Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg."

Transkript

1 Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Grontmij Carl Bro Fotos/Illustrationer: Grontmij-Carlbro Tryk: Esbjerg Kommune, 100 eksemplarer, juli 2009

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse... 3 Lokalplanområdet... 3 Baggrund... 4 Lokalplanområdets disposition... 4 Forhold til kommuneplanen... 5 Bindinger... 6 Forhold til gældende lokalplan... 7 Miljøvurdering... 7 Forslag til lokalplan har været udsendt i offentlig høring fra den 28. maj 2008 til den 23. juli 2008 og fra den 18. marts 2009 til den 1. april Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Bilag A Matrikelkort...Indsat bagerst Bilag B Lokalplankort...Indsat bagerst Side 1

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linie Lokalplanområdet Lokalplanens område afgrænses af Kongensgade, Torvegade, Borgergade samt ved gårdanlæg mellem Kongensgade og Borgergade. Kongensgade er den øst-vestlige hovedakse og gågade, og Torvegade er en nord-sydliggående gade, der forbinder hovedtorvet med musikhuset. Bebyggelsen er en sluttet karrébebyggelse mod Kongensgade og Torvegade. Mod Borgergade lukkes karréen af hjørnebygning, sidebygning og mur mod baggårdene. Der er indkørsler i Borgergade til gårdrum, parkering og garageanlæg. Grundarealet i området er på ca m² og er bebygget med etagebygninger i 2 5 etager. Bebyggelse mod Kongensgade og Torvegade har butikker og erhverv i de nederste etager og boliger og nogle steder erhverv/kontorer i de øverste. Flere af husene i lokalplanområdet er bevaringsværdige. Den første bebyggelse i Kongensgade har været enetageshuse med bolig og butik. Senere har bebyggelsen fået mere og mere karakter af byhuse i flere etager og med en mere pompøs arkitektur. Det er karakteristisk for lokalplanområdet, at det er præget af en mangfoldig bebyggelse med varierende højder med en blanding af etagebyggeri, lavere huse og bagbygninger og anlæg. Side 3

6 Redegørelse Billeder fra lokalplanområdet Kongensgade set mod øst med teaterbygningen Kongensgade set mod vest Baggrund På baggrund af et ønske om at ombygge den eksisterende teaterbygning, Kongensgade 34, til butik/butikker har Esbjerg Kommune besluttet at udarbejde en ny lokalplan, idet anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 326 for Kongensgade, Torvet og Torvegade bl.a. ikke giver mulighed for etablering af butikker over stueetagen. Udover at give mulighed for butik/butikker, skal en ny lokalplan fortsat være med til at bevare bevaringsværdige bygninger samt fastholde bygningernes arkitektoniske forskellighed. Muligheder for anvendelse som teater, biograf, bowling- /keglecenter, motionscenter, welnesscenter samt kursusvirksomhed vil kræve udarbejdelse af et tillæg til nærværende lokalplan. Lokalplanområdets disposition Kongensgade 34, Esbjerg Teater, matr. nr. 635, Esbjerg Bygrunde Lokalplanen åbner mulighed for, at Kongensgade 34, Esbjerg Teater, matr. nr. 635, Esbjerg Bygrunde enten ombygges til butik/butikker, eller der bygges nyt eller en kombination. Eksisterende randbebyggelse ud mod Kongensgade vil kunne renoveres i sin fulde højde. Der kan være passage gennem butik/butikker fra Kongensgade til Borgergade og omvendt, så der bliver et tæt urbant miljø med en tæt sammenhæng mellem Kongensgade og parkeringspladsen i Borgergade. En eventuel passage kan kun finde sted i butikkernes åbningstid. Størrelsen af butik/butikker tager udgangspunkt i de eksisterende bygningers størrelse, herunder teaterbygningens skildpaddeform og bliver ikke væsentlig større. Herved tages der hensyn til naboejendommene ved etablering af butik/butikker. Butik/butikker kan etableres som en gennemgående bygning på grundarealet med facader mod henholdsvis Kongensgade og Borgergade. Opholdsarealer skal anlægges på egen ejendom og kan anlægges som terrasser. Desuden skal bebyggelsens parkeringsarealer etableres på egen ejendommen. Ny parkering, udover hvad der er lovligt Side: 4

7 Redegørelse Bevaringsværdige bygninger er markeret med grå eksisterende, kan i forbindelse med butik/butikker etableres som underjordisk parkering. Såfremt der ikke efter gældende regler (Regulativ for parkering i Indre by, august 1998) kan etableres tilstrækkeligt med P-pladser på egen grund, kan der søges om dispensation, hvorefter der skal ske indbetaling til parkeringsfonden efter gældende regler. Randbebyggelse og bevaringsværdige bygninger Lokalplanen sikrer, at bevaringsarbejdet med de bevaringsværdige bygninger i området fortsætter. Nye randhuse skal opføres som en sluttet bebyggelse inden for de viste byggefelter med husfacade i vejskel. De fastlagte bygningshøjder og hustyper skal fastholde den arkitektoniske harmoni i lokalplanområdet. Kommuneatlas for Esbjerg påpeger, at det er vigtigt, at ny bebyggelse respekterer facadelinjen og medvirker til at markere de stramme linjer de steder, hvor der er huller eller brud i bebyggelsen. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om tilpasning af nyt byggeri, der kan understøtte facadelinjen og tilpasning til de eksisterende bygningshøjder. I baggårdene er der opført garager og senere boliger ved om- og nybyggeri. Der kunne ske en sanering af baggårdene efter en samlet plan med det formål at skabe et sammenhængende fri- og opholdsareal. Delområder Lokalplanen deles op i 2 delområder A og B, da områderne har forskellig udformning og anvendelse. Delområde A indeholder bl.a. bestemmelser for anvendelse, bevaringsværdige huse og for ny bebyggelse mod Borgergade og Torvegade. Delområde B indeholder bl.a. bestemmelser for bygningshøjder, antal m² butiksareal og ny randbebyggelse i forbindelse med bygning til butik/butikker. Realisering af ønske om udfyldning af gårdarealerne udenfor randbebyggelsen i delområde A, bl.a. med lettere overdækning som glastag, kan ske ved udarbejdelse af et tillæg til denne lokalplan. Forhold til Kommuneplanen Anvendelse Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Lokalplanen er en del af kommuneplanens rammeområde Lokalplanområdet er en del af Esbjergs centerområde, kaldet Esbjerg Teater Karreen. I kommuneplanen fastlægges områdets anvendelse til hovedcenter med mulighed for etablering af butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, boliger, offentlige institutioner og lignende. Herudover må der placeres erhverv som mindre fremstillings- og servicevirksomheder. Der kan etableres diskoteker og spillesteder i Torvegade mellem Danmarksgade og Borgergade. På den strækning må der i henhold til Kommuneplanens rammer ikke etableres nye boliger. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af hoteller og offentlige institutioner og lignende. Side: 5

8 Redegørelse Bebyggelse Der er i kommuneplanen en samlet restrummelighed til udbygning med butikker på ca m 2. Ifølge gældende kommuneplan må dagligvarebutikker højst være m 2 og udvalgsvarebutikker højst m 2. Ved omdannelse af Esbjerg Teater til butik/butikker kan der i delområde B opføres maksimalt 4700 m² til butiksareal. I delområde A kan der maksimalt ske en samlet udvidelse af butiksarealet på m². Kommuneplanrammen indeholder bestemmelser om en maksimal bebyggelsesprocent på 300 % for lokalplanområdet som helhed og en max højde på 5 etager. Bebyggelsesprocenten i delområde A er fastsat til 200 % for at sikre en harmoni med eksisterende bevaringsværdige by- og gaderum og huse. Bebyggelsesprocenten i delområde B er fastsat til 285 % for at sikre, at butik/butikker ikke bliver væsentligt større end de eksisterende bygningers størrelse, hvorved der tages hensyn til naboejendommene. Friarealer Kommuneplanens rammebestemmelser vedr. friarealer er anvendt. Bindinger Lokalplanen skal ligeledes respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer, som vist på kortudsnittet, og de dertil hørende beskrivelser. Side: 6

9 Redegørelse Bevaringsværdigt miljø og værdifulde by- og gaderum 3 km kystnærhedszone Støjisolinier Bevaringsværdigt miljø og værdifulde by- og gaderum fastholdes jf. tidligere afsnit om bevaringsværdige bygninger. Nedrivning af bebyggelse kræver særskilt tilladelse fra Esbjerg kommune. Lokalplanområdet ligger i den bynære del af kystnærhedszonen. Området er allerede bebygget, og de bygningsmæssige udvidelsesmuligheder vil ikke blive højere end den eksisterende bebyggelse i området. Ændringer i overensstemmelse med lokalplanen vurderes derfor til ikke at påvirke kyststrækningen visuelt. Lokalplanområdet er omfattet af virksomhedsstøjisolinie, og indenfor området må der ikke gives tilladelse til støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende, kan godtgøres, at vejledende grænseværdier overholdes. Forhold til gældende lokalplan Lokalplan 326 Inden for lokalplanområdet gælder følgende lokalplaner: Lokalplan 326 for Kongensgade, Torvet og Torvegade og lokalplan for Esbjerg Bymidte. Lokalplan 326 dækker en del af denne lokalplan s område i Kongensgade. Lokalplan 326 har til formål at sikre, at området fremstår som et attraktivt handelsområde, at der fortsat findes boliger i området og, at bevaringsværdige bygninger ikke nedrives. Disse målsætninger overføres til denne lokalplan. Lokalplan 326 aflyses kun for de ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplan Lokalplan 348 for Torvet og Torvegade syd for Kongensgade Lokalplan vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, herunder blandt andet skiltning og facader gælder uændret. Lokalplan aflyses ikke ved denne lokalplans endelige vedtagelse, men opretholdes for at fastholde overblikket over bestemmelser for Esbjerg bymidte. Lokalplan 348, som ligger op til lokalplanområdet, angiver bl.a bestemmelser vedr. adgang til ejendommene i Torvegade for servicekørsel og redningsberedskab. Lokalplan 348 gælder stadig ved denne lokalplans endelige vedtagelse. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Lokalplanplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. maj til den 23. juli 2008 og fra den 18. marts til den 1. april Side: 7

10

11 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit 2.1. Hvor intet andet er nævnt gælder 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at at at at sikre, at området kan anvendes til centerformål med butikker, restauration, serviceerhverv og boliger. sikre mulighed for, at alle bygningens etager kan anvendes til butikker. begrænse hvilke bygninger, der kan anvendes til boligformål. sikre, at ny bebyggelse opføres efter retningslinier, så den eksisterende karréform bevares. sikre at ny bebyggelse harmonerer bedst mulig med den eksisterende bebyggelse. sikre, at bevaringsværdig bebyggelse ikke nedrives. sikre, at etableringen af bygning med butik/butikker sker under hensyntagen til nabobebyggelse. 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkortet og omfatter matrikelnumrene 587, 632, 633, 634, 635, 907, 908 og 909 Esbjerg Bygrunde eller dele heraf. 2.2 Området opdeles som vist på Lokalplankortet i delområderne A og B. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3 Zonebestemmelser 3.1 Lokalplanområdet fastholdes som byzone. 4 Områdets anvendelse For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 4.1 Området må kun anvendes til blandet bolig og erhverv med mulighed for etablering af butikker, restaurationer, klinikker, kontorer og boliger. 4.2 Den enkelte butiks areal må ikke overstige m² for udvalgsvarebutikker og m² for dagligvarebutikker. Side 9

12 Bestemmelser 4.3 I lokalplanområdet kan der etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-3, som klassificeret i Håndbog om Miljø og Planlægning. 4.4 I lokalplanområdet kan der etableres tekniske anlæg som kabelskabe og transformatorer o.lign. Se Delområde A og B: 4.5 Indenfor delområde A må der ske butiksudvidelse med et samlet areal på max m². 4.6 Indenfor delområde B må der etableres butik/butikker med et samlet areal på max m². Kongensgade: 4.7 Mod Kongensgade må stueetagen alene anvendes til butikker, cafeer og restaurationer. Der må ikke indrettes pengeinstitutter, forsikringskontorer, øvrige kontorer, klinikker eller lign. i stueetagen. 4.8 De øvrige etager må anvendes til butikker, restauration, boliger, kontorer, klinikker og lign. Torvegade: 4.9 Mod Torvegade må stueetagen alene anvendes til butikker, cafeer, restaurationer, diskoteker og spillesteder De øvrige etager må anvendes til butikker, restauration, kontorer, klinikker og lign I bebyggelsen mod Torvegade må der ikke etableres nye boliger. Borgergade: 4.12 Mod Borgergade må alle etager fra stueetagen og opefter anvendes til butikker, restauration, boliger, kontorer, klinikker og lign. 5 Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Delområde B må ikke udstykkes. Dog kan Byrådet give tilladelse til udstykning af ejerlejligheder. 5.3 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6 Veje, stier og parkering For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 6.1 Der skal etableres gangpassager i delområde B gennem bygninger og gårdrum fra Kongensgade til Borgergade og omvendt. Gangpassage kan kun ske i butikkernes åbningstid. Side: 10

13 Bestemmelser 6.2 Anlæg af parkeringspladser skal ske i overensstemmelse med følgende bestemmelser, og parkering skal kunne placeres på egen grund. (Regulativ for parkering i Indre by, august 1998): Mindskes eller skærpes parkeringskravene, som nævnt i bestemmelserne , i et nyt gældende parkeringsregulativ, anvendes det i stedet for, når en byggeansøgning behandles. 6.3 Der skal etableres 1 parkeringsplads for hver 50 m² for de første 600 m² etageareal til butikker og restauranter inkl. tilhørende lager-, arkiv- og depotrum. Derefter skal der etableres 1 parkeringsplads for hver 33 1/3 m² af de resterende m² etageareal til butikker og restaurationer inkl. tilhørende lager-, arkiv- og depotrum. 6.4 Til klinikker, kontorer eller lignende liberalt erhverv skal der etableres 1 parkeringsplads for hver 75 m² etageareal. 6.5 Til boliger skal der etableres 1 parkeringsplads for hver 125 m² etageareal, dog mindst ½ parkeringsplads for hver bolig. 6.6 Ved nybyggeri skal der sikres adgang til gårdarealerne fra gaden. (Note: Herunder skal brandkrav i forbindelse med byggesagen kunne opfyldes). 6.7 Der kan etableres underjordisk parkering i delområde A og B. 7 Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration, herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8 Bebyggelsens omfang og placering For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 8.1 Nye randhuse skal opføres som sluttet bebyggelse inden for de viste byggefelter i begge delområder med husfacade i vejskel, som vist på Lokalplankortet. 8.2 Udhuse, affaldssted, varegård, garager, redskabsskur og andre mindre sekundære bygninger placeret udenfor byggefelt i karrégårdene må ikke overstige 1 etage og 4 m over eksisterende terræn. Delområde A: 8.3 Bebyggelsen kan opføres med maksimale antal etager, facadehøjde, bygningshøjde og husbredde, som angivet nedenfor og på Lokalplankortet: Delområde A: Byggefelhøjde Etager Facade- Bygningshøjde Husbredde I 3 max. 12 m max. 16 m max. 10 m Side: 11

14 Bestemmelser 8.4 I byggefelt I mod Torvegade og Borgergade må bygningshøjden ikke overstige 3 etager med udnyttet tagetage med sadeltag eller 3 etager med fladt tag på ejendommene med matr. nr. 634 og matr. nr. 908, Esbjerg Bygrunde. 8.5 Facadehøjden i stueetagen må højest have en højde på op til 5 m. 8.6 I delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 200 % for hver af ejendommene med matr. nr. 634 og matr. nr. 908, Esbjerg Bygrunde. 8.7 Udenfor randbebyggelsen og byggefelter på ejendommen med matr. nr. 634, Esbjerg Bygrunde i delområde A kan der opføres mindre baghuse på ¼ af grundens størrelse i tilknytning til det bevaringsværdige hus og med en max. bebyggelsesprocent på 200 for hver ejendom. Udfyldning af gårdarealerne udenfor randbebyggelsen i delområde A, bl.a. med lettere overdækning som glastag, kan ske ved udarbejdelse af et tillæg til denne lokalplan. 8.8 Baghuse må ikke opføres i mere end 5 meter i højden. Delområde B: 8.9 Bebyggelsen kan opføres med maksimale antal etager, facadehøjde, bygningshøjde og husbredde, som angivet nedenfor og på Lokalplankortet: Delområde B: Byggefelt Etager Facadehøjde Bygningshøjde Husbredde I 3 max. 12 m max. 16 m max. 10 m II 2 max. kote 24,52 (svarende til max. 8 m) max. kote 24,52 (svarende til max. 8 m) Bygning kan opføres inden for hele byggefeltet 8.10 I byggefelt I mod Kongensgade og Borgergade må bygningshøjden ikke overstige 3 etager med udnyttet tagetage med sadeltag eller 4 etager med tilbagetrukket penthouse Facadehøjden i stueetagen må højest have en højde på op til 5 m Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 285% i delområde B Eksisterende randbebyggelse ud mod Kongensgade kan renoveres i sin nuværende fulde højde og anvendes efter bestemmelserne i 4.7 og Trappetårne, elevatortårne m.m., ud mod Borgergade, opføres indenfor byggefelt I, så den overordnede karréform bevares, samt at der sikres, at ny bebyggelse harmonerer bedst mulig med den eksisterende bebyggelse. I byggefelt II, beliggende mod byggefelt I, som ligger mod Borgergade, kan der opføres mindre bygningsafsnit Side: 12

15 Bestemmelser som f.eks. trappetårn, elevatortårn samt altangange og altaner. 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 9.1 Ny bebyggelse og ændringer, udskiftninger og vedligeholdelse i hele lokalplanområdet skal ske i overensstemmelse med lokalplan med tilhørende vejledning og forudsætter tilladelse fra Esbjerg Kommune. Eksisterende bebyggelse 9.2 Bevaringsværdig bebyggelse, som vist på Lokalplankortet med kraftig indramning, må ikke nedrives. Ny bebyggelse 9.3 Nye bygninger tilpasses omgivelserne med hensyn til bygningshøjden, bygningsform og materialevalg, så det ikke skæmmer helhedsindtrykket i forhold til eksisterende facader og gaderum. 9.4 Nye facader skal fagopdeles, således at formater og proportioner, ligesom bygningskroppene svarer til de eksisterende bygninger i området. 9.5 Facaden må ikke udelukkende opføres af et enkelt byggemateriale uden åbninger til vinduer og døre. Vinduer må ikke udelukkende placeres i den ene side af facaden. 9.6 Vinduer må ikke blændes helt eller delvist. Dette gælder både tilklæbning med reklame, maling med videre og blænding udført i faste materialer. 9.7 Vinduer skal ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse sikre, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, svarende til 55 db(a). Facader uden vinduer skal gives en arkitektonisk udformning med høj kvalitet, således at helhedsindtrykket i området løftes, eventuelt med et kunstnerisk islæt. Facaden kan bestå af blank mur eller pudset. Facaden kan ligeledes fremstå med mere moderne materialer som stål og glas. 9.8 Facader skal fremstå som blank mur eller pudsede. Blanke facader skal være af røde teglsten. Pudsede facader skal fremstå som malede. 9.9 Tage i byggefelt I med randbebyggelse skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning mellem 30 og 50 grader eller som fladt tag. Sadeltage skal beklædes med røde tagsten af tegl. Der må kun opføres en tagtype på hver bygningsenhed Tage i byggefelt II skal udføres som fladt tag med en max. bygningshøjde på 8 m Der skal mindst være adgang fra gadesiden. Side: 13

16 Bestemmelser 9.12 Sekundære bygninger som varegård, udhuse, redskabsskur og lign. skal have samme tagkonstruktion og tagmateriale og kan opføres med træfacade Tekniske anlæg, herunder kabelskabe og transformatorer skal placeres i gårdareal, så det ikke er synligt fra offentlig vej og skal arkitektonisk indarbejdes i byggeriet Der må ikke opsættes synlige antenner for modtagelse af radio og TV Køl- og ventilationsanlæg skal visuelt og støjmæssigt afskærmes, uanset om placering sker på tag eller i terræn. Skiltning 9.16 Ny skiltning og ændringer, udskiftninger og vedligeholdelse af eksisterende skiltning i hele lokalplanområdet skal ske i overensstemmelse med lokalplan med tilhørende vejledning og forudsætter tilladelse fra Esbjerg Kommune Ny skiltning for butik/butikker skal være udarbejdet efter et samlet skiltekoncept eller fælles retningslinier og udført i en skala, der er tilpasset gågademiljøet Opstilling af reklameflag og vimpler o.lign. er ikke tilladt. 10 Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Til boliger skal der, som minimum etableres 10 % af etagearealet til opholdsarealer. For erhvervsarealer skal minimum 5 % af etagearealet etableres til opholdsarealer. Altaner og hævede gårdarealer samt opholdsarealer på tagarealer kan indgå som en del af opholdsarealet. Såfremt der etableres opholdsarealer på tagetagen, skal disse trækkes tilbage på bygningen i byggefelt II i delområde B, således at der ikke opstår indsigtsgener i forhold til naboen. Ved evt. indretning af opholdsareal på taget af bygning i byggefelt II i delområde B, skal afstand til skel være min. 3,5 m med en lukket afskærmning på min. 1,80 m højde mod matr. nr. 590 og matr. nr. 636, Esbjerg Bygrunde Varegårde og lignende må ikke være synlige fra gaderne eller andre offentlige arealer Belysning af opholds- og parkeringsarealer skal ske med afskærmet ikke blændende belysning i en max. højde på 4 m Henstilling af campingvogne, lystbåde ol. samt oplagring må ikke finde sted på opholds- og parkeringsarealer. 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand-, el- og fjernvarmenet, før den tages i brug. Side: 14

17 Bestemmelser 11.2 Før ny bebyggelse tages i brug, skal opholdsarealer, støjskærmende foranstaltninger og parkering være etableret. 12 Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 12.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Byråd, fagudvalg eller administrationen i henhold til bemyndigelse. 13 Aflysninger i Tingbogen 13.1 For så vidt angår arealer omfattet af denne lokalplan aflyses følgende planer ved lokalplanens endelige vedtagelse og tinglysning: Lokalplan nr. 326 for Kongensgade, Torvet og del af Torvegade, vedtaget den 13. december Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. Lokalplanen indeholder i afsnit 9 bestemmelse om, at bebyggelsen ikke må nedrives uden tilladelse fra Byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter Planlovens 49 under visse forudsætninger forlange at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Side: 15

18 Bestemmelser 15 Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr , udarbejdet efter Lov om planlægning, er endelig godkendt af Esbjerg Byråd den 15. juni Johnny Søtrup borgmester Hans Kjær direktør for Teknik & Miljø Side: 16

19 758a 7000ea 759a a eb 897a 723a Bykort 721a TORVET (Sætter vi selv ind) ag ef KONGENSGADE 7000eg a TORVEGADE ek BORGERGADE 7000el Bilag A 906 Lokalplan a 129 Matrikelkort Dato: Mål : 1:1000 Ejerlav: Esbjerg Bygrunde 1055a 7000cq 130 Meter

20

21 A Bykort 16 TORVET (Sætter vi selv ind) KONGENSGADE 36 27A TORVEGADE A A B BORGERGADE Bilag B Lokalplan Lokalplankort B 25A Dato: Mål : 1:1000 Meter

22

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Lokalplan nr. 01-010-0004. Esbjerg Indre By Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Maj 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Lokalplan nr. 01-060-0001 Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Maj 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg.

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Forslag til lokalplan nr. 526 Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Juni 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade Lokalplan nr. 431 For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade 24. juni 2002 RESUMÈ AF LOKALPLANENS INDHOLD Ê Ú Bykort med lokalplanområdets markering Foto af eksisterende hotel set ind over Torvet Bygningsproportioner

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting Lokalplan nr. 6 En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting August 006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld Lokalplan nr. 501 Fodboldbaner i Fovrfeld Marts 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr. 21-040-0004. December 2015 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Tryk: Esbjerg Kommune Ophævelse af en del af lokalplan nr. 116 Indhold 1. Området

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf Plan s oplæg af 11-01-2012 Ikke vedtaget side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den. at offentliggøre Forslag til Ændring 2011.34

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan nr

Lokalplan nr Lokalplan nr. 01-010-0010 Indre By, Erhvervs- og Serviceområde nord for Dokhavnen, Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 513, Serviceområde nord for Dokhavnen, Esbjerg By juni 2015 Byrådet udarbejder lokalplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Saltgadekarreen LOKALPLAN NR. 01.05 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde Greve Kommune Lokalplan nr.13.31 Forslag Ræveholmscentret - Karlslunde Forslag til lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med DanaForm arkitektfirma aps. Forslaget

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

83 b Gade. 6 a. 7 c vej +YI ,00. Lokalplan 02. Møllevej 8, Øster Ulslev, Nysted Kommune

83 b Gade. 6 a. 7 c vej +YI ,00. Lokalplan 02. Møllevej 8, Øster Ulslev, Nysted Kommune 83 b Gade 6 a I 7 c vej +YI 30.150,00 Lokalplan 02 Møllevej 8, Øster Ulslev, Nysted Kommune LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 140 For Politigården Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere