Generelle betingelser og vilkår for brug af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com"

Transkript

1 Generelle betingelser og vilkår for brug af 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden (herefter hjemmesiden/platformen ), herunder levering af ydelser fra FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM, herunder men ikke begrænset til sammes forbundne selskaber, repræsentanter, konsulenter, medarbejdere og samarbejdspartnere (herefter til sammen benævnt FMTIC ) uanset om denne brug sker som projektejer eller bidragsyder til projekter på hjemmesiden/platformen. 1.2 Ved oprettelse som bruger på hjemmesiden/platformen accepterer du disse generelle betingelser og vilkår samt vores privatlivspolitik. Nærværende generelle betingelser og vilkår kan ændres fra tid til anden, når FMTIC finder dette relevant. I så fald vil du bliver informeret herom enten ved information herom på hjemmesiden eller via . Såfremt du herefter anvender efter en gennemført ændring af disse generelle betingelser og vilkår vil du blive anmodet om aktivt at acceptere de reviderede betingelser og vilkår, før du kan fortsætte med at anvende hjemmesiden. 1.3 FMTIC samarbejdet med Sportstiming ApS (CVR-nr ), Skanderborgvej 242, 8260 Viby (herefter benævnt Sportstiming ) omkring betalingsmodulet, som anvendes på hjemmesiden/platformen og anvender således Sportstiming som betalingstjenesteudbyder. Når du som bidragsyder eller projektejer anvender hjemmesiden/platformen accepterer du samtidig Sportimings til enhver tid gældende betingelser og vilkår. 2. Registrering som bruger 2.1 Du kan gennemse hjemmesiden uden at oprette en konto, men såfremt du skal anvende funktionerne på hjemmesiden enten som projektejer eller bidragsyder skal du registrer dig som bruger. Enhver information som afgives i forbindelse hermed skal være korrekt og fuldstændig. 2.2 Det er ikke tilladt at oprette en falsk brugerprofil, udgive sig for andre end en selv, eller at avende et brugernavn eller lignende som kan virke stødende eller som krænker tredjemands rettigheder.

2 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for enhver aktivitet på brugerens konto, 2 ligesom brugeren er ansvarlig for at loginkoden holdes fortrolig. Såfremt du oplever eller har mistanke om at nogen uretmæssigt har anvendt din konto skal du straks give meddelelse herom til 2.3 For at oprette en brugerprofil skal du være mindst 18 år gammel, og FMTIC forbeholder sig ret til at anmode om dokumentation herfor. For at oprette en brugerprofil skal der vælges et brugernavn og en loginkode. Du kan vælge enten at blive registreret som projektejer eller bidragsyder. Som projektejer får du adgang til at uploade og administrere dit projekt efter gennemført succesfuld screening af projektet foretaget af FMTIC. Som bidragsyder får du adgang til at se aktive og gennemførte projekter samt foretage bidrag til disse. 2.4 Brugere (dvs. både bidragsydere og projektejere) der er fysiske personer skal i forbindelse med oprettelsen afgive følgende basisoplysninger med henblik på autentificering og godkendelse til gennemførelse af transaktioner samt i øvrigt opfylde eventuelle yderligere krav, som til enhver tid måtte blive stillet af Sportstiming og/eller deres samarbejdspartnere: Gyldig adresse Fornavn og efternavn Adresse CVR-nr. (hvis brugeren er en juridisk enhed) Brugeren accepterer, at de til enhver tid afgivne oplysninger kan videregives til Sportstiming og dette selskabs samarbejdspartnere. 2.5 Enhver bidragsyder eller projektejer kan til enhver tid slette sin brugerprofil fra hjemmesiden/platformen. Dette er dog ikke muligt for projektejere, som har et igangværende og uafsluttet projekt, uden at der gennemføres en annullering af det igangværende projekt og fuld tilbagebetaling af eventuelt modtagne midler til bidragsyderne. 3. FMTIC s forpligtelser 3.1 FMTIC er udelukkende en formidler af og crowdfunding platformen på denne hjemmeside. Platformen stilles til rådighed af FMTIC med henblik på at projektejere kan søge penge og/eller ressourcer til et af projektejeren eller projektejerne nærmere beskrevet og defineret projekt samt med henblik på, at interesserede bidragsydere af enhver art kan finde og støtte sådanne projekter økonomisk og/eller med relevante ressourcer.

3 Crowdfunding platformen, som stilles til rådighed af FMTIC, er etableret som et 3 forsøg af FMTIC, hvorfor FMTIC til enhver tid er berettiget til at træffe beslutning om at lukke crowdfunding platformen ned, uanset om der på tidspunktet for en sådan beslutning måtte være aktive og ikke afsluttede projekter på platformen. Såfremt FMTIC måtte beslutte, at lukke crowdfunding platformen vil midler doneret til endnu ikke afsluttede projekter blive tilbageført til bidragsyderne, og projektejerne må herefter søge støtte til deres projekt på anden vis. Hverken projektejere eller bidragsydere kan rette nogen form for krav mod FMTIC som følge af en sådan beslutning om lukning af crowdfunding platformen. 3.2 FMTIC gennemfører en screening af alle projekter inden disse uploades på hjemmesiden med henblik på at vejlede projektejerne efter bedste evne. Denne screening er udelukkende er service til projektejerne og kan ikke og skal ikke betragtes som nogen form for efterprøvning eller validering af et givent projekt. FMTIC påtager sig intet ansvar i forbindelse herom over for projektejerne eller bidragsyderne. 3.3 FMTIC påtager sig herudover ingen forpligtelser eller ansvar over for projektejerne eller bidragsyderne, ligesom FMTIC ikke på nogen måde er ansvarlig for de projekter, som fremgår af hjemmesiden eller holdninger, som kommer til udtryk i projektbeskrivelsen. 3.4 FMTIC faciliterer via hjemmesiden kontakten mellem projektejerne og bidragsyderne samt selve betalingsmodulet, hvorigennem bidragsyderne kan støtte projekter og projektejerne kan opnå udbetaling af de crowdfundede midler. Selve betalingsmodulet leveres og drives af Sportstiming. Alle donerede beløb håndteres og administreres af Sportstiming, indtil der sker udbetaling til projektejerne ved opnåelse af 100 % funding af et projekt. Eventuel tilbagebetaling af donerede midler sker ligeledes via Sportstiming i overensstemmelse med handelsbetingelserne. FMTIC er som følge af samarbejdet med Sportstiming og det faktum, at der via crowdfunding platformen gennemføres økonomiske transaktioner forpligtet til i forbindelse med brugeroprettelsen at indhente diverse identitetsoplysninger om den enkelte bruger med henblik på, at Sportstiming kan opfylde de dokumentationskrav, der stilles i henhold til lovgivningen om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Sådanne oplysninger indhentes og videregives til Sportstiming i overensstemmelse med de krav, der til enhver tid stilles af Sportstiming over for FMTIC. 4. Brugerens forpligtelser

4 4 4.1 Brugeren (projektejer eller bidragsyder) bærer det fulde ansvar for at sikre, at brugeren overholder den til enhver tid gældende lovgivning og for at indhente og opretholde alle godkendelser og tilladelser, som måtte være nødvendig for projektet og/eller brugerens virksomhed i øvrigt. 4.2 Projektejerne har alene det fulde ansvar for projektet, som der søges støtte til, herunder men ikke begrænset til dets validitet samt at projektet efter projektejernes bedste overbevisning ikke krænker tredjemands rettigheder. 4.3 Projektejerne er forpligtet til ikke at uploade materiale og/eller projekter, som projektejerne ved er falske, misvisende eller upræcise, ligesom der ikke må tilbydes rewards til bidragsyderne, som er ulovlige eller krænker tredjemands rettigheder. 4.4 Såfremt bidragsydere eller projektejere kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende andre brugere, herunder f.eks. navne, adresser og postadresse er disse oplysninger udelukkende bestemt for det konkrete projekt og må således under ingen omstændigheder anvendes i anden sammenhæng eller til andre formål, uden at der er indhentet udtrykkeligt samtykke hertil fra de pågældende. 4.5 Bidragsydere er forpligtet iagttage almindelig god skik i forbindelsen med anvendelsen af hjemmesiden/platformen, således at eventuelle kommentarer eller anden omtale af konkrete projekter til enhver tid foregår på en loyal og sober måde. 4.6 Enhver form for trusler, chikane, nedsættende eller stødende sprogbrug, injurier eller krænkende adfærd i øvrigt er ikke tilladt. 4.7 I det omfang projektejerne modtager personlige data vedrørende bidragsyderne i forbindelse med projektet, er projektejerne forpligtet til at overholde persondataloven og ikke videregive disse oplysninger til tredjemand. Projektejerne er ligeledes forpligtet til at overholde persondataloven i tilfælde, hvor projektejerne som led i projektet indsamler og registrerer personfølsomme oplysninger. 4.8 Såfremt man som bidragsyder eller projektejer handler i strid med ovenstående forpligtelser eller disse generelle betingelser og vilkår i øvrigt, er FMTIC til enhver tid efter eget skøn berettiget til at udelukke en bruger for fremtidigt brug af hjemmesiden/platformen. 5. Crowdfunding projekter aftalen mellem projektejer og bidragsyder

5 5 5.1 Når en eller flere projektejere uploader et projekt på hjemmesiden/platformen er dette et tilbud til potentielle bidragsydere om at indgå en aftale med projektejeren. Enhver bidragsyder, der aktivt vælger at støtte et projekt accepterer således projektejerens tilbud og der indgås dermed en aftale mellem projektejeren og bidragsyderen. FMTIC er ikke part i denne aftale. Aftalen er udelukkende en direkte aftale mellem projektejeren og bidragsyderen, som har de i pkt nævnte vilkår. 5.2 Såfremt et projekt opnå 100 % funding udbetales de crowdfundede midler til projektejeren, som er derefter er forpligtet til at gennemføre projektet samt opfylde eventuelle rewards. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med det fremlagte budget. Når projektejeren har gjort dette, har projektejeren opfyldt sine forpligtelser over for projektejerens bidragsydere. 5.3 Som økonomisk bidragsyder tilkøber du kun retten til de oplyste rewards. Du kan således ikke købe retten til opfindelser gjort undervejs i projektet eller andre rettigheder af nogen art til projektet. Kun projekts direkte deltagere kan gøre krav på opfindelser gjort under udførelsen af projektet og rettigheder i øvrigt af enhver form til projektet. Projektdeltagernes ansættelsesmæssige forhold afgør, hvilken kreds der har rettighederne til opfindelserne. Bliver du direkte involveret i projektet fordi du bidrager med arbejdstimer, indgår du en samarbejdsaftale med projektets ejere. Dine rettigheder til opfindelser eller andre immaterielle rettigheder skal reguleres i den indgåede aftale Det skal fremgå af projektbeskrivelsen, hvilken reward projektejeren tilbyder bidragsyderne som modydelse for deres bidrag samt de nærmere vilkår for leveringen af sådanne rewards. 5.5 Efter modtagelsen af crowdfundede midler kan projektejeren til enhver tid annullere projektet mod at tilbagebetale de modtagne midler til bidragsyderne, hvorefter der ikke længere består en forpligtende aftale mellem bidragsyderne og projektejeren. 5.6 Det påhviler projektejeren over for bidragsyderne, at yde en didikeret og professionel indsats med henblik på at gennemføre projektet som forudsat. Samtidig gøres bidragsyderne opmærksom på, at de ved at støtte et projekt støtter en innovationsproces, som ikke i alle tilfælde vil forløbe som planlagt, hvorfor der kan opstå ændringer eller forsinkelser, ligesom der kan indtræde omstændigheder, som forhindre projektejeren i at fuldføre projektet som forudsat. 5.7 Projektejeren har ikke levet op til sine forpligtelser over for bidragsyderne, hvis projektejeren ikke er i stand til at fuldføre projektet og levere aftalte rewards. Med

6 henblik på at afhjælpe dette, er projektejeren forpligtet til at anvende enhver 6 rimelig indsats på at finde en anden måde at fuldføre projektet på, herunder uploade fornøden information herom på platformen under projektet 5.8 Projektejeren er over for bidragsyderne forpligtet til at kunne dokumentere, at de modtagne midler er blevet anvendt på behørig vis i overensstemmelse med det oplyste budget, og at projektejeren har ydet en til enhver tid rimelig indsats for at fuldføre projektet som forudsat. Modtagne midler skal anvendes og administreres i overensstemmelse med fastlagte regnskabsregler gældende for den juridiske bevillingsmodtager (projektejerens ansættelsessted). 5.9 Såfremt et projekt ikke fuldføres er projektejerne forpligtet til at returnere eventuelle tilbageværende midler forholdsmæssigt til de bidragsydere, som ikke har modtaget en deres eventuelle reward I det omfang projektejerne modtager personlige data vedrørende bidragsyderne i forbindelse med projektet, er projektejerne forpligtet til at overholde persondataloven Projektejeren eller projektejerne er ene og alene ansvarlig(e) for opfyldelsen af de løfter som er afgivet over for bidragsyderne i forbindelse med projektet. Såfremt projektejeren/projektejerne ikke er i stand til at opfylde den indgåede aftale med bidragsyderne, kan projektejeren/projektejerne eventuelt være erstatningsansvarlige over for bidragsyderne efter dansk rets almindelige regler. 6. Rewards 6.1 FMTIC administrerer ikke rewards medmindre dette udtrykkeligt fremgår. Levering af rewards er udelukkende et anliggende mellem projektejer og investor, jf. pkt. 5.4, og der kan ikke rettes noget krav mod FMTIC i anledning heraf. 7. Betingelserne for funding 7.1 For alle projekter sker indbetaling i Danske Kroner. 7.2 De crowdfundede midler udbetales kun til projektejeren, såfremt et projekt opnår 100 % funding af det beløb, som projektejeren har søgt om. Bidragsyderne opkræves betaling samtidig med afgivelsen af løftet om at yde bidraget og indbetalte beløb opbevares og administreres af Sportstiming på en depot konto, som projektejeren

7 ikke har adgang til. Såfremt et projekt ikke opnår 100 % funding tilbagebetales 7 indbetalte beløb til de respektive bidragsydere. 7.3 Når et projekt har opnået 100 % funding og den fastsatte deadline for indbetaling af bidrag er udløbet, vil projektejeren få udbetalt det samlede beløb til en af projektejeren anvist konto (der kan udelukkende ske udbetaling til én bankkonto) 14 dage efter en kampagne er udløbet. Enhver udbetaling administreres og gennemføres af Sportstiming i henhold til Sportstimings til enhver tid gældende betingelser, hvilket projektejeren accepterer i forhold til FMTIC. 8. Betaling og gebyrer for brug af hjemmesiden og platformen 8.1 Oprettelsen af en brugerprofil er gratis. 8.2 Sportstiming beregner sig et honorar på 3 % af det samlede crowfundede beløb, som vil blive fratrukket i de crowdfundede midler forinden disse udbetales til projektejeren 8.3 Gebyrer og honorar til FMTIC s samarbejdspartnere, herunder Sportstiming er indeholdt i det opkrævede honorar på 3 %. Af de 3% udgør 1,5% kreditkort transaktionsgebyr, som dækker omkostninger til bankernes administration. Dette gebyr bliver imidlertid kun pålagt bidragsyderne i de tilfælde, hvor et projekt ikke opnår tilstrækkelig finansiering og pengene derfor skal betales tilbage. Hvis et projekt opnår fuld finansiering, vil gebyret i stedet blive trukket af det rejste projektbeløb som projektejeren får udbetalt. 8.4 Idet bidragsyderen ved sit bidrag betaler for modtagelsen af en reward, vil der blive tillagt moms til bidraget. 9. Ingen fortrydelsesret 9.1 Bidragsydere, der måtte være forbrugere (dvs. privat personer, der ved indbetalingen handler uden for deres erhverv) har 14 dages fortrydelsesret regnet gennemførelsen af indbetalingen/købet og kan således fortryde indbetalingen/købet inden for denne frist. Ved ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal henvendelse ske til [indsæt mailadresse]. Når et projekt har opnået 100 % funding og det samlede pengebeløb som følge heraf er udbetalt til projektejeren/projektejerne kan bidragsydere, der måtte være forbrugere, ikke længere fortryde deres indbetaling/køb. 9.2 Bidragsydere, der ikke kan anses som forbrugere i forbrugeraftalelovens forstand har ingen fortrydelsesret efter gennemførelsen af indbetalingen/købet.

8 8 10. Privatlivs- og cookiepolitik 10.1 Når du afgiver oplysninger til FMTIC i forbindelse med brugen af hjemmesiden/platformen (f.eks. navn, , adresse, identitetsoplysninger mv.) respekterer og beskytter FMTIC som dataansvarlig dine oplysninger efter bedste evne. Dine personlige data vil blive behandlet med henblik på at levere en platform til crowdfunding, hvor projektejere og bidragsydere mødes Personlige data, s, datafiler og andre personlige oplysninger, der knytter sig til dit login, vil naturligvis blive behandlet fortroligt og kun anvendt til de formål, der er angivet i disse generelle betingelser og vilkår. Enhver mistanke om misbrug, chikane, kriminelle aktiviteter og lignende vil imidlertid berettige FMTIC til at videregive de nødvendige oplysninger til politiet FMTIC kan ikke holdes ansvarlig for, at tredjemand uretmæssigt opnår adgang til de oplysninger, der er afgivet til FMTIC Modtagne personlige oplysninger vil ikke blive solgt, udlejet eller videregivet til tredjemand. FMTIC kan dog videregive oplysninger til Sportstiming i det nødvendige omfang, ligesom det udtrykkeligt accepteres, at Sportstiming videregiver modtagne oplysninger til Sportstimings koncernforbundne selskaber, underleverandører og samarbejdspartnere, når dette er nødvendigt med henblik på Sportstimings opfyldelse af sine forpligtelser over for FMTIC og sine forpligtelser som betalingstjenesteudbyder. Projektejere vil endvidere modtage oplysninger om bidragsydernes brugernavn, kontaktoplysninger, det donerede beløb,valg af reward. Projektejerne modtager aldrig bidragsydernes kreditkortoplysninger eller andre betalingsoplysninger. I de projekter som involverer Aahus Universitet, vil de før nævnte oplysninger også blive videregivet til Aahus Universitet Modtagne og registrerede oplysninger, er reguleret af persondataloven. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: I tilknytning hertil skal vi gøre opmærksom på, at du i medfør af persondataloven har ret til at gøre indsigelse mod såvel indsamlingen som den videre behandling af nævnte oplysninger, samt at du med visse lovbestemte undtagelser, har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

9 Du kan til enhver tid få slettet registrerede oplysninger ved at skrive til os, ligesom du kan gøre indsigelse mod de data, vi har registreret om dig. Dine oplysninger vil ligeledes blive slettet, såfremt du sletter din brugerprofil på hjemmesiden/platformen På hjemmesiden/platformen anvendes der cookies, og FMTIC logger din færden på hjemmesiden/platformen. En cookie er en simpel tekstfil, som gør hjemmesiden/platformen i stand til at genkende dig, når du vender tilbage hertil. Alle cookies benyttet af hjemmesiden/platformen er sikre og understøttes af alle standard internet browsere. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk De cookies som sendes til dig fra hjemmesiden/platformen vil blive opbevaret i 24 måneder fra sidste besøg på hjemmesiden. Perioden forlænges således hver gang hjemmesiden besøges Cookies anvendes for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, hvorved der opnås mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Cookies anvendes endvidere til levering af målrettede online annoncer. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende. Ved alle reklameformater registreres det, hvorvidt du klikker på de leverede annoncer Følgende samarbejdspartnere sender cookies via vores website, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites: [Vores samarbejdspartnere: Dentsu Aegis Network, som har udviklet og hoster hjemmesiden crowdswhocare.com på vegne af FMTIC] Enhver henvendelse, herunder spørgsmål, vedrørende personoplysninger og cookies bedes rettet til: Foreningen Medtech Innovation Consortium Tueager Aarhus N

10 11. Rettigheder MTIC har bortset fra indholdet af projekterne alle rettigheder til indholdet på hjemmesiden/platformen. Bidragsydere og projektejere er forpligtet til at respektere FMTIC rettigheder i enhver henseende Projektejeren acceptere, at FMTIC og andre der agere på vegne af FMTIC vederlagsfrit kan anvende det materiale, som indleveres til FMTIC eller uploades på hjemmesiden/platformen. I den forbindelse accepteres det, at FMTIC og andre der agere på vegne af FMTIC kan redigere i eller oversætte det materiale som leveres Projektejeren indestår ubegrænset over for FMTIC for, at der ikke indleveres eller uploades materiale, som projektejeren ikke har rettighederne til selv at anvende og lade FMTIC og andre der agere på vegne af FMTIC anvende Enhver form for betaling af royalty eller vederlag for brugen af indleveret eller uploaded materiale er udelukkende projektejerens ansvar og projektejeren er forpligtet til ubegrænset at friholde FMTIC for ethvert krav i relation hertil. 12. Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer) 12.1 Ethvert ansvar for et givent projekt og færdiggørelsen heraf påhviler projektejeren i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem projektejeren og bidragsyderne og FMTIC fraskriver sig ethvert ansvar herfor, ligesom FMTIC ikke stiller nogen form for garantier over for projektejere eller bidragsydere. FMTIC hverken overvåger eller garanterer punktligheden i nogen projekter, og FMTIC anbefaler eller godkender ikke noget indhold, som brugere uploader på hjemmesiden/platformen FMTIC er ikke ansvarlig for nogen direkte eller tab eller driftstab, som måtte være relateret til projektejeren eller bidragsyderens anvendelse af hjemmesiden/platformen, som stilles til rådighed af FMTIC. FMTIC involverer sig ikke og er ikke forpligtet til at involvere sig i tvister mellem brugere, eller mellem brugere og tredjemand i relation til anvendelsen af hjemmesiden/platformen Når du som bidragsydere eller projektejere anvender hjemmesiden/platformen giver du afkald på at holde FMTIC ansvarlig enhver form for krav, herunder men ikke begrænset til kendte eller ukendte, forventelige eller uforventede, oplyst eller uoplyste krav på erstatning, som udspringer af eller på nogen anden måde relaterer sig brugen af hjemmesiden/platformen eller andre tvister, der udspringer heraf.

11 12.4 Såvel bidragsydere som projektejere accepterer, at FMTIC anvender Sportstiming 11 som betalingstjenesteudbyder, hvilket selskab er en selvstændig juridisk enhed, hvorfor FMTIC ikke påtager sig noget ansvar for de ydelser, der leveres af Sportstiming Hjemmesiden/platformen kan indeholde links til andre hjemmesider. FMTIC er ikke ansvarlig for sådanne links eller indholdet af andre hjemmesider, ligesom FMTIC ikke har kontrol over eller godkender andre hjemmesider og eksterne links FMTIC er ikke på nogen måde ansvarlig for de skatteretlig konsekvenser forbundet med at donere eller modtage penge og/eller ydelser via hjemmesiden/platformen. Ansvaret herfor påhviler udelukkende de enkelte bidragsydere og projektejere. Enhver form for vejledning i relation til skattemæssige forhold ydet af FMTIC kan ikke anses som forpligtende rådgivning af nogen art, hvorfor bidragsydere såvel som projektejere opfordres til at selv søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser forbundet med at donere eller modtage penge og/eller ydelser i forbindelse med brug af hjemmesiden/platformen. Såfremt den enkelte bidragsyder eller projektejer har brug for skatteretlig vejledning henvises vedkommende til at kontakte egen rådgiver eller alternativt Skat (www.skat.dk). 13. Lovvalg og værneting 13.1 Enhver tvist som udspringer af aftalen mellem FMTIC og brugerne (bidragsydere og projektejere) af hjemmesiden/platformen (disse generelle betingelser og vilkår) og/eller af selve brugen af hjemmesiden/platformen skal udelukkende og eksklusivt være underlagt dansk ret og afgøres ved de almindelige domstole med værneting ved Retten i Aarhus, hvor processproget skal være dansk.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar.

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar. BETINGELSER Gældende per 15. maj 2015 Generelle bestemmelser Når kunden har indgået en aftale med Plusdeal ApS, opbevarer Plusdeal ApS oplysninger om ordren. Kunden kan se disse ved at logge ind under

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

FIREWALL FORTIGATE 1000A BUNDLE

FIREWALL FORTIGATE 1000A BUNDLE Deadline Games A/S under konkurs (København, Sjælland) FIREWALL FORTIGATE 1000A BUNDLE Eftersyn den 15. juli 2009 kl. 15 16 Budfrist den 20. juli 2009 kl. 15 VILKÅR - Konkurser.dk Markedsføring og målrettet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere