BygSoL. September December Januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BygSoL. September December 2004. Januar 2005"

Transkript

1 Januar 2005 BygSoL Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioderne: 10. oktober 31. december 2003 Januar april 2004 Maj august 2004 September December 2004

2 Indhold: FORORD...5 RESUME PROJEKTORGANISATION - OVERVEJELSER OG INDSATS - HOVEDTEMAER OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER STYREGRUPPEN BEMANDING OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER STYREGRUPPEPARTERNES FOKUS OG INTERESSER I BYGSOL-INITIATIVET OPBYGNING AF LOKALE/REGIONALE NETVÆRKSORGANISERINGER INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTRATEGI PROJEKTETS STATUS SOM KICK-START AF ET LANGSIGTET BRANCHEINITIATIV DE FAGLIGE ORGANISATIONERS REGIONALE OG LOKALE INVOLVERING I BYGSOL PROJEKTSEKRETARIATET OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER AUGUST DECEMBER BYGSOL-HJEMMESIDE BYGSOL-NETGROUP BYGSOL-MASTERPLAN BYGSOL-FAKTABLADE BYGSOL-ORGANISATIONEN: ROLLER OG ANSVAR PROJEKTHÅNDBOG BYGSOL-NYHEDSBREV DOKUMENTATION OG INDBERETNING AF MEDFINANSIERING VIDENPROGRAM OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER VIDENPROGRAMMETS STRATEGISKE PERSPEKTIVER BYGSOL-VIDENFORUM BYGSOL-ESSAYS BYGSOL S MISSION OG VISION BYGSOL HELHEDSSYN BYGSOL-UNDERVISNINGSPROGRAM DAGES INTRODUKTIONSSEMINAR I RØRVIG 1. OG 2. MARTS MODUL 1 I BYGSOL-GRUNDFORLØBET NYFORTOLKNING AF VIDENPROGRAMMETS ROLLE OPGAVER I BYGSOL MODEL FOR 3 LOOP LÆRING I BYGSOL

3 4.15 MODEL FOR EVALUERING AF BYGSOL-IMPLEMENTERINGEN PARADIGMAER OG EVALUERINGSMETODE PLAN FOR UDVIKLINGEN AF EVALUERINGSDESIGNET IMPLEMENTERING AF EVALUERINGSDESIGNET - OPSUMMERING KOMMUNIKATION FORMIDLING OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER 2004 OMTALE AF NYE BEGIVENHEDER KICK-OFF MØDET PÅ BYGGETEKNISK HØJSKOLE I HASLEVDEN 19. NOVEMBER FØRSTE BYGSOL-HALVÅRSMØDE D. 15 APRIL WORKSHOP OM LAST PLANNER SYSTEM MED GLENN BALLARD/LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE/USA DEN 15. APRIL BYGSOL PÅ ÅRETS HERNINGMESSE CLRDENMARK-SEMINAR I DANSK BYGGERI DEN 30. NOVEMBER SKOLESAMARBEJDET OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER SKOLESAMARBEJDETS ROLLE OG OPGAVER UNDERVISNINGSFORMER SKOLERNES ROLLE I DEN NYE BYGGEPROCES SKOLERNES BIDRAG TIL BYGGERIETS LÆRINGSKULTUR KURSET LÆRERROLLEN OG DEN LIVSLANGE LÆRING I BYGGERIET FAKTABLADE OVER VIDEN- OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNES BIDRAG TIL BYGSOL S UDDANNELSESPROGRAM IMPLEMENTERINGSPROGRAM OVERSIGT HVEM ER MED? PROJEKTSEKRETARIATETS YDELSER TIL OG SERVICERING AF IMPLEMENTERINGSPROJEKTERNE MANGE SLAGS IMPLEMENTERINGSPLANER BYGSOL-IMPLEMENTERINGSPLANER FOR BYGGEPLADSER OVERSIGT OVER IMPLEMENTERINGSAKTIVITER : SEPTEMBER DECEMBER SKØN OVER IMPLEMENTERINGSAKTIVITETER I 2005 OG BYGSOL-IMPLEMENTERING I CEG A/S BYGSOL-IMPLEMENTERING I TL BYG BYGSOL-NORDJYLLAND: PROJEKTUDVIKLING

4 BILAG 1: BYGSOL-MASTERPLAN PR. 4. MAJ BILAG 2: OVERSIGT OVER ROLLE- OG ANSVARSFORDELINGEN I DEN SAMLEDE BYGSOL-IMPLEMENTERING BILAG 3: BYGSOL-BEMANDINGEN OVERSIGT BILAG 4: EKSEMPLER PÅ BYGSOL-EVALUERINGSPLANER BILAG 5. EKSEMPLER PÅ FAKTABLADE OVER VIDEN- OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNES BIDRAG TIL BYGSOL S UDDANNELSESPROGRAM BILAG 6: SKØN OVER DEN SAMLEDE BYGSOL-IMPLEMENTERING I.2005 OG 2006 OPDELT ENKELTAKTIVITETER

5 FORORD BygSoL: Denne redegørelse er første del af en status for perioderne 10. oktober 31. december 2003 samt januar april, maj august og september-december 2004 vedrørende projekterne: (Mål 3.2) Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. (Mål 3.3) Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Indsatsen i de fire perioder er, hvor det giver mening, beskrevet hver sig. Rapporten dokumenterer indsatsen frem til 1. januar 2005, hvorefter en ny form for perioderapportering påbegyndes. Redegørelsen indeholder et resumé, hvor hovedtræk i den samlede indsats i hver periode er beskrevet i forhold til hhv. Mål 3.2 og Mål 3.3. Redegørelse er opdelt i følgende afsnit: 1. Projektorganisation 2. Styregruppe 3. Projektsekretariat 4. Videnprogram 5. Kommunikation Formidling 6. Skolesamarbejde 7. BygSoL-Implementering Oversigt Formålet med redegørelsen er, at dokumentere indsatsen og præsenterer uddrag af oplæg og dialog fra større begivenheder for at give Socialfonden et indtryk af projektets organisering, ledelse og styring, videndeling, teoriforståelse og praksis. De tre sidstnævnte temaer vil fremover blive dokumenteret i halvårsrapporter, som formidles til alle projektdeltagere. Redegørelsens anden del dokumenterer indsatsen i de 23 BygSoL-implementeringsinitiativer regionalt samt i byggevirksomheder og byggeopgaver. Der gøres rede for: Initiativets-/byggeopgavens navn. Fakta om initiativet/byggeopgaven. Byggeopgavens parter og organisering. Initiativets-/byggeopgavens udviklingselementer. Byggeopgaven faser og tidsplan. BygSoL-udviklingselementer. Afholdte aktiviteter. Planlagt aktiviteter. Taastrup, maj 2005 Pernille Walløe og Allan Dam Projektleder Projektkoordinator BygSoL BygSoL Teknologisk Institut Teknologisk Institut 5

6 RESUME BygSoL: 10. oktober 31. december 2003 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse Styregruppen har i perioden lagt en plan for indhentning af manglende samarbejds-, deltager- og medfinansieringserklæringer, formuleret en strategi for opbygning af projektorganisationen og analyseret alle projektparternes interesser på kort og lang sigt. Projektledelsen har arbejdet med at skabe den organisatoriske ramme for projektets gennemførelse gennem møder/dialog med de deltagende bygherrer, byggevirksomheder, videninstitutioner og skoler og i projektets styregruppe. Opfølgningen af styregruppens beslutninger er gået rigtig godt, bl.a. fordi at der blev afgivet de fornødne samarbejds-, deltager- og medfinansieringserklæringer. Kick-off mødet den 19. november 2003 på Byggeteknisk Højskole i Haslev var det første skridt mod at skabe en indre sammenhæng i projektorganisationen. Her mødtes 47 deltagere i BygSol-initiativets implementeringsprogram, videnprogram, skolesamarbejde, styregruppe og projektledelse. Deltagerne var positive over mødet og så frem til at komme i gang for alvor, når/hvis ansøgningen blev imødekommet af Den Europæiske Socialfond. Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau Videngruppen har i perioden indledt arbejdet med afklaring af projektets teori- og metodegrundlag og gruppens interne organisering. 6

7 Januar april 2004 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. Styregruppen har i perioden afklaret ansvar og rollefordeling i projektorganisationen, fastlagt principper for fremdriften i viden- og implementeringsprogrammet, givet projektet status som kick-starter af et langsigtet initiativ, der grundlæggende skal forandre byggeriets læring og kompetenceudvikling, og fastlagt en informations- og kommunikationsstrategi. Projektledelsen har opbygget et operativt og kapacitetsstærkt projektsekretariat med base på Teknologisk Institut. Opfølgningen af styregruppens beslutninger er også i denne periode gået over al forventning. BygSoL-initiativet har vakt stor opmærksomhed i byggeriet og fået positiv medieomtale. Fremdriften i implementeringsprogrammet er imponerende. Stort set alle implementeringsprojekter er i gang - og lidt til - i henhold til forventningerne i ansøgningen til Den Europæiske Socialfond. Det første BygSoL-halvårsmøde den 15. april 2004 viste, at de i alt 82 deltagere fra parterne i implementeringsprojekterne, lokale netværk, styregruppen videnprogrammet, skolesamarbejdet og styrings- og ledelsessekretariatet var dybt engagerede i både deres eget bidrag til BygSoL-implementeringen, og hvad der sker i hele BygSoL-organisationen. Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Videngruppen har i perioden arbejdet videre med afklaring af projektets teori- og metodegrundlag, gruppens interne organisering og udarbejdet/taget initiativ til/afholdt: - Oplæg til videnprogrammets strategiske perspektiver med fokus på livslang læring. - Oplæg til BygSoL-undervisningsprogram. - Oplæg til BygSoL-vejledninger. - Oplæg til samlet arbejdsprogram for videngruppen. - En foreløbig litteraturoversigt - En international formidling af BygSoL-initiativet - Et introduktionsseminar (internat) for alle deltagere i videnprogrammet og skolesamarbejdet (1. og 2. marts 2004). De 31 deltagere på introduktionsseminaret/internatet fra videnprogrammet og skolesamarbejdet. (1. og 2. marts 2004) gav udtryk for, at BygSoL-initiativet er kommet på det helt rigtige tidspunkt. De virkede meget motiverende både for videnudviklingen, udviklingen af skolesamarbejdet og den interne udvikling på de enkelte skoler. Indsatsen i denne periode efterlader et indtryk af, at målopfyldelsen levede op til forventningerne. 7

8 Maj august 2004 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. Indsatsen i projektsekretariatet har denne periode især været præget af: - Strategisk programmering af BygSoL-implementeringen i 6 af de i alt 7 større byggevirksomheder, inkl. Kooperationen, der pt. indgår i den samlede BygSoLimplementering. - Planlægning af BygSoL-implementeringen på 9 af de i alt 12 byggepladser, der pt. indgår i den samlede BygSol-implementering. - Strategisk programmering af BygSoL-implementeringen i BygSoL-Nordjylland. - Dialog med sekretariatet for BAR (Branchearbejdsmiljørådene) og BAI (Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri). - Udvikling af projektsekretariatet bl.a. med et team proceskonsulenter fra Teknologisk Institut. - Udarbejdelse af instrukser til støtte for registrering af timer til medfinansiering samt dialog med virksomheder, skoler og videninstitutioner herom. Periodens aktiviteter efterlader et indtryk af: - At dobbeltopgaven med BygSoL-programmering i forhold til de i de seks større byggevirksomheder, BygSoL-planlægningen i forhold til de 9 byggepladser mv. og den samtidige udvikling af projektsekretariatets kapacitet og kompetence har været langt mere ressourcekrævende end forudset i ansøgningen til Socialfonden. - At BygSoL-implementeringen i de 6 større byggevirksomheder og de 9 byggepladser er nået til et for projektsekretariatet mindre ressourcekrævende stadie. Den resterende programmering og planlægning, som vil forløbe i forhold til én større byggevirksomhed og tre byggepladser, vil kunne drage nytte af de indhøstede erfaringer og forventes derfor at være forholdsmæssigt mindre ressourcekrævende. - At der nu er en solidt forankret fremdrift i ca. 80 % af den samlede BygSoLimplementering i forhold til byggevirksomheder og byggepladser. - At dette indebærer, at størrelsen af medfinansieringen vil få et markant løft i de næste 3 4 afrapporteringsperioder. - Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode et indtryk af: - At målopfyldelsen i implementeringen har overgået forventningerne. - At ressourceindsatsen fra BygSoL-sekretariatets side har været markant større end forudset. - At det har været mere tidskrævende at få aftalerne med virksomhederne i stand end forudset, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der har været større vanskeligheder end forudset med at få omsat Socialfondens krav om dokumentation for medfinansiering til byggevirksomhedernes praksis. Fortsættes 8

9 Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Indsatsen i videngruppen har i denne periode især været præget af: - Reorganisering af videngruppen. - Konkretisering af BygSoL s mission, vision og teori. - Udvikling af BygSoL-grundforløbet og gennemførelse af modul 1. - Indgåelse af aftaler med skoler og videninstitutioner. - Skolernes og videninstitutionernes deltagelse i BygSoL-implementeringen i byggevirksomheder og på byggepladser. Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode et indtryk af: - At arbejdet i videngruppen er ved at finde en bæredygtig form - At samarbejdet mellem skoler og videninstitutioner ligeledes er er ved at finde en bæredygtig form - At skolesamarbejdet er på vej til at opnå en passende fremdrift - At skolernes og videninstitutionernes deltagelse i BygSoL-implementeringen i byggevirksomheder og på byggepladser lever op til forventningerne - At det har været mere ressourcekrævende end forudset for BygSoL-sekretariatet at medvirke til udvikling af skolesamarbejdet, samarbejdet mellem videninstitutioner og samarbejdet mellem skoler og videninstitutioner - At udviklingen af dette samarbejde også i de kommende 1-2 afrapporteringsperioder vil kræve en betydelig ressourceindsats fra BygSoL-sekretariatet. 9

10 September december 2004 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. Indsatsen i projektsekretariatet har denne periode især været præget af: - Indhentning af dokumentation for medfinansiering. - Iværksættelse af nyhedsbrev. - Den forsatte udvikling af projektsekretariatet med et team proceskonsulenter fra Teknologisk Institut. - Implementering af instrukser til støtte for registrering af timer til medfinansiering samt dialog med virksomheder, skoler og videninstitutioner herom. I BygSoL-implementering er der i denne periode opnået følgende resultater: 1. Indgået aftaler med alle viden- og udddannelsesinstitutioner og udarbejdet aftaleudkast til alle byggevirksomheder, som forventes underskrevet i løbet af februar og marts En tilgang af to nye byggevirksomheder. 3. BygSol-implementeringen i forhold til byggevirksomheder og byggepladser er nået et stade, hvor 8 ud af i alt 12 byggepladsforløb er i gang og et er afsluttet. 4. Kommunikationsindsatsen er sat på skinner bl.a. ved udsendelse af to nyhedsbreve. 5. Udarbejdet og implementeret et operationelt koncept til registrering af timer mv. til medfinansiering. 6. Udvikling og konsolidering af BygSoL-sekretariatets organisering, rolle- og ansvarsfordeling, kapacitet, logistik og kompetence. 7. Udarbejdet et design for BygSoL-erfaringsopsamling, evaluering og læring, der vil indgå i BygSoL-implementeringen i alle byggevirksomheder og byggepladser fra og med januar Udarbejdet udkast til design for digital kommunikation via Byggeweb til understøttelse af kommunikation og dialog i udvalgte BygSoL-byggepladsforløb. 9. Åbnet et nyt rum for de faglige organisationers involvering i de enkelte BygSoL byggepladsforløb med henblik på overførsel af viden og erfaring herfra til organisatorisk læring i lokale faglige organisationer. Pkt. 1 6 er udtryk for resultater knyttet til aktiviteter, der ifølge ansøgningen skulle bidrage til målopfyldelsen. Stadet for disse indikerer samlet set en tilfredsstillende målopfyldelse. For pkt. 3 BygSol-implementeringen i forhold til byggevirksomheder og byggepladser gælder, at der i denne periode har været ca. 100 BygSoL-aktiviteter, Samlet forventes BygSoL i retsen af sin implementeringsperiode at nå små 800 Fortsættes. 10

11 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. BygSoL-aktiviteter: Pkt. 7 9 er udtryk for nye aktiviteter eller aktiviteter, som supplerer det format, der var forudset i ansøgningen. Pkt. 8 Digital kommunikation via Byggeweb til understøttelse af kommunikation og dialog i udvalgte BygSoL-byggepladsforløb var ligeledes skitseret i ansøgningen. Pkt. 9 Nyt rum for de faglige organisationers involvering i de enkelte BygSoL byggepladsforløb var ikke indarbejdet i ansøgning i det format, som styregruppen lægger op til. Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode et indtryk af: - At målopfyldelsen i implementeringen følger forventningerne. - At ressourceindsatsen fra BygSoL-sekretariatets side er ved at nå den forventet indsats, som indtil videre har ligget nået højere end først beregnet. - At det har været meget tidskrævende at få indsamlet den nødvendige dokumentation i forbindelse med deltagernes medfinansiering, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der også i denne periode har været store vanskeligheder med at få omsat Socialfondens krav om dokumentation for medfinansiering til byggevirksomhedernes praksis.. Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Videngruppen har i denne periode opsummeret og vurderet den samlede indsats i videnprogrammet. Indsatsen har især været præget af realisering af delmålene i projektansøgningen 3.2 og 3.3 vedrørende (1) Arbejdsorganisering og uddannelse og (2) Uddannelser og livslang læring i et systemisk perspektiv. Videngruppen har endvidere i perioden påbegyndt en refleksion af målopfyldelsen ift. læringskulturen i byggeriet som helhed, de enkelte implementeringsprojekter og internt i BygSoL. Delmål (1): Udvikle uddannelsesmetoder og læringsprocesser til byggesektoren med henblik på at skabe en mere dynamisk og offensiv platform for tværfagligt samarbejde og samarbejde mellem involverede virksomheder i en byggesag. Videngruppen har i relation til opfyldelse af temaerne i delmål 1 beskæftiget med: 1. Overgang til en mere pull-drevet servicering fra videngruppen til implementeringsprojekterne. 2. Opstramning af rapportering/videnopsamling og mere effektiv og kontinuerlig videndeling/formidling 3. Koncept for dokumentation og evaluering (evalueringsskemaer/-guide). 4. Viden-og uddannelsesinstitutionernes udbud, der matcher BygSoL s udviklingelementer (undervisningsfaktablade). Fortsættes 11

12 Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. 5. Udvikling af AMU-kurser, der understøtter BygSoL-implementeringen. 6. Skitse til lederuddannelse af sjakbajs, formænd og konduktører. 7. Proceslederuddannelse i samarbejde med Konstruktørnetværket. 8. Nytænkning af arbejdsmiljøbegrebet. 9. En administrativ guide til videns-og uddannelsesinstitutionerne. 10. Inddragelse af nye uddannelsesinstitutioner (Entreprenørskolen og Randers Tekniske Skole) Delmål (2): Udvikle samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne med henblik på at styrke udviklingen af en ny, mere offensiv, fremsynet og samarbejdsorienteret virksomhedskultur i byggesektoren. 1. Videngruppen har i relation til opfyldelse af temaerne i delmål 1 beskæftiget med: 2. Konkretisering af videngruppens domæne. 3. Reflektering af BygSoL som forskningsbaseret udvikling. 4. Afklaring af hvilket teoretisk paradigme BygSoL er bundet op på. 5. Udvikling af loop-og cirkellæring på: Metaplan Teoriplan Praksisplan. 6. Præcisering af kulturbegrebet relateret til BygSoL s vision især ift. ledelse/struktur og medarbejdere/kultur. 7. Skolesamarbejdet og den systemiske vinkel. 8. Lærerrollen og den livslange læring i byggeriet. 9. Korrigering af videngruppens arbejdsform og større autonomi og selvstændig økonomi til gruppens deltagere. 10. En dynamisk og fleksibel levering baseret på enkeltpersoners/personnetværks engagement og interesser mere end de deltagende institutioners kompetenceområder. 11. Videngruppens og BygSoL-projektets egen læring. 12. Revision af BygSoL-forløbet og udvikling af modulerne om værdi-byggeproces og byggeplads. 13. Komplementering af det digitale byggeri herunder byggeweb i BygSoL. 14. Oprettelse af videnbase og ny struktur. 15. Externt samarbejde om sparring ift. facilitering af arbejdspladslæring. 16. Reflekteret projektets succeskriterier og målopfyldelse ift. ansøgning. Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode indtryk af: - At videngruppen efter godt og vel et års indsats har grundlag for at vurdere og reflektere elementerne til en igangværende og ny samarbejds-og læringskultur i byggeriet. Fortsættes. 12

13 Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. - At den nødvendige indsats for at sikre den forskningsmæssige dokumentation og analyse af aktiviteter i BygSoL-implementeringen langt overstiger de kvalitative og kvantitative forventninger til opgavens omfang i forhold til ansøgningen. - At opgavens løsning taler for en udvidelse af bevillingen fra Socialfonden eller anden ekstern finansiering. I videnprogrammet vil der blive arbejdet videre med: - En handlingsplan for udvikling af byggeerhvervets læringskultur. - Implementeringsprojekterne som grundlag for videnskabelse og videndeling. - Uddannelsesinstitutionerne, lærerrollen og den livslange læring. - Systemiske ændringer af byggeriets uddannelser. - Refleksion, forankring og perspektivering af BygSoL-projektets målopfyldelse. 13

14 1. PROJEKTORGANISATION - OVERVEJELSER OG INDSATS - HOVEDTEMAER oktober 31. december 2003 I denne periode blev der opbygget en projektorganisation som består af: Et ledelses- og projektsekretariat. Et assisterende Programforum, der bidrager til teori- og metodeudvikling med sigte på afprøvning af projektets ide- og metodetilgang. Et Projektforum, der tager sig af servicering af demonstrationsprojekterne. Projektet ledes af en styregruppe med deltagelse af Dansk Byggeri, BAT-kartellet, Konstruktørforeningen og Teknologisk Institut. Desuden indgår tre forsknings- og uddannelsesinstitutioner som partnere. De tager sig af den forskningsforberedende teori- og metodeudvikling. Endelig indgår en række bygherrer og byggevirksomheder som partnere, værter og medspillere i implementeringen af BygSoL-initiativets teori og metode i byggevirksomheder og på byggepladser. Denne indsats finder sted i otte implementeringsprojekter. I perioden oktober december 2003 blev der afholdt ordinære møder i styregruppen, indledende møder i de enkelte demonstrationsprojekter og der er påbegyndt en etablering af et programforum, samt en projektrådgivning, der tager sig af servicering af implementeringsprojekterne. 1.2 Januar april 2004 I denne periode har der været fokus på opbygning og indkøring af ledelsessekretariatet. I mål 3.3 projektet har projektorganisationen haft fokus på indledende overvejelser om, hvordan innovative ændringer i byggeprocessen kan skabe grundlag for systemisk ændring af erhvervets uddannelser samt hvilke rammer, der kræves for en ny profil for erhvervets kompetencer, herunder hvordan nye former for efter- og videreuddannelse kan integreres i skolernes organisation. 14

15 1.3 Maj august 2004 I denne periode fandt projektorganisationen sin (næsten) endelige form, som vist i figuren nedenfor (opdateret ultimo december 2004), DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN STYREGRUPPE Dansk Byggeri BAT-Kartellet Konstruktørforeningen Teknologisk Institut (økonomisk-/ juridisk ansvarlig) BYGSOL PROJEKTSEKRETARIAT Projektadministration Projektfacilitering - Videnprogram, implementeringsprojekter, skolesamarbejde og systemisk udvikling PROGRAMFORUM PROJEKTFORUM Videngruppe Uddannelsesgruppe BygSoL-implementeringspartnere i byggeriet EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland BTH Haslev Københavns Tekniske Skole Institut for Produktion Aalborg Universitet BYG.DTU Vitus Bering BygSoL Herning Fruehøjgaard Herning SiBo Huse A/S Ikast BygSoL Nordjylland Svend Aage Christiansen A/S Øster Vraa Holmsø Huset A/S Fjerritslev EUC Nord Aalborg Tekniske Skole Jakon A/S Ballerup Kooperationen København Nordjyllands Erhvervsakademi ( NOEA) CEU Herning NCC Construction A/S CEG A/S Gentofte J&B Entreprise A/S Region Vest Århus Mogens Tolstrup Taasinge Randers Tekniske Skole Petri&Haugsted A/S Rødovre Hans-Ulrik Jensen A/S Auning Århus Tekniske Skole TL BYG A/S Aalborg 15

16 Der kan komme flere uddannelsesinstitutioner med som en konsekvens af udpegningen af 2 3 byggeopgaver i Århus-området. 1.4 September december 2004 I denne periode blev projektorganisationen suppleret med en administrator som har ansvar for administration og medfinansiering/dokumentation i BygSoL. 2. STYREGRUPPEN I afsnit gøres rede for overvejelser og indsats i styregruppen og behandlede hovedtemaer i de enkelte afrapporteringsperioder. I de efterfølgende afsnit gøres rede for udvalgte produkter og begivenheder. 2.1 Bemanding Styregruppen er sammensat af: Afdelingsdirektør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri Sekretariatsleder Gunde Odgaard BAT-Kartellet Faglig Sekretær Jacob Ravn Thomsen Konstruktørforeningen Divisionsdirektør Bjørn Lykke Jensen Teknologisk Institut (fra december 2004) Centerchef Erik Scheldon Teknologisk Institut Chefkonsulent Pernille Walløe BygSoL-projektleder, Teknologisk Institut Endvidere deltager følgende efter behov i gruppens møder: Allan Dam BygSoL - projektkoordinator, Teknologisk Institut Anne Gram BygSoL - økonomisk koordinator, Teknologisk Institut Henrik Davidsen BygSoL - projektrådgiver, PKE-Consult oktober 31. december 2003 Styregruppen har i denne periode afholdt tre møder, hvor der er behandlet/taget stilling til følgende: Plan for indhentning af manglende samarbejds-, deltager- og medfinansieringserklæringer, jf. mulighederne for efterfremsendelse til Erhvervs- og Boligstyrelsen frem til 16. november Strategi for opbygning af projektorganisationen. Afklaring af alle projektparternes fokus og interesser på kort og lang sigt. Afholdelse af et Kick-off seminar på Byggeteknisk Højskole i Haslev den 19. november 2003 for alle projektdeltagere. 2.3 Januar april 2004 Styregruppen har i denne periode afholdt tre møder, hvor der er behandlet/taget stilling til følgende: Styregruppeparternes fokus og interesse i BygSoL-initiativet Opbygning af lokale/regionale netværksorganiseringer i Herning-området og Nordjylland 16

17 Ansvar og rollefordelingen i projektorganisationen, herunder eventuel udvidelse af styregruppen med centrale parter (virksomheder/bygherrer) fra implementeringsprogrammet Fremdriften i viden- og implementeringsprogrammet. Projektets status som kick-starter af et langsigtet initiativ til grundlæggende forandringer i byggeriets læring og kompetenceudvikling. Projektets informations- og kommunikationsstrategi. Servicering af nye interesserede byggevirksomheder, som ikke kan opnå projektdeltagerstatus. Samarbejdet mellem BygSoL-initiativet og Lean Construction DK. Det første halvårsmøde med projektparterne, som blev afholdt den 15. april Maj august 2004 Styregruppen har i denne periode afholdt ét møde, hvor følgende emner blev behandlet: Proceskonsulenter. Projektorganisationens udvidelse med et team af proceskonsulenter fra Teknologisk Institut Nye interessenter. Nye mindre implementeringsprojekter kan optages i BygSoL, hvis kapaciteten i projektorganisationen tillader det. Større implementeringsprojekter henvises til servicering af Teknologisk Institut, fx via ydelser fra Lean Construction DK. BygSoL og Erhvervsudviklingen i Nordjylland. Initiativ til indarbejdelse BygSoL-tænkningen i strategierne for amtets erhvervspolitiske udvikling med fokus på kompetencevejen, dvs. på et øget samspil mellem de nordjyske uddannelsesinstitutioner/aalborg Universitet og det nordjyske byggeerhverv. Faktablade: Et redskab til styring og ledelse af de enkelte implementeringsprojekter. BAT-medlemmers synlighed: Principper for bygningsarbejdernes deltagelse i organiseringen af de enkelte implementeringsprojekter. Succesmål, indikatorer og måling: Principper for formulering af succesmål og udvælgelse af målepunkter samt koncept for måling og evaluering af læreprocesser og kompetenceudkling. BygSoL-uddannelsesprogram: BygSoL-grundforløb (4 moduler), BygSoL sjaklederudannelse og underviseruddannelse i ansvar, kommunikation og arbejdsmiljø på byggepladsen (3 moduler). Formidling: Opprioritering af BygSoL-formidlingen, herunder dannelse af et netværk mellem kommunikationsmedarbejdere i BygSoL-organisationen. 2.5 September december 2004 Styregruppen har i denne periode afholdt ét møde, hvor følgende emner blev behandlet: at referater der skal lægges på hjemmesiden udelukkende skal være korte beslutningsnotater 17

18 projektets forventet økonomi ved udgangen af 2004, og hvor Teknologisk Institut desværre forventede at have et udestående på ca. 1,5 mill kr. Udestående i det omfang skyldes manglende medfinansiering. Årsagen er bl.a. at vi er i projektets første år, hvor der var en forventning til en lidt højere udgift end indtægt, samt ikke uvæsentlig at der mangler at komme megen medfinansiering/dokumentation i hus, dokumentation for aktivitet som er afholdt men som TI ikke har modtaget dokumentation for endnu. Udarbejdelse og implementering af en model der tager højde for økonomien i det enkelte byggeprojekt, sådan at medfinansiering modsvarer de forventet udgifter. De faglige organisationers regionale og lokale involvering i BygSoL. 2.6 Styregruppeparternes fokus og interesser i BygSoL-initiativet Styregruppens overvejelser i august 2004 om egne partsinteresser i BygSoLinitiativet fremgår af oversigten. Part Dansk Byggeri BATkartellet Konstruktør foreningen Tage ansvar, prioritere, støtte og skabe nye jobområder. Teknologisk Institut Organisations-, institutions- og forretningsmæssigt fokus Virksomheds-/ kompetenceudvikling og læring. Bedre ledelse og samarbejde i byggevirksomheder/ øget værdsættelse af bygningsarbejdernes kompetence/markedsværdi/bedre arbejdsmiljø. Profilering af konstruktørernes rolle som procesledere og mellemledernes nye rolle i byggeprocessen. Teknologisk service til byggeriet. Kort sigt Tage ansvar, prioritere og støtte. Tage ansvar, prioritere og støtte. Videnscenter for byggeri. EU-projektadministration. Interesser: Lang sigt Styrke byggeriets konkurrenceevne ved øget værdiskabelse og lavere omkostninger, øget troværdighed overfor kunder/bygherrer og systemiske ændringer i uddannelsessystemet. Bedre arbejdssituation/mere arbejdsglæde/bedre arbejdsmiljø og øget respekt for bygningsarbejdere, samt systematiserede uddannelsesstrategier/livslang læring, systemiske ændringer i uddannelsessystemet og ændret løndannelse. Profilering af bygningskonstruktører som procesledere. Skabe bedre rammebetingelser for byggeriet, for at lede gennem motivering. Udvikle nye efteruddannelsestilbud til rådgiver/bygherrer. Videnscenter for byggeri og byggeprocesser. Sælge nye og flere ydelser til byggeriet. 2.7 Opbygning af lokale/regionale netværksorganiseringer De lokale/regionale netværksorganiseringer i Herning-området og Nordjylland skal især understøtte mål 3.3-indsatsen vedrørende Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af de erhversrettede uddannelser- og livslang læring på systemniveau. Netværksorganiseringerne skal varetage koordinerende opgaver mellem fx lokale repræsentanter fra byggeriets parter: Dansk Byggeri/Byggefagenes Samvirke, de lokale udannelsesinstitutioner, områdets deltagere i BygSoL-projektet og øvrige byggevirksomheder. 18

19 Netværksorganiseringerne tager initiativ til og varetager: Regional erfaringsopsamling og videnformidling om BygSoL-initiativets resultater og perspektiver. Formulering af regionale/lokale forslag til nye kompetenceprofiler i byggeriet og udmønter i samspil med uddannelsesinstitutionerne - profilerne i brugbare anvisninger til byggeriets hverdag (praksis). Fremkomme med forslag til en ny profil for det regionale/lokale byggeerhvervskompetencer (i dialog med lokale faglige- og efteruddannelsesudvalg). Fremkomme med forslag til nye rammer for tilpasning af skolernes organisation (systemisk) til branchens udfordringer/ønsker/behov. Fremkomme med forslag til opdatering af/ændringer i de nuværende bekendtgørelser for erhvervs, efter- og videreuddannelse, der kan skabe mulighed for at fremme nye former for læring, som både udvikler faglige kvalifikationer og understøtter udviklingen i værdi- og ledelsesbaserede virksomheder. 2.8 Informations- og kommunikationsstrategi Styregruppen har vedtaget følgende koncept for informations- og kommunikationsindsatsen: Strategisk mål Et strategisk mål for BygSoL er en kontinuerlig og grundig kommunikationsindsats. Det overordnede formål er at øge projektets værdi væsentligt gennem information og formidling på et højt niveau. Indsatsen opdeles i følgende hovedpunkter: Intern formidling Dokumentation af projektets ideer, indhold, fremdrift og resultater til brug for finansielle kilder, deltagere og interessenter. Løbende kommunikation til deltagere og interessenter. Formålet er at vedligeholde og skærpe interessen og øge forståelsesniveauet hos deltagerne. NetGroup en form for projektweb/fildeling Ekstern information Rettet mod byggebranchen som helhed og medierne. Formålet er at udbrede kendskabet til projektet og dets ideer ud over de deltagendes rækker. Derved øges opmærksomheden omkring projektets ideer og metoder i fagkredse, hvilket kan medføre en større gennemslagskraft, herunder positiv omtale af sponsorer og deltagere. Sideløbende information på engelsk med henblik på projektideens internationale potentiale. Kommunikationskanaler: Website: Et bærende element vil være en hjemmeside. Al kommunikation placeres på hjemmesiden Der kan blive gjort opmærksom på nyheder på hjemmesiden gennem s til diverse mailinglister. Desuden kan nyhedsbreve og informationer es. Foldere: Foldere til uddeling rettet specifikt mod forskellige modtagergrupper. Møder og konferencer: Der afholdes i løbet af projektperioden et antal møder med partnere og interessenter. Desuden arrangeres konferencer evt. med international deltagelse. Ideen med møder og konferencer er at informere om forløbet, modtage inspiration/input og diskutere principielle og specifikke emner. Fortsættes 19

20 Kommunikationstyper Dokumentation i form af delrapporter og rapporter: Der udarbejdes en delrapport hvert trimester samt afsluttende rapporter til brug for EU s Socialfond samt andre interessenter. Præsentationsmateriale, der kan bruges bredt og opdateres efter behov og ved særlige lejligheder (møder og konferencer). Nyhedsbrev til partnere og interessenter, som udsendes med fast interval, 8-10 gange om året.. Pressemeddelelser ved launch, konferencer og efter behov. Artikler til fagpresse. 2.9 Projektets status som kick-start af et langsigtet brancheinitiativ Styregruppen ser BygSoL som et initiativ, der er udsprunget i branchen selv og som et initiativ, der involverer alle grene af byggeerhvervet. Dermed kan BygSoL ses som branchens konstruktive svar på omgivelsernes stadigt voksende kritik af byggeriets manglende kreativitet og innovation. Styregruppen ser BygSoL som kick-start til et brancheinitiativ, der gør noget ved det på en overraskende ny måde, og som har perspektiver, der rækker ud over den tre-årige projektperiode De faglige organisationers regionale og lokale involvering i BygSoL Gunde Odgaard fremkom på mødet i styregruppen d. 3 november 2004 med et ønske om en øget synliggørelse af bygningsarbejdernes lokale faglige organisationers involvering i de enkelte BygSoL-projekter. Bygningsarbejderne er stærkt inde i billedet i alle projekter ved at være målgruppe for undervisningen på byggepladserne, og deres inddragelse i organiseringen kommer bl.a. til udtryk ved forsøgene med at samordne ugemøderne og sikkerhedsmøderne. Bygningsarbejderne er direkte synlige i BygSoL s organisering gennem deres bidrag til opsamling af erfaringer i henhold til BygSoL s plan for evaluering af de enkelte projekter, og indgår som en væsentlig bidragyder og drivkraft for den samlede læring i alle led og på alle niveauer i den formelle organisering i alle projekter. Herved synliggøres bygningsarbejdernes værdi, rolle og opgaver i byggeriets udførelse. På denne baggrund er formålet med initiativet at skabe et nyt læringsrum i BygSoL: Der synliggøre tillids- og sikkerhedsrepræsentantens rolle i de enkelte BygSoLprojekter. Hvor bygningsarbejderne i de enkelte byggevirksomheder og på byggepladserne sammen med deres faglige organisationer og BAT-kartellet får mulighed for at kvalificerer strategien omkring BygSoL-projektets overordnede mål. Initiativets fokus i målopfyldelsen er: At understøtte den igangværende effektivisering af byggeriet ved implementering af nye former for samarbejde og læring. At understøtte nye samarbejdsformer, der involverer bygherre, rådgiver og entreprenør i et byggeprojekt, som udføres under en fælles målsætning baseret på fælles økonomiske interesser. En ny tilgang til ledelse og styring af byggeprocessen, hvor planer opfattes som tilsagn og aftaler mellem deltagerne. Sjakkene inddrages aktivt i planlægningen. 20

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Bent Kofoed, Teknologisk Institut Kim Lyngby Mikkelsen & Pete Kines, AMI Stig Christensen, NCC Arbejdsmiljøkonferencen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Maj 2006. BygSoL. Anden del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006

Maj 2006. BygSoL. Anden del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 Maj 2006 BygSoL Anden del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 INDHOLD: BygSoL: FORORD... 3 1. BYGSOL-HERNING LOKALT/REGIONALT UDVIKLINGSPROGRAM... 4 2. BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade... 10 Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale... 63 Bilag 5:

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 HUSET i Middelfart d. 21. 23. august 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17 DAG 1 21. august 2017

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere