Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg."

Transkript

1 Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Grontmij Carl Bro Fotos/Illustrationer: Grontmij-Carlbro Tryk: Esbjerg Kommune, 100 eksemplarer, juli 2009

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse... 3 Lokalplanområdet... 3 Baggrund... 4 Lokalplanområdets disposition... 4 Forhold til kommuneplanen... 5 Bindinger... 6 Forhold til gældende lokalplan... 7 Miljøvurdering... 7 Forslag til lokalplan har været udsendt i offentlig høring fra den 28. maj 2008 til den 23. juli 2008 og fra den 18. marts 2009 til den 1. april Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Bilag A Matrikelkort...Indsat bagerst Bilag B Lokalplankort...Indsat bagerst Side 1

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linie Lokalplanområdet Lokalplanens område afgrænses af Kongensgade, Torvegade, Borgergade samt ved gårdanlæg mellem Kongensgade og Borgergade. Kongensgade er den øst-vestlige hovedakse og gågade, og Torvegade er en nord-sydliggående gade, der forbinder hovedtorvet med musikhuset. Bebyggelsen er en sluttet karrébebyggelse mod Kongensgade og Torvegade. Mod Borgergade lukkes karréen af hjørnebygning, sidebygning og mur mod baggårdene. Der er indkørsler i Borgergade til gårdrum, parkering og garageanlæg. Grundarealet i området er på ca m² og er bebygget med etagebygninger i 2 5 etager. Bebyggelse mod Kongensgade og Torvegade har butikker og erhverv i de nederste etager og boliger og nogle steder erhverv/kontorer i de øverste. Flere af husene i lokalplanområdet er bevaringsværdige. Den første bebyggelse i Kongensgade har været enetageshuse med bolig og butik. Senere har bebyggelsen fået mere og mere karakter af byhuse i flere etager og med en mere pompøs arkitektur. Det er karakteristisk for lokalplanområdet, at det er præget af en mangfoldig bebyggelse med varierende højder med en blanding af etagebyggeri, lavere huse og bagbygninger og anlæg. Side 3

6 Redegørelse Billeder fra lokalplanområdet Kongensgade set mod øst med teaterbygningen Kongensgade set mod vest Baggrund På baggrund af et ønske om at ombygge den eksisterende teaterbygning, Kongensgade 34, til butik/butikker har Esbjerg Kommune besluttet at udarbejde en ny lokalplan, idet anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 326 for Kongensgade, Torvet og Torvegade bl.a. ikke giver mulighed for etablering af butikker over stueetagen. Udover at give mulighed for butik/butikker, skal en ny lokalplan fortsat være med til at bevare bevaringsværdige bygninger samt fastholde bygningernes arkitektoniske forskellighed. Muligheder for anvendelse som teater, biograf, bowling- /keglecenter, motionscenter, welnesscenter samt kursusvirksomhed vil kræve udarbejdelse af et tillæg til nærværende lokalplan. Lokalplanområdets disposition Kongensgade 34, Esbjerg Teater, matr. nr. 635, Esbjerg Bygrunde Lokalplanen åbner mulighed for, at Kongensgade 34, Esbjerg Teater, matr. nr. 635, Esbjerg Bygrunde enten ombygges til butik/butikker, eller der bygges nyt eller en kombination. Eksisterende randbebyggelse ud mod Kongensgade vil kunne renoveres i sin fulde højde. Der kan være passage gennem butik/butikker fra Kongensgade til Borgergade og omvendt, så der bliver et tæt urbant miljø med en tæt sammenhæng mellem Kongensgade og parkeringspladsen i Borgergade. En eventuel passage kan kun finde sted i butikkernes åbningstid. Størrelsen af butik/butikker tager udgangspunkt i de eksisterende bygningers størrelse, herunder teaterbygningens skildpaddeform og bliver ikke væsentlig større. Herved tages der hensyn til naboejendommene ved etablering af butik/butikker. Butik/butikker kan etableres som en gennemgående bygning på grundarealet med facader mod henholdsvis Kongensgade og Borgergade. Opholdsarealer skal anlægges på egen ejendom og kan anlægges som terrasser. Desuden skal bebyggelsens parkeringsarealer etableres på egen ejendommen. Ny parkering, udover hvad der er lovligt Side: 4

7 Redegørelse Bevaringsværdige bygninger er markeret med grå eksisterende, kan i forbindelse med butik/butikker etableres som underjordisk parkering. Såfremt der ikke efter gældende regler (Regulativ for parkering i Indre by, august 1998) kan etableres tilstrækkeligt med P-pladser på egen grund, kan der søges om dispensation, hvorefter der skal ske indbetaling til parkeringsfonden efter gældende regler. Randbebyggelse og bevaringsværdige bygninger Lokalplanen sikrer, at bevaringsarbejdet med de bevaringsværdige bygninger i området fortsætter. Nye randhuse skal opføres som en sluttet bebyggelse inden for de viste byggefelter med husfacade i vejskel. De fastlagte bygningshøjder og hustyper skal fastholde den arkitektoniske harmoni i lokalplanområdet. Kommuneatlas for Esbjerg påpeger, at det er vigtigt, at ny bebyggelse respekterer facadelinjen og medvirker til at markere de stramme linjer de steder, hvor der er huller eller brud i bebyggelsen. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om tilpasning af nyt byggeri, der kan understøtte facadelinjen og tilpasning til de eksisterende bygningshøjder. I baggårdene er der opført garager og senere boliger ved om- og nybyggeri. Der kunne ske en sanering af baggårdene efter en samlet plan med det formål at skabe et sammenhængende fri- og opholdsareal. Delområder Lokalplanen deles op i 2 delområder A og B, da områderne har forskellig udformning og anvendelse. Delområde A indeholder bl.a. bestemmelser for anvendelse, bevaringsværdige huse og for ny bebyggelse mod Borgergade og Torvegade. Delområde B indeholder bl.a. bestemmelser for bygningshøjder, antal m² butiksareal og ny randbebyggelse i forbindelse med bygning til butik/butikker. Realisering af ønske om udfyldning af gårdarealerne udenfor randbebyggelsen i delområde A, bl.a. med lettere overdækning som glastag, kan ske ved udarbejdelse af et tillæg til denne lokalplan. Forhold til Kommuneplanen Anvendelse Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Lokalplanen er en del af kommuneplanens rammeområde Lokalplanområdet er en del af Esbjergs centerområde, kaldet Esbjerg Teater Karreen. I kommuneplanen fastlægges områdets anvendelse til hovedcenter med mulighed for etablering af butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, boliger, offentlige institutioner og lignende. Herudover må der placeres erhverv som mindre fremstillings- og servicevirksomheder. Der kan etableres diskoteker og spillesteder i Torvegade mellem Danmarksgade og Borgergade. På den strækning må der i henhold til Kommuneplanens rammer ikke etableres nye boliger. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af hoteller og offentlige institutioner og lignende. Side: 5

8 Redegørelse Bebyggelse Der er i kommuneplanen en samlet restrummelighed til udbygning med butikker på ca m 2. Ifølge gældende kommuneplan må dagligvarebutikker højst være m 2 og udvalgsvarebutikker højst m 2. Ved omdannelse af Esbjerg Teater til butik/butikker kan der i delområde B opføres maksimalt 4700 m² til butiksareal. I delområde A kan der maksimalt ske en samlet udvidelse af butiksarealet på m². Kommuneplanrammen indeholder bestemmelser om en maksimal bebyggelsesprocent på 300 % for lokalplanområdet som helhed og en max højde på 5 etager. Bebyggelsesprocenten i delområde A er fastsat til 200 % for at sikre en harmoni med eksisterende bevaringsværdige by- og gaderum og huse. Bebyggelsesprocenten i delområde B er fastsat til 285 % for at sikre, at butik/butikker ikke bliver væsentligt større end de eksisterende bygningers størrelse, hvorved der tages hensyn til naboejendommene. Friarealer Kommuneplanens rammebestemmelser vedr. friarealer er anvendt. Bindinger Lokalplanen skal ligeledes respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer, som vist på kortudsnittet, og de dertil hørende beskrivelser. Side: 6

9 Redegørelse Bevaringsværdigt miljø og værdifulde by- og gaderum 3 km kystnærhedszone Støjisolinier Bevaringsværdigt miljø og værdifulde by- og gaderum fastholdes jf. tidligere afsnit om bevaringsværdige bygninger. Nedrivning af bebyggelse kræver særskilt tilladelse fra Esbjerg kommune. Lokalplanområdet ligger i den bynære del af kystnærhedszonen. Området er allerede bebygget, og de bygningsmæssige udvidelsesmuligheder vil ikke blive højere end den eksisterende bebyggelse i området. Ændringer i overensstemmelse med lokalplanen vurderes derfor til ikke at påvirke kyststrækningen visuelt. Lokalplanområdet er omfattet af virksomhedsstøjisolinie, og indenfor området må der ikke gives tilladelse til støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende, kan godtgøres, at vejledende grænseværdier overholdes. Forhold til gældende lokalplan Lokalplan 326 Inden for lokalplanområdet gælder følgende lokalplaner: Lokalplan 326 for Kongensgade, Torvet og Torvegade og lokalplan for Esbjerg Bymidte. Lokalplan 326 dækker en del af denne lokalplan s område i Kongensgade. Lokalplan 326 har til formål at sikre, at området fremstår som et attraktivt handelsområde, at der fortsat findes boliger i området og, at bevaringsværdige bygninger ikke nedrives. Disse målsætninger overføres til denne lokalplan. Lokalplan 326 aflyses kun for de ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplan Lokalplan 348 for Torvet og Torvegade syd for Kongensgade Lokalplan vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, herunder blandt andet skiltning og facader gælder uændret. Lokalplan aflyses ikke ved denne lokalplans endelige vedtagelse, men opretholdes for at fastholde overblikket over bestemmelser for Esbjerg bymidte. Lokalplan 348, som ligger op til lokalplanområdet, angiver bl.a bestemmelser vedr. adgang til ejendommene i Torvegade for servicekørsel og redningsberedskab. Lokalplan 348 gælder stadig ved denne lokalplans endelige vedtagelse. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Lokalplanplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. maj til den 23. juli 2008 og fra den 18. marts til den 1. april Side: 7

10

11 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit 2.1. Hvor intet andet er nævnt gælder 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at at at at sikre, at området kan anvendes til centerformål med butikker, restauration, serviceerhverv og boliger. sikre mulighed for, at alle bygningens etager kan anvendes til butikker. begrænse hvilke bygninger, der kan anvendes til boligformål. sikre, at ny bebyggelse opføres efter retningslinier, så den eksisterende karréform bevares. sikre at ny bebyggelse harmonerer bedst mulig med den eksisterende bebyggelse. sikre, at bevaringsværdig bebyggelse ikke nedrives. sikre, at etableringen af bygning med butik/butikker sker under hensyntagen til nabobebyggelse. 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkortet og omfatter matrikelnumrene 587, 632, 633, 634, 635, 907, 908 og 909 Esbjerg Bygrunde eller dele heraf. 2.2 Området opdeles som vist på Lokalplankortet i delområderne A og B. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3 Zonebestemmelser 3.1 Lokalplanområdet fastholdes som byzone. 4 Områdets anvendelse For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 4.1 Området må kun anvendes til blandet bolig og erhverv med mulighed for etablering af butikker, restaurationer, klinikker, kontorer og boliger. 4.2 Den enkelte butiks areal må ikke overstige m² for udvalgsvarebutikker og m² for dagligvarebutikker. Side 9

12 Bestemmelser 4.3 I lokalplanområdet kan der etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-3, som klassificeret i Håndbog om Miljø og Planlægning. 4.4 I lokalplanområdet kan der etableres tekniske anlæg som kabelskabe og transformatorer o.lign. Se Delområde A og B: 4.5 Indenfor delområde A må der ske butiksudvidelse med et samlet areal på max m². 4.6 Indenfor delområde B må der etableres butik/butikker med et samlet areal på max m². Kongensgade: 4.7 Mod Kongensgade må stueetagen alene anvendes til butikker, cafeer og restaurationer. Der må ikke indrettes pengeinstitutter, forsikringskontorer, øvrige kontorer, klinikker eller lign. i stueetagen. 4.8 De øvrige etager må anvendes til butikker, restauration, boliger, kontorer, klinikker og lign. Torvegade: 4.9 Mod Torvegade må stueetagen alene anvendes til butikker, cafeer, restaurationer, diskoteker og spillesteder De øvrige etager må anvendes til butikker, restauration, kontorer, klinikker og lign I bebyggelsen mod Torvegade må der ikke etableres nye boliger. Borgergade: 4.12 Mod Borgergade må alle etager fra stueetagen og opefter anvendes til butikker, restauration, boliger, kontorer, klinikker og lign. 5 Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Delområde B må ikke udstykkes. Dog kan Byrådet give tilladelse til udstykning af ejerlejligheder. 5.3 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6 Veje, stier og parkering For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 6.1 Der skal etableres gangpassager i delområde B gennem bygninger og gårdrum fra Kongensgade til Borgergade og omvendt. Gangpassage kan kun ske i butikkernes åbningstid. Side: 10

13 Bestemmelser 6.2 Anlæg af parkeringspladser skal ske i overensstemmelse med følgende bestemmelser, og parkering skal kunne placeres på egen grund. (Regulativ for parkering i Indre by, august 1998): Mindskes eller skærpes parkeringskravene, som nævnt i bestemmelserne , i et nyt gældende parkeringsregulativ, anvendes det i stedet for, når en byggeansøgning behandles. 6.3 Der skal etableres 1 parkeringsplads for hver 50 m² for de første 600 m² etageareal til butikker og restauranter inkl. tilhørende lager-, arkiv- og depotrum. Derefter skal der etableres 1 parkeringsplads for hver 33 1/3 m² af de resterende m² etageareal til butikker og restaurationer inkl. tilhørende lager-, arkiv- og depotrum. 6.4 Til klinikker, kontorer eller lignende liberalt erhverv skal der etableres 1 parkeringsplads for hver 75 m² etageareal. 6.5 Til boliger skal der etableres 1 parkeringsplads for hver 125 m² etageareal, dog mindst ½ parkeringsplads for hver bolig. 6.6 Ved nybyggeri skal der sikres adgang til gårdarealerne fra gaden. (Note: Herunder skal brandkrav i forbindelse med byggesagen kunne opfyldes). 6.7 Der kan etableres underjordisk parkering i delområde A og B. 7 Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration, herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8 Bebyggelsens omfang og placering For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 8.1 Nye randhuse skal opføres som sluttet bebyggelse inden for de viste byggefelter i begge delområder med husfacade i vejskel, som vist på Lokalplankortet. 8.2 Udhuse, affaldssted, varegård, garager, redskabsskur og andre mindre sekundære bygninger placeret udenfor byggefelt i karrégårdene må ikke overstige 1 etage og 4 m over eksisterende terræn. Delområde A: 8.3 Bebyggelsen kan opføres med maksimale antal etager, facadehøjde, bygningshøjde og husbredde, som angivet nedenfor og på Lokalplankortet: Delområde A: Byggefelhøjde Etager Facade- Bygningshøjde Husbredde I 3 max. 12 m max. 16 m max. 10 m Side: 11

14 Bestemmelser 8.4 I byggefelt I mod Torvegade og Borgergade må bygningshøjden ikke overstige 3 etager med udnyttet tagetage med sadeltag eller 3 etager med fladt tag på ejendommene med matr. nr. 634 og matr. nr. 908, Esbjerg Bygrunde. 8.5 Facadehøjden i stueetagen må højest have en højde på op til 5 m. 8.6 I delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 200 % for hver af ejendommene med matr. nr. 634 og matr. nr. 908, Esbjerg Bygrunde. 8.7 Udenfor randbebyggelsen og byggefelter på ejendommen med matr. nr. 634, Esbjerg Bygrunde i delområde A kan der opføres mindre baghuse på ¼ af grundens størrelse i tilknytning til det bevaringsværdige hus og med en max. bebyggelsesprocent på 200 for hver ejendom. Udfyldning af gårdarealerne udenfor randbebyggelsen i delområde A, bl.a. med lettere overdækning som glastag, kan ske ved udarbejdelse af et tillæg til denne lokalplan. 8.8 Baghuse må ikke opføres i mere end 5 meter i højden. Delområde B: 8.9 Bebyggelsen kan opføres med maksimale antal etager, facadehøjde, bygningshøjde og husbredde, som angivet nedenfor og på Lokalplankortet: Delområde B: Byggefelt Etager Facadehøjde Bygningshøjde Husbredde I 3 max. 12 m max. 16 m max. 10 m II 2 max. kote 24,52 (svarende til max. 8 m) max. kote 24,52 (svarende til max. 8 m) Bygning kan opføres inden for hele byggefeltet 8.10 I byggefelt I mod Kongensgade og Borgergade må bygningshøjden ikke overstige 3 etager med udnyttet tagetage med sadeltag eller 4 etager med tilbagetrukket penthouse Facadehøjden i stueetagen må højest have en højde på op til 5 m Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 285% i delområde B Eksisterende randbebyggelse ud mod Kongensgade kan renoveres i sin nuværende fulde højde og anvendes efter bestemmelserne i 4.7 og Trappetårne, elevatortårne m.m., ud mod Borgergade, opføres indenfor byggefelt I, så den overordnede karréform bevares, samt at der sikres, at ny bebyggelse harmonerer bedst mulig med den eksisterende bebyggelse. I byggefelt II, beliggende mod byggefelt I, som ligger mod Borgergade, kan der opføres mindre bygningsafsnit Side: 12

15 Bestemmelser som f.eks. trappetårn, elevatortårn samt altangange og altaner. 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden For hele lokalplanområdet gælder følgende bestemmelser: 9.1 Ny bebyggelse og ændringer, udskiftninger og vedligeholdelse i hele lokalplanområdet skal ske i overensstemmelse med lokalplan med tilhørende vejledning og forudsætter tilladelse fra Esbjerg Kommune. Eksisterende bebyggelse 9.2 Bevaringsværdig bebyggelse, som vist på Lokalplankortet med kraftig indramning, må ikke nedrives. Ny bebyggelse 9.3 Nye bygninger tilpasses omgivelserne med hensyn til bygningshøjden, bygningsform og materialevalg, så det ikke skæmmer helhedsindtrykket i forhold til eksisterende facader og gaderum. 9.4 Nye facader skal fagopdeles, således at formater og proportioner, ligesom bygningskroppene svarer til de eksisterende bygninger i området. 9.5 Facaden må ikke udelukkende opføres af et enkelt byggemateriale uden åbninger til vinduer og døre. Vinduer må ikke udelukkende placeres i den ene side af facaden. 9.6 Vinduer må ikke blændes helt eller delvist. Dette gælder både tilklæbning med reklame, maling med videre og blænding udført i faste materialer. 9.7 Vinduer skal ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse sikre, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, svarende til 55 db(a). Facader uden vinduer skal gives en arkitektonisk udformning med høj kvalitet, således at helhedsindtrykket i området løftes, eventuelt med et kunstnerisk islæt. Facaden kan bestå af blank mur eller pudset. Facaden kan ligeledes fremstå med mere moderne materialer som stål og glas. 9.8 Facader skal fremstå som blank mur eller pudsede. Blanke facader skal være af røde teglsten. Pudsede facader skal fremstå som malede. 9.9 Tage i byggefelt I med randbebyggelse skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning mellem 30 og 50 grader eller som fladt tag. Sadeltage skal beklædes med røde tagsten af tegl. Der må kun opføres en tagtype på hver bygningsenhed Tage i byggefelt II skal udføres som fladt tag med en max. bygningshøjde på 8 m Der skal mindst være adgang fra gadesiden. Side: 13

16 Bestemmelser 9.12 Sekundære bygninger som varegård, udhuse, redskabsskur og lign. skal have samme tagkonstruktion og tagmateriale og kan opføres med træfacade Tekniske anlæg, herunder kabelskabe og transformatorer skal placeres i gårdareal, så det ikke er synligt fra offentlig vej og skal arkitektonisk indarbejdes i byggeriet Der må ikke opsættes synlige antenner for modtagelse af radio og TV Køl- og ventilationsanlæg skal visuelt og støjmæssigt afskærmes, uanset om placering sker på tag eller i terræn. Skiltning 9.16 Ny skiltning og ændringer, udskiftninger og vedligeholdelse af eksisterende skiltning i hele lokalplanområdet skal ske i overensstemmelse med lokalplan med tilhørende vejledning og forudsætter tilladelse fra Esbjerg Kommune Ny skiltning for butik/butikker skal være udarbejdet efter et samlet skiltekoncept eller fælles retningslinier og udført i en skala, der er tilpasset gågademiljøet Opstilling af reklameflag og vimpler o.lign. er ikke tilladt. 10 Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Til boliger skal der, som minimum etableres 10 % af etagearealet til opholdsarealer. For erhvervsarealer skal minimum 5 % af etagearealet etableres til opholdsarealer. Altaner og hævede gårdarealer samt opholdsarealer på tagarealer kan indgå som en del af opholdsarealet. Såfremt der etableres opholdsarealer på tagetagen, skal disse trækkes tilbage på bygningen i byggefelt II i delområde B, således at der ikke opstår indsigtsgener i forhold til naboen. Ved evt. indretning af opholdsareal på taget af bygning i byggefelt II i delområde B, skal afstand til skel være min. 3,5 m med en lukket afskærmning på min. 1,80 m højde mod matr. nr. 590 og matr. nr. 636, Esbjerg Bygrunde Varegårde og lignende må ikke være synlige fra gaderne eller andre offentlige arealer Belysning af opholds- og parkeringsarealer skal ske med afskærmet ikke blændende belysning i en max. højde på 4 m Henstilling af campingvogne, lystbåde ol. samt oplagring må ikke finde sted på opholds- og parkeringsarealer. 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand-, el- og fjernvarmenet, før den tages i brug. Side: 14

17 Bestemmelser 11.2 Før ny bebyggelse tages i brug, skal opholdsarealer, støjskærmende foranstaltninger og parkering være etableret. 12 Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 12.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Byråd, fagudvalg eller administrationen i henhold til bemyndigelse. 13 Aflysninger i Tingbogen 13.1 For så vidt angår arealer omfattet af denne lokalplan aflyses følgende planer ved lokalplanens endelige vedtagelse og tinglysning: Lokalplan nr. 326 for Kongensgade, Torvet og del af Torvegade, vedtaget den 13. december Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. Lokalplanen indeholder i afsnit 9 bestemmelse om, at bebyggelsen ikke må nedrives uden tilladelse fra Byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter Planlovens 49 under visse forudsætninger forlange at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Side: 15

18 Bestemmelser 15 Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr , udarbejdet efter Lov om planlægning, er endelig godkendt af Esbjerg Byråd den 15. juni Johnny Søtrup borgmester Hans Kjær direktør for Teknik & Miljø Side: 16

19 758a 7000ea 759a a eb 897a 723a Bykort 721a TORVET (Sætter vi selv ind) ag ef KONGENSGADE 7000eg a TORVEGADE ek BORGERGADE 7000el Bilag A 906 Lokalplan a 129 Matrikelkort Dato: Mål : 1:1000 Ejerlav: Esbjerg Bygrunde 1055a 7000cq 130 Meter

20

21 A Bykort 16 TORVET (Sætter vi selv ind) KONGENSGADE 36 27A TORVEGADE A A B BORGERGADE Bilag B Lokalplan Lokalplankort B 25A Dato: Mål : 1:1000 Meter

22

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Lokalplan 01-040-0001 Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE Strandvejen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD EKSISTERENDE

Læs mere