Generelle betingelser og vilkår for brug af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com"

Transkript

1 Generelle betingelser og vilkår for brug af 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden (herefter hjemmesiden/platformen ), herunder levering af ydelser fra FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM, herunder men ikke begrænset til sammes forbundne selskaber, repræsentanter, konsulenter, medarbejdere og samarbejdspartnere (herefter til sammen benævnt FMTIC ) uanset om denne brug sker som projektejer eller bidragsyder til projekter på hjemmesiden/platformen. 1.2 Ved oprettelse som bruger på hjemmesiden/platformen accepterer du disse generelle betingelser og vilkår samt vores privatlivspolitik. Nærværende generelle betingelser og vilkår kan ændres fra tid til anden, når FMTIC finder dette relevant. I så fald vil du bliver informeret herom enten ved information herom på hjemmesiden eller via . Såfremt du herefter anvender efter en gennemført ændring af disse generelle betingelser og vilkår vil du blive anmodet om aktivt at acceptere de reviderede betingelser og vilkår, før du kan fortsætte med at anvende hjemmesiden. 1.3 FMTIC samarbejdet med Sportstiming ApS (CVR-nr ), Skanderborgvej 242, 8260 Viby (herefter benævnt Sportstiming ) omkring betalingsmodulet, som anvendes på hjemmesiden/platformen og anvender således Sportstiming som betalingstjenesteudbyder. Når du som bidragsyder eller projektejer anvender hjemmesiden/platformen accepterer du samtidig Sportimings til enhver tid gældende betingelser og vilkår. 2. Registrering som bruger 2.1 Du kan gennemse hjemmesiden uden at oprette en konto, men såfremt du skal anvende funktionerne på hjemmesiden enten som projektejer eller bidragsyder skal du registrer dig som bruger. Enhver information som afgives i forbindelse hermed skal være korrekt og fuldstændig. 2.2 Det er ikke tilladt at oprette en falsk brugerprofil, udgive sig for andre end en selv, eller at avende et brugernavn eller lignende som kan virke stødende eller som krænker tredjemands rettigheder.

2 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for enhver aktivitet på brugerens konto, 2 ligesom brugeren er ansvarlig for at loginkoden holdes fortrolig. Såfremt du oplever eller har mistanke om at nogen uretmæssigt har anvendt din konto skal du straks give meddelelse herom til 2.3 For at oprette en brugerprofil skal du være mindst 18 år gammel, og FMTIC forbeholder sig ret til at anmode om dokumentation herfor. For at oprette en brugerprofil skal der vælges et brugernavn og en loginkode. Du kan vælge enten at blive registreret som projektejer eller bidragsyder. Som projektejer får du adgang til at uploade og administrere dit projekt efter gennemført succesfuld screening af projektet foretaget af FMTIC. Som bidragsyder får du adgang til at se aktive og gennemførte projekter samt foretage bidrag til disse. 2.4 Brugere (dvs. både bidragsydere og projektejere) der er fysiske personer skal i forbindelse med oprettelsen afgive følgende basisoplysninger med henblik på autentificering og godkendelse til gennemførelse af transaktioner samt i øvrigt opfylde eventuelle yderligere krav, som til enhver tid måtte blive stillet af Sportstiming og/eller deres samarbejdspartnere: Gyldig adresse Fornavn og efternavn Adresse CVR-nr. (hvis brugeren er en juridisk enhed) Brugeren accepterer, at de til enhver tid afgivne oplysninger kan videregives til Sportstiming og dette selskabs samarbejdspartnere. 2.5 Enhver bidragsyder eller projektejer kan til enhver tid slette sin brugerprofil fra hjemmesiden/platformen. Dette er dog ikke muligt for projektejere, som har et igangværende og uafsluttet projekt, uden at der gennemføres en annullering af det igangværende projekt og fuld tilbagebetaling af eventuelt modtagne midler til bidragsyderne. 3. FMTIC s forpligtelser 3.1 FMTIC er udelukkende en formidler af og crowdfunding platformen på denne hjemmeside. Platformen stilles til rådighed af FMTIC med henblik på at projektejere kan søge penge og/eller ressourcer til et af projektejeren eller projektejerne nærmere beskrevet og defineret projekt samt med henblik på, at interesserede bidragsydere af enhver art kan finde og støtte sådanne projekter økonomisk og/eller med relevante ressourcer.

3 Crowdfunding platformen, som stilles til rådighed af FMTIC, er etableret som et 3 forsøg af FMTIC, hvorfor FMTIC til enhver tid er berettiget til at træffe beslutning om at lukke crowdfunding platformen ned, uanset om der på tidspunktet for en sådan beslutning måtte være aktive og ikke afsluttede projekter på platformen. Såfremt FMTIC måtte beslutte, at lukke crowdfunding platformen vil midler doneret til endnu ikke afsluttede projekter blive tilbageført til bidragsyderne, og projektejerne må herefter søge støtte til deres projekt på anden vis. Hverken projektejere eller bidragsydere kan rette nogen form for krav mod FMTIC som følge af en sådan beslutning om lukning af crowdfunding platformen. 3.2 FMTIC gennemfører en screening af alle projekter inden disse uploades på hjemmesiden med henblik på at vejlede projektejerne efter bedste evne. Denne screening er udelukkende er service til projektejerne og kan ikke og skal ikke betragtes som nogen form for efterprøvning eller validering af et givent projekt. FMTIC påtager sig intet ansvar i forbindelse herom over for projektejerne eller bidragsyderne. 3.3 FMTIC påtager sig herudover ingen forpligtelser eller ansvar over for projektejerne eller bidragsyderne, ligesom FMTIC ikke på nogen måde er ansvarlig for de projekter, som fremgår af hjemmesiden eller holdninger, som kommer til udtryk i projektbeskrivelsen. 3.4 FMTIC faciliterer via hjemmesiden kontakten mellem projektejerne og bidragsyderne samt selve betalingsmodulet, hvorigennem bidragsyderne kan støtte projekter og projektejerne kan opnå udbetaling af de crowdfundede midler. Selve betalingsmodulet leveres og drives af Sportstiming. Alle donerede beløb håndteres og administreres af Sportstiming, indtil der sker udbetaling til projektejerne ved opnåelse af 100 % funding af et projekt. Eventuel tilbagebetaling af donerede midler sker ligeledes via Sportstiming i overensstemmelse med handelsbetingelserne. FMTIC er som følge af samarbejdet med Sportstiming og det faktum, at der via crowdfunding platformen gennemføres økonomiske transaktioner forpligtet til i forbindelse med brugeroprettelsen at indhente diverse identitetsoplysninger om den enkelte bruger med henblik på, at Sportstiming kan opfylde de dokumentationskrav, der stilles i henhold til lovgivningen om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Sådanne oplysninger indhentes og videregives til Sportstiming i overensstemmelse med de krav, der til enhver tid stilles af Sportstiming over for FMTIC. 4. Brugerens forpligtelser

4 4 4.1 Brugeren (projektejer eller bidragsyder) bærer det fulde ansvar for at sikre, at brugeren overholder den til enhver tid gældende lovgivning og for at indhente og opretholde alle godkendelser og tilladelser, som måtte være nødvendig for projektet og/eller brugerens virksomhed i øvrigt. 4.2 Projektejerne har alene det fulde ansvar for projektet, som der søges støtte til, herunder men ikke begrænset til dets validitet samt at projektet efter projektejernes bedste overbevisning ikke krænker tredjemands rettigheder. 4.3 Projektejerne er forpligtet til ikke at uploade materiale og/eller projekter, som projektejerne ved er falske, misvisende eller upræcise, ligesom der ikke må tilbydes rewards til bidragsyderne, som er ulovlige eller krænker tredjemands rettigheder. 4.4 Såfremt bidragsydere eller projektejere kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende andre brugere, herunder f.eks. navne, adresser og postadresse er disse oplysninger udelukkende bestemt for det konkrete projekt og må således under ingen omstændigheder anvendes i anden sammenhæng eller til andre formål, uden at der er indhentet udtrykkeligt samtykke hertil fra de pågældende. 4.5 Bidragsydere er forpligtet iagttage almindelig god skik i forbindelsen med anvendelsen af hjemmesiden/platformen, således at eventuelle kommentarer eller anden omtale af konkrete projekter til enhver tid foregår på en loyal og sober måde. 4.6 Enhver form for trusler, chikane, nedsættende eller stødende sprogbrug, injurier eller krænkende adfærd i øvrigt er ikke tilladt. 4.7 I det omfang projektejerne modtager personlige data vedrørende bidragsyderne i forbindelse med projektet, er projektejerne forpligtet til at overholde persondataloven og ikke videregive disse oplysninger til tredjemand. Projektejerne er ligeledes forpligtet til at overholde persondataloven i tilfælde, hvor projektejerne som led i projektet indsamler og registrerer personfølsomme oplysninger. 4.8 Såfremt man som bidragsyder eller projektejer handler i strid med ovenstående forpligtelser eller disse generelle betingelser og vilkår i øvrigt, er FMTIC til enhver tid efter eget skøn berettiget til at udelukke en bruger for fremtidigt brug af hjemmesiden/platformen. 5. Crowdfunding projekter aftalen mellem projektejer og bidragsyder

5 5 5.1 Når en eller flere projektejere uploader et projekt på hjemmesiden/platformen er dette et tilbud til potentielle bidragsydere om at indgå en aftale med projektejeren. Enhver bidragsyder, der aktivt vælger at støtte et projekt accepterer således projektejerens tilbud og der indgås dermed en aftale mellem projektejeren og bidragsyderen. FMTIC er ikke part i denne aftale. Aftalen er udelukkende en direkte aftale mellem projektejeren og bidragsyderen, som har de i pkt nævnte vilkår. 5.2 Såfremt et projekt opnå 100 % funding udbetales de crowdfundede midler til projektejeren, som er derefter er forpligtet til at gennemføre projektet samt opfylde eventuelle rewards. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med det fremlagte budget. Når projektejeren har gjort dette, har projektejeren opfyldt sine forpligtelser over for projektejerens bidragsydere. 5.3 Som økonomisk bidragsyder tilkøber du kun retten til de oplyste rewards. Du kan således ikke købe retten til opfindelser gjort undervejs i projektet eller andre rettigheder af nogen art til projektet. Kun projekts direkte deltagere kan gøre krav på opfindelser gjort under udførelsen af projektet og rettigheder i øvrigt af enhver form til projektet. Projektdeltagernes ansættelsesmæssige forhold afgør, hvilken kreds der har rettighederne til opfindelserne. Bliver du direkte involveret i projektet fordi du bidrager med arbejdstimer, indgår du en samarbejdsaftale med projektets ejere. Dine rettigheder til opfindelser eller andre immaterielle rettigheder skal reguleres i den indgåede aftale Det skal fremgå af projektbeskrivelsen, hvilken reward projektejeren tilbyder bidragsyderne som modydelse for deres bidrag samt de nærmere vilkår for leveringen af sådanne rewards. 5.5 Efter modtagelsen af crowdfundede midler kan projektejeren til enhver tid annullere projektet mod at tilbagebetale de modtagne midler til bidragsyderne, hvorefter der ikke længere består en forpligtende aftale mellem bidragsyderne og projektejeren. 5.6 Det påhviler projektejeren over for bidragsyderne, at yde en didikeret og professionel indsats med henblik på at gennemføre projektet som forudsat. Samtidig gøres bidragsyderne opmærksom på, at de ved at støtte et projekt støtter en innovationsproces, som ikke i alle tilfælde vil forløbe som planlagt, hvorfor der kan opstå ændringer eller forsinkelser, ligesom der kan indtræde omstændigheder, som forhindre projektejeren i at fuldføre projektet som forudsat. 5.7 Projektejeren har ikke levet op til sine forpligtelser over for bidragsyderne, hvis projektejeren ikke er i stand til at fuldføre projektet og levere aftalte rewards. Med

6 henblik på at afhjælpe dette, er projektejeren forpligtet til at anvende enhver 6 rimelig indsats på at finde en anden måde at fuldføre projektet på, herunder uploade fornøden information herom på platformen under projektet 5.8 Projektejeren er over for bidragsyderne forpligtet til at kunne dokumentere, at de modtagne midler er blevet anvendt på behørig vis i overensstemmelse med det oplyste budget, og at projektejeren har ydet en til enhver tid rimelig indsats for at fuldføre projektet som forudsat. Modtagne midler skal anvendes og administreres i overensstemmelse med fastlagte regnskabsregler gældende for den juridiske bevillingsmodtager (projektejerens ansættelsessted). 5.9 Såfremt et projekt ikke fuldføres er projektejerne forpligtet til at returnere eventuelle tilbageværende midler forholdsmæssigt til de bidragsydere, som ikke har modtaget en deres eventuelle reward I det omfang projektejerne modtager personlige data vedrørende bidragsyderne i forbindelse med projektet, er projektejerne forpligtet til at overholde persondataloven Projektejeren eller projektejerne er ene og alene ansvarlig(e) for opfyldelsen af de løfter som er afgivet over for bidragsyderne i forbindelse med projektet. Såfremt projektejeren/projektejerne ikke er i stand til at opfylde den indgåede aftale med bidragsyderne, kan projektejeren/projektejerne eventuelt være erstatningsansvarlige over for bidragsyderne efter dansk rets almindelige regler. 6. Rewards 6.1 FMTIC administrerer ikke rewards medmindre dette udtrykkeligt fremgår. Levering af rewards er udelukkende et anliggende mellem projektejer og investor, jf. pkt. 5.4, og der kan ikke rettes noget krav mod FMTIC i anledning heraf. 7. Betingelserne for funding 7.1 For alle projekter sker indbetaling i Danske Kroner. 7.2 De crowdfundede midler udbetales kun til projektejeren, såfremt et projekt opnår 100 % funding af det beløb, som projektejeren har søgt om. Bidragsyderne opkræves betaling samtidig med afgivelsen af løftet om at yde bidraget og indbetalte beløb opbevares og administreres af Sportstiming på en depot konto, som projektejeren

7 ikke har adgang til. Såfremt et projekt ikke opnår 100 % funding tilbagebetales 7 indbetalte beløb til de respektive bidragsydere. 7.3 Når et projekt har opnået 100 % funding og den fastsatte deadline for indbetaling af bidrag er udløbet, vil projektejeren få udbetalt det samlede beløb til en af projektejeren anvist konto (der kan udelukkende ske udbetaling til én bankkonto) 14 dage efter en kampagne er udløbet. Enhver udbetaling administreres og gennemføres af Sportstiming i henhold til Sportstimings til enhver tid gældende betingelser, hvilket projektejeren accepterer i forhold til FMTIC. 8. Betaling og gebyrer for brug af hjemmesiden og platformen 8.1 Oprettelsen af en brugerprofil er gratis. 8.2 Sportstiming beregner sig et honorar på 3 % af det samlede crowfundede beløb, som vil blive fratrukket i de crowdfundede midler forinden disse udbetales til projektejeren 8.3 Gebyrer og honorar til FMTIC s samarbejdspartnere, herunder Sportstiming er indeholdt i det opkrævede honorar på 3 %. Af de 3% udgør 1,5% kreditkort transaktionsgebyr, som dækker omkostninger til bankernes administration. Dette gebyr bliver imidlertid kun pålagt bidragsyderne i de tilfælde, hvor et projekt ikke opnår tilstrækkelig finansiering og pengene derfor skal betales tilbage. Hvis et projekt opnår fuld finansiering, vil gebyret i stedet blive trukket af det rejste projektbeløb som projektejeren får udbetalt. 8.4 Idet bidragsyderen ved sit bidrag betaler for modtagelsen af en reward, vil der blive tillagt moms til bidraget. 9. Ingen fortrydelsesret 9.1 Bidragsydere, der måtte være forbrugere (dvs. privat personer, der ved indbetalingen handler uden for deres erhverv) har 14 dages fortrydelsesret regnet gennemførelsen af indbetalingen/købet og kan således fortryde indbetalingen/købet inden for denne frist. Ved ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal henvendelse ske til [indsæt mailadresse]. Når et projekt har opnået 100 % funding og det samlede pengebeløb som følge heraf er udbetalt til projektejeren/projektejerne kan bidragsydere, der måtte være forbrugere, ikke længere fortryde deres indbetaling/køb. 9.2 Bidragsydere, der ikke kan anses som forbrugere i forbrugeraftalelovens forstand har ingen fortrydelsesret efter gennemførelsen af indbetalingen/købet.

8 8 10. Privatlivs- og cookiepolitik 10.1 Når du afgiver oplysninger til FMTIC i forbindelse med brugen af hjemmesiden/platformen (f.eks. navn, , adresse, identitetsoplysninger mv.) respekterer og beskytter FMTIC som dataansvarlig dine oplysninger efter bedste evne. Dine personlige data vil blive behandlet med henblik på at levere en platform til crowdfunding, hvor projektejere og bidragsydere mødes Personlige data, s, datafiler og andre personlige oplysninger, der knytter sig til dit login, vil naturligvis blive behandlet fortroligt og kun anvendt til de formål, der er angivet i disse generelle betingelser og vilkår. Enhver mistanke om misbrug, chikane, kriminelle aktiviteter og lignende vil imidlertid berettige FMTIC til at videregive de nødvendige oplysninger til politiet FMTIC kan ikke holdes ansvarlig for, at tredjemand uretmæssigt opnår adgang til de oplysninger, der er afgivet til FMTIC Modtagne personlige oplysninger vil ikke blive solgt, udlejet eller videregivet til tredjemand. FMTIC kan dog videregive oplysninger til Sportstiming i det nødvendige omfang, ligesom det udtrykkeligt accepteres, at Sportstiming videregiver modtagne oplysninger til Sportstimings koncernforbundne selskaber, underleverandører og samarbejdspartnere, når dette er nødvendigt med henblik på Sportstimings opfyldelse af sine forpligtelser over for FMTIC og sine forpligtelser som betalingstjenesteudbyder. Projektejere vil endvidere modtage oplysninger om bidragsydernes brugernavn, kontaktoplysninger, det donerede beløb,valg af reward. Projektejerne modtager aldrig bidragsydernes kreditkortoplysninger eller andre betalingsoplysninger. I de projekter som involverer Aahus Universitet, vil de før nævnte oplysninger også blive videregivet til Aahus Universitet Modtagne og registrerede oplysninger, er reguleret af persondataloven. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: I tilknytning hertil skal vi gøre opmærksom på, at du i medfør af persondataloven har ret til at gøre indsigelse mod såvel indsamlingen som den videre behandling af nævnte oplysninger, samt at du med visse lovbestemte undtagelser, har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

9 Du kan til enhver tid få slettet registrerede oplysninger ved at skrive til os, ligesom du kan gøre indsigelse mod de data, vi har registreret om dig. Dine oplysninger vil ligeledes blive slettet, såfremt du sletter din brugerprofil på hjemmesiden/platformen På hjemmesiden/platformen anvendes der cookies, og FMTIC logger din færden på hjemmesiden/platformen. En cookie er en simpel tekstfil, som gør hjemmesiden/platformen i stand til at genkende dig, når du vender tilbage hertil. Alle cookies benyttet af hjemmesiden/platformen er sikre og understøttes af alle standard internet browsere. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk De cookies som sendes til dig fra hjemmesiden/platformen vil blive opbevaret i 24 måneder fra sidste besøg på hjemmesiden. Perioden forlænges således hver gang hjemmesiden besøges Cookies anvendes for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, hvorved der opnås mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Cookies anvendes endvidere til levering af målrettede online annoncer. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende. Ved alle reklameformater registreres det, hvorvidt du klikker på de leverede annoncer Følgende samarbejdspartnere sender cookies via vores website, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites: [Vores samarbejdspartnere: Dentsu Aegis Network, som har udviklet og hoster hjemmesiden crowdswhocare.com på vegne af FMTIC] Enhver henvendelse, herunder spørgsmål, vedrørende personoplysninger og cookies bedes rettet til: Foreningen Medtech Innovation Consortium Tueager Aarhus N

10 11. Rettigheder MTIC har bortset fra indholdet af projekterne alle rettigheder til indholdet på hjemmesiden/platformen. Bidragsydere og projektejere er forpligtet til at respektere FMTIC rettigheder i enhver henseende Projektejeren acceptere, at FMTIC og andre der agere på vegne af FMTIC vederlagsfrit kan anvende det materiale, som indleveres til FMTIC eller uploades på hjemmesiden/platformen. I den forbindelse accepteres det, at FMTIC og andre der agere på vegne af FMTIC kan redigere i eller oversætte det materiale som leveres Projektejeren indestår ubegrænset over for FMTIC for, at der ikke indleveres eller uploades materiale, som projektejeren ikke har rettighederne til selv at anvende og lade FMTIC og andre der agere på vegne af FMTIC anvende Enhver form for betaling af royalty eller vederlag for brugen af indleveret eller uploaded materiale er udelukkende projektejerens ansvar og projektejeren er forpligtet til ubegrænset at friholde FMTIC for ethvert krav i relation hertil. 12. Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer) 12.1 Ethvert ansvar for et givent projekt og færdiggørelsen heraf påhviler projektejeren i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem projektejeren og bidragsyderne og FMTIC fraskriver sig ethvert ansvar herfor, ligesom FMTIC ikke stiller nogen form for garantier over for projektejere eller bidragsydere. FMTIC hverken overvåger eller garanterer punktligheden i nogen projekter, og FMTIC anbefaler eller godkender ikke noget indhold, som brugere uploader på hjemmesiden/platformen FMTIC er ikke ansvarlig for nogen direkte eller tab eller driftstab, som måtte være relateret til projektejeren eller bidragsyderens anvendelse af hjemmesiden/platformen, som stilles til rådighed af FMTIC. FMTIC involverer sig ikke og er ikke forpligtet til at involvere sig i tvister mellem brugere, eller mellem brugere og tredjemand i relation til anvendelsen af hjemmesiden/platformen Når du som bidragsydere eller projektejere anvender hjemmesiden/platformen giver du afkald på at holde FMTIC ansvarlig enhver form for krav, herunder men ikke begrænset til kendte eller ukendte, forventelige eller uforventede, oplyst eller uoplyste krav på erstatning, som udspringer af eller på nogen anden måde relaterer sig brugen af hjemmesiden/platformen eller andre tvister, der udspringer heraf.

11 12.4 Såvel bidragsydere som projektejere accepterer, at FMTIC anvender Sportstiming 11 som betalingstjenesteudbyder, hvilket selskab er en selvstændig juridisk enhed, hvorfor FMTIC ikke påtager sig noget ansvar for de ydelser, der leveres af Sportstiming Hjemmesiden/platformen kan indeholde links til andre hjemmesider. FMTIC er ikke ansvarlig for sådanne links eller indholdet af andre hjemmesider, ligesom FMTIC ikke har kontrol over eller godkender andre hjemmesider og eksterne links FMTIC er ikke på nogen måde ansvarlig for de skatteretlig konsekvenser forbundet med at donere eller modtage penge og/eller ydelser via hjemmesiden/platformen. Ansvaret herfor påhviler udelukkende de enkelte bidragsydere og projektejere. Enhver form for vejledning i relation til skattemæssige forhold ydet af FMTIC kan ikke anses som forpligtende rådgivning af nogen art, hvorfor bidragsydere såvel som projektejere opfordres til at selv søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser forbundet med at donere eller modtage penge og/eller ydelser i forbindelse med brug af hjemmesiden/platformen. Såfremt den enkelte bidragsyder eller projektejer har brug for skatteretlig vejledning henvises vedkommende til at kontakte egen rådgiver eller alternativt Skat (www.skat.dk). 13. Lovvalg og værneting 13.1 Enhver tvist som udspringer af aftalen mellem FMTIC og brugerne (bidragsydere og projektejere) af hjemmesiden/platformen (disse generelle betingelser og vilkår) og/eller af selve brugen af hjemmesiden/platformen skal udelukkende og eksklusivt være underlagt dansk ret og afgøres ved de almindelige domstole med værneting ved Retten i Aarhus, hvor processproget skal være dansk.

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

Produktet. Fortrydelsesret og samtykke til bortfald af samme. Diætklinikken ApS. Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648

Produktet. Fortrydelsesret og samtykke til bortfald af samme. Diætklinikken ApS. Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648 Diætklinikken ApS Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648 5195 1012 info@diaetisthuset.dk Produktet Standardabonnement -Diaetisthuset.dk s sundhedsklub tilbyder online kost- og motionsvejledning

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Generelle vilkår og handelsbetingelser

Generelle vilkår og handelsbetingelser Generelle vilkår og handelsbetingelser De følgende brugsvilkår og handelsbetingelser (herefter benævnt Betingelser ) regulerer adgang til eller anvendelse af dig, en enkeltperson, fra et hvilket som helst

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Boliga ApS vilkår og betingelser

Boliga ApS vilkår og betingelser Boliga ApS vilkår og betingelser Gældende fra d. 01.03.2015 Boliga ApS generelle vilkår og betingelser 1. Introduktion Velkommen til Boliga, Boliga Selvsalg og Boliga Lejnu, der er en del af Boliga ApS,

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aktuelle betingelser autobutler.dk

Aktuelle betingelser autobutler.dk Aktuelle betingelser autobutler.dk Brugervilkår for køretøjsejere Ved at oprette en brugerprofil som køretøjsejer på autobutler.dk accepterer du disse brugervilkår, og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS.

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Gennerelle oplysninger: Iversen Company ApS. mail@iversen.company www.iversen.company Cvr. 35893148 Tlf.: 9396 9030 Etableringsår 2014 Varebestilling Varer fra

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG 1. GENERELT 1.1. Medmindre andet konkret er aftalt, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver rådgivningsydelse (opdraget),

Læs mere

Vilkår for brug. Vigtig information før påbegyndt anvendelse, samt general information. Læs venligst følgende grundigt.

Vilkår for brug. Vigtig information før påbegyndt anvendelse, samt general information. Læs venligst følgende grundigt. Vilkår for brug. Vigtig information før påbegyndt anvendelse, samt general information. Tak fordi du har valgt at tegne forsikringer hos gigga. Vi bestræber os på at yde den bedste service, så vi kan hjælpe

Læs mere

Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken

Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken Naturture Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken 25-07-2014 Billetsalg til sæsonens Langli-ture og krondyruge købes i netbutikken. Du finder linket "Køb billet til naturture"

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Betingelser for Alka tank&tjen.

Betingelser for Alka tank&tjen. Betingelser for Alka tank&tjen. Forbrugere Gælder fra 25. oktober 2016 Indledning Alka tank&tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere