HÅND I HÅND I ARKTIS: TURISME OG NATURBEVARING (LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅND I HÅND I ARKTIS: TURISME OG NATURBEVARING (LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC)."

Transkript

1 HÅND I HÅND I ARKTIS: TURISME OG NATURBEVARING (LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC). Oversættelse af Jeppe Mordhorst, Dansk Polar Center, Januar 1998 i forbindelse med projekt Økoturisme i Greenland Outfitter turistprodukter - Drøm eller Virkelighed?. Redigeret jvf. teksten i den layoutede publikation af December 1997 LINKING TOURISM AND CONSERVATION IN THE ARCTIC, redigeret på baggrund af original version november Formålet med oversættelsen er at gøre indholdet mere tilgængeligt for Greenland Outfitters og andre interesserede i grønlandsk turisme. Publiceret som tillæg til Nyhedsbrevet Økofronten Januar Oversættelsen kan frit benyttes af alle der ønsker det. TI PRINCIPPER FOR TURISME I ARKTIS... 1 RETNINGSLINIER FOR TUROPERATØRER I ARKTIS... 3 RETNINGSLINIER FOR TURISTER I ARKTIS... 6 INTRODUKTION TI PRINCIPPER FOR TURISME I ARKTIS 1 Gør turisme og naturbevaring forenelige. Som enhver anden brug af miljøet, bør turismeudvikling integreres med internationale, nationale og lokale planer og strategier for naturbevaring. Støt en turismeplanlægning der understøtter naturbevaring og inddrager planer for naturbeskyttelse. Samarbejd med miljøorganisationer og andre grupper der arbejder for bevaring af miljøet. Støt forskning i og miljøovervågning af turismens effekter. 2 Støt bevaringen af naturlige miljøer og biodiversitet. Vilde og upåvirkede naturlandskaber er unikke karaktertræk for Arktis. Disse områder er miljømæssigt værdifulde samt den vigtigste grund til at turister kommer til Arktis. Støt naturbevaring i hele Arktis, herunder beskyttelse af dyr, habitater og økosystemerne i hav og på land. Støt bestræbelser på at stoppe, og om muligt vende den fysiske opdeling af arktiske landskaber, eftersom opdeling både reducerer kvaliteten af turismeoplevelsen og forringer landskabernes værdi. 1

2 Frem den fortsatte udvikling af Circumpolar Protected Area Network (CPAN) 1. 3 Brug naturressourcerne på en bæredygtig måde. Beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer er essentielle for det arktiske miljøs langsigtede sundhed. Naturområder der endnu ikke er udviklede, er en ikkefornyelig ressource. Hvis et område én gang er udviklet, er det så godt som umuligt at føre det tilbage til den oprindelige tilstand. Støt bæredygtig udnyttelse af ressourcer, inklusive ikke-udviklede områder. Støt bæredygtig og miljøvenlig brug af de områder der allerede er udviklede. 4 Minimer forbrug, affald og forurening. Ved at reducere forurening og ressourceforbrug minimeres miljøskader. Dette forøger kvaliteten af turistens oplevelse, og begrænser de høje omkostninger ved genetablering af miljøskader. Vær med til at opmuntre til brug af den teknologi til affaldshåndtering der skader mindst muligt. Hvor lokalsamfund har genbrugssystemer, brug dem. Hvor sådanne ikke findes, støt udviklingen af dem. Afhænd affald på en sikker og forsvarlig måde, f.eks. ved at sammenpresse det og tage det med væk. Brug biologisk nedbrydelig eller genbrugelig emballage. Minimer brugen af fossile brændstoffer, undgå motoriseret transport hvor det er muligt. Begræns brugen af motoriseret transport (f.eks. snescootere etc.) til at komme fra ét sted til et andet. Støt udvikling og brug af overnatningsfaciliteter som sparer energi, genbruger og afhænder affald og forurening på forsvarlig måde. Støt bestræbelser på oprydning og genetablering af områder der er skadede. 5 Respekter lokale kulturer. Turisme bør ikke ændre folks og lokalsamfunds livsstil, medmindre de selv ønsker dette. Respekter lokale folks og kulturers rettigheder og ønsker. Spørg om tilladelse før besøg af brugsområder som kirker og andre hellige steder, grave, sommerlejre og fiskelejre. 6 Respekter områder af historisk og forskningsmæssig værdi. Arkæologiske, historiske, forhistoriske lokaliteter og steder med videnskabelig aktivitet er vigtige for den lokale kultur og for forskning. Forstyrrelse kan formindske deres værdi og er ofte ulovlig. Respekter værdien af sårbare steder og støt deres bevarelse. 7 Arktiske samfund skal have fordele af turismen. Lokal involvering i planlægningen af turismen kan hjælpe med til at sikre, at turisme forholder sig til miljømæssige og kulturelle problemstillinger. Inddragelse bør maksimere fordelene og minimere slitagen på lokalsamfund. Det skulle også forbedre kvaliteten af turismeoplevelsen. Støt og deltag i lokal involvering og samarbejde omkring turismeprojekter. Frem rekruttering, træning og ansættelse af lokale folk i turismen. 8 Godt utdannet personale er nøglen til forsvarlig turisme. 1 CPAN er et internationalt samarbejde om de beskyttede områder i Arktis. CPAN er et centralt emne i CAFF's arbejde. CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) er en arbejdsgruppe under AEPS (Arctic Environmental Protection Strategy). 2

3 Uddannelse og træning af personale bør aktivt integrere miljømæssige, kulturelle, sociale og lovgivningsmæssige emner. Denne type af uddannelse forøger kvaliteten af turismen. Personalet danner forbillede for turisterne. Personale skal tilskyndes til selv at opføre sig forsvarligt, samt til at opmuntre turister til det samme. Gør personalet bekendt med aktuelle love og regler. 9 Gør turen til en lejlighed til at lære om arktisk miljø og arktisk naturbevaring. Når turister lærer om arktisk miljø og lokal kultur, giver turismen flest mulige fordele og gør mindst muligt skade for alle involverede parter. Øget forståelse og en positiv oplevelse kan gøre turister til ambassadører for miljøbeskyttelse i Arktis. Information om miljømæssige, kulturelle og sociale emner er en nødvendig del af forsvarlig turisme. Brug retningslinierne til at fremme forsvarlige holdninger og handlinger inden for turisme. 10 Følg sikkerheds forskrifter. Færdsel i Arktis kan være særdeles farligt. Alle der beskæftiger sig med arktisk turisme, skal trænes i forsvarlig opførsel samt følge regler og procedurer for sikkerhed. Mangel på dette kan betyde alvorlig personskade samt dyre redningsaktioner eller lægehjælp, som kan belaste lokalbefolkningen. Sørg for at alle handlinger foregår efter accepterede sikkerhedsanvisninger og er i overensstemmelse med gældende regler. Alle der er involverede i arktisk turisme skal have information og træning om sikkerhed. RETNINGSLINIER FOR TUROPERATØRER I ARKTIS 1 Gør turisme og naturbevaring forenelige. Støt naturbevaring. Måder du kan gøre det på omfatter: Etabler et positivt forhold til organisationer og folk med interesse i naturbevaring, særligt i de områder du besøger med dine kunder. Du kan opmuntre dine kunder til, f.eks., at blive medlemmer af naturbevaringsorganisationer. Brug personlige kontakter og breve til at uddanne andre og opmuntre regeringer og erhvervsliv til at støtte projekter som f.eks. oprettelse af nye beskyttede områder. Støt naturbevaringsorganisationer med tid og penge. Planlæg turisme så den ikke kommer i konflikt med naturbevaring. Sørg for at få tilladelse før besøg af parker eller andre regulerede områder. Under besøg af denne type områder bør du sikre dig, at dine aktiviteter er i overensstemmelse med regler for ophold og færdsel. Kend de love og regler som gælder for import og eksport af produkter der er lavet af sårbare dyr og andre naturressourcer, og sørg for at dine kunder forstår og følger disse regler. Tilskynd kunder til at købe lokalt producerede produkter, sålænge disse ikke er lavet af truede dyrearter eller på anden måde strider mod loven. Lav en miljøplan for de daglige aktiviteter. Hvis du beskæftiger mere end 20 ansatte, bør du have en nedskrevet miljøplan, der beskriver din virksomheds vilje til naturbevaring, til bæredygtig udnyttelse af ressourcer og til principperne i disse retningslinier. Medtag konkrete procedurer som din virksomhed bruger i sine 3

4 daglige rutiner for at begrænse miljøpåvirkninger. Planen skal også være tilgængelig for kunderne. Brug efter-tur evalueringsskemaer til at bekræfte, at turen var miljømæssigt forsvarlig. Tilbagemelding fra kunderne er en god måde at finde ud af, hvorvidt dit produkt har levet op til kundernes forventninger mht. miljøvenlighed. Spørg om turen - efter kundens opfattelse - har undgået unødvendige miljøpåvirkning, og om du som operatør har demonstreret betænksomhed for de naturlige og kulturelle miljøer. Brug som hovedregel skriftlige evaluerings skemaer. Mundtlige evalueringer er acceptable, især for mindre virksomheder. 2 Støt bevaringen af uberørt natur og biodiversitet. Støt bevaringen af store uopdelte arktiske områder. Ikke-udviklede områder af Arktis har en unik værdi, og er en af de vigtigste årsager til at turister kommer. Kvaliteten vil reduceres af veje, rørledninger og andre typer af uskønne anlæg, der opdeler miljøet. Støt programmer og projekter der bevarer dyrelivet. Gør dine kunder opmærksomme på aktuelle programmer og projekter. Sørg for at de ikke jager eller fisker truede eller beskyttede arter, færdes i sårbare habitater eller køber produkter fremstillet af beskyttede dyrearter. 3 Brug naturressourcer på en bæredygtig måde. Jag og fisk i de områder hvor loven tillader det, men følg alle regler og tag kun det nødvendigste. Det er dit ansvar at sikre, at dine kunder adlyder regler og begrænsninger og kun fisker og jager på en måde som ikke truer lokale bestande. Samarbejd med lokalsamfund og fisker-fangerforeninger. Sørg for at kunder kun bruger passende og velholdt jagtudstyr, og at de ved hvordan de skal bruge udstyret. Tag den særlige natur og eventuelle særlige sårbarheder i betragtning, når du beslutter, hvor mange kunder du vil bringe ud i et givet område. I upåvirkede naturområder skal særlige naturforhold (dyr, yngleområder for fugle, sårbar vegetation osv.) tages i betragtning, når det bestemmes, hvor mange turister der skal opholde sig i et område på en given tid. Oplys andre operatører i regionen om dine planer med henblik på at undgå nedslidning. For båd-baserede operatører gælder som generel regel, at antallet af passagerer ved landgang i naturen begrænses til 100. Brug allerede etablerede stier og campingpladser hvor de findes og undgå at etablere nye. Undgå at forstyrre dyrelivet. Instruer dit personale om det lokale dyreliv og dets adfærd, særligt isbjørne. Sørg for at den afstand fra hvilken dyr betragtes er passende. 4 Begræns forbrug, affald og forurening. Dit valg af produkter samt hvor meget dine kunder forbruger gør en forskel. Hvad enten du medbringer forsyninger eller køber dem i Arktis, så vælg nedbrydelige eller genbrugelige produkter med mindst mulig emballage. Komprimer affald og tag det med hjem. Genbrug hvor det er muligt og tilskynd de lokalsamfund du besøger til at udvikle genbrugsprogrammer, hvis de ikke allerede har sådanne. Giv om muligt økonomisk støtte til udvikling af sådanne programmer som demonstrerer dit og dine kunders engagement i miljøet. 4

5 Begræns brugen af energi, herunder opvarmning og forbrug af varmt vand. Før regnskab over forbrug af vand og energi, genbrugsbestræbelser og anstrengelser for at minimere affaldsmængden. Den transportform du vælger til dine kunder gør en forskel. Vælg den transportform som har den mindst mulige miljøpåvirkning. Begræns brugen af brændstof og forsøg at bruge ikke-motoriseret transport så vidt dette overhovedet er muligt. Hvor motoriseret transport er nødvendig, vælg den transportform der skader miljøet mindst og støjer så lidt som muligt (f.eks. fire-taktsmotor i stedet for to-taktsmotor). Brug ikke motoriseret transport som helikopter og snescooter uden grund. Disse bør kun være en måde at komme fra et sted til et andet. Vælg overnatning som er i overensstemmelse med lokale traditioner og som begrænser miljøpåvirkningen. Vælg overnatning som har effektive systemer til behandling af kloakaffald, og som genbruger og bortskaffer ikke-genbrugeligt affald på en forsvarlig måde. Støt anstrengelser for oprydning af affald og genetablering af påvirkede områder. Undersøg initiativer og støt dem ved, f.eks. at give penge, lobbyere i regeringer og erhvervsliv, stille din egen og dit personales arbejdstid til rådighed samt ved at opmuntre dine kunder til at støtte initiativer. Sørg for, at der ikke efterlades noget tegn efter dit besøg. Følg ansvarlig praksis for camping og ture, inklusive de som omfatter forsørgelse af affald. Hvis du er båd-baseret operatør, følg Annex 5 i The Marpool Agreement. Medtag al plastic til ansvarlig affaldsbehandling i land, komprimer træ, glas og metal med henblik på at tage affaldet med tilbage til en affaldsfacilitet på land. Sørg for at forbrændingsanlæg fungerer ordentligt. Afhænd bundvand og renset spildevand forsvarligt. Hvis du er båd-baseret operatør, undlad at dumpe bundvand eller renset spildevand indenfor 12 sømil fra land eller iskanter samt i nærheden af beboede områder eller videnskabelige stationer. 5 Respekter lokale kulturer. Sørg for at være i tæt kontakt med de lokalsamfund du vil besøge, sådan at dit besøg er velkomment, forventet og ikke forstyrrer. Forbered besøg til lokalsamfund i god tid og undgå besøg og landgange som ikke er arrangerede i forvejen. Bekræft din ankomst, helst 24 timer i forvejen, og vær indstillet på at betale lokalt for udgifter for aflyste besøg. Aftal aktiviteter under besøg med lokalsamfundet. Find ud af hvilke gruppestørrelser lokalsamfundet foretrækker til de planlagte aktiviteter. Sørg for at have tilladelse til besøg eller anløb, samt til de aktiviteter du har planlagt. Undgå områder hvor lokale folk arbejder, inklusive jagt- og fiskelejre, medmindre du har særlige aftaler. Vær opmærksom på love or regler i områder eller havområder hvor du opererer, og sørg for at indhente de nødvendige tilladelser. Respekter kulturen og vanerne hos de folk hvis hjemegne i besøger, og sørg for at dine kunder også gør det. Giv alle besøgende en grundig kulturel indføring før besøg, særligt ved besøg hos oprindelige folk. Brug lokale til disse indføringer hvor det er muligt. Fortæl om lokale vaner og traditioner, og hvad der anses for at være god turistopførsel. Brug lokale retningslinier eller guidelines for turister, hvis sådanne findes. Bed om tilladelse til at tage billeder eller video. 5

6 Sørg for at dine kunde respekterer religiøse steder, kirker og kirkegårde og andre steder med religiøs eller kulturel værdi, samt at dine kunder ikke fjerner artefakter. 6 Respekter historiske og videnskabelige steder. Respekter historiske steder og minder, og sørg for at dine kunder ikke fjerner artefakter. Hvis adgangen til historiske eller arkæologiske steder er begrænset, sørg for at indhente tilladelse inden besøg. Du bør sikre dig, at dine kunder opfører sig respektfuldt, særligt hvis et sted har en religiøs betydning. Respekter og samarbejd med videnskabsfolk. Besøg ikke videnskabelige installationer eller arbejdende videnskabsfolk, medmindre du har en aftale. Forstyr ikke arbejdende videnskabsfolk eller deres undersøgelsesområder. 7 Arktiske samfund skal have fordele af turismen. Ansæt lokal arbejdskraft og køb fra lokale leverandører, hvis det overhovedet er muligt. Utdann og ansæt lokal arbejdskraft når det er muligt. I tilfælde hvor den lokale arbejdskraft mangler de kundskaber du efterspørger, tilbyd den aktuelle træning og uddannelse. Brug lokalt ejede virksomheder og leverandører. Opbyg langsigtede partnerskaber med lokale operatører, erhvervslivet og leverandører. En lokal kontakt forøger ofte kvaliteten af turistens oplevelse. Driv forretning på en måde så lokalsamfundene får fordel af turismen, særligt med henblik på varer og forsyninger. Køb om muligt varer og ydelser lokalt. Spørg lokalt hvilke varer du skal medbringe, således at dit ophold og brug af varer ikke medfører gener. Anspor dine kunder til at købe lokalt producerede produkter og kunsthåndværk. Brug om muligt overnatning som er ejet, bygget og som drives af lokale. 8 Godt utdannet personale er nøglen til forsvarlig turisme. Ansæt en professionel stab. Ansæt kun vidende, miljømæssigt og kulturelt opmærksomt personale. Eller optræn din eksisterende stab på disse områder. Tilbyd uddannelse for at undgå miljøødelæggelse, samt på sikkerheds- og serviceområdet. Evaluer dit personales ydelse mindst årligt, også deres lydhørhed over for disse retningslinier. Hvis du er båd-baseret operatør, ansæt miljøinteresserede forelæsere og naturvejledere, som ikke blot vil tale om dyrelivet, naturbevarelse, historie, geologi og lokal kultur, men som også kan vejlede passagerer under landgang og som er sikkerheds kyndige og kender lokale naturbevarings aspekter. Ansæt personale som har erfaring i arktiske forhold. I højarktis bør mindst én af staben have et gyldigt bevis på arktisk førstehjælp og overlevelse. Et flertal af personalet bør have tidligere arktisk erfaring. Uddan og opdater personalet om disse retningslinier og om Retningslinier for arktiske turister. Uddel kopier af Principperne, disse retningslinier, og Retningslinier for arktiske turister til personalet, og vær sikker på at de kender indholdet. Tilføj eventuel lokal information. Tillad ikke landgang af personale som ikke er overvåget. Sørg for at have et fornuftigt forhold mellem turister og personale. For landbaserede operatører anbefales 8-15 gæster for hver ansat, for båd-baserede operatører anbefales en ansat for hver passagerer. 6

7 Sørg for at underleverandører også arbejder efter disse retningslinier. Stil kopier af Principperne, disse retningslinier, og Retningslinier for arktiske turister til rådighed for alle underleverandører. Indføj en klausul i kontrakter med underleverandører, som forpligtiger dem til at efterleve retningslinierne. Forklar også nødvendigheden heraf verbalt. 9 Gør turen til en lejlighed til at lære om arktisk miljø og arktisk naturbevaring. Forsyn dine kunder med information om arktisk miljø og arktisk naturbevaring. Stil skriftlig information og foredrag om arktisk miljø, dets særkendetegn og globale betydning til rådighed. Tilbyd også materiale om generel arktisk naturbevaring, særlige naturbevarings tiltag i området, og påpeg måder - økonomiske eller andre - på hvilke kunderne kan støtte disse tiltag. Tilbyd dine kunder specifik information om de områder der besøges. Oplysninger bør indeholde information om klima, arter, habitater såvel som ansvarlig opførsel. Sørg for at dine kunder følger Retningslinier for arktiske turister. Håndhæv konsekvent retningslinierne. Sørg for at kunderne forstår det ansvar der fremgår af retningslinierne. Vær indstillet på om nødvendigt at bruge strengere forskrifter (f.eks. ved sikkerhedsproblemer). 10 Følg sikkerhedsanvisninger. Sørg for at lokale myndigheder kender din rejseplan. Dette er både af sikkerhedsgrunde og for at sikre at du overholder lokale regler. Alt personale skal opdateres om faren ved konfrontationer med vilde dyr, specielt isbjørne. Mindst en i staben skal være ansvarlig for at koordinere sikkerhed og undgå farlige konfrontationer med dyr. 7

8 RETNINGSLINIER FOR TURISTER I ARKTIS 1 Gør turisme og naturbevaring forenelige. De penge du bruger på din rejse er med til at bestemme tendenser og miljøhensyn i udviklingen af den arktiske turisme. Brug dine penge til at støtte velansete turarrangører og leverandører, som tager hensyn til naturen. Indhent nødvendige tilladelser før besøg af parker eller andre beskyttede områder. Efterlad disse områder som du fandt dem og minimer forstyrrelse af dyrelivet. Gør dig bekendt med og overhold love og regler der beskytter dyrelivet i de områder du vil besøge. Skaf information om truede arter, og undgå fiskeri og jagt samt køb af produkter af disse arter. Din tilbagemelding gør en forskel. Hvis en tur, en turistservice, eller leverandør var miljøvenlig og informativ, eller hvis det kunne have været bedre: Sig det til ejeren eller operatøren. Bliv medlem af arktiske miljøorganisationer og støt andre grupper der arbejder for bevaring af miljøet. 2 Støt bevaringen af naturlige miljøer og biodiversitet. Indhent oplysninger om bevaring af arktisk dyreliv og habitater, og støt dem ved, f.eks. at give penge, udføre frivilligt arbejde, uddanne andre eller ved at lobbyere overfor regeringer og erhvervsliv. Upåvirkede naturlandskaber er en unik naturressource i Arktis. Gør modstand mod en udvikling, der opdeler disse områder eller dyrepopulationer og økosystemer. Besøg parker og lignende beskyttede områder. Turistmæssig efterspørgsel og turistindtægter kan støtte eksisterende beskyttede områder og lede til oprettelse af yderligere beskyttede områder. 3 Brug naturressourcer på en bæredygtig måde. Løb på ski, gå eller brug kajakker, hundeslæde eller andre ikke motoriserede transportmidler så meget som muligt for at undgå støjforurening og spordannelse. Minimer i særdeleshed brugen af snescootere, særligt hvis snedækket er tyndt. Iagttag og fotografer dyr i god afstand. Helst opdager et dyr som du iagttager dig aldrig. Bekæmp den naturlige trang til at komme for tæt på, og respekter tegn på forstyrrelse som advarselsadfærd, skrig, tilbagelagte ører og strittende børster. Jag og fisk i områder hvor loven tillader det. Men sørg for at have de nødvendige tilladelser. Følg alle regler og tag kun det nødvendigste. Fisk og jag kun hvor disse aktiviteter er biologisk bæredygtige og ikke støder lokale interesser. Ikke-udviklede områder er også en ressource - efterlad landet som du fandt det, så andre også kan nyde det. Brug principperne om mindst mulig forstyrrelse ved camping. Brug eksisterende lejrpladser og stier hvor disse allerede findes og undgå at lave nye. 8

9 Hvis du rejser med en gruppe, skal du kræve af din turarrangør, at du får ordentlig information om besøgsstedet, bl.a. om hvad du selv kan gøre for at minimere skader. 9

10 4 Minimer forbrug, affald og forurening. Dit valg af overnatning, andre turistprodukter og hvad du forbruger gør en forskel. Vælg nedbrydelige eller genbrugelige produkter med mindst mulig emballage. Hvor lokalsamfund har genbrugssystemer, brug dem. Hvis du rejser med en turarrangør, så vælg en turarrangør som genbruger. Begræns brugen af energi, herunder brug af opvarmning og varmt vand. Efterlad så få spor som muligt efter dit ophold og tag dit affald med tilbage. Vælg transport med den mindst mulige miljøpåvirkning, begræns forbrug af fossile brændstoffer og motoriseret transport. Vælg overnatningsfaciliteter som afhænder affald og forurening på en forsvarlig måde, genbruger, som er energi-effektive og som, hvor det er muligt, bruger miljøvenlige energikilder som solenergi og vandkraft. 5 Respekter lokale kulturer. Sæt dig ind i de karakteristiske kulturer og vaner i det område du vil besøge. Respekter arktiske folks rettigheder. De bedste forudsætninger for at blive hilst velkommen og accepteret vil du have, hvis du rejser med et åbent sind, lærer om de lokale kulturer og traditioner og respekterer lokale vaner og normer for opførsel. Hvis du rejser på egen hånd, så sørg for at lokalsamfund du vil besøge ved at du kommer. Forsyninger i Arktis er somme tider begrænsede, så vær indstillet på at skulle medbringe dine egne. NY TEKST... Spørg om tilladelse før besøg af brugsområder som kirker, hellige steder, grave, jagt- og fiskelejre. 6 Respekter områder af historisk og forskningsmæssig værdi. Respekter historiske steder og minder, og undlad at tage souvenirs. Selv steder der kan virke forladte, kan være beskyttede af loven eller være af særlig værdi for lokale. Hold dig væk fra militære installationer. Respekter værdien af videnskabsfolkenes arbejde ved at arrangere besøg på forhånd, og ved at undlade at forstyrre områder hvor der forskes. 7 Arktiske samfund skal have fordele af turismen. De penge du lægger som turist kan medvirke til den økonomiske overlevelse i de samfund du besøger. Køb lokalt og vælg turarrangører, ture og leverandører, som er ejet lokalt og som giver jobs til lokale. Køb lokalt fremstillede produkter og kunsthåndværk. Vælg overnatningsfaciliteter der er ejet og bygget af lokale og som beskæftiger lokale, hvis dette overhovedet er muligt. 10

11 8 Godt utdannet personale er nøglen til forsvarlig turisme. Vælg en velrenommeret turarrangør med veltrænet personale, helst med arktisk erfaring. Vælg en turarrangør der praktiserer et guide/turist forhold på 15 eller færre gæster per guide for landbaserede ture, og 20 passagerer eller mindre for krydstogter. 9 Gør turen til en lejlighed til at lære om arktisk miljø og arktisk naturbevaring. Sæt dig ind i det arktiske miljø, særligt i de områder du vil besøge. Gør din tur til en lejlighed til at lære mere om naturbevaring i almindelighed og arktisk naturbevaring i særdeleshed. Hvis du rejser i en gruppe, vælg en turarrangør der giver information om arktisk miljø, arktisk naturbevaring og om hvordan man kan støtte anstrengelser for at bevare det arktiske miljø. Vælg ture og udflugter hvor der gives specifik information om klima, arter, habitater, lokale folk og deres kulturer samt hvilke forholdsregler der skal tages for forsvarlig opførsel i de områder i besøger. 10 Følg sikkerheds forskrifter. Isbjørn, hvalros, moskusokse og andre dyr er alle potentielt farlige og skal altid behandles med respekt. Sørg for at du eller din gruppe medbringer våben eller skræmmemidler i områder med isbjørne. Slædehunde er arbejdsdyr. Lad være med at fodre eller kærtegne dem. Slædehunde og polarræv kan også være angrebet af hundegalskab (rabies). Færdsel over is og bræer kræver særlige kundskaber og brug af udstyr som reb, ispigge, isøkser og andet sikkerhedsudstyr. Brug trænede guider. Hvis du er på tur alene eller i mindre grupper, sørg for at lokale myndigheder kender din rejseplan. Vær opmærksom på vejrforholdene, og vær udstyret til at vejret pludselig kan skifte fra behageligt til farligt. Undgå at blive for kold, træt eller våd. Grundlæggende udstyr, selv på korte ture, omfatter varmt tøj, solidt fodtøj, handsker, hovedbeklædning og vindtæt ydertøj. Kort, nødproviant f.eks. chokolade samt førstehjælpspakke er også nødvendigt. 11

12 INTRODUKTION Arktisk turisme er vokset betragteligt i de senere år, og væksten vil formodentlig fortsætte. Dette giver både muligheder og udfordringer. Mulighed for at forøge opmærksomheden om miljøet i Arktis og støtte naturbevaring, samtidig med at give nordiske lokalsamfund en bæredygtig indkomstkilde. Og problemer af økologisk og kulturel art, hvis turismen ikke tager højde for disse aspekter. Under forståelse for såvel positive som negative muligheder ved denne udvikling, begyndte WWFs Arktiske Program (World Wildlife Fund for Nature) i 1995, at udvikle principper og Retningslinier (Codes of Conduct) for arktisk turisme, samt mekanismer til at implementere dem. Målet var at opmuntre udviklingen af en type turisme, som beskyttede miljøet så meget som muligt, som uddannede turister om miljø og folk i Arktis, som respekterede de arktiske folks rettigheder og kulturer, og som forøgede den del af indtægterne som går til nordlige lokalsamfund. WWF tror, at en udvikling af denne type ikke blot tilgodeser interessen for naturbevaring, men også lokalbefolkningen, erhvervslivet og myndighetene. Principperne og RETNINGSLINIER FOR TURISTER I ARKTIS blev udviklet i samarbejde mellem WWF Arctic Programme, turoperatører, naturbevaringsorganisationer, naturforvaltere og repræsentanter for oprindelige folks organisationer under en række workshops afholdt i Svalbard 1996 og Deltagerne udviklede: Potentielle Fordele og Potentielle Problemer i forbindelse med arktisk turisme. 10 Principper for arktisk turisme. Retningslinier for turoperatører i Arktis. Retningslinier for turister i Arktis. Det næste trin i projektet vil være at implementere Principperne og Retningslinierne. Et vigtigt aspekt af denne proces vil være at etablere pilotprojekter til at implementere Principperne og Retningslinierne samt evaluering af hvorvidt disse i praksis overholdes. Dette kan føre til dannelsen af en uafhængig organisation, der kan evaluere arktisk turisme. Yderligere information om WWF Arktisk Programs Arktiske Turisme Projekt, kontakt: WWF Arctic Programme. Kristian Augustsgate 7A. N-0130 Oslo, Norge. Tel: Fax: Hjemmeside: OM WWFs ARKTISKE PROGRAM WWFs Arktiske Program blev etableret i 1992 af WWF International for at koordinere aktiviteterne af de forskellige nationale WWF afdelinger i de arktiske lande. Med hovedkvarter i Oslo i Norge, arbejder Arktisk Program for cirkumpolar naturbeskyttelse og projekter i Rusland, USA, Canada, Finland, Norge, Grønland/Danmark, Sverige og Island. Siden opstarten har det Arktiske Program arbejdet hårdt for at øge den offentlige opmærksomhed om betydningen af Arktis og 12

13 behovet for naturbeskyttelse gennem er række mekanismer. Den kvartalsvise publikation WWF Arctic Bullentin er et centralt redskab til at nå disse mål. slut 13

Værktøjskasse for bæredygtig

Værktøjskasse for bæredygtig Værktøjskasse for bæredygtig turisme i Arktis Del B Vejledning for tur- og rejsearrangører Sag 992027A J.nr. værktøjskasse02 Udarb. KKH/ Kari Angermo Birkely Udg. 3 Kontrol INS/ Kari Angermo Birkely Dato

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig turisme

Retningslinjer for ansvarlig turisme Retningslinjer for ansvarlig turisme Rejsearrangører i Danmark (RID) April 2008 Hvorfor ansvarlig turisme? I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere

Miljø. Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt

Miljø. Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt Miljø Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt CenterPartiet vil beskytte naturen og miljøet mest muligt. Det kræver: - Øget internationalt miljøsamarbejde. - En formindskelse af den nationale

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

klima og energi minister

klima og energi minister Handlinger Lobby Miljøministeriet til ikke at ændre standarderne for støj og visuel forurening i planloven. Koordiner med ministerierne for finans og økonomisk udvikling mod tilskynd at EU ændrer VVM /

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

SLUTRAPPORT TIL NORA. PROJEKTSTØTTE Projektet har modtaget projektstøtte fra NORA, samt Dansk-Norsk Fonden.

SLUTRAPPORT TIL NORA. PROJEKTSTØTTE Projektet har modtaget projektstøtte fra NORA, samt Dansk-Norsk Fonden. SLUTRAPPORT TIL NORA PROJEKTSTØTTE Projektet har modtaget projektstøtte fra NORA, samt Dansk-Norsk Fonden. PROJEKTAKTIVITETER OG MÅLSÆTNING Konferencens foredrag, samt oplæg og diskussioner tog udgangspunkt

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Bæredygtigt. design anno 2013 Holm Lifestyle PR 23.01.13. Gitte Just. DDA Danish Design Association

Bæredygtigt. design anno 2013 Holm Lifestyle PR 23.01.13. Gitte Just. DDA Danish Design Association Bæredygtigt design anno 2013 Holm Lifestyle PR 23.01.13 Gitte Just danish design association Netværksorganisation for design og innovation Vi har fokus på, hvordan design skaber udvikling, merværdi og

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning.

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Dyreliv TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Truede dyr Tal med eleverne om truede dyr. I kan eksempelvis tale om:

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Business Trip til den russiske region Tatarstan

Business Trip til den russiske region Tatarstan Business Trip til den russiske region Tatarstan 11-14. Marts 2013 Tema : landbrug / fødevarer, miljø / energi samt medicinal & sundhed. 1 Tatarstan oktober 2012 2 Hvorfor regionen Tatarstan??? Tatarstan

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere