Generelle betingelser og vilkår for brug af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com"

Transkript

1 Generelle betingelser og vilkår for brug af 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden (herefter hjemmesiden/platformen ), herunder levering af ydelser fra FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM, herunder men ikke begrænset til sammes forbundne selskaber, repræsentanter, konsulenter, medarbejdere og samarbejdspartnere (herefter til sammen benævnt FMTIC ) uanset om denne brug sker som projektejer eller bidragsyder til projekter på hjemmesiden/platformen. 1.2 Ved oprettelse som bruger på hjemmesiden/platformen accepterer du disse generelle betingelser og vilkår samt vores privatlivspolitik. Nærværende generelle betingelser og vilkår kan ændres fra tid til anden, når FMTIC finder dette relevant. I så fald vil du bliver informeret herom enten ved information herom på hjemmesiden eller via . Såfremt du herefter anvender efter en gennemført ændring af disse generelle betingelser og vilkår vil du blive anmodet om aktivt at acceptere de reviderede betingelser og vilkår, før du kan fortsætte med at anvende hjemmesiden. 1.3 FMTIC samarbejdet med Sportstiming ApS (CVR-nr ), Skanderborgvej 242, 8260 Viby (herefter benævnt Sportstiming ) omkring betalingsmodulet, som anvendes på hjemmesiden/platformen og anvender således Sportstiming som betalingstjenesteudbyder. Når du som bidragsyder eller projektejer anvender hjemmesiden/platformen accepterer du samtidig Sportimings til enhver tid gældende betingelser og vilkår. 2. Registrering som bruger 2.1 Du kan gennemse hjemmesiden uden at oprette en konto, men såfremt du skal anvende funktionerne på hjemmesiden enten som projektejer eller bidragsyder skal du registrer dig som bruger. Enhver information som afgives i forbindelse hermed skal være korrekt og fuldstændig. 2.2 Det er ikke tilladt at oprette en falsk brugerprofil, udgive sig for andre end en selv, eller at avende et brugernavn eller lignende som kan virke stødende eller som krænker tredjemands rettigheder.

2 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for enhver aktivitet på brugerens konto, 2 ligesom brugeren er ansvarlig for at loginkoden holdes fortrolig. Såfremt du oplever eller har mistanke om at nogen uretmæssigt har anvendt din konto skal du straks give meddelelse herom til 2.3 For at oprette en brugerprofil skal du være mindst 18 år gammel, og FMTIC forbeholder sig ret til at anmode om dokumentation herfor. For at oprette en brugerprofil skal der vælges et brugernavn og en loginkode. Du kan vælge enten at blive registreret som projektejer eller bidragsyder. Som projektejer får du adgang til at uploade og administrere dit projekt efter gennemført succesfuld screening af projektet foretaget af FMTIC. Som bidragsyder får du adgang til at se aktive og gennemførte projekter samt foretage bidrag til disse. 2.4 Brugere (dvs. både bidragsydere og projektejere) der er fysiske personer skal i forbindelse med oprettelsen afgive følgende basisoplysninger med henblik på autentificering og godkendelse til gennemførelse af transaktioner samt i øvrigt opfylde eventuelle yderligere krav, som til enhver tid måtte blive stillet af Sportstiming og/eller deres samarbejdspartnere: Gyldig adresse Fornavn og efternavn Adresse CVR-nr. (hvis brugeren er en juridisk enhed) Brugeren accepterer, at de til enhver tid afgivne oplysninger kan videregives til Sportstiming og dette selskabs samarbejdspartnere. 2.5 Enhver bidragsyder eller projektejer kan til enhver tid slette sin brugerprofil fra hjemmesiden/platformen. Dette er dog ikke muligt for projektejere, som har et igangværende og uafsluttet projekt, uden at der gennemføres en annullering af det igangværende projekt og fuld tilbagebetaling af eventuelt modtagne midler til bidragsyderne. 3. FMTIC s forpligtelser 3.1 FMTIC er udelukkende en formidler af og crowdfunding platformen på denne hjemmeside. Platformen stilles til rådighed af FMTIC med henblik på at projektejere kan søge penge og/eller ressourcer til et af projektejeren eller projektejerne nærmere beskrevet og defineret projekt samt med henblik på, at interesserede bidragsydere af enhver art kan finde og støtte sådanne projekter økonomisk og/eller med relevante ressourcer.

3 Crowdfunding platformen, som stilles til rådighed af FMTIC, er etableret som et 3 forsøg af FMTIC, hvorfor FMTIC til enhver tid er berettiget til at træffe beslutning om at lukke crowdfunding platformen ned, uanset om der på tidspunktet for en sådan beslutning måtte være aktive og ikke afsluttede projekter på platformen. Såfremt FMTIC måtte beslutte, at lukke crowdfunding platformen vil midler doneret til endnu ikke afsluttede projekter blive tilbageført til bidragsyderne, og projektejerne må herefter søge støtte til deres projekt på anden vis. Hverken projektejere eller bidragsydere kan rette nogen form for krav mod FMTIC som følge af en sådan beslutning om lukning af crowdfunding platformen. 3.2 FMTIC gennemfører en screening af alle projekter inden disse uploades på hjemmesiden med henblik på at vejlede projektejerne efter bedste evne. Denne screening er udelukkende er service til projektejerne og kan ikke og skal ikke betragtes som nogen form for efterprøvning eller validering af et givent projekt. FMTIC påtager sig intet ansvar i forbindelse herom over for projektejerne eller bidragsyderne. 3.3 FMTIC påtager sig herudover ingen forpligtelser eller ansvar over for projektejerne eller bidragsyderne, ligesom FMTIC ikke på nogen måde er ansvarlig for de projekter, som fremgår af hjemmesiden eller holdninger, som kommer til udtryk i projektbeskrivelsen. 3.4 FMTIC faciliterer via hjemmesiden kontakten mellem projektejerne og bidragsyderne samt selve betalingsmodulet, hvorigennem bidragsyderne kan støtte projekter og projektejerne kan opnå udbetaling af de crowdfundede midler. Selve betalingsmodulet leveres og drives af Sportstiming. Alle donerede beløb håndteres og administreres af Sportstiming, indtil der sker udbetaling til projektejerne ved opnåelse af 100 % funding af et projekt. Eventuel tilbagebetaling af donerede midler sker ligeledes via Sportstiming i overensstemmelse med handelsbetingelserne. FMTIC er som følge af samarbejdet med Sportstiming og det faktum, at der via crowdfunding platformen gennemføres økonomiske transaktioner forpligtet til i forbindelse med brugeroprettelsen at indhente diverse identitetsoplysninger om den enkelte bruger med henblik på, at Sportstiming kan opfylde de dokumentationskrav, der stilles i henhold til lovgivningen om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Sådanne oplysninger indhentes og videregives til Sportstiming i overensstemmelse med de krav, der til enhver tid stilles af Sportstiming over for FMTIC. 4. Brugerens forpligtelser

4 4 4.1 Brugeren (projektejer eller bidragsyder) bærer det fulde ansvar for at sikre, at brugeren overholder den til enhver tid gældende lovgivning og for at indhente og opretholde alle godkendelser og tilladelser, som måtte være nødvendig for projektet og/eller brugerens virksomhed i øvrigt. 4.2 Projektejerne har alene det fulde ansvar for projektet, som der søges støtte til, herunder men ikke begrænset til dets validitet samt at projektet efter projektejernes bedste overbevisning ikke krænker tredjemands rettigheder. 4.3 Projektejerne er forpligtet til ikke at uploade materiale og/eller projekter, som projektejerne ved er falske, misvisende eller upræcise, ligesom der ikke må tilbydes rewards til bidragsyderne, som er ulovlige eller krænker tredjemands rettigheder. 4.4 Såfremt bidragsydere eller projektejere kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende andre brugere, herunder f.eks. navne, adresser og postadresse er disse oplysninger udelukkende bestemt for det konkrete projekt og må således under ingen omstændigheder anvendes i anden sammenhæng eller til andre formål, uden at der er indhentet udtrykkeligt samtykke hertil fra de pågældende. 4.5 Bidragsydere er forpligtet iagttage almindelig god skik i forbindelsen med anvendelsen af hjemmesiden/platformen, således at eventuelle kommentarer eller anden omtale af konkrete projekter til enhver tid foregår på en loyal og sober måde. 4.6 Enhver form for trusler, chikane, nedsættende eller stødende sprogbrug, injurier eller krænkende adfærd i øvrigt er ikke tilladt. 4.7 I det omfang projektejerne modtager personlige data vedrørende bidragsyderne i forbindelse med projektet, er projektejerne forpligtet til at overholde persondataloven og ikke videregive disse oplysninger til tredjemand. Projektejerne er ligeledes forpligtet til at overholde persondataloven i tilfælde, hvor projektejerne som led i projektet indsamler og registrerer personfølsomme oplysninger. 4.8 Såfremt man som bidragsyder eller projektejer handler i strid med ovenstående forpligtelser eller disse generelle betingelser og vilkår i øvrigt, er FMTIC til enhver tid efter eget skøn berettiget til at udelukke en bruger for fremtidigt brug af hjemmesiden/platformen. 5. Crowdfunding projekter aftalen mellem projektejer og bidragsyder

5 5 5.1 Når en eller flere projektejere uploader et projekt på hjemmesiden/platformen er dette et tilbud til potentielle bidragsydere om at indgå en aftale med projektejeren. Enhver bidragsyder, der aktivt vælger at støtte et projekt accepterer således projektejerens tilbud og der indgås dermed en aftale mellem projektejeren og bidragsyderen. FMTIC er ikke part i denne aftale. Aftalen er udelukkende en direkte aftale mellem projektejeren og bidragsyderen, som har de i pkt nævnte vilkår. 5.2 Såfremt et projekt opnå 100 % funding udbetales de crowdfundede midler til projektejeren, som er derefter er forpligtet til at gennemføre projektet samt opfylde eventuelle rewards. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med det fremlagte budget. Når projektejeren har gjort dette, har projektejeren opfyldt sine forpligtelser over for projektejerens bidragsydere. 5.3 Som økonomisk bidragsyder tilkøber du kun retten til de oplyste rewards. Du kan således ikke købe retten til opfindelser gjort undervejs i projektet eller andre rettigheder af nogen art til projektet. Kun projekts direkte deltagere kan gøre krav på opfindelser gjort under udførelsen af projektet og rettigheder i øvrigt af enhver form til projektet. Projektdeltagernes ansættelsesmæssige forhold afgør, hvilken kreds der har rettighederne til opfindelserne. Bliver du direkte involveret i projektet fordi du bidrager med arbejdstimer, indgår du en samarbejdsaftale med projektets ejere. Dine rettigheder til opfindelser eller andre immaterielle rettigheder skal reguleres i den indgåede aftale Det skal fremgå af projektbeskrivelsen, hvilken reward projektejeren tilbyder bidragsyderne som modydelse for deres bidrag samt de nærmere vilkår for leveringen af sådanne rewards. 5.5 Efter modtagelsen af crowdfundede midler kan projektejeren til enhver tid annullere projektet mod at tilbagebetale de modtagne midler til bidragsyderne, hvorefter der ikke længere består en forpligtende aftale mellem bidragsyderne og projektejeren. 5.6 Det påhviler projektejeren over for bidragsyderne, at yde en didikeret og professionel indsats med henblik på at gennemføre projektet som forudsat. Samtidig gøres bidragsyderne opmærksom på, at de ved at støtte et projekt støtter en innovationsproces, som ikke i alle tilfælde vil forløbe som planlagt, hvorfor der kan opstå ændringer eller forsinkelser, ligesom der kan indtræde omstændigheder, som forhindre projektejeren i at fuldføre projektet som forudsat. 5.7 Projektejeren har ikke levet op til sine forpligtelser over for bidragsyderne, hvis projektejeren ikke er i stand til at fuldføre projektet og levere aftalte rewards. Med

6 henblik på at afhjælpe dette, er projektejeren forpligtet til at anvende enhver 6 rimelig indsats på at finde en anden måde at fuldføre projektet på, herunder uploade fornøden information herom på platformen under projektet 5.8 Projektejeren er over for bidragsyderne forpligtet til at kunne dokumentere, at de modtagne midler er blevet anvendt på behørig vis i overensstemmelse med det oplyste budget, og at projektejeren har ydet en til enhver tid rimelig indsats for at fuldføre projektet som forudsat. Modtagne midler skal anvendes og administreres i overensstemmelse med fastlagte regnskabsregler gældende for den juridiske bevillingsmodtager (projektejerens ansættelsessted). 5.9 Såfremt et projekt ikke fuldføres er projektejerne forpligtet til at returnere eventuelle tilbageværende midler forholdsmæssigt til de bidragsydere, som ikke har modtaget en deres eventuelle reward I det omfang projektejerne modtager personlige data vedrørende bidragsyderne i forbindelse med projektet, er projektejerne forpligtet til at overholde persondataloven Projektejeren eller projektejerne er ene og alene ansvarlig(e) for opfyldelsen af de løfter som er afgivet over for bidragsyderne i forbindelse med projektet. Såfremt projektejeren/projektejerne ikke er i stand til at opfylde den indgåede aftale med bidragsyderne, kan projektejeren/projektejerne eventuelt være erstatningsansvarlige over for bidragsyderne efter dansk rets almindelige regler. 6. Rewards 6.1 FMTIC administrerer ikke rewards medmindre dette udtrykkeligt fremgår. Levering af rewards er udelukkende et anliggende mellem projektejer og investor, jf. pkt. 5.4, og der kan ikke rettes noget krav mod FMTIC i anledning heraf. 7. Betingelserne for funding 7.1 For alle projekter sker indbetaling i Danske Kroner. 7.2 De crowdfundede midler udbetales kun til projektejeren, såfremt et projekt opnår 100 % funding af det beløb, som projektejeren har søgt om. Bidragsyderne opkræves betaling samtidig med afgivelsen af løftet om at yde bidraget og indbetalte beløb opbevares og administreres af Sportstiming på en depot konto, som projektejeren

7 ikke har adgang til. Såfremt et projekt ikke opnår 100 % funding tilbagebetales 7 indbetalte beløb til de respektive bidragsydere. 7.3 Når et projekt har opnået 100 % funding og den fastsatte deadline for indbetaling af bidrag er udløbet, vil projektejeren få udbetalt det samlede beløb til en af projektejeren anvist konto (der kan udelukkende ske udbetaling til én bankkonto) 14 dage efter en kampagne er udløbet. Enhver udbetaling administreres og gennemføres af Sportstiming i henhold til Sportstimings til enhver tid gældende betingelser, hvilket projektejeren accepterer i forhold til FMTIC. 8. Betaling og gebyrer for brug af hjemmesiden og platformen 8.1 Oprettelsen af en brugerprofil er gratis. 8.2 Sportstiming beregner sig et honorar på 3 % af det samlede crowfundede beløb, som vil blive fratrukket i de crowdfundede midler forinden disse udbetales til projektejeren 8.3 Gebyrer og honorar til FMTIC s samarbejdspartnere, herunder Sportstiming er indeholdt i det opkrævede honorar på 3 %. Af de 3% udgør 1,5% kreditkort transaktionsgebyr, som dækker omkostninger til bankernes administration. Dette gebyr bliver imidlertid kun pålagt bidragsyderne i de tilfælde, hvor et projekt ikke opnår tilstrækkelig finansiering og pengene derfor skal betales tilbage. Hvis et projekt opnår fuld finansiering, vil gebyret i stedet blive trukket af det rejste projektbeløb som projektejeren får udbetalt. 8.4 Idet bidragsyderen ved sit bidrag betaler for modtagelsen af en reward, vil der blive tillagt moms til bidraget. 9. Ingen fortrydelsesret 9.1 Bidragsydere, der måtte være forbrugere (dvs. privat personer, der ved indbetalingen handler uden for deres erhverv) har 14 dages fortrydelsesret regnet gennemførelsen af indbetalingen/købet og kan således fortryde indbetalingen/købet inden for denne frist. Ved ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal henvendelse ske til [indsæt mailadresse]. Når et projekt har opnået 100 % funding og det samlede pengebeløb som følge heraf er udbetalt til projektejeren/projektejerne kan bidragsydere, der måtte være forbrugere, ikke længere fortryde deres indbetaling/køb. 9.2 Bidragsydere, der ikke kan anses som forbrugere i forbrugeraftalelovens forstand har ingen fortrydelsesret efter gennemførelsen af indbetalingen/købet.

8 8 10. Privatlivs- og cookiepolitik 10.1 Når du afgiver oplysninger til FMTIC i forbindelse med brugen af hjemmesiden/platformen (f.eks. navn, , adresse, identitetsoplysninger mv.) respekterer og beskytter FMTIC som dataansvarlig dine oplysninger efter bedste evne. Dine personlige data vil blive behandlet med henblik på at levere en platform til crowdfunding, hvor projektejere og bidragsydere mødes Personlige data, s, datafiler og andre personlige oplysninger, der knytter sig til dit login, vil naturligvis blive behandlet fortroligt og kun anvendt til de formål, der er angivet i disse generelle betingelser og vilkår. Enhver mistanke om misbrug, chikane, kriminelle aktiviteter og lignende vil imidlertid berettige FMTIC til at videregive de nødvendige oplysninger til politiet FMTIC kan ikke holdes ansvarlig for, at tredjemand uretmæssigt opnår adgang til de oplysninger, der er afgivet til FMTIC Modtagne personlige oplysninger vil ikke blive solgt, udlejet eller videregivet til tredjemand. FMTIC kan dog videregive oplysninger til Sportstiming i det nødvendige omfang, ligesom det udtrykkeligt accepteres, at Sportstiming videregiver modtagne oplysninger til Sportstimings koncernforbundne selskaber, underleverandører og samarbejdspartnere, når dette er nødvendigt med henblik på Sportstimings opfyldelse af sine forpligtelser over for FMTIC og sine forpligtelser som betalingstjenesteudbyder. Projektejere vil endvidere modtage oplysninger om bidragsydernes brugernavn, kontaktoplysninger, det donerede beløb,valg af reward. Projektejerne modtager aldrig bidragsydernes kreditkortoplysninger eller andre betalingsoplysninger. I de projekter som involverer Aahus Universitet, vil de før nævnte oplysninger også blive videregivet til Aahus Universitet Modtagne og registrerede oplysninger, er reguleret af persondataloven. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: I tilknytning hertil skal vi gøre opmærksom på, at du i medfør af persondataloven har ret til at gøre indsigelse mod såvel indsamlingen som den videre behandling af nævnte oplysninger, samt at du med visse lovbestemte undtagelser, har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

9 Du kan til enhver tid få slettet registrerede oplysninger ved at skrive til os, ligesom du kan gøre indsigelse mod de data, vi har registreret om dig. Dine oplysninger vil ligeledes blive slettet, såfremt du sletter din brugerprofil på hjemmesiden/platformen På hjemmesiden/platformen anvendes der cookies, og FMTIC logger din færden på hjemmesiden/platformen. En cookie er en simpel tekstfil, som gør hjemmesiden/platformen i stand til at genkende dig, når du vender tilbage hertil. Alle cookies benyttet af hjemmesiden/platformen er sikre og understøttes af alle standard internet browsere. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk De cookies som sendes til dig fra hjemmesiden/platformen vil blive opbevaret i 24 måneder fra sidste besøg på hjemmesiden. Perioden forlænges således hver gang hjemmesiden besøges Cookies anvendes for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, hvorved der opnås mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Cookies anvendes endvidere til levering af målrettede online annoncer. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende. Ved alle reklameformater registreres det, hvorvidt du klikker på de leverede annoncer Følgende samarbejdspartnere sender cookies via vores website, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites: [Vores samarbejdspartnere: Dentsu Aegis Network, som har udviklet og hoster hjemmesiden crowdswhocare.com på vegne af FMTIC] Enhver henvendelse, herunder spørgsmål, vedrørende personoplysninger og cookies bedes rettet til: Foreningen Medtech Innovation Consortium Tueager Aarhus N

10 11. Rettigheder MTIC har bortset fra indholdet af projekterne alle rettigheder til indholdet på hjemmesiden/platformen. Bidragsydere og projektejere er forpligtet til at respektere FMTIC rettigheder i enhver henseende Projektejeren acceptere, at FMTIC og andre der agere på vegne af FMTIC vederlagsfrit kan anvende det materiale, som indleveres til FMTIC eller uploades på hjemmesiden/platformen. I den forbindelse accepteres det, at FMTIC og andre der agere på vegne af FMTIC kan redigere i eller oversætte det materiale som leveres Projektejeren indestår ubegrænset over for FMTIC for, at der ikke indleveres eller uploades materiale, som projektejeren ikke har rettighederne til selv at anvende og lade FMTIC og andre der agere på vegne af FMTIC anvende Enhver form for betaling af royalty eller vederlag for brugen af indleveret eller uploaded materiale er udelukkende projektejerens ansvar og projektejeren er forpligtet til ubegrænset at friholde FMTIC for ethvert krav i relation hertil. 12. Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer) 12.1 Ethvert ansvar for et givent projekt og færdiggørelsen heraf påhviler projektejeren i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem projektejeren og bidragsyderne og FMTIC fraskriver sig ethvert ansvar herfor, ligesom FMTIC ikke stiller nogen form for garantier over for projektejere eller bidragsydere. FMTIC hverken overvåger eller garanterer punktligheden i nogen projekter, og FMTIC anbefaler eller godkender ikke noget indhold, som brugere uploader på hjemmesiden/platformen FMTIC er ikke ansvarlig for nogen direkte eller tab eller driftstab, som måtte være relateret til projektejeren eller bidragsyderens anvendelse af hjemmesiden/platformen, som stilles til rådighed af FMTIC. FMTIC involverer sig ikke og er ikke forpligtet til at involvere sig i tvister mellem brugere, eller mellem brugere og tredjemand i relation til anvendelsen af hjemmesiden/platformen Når du som bidragsydere eller projektejere anvender hjemmesiden/platformen giver du afkald på at holde FMTIC ansvarlig enhver form for krav, herunder men ikke begrænset til kendte eller ukendte, forventelige eller uforventede, oplyst eller uoplyste krav på erstatning, som udspringer af eller på nogen anden måde relaterer sig brugen af hjemmesiden/platformen eller andre tvister, der udspringer heraf.

11 12.4 Såvel bidragsydere som projektejere accepterer, at FMTIC anvender Sportstiming 11 som betalingstjenesteudbyder, hvilket selskab er en selvstændig juridisk enhed, hvorfor FMTIC ikke påtager sig noget ansvar for de ydelser, der leveres af Sportstiming Hjemmesiden/platformen kan indeholde links til andre hjemmesider. FMTIC er ikke ansvarlig for sådanne links eller indholdet af andre hjemmesider, ligesom FMTIC ikke har kontrol over eller godkender andre hjemmesider og eksterne links FMTIC er ikke på nogen måde ansvarlig for de skatteretlig konsekvenser forbundet med at donere eller modtage penge og/eller ydelser via hjemmesiden/platformen. Ansvaret herfor påhviler udelukkende de enkelte bidragsydere og projektejere. Enhver form for vejledning i relation til skattemæssige forhold ydet af FMTIC kan ikke anses som forpligtende rådgivning af nogen art, hvorfor bidragsydere såvel som projektejere opfordres til at selv søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser forbundet med at donere eller modtage penge og/eller ydelser i forbindelse med brug af hjemmesiden/platformen. Såfremt den enkelte bidragsyder eller projektejer har brug for skatteretlig vejledning henvises vedkommende til at kontakte egen rådgiver eller alternativt Skat (www.skat.dk). 13. Lovvalg og værneting 13.1 Enhver tvist som udspringer af aftalen mellem FMTIC og brugerne (bidragsydere og projektejere) af hjemmesiden/platformen (disse generelle betingelser og vilkår) og/eller af selve brugen af hjemmesiden/platformen skal udelukkende og eksklusivt være underlagt dansk ret og afgøres ved de almindelige domstole med værneting ved Retten i Aarhus, hvor processproget skal være dansk.

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK Det er vigtigt for 7913, at du som forsikringstager og oprettet bruger på 7913's internetportal på www.7913.dk (herefter "Portalen"), er tryg ved alle

Læs mere

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar.

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar. BETINGELSER Gældende per 15. maj 2015 Generelle bestemmelser Når kunden har indgået en aftale med Plusdeal ApS, opbevarer Plusdeal ApS oplysninger om ordren. Kunden kan se disse ved at logge ind under

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron Handelsbetingelser Bestilling På badstil.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

PRIVATKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI OPLYSNING OM FORTYDELSESRET

PRIVATKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI OPLYSNING OM FORTYDELSESRET PRIVATKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI OPLYSNING OM FORTYDELSESRET Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere