DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER"

Transkript

1 DANVA DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER Beskrivelse Version August 2014

2

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Målsætning Databaser Ændringer og udvidelser Læsevejledning AFLØBSNETVÆRK Begreber Ledningsnettet Knuder Delledninger og ledninger Hændelser Håndtering af knuder, ledninger og historiske data BRØND OG TV-RAPPORTER Brøndrapporter TV-rapporter KATALOGER Rørkatalog og foringskatalog Brøndkatalog Dækselkatalog OPRINDELSESOPLYSNINGER OPLANDE OG DELOPLANDE PROJEKTER VÆRDIANSÆTTELSE BEREGNINGS- OG MÅLERESULTATER

5 10. EJENDOMSDATA OG LOKALITETER Adresser og matrikelnumre Deklarationer Lokalitetsnavne EJERFORHOLD LABELS KODETABELLER REFERENCESYSTEMER GEOGRAFISKE INFORMATIONSSYSTEMER UDVEKSLING AF DATA VIA XML Hierarkisk struktur Netværksstruktur Navngivning af namespaces Definerede XML-schemas Rækkefølge for indlæsning af data fra XML-filer Kodetabeller i Brøndmanualen og Fotomanualen REGLER FOR DESIGN AF DATAMODELLEN Normalisering Navngivning APPENDIX A1. DATABASEBEGREBER A1.1 Normalisering A1.2 Generalisering A1.3 Referenceintegritet A1.4 View A1.5 Trigger

6 BILAG

7 1. INDLEDNING DANDAS-Styregruppen i DANVA har 2002 igangsat et projekt med henblik på udarbejdelse af en ny datamodel - DANDAS - for afløbsområdet. Ved den seneste revision 2.6 af DANDAS er DANDAS modelopdateringsprojektet forankret i DDV-Modelstyregruppen med følgende medlemmer: Karina Topp, Aarhus Vand A/S Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Forsyning Kloak A/S Finn Asmussen, HOFOR Kurt Brinkmann Kristensen, Aarhus Vand A/S Hanne Jensen, VandCenter Syd A/S Jackie Sandgård, Intergraph Danmark A/S Kay Lindgaard Pedersen, Orbicon A/S Kim Buch, NIRAS A/S Sune Due Møller, Informi GIS Lars Gadegaard, DANVA NIRAS forestår udviklingen af datamodellen i samarbejde med DANDAS Modelstyregruppen og DANDAS Modelopdateringsgruppen. Ved den seneste revision 2.6 af DANDAS er der følgende medlemmer i DANDAS modelopdateringsgruppen: Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Forsyning Kloak A/S Pia Christine Mayoh, Aarhus Vand A/S Inka Arensman, Vestforsyning A/S Camilla Nygaard, Vejle Spildevand A/S Hanne Jensen, VandCenter Syd A/S Morten Anders Rasmussen, HOFOR Karina Olesen, Energi Viborg Spildevand Claus Kofoed Pedersen, Provas Steen Sørensen, Billund Vand A/S Kåre Christensen, Grontmij A/S Jesper Damgaard-Iversen, Orbicon A/S Henrik Madsen, Orbicon A/S Simon Veilstrup Andersen, Intergraph Danmark A/S Dorte Juul Sørensen, NIRAS A/S Kasper Rasmussen, EnviDan A/S Michael Jørgensen, Rambøll Hans Holm Tygesen, Geopartner A/S Lars Gadegaard, DANVA 7

8 1.1. Målsætning Målet med projektet er at specificere en datamodel, der beskriver data og deres indbyrdes sammenhæng. at specificere et udvekslingsformat, der er en standard for udveksling af afløbsdata, der indgår i datamodellen. at opnå en datamodel, der har en struktur, der gør det lettere at udvikle standard applikationer til databasen. at foretage kritisk vurdering og oprydning i de eksisterende felter i de tidligere DAS-formater, dog således at de betydende data bevares. at udvide datamodellen med nye datatyper, der så vidt muligt opfylder de behov i fremtiden, der vil være inden for kloakbranchen. at datamodellen har et design, der gør det muligt at udbygge den, så den kan anvendes i geografiske informationssystemer (GIS). DANDAS er således en fælles standard for en datamodel til brug hos forsyninger, kommuner, rådgivere, m.v. På grundlag af datamodellen kan der genereres en fysisk database i f.eks. Oracle, Microsoft SQL Server eller Microsoft Access. Der kan være situationer hvor en database skal tilpasses for at opfylde nogle særlige behov. Hvis man vil udveksle data via DANDAS formatet, skal man være opmærksom på, at det ikke umiddelbart er muligt at ændre de indbyrdes sammenhænge mellem data. Endvidere er det heller ikke muligt at ændre datatyper. Derimod er det muligt at udvide databasen med ekstra tabeller og felter. Da disse vil være uden for DANDAS-standarden, vil de ikke kunne udveksles med andre systemer via DANDAS-formatet Databaser Et af resultaterne af arbejdet med DANDAS er scripts til generering af databaser i Oracle og Microsoft SQL Server. Til Microsoft Access er resultatet en databasefil. Da Access-databaser har den begrænsning, at de kun kan håndtere et begrænset antal relationer til en tabel, har det ikke været muligt at implementere relationer i Access-databasen på en tilfredsstillende måde. Endelig er der udvekslingsformatet, hvor der tages en anden teknologi i anvendelse. Data udveksles i XML-formatet, der er en standardiseret teknologi. Dette gør det lettere at opfylde særlige behov i forbindelse med udveksling af data. Det bemærkes, at det er DANVA, der ejer DANDAS datamodellen og det tilhørende udvekslingsformat. Det er således ikke tilladt at anvende hverken udvekslingsformat eller nærværende databasebeskrivelse uden indhentet accept hos DANVA. Yderligere informationer fås ved henvendelse til DANVA s sekretariat Ændringer og udvidelser DANDAS bliver vedligeholdt løbende, efterhånden som vi får erfaringer i forbindelse implementeringer af datamodellen. Der er således blevet udsendt følgende revisioner: Version 1.1: Diverse fejlrettelser og implementering af Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger,

9 Version 1.2: Diverse forbedringer og implementering af Fotomanualen, Rapporteringsskema for brønde, Version 2.0: Diverse forbedringer og Indarbejdelse af resultatet af projektet Behandling af henvendelser samt drift & vedligeholdelse, august Version 2.1: Diverse forbedringer. Version 2.2: Diverse forbedringer er udført. Endvidere er tabeller, der vedrører drift og vedligeholdelse blevet fjernet. Datamodellen for drift- og vedligeholdelse skal fremover distribueres som en overbygning til DANDAS. Version 2.3: Diverse forbedringer og rettelser. Visse bindinger i udvekslingsformatet er lempet, herunder er tvungen rækkefølge i data fjernet. Version 2.4: Diverse forbedringer og rettelser herunder projekter samt katalog til foringer. Endvidere er Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger, Januar 2010 og Brøndmanualen, Inspektion og registrering af brønde, Januar 2010 indarbejdet. Version 2.5: Mindre rettelser og tilføjelser. Det er tilstræbt, at der foretages så få konverteringer, som muligt. Version 2.6: Mindre rettelser og tilføjelser, der vedrører Fotomanualen Endvidere er der i den fysiske datamodel rettet følgende fejl: Relationer til på BroendKlasse.BroendObskode og Broendklasse- Loeb.LoebObsKode manglede. Kolonnerne BRDokument.RapportID, DokProjekt.ProjektID, Pumpekarakterikstik.PumpekatalogID skal være obligatoriske Læsevejledning For at få en god forståelse for datamodellens opbygning anbefales det at læse appendiks A1 om databasebegreber. Her forklares de mest basale begreber omkring datamodeller, valideringer, m.v., og det kan måske afklare spørgsmål omkring datamodellens grundlæggende design. Rapporten er inddelt i afsnit, der beskriver datamodellen ud fra de problemområder, som vi mener, har særlig interesse. Der vil være nye felter i datamodellen, der ikke er beskrevet afsnittene. Et mere fyldestgørende overblik over datamodellen fås i bilag 2 og 3, der indeholder databasediagrammer og beskrivelse af samtlige tabeller og felter. 9

10 2. AFLØBSNETVÆRK 2.1. Begreber Begreberne knude, ledning, og hændelser er centrale begreber i datamodellen, hvorfor de præciseres i det følgende Knude En knude kan f.eks. være af følgende typer: Brønd Udløb Bygværk Ind- og udløb til et bygværk Tilslutning af et stik Skift af rørtype Andet Ledning En ledning går mellem to brønde, bygværker eller forgreninger. Til en ledning knyttes mere generelle egenskaber, der gælder hele ledningen f.eks. afløbssystem, ejerforhold m.v. En ledning kan bestå af et antal delledninger, men den skal bestå af mindst én delledning. En ledning kan også være et stik Delledning Begrebet delledning er nyt i DAS datamodellen, og den udgør en del af en ledning. På en delledning kan rørets egenskaber registreres. En delledning kan opdeles i nye delledninger, uden at der er tale om en ny ledning. Dette kan f.eks. forekomme ved skift af rørtype på en del af en ledning Hændelser En hændelse kan oprettes på knuder og ledninger. En hændelse oprettes typisk til data, der fødes i forbindelse med inspektioner. Det der kendetegner disse data er, at de kan registreres flere gange på samme komponent, og på forskellige dele af komponenten. Hændelser på en ledning medfører ikke opdeling af ledningen i nye delledninger. En hændelse på en ledning kan hvis det ønskes stedfæstes på ledningen med start- og slut-stationeringer eller koordinater. På knuder sker stedfæstelsen ved en urreference og et nedstik. 10

11 2.2. Ledningsnettet Ledningsnettet beskrives ved sammenhængen mellem knuder, delledninger og ledninger. I forhold til de tidligere DAS-formater er knuder suppleret med tilslutningsknuder og delledningsknuder. Disse skal anvendes under andre regler end traditionelle knuder. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, at designe datamodellen således, at det er fysisk umuligt at bryde regler der vedrører det afløbstekniske. Det skal være muligt, at validere data ved ved hjælp af forholdsvis enkle forespørgsler i databasen. Databaseregler bør dog ikke brydes. Visse regler kan ikke brydes hvis referenceintegritet er implementeret i databasen. I tabellerne Tabel 2-1 og Tabel 2-2 er de basale databaseregler for knuder, ledninger og delledninger beskrevet. Knude- og punkttype Knude (komponent) Funktion F.eks. Brønd, Udløb, Bygværk, Ind- og udløb til bygværk. Delledningsknude Samling af to delledninger. Tilslutningsknude Knækpunkt Tilslutning af ledning til en anden ledning. Typisk et stik på hovedledning ved f.eks. påboring. Markering af horisontale og vertikale knæk på delledning. Regler Placeres kun på en lednings endepunkter. Tilknytning af ledninger og delledninger er ikke obligatorisk. Der kan tilsluttes flere ledninger/delledninger. Skal tildeles et navn. Placeres et vilkårligt sted på en ledning, men kun på delledningers endepunkter. Skal tildeles et navn. Placeres et vilkårligt sted på en ledning/delledning, og på den tilsluttede lednings endepunkt (stik). Skal tildeles et navn. Er tilslutningspunktet opmålt, så skal der på delledningen, hvortil stikket er tilsluttet, placeres et knækpunkt. I feltet Knude.KatagoriAfloebKode skal der altid registreres kode 4 for stik. Deler ikke delledningen. Skal ikke tildeles et navn. Tabel 2-1 Databaseregler for kunder og knækpunkter. 11

12 I databasen skal knudernes funktion defineres. Dette sker i feltet KnudeKode i tabellen Knude (se Figur 2-3). Derfra er der en relation til kodetabellen K_Knude, hvor lovlige knudetyper og -funktioner er defineret. Der kan således klart defineres hvilket regelsæt, der skal anvendes. I feltet Knudetype kan der registreres følgende typer: K: Knude D: Delledningsknude T: Tilslutningsknude I Kodetabellen K_Knude er der også feltet Daeksel, der angiver om der må tilknyttes et dæksel til den enkelte knudetype (se bilag 5). Ledningstype Funktion Regler Ledning Registrering af egenskaber En ledning ligger mellem der gælder hele ledningen. to knuder (f.eks. brønde eller bygværker). Delledning Registrering af egenskaber der kun gælder for en del af en ledning. Opdeling i delledninger foretages når en ledning består af flere dele med forskellige tekniske egenskaber herunder forskellige materialer og dimensioner. Opdeling kan også foretages, når en del af ledningen har en dykkerfunktion (nedføring). Er ledningen et stik, så kan der til endepunktet knyttes en tilslutningsknude. Til ledningen skal der være knyttet mindst én delledning. Der kan på ledningen tilknyttes flere tilslutningsknuder til stik. Dataudveksling af ledninger må ikke foretages uden de tilknyttede delledninger. Skal defineres af to og kun to knuder, delledningsknuder eller tilslutningsknuder. Skal være knyttet til en ledning. Dataudveksling af delledninger må kun foretages sammen med den ledning, de er tilknyttet. Tabel 2-2 Ledningsbegreber og regler for anvendelse Knækpunkter håndteres anderledes. Knækpunkter registreres på delledning som en række koordinater i tabellen Knaekpunkt. Koordinaterne sorteres ved hjælp af punktnumre. 12

13 Håndtering af historiske data skal også håndteres under et regelsæt. På side 20 er der beskrevet et vejledende regelsæt. Figur 2-1 Sammenhæng mellem knuder og delledninger. Ledninger går fra knude til knude men er ikke illustreret. Et ledningsnetværk er illustreret i Figur 2-1. Ledningen mellem brøndene D og B, er opdelt i tre delledninger. Delledningerne har navnene c, d og e, og de er adskilt af to delledningsknuder. Grunden til opdelingen er, at delledning d har en anden type rør. Mellem brøndene A og B samt B og C er ledningen ikke opdelt i flere delledninger, og de består således hver af én ledning og én delledning, der har henholdsvis navnene a og b. Knækpunkterne mellem B og C medfører ikke en deling af delledningen, og er således blot koordinater på delledningen. Til ledningen mellem A og B er stikket f tilsluttet ved hjælp af en tilslutningsknude. Tilslutningsknuden har ikke medført en opdeling af delledningen. En ledning kan altså have tilknyttet mange tilslutningsknuder. På stikkets opstrømsknude er der tilknyttet en brønd. Knude PK ID Knudenavn TidlKnudenavn Delledning PK ID FK LedningID FK OpstroemKnudeID FK NedstroemKnudeID DatoHistorisk Knaekpunkt PK ID FK DelledningID StikKnude PF KnudeID FK LedningID FK StikKnudeKode FK MaaltFraKnudeID Ledning PK ID FK OpstroemKnudeID FK NedstroemKnudeID DobbeltlednNr Figur 2-2 Skitsering af tabeller der vedrører ledningsnetværk. Den grundlæggende beskrivelse af ledningsnetværket gemmes i følgende fem tabeller: 13

14 Knude StikKnude Delledning Ledning Knaekpunkt Tabellerne er helt centrale i beskrivelsen af ledningsnettet. Tabeller med andre datatyper f.eks. hændelser, projekter m.v. skal kobles til ovenstående tabeller. Tabellen Delledning har to fremmednøgler fra tabellen Knude. Disse angiver hvad der er delledningens opstrøms- og nedstrømsknuder. De samme fremmednøgler har tabellen Ledning, således at ledningen kan identificeres i forbindelse med udveksling af data. Tabellen Delledning har endvidere en fremmednøgle til Ledning. En ledning skal således defineres på to måder. Man skal derfor være opmærksom på, at disse fremmednøgler skal være i overensstemmelse med hinanden i forbindelse med opdeling eller samling af ledninger og delledninger. Tabellen StikKnude skal ses som en udbygning af tabellen Knude, og den anvendes ved tilslutningsknuder til stik. Tabellen har en fremmednøgle til Ledning, der angiver den ledning, hvortil stikket er tilsluttet. I Figur 2-1 er der angivet en hændelse, der har en udstrækning over flere delledninger. Hændelser er knyttet til ledninger, og lever uafhængigt af delledninger Knuder K_Knude PK Kode Beskrivelse Knude PK ID Knudenavn KompleksBygvaerk PK ID BygvNavn BygvaerkKoord PK ID FK KompleksBygvID Sortering Overloeb PF KnudeID FK OverloebKode Bassin PF KnudeID FK BassinKode StikKnude PF KnudeID FK LedningID Figur 2-3 Tabeller til knuder. Her er kun illustreret et udsnit af knudekategorier. Knuder kan kategoriseres i flere forskellige kategorier, der afhænger af deres funktion. Til data, der kun er relevante for én af kategorierne, er der oprettet særlige tabeller. Disse er Brønd Bassin Pumpestation Renseanlæg Udskiller Sandfang 14

15 Overløb Udløb Målerbygværk Tilslutning af stik Nedsivningsanlæg Tank Punkt Andet I tabellen Knude kan der angives andre typer knuder, end dem der er defineret i kodetabellen K_Knude, uden at der skal oprettes særlige tabeller til disse. For de ovenstående kategorier, der har en særlig tabel, skal der oprettes en post i disse, når der registreres en knude inden for disse kategorier. Registreres der f.eks. et bassin, så skal der oprettes en post i tabellen Bassin Komplekse bygværker Et bygværk kan bestå af én eller flere dele. Et bygværk kan dermed have én funktion, eller det kan være et mere komplekst bygværk, der har flere funktioner. Funktionerne kan enten beskrives med én knude, hvor alle funktionerne er samlet, eller funktionerne kan beskrives over flere knuder. Figur 2-4 Komplekst bygværk, der består af én knude. Knude PK ID Knudenavn TidlKnudenavn Pumpestation PF KnudeID KoteMellemdaek Overloeb PF KnudeID FK OverloebKode Figur 2-5 Tabeller, der beskriver en knude, der består af pumpestation med nødoverløb. Et kompleks bygværk, der består af én knude, beskrives ved at anvende flere af kategoritabellerne til tabellen Knude. Et eksempel på en knude med flere funktioner er illustreret i Figur 2-4 og Figur 2-5, hvor en pumpestation har indbygget et nødoverløb. Knuden beskrives ved at anvende både tabellen Pumpestation og tabellen Overloeb. 15

16 Overløb Figur 2-6 Skitse over komplekst bygværk, der består af flere knuder. Til overløb knyttes ledninger til indløb og udløb. Derudover er der ledningen, der aflaster overløbet. Overløbsfunktionen beskrives ved hjælp af en ekstra knude til aflastningen, der typisk er en fiktiv knude (se Figur 2-7). Den ekstra knude indeholder ingen information om selve overløbet. Informationen om overløbet er på forbindelsen mellem overløbsknuden og knuden til aflastningen. Forbindelsen beskrives i tabellen Overloebskant. Forbindelse til aflastning Overløbsknude Aflastningsknude, fiktiv knude Figur 2-7 Overløb med én overløbskant. En overløbsknude med flere overløbskanter kan beskrives med flere forbindelser til hver sin knude til aflastning (se Figur 2-8). I visse tilfælde vil det være relevant at etablere flere forbindelser mellem samme overløbsknude og knude til aflastning. Figur 2-8 Overløb med flere overløbskanter. 16

17 Knude PK ID Knudenavn TidlKnudenavn OverloebsBeskr PK ID FK OverloebID H OverloebGrundlag PF OverloebID QMax Overloebskant PK ID FK KnudeID FK AflastKnudeID FK RecipientID FK UdloebKnudeID Kantkote Overloeb PF KnudeID FK OverloebKode Figur 2-9 Tabeller, der beskriver overløb Pumpestationer Figur 2-10 Til pumper i en pumpestation kan der angives ledning, der pumpes til. En pumpestation, er en samling af et antal pumper, og pumpestationen registreres med én knude. På hver pumpe kan der registreres hvilken ledning, der pumpes til. De registrerede egenskaber for de enkelte pumper kan således udnyttes ved simuleringer Regulering af vandføring Figur 2-11 Tabeller, der beskriver regulering i ledninger. 17

18 Beskrivelse af regulering af vandføringer i ledninger er ikke nyt i forhold til DAS5. Det nye er, at reguleringen knyttes til en knude. Ledningen, hvori reguleringen foretages, er dog stadig knyttet til reguleringsbeskrivelsen i tabellen Regulering. Til reguleringen kan der vælges mellem følgende typer komponenter: Hydraulisk spjæld Kontraventil Højvandsklap Vandbremse Endvidere kan der angives reguleringstype og reguleringsretning. Reguleringen kan også beskrives med en talserie med vandføring og vandstand Delledninger og ledninger Rørs egenskaber er væsentlige informationer i beskrivelsen af et afløbsnetværk. Det er derfor hensigtsmæssigt, at en lednings opdeling i delledninger er afhængig af rørenes egenskaber. Rørs egenskaber kan registreres på to måder. Dels kan de vigtigste egenskaber registreres direkte på delledningen, og dels kan de registreres i et rørkatalog, der er knyttet til delledningen. Også de mere specielle rørtyper og grøfter kan håndteres i et rørkatalog. Rørkataloget er beskrevet i afsnit 4.1. I tabellen Delledning kan man angive delledningens længde. Dette kan være nødvendigt i de tilfælde, hvor der skal foretages analyser, og hvor man ikke har registreret koordinater på knuderne (administrative systemer). Til tabellen ledning knyttes de afløbstekniske data, der gælder hele ledningen herunder administrative data f.eks. vedrørende projekter, oplande ejerforhold og lignende. Knækpunkter på en ledning registreres som en række koordinater på delledningen, på samme måde som i DAS5. Koordinaterne registreres i tabellen Knaekpunkt Håndtering af stik Stik registreres ofte via TV-rapporter som hændelser (observationer) på en ledning. Disse registreringer kan listes for de enkelte ledninger, og de kan visualiseres i et GIS-system. Hvis stik skal indgå i ledningsnetværket, så skal der oprettes stiktilslutninger på delledningerne (se Figur 2-1). Hvis der skal oprettes stikudviser, kan det være nødvendigt at placere en knude med fiktive koordinater som stikkets opstrømsknude Hændelser Hændelser kan oprettes både på knuder og ledninger. Dette vil typisk ske i forbindelse med TVinspektioner. I forbindelse med TV-rapporter, brøndrapporter samt renovering og omlægning er der som i DAS5 tilknyttet header-informationer. Dette kan f.eks. være rekvirent, kunde- og firmanavn m.v. Disse er samlet i tabellerne Rapport og TVRapport. Tabellen Rapport anvendes i forbindelse med hændelser på både knuder og ledninger. 18

19 Hændelser på ledninger Hændelser på ledninger stedfæstes med enten en stationering fra en knude eller x- og y- koordinater. Hændelser anvendes ved TV-observationer. Anvendes stationeringer, så skal knuden, hvorfra stationen er målt, også registreres. Endvidere registreres en knude, der angiver retningen på målingen. Dette er særlig vigtigt, hvis hændelsen dækker flere ledninger. Normalt vil en hændelse blive født på én ledning, men hvis ledningen efterfølgende bliver opdelt i flere ledninger, så kan hændelsen dække flere ledninger. Figur 2-12 Hændelse, der dækker flere ledninger. Stationeringer på hændelser bør have udgangspunkt fra ledningens opstrømsknude eller nedstrømsknude. Hvis ledningen senere bliver delt i flere ledninger, bør de oprindelige målte stationeringer bevares. Dette er illustreret i Figur 2-13, hvor hændelserne er stedfæstet på en ledning, der oprindelig var defineret ved brøndene A og B. Ledningen er efterfølgende delt ved brøndene C og D, men de oprindelige observationer i forhold til brønd A er bevaret. Ledningen mellem D og B har ikke registreret nogen af de oprindelige hændelser. Det er dog stadig interessant at have den oprindelige rapport (f.eks. TV-rapport) tilknyttet. Tabeller, der beskriver hændelser hvor rapport er obligatorisk er illustreret i Figur Figur 2-13 Hændelse på ledning, der stedfæstes med stationering. 19

20 Figur 2-14 Tabeller til hændelser på ledninger Hændelser på knuder Som på ledninger kan man stedfæste hændelser på knuderne. Her stedfæstes data med urreference i forhold til hovedudløb, der altid skal have urreference 6. nedstik, der er afstanden fra overkant af dækselkarm. Hændelser, der kan registreres på en knude er Observationer på brønd Observationer på indløb og udløb 2.6. Håndtering af knuder, ledninger og historiske data Historik i en database kan implementeres på flere detaljeringsniveauer. Man skal være opmærksom på, at historiske data kan være ret omfattende og pladskrævende. I DANDAS er der valgt en yderst simpel model hvor der gennemføres historik på følgende tabeller: Knude Daeksel KompleksBygvaerk Delledning Ledning RoerKabel Historik håndteres med felterne DatoEtableret og DatoHistorisk, der henholdsvis indeholder datoerne for objektets oprettelse og dets nedlæggelse. Indeholder feltet DatoHistorisk værdien NULL er objektet ikke historisk. Løsningen i DANDAS håndterer ikke versionering af det enkelte objekt, hvorfor der ikke håndteres historik på attributter. Hvis en ledning bliver registreret som værende afproppet, bliver den ikke automatisk historisk. I det følgende beskrives hvordan knuder, delledninger, ledninger og de historiske data kan håndteres. Det skal pointeres, at håndtering af historiske data ikke er obligatorisk i DANDAS, og de følgende afsnit er vejledende Sanering af ledning Data vedrørende sanering af ledninger registreres som hændelse på ledningen. Hvis ledningen i denne forbindelse har ændret egenskaber, så kan der oprettes nye delledninger, men en sanering medfører ikke automatisk, at der bliver oprettet en ny ledning. De oprindelige delledninger kan tildeles status historisk. Dette illustreres i Figur 2-15, hvor der på ledningen skal foretages en sanering på et stykke, der er beliggende midt på delledning b. 20

21 Figur 2-15 Delledning, der deles i tre delledninger. Delledning b bliver historisk, og d, e og f er nye. Efter sanering er delledning b gjort historisk, og der er opstået tre nye delledninger nemlig d, e og f. Delledningerne d og f har den samme rørtype og etableringsdato som b, og delledning e er det sanerede stykke, og det har en ny etableringsdato og evt. ny rørtype. En sanering kan omfatte flere delledninger, der udskiftes med én ny delledning. Dette er illustreret i Figur 2-16, hvor delledningerne b, c og d gøres historiske, og erstattes af delledning f. Her bør knuderne mellem b og c og mellem c og d også gøres historiske. Figur 2-16 Tre delledninger, der samles til én delledning. Delledningerne b, c og d bliver historiske, og f er ny. Der bør oprettes nye tilslutningsknuder til de berørte delledninger, da tilslutningsknuder ikke kan tilknyttes til både historiske og ikke-historiske delledninger Indsættelse af en brønd eller bygværk Ved deling af en ledning bliver der i databasen oprettet to nye ledninger. Tilsvarende bør der også oprettes nye delledninger og delledningsknuder. Den oprindelige ledning og de oprindelige delledninger kan gøres historiske. I tabellen Ledning skal attributterne på den oprindelige ledning kopieres til de to nye ledninger. Tilsvarende i tabellen Delledning skal attributterne i de oprindelige delledninger kopieres til de nye delledninger. Figur 2-17 Indsættelse af brønd eller bygværk på ledning I Figur 2-17 indsættes en brønd på delledning b. Delledningerne a, b og c samt delledningsknuderne A og B gøres historiske. Delledningerne a2 og c2 er nye og svarer til de oprindelige delledninger, men de peger på den nye ledning. Delledningerne d og e er oprettet ved deling af delledning b. 21

22 Der bør oprettes nye tilslutningsknuder, da disse ikke kan tilknyttes til både historiske og ikkehistoriske delledninger Nedlæggelse af en brønd eller bygværk En brønd, der nedlægges, kan gøres historisk. Der skal da oprettes en ny ledning og de oprindelige 2 ledninger kan gøres historiske. Tilsvarende bør de oprindelige delledninger gøres historiske. Dette er illustreret i Figur 2-18, hvor delledningerne a og d er kopieret til a2 og d2. Tilsvarende er delledningsknuderne A og B kopieret til A2 og B2. Delledning e er ny og erstatter delledningerne b og c. Der bør oprettes nye tilslutningsknuder, da disse ikke kan tilknyttes til både historiske og ikkehistoriske delledninger Sanering af en brønd Figur 2-18 Nedlæggelse af en knude. Ved sanering af en brønd kan den gøres historisk, og der kan oprettes en ny brønd, hvis egenskaberne ændres. De tilsluttede delledninger og ledninger, bør da også gøres historiske Indsættelse af en delledningsknude Figur 2-19 Indsættelse af delledningsknuder på ledning Indsættelse af en delledningsknude på en delledning, vil medføre, at delledningen deles i to delledninger. Den oprindelige delledning kan gøres historisk. Ledningen skal ikke gøres historisk. Dette er illustreret i Figur 2-19, hvor delledningsknuden C indsættes. Delledning b gøres historisk, og erstattes af de nye delledninger d og e Fjernelse af en delledningsknude 22

23 Figur 2-20 Fjernelse af en delledningsknude på en ledning Ved fjernelse af en delledningsknude kan den gøres historisk. De to tilknyttede delledninger gøres også historiske, og de erstattes med én ny delledning. Ledningen skal ikke gøres historisk. Dette er illustreret i Figur 2-20 hvor delledningsknuden B fjernes. Delledningerne b og c gøres historisk og en ny delledning e oprettes Fjernelse af et dæksel Ved Fjernelse af et dæksel kan det gøres historisk. Dette har ingen konsekvens for den tilhørende knude. 23

24 3. BRØND OG TV-RAPPORTER Fælles for brøndrapporter og TV-rapporter er, at der skal tilknyttes header-informationer, der gemmes i tabellen Rapport Brøndrapporter Observationer i brøndrapporter håndteres som hændelser på knuden. Brøndrapporter, der er udarbejdet efter brøndmanualerne fra 2005 og tidligere gemmes i tabellerne, der er illustreret i Figur 3-1. Brøndrapporter, der er udarbejdet efter Brøndmanualen fra 2010 gemmes i tabellerne, der er illustreret i Figur Brøndmanualerne fra 2005 og tidligere Figur 3-1. Tabeller til brøndmanualer fra 2005 og tidligere. De dele af brøndrapporten, der beskriver brøndens generelle tilstand gemmes i tabellen Broend- Tilstand. Observationer på brønd gemmes i BroendObservation og BroendKlasseLoeb. Obser- 24

25 vationer på tilløb og udløb gemmes i BroendObsLoeb og BroendKlasseLoeb. Tilknytningen af observationer m.v. til selve brønden (knuden) sker via tabellen KnudeHaendelse. Brøndrapporter, der er udarbejdet efter brøndmanualerne fra før 2005, kan skal konverteres, så den overholder standarden, der er beskrevet i Brøndmanualen fra Brøndmanualen fra 2010 De dele af brøndrapporten, der beskriver brøndens generelle tilstand gemmes i tabellen BRHoveddata. Observationer på brønd samt tilløb og udløb gemmes i henholdsvis BRvurdering og BRTilslutning. Tilknytningen af observationer m.v. til brønden (knuden) sker via tabellen KnudeHaendelse TV-rapporter Figur 3-2 Tabeller til brøndrapporter Data fra TV-rapporter håndteres ligeledes som hændelser, og gemmes i tabellerne LedHaendelse og hhv. DAS5_TVObs og TVObs. Stedfæstelsen af TV-observationerne gemmes i LedHaendelse I DANDAS håndteres TV-inspektioner, der er udført efter den seneste fotomanual: Fotomanualen, TV-inspektioner af afløbsledninger, Vejledning nr. 57, oktober Fotomanualen, TV-inspektioner af afløbsledninger, Vejledning nr. 57, januar DANDAS håndterer også tidligere versioner af fotomanualer. Der er væsentlige forskelle mellem ovenstående fotomanualer og de tidligere fotomanualer. Data fra de tidligere fotomanualer kan ikke konverteres, så de overholder standarden i de seneste fotomanualer. Der er bl.a. define- 25

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde Ved Lars Bodin & Jesper Stahl Madsen Program Programændringer og fejlrettelser: Ny VandGraf brugervejledning! Forbedret Lukkeplan v/jsma Brugerdefinerede layout og

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

DanDasGraf Brugermøde

DanDasGraf Brugermøde DanDasGraf Brugermøde Oktober 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 1 DanDasGraf 2010 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 2 Lokale brugermøder Nord- og ØstJylland 8. marts hos Grontmij Århus Fyn 15. marts Svendborg

Læs mere

Navngivning i TV-inspektion

Navngivning i TV-inspektion Navngivning i TV-inspektion DANVA VEJLEDNING NR. 90 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk www.danva.dk ISBN: 978-87-92651-11-2 Titel: Navngivning i

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk)

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34 (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du vil ønske du aldrig havde stillet! 1. Hvorfor

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 7

Indholdsfortegnelse. Forord 7 Indholdsfortegnelse Forord 7 1 Indledning 8 1.1 Baggrund 8 1.2 Kort som projekteringsgrundlag 8 1.3 Topografiske kort 8 1.4 Tekniske grundkort 9 1.5 Situationsplaner 10 1.6 Matrikelkortet 10 2 Landmåling

Læs mere

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning)

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) ver. 16.02.2010 WWW.GeoCAD.dk Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) I denne vejledning beskrives, hvilke krav og forudsætninger der stilles i forbindelse med dannelse af

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S WebGraf Brugermøde Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin Dagsorden Velkomst og dagsorden Status over kunder oktober 2011 Information om WebGraf produkterne WebGraf Kort WebGraf Punktregistrering WebGraf

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010 NYHEDSBREV 1-2010 WWW.GeoCAD.dk Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Import af arealer / udstyr i vejman.dk

Import af arealer / udstyr i vejman.dk Dato 1. april 2014 Sagsbehandler Lise Gerd Pedersen Mail LGP@vd.dk Telefon Dokument 13/05273-6 Side 1/6 Import af arealer / udstyr i vejman.dk Formål og målgruppe Dokumentet beskriver importfaciliteten

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

MIA-måleblade i GeoCAD

MIA-måleblade i GeoCAD NOTE 1-2004 WWW.GeoCAD.dk MIA-måleblade i GeoCAD Udarbejdelse af måleblade til import fra MIA drejer sig primært om at få sat en tabel op til DSFLoversættelse, der benytter de af KMS definerede DSFL-koder.

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Oversigtskort. Forsyningsarten Varme er ikke fundet.

Oversigtskort. Forsyningsarten Varme er ikke fundet. Oversigtskort Forsyningsarten Varme er ikke fundet. Plottidspunkt: 13-03-2014 10:00 Afløb: Side 1 af 1 er tages forbehold overfor de på tegningen angivne mål, herunder koter. Alle mål skal kontrolleres

Læs mere

Planlægning, projektering anlæg og drift

Planlægning, projektering anlæg og drift Planlægning, projektering anlæg og drift Mette Godsk Nicolajsen Kloakforsyningen, Aalborg Kommune Mgn-forsyning@aalborg.dk Ved vi nok om vores data - og har vi styr på dem? 0 Hvad er et godt datagrundlag

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

DFF-EDB Konsulentydelser

DFF-EDB Konsulentydelser VELKOMMEN til DFF-EDBs konsulentpakker og værkstjenester PAPIR DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA OPRYDNING DATA GRAFIK DATA NETVÆRK OUTSOURCING & GNSS-INDMÅLING HVIDT KAPITEL beskriver de generelle

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Fremtidige ønsker til DANSDASTV

Fremtidige ønsker til DANSDASTV Fremtidige ønsker til DANSDASTV - ALT viser gemte bemærkninger (Disse 10 bem. Gemmes i egen fil) (Alfa. sortering) (Højreklik på Bemærkningsboksen og vælg tilføj/sortering m.m.) - ALT+F1..F9 = Flere genvejstaster

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Referat af GERDA brugermøde 5/11 2014

Referat af GERDA brugermøde 5/11 2014 Referat af GERDA brugermøde 5/11 2014 Tid: Onsdag den 5. november 2014 Sted: Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C Deltagere: Mette Ryom Nielsen (MRN), Rambøll

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

Udfordringer og løsninger. ved anvendelse af Bentley Map og Geospatial Administrator til landmåling

Udfordringer og løsninger. ved anvendelse af Bentley Map og Geospatial Administrator til landmåling Udfordringer og løsninger ved anvendelse af Bentley Map og Geospatial Administrator til landmåling Anders Sorgenfri Jensen Landinspektør / systemudvikler CAD-afdeling (?) Baggrund Aldrende produktionssystem

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

EVA-møde 4. feb. 2010 TV-data for afløbssystemer

EVA-møde 4. feb. 2010 TV-data for afløbssystemer EVA-møde 4. feb. 2010 TV-data for afløbssystemer 04-02-2010 Dias nr. 2 Aktører/interessenter Borgere Miljømyndighed BygherreB h Bygherrerådgiver Entreprenører TV-inspektionsfirma Landmålingsfirma Øvrige

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 ELPROCAD ic 5 Pro og Basic indeholder de symboler og funktioner du behøver for at tegne, Kreds-, Hovedkreds-, Ydre tilslutningsskema, Montagetegninger, PLC er

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen.

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen. Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows I det følgende gives en indføring i SDL-versionen tilwindows. Introduktionen er et supplement til SDL Brugervejledning. Program start SDL startes normalt

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere