HÅND I HÅND I ARKTIS: TURISME OG NATURBEVARING (LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅND I HÅND I ARKTIS: TURISME OG NATURBEVARING (LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC)."

Transkript

1 HÅND I HÅND I ARKTIS: TURISME OG NATURBEVARING (LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC). Oversættelse af Jeppe Mordhorst, Dansk Polar Center, Januar 1998 i forbindelse med projekt Økoturisme i Greenland Outfitter turistprodukter - Drøm eller Virkelighed?. Redigeret jvf. teksten i den layoutede publikation af December 1997 LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC, redigeret på baggrund af original version november Formålet med oversættelsen er at gøre indholdet mere tilgængeligt for Greenland Outfitters og andre interesserede i grønlandsk turisme. Publiceret som tillæg til Nyhedsbrevet Økofronten Januar Oversættelsen kan frit benyttes af alle der ønsker det. TI PRINCIPPER FOR TURISME I ARKTIS... 1 RETNINGSLINIER FOR TUROPERATØRER I ARKTIS... 3 RETNINGSLINIER FOR TURISTER I ARKTIS... 6 INTRODUKTION TI PRINCIPPER FOR TURISME I ARKTIS 1 Gør turisme og naturbevaring forenelige. Som enhver anden brug af miljøet, bør turismeudvikling integreres med internationale, nationale og lokale planer og strategier for naturbevaring. Støt en turismeplanlægning der understøtter naturbevaring og inddrager planer for naturbeskyttelse. Samarbejd med miljøorganisationer og andre grupper der arbejder for bevaring af miljøet. Støt forskning i og miljøovervågning af turismens effekter. 2 Støt bevaringen af naturlige miljøer og biodiversitet. Vilde og upåvirkede naturlandskaber er unikke karaktertræk for Arktis. Disse områder er miljømæssigt værdifulde samt den vigtigste grund til at turister kommer til Arktis. Støt naturbevaring i hele Arktis, herunder beskyttelse af dyr, habitater og økosystemerne i hav og på land. Støt bestræbelser på at stoppe, og om muligt vende den fysiske opdeling af arktiske landskaber, eftersom opdeling både reducerer kvaliteten af turismeoplevelsen og forringer landskabernes værdi. 1

2 Frem den fortsatte udvikling af Circumpolar Protected Area Network (CPAN) 1. 3 Brug naturressourcerne på en bæredygtig måde. Beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer er essentielle for det arktiske miljøs langsigtede sundhed. Naturområder der endnu ikke er udviklede, er en ikkefornyelig ressource. Hvis et område én gang er udviklet, er det så godt som umuligt at føre det tilbage til den oprindelige tilstand. Støt bæredygtig udnyttelse af ressourcer, inklusive ikke-udviklede områder. Støt bæredygtig og miljøvenlig brug af de områder der allerede er udviklede. 4 Minimer forbrug, affald og forurening. Ved at reducere forurening og ressourceforbrug minimeres miljøskader. Dette forøger kvaliteten af turistens oplevelse, og begrænser de høje omkostninger ved genetablering af miljøskader. Vær med til at opmuntre til brug af den teknologi til affaldshåndtering der skader mindst muligt. Hvor lokalsamfund har genbrugssystemer, brug dem. Hvor sådanne ikke findes, støt udviklingen af dem. Afhænd affald på en sikker og forsvarlig måde, f.eks. ved at sammenpresse det og tage det med væk. Brug biologisk nedbrydelig eller genbrugelig emballage. Minimer brugen af fossile brændstoffer, undgå motoriseret transport hvor det er muligt. Begræns brugen af motoriseret transport (f.eks. snescootere etc.) til at komme fra ét sted til et andet. Støt udvikling og brug af overnatningsfaciliteter som sparer energi, genbruger og afhænder affald og forurening på forsvarlig måde. Støt bestræbelser på oprydning og genetablering af områder der er skadede. 5 Respekter lokale kulturer. Turisme bør ikke ændre folks og lokalsamfunds livsstil, medmindre de selv ønsker dette. Respekter lokale folks og kulturers rettigheder og ønsker. Spørg om tilladelse før besøg af brugsområder som kirker og andre hellige steder, grave, sommerlejre og fiskelejre. 6 Respekter områder af historisk og forskningsmæssig værdi. Arkæologiske, historiske, forhistoriske lokaliteter og steder med videnskabelig aktivitet er vigtige for den lokale kultur og for forskning. Forstyrrelse kan formindske deres værdi og er ofte ulovlig. Respekter værdien af sårbare steder og støt deres bevarelse. 7 Arktiske samfund skal have fordele af turismen. Lokal involvering i planlægningen af turismen kan hjælpe med til at sikre, at turisme forholder sig til miljømæssige og kulturelle problemstillinger. Inddragelse bør maksimere fordelene og minimere slitagen på lokalsamfund. Det skulle også forbedre kvaliteten af turismeoplevelsen. Støt og deltag i lokal involvering og samarbejde omkring turismeprojekter. Frem rekruttering, træning og ansættelse af lokale folk i turismen. 8 Godt utdannet personale er nøglen til forsvarlig turisme. 1 CPAN er et internationalt samarbejde om de beskyttede områder i Arktis. CPAN er et centralt emne i CAFF's arbejde. CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) er en arbejdsgruppe under AEPS (Arctic Environmental Protection Strategy). 2

3 Uddannelse og træning af personale bør aktivt integrere miljømæssige, kulturelle, sociale og lovgivningsmæssige emner. Denne type af uddannelse forøger kvaliteten af turismen. Personalet danner forbillede for turisterne. Personale skal tilskyndes til selv at opføre sig forsvarligt, samt til at opmuntre turister til det samme. Gør personalet bekendt med aktuelle love og regler. 9 Gør turen til en lejlighed til at lære om arktisk miljø og arktisk naturbevaring. Når turister lærer om arktisk miljø og lokal kultur, giver turismen flest mulige fordele og gør mindst muligt skade for alle involverede parter. Øget forståelse og en positiv oplevelse kan gøre turister til ambassadører for miljøbeskyttelse i Arktis. Information om miljømæssige, kulturelle og sociale emner er en nødvendig del af forsvarlig turisme. Brug retningslinierne til at fremme forsvarlige holdninger og handlinger inden for turisme. 10 Følg sikkerheds forskrifter. Færdsel i Arktis kan være særdeles farligt. Alle der beskæftiger sig med arktisk turisme, skal trænes i forsvarlig opførsel samt følge regler og procedurer for sikkerhed. Mangel på dette kan betyde alvorlig personskade samt dyre redningsaktioner eller lægehjælp, som kan belaste lokalbefolkningen. Sørg for at alle handlinger foregår efter accepterede sikkerhedsanvisninger og er i overensstemmelse med gældende regler. Alle der er involverede i arktisk turisme skal have information og træning om sikkerhed. RETNINGSLINIER FOR TUROPERATØRER I ARKTIS 1 Gør turisme og naturbevaring forenelige. Støt naturbevaring. Måder du kan gøre det på omfatter: Etabler et positivt forhold til organisationer og folk med interesse i naturbevaring, særligt i de områder du besøger med dine kunder. Du kan opmuntre dine kunder til, f.eks., at blive medlemmer af naturbevaringsorganisationer. Brug personlige kontakter og breve til at uddanne andre og opmuntre regeringer og erhvervsliv til at støtte projekter som f.eks. oprettelse af nye beskyttede områder. Støt naturbevaringsorganisationer med tid og penge. Planlæg turisme så den ikke kommer i konflikt med naturbevaring. Sørg for at få tilladelse før besøg af parker eller andre regulerede områder. Under besøg af denne type områder bør du sikre dig, at dine aktiviteter er i overensstemmelse med regler for ophold og færdsel. Kend de love og regler som gælder for import og eksport af produkter der er lavet af sårbare dyr og andre naturressourcer, og sørg for at dine kunder forstår og følger disse regler. Tilskynd kunder til at købe lokalt producerede produkter, sålænge disse ikke er lavet af truede dyrearter eller på anden måde strider mod loven. Lav en miljøplan for de daglige aktiviteter. Hvis du beskæftiger mere end 20 ansatte, bør du have en nedskrevet miljøplan, der beskriver din virksomheds vilje til naturbevaring, til bæredygtig udnyttelse af ressourcer og til principperne i disse retningslinier. Medtag konkrete procedurer som din virksomhed bruger i sine 3

4 daglige rutiner for at begrænse miljøpåvirkninger. Planen skal også være tilgængelig for kunderne. Brug efter-tur evalueringsskemaer til at bekræfte, at turen var miljømæssigt forsvarlig. Tilbagemelding fra kunderne er en god måde at finde ud af, hvorvidt dit produkt har levet op til kundernes forventninger mht. miljøvenlighed. Spørg om turen - efter kundens opfattelse - har undgået unødvendige miljøpåvirkning, og om du som operatør har demonstreret betænksomhed for de naturlige og kulturelle miljøer. Brug som hovedregel skriftlige evaluerings skemaer. Mundtlige evalueringer er acceptable, især for mindre virksomheder. 2 Støt bevaringen af uberørt natur og biodiversitet. Støt bevaringen af store uopdelte arktiske områder. Ikke-udviklede områder af Arktis har en unik værdi, og er en af de vigtigste årsager til at turister kommer. Kvaliteten vil reduceres af veje, rørledninger og andre typer af uskønne anlæg, der opdeler miljøet. Støt programmer og projekter der bevarer dyrelivet. Gør dine kunder opmærksomme på aktuelle programmer og projekter. Sørg for at de ikke jager eller fisker truede eller beskyttede arter, færdes i sårbare habitater eller køber produkter fremstillet af beskyttede dyrearter. 3 Brug naturressourcer på en bæredygtig måde. Jag og fisk i de områder hvor loven tillader det, men følg alle regler og tag kun det nødvendigste. Det er dit ansvar at sikre, at dine kunder adlyder regler og begrænsninger og kun fisker og jager på en måde som ikke truer lokale bestande. Samarbejd med lokalsamfund og fisker-fangerforeninger. Sørg for at kunder kun bruger passende og velholdt jagtudstyr, og at de ved hvordan de skal bruge udstyret. Tag den særlige natur og eventuelle særlige sårbarheder i betragtning, når du beslutter, hvor mange kunder du vil bringe ud i et givet område. I upåvirkede naturområder skal særlige naturforhold (dyr, yngleområder for fugle, sårbar vegetation osv.) tages i betragtning, når det bestemmes, hvor mange turister der skal opholde sig i et område på en given tid. Oplys andre operatører i regionen om dine planer med henblik på at undgå nedslidning. For båd-baserede operatører gælder som generel regel, at antallet af passagerer ved landgang i naturen begrænses til 100. Brug allerede etablerede stier og campingpladser hvor de findes og undgå at etablere nye. Undgå at forstyrre dyrelivet. Instruer dit personale om det lokale dyreliv og dets adfærd, særligt isbjørne. Sørg for at den afstand fra hvilken dyr betragtes er passende. 4 Begræns forbrug, affald og forurening. Dit valg af produkter samt hvor meget dine kunder forbruger gør en forskel. Hvad enten du medbringer forsyninger eller køber dem i Arktis, så vælg nedbrydelige eller genbrugelige produkter med mindst mulig emballage. Komprimer affald og tag det med hjem. Genbrug hvor det er muligt og tilskynd de lokalsamfund du besøger til at udvikle genbrugsprogrammer, hvis de ikke allerede har sådanne. Giv om muligt økonomisk støtte til udvikling af sådanne programmer som demonstrerer dit og dine kunders engagement i miljøet. 4

5 Begræns brugen af energi, herunder opvarmning og forbrug af varmt vand. Før regnskab over forbrug af vand og energi, genbrugsbestræbelser og anstrengelser for at minimere affaldsmængden. Den transportform du vælger til dine kunder gør en forskel. Vælg den transportform som har den mindst mulige miljøpåvirkning. Begræns brugen af brændstof og forsøg at bruge ikke-motoriseret transport så vidt dette overhovedet er muligt. Hvor motoriseret transport er nødvendig, vælg den transportform der skader miljøet mindst og støjer så lidt som muligt (f.eks. fire-taktsmotor i stedet for to-taktsmotor). Brug ikke motoriseret transport som helikopter og snescooter uden grund. Disse bør kun være en måde at komme fra et sted til et andet. Vælg overnatning som er i overensstemmelse med lokale traditioner og som begrænser miljøpåvirkningen. Vælg overnatning som har effektive systemer til behandling af kloakaffald, og som genbruger og bortskaffer ikke-genbrugeligt affald på en forsvarlig måde. Støt anstrengelser for oprydning af affald og genetablering af påvirkede områder. Undersøg initiativer og støt dem ved, f.eks. at give penge, lobbyere i regeringer og erhvervsliv, stille din egen og dit personales arbejdstid til rådighed samt ved at opmuntre dine kunder til at støtte initiativer. Sørg for, at der ikke efterlades noget tegn efter dit besøg. Følg ansvarlig praksis for camping og ture, inklusive de som omfatter forsørgelse af affald. Hvis du er båd-baseret operatør, følg Annex 5 i The Marpool Agreement. Medtag al plastic til ansvarlig affaldsbehandling i land, komprimer træ, glas og metal med henblik på at tage affaldet med tilbage til en affaldsfacilitet på land. Sørg for at forbrændingsanlæg fungerer ordentligt. Afhænd bundvand og renset spildevand forsvarligt. Hvis du er båd-baseret operatør, undlad at dumpe bundvand eller renset spildevand indenfor 12 sømil fra land eller iskanter samt i nærheden af beboede områder eller videnskabelige stationer. 5 Respekter lokale kulturer. Sørg for at være i tæt kontakt med de lokalsamfund du vil besøge, sådan at dit besøg er velkomment, forventet og ikke forstyrrer. Forbered besøg til lokalsamfund i god tid og undgå besøg og landgange som ikke er arrangerede i forvejen. Bekræft din ankomst, helst 24 timer i forvejen, og vær indstillet på at betale lokalt for udgifter for aflyste besøg. Aftal aktiviteter under besøg med lokalsamfundet. Find ud af hvilke gruppestørrelser lokalsamfundet foretrækker til de planlagte aktiviteter. Sørg for at have tilladelse til besøg eller anløb, samt til de aktiviteter du har planlagt. Undgå områder hvor lokale folk arbejder, inklusive jagt- og fiskelejre, medmindre du har særlige aftaler. Vær opmærksom på love or regler i områder eller havområder hvor du opererer, og sørg for at indhente de nødvendige tilladelser. Respekter kulturen og vanerne hos de folk hvis hjemegne i besøger, og sørg for at dine kunder også gør det. Giv alle besøgende en grundig kulturel indføring før besøg, særligt ved besøg hos oprindelige folk. Brug lokale til disse indføringer hvor det er muligt. Fortæl om lokale vaner og traditioner, og hvad der anses for at være god turistopførsel. Brug lokale retningslinier eller guidelines for turister, hvis sådanne findes. Bed om tilladelse til at tage billeder eller video. 5

6 Sørg for at dine kunde respekterer religiøse steder, kirker og kirkegårde og andre steder med religiøs eller kulturel værdi, samt at dine kunder ikke fjerner artefakter. 6 Respekter historiske og videnskabelige steder. Respekter historiske steder og minder, og sørg for at dine kunder ikke fjerner artefakter. Hvis adgangen til historiske eller arkæologiske steder er begrænset, sørg for at indhente tilladelse inden besøg. Du bør sikre dig, at dine kunder opfører sig respektfuldt, særligt hvis et sted har en religiøs betydning. Respekter og samarbejd med videnskabsfolk. Besøg ikke videnskabelige installationer eller arbejdende videnskabsfolk, medmindre du har en aftale. Forstyr ikke arbejdende videnskabsfolk eller deres undersøgelsesområder. 7 Arktiske samfund skal have fordele af turismen. Ansæt lokal arbejdskraft og køb fra lokale leverandører, hvis det overhovedet er muligt. Utdann og ansæt lokal arbejdskraft når det er muligt. I tilfælde hvor den lokale arbejdskraft mangler de kundskaber du efterspørger, tilbyd den aktuelle træning og uddannelse. Brug lokalt ejede virksomheder og leverandører. Opbyg langsigtede partnerskaber med lokale operatører, erhvervslivet og leverandører. En lokal kontakt forøger ofte kvaliteten af turistens oplevelse. Driv forretning på en måde så lokalsamfundene får fordel af turismen, særligt med henblik på varer og forsyninger. Køb om muligt varer og ydelser lokalt. Spørg lokalt hvilke varer du skal medbringe, således at dit ophold og brug af varer ikke medfører gener. Anspor dine kunder til at købe lokalt producerede produkter og kunsthåndværk. Brug om muligt overnatning som er ejet, bygget og som drives af lokale. 8 Godt utdannet personale er nøglen til forsvarlig turisme. Ansæt en professionel stab. Ansæt kun vidende, miljømæssigt og kulturelt opmærksomt personale. Eller optræn din eksisterende stab på disse områder. Tilbyd uddannelse for at undgå miljøødelæggelse, samt på sikkerheds- og serviceområdet. Evaluer dit personales ydelse mindst årligt, også deres lydhørhed over for disse retningslinier. Hvis du er båd-baseret operatør, ansæt miljøinteresserede forelæsere og naturvejledere, som ikke blot vil tale om dyrelivet, naturbevarelse, historie, geologi og lokal kultur, men som også kan vejlede passagerer under landgang og som er sikkerheds kyndige og kender lokale naturbevarings aspekter. Ansæt personale som har erfaring i arktiske forhold. I højarktis bør mindst én af staben have et gyldigt bevis på arktisk førstehjælp og overlevelse. Et flertal af personalet bør have tidligere arktisk erfaring. Uddan og opdater personalet om disse retningslinier og om Retningslinier for arktiske turister. Uddel kopier af Principperne, disse retningslinier, og Retningslinier for arktiske turister til personalet, og vær sikker på at de kender indholdet. Tilføj eventuel lokal information. Tillad ikke landgang af personale som ikke er overvåget. Sørg for at have et fornuftigt forhold mellem turister og personale. For landbaserede operatører anbefales 8-15 gæster for hver ansat, for båd-baserede operatører anbefales en ansat for hver passagerer. 6

7 Sørg for at underleverandører også arbejder efter disse retningslinier. Stil kopier af Principperne, disse retningslinier, og Retningslinier for arktiske turister til rådighed for alle underleverandører. Indføj en klausul i kontrakter med underleverandører, som forpligtiger dem til at efterleve retningslinierne. Forklar også nødvendigheden heraf verbalt. 9 Gør turen til en lejlighed til at lære om arktisk miljø og arktisk naturbevaring. Forsyn dine kunder med information om arktisk miljø og arktisk naturbevaring. Stil skriftlig information og foredrag om arktisk miljø, dets særkendetegn og globale betydning til rådighed. Tilbyd også materiale om generel arktisk naturbevaring, særlige naturbevarings tiltag i området, og påpeg måder - økonomiske eller andre - på hvilke kunderne kan støtte disse tiltag. Tilbyd dine kunder specifik information om de områder der besøges. Oplysninger bør indeholde information om klima, arter, habitater såvel som ansvarlig opførsel. Sørg for at dine kunder følger Retningslinier for arktiske turister. Håndhæv konsekvent retningslinierne. Sørg for at kunderne forstår det ansvar der fremgår af retningslinierne. Vær indstillet på om nødvendigt at bruge strengere forskrifter (f.eks. ved sikkerhedsproblemer). 10 Følg sikkerhedsanvisninger. Sørg for at lokale myndigheder kender din rejseplan. Dette er både af sikkerhedsgrunde og for at sikre at du overholder lokale regler. Alt personale skal opdateres om faren ved konfrontationer med vilde dyr, specielt isbjørne. Mindst en i staben skal være ansvarlig for at koordinere sikkerhed og undgå farlige konfrontationer med dyr. 7

8 RETNINGSLINIER FOR TURISTER I ARKTIS 1 Gør turisme og naturbevaring forenelige. De penge du bruger på din rejse er med til at bestemme tendenser og miljøhensyn i udviklingen af den arktiske turisme. Brug dine penge til at støtte velansete turarrangører og leverandører, som tager hensyn til naturen. Indhent nødvendige tilladelser før besøg af parker eller andre beskyttede områder. Efterlad disse områder som du fandt dem og minimer forstyrrelse af dyrelivet. Gør dig bekendt med og overhold love og regler der beskytter dyrelivet i de områder du vil besøge. Skaf information om truede arter, og undgå fiskeri og jagt samt køb af produkter af disse arter. Din tilbagemelding gør en forskel. Hvis en tur, en turistservice, eller leverandør var miljøvenlig og informativ, eller hvis det kunne have været bedre: Sig det til ejeren eller operatøren. Bliv medlem af arktiske miljøorganisationer og støt andre grupper der arbejder for bevaring af miljøet. 2 Støt bevaringen af naturlige miljøer og biodiversitet. Indhent oplysninger om bevaring af arktisk dyreliv og habitater, og støt dem ved, f.eks. at give penge, udføre frivilligt arbejde, uddanne andre eller ved at lobbyere overfor regeringer og erhvervsliv. Upåvirkede naturlandskaber er en unik naturressource i Arktis. Gør modstand mod en udvikling, der opdeler disse områder eller dyrepopulationer og økosystemer. Besøg parker og lignende beskyttede områder. Turistmæssig efterspørgsel og turistindtægter kan støtte eksisterende beskyttede områder og lede til oprettelse af yderligere beskyttede områder. 3 Brug naturressourcer på en bæredygtig måde. Løb på ski, gå eller brug kajakker, hundeslæde eller andre ikke motoriserede transportmidler så meget som muligt for at undgå støjforurening og spordannelse. Minimer i særdeleshed brugen af snescootere, særligt hvis snedækket er tyndt. Iagttag og fotografer dyr i god afstand. Helst opdager et dyr som du iagttager dig aldrig. Bekæmp den naturlige trang til at komme for tæt på, og respekter tegn på forstyrrelse som advarselsadfærd, skrig, tilbagelagte ører og strittende børster. Jag og fisk i områder hvor loven tillader det. Men sørg for at have de nødvendige tilladelser. Følg alle regler og tag kun det nødvendigste. Fisk og jag kun hvor disse aktiviteter er biologisk bæredygtige og ikke støder lokale interesser. Ikke-udviklede områder er også en ressource - efterlad landet som du fandt det, så andre også kan nyde det. Brug principperne om mindst mulig forstyrrelse ved camping. Brug eksisterende lejrpladser og stier hvor disse allerede findes og undgå at lave nye. 8

9 Hvis du rejser med en gruppe, skal du kræve af din turarrangør, at du får ordentlig information om besøgsstedet, bl.a. om hvad du selv kan gøre for at minimere skader. 9

10 4 Minimer forbrug, affald og forurening. Dit valg af overnatning, andre turistprodukter og hvad du forbruger gør en forskel. Vælg nedbrydelige eller genbrugelige produkter med mindst mulig emballage. Hvor lokalsamfund har genbrugssystemer, brug dem. Hvis du rejser med en turarrangør, så vælg en turarrangør som genbruger. Begræns brugen af energi, herunder brug af opvarmning og varmt vand. Efterlad så få spor som muligt efter dit ophold og tag dit affald med tilbage. Vælg transport med den mindst mulige miljøpåvirkning, begræns forbrug af fossile brændstoffer og motoriseret transport. Vælg overnatningsfaciliteter som afhænder affald og forurening på en forsvarlig måde, genbruger, som er energi-effektive og som, hvor det er muligt, bruger miljøvenlige energikilder som solenergi og vandkraft. 5 Respekter lokale kulturer. Sæt dig ind i de karakteristiske kulturer og vaner i det område du vil besøge. Respekter arktiske folks rettigheder. De bedste forudsætninger for at blive hilst velkommen og accepteret vil du have, hvis du rejser med et åbent sind, lærer om de lokale kulturer og traditioner og respekterer lokale vaner og normer for opførsel. Hvis du rejser på egen hånd, så sørg for at lokalsamfund du vil besøge ved at du kommer. Forsyninger i Arktis er somme tider begrænsede, så vær indstillet på at skulle medbringe dine egne. NY TEKST... Spørg om tilladelse før besøg af brugsområder som kirker, hellige steder, grave, jagt- og fiskelejre. 6 Respekter områder af historisk og forskningsmæssig værdi. Respekter historiske steder og minder, og undlad at tage souvenirs. Selv steder der kan virke forladte, kan være beskyttede af loven eller være af særlig værdi for lokale. Hold dig væk fra militære installationer. Respekter værdien af videnskabsfolkenes arbejde ved at arrangere besøg på forhånd, og ved at undlade at forstyrre områder hvor der forskes. 7 Arktiske samfund skal have fordele af turismen. De penge du lægger som turist kan medvirke til den økonomiske overlevelse i de samfund du besøger. Køb lokalt og vælg turarrangører, ture og leverandører, som er ejet lokalt og som giver jobs til lokale. Køb lokalt fremstillede produkter og kunsthåndværk. Vælg overnatningsfaciliteter der er ejet og bygget af lokale og som beskæftiger lokale, hvis dette overhovedet er muligt. 10

11 8 Godt utdannet personale er nøglen til forsvarlig turisme. Vælg en velrenommeret turarrangør med veltrænet personale, helst med arktisk erfaring. Vælg en turarrangør der praktiserer et guide/turist forhold på 15 eller færre gæster per guide for landbaserede ture, og 20 passagerer eller mindre for krydstogter. 9 Gør turen til en lejlighed til at lære om arktisk miljø og arktisk naturbevaring. Sæt dig ind i det arktiske miljø, særligt i de områder du vil besøge. Gør din tur til en lejlighed til at lære mere om naturbevaring i almindelighed og arktisk naturbevaring i særdeleshed. Hvis du rejser i en gruppe, vælg en turarrangør der giver information om arktisk miljø, arktisk naturbevaring og om hvordan man kan støtte anstrengelser for at bevare det arktiske miljø. Vælg ture og udflugter hvor der gives specifik information om klima, arter, habitater, lokale folk og deres kulturer samt hvilke forholdsregler der skal tages for forsvarlig opførsel i de områder i besøger. 10 Følg sikkerheds forskrifter. Isbjørn, hvalros, moskusokse og andre dyr er alle potentielt farlige og skal altid behandles med respekt. Sørg for at du eller din gruppe medbringer våben eller skræmmemidler i områder med isbjørne. Slædehunde er arbejdsdyr. Lad være med at fodre eller kærtegne dem. Slædehunde og polarræv kan også være angrebet af hundegalskab (rabies). Færdsel over is og bræer kræver særlige kundskaber og brug af udstyr som reb, ispigge, isøkser og andet sikkerhedsudstyr. Brug trænede guider. Hvis du er på tur alene eller i mindre grupper, sørg for at lokale myndigheder kender din rejseplan. Vær opmærksom på vejrforholdene, og vær udstyret til at vejret pludselig kan skifte fra behageligt til farligt. Undgå at blive for kold, træt eller våd. Grundlæggende udstyr, selv på korte ture, omfatter varmt tøj, solidt fodtøj, handsker, hovedbeklædning og vindtæt ydertøj. Kort, nødproviant f.eks. chokolade samt førstehjælpspakke er også nødvendigt. 11

12 INTRODUKTION Arktisk turisme er vokset betragteligt i de senere år, og væksten vil formodentlig fortsætte. Dette giver både muligheder og udfordringer. Mulighed for at forøge opmærksomheden om miljøet i Arktis og støtte naturbevaring, samtidig med at give nordiske lokalsamfund en bæredygtig indkomstkilde. Og problemer af økologisk og kulturel art, hvis turismen ikke tager højde for disse aspekter. Under forståelse for såvel positive som negative muligheder ved denne udvikling, begyndte WWFs Arktiske Program (World Wildlife Fund for Nature) i 1995, at udvikle principper og Retningslinier (Codes of Conduct) for arktisk turisme, samt mekanismer til at implementere dem. Målet var at opmuntre udviklingen af en type turisme, som beskyttede miljøet så meget som muligt, som uddannede turister om miljø og folk i Arktis, som respekterede de arktiske folks rettigheder og kulturer, og som forøgede den del af indtægterne som går til nordlige lokalsamfund. WWF tror, at en udvikling af denne type ikke blot tilgodeser interessen for naturbevaring, men også lokalbefolkningen, erhvervslivet og myndighetene. Principperne og RETNINGSLINIER FOR TURISTER I ARKTIS blev udviklet i samarbejde mellem WWF Arctic Programme, turoperatører, naturbevaringsorganisationer, naturforvaltere og repræsentanter for oprindelige folks organisationer under en række workshops afholdt i Svalbard 1996 og Deltagerne udviklede: Potentielle Fordele og Potentielle Problemer i forbindelse med arktisk turisme. 10 Principper for arktisk turisme. Retningslinier for turoperatører i Arktis. Retningslinier for turister i Arktis. Det næste trin i projektet vil være at implementere Principperne og Retningslinierne. Et vigtigt aspekt af denne proces vil være at etablere pilotprojekter til at implementere Principperne og Retningslinierne samt evaluering af hvorvidt disse i praksis overholdes. Dette kan føre til dannelsen af en uafhængig organisation, der kan evaluere arktisk turisme. Yderligere information om WWF Arktisk Programs Arktiske Turisme Projekt, kontakt: WWF Arctic Programme. Kristian Augustsgate 7A. N-0130 Oslo, Norge. Tel: Fax: Hjemmeside: OM WWFs ARKTISKE PROGRAM WWFs Arktiske Program blev etableret i 1992 af WWF International for at koordinere aktiviteterne af de forskellige nationale WWF afdelinger i de arktiske lande. Med hovedkvarter i Oslo i Norge, arbejder Arktisk Program for cirkumpolar naturbeskyttelse og projekter i Rusland, USA, Canada, Finland, Norge, Grønland/Danmark, Sverige og Island. Siden opstarten har det Arktiske Program arbejdet hårdt for at øge den offentlige opmærksomhed om betydningen af Arktis og 12

13 behovet for naturbeskyttelse gennem er række mekanismer. Den kvartalsvise publikation WWF Arctic Bullentin er et centralt redskab til at nå disse mål. slut 13

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

100 idéer til recovery-orienteret arbejde

100 idéer til recovery-orienteret arbejde 100 idéer til recovery-orienteret arbejde Et inspirationehæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien Rethinks recovery-serie, publikation 1 Videnscenter for Socialpsykiatri af Mike Slade

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

ARKTIS FORANDRER SIG. Mark Nuttall ET MILJØ PÅ SPIL

ARKTIS FORANDRER SIG. Mark Nuttall ET MILJØ PÅ SPIL ARKTIS FORANDRER SIG Mark Nuttall Indhold ET MILJØ PÅ SPIL PÅ VEJ MOD EN DAGSORDEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I ARKTIS FORHINDRINGER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING: ARKTIS I DEN GLOBALE ØKONOMI ET MILJØ PÅ SPIL

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere