helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen"

Transkript

1 helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen JULI 2010

2 INDHOLD Forord 2 Planens hovedmål 3 Skarrild i dag 6 Kommuneplan 8 Trafik og byrum 8 Det grønne 10 Bindinger 10 Herning Kommunes Landdistrikspolitik 12 Planværksted 14 Skarrild:ønsker, udfordringer og muligheder 15 ønsker og muligheder 16 Udfordringer 17 Hovedstruktur 18 HelhedsplanMODEL 1 20 MODEL1udsnit 21 HelhedsplanMODEL 2 24 MODEL2udsnit 25 Sociale- og kulturelle planer 28 Handlingsplan 29 FORORD Denne helhedsplan er en opfølgning på Herning Kommunes Strategi for Landdistrikterne, hvori det hedder: Kommunen og den enkelte by skal i fællesskab udarbejde en masterplan for den pågældende by. Masterplanen skal som udgangspunkt indeholde alle elementer, der er afgørende for byens videre udvikling. Helhedsplanen er udarbejdet på et planværksted, som foregik på Skarrild skole i dagene fra den 28. til den 30. juni På førstedagen mandag den 28. juni gennemgik konsulenterne problemer og muligheder for Skarrild sammen med en række inviterede borgere fra byen. Stort set alle med interesse for byens ve og vel var inviteret og en frugtbar og inspirerende aften gav et godt grundlag for de følgende dages arbejde med at udarbejde helhedsplanen for Skarrild. Planarbejdets resultater blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde om aftenen den 30. juni. Borgernes bemærkninger fra borgermødet er for størstedelens vedkommende indarbejdet i dette forslag til helhedsplan. Helhedsplanen er nu færdig og ligger tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside og på skarrild.dk. Vi håber, at du giver dig tid til at hente planen og læse den og ikke mindst håber vi, at de mange forslag kan øge sammenholdet i Skarrild og få alle byens borgere til at være med til at gøre en indsats for, at gøre byen til et endnu bedre sted at bo og leve. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til planen frem til mandag den 16. august Bemærkninger og suplerende forslag kan sendes til undertegnede. Det er vigtigt at påpege at planen ikke er bindende for Herning Kommune, borgerne og grundejerne. Helhedsplanen er en inspirationsplan, som kan bruges: Som Skarrild s bidrag til den kommende kommuneplanlægning for Herning Kommune. Som igangsætter af private initiativer i byen, herunder fx mindre projekter, som vi laver i fællesskab, eller større projekter, hvor både kommune, investorer, fonde og os selv bidrager til realiseringen. Som grundlag for større ansøgninger til Herning Kommunes landdistriktsmidler og LAG ernes midler og fx Socialministeriet om områdefornyelse, til kommunen om bygningsfornyelse og andre fonde og puljer. Med venlig hilsen Poul D. Kæseler Formand for Skarrild Borgerforening

3 PLANENS HOVEDMÅL Skarrild har gennem årene kunnet holde et ret stabilt befolkningstal omkring 310 indbyggere. Det er lykkedes på trods af, at der ikke er bygget mange nye boliger de senere år. Men udskiftning og foryngelse af befolkningen på længere sigt er en nødvendighed, hvis vi skal bevare skole, børnehave, SFO, købmand og det høje aktivitetsniveau i foreninger mv. Det er derfor et hovedmål, at koncentrere og udbygge de offentlige tilbud og de private aktiviteter omkring Skarrild Landsbycenter. Det betyder, at skole, børnehave, fritidshjem, kulturhuset med hal og idrætsfaciliteter fortsat skal arbejde tæt sammen og udbygge samarbejdet med de andre landsbyer i kommunen om fælles læring, kulturtilbud, efteruddannelse mv. Konkret betyder det, at Skarrild Stadion fl yttes til området vest og nord for skole og hal. Der gives mulighed for, at hallen kan udvides og tilføres en række nye tilbud som f.eks. IT-café, billardrum, motionsrum, kantine, møderum for pensionister og dagplejere. Gennem udlæg og byggemodning af attraktive boligområder med nærhed til Skjern Å og Nationalparkens kvaliteter skal vi øge efterspørgslen efter boliger i Skarrild. Adgangen til Skjern Å Nationalparken skal forbedres gennem anlæg og god skiltning af et sammenhængende stinet. Aktiv benyttelse af nationalparken skal fremmes, og vi skal udnytte nærheden til nationalparken til at skabe en række spændende tilbud til turister og fastboende for herigennem at øge både bosætning og indtjening i byen. Det kan ske ved at etablere PORTEN TIL SKJERNÅ, et nyt område med en række spændende fritidstilbud for alle, der vil besøge nationalparken. Tilgængeligheden til Skjern Å, det åbne land og naturområderne skal forbedres gennem etablering af et sammenhængende stisystem rundt om byen, hvorfra der er forbindelser til f.eks. stier langs åen, Dalgaskanalens dæmning og rundt om de nærliggende søer. Den nuværende hytteby skal udvides betragteligt. Det skønner vi er muligt med den attraktive beliggenhed nær Skjern Å og nationalparken. Hyttebyen har et stort potentiale, fordi den vil repræsentere et tilbud om en billigere fritidsbolig end de traditionelle sommerhusområder langs vestkysten. Desuden har man her nærheden til større byer som Herning, Brande, Ikast m.fl. Byens åbne og offentlige rum skal forskønnes og gøres mere aktive. Herning Kommune skal være bedre til at vedligeholde sine arealer. Der skal løbende gøres en indsats for at finansiere planer og ønsker. Det kan ske gennem samarbejde med Herning Kommune, etablering af andelsselskaber, frivillig indsats og supplering af alle budgetter med midler fra fonde og puljer. SKARRILDhelhedsplan 3

4 Skarrild 1842 Stemningsbilleder fra en svunden tid 4 SKARRILDhelhedsplan

5 Skarrild 1900 SKARRILDhelhedsplan 5

6 Skarrild I DAG Vi synes selv, at Skarrild er en ualmindelig velfungerende landsby. Her er - næsten - alle de grundlæggende faciliteter, man som borger kan have behov for. Vi har skole fælles for Skarrild og Karstoft fra 0. til 6. klasse med 130 børn, Børneinstitutionen Kaldalen med 110 børn i alderen fra 2,9-12 år. I børnehaven går der ca. 40 børn og i fritidshjemmet Uglebo går der ca. 45 børn fra 0. til og med 2 klasse. Og i Ørnereden på skolen går der ca. 25 børn fra 3. og 4. klasse (2009-tal). Herudover er der kommunal og privat dagpleje. På privat initiativ og med kommunal støtte er der etableret en ungdomsklub, som har åbent hver anden fredag. Desuden kan de unge benytte hallen. Vi har et kulturhus med hal og mødelokaler, Skarrild stadion med idrætspladser og klubhus, kirke, turisthus, købmand, autoværksted, et lille museum, et privat købmandsmuseum og ikke mindst en velfungerende borgerforening som er centrum for en masse aktiviteter. Borgerne deltager gerne som frivillige i udviklingsprojekter for byen, så resurser og viljer er til stede i rigt mål. Skolen har det fint med moderne og velvedligeholdte bygninger og faciliteter. Dog trænger børnehavens midlertidige barak til at blive erstattet med en ny bygning. Skolen er centrum i det nyligt indviede Skarrild Landsbycenter, som er et fælles forum for skole, børnehave, SFO, kulturhuset, foreningerne og idrætten i byen. 6 SKARRILDhelhedsplan

7 Bevaring, af det vi har, har helt klart 1. prioritet. Mister vi skolen og købmanden går det først rigtigt galt. Det er derfor vigtigt, at der løbende kommer børnefamilier til byen. inden for mere traditionelle erhverv, men gennem øget turisme tror vi, at der er et potentiale, som ikke alene vil kunne skabe et antal arbejdspladser med også øge omsætning, indtjening og bosætning i Skarrild. Ser man på prognosen for skoledistriktet og Skarrild by giver det ikke grund til den største optimisme. Børnetallene er faldende i alle aldersklasser. Mens det samlede antal indbyggere forventes at være stabilt. Det grundlæggende boligprogram siger 2 boliger/år. En vækst i børnetallet kræver en hurtigere udskiftning af de ældre beboere og/eller et øget nybyggeri, som kan tiltrække flere børnefamilier. Der er ikke mange arbejdspladser tilbage i byen. Vi har en elevatorvirksomhed, en elinstallatør, et autoværksted, købmanden og enkelte serviceerhverv som f.eks. frisør. Vi har ikke megen tro på, at det vil være muligt at skabe nye arbejdspladser Skarrild skoledistrikt Aldersgrupper år år år år år år år år år år Hovedtotal Der er også flere tilbud til turisterne: lidt uden for byen findes tjæreovnene, hvor man fremstillede tjære af træ. Ved broen over Skjern Å findes kanopladsen, som er rasteplads for kanofarere. Her er 2 sheltere, bålhus og borde og bænke til ca. 100 personer. Den helt store turistattraktion er naturligvis Skjern Å Nationalparken (endelig udpegning forventes snart). Nationalparken strækker sig fra Arnborg i øst til Vostrup i vest og med 2 tunger mod nord og en mod syd. Centrum i parken er Borris Sønderland. Mange byer vil forsøge at drage fordel at nærheden til nationalparken. Det er derfor vigtigt at handle hurtigt og vælge det rigtige tilbud. Her vil Skarrild klart forsøge at byde ind. Skarrild by Aldersgrupper år år år år år år år år år år Hovedtotal SKARRILDhelhedsplan 7

8 Kommuneplan Herning Kommune har lige vedtaget kommuneplanen for de kommende 12 år. Kommuneplanen for Skarrild indeholder meget gode muligheder for, at vi kan opfylde helhedsplanens hovedmål. Trods det, at vi er omfattet at en stor mængde bindinger i form af beskyttelseslinjer og restriktioner i det åbne land, udlægger kommuneplanen store områder til nye boliger, fritidsområder og sommerhuse. Se ovenstående kort Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 2 boliger i planperioden. Der udlægges areal til nye boliger mellem Skjern Å Nørrekanal og Skjernvej. Der skal i den videre planlægning tages hensyn til den nære beliggenhed ved den eksisterende gård samt slugten med vandløbet, der udgør adskillelsen af de to boligområder. Første etape er arealet vest for slugten. Der er i kommuneplanen mulighed for at flytte boldbanerne fra deres nuværende placering til en placering ved skole og hal. Når boldbanerne er etableret ved skole og hal, kan der på de nuværende arealer etableres sommerhuse/hytter. Øst for Sdr. Ommevej syd for Skjern Å er der mulighed for at etablere jordbrugsparceller. Trafik og byrum Skarrild er bygget op omkring vejkrydset Hovedgaden/Assingvej og Skjernvej. Hvor de to veje mødes er der etableret en meget stor rundkørsel, som dæmper bilernes hastighed i den centrale del af byen. Ikke desto mindre køres der ofte for stærkt, især på Skjernvej, men også på Hovedgaden, hvor det giver utryghed for forældrene at sende børnene i skole. Skjernvej er næsten facadeløs, så her giver hastigheden ikke så mange problemer, men i forbindelse med etablering af et sammenhængende stisystem rundt om byen foreslås det, at der etableres 4 midterheller ved indkørslen til byen, så passage af vejene gøres mere sikker og tryg. Der bør etableres naturstier langs Skjern Å til Arnborg, og mod vest i hele den kommende Skjern Å Nationalpark. Den sydlige del af Hovedgaden/Sdr. Omme Vej er for nylig renoveret, og der er etableret to ikke særligt virkningsfulde chikaner. Der køres stadig for stærkt og af til kører en bil højre om - gennem rabatten - og forbi chikanen. Ærgerligt, når man alligevel var i gang. På hovedgaden nord for Skjernvej, hvor bebyggelsen er tættere, køres der også for stærkt. Her kunne hastigheden dæmpes med hævede fl ader ved alle vejudmundinger, og det kunne gøres mere sikkert at færdes på 8 SKARRILDhelhedsplan

9 cykel langs Hovedgaden med afstribning af kantbaner på den 8 meter brede kørebane. Også på andre pladser i byen dominerer trafikken, parkerede biler og store asfaltfl ader. Morgen og eftermiddag mødes flere skolebusser på Skolevejen. Her stiger en del børn om til andre busser for at blive fragtet til andre skoler. Det giver af og til farlige og lidt kaotiske tilstande. Når busserne kører igen, vender de bag skolen, og her kunne det overvejes at foretage omladningen af skoleeleverne på vejen tilbage fra svingpladsen, hvor der tilsyneladende er god plads. Den regionale busrute mellem? og? standser og vender på bytorvet ved Hovedgaden. En mindre del af torvet er indrettet med flisebelægning, bænke. læskur, 2 træer og et lille springvand. Det skønnes, at det er meget plads at bruge for, at bussen 5-6 gange om dagen kan vende. Der er derfor ønske om, at finde en anden løsning på bussens vendebehov for at give mulighed for at kunne indrette torvet med nogle mere brugervenlige aktiviteter, som f.eks. skaterbane og parcourbane. Der bør fortages en trafikteknisk vurdering af muligheden for at ændre forholdene. Rundkørslen er meget dominerende og er ikke noget egentligt bymæssigt element. Det understreges af de omkringliggende og nøgne asfalterede p-arealer. Her kunne forskønnelse med bl.a. begrønning/træplantning og ny belægning hjælpe meget på ankomstindtrykket, P-pladsen foran kirken og ved turistkontoret fremstår også bar og øde. Også her kunne forskønnelse med bl.a. begrønning/træplantning og ny belægning hjælpe meget på helhedsindtrykket. I hovedstrukturplanen er der vist en signatur for omdannelsen af pladserne, en egentlig omdannelse af pladserne kræver en detaljeret skitse projekt, som ikke er omfattet af denne plan. SKARRILDhelhedsplan 9

10 Målforhold 1:10000 Dato 25/ Signaturforklaring Det grønne Skarrild gennemskæres af Skjern Å og beliggenden i et naturskønt område. Området er pga. sin særlige landskabelige karakter omfattet af en række bindinger som beskrives i næste afnist. Området indeholder et rigt fugleliv. Der er en forventning om at Skjern Å Nationalpark vedtages indenfor den nærmeste fremtid. Ved Skarrildhus er kendt for sine rhododendronpark, borgerne har foreslået at også Skarrild bliver kendt for rhododendron. F.eks. kunne rundkørslen opfriskes med rhododendron. Bindinger Med Skarrilds beliggenhed i den kommende nationalpark er det naturligt, at byen og dens omgivelser er begrænset af særdeles mange beskyttelseslinier, naturbeskyttelse og andre restriktioner på arealanvendelsen. Der er dog grund til at bemærke at begrænsningerne til trods, er det i kommuneplanen lykkedes at reservere mange og store arealer til fremtidig byudvikling og fritidsformål. Her på siden er de vigtigste restriktioner vist på kort. Yderligere information om de mange restriktioner kan hentes på Danmarks Miljøportal, data om miljøet i Danmark 10 SKARRILDhelhedsplan

11 Målforhold 1:10000 Dato 25/ Signaturforklaring Målforhold 1:10000 Dato 25/ Signaturforklaring Målforhold 1:10000 Dato 25/ Signaturforklaring Målforhold 1:10000 Dato 25/ SKARRILDhelhedsplan Signaturforklaring 11

12 Herning Kommunes Landdistrikspolitik I det politiske arbejdsgrundlag for sammenlægningsudvalget/byrådet for Herning kommune er formuleret følgende målsætninger for landdistrikterne: At der fortsat bør sikres en udvikling af landdistrikterne bl.a. gennem sikring af kvalitet i naturplanlægningen, boligudstykning og infrastruktur At det er et mål at udvikle landdistrikterne som minimum ud fra de handlemuligheder, der fremgår af den nationale landdistriktspolitik, såle des at alle borgere i landdistrikterne får et udviklingsperspektiv At der sikres en fortsat videreudvikling af et velfungerende landsbykon taktudvalg, som naturligt udvides til den ny kommune. Underpunkter i Herning Kommunes landdistrikspolitik nævnes I det følgende. For en uddybning af de enkelte punkter henvises til Herning Kommunes hjemmeside. Flere bor på landet, og det giver forbedrede muligheder for at øve indfl y- delse på beslutningerne i byrådet både på kort og langt sigt. De nye motorveje giver nye lokale udviklingsmuligheder fordi tilgængeligheden til arbejde, indkøb og fritidsmuligheder er nemmere. Kommunen bakker op også økonomisk. Det er vigtigt for det lokale engagement, at kommunen bakker op på alle mulige måder, herunder med økonomisk understøttelse hvor der er behov for det. Byforskønnelse og byfornyelse. På længere sigt kan det være med til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye indbyggere. Markedsføring og synliggørelse. Der er i dag mange attraktive livsmulig heder i de mindre bysamfund og landsbyer, som med fordel kunne syn liggøres og markedsføres bedre over for potentielle tilfl yttere. Indsatsområder Visionerne og fremtidsbillederne for landdistrikterne er konkretiseret i 8 hovedindsatsområder for det videre arbejde med forbedring af mulighederne i landdistrikterne i Herning kommune. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel Kommunen og de mindre bysamfund skal i fællesskab sikre, at de mindre byer og landdistrikter er attraktive, livskraftige alternativer til de større bysamfund. Offentlige kerneydelser skal være med til at sikre de mindre bysamfunds og landdistrikters fortsatte udvikling 12 SKARRILDhelhedsplan

13 Kommunale initiativer og lokale initiativer med opbakning fra kommunen Lokale initiativer skal sammen med kommunal lydhørhed og opbakning sikre udviklingen i de mindre byer og landdistrikter også indenfor det kulturelle område. Sammenhold, initiativlyst og de mange aktiviteter er nogle af de største fordele ved at bo i landdistrikterne. De små bysamfund kan det meste selv, når kommunen støtter og bakker op. Attraktive byggemuligheder for boliger og erhverv i de mindre bysamfund De små byer skal have attraktive og fleksible udviklingsmuligheder både hvad angår boliger og erhverv bl.a. for at medvirke til at fastholde befolkningsunderlaget for den offentlige og private service og aktivitet. Let adgang til naturoplevelser og det åbne land Naturen er en af de vigtigste attraktionsværdier ved at bo i landdistrikterne. Der er allerede mange lokale muligheder for friluftsliv og naturoplevelse, som vil kunne udbygges gennem en målrettet kommunal og statslig indsats. De enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles De mindre byer og landsbyer skal give et godt førstehåndindtryk og fremstå så attraktive som muligt. Det er første fremmest byens egen opgave - men der er også brug for, at kommunen hjælper til med byfornyelse og byforskønnelse. Den kollektive trafik skal medvirke til, at de mindre bysamfund ikke isoleres Kommunen bør gøre sit til, at de mindre bysamfund har en rimelig betjening med kollektiv trafik om aftenen og i weekenderne. Markedsføring Landdistrikterne og de små byer skal markedsføres samlet som bosætningsområder, som erhvervsområder og som turistområder. Kommunen skal gøre en stor indsats for at promovere hele kommunen og ikke alene Herning By. SKARRILDhelhedsplan 13

14 planværksted Helhedsplanen er udarbejdet på et planværksted, som foregik på Skarrild skole i dagene fra den 28. til den 30. juni På førstedagen mandag den 28. juni gennemgik konsulenterne problemer og muligheder for Skarrild sammen med en række inviterede borgere fra byen. Stort set alle med interesse for byens ve og vel var inviteret og en frugtbar og inspirerende aften gav et godt grundlag for de følgende dages arbejde med at udarbejde helhedsplanen for Skarrild. Planarbejdets resultater blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde om aftenen den 30. juni. Følgende deltog i mødet mandag aften den 28 juni: Klaus Madsen, Skarrild Idrætsforening Gitte Petersen, Skarrild Idrætsforening Chris Nørager, Skarrild-Skarstoft Museum og Lokalarkiv Aage Bertelsen, Skarrild-Karstoft Pensionistforening Birthe Skærbæk Pedersen, Menighedsrådet Gunnar Gasbjerg, Skarrild Skole Søren Toksvik, Skarrild Bilservice Erik Degn Jens Bundgaard, Skarrild turistchef John Nielsen, Industrihuset Ole Leth Sørensen. Danmarks Naturfredningsforening Søren Taaning, Billedkunstner Kristoffer Hvisthule Thomas Thisted, Skarrild Borgerforening Pia Worm, Skarrild Borgerforening Tina Pedersen, Skarrild Borgerforening Poul D. Kæseler, Skarrild Borgerforening SOCIALE OG KULTURELLE PLANER Skarrilds slogan er Skarrild - Livets Propel - Ved Åen, som tager udgangspunkt i, at propellen er byens vartegn. Symbolikken er, at under propellen gemmer der sig en motor, og kraften i motoren er de mennesker, der bor i byen. Vingerne drejer kun rundt, hvis menneskene etablerer fremdriften. Og de mennesker har vi i Skarrild. 14 SKARRILDhelhedsplan

15 Skarrild: ønsker, udfordringer og muligheder FAKTA OG UDSAGN OM BYEN PROBLEMER/UDFORDRINGER MULIGHEDER OG ØNSKER Har en god skole Byen er generelt i pæn stand Byen har arkitektoniske og kulturværdier - men enkelte bygningerne trænger til en hånd Afstanden til Herning og Brande er blevet mindre efter åbningen af motorvejen De gode institutioner - landsbycentret Hallen er byens samlingspunkt Skarrild - Porten til Nationalpark Skjern Å Godt sted at bo, med mange lokale initiativer, så som teater, ect. Flere kultur og historiske attraktioner, f.eks. tjæreovnene Byen skal satse på historien omkring områdets kultur - Nationalpark Skjern Å Byens indbyggere vægter de bløde værdier og sammenholdet højt De lokale har mange gode ideer og initiativer Det er her kultur og natur mødes Sammenhold Skovsnogen er en attraktion Restriktioner i området - bindinger i forhold til natur og miljø Enkelte huse burde renoveres - pæne huse, men lidt rodet Der er ikke afsat midler til byggemodning Ophævelse af flere af beskyttelseslinjerne Børnetallet er faldende Skolen skal bevares for at byen er attraktiv Mangler legepladser Der mangler en god plads som indbyder til ophold Trafi ksikkerhed syd for rundkørslen Alle veje er trafiktunge Broen over Skjern Å er for bred, der mangler synlighed til Åen Mangel på toiletter Attraktive byggegrunde Kan man sammenlægge parcelhuse og derved få større grunde - stor interesse for storparceller Udvidelse af haver især i den nordlige del Naturgrund mod Skjern Å Skarrild - Porten til Nationalpark Skjern Å - oplevelsescenter med, overnatningsmuligheder og faciliteter knyttet til Nationalparken. Udvidelse af området vest og nord for hallen - en ny stor multifunktionel institution At kombinere teater med leg, der både henvender sig til voksne og børn. f.eks. Natur instrumenter Værdikortlægning, med bedre henvisninger til områdets kvaliteter. En god plads - byens plads Flere stier og bedre afmærkning Bedre trafiksikkerhed Gerne chikaner i den nordlige del af byen Kunne en tankstation være en mulighed SKARRILDhelhedsplan 15

16 ønsker og muligheder 16 SKARRILDhelhedsplan

17 udfordringer SKARRILDhelhedsplan 17

18 hovedstruktur Kirkens område 18 SKARRILDhelhedsplan

19 Forslag og ønsker fra planværkstedets deltagere har sammen med COWIs vurdering af de fremtidige muligheder for Skarrilds udvikling resulteret i, at der opstilles to modeller for byudviklingen. Den grundlæggende plan er i begge modeller kommuneplanens arealudlæg og retningslinjer Arealanvendelsen er i begge modeller tilpasset beboernes ønsker, dog uden at arealudlæggenes afgrænsning er ændret. Begge modeller indeholder arealudlæg, som på boligområdet rækker langt ud over kommuneplanens tidshorisont frem til Dvs. at planen giver mulighed for at bygge væsentligt mere end de 2 boliger/år, som der er lagt op til i kommuneplanen. Et stærkt forøget boligprogram forudsætter naturligvis, at det vil være muligt at gøre Skarrild mere attraktiv for tilflyttere i fremtiden. En del af efterspørgslen vil måske komme af sig selv, og som en afsmitning af væksten i Herning, bl.a. vil det kommende regionshospital med nye arbejdspladser kunne øge bosætningen i Skarrild. Øget bosætning kræver også, at de eksisterende tilbud bevares, udvikles og suppleres med helt nye tiltag. Her er det oplagt, byen søger at udnytte de muligheder, som Skjern Å Nationalpark giver. Helhedsplanen foreslår derfor, at Skarrild bliver PORTEN til nationalparken. Det kan ske ved at etablere et besøgscenter med udstillinger og en række tilbud, som gør det nemt og attraktivt at besøge parken. PORTEN TIL SKJERN Å kunne rumme en grejbank, hvor turister kan leje campingudstyr, trailere, kanoer, cykler, telte, soveposer, kikkert, kogeudstyr, fi skegrej, røgovn, golfudstyr mv. PORTEN TIL SKJERN Å bør også indeholde en række aktiviteter, herunder f.eks. mindre håndbold- og fodboldbane, primitiv camping med køkken, vaskerum og toiletter, en 5-hullers golfbane med en puttingrange, forhindringsbane, rundbold, parcour, tarzanbane, bueskydning, minigolf. Ved åen skal der være kanosejlads og der kan være fiskeinstruktion. Det blev foreslået at den gamle skole kunne bruges til noget andet evt. grejbank. Der er udtrykt ønske om at ny arkitektur tager hansyn til landkskabet og ny bebyggelse gerne skal opføres efter bæredygtige principper. Borgerne i Skarrild har også peget på at store grunde kunne være attraktivt for tilflyttere. Der har i forbindelse med planværkstedet og tidligere været et ønske om at der udstykkes et nyt boligområde på kirkens arealer, vest for byen og syd for Skjern. Både Herning Kommune og der overordnede myndigheder har i flere omgange sagt nej til denne mulighed, men borgerne ønsker forsat at afprøve muligheden for at inddrage dettte areal. Helhedsplanen indholder ikke et forslag til denne bebyggelse. Den væsentligste forskel mellem de 2 planmodeller er, at PORTEN TIL SKJERN Å ligger forskellige steder. I model 1 ligger den ved Skarrild stadion. I model 2 ligger PORTEN TIL SKJERN Å i det store område sydøst for Hovedgaden og Skjern Å. I begge modeller flyttes Skarrild stadion og træningsbanerne op til områderne vest og nord for skolen for herved at styrke og konsolidere Skarrild Landsbycenter. En ny hytteby ligger i begge modeller på det nuværende idrætsanlæg. Forskellene mellem de 2 modeller er herudover kun, at der vises forskellige måder at udstykke de to mindre boligområder nord for Dalgaskanalen. Vi har valgt ikke at illustrere den videre udbygning af landsbycenteret rundt om skolen. Arealet er udlagt i kommuneplanen, og dermed er mulighederne til stede, når midlerne er skaffet. SKARRILDhelhedsplan 19

20 helhedsplanmodel 1 20 SKARRILDhelhedsplan

21 model1udsnit PORTEN TIL SKJERN Å kan ligge på det nuværende idrætsområde. Hvis man vælger den model, kan klubhuset laves om til vandrehjem og PORTEN TIL SKJERN Å suppleres med en hytteby på opvisningsbanerne længst mod vest, på kanten til Skjern Å. Den ny hytteby kommer således til at ligge i forlængelse af den eksisterende hytteby og med adgang til det samme smukke landskab og nationalparken. I den skitserede plan er der plads til 62 nye hytter langs en snoet vej. Grundene er lidt større end i den gamle hytteby. En del af grundene kommer til at ligge i skoven. Her skal der varsomt tyndes ud blandt træer og buske til huse og ophold. Planen viser også en mulighed for at lave et antal campinghytter som kan suppleres med et område, hvor det er muligt at campere. Ved indkørslen placeres grejbanken og en stor p-plads. Efter p-pladsen er der givet mulighed for at bygge yderligere et hus, som kunne rumme supplerende ankomstfaciliteter til PORTEN TIL SKJERN Å. Huset kunne også ende med at blive klubhus for en 18 hullers golfbane, som etableres på længere sigt mod syd, og som her er vist med de første 5 huller. Markedet for en 18 hullers golfbane bør undersøges. Adgang til alle områdets faciliteter sker fra det samme sted som den nuværende adgang til Skarrild stadion. Det kan medføre betydelige trafikmængder i et punkt. Det bør derfor overvejes, om der længere syd på skal etableres yderligere en adgangsvej fra Sønder Omme Vej, som forsyner både hytteby og PORTEN TIL SKJERN Å. SKARRILDhelhedsplan 21

22 Boligområde 1 (92 B2), området sydøst for Skjern Å er i kommuneplanen udpeget til boligområde til åben lav, dvs. parcelhuse og landbrugsparceller. Her er vist en model, hvor adgangsvejen føres ind i området fra Nr. Karstoftevej og herfra føres rundt i kanten af området og giver mulighed for en række udsigtsgrunde mod nord og øst. Fra adgangsvejen fører to boligveje ind i området og mellem de grupperede grunde skabes grønne kiler, som dels danner bufferzoner mod Sdr. Omme Vej, dels skaber forbindelse til Skjern Å og nationalparken. Planen rummer 49 boliger på 6,4 ha. Dvs. 7.6 boliger/ha og dermed er vi over de krævede 7 boliger/ha.. 22 SKARRILDhelhedsplan

23 Boligområde 2, syd for Søndergården er en del af kommuneplanens delområde 92.bl.2, kan rumme både åben lav og tæt-lav. Her er vist en model med 11 relativt store grunde grupperet omkring en vejsløjfe med adgang fra enten Søndergårdsparken eller Skjernvej. Planen kunne laves med en bestemmelse om, at der på grundene ned mod Dalgaskanalen kun må bygges i en etage med fl adt tag eller svagt hældende tagflade, og at der på grundene i anden række må bygges i to etager, dog maks. 8,5 m af hensyn til kirkebyggelinjen. 11 huse på ca. 1,8 ha giver ca. 6 boliger/ha. Boligområde 3, syd for Skjernvej og øst for Lystrup Bæk, 92.B3 i kommuneplanen kan rumme åben lav bebyggelse. I denne model er der også vist en plan med grundene grupperet rundt om en vejsløjfe og med et fællesareal i midten. Fællesarealet kan indeholde fællesfaciliteter for beboerne i området. Indretningen bør overlades til beboerne. 15 boliger på ca. 2 ha. giver 7,5 boliger/ha. SKARRILDhelhedsplan 23

24 helhedsplanmodel2 24 SKARRILDhelhedsplan

25 model1udsnit PORTEN TIL SKJERN Å lægges i området sydøst for Skjern Å. Med den placering synliggøres porten meget. Den kommer nærmere byen og åen og mentalt til nationalparken. Grejbank og klubhus til evt golfbane lægges synligt, tæt ved Sdr. Omme Vej og adgangsvejen fra Karstoftevej, hvor også p-pladserne lægges. 5 hullers golfbanen lægges mod øst så den på længere sigt kan udvides yderligere mod øst til en 18 hullers golfbane. Mod nord, på kanten til Skjern Å placeres et antal campinghytter i sammenhæng med en mindre primitiv campingplads. Der etableres ny hytteby på idrætspladsen som vist i Model 1. Resten af området i den sydlige del af byen, 92.S2, som i kommuneplanen er udlagt til fritidsområde kunne omdannes til boligområde eller yderligere sommerhusområde. SKARRILDhelhedsplan 25

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

2 FELDBORG helhedsplan

2 FELDBORG helhedsplan Feldborg helhedsplan for September 2010 Indhold Forord 2 Planens hovedmål 3 Lidt historie 4 Feldborg i dag 6 Kommuneplan 8 Trafik, byrum og det grønne 8 Bindinger 10 Kvaliteter 10 Herning Kommunes Landdistrikspolitik

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Bagkatalog...........................................9

Bagkatalog...........................................9 PROJEKT KATALOG Indhold Indledning... 3 Fokus på ungdomslivet... 4 Inden udgangen af 2020 skal vi være 15 % flere indbyggere gøre pendlere til indbyggere.... 5 Familie- og Børnevenlig by.... 6 Markedsføring

Læs mere

Rammer for område 50

Rammer for område 50 Rammer for område 50 Lildstrand, Nørklit-Kæret, Bjerget m.m. LILDSTRAND B 1 Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. Lokalplan 5.0-5.2-5.4 alle Lildstrand, er ophævet ved lokalplan

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere