Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg."

Transkript

1 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 1652 Version 3 Dato Navn Per Andersen Adresse Siggårdvej 33, 7800 Skive Telefon Mobil Total DE Kvæg Total DE Fjerkræ og andre dyr Total DE Svin Nudrift 249,34 DE 0 DE 0 DE Ansøgt 487,65 DE 0 DE 0 DE Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg. Beregningsgrundlag

2 1. Oplysninger om ansøger- og ejerforhold Ansøger Konsulent Kontaktperson på bedriften Bedriftoplysninger Yderligere oplysninger 4 2. Oprettede Anlæg 6 3. Beregninger på anlæg Ammoniak Generel Ammoniakreduktion Individuel Ammoniakreduktion Lugtgeneberegning Resultat af lugtberegning Oplysninger om arealer Arealer Kortbilleder Grundlæggende arealinformationer Udbringningsarealer Aftalearealer Gødningsregnskab (Nudrift) Produceret Gødningsmængde Tilført Gødningsmængde Afsat Gødningsmængde Total Gødningsmængde Total sum af gødningsmængder rmonital Gødningsregnskab (Ansøgt) Produceret Gødningsmængde Tilført Gødningsmængde Afsat Gødningsmængde Total Gødningsmængde Total sum af gødningsmængder rmonital Udbringningsteknologi Beregninger på arealer Fosforberegning 83 Side 2 af 83

3 5.2. Nitratberegning (Overfladevand) Beregning af det maksimale dyretryk og det reelle dyretryk for ansøgt drift Beregning af udvasking af N via Farm-N Nitratberegning (Grundvand) 83 Side 3 af 83

4 1. Oplysninger om ansøger- og ejerforhold 1.1. Ansøger Navn Per Andersen Adresse Siggårdvej 33, 7800 Skive Telefon Mobil Konsulent Navn Linda Thordal Adresse Resenvej 85, 7800 Skive Telefon Mobil ingen Kontaktperson på bedriften Navn Per Andersen Adresse Siggårdvej 33, 7800 Skive Telefon Mobil Bedriftoplysninger Navn Siggård Adresse Siggårdvej , 7800 Skive CVR Yderligere oplysninger Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg. Ikke teknisk resume af de miljømæssige konsekvenser Siggård har en nudrift på 249,3 DE i malkekvæg med hundyropdræt med 111,15 ha ejet og forpagtet jord samt 42 ha i aftaler. Svarende til udspredning på ejet og forpagtet arealer på 1,7 DE/ha. Nedergård har en nudrift på 249,2 DE i malkekvæg med opdræt på 114,9 ha svarende til udspredning på op til 2,3 DE/ha. I fremtiden bliver produktionen på 530,0 DE malkekvæg med opdræt på 223,1 ha ejet og forpagtet jord samt aftaler på ca. 94,6 ha hvor der er dyrkningsaftaler på 36 ha. Svarende til udspredning på 1,7 DE/ha på ejet og forpagtet arealer samt på dyrkningsaftalearealer. Produktionerne bliver rationaliseret i én samlede produktion fordelt på de to ejendomme. De miljømæssige konsekvenser bliver minimeret da produktionen og den dertilhørende drift bliver optimeret. Ud fra beregninger foretaget på baggrund af oplysninger omkring den nuværende produktion og den ønsket produktion sker der ikke en yderligere påvirkning af miljøet. Side 4 af 83

5 Datoer Starttidspunkt for byggeriet Sluttidspunkt for byggeriet Starttidspunkt for driften Beskrivelse af datoerne udvidelsen samt byggeriet ønskes påbegyndt snarest mulig. Oplysninger om biaktiviteter ingen Side 5 af 83

6 2. Oprettede Anlæg 1. Anlæg - Husdyrbrugets samlede anlæg Side 6 af 83

7 Lokalisering og landskab På Bilag 1 og 2 ses situationsplanen for henholdvis Siggårdvej 33 og 37. Bilag 1: Bygning 1: Stuehus, røde mursten, sort eternit tag Bygning 2: Garage, røde mursten, fladt stål tag, ønskes nedrevet Bygning 3: Gammel kalvestald, røde mursten, 30º grå eternittag, ønskes nedrevet Bygning 4: Gammel kælvningsstald, røde mursten, 30º grå eternittag, indrettes til garage Bygning 5: Gammel kostald, røde mursten, 30º grå eternittag, ombygges evt. til maskin-/halm hus Bygning 6: lm lade, røde mursten, 15º grå eternittag Bygning 7: Gyllebeholder, helstøbt 300 m3 Bygning 8: Gyllebeholder, elementer 800 m3 Bygning 9: Gyllebeholder, elementer m3 Bygning 10: Maskinhus, røde mursten, 25º grå eternittag Bygning 11: Kostald fra 2000, udvidet i 2006, røde mursten på nordlig facade, ellers sort net som sider, 20º sort eternittag Bygning 12: Foderlade, røde mursten på nordlig facade, ellers sort stål som sider, 20º sort eternittag. Opbevaring og blanding af råvarer Bygning 13: ensilage-plansiloer, bygget i betonelementer Bygning 14: Kalvestald, åben med sort net i sider, 20º sort eternittag. til spædkalve. Bygning 15: ønskes opført, med sorte netsider, 20º sort eternittag. til kælvningsstald og serviceafsnit til nykælvere Anlæg 16: Boring til drikkevandsforsyning og markvand Anlæg 17: Nedgravet fortank til opsamling af regnvand fra ensilagesiloer Anlæg 18: Ønskes fast belægning (asfalt) med udendørs kalvehytter Bilag 2: Bygning 1: Stuehus, røde mursten, rødt tegltag. Ønskes ombygget til 2 stk medarbejder lejligheder Bygning 2: Gammel driftsbygning, røde mursten, 30º grå eternittag, ønskes nedrevet Bygning 3: Gammel driftsbygning, røde mursten, 30º grå eternittag, garage Bygning 4: Kviestald, røde mursten og trætrempler, 25º grå eternittag, til drægtige kvier Bygning 5: Kviestald, røde mursten og trætrempler, 25º grå eternittag, til små kvier Bygning 6: Maskinhus, halmopbevaring, grå stålplader på sider 25º grå ståltag Bygning 7: Ensilage plansiloer, betonelementer Bygning 8: Plansilo til opbevaring af fast møg. Bygning 9: staklade, grønne stålplader i sider og hhv 25º og 15º grå panneplader som tag. ønskes nedrevet Bygning 10: Foderlade, grønne stålplader i sider, 25º grå eternittag Bygning 11: Gyllebeholder m3, betonelementer Anlæg 12: Nedgravet fortank til pumpning af gylle fra kostald og regnvand fra ensilagesiloer I efteråret 2005 blev der etableret godt 1,5 km 3 rækkede læhegn. Til efteråret 2007 planlægges yderligere 2,1 km. 3 rækkede læhegn. Læhegnene er indtegnet på bilag 3. Bygningsdelen er på nr. 33 udført i neddæmpet og mørke farver, for ikke at glo i landskabet. Kostalden er 9,5 meter høj og 30,5 meter bred og 102 meter lang. Efter endt byggeri vil der på det grønne areal mellem stald og vej plantes enkeltstående træer til at bryde de lange lige linier. Den nye service bygning vil blive udført i de samme materialer og farver, men vil kun være synlig fra øst siden. Her får det mørke farve-valg bygningerne til at falde mere i ét med landskabet, da gården ligger på en øst vendt bakke og derfor er mere synlig set fra øst. Da bygningerne kun er beklædt med delvis gennemsigtigt net i siderne, forekommer der en del lysudfald herfra, dette søges afskærmet delvist med beplantning på vestsiden, samtidig med at det ikke må blokere for den naturlige ventilation. Side 7 af 83

8 Generelle afstandskrav Overholder de generelle afstandskrav Ikke-almene vandforsyningsanlæg (25 m) - overholdt Almene vandforsyningsanlæg (50 m)- overholdt Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)- overholdt Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)- overholdt levnedsvirksomhed (25 m)- overholdt beboelse på samme ejendom (15 m)- overholdt naboskel (30 m)- overholdt nabobeboelse (50 m)- overholdt Landskabelige hensyn Overholder de landskabelige hensyn. Afgræsning finder sted på en del 3 områder udenfor harmoniarealerne. Energi Det estimerede energiforbruget er delt op på de enkelte ejendomme. El: Før Nr. 33 ca Kwh Nr. 37 ca Kwh Efter Total summen for begge ejendomme forventes at være nogenlunde det samme i efter situationen men en lidt anden fordeling da der er kommet en rationalisering af produktionerne idet der kun skal malkes ét sted. Nr. 33 ca Kwh Nr. 37 ca Kwh Olie: Før Nr. 33 ca. 12,500 l Nr. 37 ca. 12,500 l Efter I alt på nr. 33 og 37 ca. 27,500 l Energibesparende foranstaltninger Samtidig med at man forsøger at holde produktionsapparatet så enkelt som muligt, har man også valgt at investere, der hvor der kan spares ressourcer og energi. Fodringen af køerne foregår med en strømbaseret foderrobot, der bruger væsentligt mindre energi end en traktordreven løsning. Nedkøling af mælken foregår med en varmepumpe og et isbank anlæg. Procesvandet herfra giver varme til brugsvand og opvarmning af medarbejder faciliteter. Forkølingen med vand, genbruges til vask af malkestald, samt til drikkevand til køerne. I forbindelse med en omfattende opgradering af malkecenteret installeres der ligeledes frekvensstyring af vaccum- og mælke-pumpe, dette vil reducere strømforbruget til et minimum. Side 8 af 83

9 Vand Til daglig rengøring af malkestald genbruges 900 ltr. vand der ender i gyllen. Til indvendig rengøring af malkeanlæg og køletank er der et dagligt forbrug på 450 ltr. vand. Det årlige vandforbrug estimeres til ca. Nudrift: Nr 33 ca m3 Nr. 37 ca m3 Ansøgt: For begge ejendomme ca. 16,000 m3 Vandbesparende foranstaltninger Nedkøling af mælken foregår med en varmepumpe og et isbank anlæg. Procesvandet herfra giver varme til brugsvand og opvarmning af medarbejder faciliteter. Forkølingen med vand, genbruges til vask af malkestald, samt til drikkevand til køerne. Døde dyr Døde dyr opbevares tildækket ved nr. 33 indtil afhentning til daka. Fast affald Almindeligt affald bringes med dagrenovation. Plastic fra ensilageafdækning og øvrigt sorterbart affald bringes til genbrugsstation i egen trailer. Olie- og kemikalieaffald Et aflåst kemikalie rum etableres på Siggårdvej 37, her opbevares alt kemi til brug i marken. Øvrig kemi mm. opbevares i aflåst skab på nr. 33. Dieselolie leveres i l. tank fra Div. smørermidler leveres og opbevares i originale 200 l. tromler. Olie affald hældes på 200 l. tromler og afleveres til genbrug. Management Der fokuseres især på dyrevelfærd og rationalisering af produktionen samt den daglige drift på denne bedrift. Egenkontrol Opsummering Total DE Kvæg Total DE Fjerkræ og andre dyr Total DE Svin Nudrift 249,34 DE 0 DE 0 DE Ansøgt 487,65 DE 0 DE 0 DE 1.1. Ejendom - Siggård Generelt Side 9 af 83

10 Ejendomsnummer CVR/P Antal andre husdyrbrug >75 DE indenfor 300 meter 0 Matrikler Ejerlav Matrikelnummer Tastum Sø, Dommerby 37 Tastum Sø, Dommerby 76 Tastum Sø, Dommerby 75 Dommerby By, Dommerby 14a Tastum Sø, Dommerby 34 CHR numre Spildevand Spildevandsmængde Ud over almendelig spildevand fra husholdningen er der spildevand fra malkeanlæg. Hvor der til daglig rengøring af malkestald genbruges 900 ltr. vand der ender i gyllen. Til indvendig rengøring af malkeanlæg og køletank er der et dagligt forbrug på 450 ltr. vand. Spildevand tilledt gyllebeholder 900 ltr. rengøringsvand fra malkestald bliver afledt til gyllebeholdere. Spildevand afledning Spildevand fra husholdning samt øvrig spildevand løber til buffertank, hvorfra det løber videre i triks-tank. Øvrigt kloakvand løber ligeledes til triks-tank, der er med i den kommunale tømnings ordning. Transport Beskrivelse af transport Med overtagelsen af siggårdvej 37, vil man samtidig rationalisere den samlede logistik, så den samlede trafikale belastning bliver mindre. Ved samling af køerne på nr. 33 vil man have mulighed for at samle alt ind- og ud-transport. Siden overtagelsen af Siggårdvej 37, overtager ejer omkostningerne og arbejdet til vedligeholdelse af vejen, fra indehaverne af siggårdvej 32 og 35, da langt største delen af slitagen på vejen nu skyldes dennes virksomhed. For at minimere evt. gener i forbindelse med flytning af husdyrgødning, er der lejet en gylletank i forbindelse med aftalearealerne. På den måde kan man i vintermånederne transportere gyllen fra ejendommene med lastbil til modtager. Alt afhentning foregår fra Siggårdvej 33, og er dermed ikke til direkte gene for naboer på vejen. Dyr til slagt, foregår fra Siggårdvej 33 en gang i måneden, hvor der ca. afhentes 10 køer. Tyrekalvene hentes en gang hver 2. uge hvor der afhentes ca. 7 tyrekalve. Mælken afhentes hver 2. dag, ca. 18 tons. alt udlevering sker med forbindelse til gårdspladsen nord for kostalden, bygning 11 (bilag 1). Derudover er der almendelige landbrugsmæssige transporter af foder og i forbindelse med mark drift. Side 10 af 83

11 Risici Redegørelse for mulige uheld Minimering af risiko for uheld Minimering af gene og forurening ved uheld Støjkilder Beskrivelse af støjkilder På nr. 33 er eneste støjkilde malkeanlægget, der er placeret i nord enden af bygning 11 (bilag 1). Driftsperiode for støjkilder Tiltag mod støjkilder Til reduktion af støjen bliver der installeret frekvensstyring på vaccumpumpen. Ligeledes er der installeret 2 lyddæmpere i serie. Skadedyr Generel bekæmpelse af skadedyr Fluegener Til Fluebekæmpelse i strøede områder, anvendes på begge gårde et produkt der forhindrer larvernes udvikling, dette udvandes hver 3. uge i sommerhalvåret. Rottebekæmpelse Til rottebekæmpelse er der opsat aflåste kasser med gift, omkring driftsbygningerne. Kemikalier Pesticider og sprøjteudstyr Påfyldning af sprøjte foregår på indendørs plads med afløb til gylle. Rengøring af sprøjten foregår i marken vha. påmonteret rentvandstank, samt udvendigt vaskeudstyr. Oplag af olie og kemikalier Et aflåst kemikalie rum etableres på Siggårdvej 37, her opbevares alt kemi til brug i marken. Øvrig kemi mm. opbevares i aflåst skab på nr. 33. Dieselolie leveres i l. tank fra Div. smørermidler leveres og opbevares i originale 200 l. tromler. Olie affald hældes på 200 l. tromler og afleveres til genbrug. Side 11 af 83

12 Ensilageopbevaring Ensilage og foderopbevaring Alt grovfoder opbevares i udendørs plansiloer på begge ejendomme. På nr. 37 fodres ungdyrene hovedsageligt med grovfoder og halm, der reguleres lidt i foderplanen med hovedsageligt sojaskrå, der opbevares i bygning 10 (bilag 2) på nr. 37. Køerne fodres med en fuldfoderrobot. Råvarerne opbevares i foderladen, bygning 12 (bilag 1), hvorfra robotten selv forsyner sig, og afstemmer rationen til den dyregruppe der fodres til. Diverse Lysforhold Foranstaltninger ved ophør af produktion Ved virksomhedens ophør vil alt kemi og olie affald blive bragt til rette modtager Staldafsnit - Kostald Generelt Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion Side 12 af 83

13 Bedste tilgængelige staldteknologi Samtlige staldbygninger er baseret på naturlig ventilation med åbning i sider og fast afkast i kip. Den naturlige ventilation bevirker en diffus ventilation, hvorved den udledte staldlugt bliver fortyndet og giver anledning til færre lugtgener. Naturlig ventilation medfører heller ikke støjgener for naboer. Løsdriftstalden er indrettet med sengebåse. I sengebåsene er der gummimåtter, der formindsker problemer med bensygdomme. Dette nedsætter forbruget af medicin. Ved brug af måtter, der bliver strøet med savsmuld/spåner til opsugning af eventuel fugt, reduceres også ammoniakfordampningen i forhold til et tilsvarende leje af dybstrøelse. Der vil blive investeret i en robot til renholdelse af spalterne, dette vil være med til at reducere ammoniak fordampningen. Nudrift Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg NH4 effekt % Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Ansøgt Generelt Rengøring desinficering Side 13 af 83

14 Overbrusning af svinestalde Ventilation Naturlig ventilation Driftseffekt % Driftstimer pr. år Type og øvrige bemærkninger Ja 0 timer Højde på afkast m Afkasttype Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg NH4 effekt 2% Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Produktioner 1. Malkekøer og opdræt, tung race Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Nudrift Side 14 af 83

15 Antal dyr 165 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0 FE pr årsko (kun ved malkekøer) FE Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) g Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) kg P pr. FE 4,20 g/fe Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) % Alder ind måneder Alder ud måneder Ansøgt Antal dyr 320 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 2 FE pr årsko (kun ved malkekøer) FE Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) g Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) kg P pr. FE g/fe Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) % Alder ind måneder Alder ud måneder 2. Malkekøer og opdræt, tung race Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) Nudrift Antal dyr 125 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 6 FE pr årsko (kun ved malkekøer) Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) P pr. FE FE g kg 4,30 g/fe Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) % Alder ind Alder ud måneder måneder Ansøgt Ingen dyr Staldafsnit - Dybstrøelses stald Side 15 af 83

16 Generelt Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion Bedste tilgængelige staldteknologi Nudrift Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg Side 16 af 83

17 NH4 effekt % Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Ansøgt Generelt Rengøring desinficering Overbrusning af svinestalde Ventilation Naturlig ventilation Driftseffekt % Driftstimer pr. år Type og øvrige bemærkninger Ja 0 timer Højde på afkast m Afkasttype Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg NH4 effekt % Side 17 af 83

18 Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Produktioner 1. Malkekøer og opdræt, tung race Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Antal dyr 35 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0 FE pr årsko (kun ved malkekøer) Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) P pr. FE FE g kg g/fe Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) % Alder ind Alder ud måneder måneder Ansøgt Ingen dyr Staldafsnit - Servicebygning - kælvingsafsnit sengebåse Generelt Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion Side 18 af 83

19 Bedste tilgængelige staldteknologi Servicebygning med faciliteter til kælvning, nykælvere og et område til klovpleje. Servicebygningen ønskes dels indrettet med dybstrøelse til de køer tættest på kælvning, enkelt kælvningsbokse og sengebåse med spalter og kanalomrøring. Servicebygningen vil blive indrettet med naturlig ventilation. Den naturlige ventilation bevirker en diffus ventilation, hvorved den udledte staldlugt bliver fortyndet og giver anledning til færre lugtgener. Naturlig ventilation medfører heller ikke støjgener for naboer. I sengebåsene er der gummimåtter, der formindsker problemer med bensygdomme. Dette nedsætter forbruget af medicin. Ved brug af måtter, der bliver strøet med savsmuld/spåner til opsugning af eventuel fugt, reduceres også ammoniakfordampningen. Nudrift Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg NH4 effekt % Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Ansøgt Generelt Rengøring desinficering Side 19 af 83

20 Overbrusning af svinestalde Ventilation Naturlig ventilation Driftseffekt % Driftstimer pr. år Type og øvrige bemærkninger Ja 0 timer Højde på afkast m Afkasttype Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg NH4 effekt 2% Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Produktioner 1. Malkekøer og opdræt, tung race Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Nudrift Ingen dyr. Side 20 af 83

21 Ansøgt Antal dyr 68 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 2 FE pr årsko (kun ved malkekøer) FE Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) g Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) kg P pr. FE g/fe Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) % Alder ind måneder Alder ud måneder 2. Malkekøer og opdræt, tung race Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) Nudrift Ingen dyr. Ansøgt Antal dyr 8 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0 FE pr årsko (kun ved malkekøer) Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) P pr. FE FE g kg g/fe Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) % Alder ind Alder ud måneder måneder Staldafsnit - Kalve hytter Side 21 af 83

22 Generelt Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion Bedste tilgængelige staldteknologi Nudrift Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg Side 22 af 83

23 NH4 effekt % Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Ansøgt Generelt Rengøring desinficering Overbrusning af svinestalde Ventilation Naturlig ventilation Driftseffekt % Driftstimer pr. år Type og øvrige bemærkninger Ja 0 timer Højde på afkast m Afkasttype Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg NH4 effekt % Side 23 af 83

24 Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Produktioner 1. Malkekøer og opdræt, tung race Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ingen dyr. Ansøgt Antal dyr 31 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0 FE pr årsko (kun ved malkekøer) Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) P pr. FE FE g kg g/fe Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) % Alder ind Alder ud måneder måneder 2. Tyrekalve og ungtyre Tyrekalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ingen dyr. Ansøgt Antal dyr 184 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0 Indgangsvægt (ved tyrekalve) 4 Udgangsvægt (ved tyrekalve) Staldafsnit - Kælvingsstald dybstrøelse Side 24 af 83

25 Generelt Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion Bedste tilgængelige staldteknologi Nudrift Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg Side 25 af 83

26 NH4 effekt % Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Ansøgt Generelt Rengøring desinficering Overbrusning af svinestalde Ventilation Naturlig ventilation Driftseffekt % Driftstimer pr. år Type og øvrige bemærkninger Ja 0 timer Højde på afkast m Afkasttype Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg NH4 effekt % Side 26 af 83

27 Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Produktioner 1. Malkekøer og opdræt, tung race Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ingen dyr. Ansøgt Antal dyr 8 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0 FE pr årsko (kun ved malkekøer) Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) P pr. FE FE g kg g/fe Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) % Alder ind Alder ud måneder måneder 2. Malkekøer og opdræt, tung race Malkeko, tung race, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ingen dyr. Ansøgt Antal dyr 12 Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0 Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0 FE pr årsko (kun ved malkekøer) Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) P pr. FE FE g kg g/fe Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) % Alder ind Alder ud måneder måneder Opbevaringslager m3 gylletank Side 27 af 83

28 Generelt Opbevaring af husdyrgødning Nyetablering, udvidelse eller ændring Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik Nudrift Dimension ca. 4,5 x 30 m Lagerandel flydende i procent 6% Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Flydende husdyrgødningslager 300 tons Øvrige oplysninger Ansøgt Dimension Ca. 4,5 x 30 m Lagerandel flydende i procent 44,00% Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Flydende husdyrgødningslager 300 tons Ja Øvrige oplysninger Side 28 af 83

29 Opbevaringslager m3 gylletank Generelt Opbevaring af husdyrgødning Nyetablering, udvidelse eller ændring Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik Nudrift Dimension ca. 4 x 16 m Lagerandel flydende i procent 16,00% Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Flydende husdyrgødningslager 80 tons Øvrige oplysninger Ansøgt Dimension Ca. 4 x 16 m Lagerandel flydende i procent 12,00% Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Flydende husdyrgødningslager 80 tons Side 29 af 83

30 Øvrige oplysninger Opbevaringslager m3 gylletank Generelt Opbevaring af husdyrgødning Nyetablering, udvidelse eller ændring Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik Nudrift Dimension ca. 3 x 12 m Lagerandel flydende i procent 6,00% Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Flydende husdyrgødningslager 30 tons Øvrige oplysninger Ansøgt Side 30 af 83

31 Dimension ca. 3 x 12 m Lagerandel flydende i procent 4,00% Lagerandel fast i procent % Lagertype Flydende husdyrgødningslager Opbevaringskapacitet 30 tons Overdækning barriere Fast overdækning Øvrige oplysninger Opbevaringslager m3 gyllekanaler Generelt Opbevaring af husdyrgødning Nyetablering, udvidelse eller ændring Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik Nudrift Dimension Lagerandel flydende i procent 18,00% Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Gyllekanal/Fortank 93 tons Øvrige oplysninger Ansøgt Dimension Lagerandel flydende i procent 14,00% Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Gyllekanal/Fortank 93 tons Øvrige oplysninger Opbevaringslager - lejet gylletank 1800 m3 Generelt Side 31 af 83

32 Opbevaring af husdyrgødning Nyetablering, udvidelse eller ændring Ja Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik Nudrift Dimension Lagerandel flydende i procent % Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Flydende husdyrgødningslager 180 tons Øvrige oplysninger Ansøgt Dimension Lagerandel flydende i procent 26,00% Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Flydende husdyrgødningslager 180 tons Øvrige oplysninger Tanken er lejet på adressen: Viborgvej 344, 7840 Højslev Ejendom - Nedergård Generelt Adresse Ejendomsnummer CVR/P Antal andre husdyrbrug >75 DE indenfor 300 meter 0 Siggårdvej 37, 7800 Skive Matrikler Side 32 af 83

33 Ejerlav Matrikelnummer Dommerby By, Dommerby 5q Dommerby By, Dommerby 5t Tastum Sø, Dommerby 74 Tastum Sø, Dommerby 64 Dommerby By, Dommerby 5u Tastum Sø, Dommerby 29c Tastum Sø, Dommerby 29a Dommerby By, Dommerby 3o Dommerby By, Dommerby 3m Tastum Sø, Dommerby 26i Dommerby By, Dommerby 3n Dommerby By, Dommerby 3a Tastum Sø, Dommerby 25b Tastum Sø, Dommerby 26a Dommerby By, Dommerby 5s Dommerby By, Dommerby 5r CHR numre Spildevand Spildevandsmængde Almendelig husholdningsspildevand. Spildevand tilledt gyllebeholder spildevand fra ensilagesiloer + møddingsplads tilledes gylletanken Spildevand afledning Kloakvand løber til triks-tank, der er med i den kommunale tømnings ordning. Transport Beskrivelse af transport Alt afhentning foregår fra Siggårdvej 33, og er dermed ikke til direkte gene for naboer på vejen. Dyr til slagt, foregår fra Siggårdvej 33 en gang i måneden, hvor der ca. afhentes 10 køer. Tyrekalvene hentes en gang hver 2. uge hvor der afhentes ca. 7 tyrekalve. Mælken afhentes hver 2. dag, ca. 18 tons. alt udlevering sker med forbindelse til gårdspladsen nord for kostalden, bygning 11, bilag 1. Derudover er der almendelige landbrugsmæssige transporter af foder og i forbindelse med mark drift. Risici Redegørelse for mulige uheld Minimering af risiko for uheld Side 33 af 83

34 Minimering af gene og forurening ved uheld Støjkilder Beskrivelse af støjkilder Til fremstilling af fuldfoder til kvier på nr. 37 anvendes traktor efterspændt fuldfoderblander. Driftsperiode for støjkilder Ca. 1 time dagligt. Tiltag mod støjkilder Forgår i normal arbejdestid Skadedyr Generel bekæmpelse af skadedyr Fluegener Til Fluebekæmpelse i strøede områder, anvendes på begge gårde et produkt der forhindrer larvernes udvikling, dette udvandes hver 3. uge i sommerhalvåret. Rottebekæmpelse Til rottebekæmpelse er der opsat aflåste kasser med gift, omkring driftsbygningerne. Kemikalier Pesticider og sprøjteudstyr Påfyldning af sprøjte foregår på indendørs plads med afløb til gylle. Rengøring af sprøjten foregår i marken vha. påmonteret rentvandstank, samt udvendigt vaskeudstyr. Oplag af olie og kemikalier Et aflåst kemikalie rum etableres på Siggårdvej 37, her opbevares alt kemi til brug i marken. Øvrig kemi mm. opbevares i aflåst skab på nr. 33. Dieselolie leveres i l. tank fra Div. smørermidler leveres og opbevares i originale 200 l. tromler. Olie affald hældes på 200 l. tromler og afleveres til genbrug. Ensilageopbevaring Ensilage og foderopbevaring Alt grovfoder opbevares i udendørs plansiloer på begge ejendomme. På nr. 37 fodres ungdyrene hovedsageligt med grovfoder og halm, der reguleres lidt i foderplanen med hovedsageligt sojaskrå, der opbevares i bygning 10 (bilag 2) på nr. 37. Køerne fodres med en fuldfoderrobot. Råvarerne opbevares i foderladen, bygning 12 (bilag 1), hvorfra robotten selv forsyner sig, og afstemmer rationen til den dyregruppe der fodres til. Side 34 af 83

35 Diverse Lysforhold Foranstaltninger ved ophør af produktion Ved virksomhedens ophør vil alt kemi og olie affald blive bragt til rette modtager Staldafsnit - Kviestald Generelt Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion Bedste tilgængelige staldteknologi Samtlige staldbygninger er baseret på naturlig ventilation med åbning i sider og fast afkast i kip. Den naturlige ventilation bevirker en diffus ventilation, hvorved den udledte staldlugt bliver fortyndet og giver anledning til færre lugtgener. Naturlig ventilation medfører heller ikke støjgener for naboer. Løsdriftstalden er indrettet med sengebåse. I sengebåsene er der gummimåtter, der formindsker problemer med bensygdomme. Dette nedsætter forbruget af medicin. Ved brug af måtter, der bliver strøet med savsmuld/spåner til opsugning af eventuel fugt, reduceres også ammoniakfordampningen i forhold til et tilsvarende leje af dybstrøelse. Nudrift Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Side 35 af 83

36 Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg NH4 effekt % Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Ansøgt Generelt Rengøring desinficering Overbrusning af svinestalde Ventilation Naturlig ventilation Driftseffekt % Driftstimer pr. år Type og øvrige bemærkninger Ja 0 timer Højde på afkast m Afkasttype Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning Biologisk filter Biologisk luftvasker Side 36 af 83

37 Gylleforsuring Gyllekøling Kemisk luftvasker Luftkøling af indblæsningsluft Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg NH4 effekt % Tilsætning af benzoesyre - Svin Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) g Produktioner 1. Malkekøer og opdræt, tung race Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, linespil) Nudrift Ingen dyr. Ansøgt Ingen dyr. 2. Malkekøer og opdræt, tung race Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) Nudrift Ingen dyr. Ansøgt Ingen dyr. 3. Malkekøer og opdræt, tung race Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ingen dyr. Side 37 af 83

38 Ansøgt Ingen dyr Opbevaringslager m3 gylletank Generelt Opbevaring af husdyrgødning Nyetablering, udvidelse eller ændring Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik Nudrift Dimension Ca. 4 x 28 Lagerandel flydende i procent % Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Flydende husdyrgødningslager 245 tons Øvrige oplysninger Ansøgt Side 38 af 83

39 Dimension Ca. 4 x 28 Lagerandel flydende i procent % Lagerandel fast i procent % Lagertype Flydende husdyrgødningslager Opbevaringskapacitet 245 tons Overdækning barriere Fast overdækning Øvrige oplysninger Opbevaringslager - Møddingplads Generelt Opbevaring af husdyrgødning Nyetablering, udvidelse eller ændring Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik Nudrift Dimension Lagerandel flydende i procent % Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning 10 m bredde x 25 m længde x 2,5 m højde Møddingsplads 45 tons Øvrige oplysninger Ansøgt Dimension Lagerandel flydende i procent % Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning 10 x 25 x 2,5 m Møddingsplads 45 tons Øvrige oplysninger Opbevaringslager gyllekanaler Generelt Side 39 af 83

40 Opbevaring af husdyrgødning Nyetablering, udvidelse eller ændring Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik Nudrift Dimension Lagerandel flydende i procent % Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Gyllekanal/Fortank 70 tons Øvrige oplysninger Ansøgt Dimension Lagerandel flydende i procent % Lagerandel fast i procent % Lagertype Opbevaringskapacitet Overdækning barriere Fast overdækning Flydende husdyrgødningslager 70 tons Øvrige oplysninger Side 40 af 83

41 3. Beregninger på anlæg 3.1. Ammoniak Generel Ammoniakreduktion Krav om 15 % reduktion af NH3tab fra stald og lager opfyldt? Eventuel yderligere nødvendig reduktion for at opfylde kravet Emission fra stalde, der ikke er omfattet af det generelle krav Emission fra stalde omfattet af kravet, men ingen ændring Emission fra stalde omfattet af kravet og med ændring Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning Ja -16,00 KgN KgN 1183,60 KgN 1806,88 KgN 649,11 KgN KgN Individuel Ammoniakreduktion Samlede emission fra anlæg Meremission fra anlæg Højeste merdeposition i naturområdet 3639,60 KgN/år 1150,51 KgN/år KgN/ Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1000 meter fra det nærmeste naturområde. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage beregning på den højeste emmission Lugtgeneberegning Staldafsnit Område Afstand til område Placering grader Andre ejendomme med mere end 75 DE Kostald Byzone 1155,98m 0 Kostald Samlet bebyggelse 1163,75m 0 Kostald Enkelt bolig 141,69m Ja 0 Dybstrøelses stald Byzone 1205,60m 0 Dybstrøelses stald Samlet bebyggelse 1212,56m 0 Dybstrøelses stald Enkelt bolig 233,84m Ja 0 Servicebygning - kælvingsafsnit sengebåse Servicebygning - kælvingsafsnit sengebåse Servicebygning - kælvingsafsnit sengebåse Byzone Samlet bebyggelse Enkelt bolig 1200,27m ,40m 0 161,53m 0 Kalve hytter Byzone 1178,49m 0 Kalve hytter Samlet bebyggelse 1186,44m 0 Kalve hytter Enkelt bolig 149,91m 0 Kælvingsstald dybstrøelse Byzone 1188,83m 0 Kælvingsstald dybstrøelse Samlet bebyggelse 1196,89m 0 Kælvingsstald dybstrøelse Enkelt bolig 153,74m 0 Kviestald Byzone 882,46m 0 Kviestald Samlet bebyggelse 893,13m 0 Kviestald Enkelt bolig 256,56m Resultat af lugtberegning Side 41 af 83

42 Områdetype Beregnings model Byzone Ny Ukorrigeret geneafstand 373,58 m Samlet bebyggelse Ny 247,06 m Enkelt bolig Ny 99,95 m Korrigeret geneafstand Geneafstand, nudrift Vægtet gennemsnitsafstand Genekriterie overholdt? Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Side 42 af 83

43 4. Oplysninger om arealer 4.1. Arealer Kortbilleder Side 43 af 83

44 Side 44 af 83

45 Side 45 af 83

46 Side 46 af 83

47 Side 47 af 83

48 Side 48 af 83

49 Side 49 af 83

50 Side 50 af 83

51 Side 51 af 83

52 Side 52 af 83

53 Side 53 af 83

54 Side 54 af 83

55 Side 55 af 83

56 Side 56 af 83

57 Side 57 af 83

58 Side 58 af 83

59 Side 59 af 83

60 Side 60 af 83

61 Side 61 af 83

62 Side 62 af 83

63 Side 63 af 83

64 Side 64 af 83

65 Side 65 af 83

66 Side 66 af 83

67 23-2 A-1 Side 67 af 83

68 A-2 A-6 Side 68 af 83

69 A-7 A-8 Side 69 af 83

70 A-9 A-10 Side 70 af 83

71 A-11 A-12 Side 71 af 83

72 A-13 A-14 Side 72 af 83

73 A-15 A-16 Side 73 af 83

74 A-17 A-18 Side 74 af 83

75 A-3 A-4 Side 75 af 83

76 A Side 76 af 83

77 Grundlæggende arealinformationer Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital til 2,3 for visse kvægbedrifter Er bedriften et økologisk landbrug 53 DE % af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav 10,01% Reduceret kvælstofnorm % Udbringningsarealer Side 77 af 83

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere