. 908, Esbjerg Bygrunde. 8.5 Facadehøjden i stueetagen må højest have en højde på op til 5 m. 8.6 I delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 200 % for hver af ejendommene med matr. nr. 634 og matr. nr. 908, Esbjerg Bygrunde. 8.7 Udenfor randbebyggelsen og byggefelter på ejendommen med matr. nr. 634, Esbjerg Bygrunde i delområde A kan der opføres mindre baghuse på ¼ af grundens størrelse i tilknytning til det bevaringsværdige hus og med en max. bebyggelsesprocent på 200 for hver ejendom. Udfyldning af gårdarealerne udenfor randbebyggelsen i delområde A, bl.a. med lettere overdækning som glastag, kan ske ved udarbejdelse af et tillæg til denne lokalplan. 8.8 Baghuse må ikke opføres i mere end 5 meter i højden. Delområde B: 8.9 Bebyggelsen kan opføres med maksimale antal etager, facadehøjde, bygningshøjde og husbredde, som angivet nedenfor og på Lokalplankortet: Delområde B: Byggefelt Etager Facadehøjde Bygningshøjde Husbredde I 3 max. 12 m max. 16 m max. 10 m II 2 max. kote 24,52 (svarende til max. 8 m) max. kote 24,52 (svarende til max. 8 m) Bygning kan opføres inden for hele byggefeltet 8.10 I byggefelt I mod Kongensgade og Borgergade må bygningshøjden ikke overstige 3 etager med udnyttet tagetage med sadeltag eller 4 etager med tilbagetrukket penthouse Facadehøjden i stueetagen må højest have en højde på op til 5 m Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 285% i delområde B Eksisterende randbebyggelse ud mod Kongensgade kan renoveres i sin nuværende fulde højde og anvendes efter bestemmelserne i 4.7 og Trappetårne, elevatortårne m.m., ud mod Borgergade, opføres indenfor byggefelt I, så den overordnede karréform bevares, samt at der sikres, at ny bebyggelse harmonerer bedst mulig med den eksisterende bebyggelse. I byggefelt II, beliggende mod byggefelt I, som ligger mod Borgergade, kan der opføres mindre bygningsafsnit Side: 12

15 Bestemmelser som f.eks. trappetårn, elevatortårn samt altangange og altaner. 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 9.1 Ny bebyggelse og ændringer, udskiftninger og vedligeholdelse i hele lokalplanområdet skal ske i overensstemmelse med lokalplan med tilhørende vejledning og forudsætter tilladelse fra Esbjerg Kommune. Eksisterende bebyggelse 9.2 Bevaringsværdig bebyggelse, som vist på Lokalplankortet med kraftig indramning, må ikke nedrives. Ny bebyggelse 9.3 Nye bygninger tilpasses omgivelserne med hensyn til bygningshøjden, bygningsform og materialevalg, så det ikke skæmmer helhedsindtrykket i forhold til eksisterende facader og gaderum. 9.4 Nye facader skal fagopdeles, således at formater og proportioner, ligesom bygningskroppene svarer til de eksisterende bygninger i området. 9.5 Facaden må ikke udelukkende opføres af et enkelt byggemateriale uden åbninger til vinduer og døre. Vinduer må ikke udelukkende placeres i den ene side af facaden. 9.6 Vinduer må ikke blændes helt eller delvist. Dette gælder både tilklæbning med reklame, maling med videre og blænding udført i faste materialer. 9.7 Vinduer skal ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse sikre, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, svarende til 55 db(a). Facader uden vinduer skal gives en arkitektonisk udformning med høj kvalitet, således at helhedsindtrykket i området løftes, eventuelt med et kunstnerisk islæt. Facaden kan bestå af blank mur eller pudset. Facaden kan ligeledes fremstå med mere moderne materialer som stål og glas. 9.8 Facader skal fremstå som blank mur eller pudsede. Blanke facader skal være af røde teglsten. Pudsede facader skal fremstå som malede. 9.9 Tage i byggefelt I med randbebyggelse skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning mellem 30 og 50 grader eller som fladt tag. Sadeltage skal beklædes med røde tagsten af tegl. Der må kun opføres en tagtype på hver bygningsenhed Tage i byggefelt II skal udføres som fladt tag med en max. bygningshøjde på 8 m Der skal mindst være adgang fra gadesiden. Side: 13

16 Bestemmelser 9.12 Sekundære bygninger som varegård, udhuse, redskabsskur og lign. skal have samme tagkonstruktion og tagmateriale og kan opføres med træfacade Tekniske anlæg, herunder kabelskabe og transformatorer skal placeres i gårdareal, så det ikke er synligt fra offentlig vej og skal arkitektonisk indarbejdes i byggeriet Der må ikke opsættes synlige antenner for modtagelse af radio og TV Køl- og ventilationsanlæg skal visuelt og støjmæssigt afskærmes, uanset om placering sker på tag eller i terræn. Skiltning 9.16 Ny skiltning og ændringer, udskiftninger og vedligeholdelse af eksisterende skiltning i hele lokalplanområdet skal ske i overensstemmelse med lokalplan med tilhørende vejledning og forudsætter tilladelse fra Esbjerg Kommune Ny skiltning for butik/butikker skal være udarbejdet efter et samlet skiltekoncept eller fælles retningslinier og udført i en skala, der er tilpasset gågademiljøet Opstilling af reklameflag og vimpler o.lign. er ikke tilladt. 10 Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Til boliger skal der, som minimum etableres 10 % af etagearealet til opholdsarealer. For erhvervsarealer skal minimum 5 % af etagearealet etableres til opholdsarealer. Altaner og hævede gårdarealer samt opholdsarealer på tagarealer kan indgå som en del af opholdsarealet. Såfremt der etableres opholdsarealer på tagetagen, skal disse trækkes tilbage på bygningen i byggefelt II i delområde B, således at der ikke opstår indsigtsgener i forhold til naboen. Ved evt. indretning af opholdsareal på taget af bygning i byggefelt II i delområde B, skal afstand til skel være min. 3,5 m med en lukket afskærmning på min. 1,80 m højde mod matr. nr. 590 og matr. nr. 636, Esbjerg Bygrunde Varegårde og lignende må ikke være synlige fra gaderne eller andre offentlige arealer Belysning af opholds- og parkeringsarealer skal ske med afskærmet ikke blændende belysning i en max. højde på 4 m Henstilling af campingvogne, lystbåde ol. samt oplagring må ikke finde sted på opholds- og parkeringsarealer. 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand-, el- og fjernvarmenet, før den tages i brug. Side: 14

17 Bestemmelser 11.2 Før ny bebyggelse tages i brug, skal opholdsarealer, støjskærmende foranstaltninger og parkering være etableret. 12 Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 12.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Byråd, fagudvalg eller administrationen i henhold til bemyndigelse. 13 Aflysninger i Tingbogen 13.1 For så vidt angår arealer omfattet af denne lokalplan aflyses følgende planer ved lokalplanens endelige vedtagelse og tinglysning: Lokalplan nr. 326 for Kongensgade, Torvet og del af Torvegade, vedtaget den 13. december Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. Lokalplanen indeholder i afsnit 9 bestemmelse om, at bebyggelsen ikke må nedrives uden tilladelse fra Byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter Planlovens 49 under visse forudsætninger forlange at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Side: 15

18 Bestemmelser 15 Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr , udarbejdet efter Lov om planlægning, er endelig godkendt af Esbjerg Byråd den 15. juni Johnny Søtrup borgmester Hans Kjær direktør for Teknik & Miljø Side: 16

19 758a 7000ea 759a a eb 897a 723a Bykort 721a TORVET (Sætter vi selv ind) ag ef KONGENSGADE 7000eg a TORVEGADE ek BORGERGADE 7000el Bilag A 906 Lokalplan a 129 Matrikelkort Dato: Mål : 1:1000 Ejerlav: Esbjerg Bygrunde 1055a 7000cq 130 Meter

20

21 A Bykort 16 TORVET (Sætter vi selv ind) KONGENSGADE 36 27A TORVEGADE A A B BORGERGADE Bilag B Lokalplan Lokalplankort B 25A Dato: Mål : 1:1000 Meter

22

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade Lokalplan nr. 431 For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade 24. juni 2002 RESUMÈ AF LOKALPLANENS INDHOLD Ê Ú Bykort med lokalplanområdets markering Foto af eksisterende hotel set ind over Torvet Bygningsproportioner

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Pandrup Kommune. For centerområdet i Pandrup By. Lokalplan nr. 233 Kommuneplantillæg nr. 11 Nedlæggelse af privat fællesvej

Pandrup Kommune. For centerområdet i Pandrup By. Lokalplan nr. 233 Kommuneplantillæg nr. 11 Nedlæggelse af privat fællesvej Pandrup Kommune Vedtaget af Byrådet d. 5. juli 2005 For centerområdet i Pandrup By Lokalplan nr. 233 Kommuneplantillæg nr. 11 Nedlæggelse af privat fællesvej Tinglyst d. xx.xx.2005 1 Samlet indhold for

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej Lokalplan 21-040-0003. Bramming Østby Tæt lav byggeri ved Gabelsvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere