helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen"

Transkript

1 helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen JULI 2010

2 INDHOLD Forord 2 Planens hovedmål 3 Skarrild i dag 6 Kommuneplan 8 Trafik og byrum 8 Det grønne 10 Bindinger 10 Herning Kommunes Landdistrikspolitik 12 Planværksted 14 Skarrild:ønsker, udfordringer og muligheder 15 ønsker og muligheder 16 Udfordringer 17 Hovedstruktur 18 HelhedsplanMODEL 1 20 MODEL1udsnit 21 HelhedsplanMODEL 2 24 MODEL2udsnit 25 Sociale- og kulturelle planer 28 Handlingsplan 29 FORORD Denne helhedsplan er en opfølgning på Herning Kommunes Strategi for Landdistrikterne, hvori det hedder: Kommunen og den enkelte by skal i fællesskab udarbejde en masterplan for den pågældende by. Masterplanen skal som udgangspunkt indeholde alle elementer, der er afgørende for byens videre udvikling. Helhedsplanen er udarbejdet på et planværksted, som foregik på Skarrild skole i dagene fra den 28. til den 30. juni På førstedagen mandag den 28. juni gennemgik konsulenterne problemer og muligheder for Skarrild sammen med en række inviterede borgere fra byen. Stort set alle med interesse for byens ve og vel var inviteret og en frugtbar og inspirerende aften gav et godt grundlag for de følgende dages arbejde med at udarbejde helhedsplanen for Skarrild. Planarbejdets resultater blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde om aftenen den 30. juni. Borgernes bemærkninger fra borgermødet er for størstedelens vedkommende indarbejdet i dette forslag til helhedsplan. Helhedsplanen er nu færdig og ligger tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside og på skarrild.dk. Vi håber, at du giver dig tid til at hente planen og læse den og ikke mindst håber vi, at de mange forslag kan øge sammenholdet i Skarrild og få alle byens borgere til at være med til at gøre en indsats for, at gøre byen til et endnu bedre sted at bo og leve. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til planen frem til mandag den 16. august Bemærkninger og suplerende forslag kan sendes til undertegnede. Det er vigtigt at påpege at planen ikke er bindende for Herning Kommune, borgerne og grundejerne. Helhedsplanen er en inspirationsplan, som kan bruges: Som Skarrild s bidrag til den kommende kommuneplanlægning for Herning Kommune. Som igangsætter af private initiativer i byen, herunder fx mindre projekter, som vi laver i fællesskab, eller større projekter, hvor både kommune, investorer, fonde og os selv bidrager til realiseringen. Som grundlag for større ansøgninger til Herning Kommunes landdistriktsmidler og LAG ernes midler og fx Socialministeriet om områdefornyelse, til kommunen om bygningsfornyelse og andre fonde og puljer. Med venlig hilsen Poul D. Kæseler Formand for Skarrild Borgerforening

3 PLANENS HOVEDMÅL Skarrild har gennem årene kunnet holde et ret stabilt befolkningstal omkring 310 indbyggere. Det er lykkedes på trods af, at der ikke er bygget mange nye boliger de senere år. Men udskiftning og foryngelse af befolkningen på længere sigt er en nødvendighed, hvis vi skal bevare skole, børnehave, SFO, købmand og det høje aktivitetsniveau i foreninger mv. Det er derfor et hovedmål, at koncentrere og udbygge de offentlige tilbud og de private aktiviteter omkring Skarrild Landsbycenter. Det betyder, at skole, børnehave, fritidshjem, kulturhuset med hal og idrætsfaciliteter fortsat skal arbejde tæt sammen og udbygge samarbejdet med de andre landsbyer i kommunen om fælles læring, kulturtilbud, efteruddannelse mv. Konkret betyder det, at Skarrild Stadion fl yttes til området vest og nord for skole og hal. Der gives mulighed for, at hallen kan udvides og tilføres en række nye tilbud som f.eks. IT-café, billardrum, motionsrum, kantine, møderum for pensionister og dagplejere. Gennem udlæg og byggemodning af attraktive boligområder med nærhed til Skjern Å og Nationalparkens kvaliteter skal vi øge efterspørgslen efter boliger i Skarrild. Adgangen til Skjern Å Nationalparken skal forbedres gennem anlæg og god skiltning af et sammenhængende stinet. Aktiv benyttelse af nationalparken skal fremmes, og vi skal udnytte nærheden til nationalparken til at skabe en række spændende tilbud til turister og fastboende for herigennem at øge både bosætning og indtjening i byen. Det kan ske ved at etablere PORTEN TIL SKJERNÅ, et nyt område med en række spændende fritidstilbud for alle, der vil besøge nationalparken. Tilgængeligheden til Skjern Å, det åbne land og naturområderne skal forbedres gennem etablering af et sammenhængende stisystem rundt om byen, hvorfra der er forbindelser til f.eks. stier langs åen, Dalgaskanalens dæmning og rundt om de nærliggende søer. Den nuværende hytteby skal udvides betragteligt. Det skønner vi er muligt med den attraktive beliggenhed nær Skjern Å og nationalparken. Hyttebyen har et stort potentiale, fordi den vil repræsentere et tilbud om en billigere fritidsbolig end de traditionelle sommerhusområder langs vestkysten. Desuden har man her nærheden til større byer som Herning, Brande, Ikast m.fl. Byens åbne og offentlige rum skal forskønnes og gøres mere aktive. Herning Kommune skal være bedre til at vedligeholde sine arealer. Der skal løbende gøres en indsats for at finansiere planer og ønsker. Det kan ske gennem samarbejde med Herning Kommune, etablering af andelsselskaber, frivillig indsats og supplering af alle budgetter med midler fra fonde og puljer. SKARRILDhelhedsplan 3

4 Skarrild 1842 Stemningsbilleder fra en svunden tid 4 SKARRILDhelhedsplan

5 Skarrild 1900 SKARRILDhelhedsplan 5

6 Skarrild I DAG Vi synes selv, at Skarrild er en ualmindelig velfungerende landsby. Her er - næsten - alle de grundlæggende faciliteter, man som borger kan have behov for. Vi har skole fælles for Skarrild og Karstoft fra 0. til 6. klasse med 130 børn, Børneinstitutionen Kaldalen med 110 børn i alderen fra 2,9-12 år. I børnehaven går der ca. 40 børn og i fritidshjemmet Uglebo går der ca. 45 børn fra 0. til og med 2 klasse. Og i Ørnereden på skolen går der ca. 25 børn fra 3. og 4. klasse (2009-tal). Herudover er der kommunal og privat dagpleje. På privat initiativ og med kommunal støtte er der etableret en ungdomsklub, som har åbent hver anden fredag. Desuden kan de unge benytte hallen. Vi har et kulturhus med hal og mødelokaler, Skarrild stadion med idrætspladser og klubhus, kirke, turisthus, købmand, autoværksted, et lille museum, et privat købmandsmuseum og ikke mindst en velfungerende borgerforening som er centrum for en masse aktiviteter. Borgerne deltager gerne som frivillige i udviklingsprojekter for byen, så resurser og viljer er til stede i rigt mål. Skolen har det fint med moderne og velvedligeholdte bygninger og faciliteter. Dog trænger børnehavens midlertidige barak til at blive erstattet med en ny bygning. Skolen er centrum i det nyligt indviede Skarrild Landsbycenter, som er et fælles forum for skole, børnehave, SFO, kulturhuset, foreningerne og idrætten i byen. 6 SKARRILDhelhedsplan

7 Bevaring, af det vi har, har helt klart 1. prioritet. Mister vi skolen og købmanden går det først rigtigt galt. Det er derfor vigtigt, at der løbende kommer børnefamilier til byen. inden for mere traditionelle erhverv, men gennem øget turisme tror vi, at der er et potentiale, som ikke alene vil kunne skabe et antal arbejdspladser med også øge omsætning, indtjening og bosætning i Skarrild. Ser man på prognosen for skoledistriktet og Skarrild by giver det ikke grund til den største optimisme. Børnetallene er faldende i alle aldersklasser. Mens det samlede antal indbyggere forventes at være stabilt. Det grundlæggende boligprogram siger 2 boliger/år. En vækst i børnetallet kræver en hurtigere udskiftning af de ældre beboere og/eller et øget nybyggeri, som kan tiltrække flere børnefamilier. Der er ikke mange arbejdspladser tilbage i byen. Vi har en elevatorvirksomhed, en elinstallatør, et autoværksted, købmanden og enkelte serviceerhverv som f.eks. frisør. Vi har ikke megen tro på, at det vil være muligt at skabe nye arbejdspladser Skarrild skoledistrikt Aldersgrupper år år år år år år år år år år Hovedtotal Der er også flere tilbud til turisterne: lidt uden for byen findes tjæreovnene, hvor man fremstillede tjære af træ. Ved broen over Skjern Å findes kanopladsen, som er rasteplads for kanofarere. Her er 2 sheltere, bålhus og borde og bænke til ca. 100 personer. Den helt store turistattraktion er naturligvis Skjern Å Nationalparken (endelig udpegning forventes snart). Nationalparken strækker sig fra Arnborg i øst til Vostrup i vest og med 2 tunger mod nord og en mod syd. Centrum i parken er Borris Sønderland. Mange byer vil forsøge at drage fordel at nærheden til nationalparken. Det er derfor vigtigt at handle hurtigt og vælge det rigtige tilbud. Her vil Skarrild klart forsøge at byde ind. Skarrild by Aldersgrupper år år år år år år år år år år Hovedtotal SKARRILDhelhedsplan 7

8 Kommuneplan Herning Kommune har lige vedtaget kommuneplanen for de kommende 12 år. Kommuneplanen for Skarrild indeholder meget gode muligheder for, at vi kan opfylde helhedsplanens hovedmål. Trods det, at vi er omfattet at en stor mængde bindinger i form af beskyttelseslinjer og restriktioner i det åbne land, udlægger kommuneplanen store områder til nye boliger, fritidsområder og sommerhuse. Se ovenstående kort Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 2 boliger i planperioden. Der udlægges areal til nye boliger mellem Skjern Å Nørrekanal og Skjernvej. Der skal i den videre planlægning tages hensyn til den nære beliggenhed ved den eksisterende gård samt slugten med vandløbet, der udgør adskillelsen af de to boligområder. Første etape er arealet vest for slugten. Der er i kommuneplanen mulighed for at flytte boldbanerne fra deres nuværende placering til en placering ved skole og hal. Når boldbanerne er etableret ved skole og hal, kan der på de nuværende arealer etableres sommerhuse/hytter. Øst for Sdr. Ommevej syd for Skjern Å er der mulighed for at etablere jordbrugsparceller. Trafik og byrum Skarrild er bygget op omkring vejkrydset Hovedgaden/Assingvej og Skjernvej. Hvor de to veje mødes er der etableret en meget stor rundkørsel, som dæmper bilernes hastighed i den centrale del af byen. Ikke desto mindre køres der ofte for stærkt, især på Skjernvej, men også på Hovedgaden, hvor det giver utryghed for forældrene at sende børnene i skole. Skjernvej er næsten facadeløs, så her giver hastigheden ikke så mange problemer, men i forbindelse med etablering af et sammenhængende stisystem rundt om byen foreslås det, at der etableres 4 midterheller ved indkørslen til byen, så passage af vejene gøres mere sikker og tryg. Der bør etableres naturstier langs Skjern Å til Arnborg, og mod vest i hele den kommende Skjern Å Nationalpark. Den sydlige del af Hovedgaden/Sdr. Omme Vej er for nylig renoveret, og der er etableret to ikke særligt virkningsfulde chikaner. Der køres stadig for stærkt og af til kører en bil højre om - gennem rabatten - og forbi chikanen. Ærgerligt, når man alligevel var i gang. På hovedgaden nord for Skjernvej, hvor bebyggelsen er tættere, køres der også for stærkt. Her kunne hastigheden dæmpes med hævede fl ader ved alle vejudmundinger, og det kunne gøres mere sikkert at færdes på 8 SKARRILDhelhedsplan

9 cykel langs Hovedgaden med afstribning af kantbaner på den 8 meter brede kørebane. Også på andre pladser i byen dominerer trafikken, parkerede biler og store asfaltfl ader. Morgen og eftermiddag mødes flere skolebusser på Skolevejen. Her stiger en del børn om til andre busser for at blive fragtet til andre skoler. Det giver af og til farlige og lidt kaotiske tilstande. Når busserne kører igen, vender de bag skolen, og her kunne det overvejes at foretage omladningen af skoleeleverne på vejen tilbage fra svingpladsen, hvor der tilsyneladende er god plads. Den regionale busrute mellem? og? standser og vender på bytorvet ved Hovedgaden. En mindre del af torvet er indrettet med flisebelægning, bænke. læskur, 2 træer og et lille springvand. Det skønnes, at det er meget plads at bruge for, at bussen 5-6 gange om dagen kan vende. Der er derfor ønske om, at finde en anden løsning på bussens vendebehov for at give mulighed for at kunne indrette torvet med nogle mere brugervenlige aktiviteter, som f.eks. skaterbane og parcourbane. Der bør fortages en trafikteknisk vurdering af muligheden for at ændre forholdene. Rundkørslen er meget dominerende og er ikke noget egentligt bymæssigt element. Det understreges af de omkringliggende og nøgne asfalterede p-arealer. Her kunne forskønnelse med bl.a. begrønning/træplantning og ny belægning hjælpe meget på ankomstindtrykket, P-pladsen foran kirken og ved turistkontoret fremstår også bar og øde. Også her kunne forskønnelse med bl.a. begrønning/træplantning og ny belægning hjælpe meget på helhedsindtrykket. I hovedstrukturplanen er der vist en signatur for omdannelsen af pladserne, en egentlig omdannelse af pladserne kræver en detaljeret skitse projekt, som ikke er omfattet af denne plan. SKARRILDhelhedsplan 9

10 Målforhold 1:10000 Dato 25/ Signaturforklaring Det grønne Skarrild gennemskæres af Skjern Å og beliggenden i et naturskønt område. Området er pga. sin særlige landskabelige karakter omfattet af en række bindinger som beskrives i næste afnist. Området indeholder et rigt fugleliv. Der er en forventning om at Skjern Å Nationalpark vedtages indenfor den nærmeste fremtid. Ved Skarrildhus er kendt for sine rhododendronpark, borgerne har foreslået at også Skarrild bliver kendt for rhododendron. F.eks. kunne rundkørslen opfriskes med rhododendron. Bindinger Med Skarrilds beliggenhed i den kommende nationalpark er det naturligt, at byen og dens omgivelser er begrænset af særdeles mange beskyttelseslinier, naturbeskyttelse og andre restriktioner på arealanvendelsen. Der er dog grund til at bemærke at begrænsningerne til trods, er det i kommuneplanen lykkedes at reservere mange og store arealer til fremtidig byudvikling og fritidsformål. Her på siden er de vigtigste restriktioner vist på kort. Yderligere information om de mange restriktioner kan hentes på Danmarks Miljøportal, data om miljøet i Danmark 10 SKARRILDhelhedsplan

11 Målforhold 1:10000 Dato 25/ Signaturforklaring Målforhold 1:10000 Dato 25/ Signaturforklaring Målforhold 1:10000 Dato 25/ Signaturforklaring Målforhold 1:10000 Dato 25/ SKARRILDhelhedsplan Signaturforklaring 11

12 Herning Kommunes Landdistrikspolitik I det politiske arbejdsgrundlag for sammenlægningsudvalget/byrådet for Herning kommune er formuleret følgende målsætninger for landdistrikterne: At der fortsat bør sikres en udvikling af landdistrikterne bl.a. gennem sikring af kvalitet i naturplanlægningen, boligudstykning og infrastruktur At det er et mål at udvikle landdistrikterne som minimum ud fra de handlemuligheder, der fremgår af den nationale landdistriktspolitik, såle des at alle borgere i landdistrikterne får et udviklingsperspektiv At der sikres en fortsat videreudvikling af et velfungerende landsbykon taktudvalg, som naturligt udvides til den ny kommune. Underpunkter i Herning Kommunes landdistrikspolitik nævnes I det følgende. For en uddybning af de enkelte punkter henvises til Herning Kommunes hjemmeside. Flere bor på landet, og det giver forbedrede muligheder for at øve indfl y- delse på beslutningerne i byrådet både på kort og langt sigt. De nye motorveje giver nye lokale udviklingsmuligheder fordi tilgængeligheden til arbejde, indkøb og fritidsmuligheder er nemmere. Kommunen bakker op også økonomisk. Det er vigtigt for det lokale engagement, at kommunen bakker op på alle mulige måder, herunder med økonomisk understøttelse hvor der er behov for det. Byforskønnelse og byfornyelse. På længere sigt kan det være med til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye indbyggere. Markedsføring og synliggørelse. Der er i dag mange attraktive livsmulig heder i de mindre bysamfund og landsbyer, som med fordel kunne syn liggøres og markedsføres bedre over for potentielle tilfl yttere. Indsatsområder Visionerne og fremtidsbillederne for landdistrikterne er konkretiseret i 8 hovedindsatsområder for det videre arbejde med forbedring af mulighederne i landdistrikterne i Herning kommune. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel Kommunen og de mindre bysamfund skal i fællesskab sikre, at de mindre byer og landdistrikter er attraktive, livskraftige alternativer til de større bysamfund. Offentlige kerneydelser skal være med til at sikre de mindre bysamfunds og landdistrikters fortsatte udvikling 12 SKARRILDhelhedsplan

13 Kommunale initiativer og lokale initiativer med opbakning fra kommunen Lokale initiativer skal sammen med kommunal lydhørhed og opbakning sikre udviklingen i de mindre byer og landdistrikter også indenfor det kulturelle område. Sammenhold, initiativlyst og de mange aktiviteter er nogle af de største fordele ved at bo i landdistrikterne. De små bysamfund kan det meste selv, når kommunen støtter og bakker op. Attraktive byggemuligheder for boliger og erhverv i de mindre bysamfund De små byer skal have attraktive og fleksible udviklingsmuligheder både hvad angår boliger og erhverv bl.a. for at medvirke til at fastholde befolkningsunderlaget for den offentlige og private service og aktivitet. Let adgang til naturoplevelser og det åbne land Naturen er en af de vigtigste attraktionsværdier ved at bo i landdistrikterne. Der er allerede mange lokale muligheder for friluftsliv og naturoplevelse, som vil kunne udbygges gennem en målrettet kommunal og statslig indsats. De enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles De mindre byer og landsbyer skal give et godt førstehåndindtryk og fremstå så attraktive som muligt. Det er første fremmest byens egen opgave - men der er også brug for, at kommunen hjælper til med byfornyelse og byforskønnelse. Den kollektive trafik skal medvirke til, at de mindre bysamfund ikke isoleres Kommunen bør gøre sit til, at de mindre bysamfund har en rimelig betjening med kollektiv trafik om aftenen og i weekenderne. Markedsføring Landdistrikterne og de små byer skal markedsføres samlet som bosætningsområder, som erhvervsområder og som turistområder. Kommunen skal gøre en stor indsats for at promovere hele kommunen og ikke alene Herning By. SKARRILDhelhedsplan 13

14 planværksted Helhedsplanen er udarbejdet på et planværksted, som foregik på Skarrild skole i dagene fra den 28. til den 30. juni På førstedagen mandag den 28. juni gennemgik konsulenterne problemer og muligheder for Skarrild sammen med en række inviterede borgere fra byen. Stort set alle med interesse for byens ve og vel var inviteret og en frugtbar og inspirerende aften gav et godt grundlag for de følgende dages arbejde med at udarbejde helhedsplanen for Skarrild. Planarbejdets resultater blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde om aftenen den 30. juni. Følgende deltog i mødet mandag aften den 28 juni: Klaus Madsen, Skarrild Idrætsforening Gitte Petersen, Skarrild Idrætsforening Chris Nørager, Skarrild-Skarstoft Museum og Lokalarkiv Aage Bertelsen, Skarrild-Karstoft Pensionistforening Birthe Skærbæk Pedersen, Menighedsrådet Gunnar Gasbjerg, Skarrild Skole Søren Toksvik, Skarrild Bilservice Erik Degn Jens Bundgaard, Skarrild turistchef John Nielsen, Industrihuset Ole Leth Sørensen. Danmarks Naturfredningsforening Søren Taaning, Billedkunstner Kristoffer Hvisthule Thomas Thisted, Skarrild Borgerforening Pia Worm, Skarrild Borgerforening Tina Pedersen, Skarrild Borgerforening Poul D. Kæseler, Skarrild Borgerforening SOCIALE OG KULTURELLE PLANER Skarrilds slogan er Skarrild - Livets Propel - Ved Åen, som tager udgangspunkt i, at propellen er byens vartegn. Symbolikken er, at under propellen gemmer der sig en motor, og kraften i motoren er de mennesker, der bor i byen. Vingerne drejer kun rundt, hvis menneskene etablerer fremdriften. Og de mennesker har vi i Skarrild. 14 SKARRILDhelhedsplan

15 Skarrild: ønsker, udfordringer og muligheder FAKTA OG UDSAGN OM BYEN PROBLEMER/UDFORDRINGER MULIGHEDER OG ØNSKER Har en god skole Byen er generelt i pæn stand Byen har arkitektoniske og kulturværdier - men enkelte bygningerne trænger til en hånd Afstanden til Herning og Brande er blevet mindre efter åbningen af motorvejen De gode institutioner - landsbycentret Hallen er byens samlingspunkt Skarrild - Porten til Nationalpark Skjern Å Godt sted at bo, med mange lokale initiativer, så som teater, ect. Flere kultur og historiske attraktioner, f.eks. tjæreovnene Byen skal satse på historien omkring områdets kultur - Nationalpark Skjern Å Byens indbyggere vægter de bløde værdier og sammenholdet højt De lokale har mange gode ideer og initiativer Det er her kultur og natur mødes Sammenhold Skovsnogen er en attraktion Restriktioner i området - bindinger i forhold til natur og miljø Enkelte huse burde renoveres - pæne huse, men lidt rodet Der er ikke afsat midler til byggemodning Ophævelse af flere af beskyttelseslinjerne Børnetallet er faldende Skolen skal bevares for at byen er attraktiv Mangler legepladser Der mangler en god plads som indbyder til ophold Trafi ksikkerhed syd for rundkørslen Alle veje er trafiktunge Broen over Skjern Å er for bred, der mangler synlighed til Åen Mangel på toiletter Attraktive byggegrunde Kan man sammenlægge parcelhuse og derved få større grunde - stor interesse for storparceller Udvidelse af haver især i den nordlige del Naturgrund mod Skjern Å Skarrild - Porten til Nationalpark Skjern Å - oplevelsescenter med, overnatningsmuligheder og faciliteter knyttet til Nationalparken. Udvidelse af området vest og nord for hallen - en ny stor multifunktionel institution At kombinere teater med leg, der både henvender sig til voksne og børn. f.eks. Natur instrumenter Værdikortlægning, med bedre henvisninger til områdets kvaliteter. En god plads - byens plads Flere stier og bedre afmærkning Bedre trafiksikkerhed Gerne chikaner i den nordlige del af byen Kunne en tankstation være en mulighed SKARRILDhelhedsplan 15

16 ønsker og muligheder 16 SKARRILDhelhedsplan

17 udfordringer SKARRILDhelhedsplan 17

18 hovedstruktur Kirkens område 18 SKARRILDhelhedsplan

19 Forslag og ønsker fra planværkstedets deltagere har sammen med COWIs vurdering af de fremtidige muligheder for Skarrilds udvikling resulteret i, at der opstilles to modeller for byudviklingen. Den grundlæggende plan er i begge modeller kommuneplanens arealudlæg og retningslinjer Arealanvendelsen er i begge modeller tilpasset beboernes ønsker, dog uden at arealudlæggenes afgrænsning er ændret. Begge modeller indeholder arealudlæg, som på boligområdet rækker langt ud over kommuneplanens tidshorisont frem til Dvs. at planen giver mulighed for at bygge væsentligt mere end de 2 boliger/år, som der er lagt op til i kommuneplanen. Et stærkt forøget boligprogram forudsætter naturligvis, at det vil være muligt at gøre Skarrild mere attraktiv for tilflyttere i fremtiden. En del af efterspørgslen vil måske komme af sig selv, og som en afsmitning af væksten i Herning, bl.a. vil det kommende regionshospital med nye arbejdspladser kunne øge bosætningen i Skarrild. Øget bosætning kræver også, at de eksisterende tilbud bevares, udvikles og suppleres med helt nye tiltag. Her er det oplagt, byen søger at udnytte de muligheder, som Skjern Å Nationalpark giver. Helhedsplanen foreslår derfor, at Skarrild bliver PORTEN til nationalparken. Det kan ske ved at etablere et besøgscenter med udstillinger og en række tilbud, som gør det nemt og attraktivt at besøge parken. PORTEN TIL SKJERN Å kunne rumme en grejbank, hvor turister kan leje campingudstyr, trailere, kanoer, cykler, telte, soveposer, kikkert, kogeudstyr, fi skegrej, røgovn, golfudstyr mv. PORTEN TIL SKJERN Å bør også indeholde en række aktiviteter, herunder f.eks. mindre håndbold- og fodboldbane, primitiv camping med køkken, vaskerum og toiletter, en 5-hullers golfbane med en puttingrange, forhindringsbane, rundbold, parcour, tarzanbane, bueskydning, minigolf. Ved åen skal der være kanosejlads og der kan være fiskeinstruktion. Det blev foreslået at den gamle skole kunne bruges til noget andet evt. grejbank. Der er udtrykt ønske om at ny arkitektur tager hansyn til landkskabet og ny bebyggelse gerne skal opføres efter bæredygtige principper. Borgerne i Skarrild har også peget på at store grunde kunne være attraktivt for tilflyttere. Der har i forbindelse med planværkstedet og tidligere været et ønske om at der udstykkes et nyt boligområde på kirkens arealer, vest for byen og syd for Skjern. Både Herning Kommune og der overordnede myndigheder har i flere omgange sagt nej til denne mulighed, men borgerne ønsker forsat at afprøve muligheden for at inddrage dettte areal. Helhedsplanen indholder ikke et forslag til denne bebyggelse. Den væsentligste forskel mellem de 2 planmodeller er, at PORTEN TIL SKJERN Å ligger forskellige steder. I model 1 ligger den ved Skarrild stadion. I model 2 ligger PORTEN TIL SKJERN Å i det store område sydøst for Hovedgaden og Skjern Å. I begge modeller flyttes Skarrild stadion og træningsbanerne op til områderne vest og nord for skolen for herved at styrke og konsolidere Skarrild Landsbycenter. En ny hytteby ligger i begge modeller på det nuværende idrætsanlæg. Forskellene mellem de 2 modeller er herudover kun, at der vises forskellige måder at udstykke de to mindre boligområder nord for Dalgaskanalen. Vi har valgt ikke at illustrere den videre udbygning af landsbycenteret rundt om skolen. Arealet er udlagt i kommuneplanen, og dermed er mulighederne til stede, når midlerne er skaffet. SKARRILDhelhedsplan 19

20 helhedsplanmodel 1 20 SKARRILDhelhedsplan

21 model1udsnit PORTEN TIL SKJERN Å kan ligge på det nuværende idrætsområde. Hvis man vælger den model, kan klubhuset laves om til vandrehjem og PORTEN TIL SKJERN Å suppleres med en hytteby på opvisningsbanerne længst mod vest, på kanten til Skjern Å. Den ny hytteby kommer således til at ligge i forlængelse af den eksisterende hytteby og med adgang til det samme smukke landskab og nationalparken. I den skitserede plan er der plads til 62 nye hytter langs en snoet vej. Grundene er lidt større end i den gamle hytteby. En del af grundene kommer til at ligge i skoven. Her skal der varsomt tyndes ud blandt træer og buske til huse og ophold. Planen viser også en mulighed for at lave et antal campinghytter som kan suppleres med et område, hvor det er muligt at campere. Ved indkørslen placeres grejbanken og en stor p-plads. Efter p-pladsen er der givet mulighed for at bygge yderligere et hus, som kunne rumme supplerende ankomstfaciliteter til PORTEN TIL SKJERN Å. Huset kunne også ende med at blive klubhus for en 18 hullers golfbane, som etableres på længere sigt mod syd, og som her er vist med de første 5 huller. Markedet for en 18 hullers golfbane bør undersøges. Adgang til alle områdets faciliteter sker fra det samme sted som den nuværende adgang til Skarrild stadion. Det kan medføre betydelige trafikmængder i et punkt. Det bør derfor overvejes, om der længere syd på skal etableres yderligere en adgangsvej fra Sønder Omme Vej, som forsyner både hytteby og PORTEN TIL SKJERN Å. SKARRILDhelhedsplan 21

22 Boligområde 1 (92 B2), området sydøst for Skjern Å er i kommuneplanen udpeget til boligområde til åben lav, dvs. parcelhuse og landbrugsparceller. Her er vist en model, hvor adgangsvejen føres ind i området fra Nr. Karstoftevej og herfra føres rundt i kanten af området og giver mulighed for en række udsigtsgrunde mod nord og øst. Fra adgangsvejen fører to boligveje ind i området og mellem de grupperede grunde skabes grønne kiler, som dels danner bufferzoner mod Sdr. Omme Vej, dels skaber forbindelse til Skjern Å og nationalparken. Planen rummer 49 boliger på 6,4 ha. Dvs. 7.6 boliger/ha og dermed er vi over de krævede 7 boliger/ha.. 22 SKARRILDhelhedsplan

23 Boligområde 2, syd for Søndergården er en del af kommuneplanens delområde 92.bl.2, kan rumme både åben lav og tæt-lav. Her er vist en model med 11 relativt store grunde grupperet omkring en vejsløjfe med adgang fra enten Søndergårdsparken eller Skjernvej. Planen kunne laves med en bestemmelse om, at der på grundene ned mod Dalgaskanalen kun må bygges i en etage med fl adt tag eller svagt hældende tagflade, og at der på grundene i anden række må bygges i to etager, dog maks. 8,5 m af hensyn til kirkebyggelinjen. 11 huse på ca. 1,8 ha giver ca. 6 boliger/ha. Boligområde 3, syd for Skjernvej og øst for Lystrup Bæk, 92.B3 i kommuneplanen kan rumme åben lav bebyggelse. I denne model er der også vist en plan med grundene grupperet rundt om en vejsløjfe og med et fællesareal i midten. Fællesarealet kan indeholde fællesfaciliteter for beboerne i området. Indretningen bør overlades til beboerne. 15 boliger på ca. 2 ha. giver 7,5 boliger/ha. SKARRILDhelhedsplan 23

24 helhedsplanmodel2 24 SKARRILDhelhedsplan

25 model1udsnit PORTEN TIL SKJERN Å lægges i området sydøst for Skjern Å. Med den placering synliggøres porten meget. Den kommer nærmere byen og åen og mentalt til nationalparken. Grejbank og klubhus til evt golfbane lægges synligt, tæt ved Sdr. Omme Vej og adgangsvejen fra Karstoftevej, hvor også p-pladserne lægges. 5 hullers golfbanen lægges mod øst så den på længere sigt kan udvides yderligere mod øst til en 18 hullers golfbane. Mod nord, på kanten til Skjern Å placeres et antal campinghytter i sammenhæng med en mindre primitiv campingplads. Der etableres ny hytteby på idrætspladsen som vist i Model 1. Resten af området i den sydlige del af byen, 92.S2, som i kommuneplanen er udlagt til fritidsområde kunne omdannes til boligområde eller yderligere sommerhusområde. SKARRILDhelhedsplan 25

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen JULI 2010 INDHOLD Forord 2 Planens hovedmål 3 Skarrild i dag 6 Kommuneplan 8 Trafik og byrum 8 Det grønne 10 Bindinger 10 Herning Kommunes Landdistrikspolitik

Læs mere

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål Politik for landdistrikterne Visioner og mål Januar 2011 Indhold Baggrund Visioner og fremtidsbilleder 1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel 2. Offentlige kerneydelser skal være

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Udviklingsplan for. Paarup. Vision Paarup 2012+ under PGIF

Udviklingsplan for. Paarup. Vision Paarup 2012+ under PGIF Udviklingsplan for Paarup Vision Paarup 2012+ under PGIF Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening. Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km.

T V I S U d v i k l i n g s p l a n f o r. Tvis Borgerforening.  Grøn Kile Bolig. Landskabsbælte 1,1 km. Tvis Borgerforening Holstebro Kommune LAG Holstebro U d v i k l i n g s p l a n f o r T V I S 2 0 3 0 Landskabsbælte 1,1 km Herningvej Fremtidig omfartsvej www.pulsen.dk 2 UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN FOR

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE Kommune 1 11. Lunde 11.01 Lunde By 11.02 Kvong 11.03 Lydum 11.10 Åbent land Lunde Bevaringsværdige bygninger Rammer 1/12 Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere