Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 12 Adresse: Nørregade 36 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: kr./år 219,46 MWh Energimærke Lavt forbrug A B Oplyst for perioden: Fjernvarme: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. C D E F G Højt forbrug D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid 1 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. 2 Udvendig efterisolering af flad tag ved lagerlokale med 250 mm. 481 kwh el kwh kr kr. 3,3 år kwh kr kr. 23,1 år 3 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg. 543 kwh el kr kr. 6,9 år 4 Efterisolering af massive (24 cm) ydervægge med 200 mm. 5 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. 6 Isolering af uisoleret varmefordelingsrør, tilslutningsrør og varmtbrugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder under Anholtsgade kwh kr kr. 30,7 år kwh kr kr. 38,5 år kwh kr kr. 9,8 år

2 SIDE 2 AF 12 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde.

3 SIDE 3 AF 12 Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedringer Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms 7 Efterisolering af øvrige massive ydervægge med 200 mm kwh kr. 8 Montering af forsatsruder (2 lags energirude) på vinduer med 1 lag glas kwh kr. 9 Udskiftning af uisoleret yderdør i Anholtsgade kwh 10 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer kwh 400 kr kr. 11 Efterisolering af tagkonstruktioner i Nørregade 36 op til min. 250 mm isolering. 12 Efterisolering af varmefordelingsrør, tilslutningsrør og vartbrugsvandsrør i kælder under Anholtsgade kwh 210 kwh 500 kr. 84 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Dette Energimærke omhandler den samlede ejendom Nørregade 36 og Anholtsgade 9. Ejendommen Nørregade er opført i 1868 og ejendommen Anholtsgade 9 er opført i Ejendommen Nørregade 36 benyttes hovedsagelig til beboelse - 5 lejligheder, samt erhverv i hele stueetagen ved butik og café, samt ved lægekonsultation i 1. sal th. Ejendommen Anholtsgade 9 benyttes til beboelse - 8 lejligheder. Ejendommen er sammenbygget med naboejendomme ved gavle. Tilstede ved besigtigelserne var vicevært Carsten Olesen, som bistod med besvarelse af diverse praktiske og tekniske spørgsmål. Der er besigtiget i følgende lejemål i Nørregade 36: 3. sal th, og 3. sal tv (tagetagen), samt i butik i stueetagen. Der er besigtiget i følgende lejemål i Anholtsgade 9: 3. sal th, og 3. sal tv (tagetagen). Der er ikke udleveret tegninger på ejendommen Nørregade 36. Ejendommen er derfor opmålt på stedet og isolering i utilgængelige bygningsdele er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Der er ikke foretaget destruktive indgreb. Der er begrænset besigtiget i skunkrum (i køkken) mod øst i vestfløjen. Der er delvis udleveret tegning på ejendommen Anholtsgade 9. Ejendommen er derfor delvis opmålt på stedet og isolering i utilgængelige bygningsdele er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

4 SIDE 4 AF 12 Der er ikke foretaget destruktive indgreb. Der er ikke besigtiget i skunkrum - ingen adgangsforhold. Der er udleveret ejendommens samlede varmeforbrug ved samlet afregning fra ÅKV. Der er ikke udleveret fordelingsregnskab. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Nørregade 36: - Dæk mod altan mod øst er skønnet isoleret med 200 mm mineraluld. - Loft mod uopvarmet skunk er skønnet isoleret med 150 mm mineraluld. - Lodrette skunkvægge/mansardtag er skønnet isoleret med 150 mm mineraluld. - Skråvægge i tagetagen er skønnet isoleret med 150 mm mineraluld over forhuset og skønnet med 200 mm isolering over baghuset. - Hanebåndsloft (spidsloft) er skønnet isoleret med 200 mm mineraluld. - Det flade tag (built-up tag) i lagerlokale bag butik er skønnet uisoleret. Anholtsgade 9: - Tagkonstruktion inkl. over kvist er isoleret med 250 mm mineraluld (vist på tegning). Forslag 2: Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag ved i lagerlokale bag butik med 250 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng.

5 SIDE 5 AF 12 Bygningsdele Forslag 11: Efterisolering af tagkonstruktioner i Nørregade 36 op til min. 250 mm isolering. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Ydervægge Ydervægge skønnes at består af massiv teglvægge i varierende tykkelser i Nørregade 36: - 48 cm massiv teglvæg i stueetagen cm massiv teglvæg på 1. og 2. sal cm massiv teglvæg på gavle mod vest på sidebygninger og facader i lagerlokale bag butik - ses interimistisk opsat flamingoplader indvendig. Ydervægge skønnes at består af massiv teglvægge i varierende tykkelser i Anholtsgade 9: - 48 cm massiv teglvæg i stueetagen cm massiv teglvæg på 1. og 2. sal. Front af stor ny kvist mod øst er udført som hulmur med 150 mm isolering (vist på tegning). Nørregade 36: Ydervæg mod altan på 3. sal er skønnet udført som let konstruktion med beklædning ud- (ny) og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld. Anholtsgade 9: Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld.

6 SIDE 6 AF 12 Bygningsdele Forslag 4: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive (24 cm) ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 7: Montering af indvendig isoleringsvæg på øvrige massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse - se foregående forslag (nr. 4). Vinduer, døre og ovenlys Nørregade 36: Vinduer er hovedsagelig monteret med 2 lags termoruder. Vinduer og altandøre mod altan mod øst på 3. sal er monteret med 2 lags energiruder. Vindues-/dørparti i café er monteret med 2 lags energiruder. Vindues-/dørparti i butik er monteret med 1 lag glas. Vinduer i bagtrappeopgange, vindue mod baggården fra butik og vinduer mod gården i café, samt 2 vinduer i vestgavl på sidebygning er monteret med 1 lags glas. Bagdøre mod gården er skønnet isoleret. Anholtsgade 9: Vinduer er hovedsagelig monteret med 2 lags termoruder. Vinduer (3 stk.) i ny stor kvist mod øst, samt skråvindue over trappeopgang er monteret med 2 lags energiruder. Entredør til trappeopgang er skønnet uisoleret.

7 SIDE 7 AF 12 Bygningsdele Forslag 8: Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på vinduer med 1 lag glas. Forslag 9: Udskiftning af yderdør til ny dør med isolerede fyldninger til trappeopgang i Anholtsgade 9. Forslag 10: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Gulve og terrændæk Nørregade 36: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulve er skønnet uisoleret. Anholtsgade 9: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er skønnet med lerindskud. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset op mellem bjælker. Anholtsgade 9: Etageadskillelse mod uopvarmet port er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er skønnet efter isoleret med 100 mm mineraluld. Gulve er udført i træ og der er nyere beklædning på underside mod port. Forslag 5: Da der er lerindskud i etageadskillelse mod uopvarmet kælder, kan der ikke indblæses mineraluldsgranulat. Alternativt monteres nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde. Ventilation Ventilation Nørregade 36: Der er naturlig ventilation i hele ejendommen Nørregade 36 i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkkener og stedvis mekanisk udsugning i badeværelser. Øvrige udsugningsanlæg fra café er ikke medtaget under bygningens drift, skønnet som del af processen i café. Anholtsgade 9: Der er monteret et nyere mekanisk udsugningsanlæganlæg der ventilerer hele ejendommen Anholtsgade 9. Der er udsugning i badeværelsre og ved emhætter i køkkener. Aggregat (Exhausto) er placeret i tagrum ved hems i 3. sal tv.

8 SIDE 8 AF 12 Varme Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med. Anlægget forsyner hele den samlede ejendom Nørregade 36 og Anholtsgade 9 og er placeret i teknikrum (under port) i kælder under Anholtsgade 9. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Der er elektroniskmåler i MWh. Varmt vand Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer (varmeveksler) placeret i teknikrum i kælder under Anholtsgade 9 og isoleret med ca. 20 mm mineraluld, fabrikat Redan dateret På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe uden trinregulering med en effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, Type UP Brugsvandsrør og cirkulationsledning under loft i kælder under Anholtsgade 9, er delvis isoleret med skønnet 30 mm isolering og delvis uisoleret. Tilslutningsrør til gennemstrømsvandvarmer i teknikrum i kælder under Anholtsgade 9, er delvis isoleret med skønnet 30 mm isolering og delvis uisoleret. Brugsvandsrør og cirkulationsledning (stigstrenge) op gennem lejlighederne er skønnet uisoleret. Forslag 1: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grunfos Alpha. Forslag 6: Isolering af uisoleret varmefordelingsrør, tilslutningsrør og varmtbrugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder under Anholtsgade 9, med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 12: Efterisolering af varmefordelingsrør, tilslutningsrør og varmtbrugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder under Anholtsgade 9, med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Fordelingssystem Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på mellem eller 90W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, Type UPS Varmefordelingsrør er placeret under loft i kælder under Anholtsgade 9 og er skønnet isoleret med 30 mm isolering. Enkelte meter varmerør er uisoleret i kælder under Anholtsgade 9.

9 SIDE 9 AF 12 Varme Forslag 3: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grunfos Alpha. Forslag 6: Isolering af uisoleret varmefordelingsrør, tilslutningsrør og varmtbrugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder under Anholtsgade 9, med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 12: Efterisolering af varmefordelingsrør, tilslutningsrør og varmtbrugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder under Anholtsgade 9, med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. El Belysning Nørregade 36: Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper (skønnet 60W). Manuel styring. Det anbefales, at der ved fremtidig udskiftning af glødepære, monteres energi spare pærer. Anholtsgade 9: Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med sparepære (rør - skønnet 16W). Manuel styring.

10 SIDE 10 AF 12 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1868 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ikke oplyst Boligareal ifølge BBR: 918 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 415 m² Opvarmet areal: 1363 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Der er følgende bemærkning til BBR oplysninger, lagerlokale bag ved butik (fremgår som udhus på 30 kvm på BBR) er i dette energimærke medregnet som opvarmet areal, da der er opsat radiator som benyttes. Dette Energi-mærke er beregnet med samlet opvarmet boligareal på 441 kvm kvm og erhvervsareal på 445 kvm = samlet opvarmet areal på Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,40 kr. pr. kwh 2,00 kr. pr. kwh ,66 kr. pr. år Vand: 35,00 kr. pr. m³ Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter

11 SIDE 11 AF 12 Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Nørregade 36, st th (butik) kr. Nørregade 36, st tv (Café) kr. Nørregade 36, 1. sal th (Læge) kr. Nørregade 36, 1. sal tv og 2. sal tv kr. Nørregade 36, 2. sal th kr. Nørregade 36, 3. sal th kr. Nørregade 36, 3. sal tv kr. Anholtsgade 9, st th, 1., og 2. sal th kr. Anholtsgade 9, 1., og 2. sal tv kr. Anholtsgade 9, st tv kr. Anholtsgade 9, 3. sal th kr. Anholtsgade 9, 3. sal tv kr.

12 SIDE 12 AF 12 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Jægergårdsgade 76A, 2., Telefon: Århus C Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 20 Adresse: Møllesvinget 38 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007918-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Bremensgade 30 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-071081-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Landskronagade 54 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-331733-001 Energikonsulent: NPH Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4. SIDE 1 AF 14 Adresse: Bergthorasgade 14 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043185-001 Energikonsulent: Stefan Søgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Gammel Kongevej 12 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-128991-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas SIDE 1 AF 20 Adresse: Pilevej 8 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001037-001 Energikonsulent: Harry Birger Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Rødovrevej 301 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063307-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Rosenørns Alle 36 Postnr./by: 1970 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-103964-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Egilsgade 25 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-112462-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Egegade 14 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-111407-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere