BygSoL. September December Januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BygSoL. September December 2004. Januar 2005"

Transkript

1 Januar 2005 BygSoL Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioderne: 10. oktober 31. december 2003 Januar april 2004 Maj august 2004 September December 2004

2 Indhold: FORORD...5 RESUME PROJEKTORGANISATION - OVERVEJELSER OG INDSATS - HOVEDTEMAER OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER STYREGRUPPEN BEMANDING OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER STYREGRUPPEPARTERNES FOKUS OG INTERESSER I BYGSOL-INITIATIVET OPBYGNING AF LOKALE/REGIONALE NETVÆRKSORGANISERINGER INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTRATEGI PROJEKTETS STATUS SOM KICK-START AF ET LANGSIGTET BRANCHEINITIATIV DE FAGLIGE ORGANISATIONERS REGIONALE OG LOKALE INVOLVERING I BYGSOL PROJEKTSEKRETARIATET OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER AUGUST DECEMBER BYGSOL-HJEMMESIDE BYGSOL-NETGROUP BYGSOL-MASTERPLAN BYGSOL-FAKTABLADE BYGSOL-ORGANISATIONEN: ROLLER OG ANSVAR PROJEKTHÅNDBOG BYGSOL-NYHEDSBREV DOKUMENTATION OG INDBERETNING AF MEDFINANSIERING VIDENPROGRAM OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER VIDENPROGRAMMETS STRATEGISKE PERSPEKTIVER BYGSOL-VIDENFORUM BYGSOL-ESSAYS BYGSOL S MISSION OG VISION BYGSOL HELHEDSSYN BYGSOL-UNDERVISNINGSPROGRAM DAGES INTRODUKTIONSSEMINAR I RØRVIG 1. OG 2. MARTS MODUL 1 I BYGSOL-GRUNDFORLØBET NYFORTOLKNING AF VIDENPROGRAMMETS ROLLE OPGAVER I BYGSOL MODEL FOR 3 LOOP LÆRING I BYGSOL

3 4.15 MODEL FOR EVALUERING AF BYGSOL-IMPLEMENTERINGEN PARADIGMAER OG EVALUERINGSMETODE PLAN FOR UDVIKLINGEN AF EVALUERINGSDESIGNET IMPLEMENTERING AF EVALUERINGSDESIGNET - OPSUMMERING KOMMUNIKATION FORMIDLING OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER 2004 OMTALE AF NYE BEGIVENHEDER KICK-OFF MØDET PÅ BYGGETEKNISK HØJSKOLE I HASLEVDEN 19. NOVEMBER FØRSTE BYGSOL-HALVÅRSMØDE D. 15 APRIL WORKSHOP OM LAST PLANNER SYSTEM MED GLENN BALLARD/LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE/USA DEN 15. APRIL BYGSOL PÅ ÅRETS HERNINGMESSE CLRDENMARK-SEMINAR I DANSK BYGGERI DEN 30. NOVEMBER SKOLESAMARBEJDET OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER SKOLESAMARBEJDETS ROLLE OG OPGAVER UNDERVISNINGSFORMER SKOLERNES ROLLE I DEN NYE BYGGEPROCES SKOLERNES BIDRAG TIL BYGGERIETS LÆRINGSKULTUR KURSET LÆRERROLLEN OG DEN LIVSLANGE LÆRING I BYGGERIET FAKTABLADE OVER VIDEN- OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNES BIDRAG TIL BYGSOL S UDDANNELSESPROGRAM IMPLEMENTERINGSPROGRAM OVERSIGT HVEM ER MED? PROJEKTSEKRETARIATETS YDELSER TIL OG SERVICERING AF IMPLEMENTERINGSPROJEKTERNE MANGE SLAGS IMPLEMENTERINGSPLANER BYGSOL-IMPLEMENTERINGSPLANER FOR BYGGEPLADSER OVERSIGT OVER IMPLEMENTERINGSAKTIVITER : SEPTEMBER DECEMBER SKØN OVER IMPLEMENTERINGSAKTIVITETER I 2005 OG BYGSOL-IMPLEMENTERING I CEG A/S BYGSOL-IMPLEMENTERING I TL BYG BYGSOL-NORDJYLLAND: PROJEKTUDVIKLING

4 BILAG 1: BYGSOL-MASTERPLAN PR. 4. MAJ BILAG 2: OVERSIGT OVER ROLLE- OG ANSVARSFORDELINGEN I DEN SAMLEDE BYGSOL-IMPLEMENTERING BILAG 3: BYGSOL-BEMANDINGEN OVERSIGT BILAG 4: EKSEMPLER PÅ BYGSOL-EVALUERINGSPLANER BILAG 5. EKSEMPLER PÅ FAKTABLADE OVER VIDEN- OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNES BIDRAG TIL BYGSOL S UDDANNELSESPROGRAM BILAG 6: SKØN OVER DEN SAMLEDE BYGSOL-IMPLEMENTERING I.2005 OG 2006 OPDELT ENKELTAKTIVITETER

5 FORORD BygSoL: Denne redegørelse er første del af en status for perioderne 10. oktober 31. december 2003 samt januar april, maj august og september-december 2004 vedrørende projekterne: (Mål 3.2) Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. (Mål 3.3) Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Indsatsen i de fire perioder er, hvor det giver mening, beskrevet hver sig. Rapporten dokumenterer indsatsen frem til 1. januar 2005, hvorefter en ny form for perioderapportering påbegyndes. Redegørelsen indeholder et resumé, hvor hovedtræk i den samlede indsats i hver periode er beskrevet i forhold til hhv. Mål 3.2 og Mål 3.3. Redegørelse er opdelt i følgende afsnit: 1. Projektorganisation 2. Styregruppe 3. Projektsekretariat 4. Videnprogram 5. Kommunikation Formidling 6. Skolesamarbejde 7. BygSoL-Implementering Oversigt Formålet med redegørelsen er, at dokumentere indsatsen og præsenterer uddrag af oplæg og dialog fra større begivenheder for at give Socialfonden et indtryk af projektets organisering, ledelse og styring, videndeling, teoriforståelse og praksis. De tre sidstnævnte temaer vil fremover blive dokumenteret i halvårsrapporter, som formidles til alle projektdeltagere. Redegørelsens anden del dokumenterer indsatsen i de 23 BygSoL-implementeringsinitiativer regionalt samt i byggevirksomheder og byggeopgaver. Der gøres rede for: Initiativets-/byggeopgavens navn. Fakta om initiativet/byggeopgaven. Byggeopgavens parter og organisering. Initiativets-/byggeopgavens udviklingselementer. Byggeopgaven faser og tidsplan. BygSoL-udviklingselementer. Afholdte aktiviteter. Planlagt aktiviteter. Taastrup, maj 2005 Pernille Walløe og Allan Dam Projektleder Projektkoordinator BygSoL BygSoL Teknologisk Institut Teknologisk Institut 5

6 RESUME BygSoL: 10. oktober 31. december 2003 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse Styregruppen har i perioden lagt en plan for indhentning af manglende samarbejds-, deltager- og medfinansieringserklæringer, formuleret en strategi for opbygning af projektorganisationen og analyseret alle projektparternes interesser på kort og lang sigt. Projektledelsen har arbejdet med at skabe den organisatoriske ramme for projektets gennemførelse gennem møder/dialog med de deltagende bygherrer, byggevirksomheder, videninstitutioner og skoler og i projektets styregruppe. Opfølgningen af styregruppens beslutninger er gået rigtig godt, bl.a. fordi at der blev afgivet de fornødne samarbejds-, deltager- og medfinansieringserklæringer. Kick-off mødet den 19. november 2003 på Byggeteknisk Højskole i Haslev var det første skridt mod at skabe en indre sammenhæng i projektorganisationen. Her mødtes 47 deltagere i BygSol-initiativets implementeringsprogram, videnprogram, skolesamarbejde, styregruppe og projektledelse. Deltagerne var positive over mødet og så frem til at komme i gang for alvor, når/hvis ansøgningen blev imødekommet af Den Europæiske Socialfond. Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau Videngruppen har i perioden indledt arbejdet med afklaring af projektets teori- og metodegrundlag og gruppens interne organisering. 6

7 Januar april 2004 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. Styregruppen har i perioden afklaret ansvar og rollefordeling i projektorganisationen, fastlagt principper for fremdriften i viden- og implementeringsprogrammet, givet projektet status som kick-starter af et langsigtet initiativ, der grundlæggende skal forandre byggeriets læring og kompetenceudvikling, og fastlagt en informations- og kommunikationsstrategi. Projektledelsen har opbygget et operativt og kapacitetsstærkt projektsekretariat med base på Teknologisk Institut. Opfølgningen af styregruppens beslutninger er også i denne periode gået over al forventning. BygSoL-initiativet har vakt stor opmærksomhed i byggeriet og fået positiv medieomtale. Fremdriften i implementeringsprogrammet er imponerende. Stort set alle implementeringsprojekter er i gang - og lidt til - i henhold til forventningerne i ansøgningen til Den Europæiske Socialfond. Det første BygSoL-halvårsmøde den 15. april 2004 viste, at de i alt 82 deltagere fra parterne i implementeringsprojekterne, lokale netværk, styregruppen videnprogrammet, skolesamarbejdet og styrings- og ledelsessekretariatet var dybt engagerede i både deres eget bidrag til BygSoL-implementeringen, og hvad der sker i hele BygSoL-organisationen. Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Videngruppen har i perioden arbejdet videre med afklaring af projektets teori- og metodegrundlag, gruppens interne organisering og udarbejdet/taget initiativ til/afholdt: - Oplæg til videnprogrammets strategiske perspektiver med fokus på livslang læring. - Oplæg til BygSoL-undervisningsprogram. - Oplæg til BygSoL-vejledninger. - Oplæg til samlet arbejdsprogram for videngruppen. - En foreløbig litteraturoversigt - En international formidling af BygSoL-initiativet - Et introduktionsseminar (internat) for alle deltagere i videnprogrammet og skolesamarbejdet (1. og 2. marts 2004). De 31 deltagere på introduktionsseminaret/internatet fra videnprogrammet og skolesamarbejdet. (1. og 2. marts 2004) gav udtryk for, at BygSoL-initiativet er kommet på det helt rigtige tidspunkt. De virkede meget motiverende både for videnudviklingen, udviklingen af skolesamarbejdet og den interne udvikling på de enkelte skoler. Indsatsen i denne periode efterlader et indtryk af, at målopfyldelsen levede op til forventningerne. 7

8 Maj august 2004 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. Indsatsen i projektsekretariatet har denne periode især været præget af: - Strategisk programmering af BygSoL-implementeringen i 6 af de i alt 7 større byggevirksomheder, inkl. Kooperationen, der pt. indgår i den samlede BygSoLimplementering. - Planlægning af BygSoL-implementeringen på 9 af de i alt 12 byggepladser, der pt. indgår i den samlede BygSol-implementering. - Strategisk programmering af BygSoL-implementeringen i BygSoL-Nordjylland. - Dialog med sekretariatet for BAR (Branchearbejdsmiljørådene) og BAI (Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri). - Udvikling af projektsekretariatet bl.a. med et team proceskonsulenter fra Teknologisk Institut. - Udarbejdelse af instrukser til støtte for registrering af timer til medfinansiering samt dialog med virksomheder, skoler og videninstitutioner herom. Periodens aktiviteter efterlader et indtryk af: - At dobbeltopgaven med BygSoL-programmering i forhold til de i de seks større byggevirksomheder, BygSoL-planlægningen i forhold til de 9 byggepladser mv. og den samtidige udvikling af projektsekretariatets kapacitet og kompetence har været langt mere ressourcekrævende end forudset i ansøgningen til Socialfonden. - At BygSoL-implementeringen i de 6 større byggevirksomheder og de 9 byggepladser er nået til et for projektsekretariatet mindre ressourcekrævende stadie. Den resterende programmering og planlægning, som vil forløbe i forhold til én større byggevirksomhed og tre byggepladser, vil kunne drage nytte af de indhøstede erfaringer og forventes derfor at være forholdsmæssigt mindre ressourcekrævende. - At der nu er en solidt forankret fremdrift i ca. 80 % af den samlede BygSoLimplementering i forhold til byggevirksomheder og byggepladser. - At dette indebærer, at størrelsen af medfinansieringen vil få et markant løft i de næste 3 4 afrapporteringsperioder. - Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode et indtryk af: - At målopfyldelsen i implementeringen har overgået forventningerne. - At ressourceindsatsen fra BygSoL-sekretariatets side har været markant større end forudset. - At det har været mere tidskrævende at få aftalerne med virksomhederne i stand end forudset, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der har været større vanskeligheder end forudset med at få omsat Socialfondens krav om dokumentation for medfinansiering til byggevirksomhedernes praksis. Fortsættes 8

9 Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Indsatsen i videngruppen har i denne periode især været præget af: - Reorganisering af videngruppen. - Konkretisering af BygSoL s mission, vision og teori. - Udvikling af BygSoL-grundforløbet og gennemførelse af modul 1. - Indgåelse af aftaler med skoler og videninstitutioner. - Skolernes og videninstitutionernes deltagelse i BygSoL-implementeringen i byggevirksomheder og på byggepladser. Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode et indtryk af: - At arbejdet i videngruppen er ved at finde en bæredygtig form - At samarbejdet mellem skoler og videninstitutioner ligeledes er er ved at finde en bæredygtig form - At skolesamarbejdet er på vej til at opnå en passende fremdrift - At skolernes og videninstitutionernes deltagelse i BygSoL-implementeringen i byggevirksomheder og på byggepladser lever op til forventningerne - At det har været mere ressourcekrævende end forudset for BygSoL-sekretariatet at medvirke til udvikling af skolesamarbejdet, samarbejdet mellem videninstitutioner og samarbejdet mellem skoler og videninstitutioner - At udviklingen af dette samarbejde også i de kommende 1-2 afrapporteringsperioder vil kræve en betydelig ressourceindsats fra BygSoL-sekretariatet. 9

10 September december 2004 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. Indsatsen i projektsekretariatet har denne periode især været præget af: - Indhentning af dokumentation for medfinansiering. - Iværksættelse af nyhedsbrev. - Den forsatte udvikling af projektsekretariatet med et team proceskonsulenter fra Teknologisk Institut. - Implementering af instrukser til støtte for registrering af timer til medfinansiering samt dialog med virksomheder, skoler og videninstitutioner herom. I BygSoL-implementering er der i denne periode opnået følgende resultater: 1. Indgået aftaler med alle viden- og udddannelsesinstitutioner og udarbejdet aftaleudkast til alle byggevirksomheder, som forventes underskrevet i løbet af februar og marts En tilgang af to nye byggevirksomheder. 3. BygSol-implementeringen i forhold til byggevirksomheder og byggepladser er nået et stade, hvor 8 ud af i alt 12 byggepladsforløb er i gang og et er afsluttet. 4. Kommunikationsindsatsen er sat på skinner bl.a. ved udsendelse af to nyhedsbreve. 5. Udarbejdet og implementeret et operationelt koncept til registrering af timer mv. til medfinansiering. 6. Udvikling og konsolidering af BygSoL-sekretariatets organisering, rolle- og ansvarsfordeling, kapacitet, logistik og kompetence. 7. Udarbejdet et design for BygSoL-erfaringsopsamling, evaluering og læring, der vil indgå i BygSoL-implementeringen i alle byggevirksomheder og byggepladser fra og med januar Udarbejdet udkast til design for digital kommunikation via Byggeweb til understøttelse af kommunikation og dialog i udvalgte BygSoL-byggepladsforløb. 9. Åbnet et nyt rum for de faglige organisationers involvering i de enkelte BygSoL byggepladsforløb med henblik på overførsel af viden og erfaring herfra til organisatorisk læring i lokale faglige organisationer. Pkt. 1 6 er udtryk for resultater knyttet til aktiviteter, der ifølge ansøgningen skulle bidrage til målopfyldelsen. Stadet for disse indikerer samlet set en tilfredsstillende målopfyldelse. For pkt. 3 BygSol-implementeringen i forhold til byggevirksomheder og byggepladser gælder, at der i denne periode har været ca. 100 BygSoL-aktiviteter, Samlet forventes BygSoL i retsen af sin implementeringsperiode at nå små 800 Fortsættes. 10

11 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. BygSoL-aktiviteter: Pkt. 7 9 er udtryk for nye aktiviteter eller aktiviteter, som supplerer det format, der var forudset i ansøgningen. Pkt. 8 Digital kommunikation via Byggeweb til understøttelse af kommunikation og dialog i udvalgte BygSoL-byggepladsforløb var ligeledes skitseret i ansøgningen. Pkt. 9 Nyt rum for de faglige organisationers involvering i de enkelte BygSoL byggepladsforløb var ikke indarbejdet i ansøgning i det format, som styregruppen lægger op til. Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode et indtryk af: - At målopfyldelsen i implementeringen følger forventningerne. - At ressourceindsatsen fra BygSoL-sekretariatets side er ved at nå den forventet indsats, som indtil videre har ligget nået højere end først beregnet. - At det har været meget tidskrævende at få indsamlet den nødvendige dokumentation i forbindelse med deltagernes medfinansiering, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der også i denne periode har været store vanskeligheder med at få omsat Socialfondens krav om dokumentation for medfinansiering til byggevirksomhedernes praksis.. Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Videngruppen har i denne periode opsummeret og vurderet den samlede indsats i videnprogrammet. Indsatsen har især været præget af realisering af delmålene i projektansøgningen 3.2 og 3.3 vedrørende (1) Arbejdsorganisering og uddannelse og (2) Uddannelser og livslang læring i et systemisk perspektiv. Videngruppen har endvidere i perioden påbegyndt en refleksion af målopfyldelsen ift. læringskulturen i byggeriet som helhed, de enkelte implementeringsprojekter og internt i BygSoL. Delmål (1): Udvikle uddannelsesmetoder og læringsprocesser til byggesektoren med henblik på at skabe en mere dynamisk og offensiv platform for tværfagligt samarbejde og samarbejde mellem involverede virksomheder i en byggesag. Videngruppen har i relation til opfyldelse af temaerne i delmål 1 beskæftiget med: 1. Overgang til en mere pull-drevet servicering fra videngruppen til implementeringsprojekterne. 2. Opstramning af rapportering/videnopsamling og mere effektiv og kontinuerlig videndeling/formidling 3. Koncept for dokumentation og evaluering (evalueringsskemaer/-guide). 4. Viden-og uddannelsesinstitutionernes udbud, der matcher BygSoL s udviklingelementer (undervisningsfaktablade). Fortsættes 11

12 Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. 5. Udvikling af AMU-kurser, der understøtter BygSoL-implementeringen. 6. Skitse til lederuddannelse af sjakbajs, formænd og konduktører. 7. Proceslederuddannelse i samarbejde med Konstruktørnetværket. 8. Nytænkning af arbejdsmiljøbegrebet. 9. En administrativ guide til videns-og uddannelsesinstitutionerne. 10. Inddragelse af nye uddannelsesinstitutioner (Entreprenørskolen og Randers Tekniske Skole) Delmål (2): Udvikle samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne med henblik på at styrke udviklingen af en ny, mere offensiv, fremsynet og samarbejdsorienteret virksomhedskultur i byggesektoren. 1. Videngruppen har i relation til opfyldelse af temaerne i delmål 1 beskæftiget med: 2. Konkretisering af videngruppens domæne. 3. Reflektering af BygSoL som forskningsbaseret udvikling. 4. Afklaring af hvilket teoretisk paradigme BygSoL er bundet op på. 5. Udvikling af loop-og cirkellæring på: Metaplan Teoriplan Praksisplan. 6. Præcisering af kulturbegrebet relateret til BygSoL s vision især ift. ledelse/struktur og medarbejdere/kultur. 7. Skolesamarbejdet og den systemiske vinkel. 8. Lærerrollen og den livslange læring i byggeriet. 9. Korrigering af videngruppens arbejdsform og større autonomi og selvstændig økonomi til gruppens deltagere. 10. En dynamisk og fleksibel levering baseret på enkeltpersoners/personnetværks engagement og interesser mere end de deltagende institutioners kompetenceområder. 11. Videngruppens og BygSoL-projektets egen læring. 12. Revision af BygSoL-forløbet og udvikling af modulerne om værdi-byggeproces og byggeplads. 13. Komplementering af det digitale byggeri herunder byggeweb i BygSoL. 14. Oprettelse af videnbase og ny struktur. 15. Externt samarbejde om sparring ift. facilitering af arbejdspladslæring. 16. Reflekteret projektets succeskriterier og målopfyldelse ift. ansøgning. Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode indtryk af: - At videngruppen efter godt og vel et års indsats har grundlag for at vurdere og reflektere elementerne til en igangværende og ny samarbejds-og læringskultur i byggeriet. Fortsættes. 12

13 Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. - At den nødvendige indsats for at sikre den forskningsmæssige dokumentation og analyse af aktiviteter i BygSoL-implementeringen langt overstiger de kvalitative og kvantitative forventninger til opgavens omfang i forhold til ansøgningen. - At opgavens løsning taler for en udvidelse af bevillingen fra Socialfonden eller anden ekstern finansiering. I videnprogrammet vil der blive arbejdet videre med: - En handlingsplan for udvikling af byggeerhvervets læringskultur. - Implementeringsprojekterne som grundlag for videnskabelse og videndeling. - Uddannelsesinstitutionerne, lærerrollen og den livslange læring. - Systemiske ændringer af byggeriets uddannelser. - Refleksion, forankring og perspektivering af BygSoL-projektets målopfyldelse. 13

14 1. PROJEKTORGANISATION - OVERVEJELSER OG INDSATS - HOVEDTEMAER oktober 31. december 2003 I denne periode blev der opbygget en projektorganisation som består af: Et ledelses- og projektsekretariat. Et assisterende Programforum, der bidrager til teori- og metodeudvikling med sigte på afprøvning af projektets ide- og metodetilgang. Et Projektforum, der tager sig af servicering af demonstrationsprojekterne. Projektet ledes af en styregruppe med deltagelse af Dansk Byggeri, BAT-kartellet, Konstruktørforeningen og Teknologisk Institut. Desuden indgår tre forsknings- og uddannelsesinstitutioner som partnere. De tager sig af den forskningsforberedende teori- og metodeudvikling. Endelig indgår en række bygherrer og byggevirksomheder som partnere, værter og medspillere i implementeringen af BygSoL-initiativets teori og metode i byggevirksomheder og på byggepladser. Denne indsats finder sted i otte implementeringsprojekter. I perioden oktober december 2003 blev der afholdt ordinære møder i styregruppen, indledende møder i de enkelte demonstrationsprojekter og der er påbegyndt en etablering af et programforum, samt en projektrådgivning, der tager sig af servicering af implementeringsprojekterne. 1.2 Januar april 2004 I denne periode har der været fokus på opbygning og indkøring af ledelsessekretariatet. I mål 3.3 projektet har projektorganisationen haft fokus på indledende overvejelser om, hvordan innovative ændringer i byggeprocessen kan skabe grundlag for systemisk ændring af erhvervets uddannelser samt hvilke rammer, der kræves for en ny profil for erhvervets kompetencer, herunder hvordan nye former for efter- og videreuddannelse kan integreres i skolernes organisation. 14

15 1.3 Maj august 2004 I denne periode fandt projektorganisationen sin (næsten) endelige form, som vist i figuren nedenfor (opdateret ultimo december 2004), DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN STYREGRUPPE Dansk Byggeri BAT-Kartellet Konstruktørforeningen Teknologisk Institut (økonomisk-/ juridisk ansvarlig) BYGSOL PROJEKTSEKRETARIAT Projektadministration Projektfacilitering - Videnprogram, implementeringsprojekter, skolesamarbejde og systemisk udvikling PROGRAMFORUM PROJEKTFORUM Videngruppe Uddannelsesgruppe BygSoL-implementeringspartnere i byggeriet EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland BTH Haslev Københavns Tekniske Skole Institut for Produktion Aalborg Universitet BYG.DTU Vitus Bering BygSoL Herning Fruehøjgaard Herning SiBo Huse A/S Ikast BygSoL Nordjylland Svend Aage Christiansen A/S Øster Vraa Holmsø Huset A/S Fjerritslev EUC Nord Aalborg Tekniske Skole Jakon A/S Ballerup Kooperationen København Nordjyllands Erhvervsakademi ( NOEA) CEU Herning NCC Construction A/S CEG A/S Gentofte J&B Entreprise A/S Region Vest Århus Mogens Tolstrup Taasinge Randers Tekniske Skole Petri&Haugsted A/S Rødovre Hans-Ulrik Jensen A/S Auning Århus Tekniske Skole TL BYG A/S Aalborg 15

16 Der kan komme flere uddannelsesinstitutioner med som en konsekvens af udpegningen af 2 3 byggeopgaver i Århus-området. 1.4 September december 2004 I denne periode blev projektorganisationen suppleret med en administrator som har ansvar for administration og medfinansiering/dokumentation i BygSoL. 2. STYREGRUPPEN I afsnit gøres rede for overvejelser og indsats i styregruppen og behandlede hovedtemaer i de enkelte afrapporteringsperioder. I de efterfølgende afsnit gøres rede for udvalgte produkter og begivenheder. 2.1 Bemanding Styregruppen er sammensat af: Afdelingsdirektør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri Sekretariatsleder Gunde Odgaard BAT-Kartellet Faglig Sekretær Jacob Ravn Thomsen Konstruktørforeningen Divisionsdirektør Bjørn Lykke Jensen Teknologisk Institut (fra december 2004) Centerchef Erik Scheldon Teknologisk Institut Chefkonsulent Pernille Walløe BygSoL-projektleder, Teknologisk Institut Endvidere deltager følgende efter behov i gruppens møder: Allan Dam BygSoL - projektkoordinator, Teknologisk Institut Anne Gram BygSoL - økonomisk koordinator, Teknologisk Institut Henrik Davidsen BygSoL - projektrådgiver, PKE-Consult oktober 31. december 2003 Styregruppen har i denne periode afholdt tre møder, hvor der er behandlet/taget stilling til følgende: Plan for indhentning af manglende samarbejds-, deltager- og medfinansieringserklæringer, jf. mulighederne for efterfremsendelse til Erhvervs- og Boligstyrelsen frem til 16. november Strategi for opbygning af projektorganisationen. Afklaring af alle projektparternes fokus og interesser på kort og lang sigt. Afholdelse af et Kick-off seminar på Byggeteknisk Højskole i Haslev den 19. november 2003 for alle projektdeltagere. 2.3 Januar april 2004 Styregruppen har i denne periode afholdt tre møder, hvor der er behandlet/taget stilling til følgende: Styregruppeparternes fokus og interesse i BygSoL-initiativet Opbygning af lokale/regionale netværksorganiseringer i Herning-området og Nordjylland 16

17 Ansvar og rollefordelingen i projektorganisationen, herunder eventuel udvidelse af styregruppen med centrale parter (virksomheder/bygherrer) fra implementeringsprogrammet Fremdriften i viden- og implementeringsprogrammet. Projektets status som kick-starter af et langsigtet initiativ til grundlæggende forandringer i byggeriets læring og kompetenceudvikling. Projektets informations- og kommunikationsstrategi. Servicering af nye interesserede byggevirksomheder, som ikke kan opnå projektdeltagerstatus. Samarbejdet mellem BygSoL-initiativet og Lean Construction DK. Det første halvårsmøde med projektparterne, som blev afholdt den 15. april Maj august 2004 Styregruppen har i denne periode afholdt ét møde, hvor følgende emner blev behandlet: Proceskonsulenter. Projektorganisationens udvidelse med et team af proceskonsulenter fra Teknologisk Institut Nye interessenter. Nye mindre implementeringsprojekter kan optages i BygSoL, hvis kapaciteten i projektorganisationen tillader det. Større implementeringsprojekter henvises til servicering af Teknologisk Institut, fx via ydelser fra Lean Construction DK. BygSoL og Erhvervsudviklingen i Nordjylland. Initiativ til indarbejdelse BygSoL-tænkningen i strategierne for amtets erhvervspolitiske udvikling med fokus på kompetencevejen, dvs. på et øget samspil mellem de nordjyske uddannelsesinstitutioner/aalborg Universitet og det nordjyske byggeerhverv. Faktablade: Et redskab til styring og ledelse af de enkelte implementeringsprojekter. BAT-medlemmers synlighed: Principper for bygningsarbejdernes deltagelse i organiseringen af de enkelte implementeringsprojekter. Succesmål, indikatorer og måling: Principper for formulering af succesmål og udvælgelse af målepunkter samt koncept for måling og evaluering af læreprocesser og kompetenceudkling. BygSoL-uddannelsesprogram: BygSoL-grundforløb (4 moduler), BygSoL sjaklederudannelse og underviseruddannelse i ansvar, kommunikation og arbejdsmiljø på byggepladsen (3 moduler). Formidling: Opprioritering af BygSoL-formidlingen, herunder dannelse af et netværk mellem kommunikationsmedarbejdere i BygSoL-organisationen. 2.5 September december 2004 Styregruppen har i denne periode afholdt ét møde, hvor følgende emner blev behandlet: at referater der skal lægges på hjemmesiden udelukkende skal være korte beslutningsnotater 17

18 projektets forventet økonomi ved udgangen af 2004, og hvor Teknologisk Institut desværre forventede at have et udestående på ca. 1,5 mill kr. Udestående i det omfang skyldes manglende medfinansiering. Årsagen er bl.a. at vi er i projektets første år, hvor der var en forventning til en lidt højere udgift end indtægt, samt ikke uvæsentlig at der mangler at komme megen medfinansiering/dokumentation i hus, dokumentation for aktivitet som er afholdt men som TI ikke har modtaget dokumentation for endnu. Udarbejdelse og implementering af en model der tager højde for økonomien i det enkelte byggeprojekt, sådan at medfinansiering modsvarer de forventet udgifter. De faglige organisationers regionale og lokale involvering i BygSoL. 2.6 Styregruppeparternes fokus og interesser i BygSoL-initiativet Styregruppens overvejelser i august 2004 om egne partsinteresser i BygSoLinitiativet fremgår af oversigten. Part Dansk Byggeri BATkartellet Konstruktør foreningen Tage ansvar, prioritere, støtte og skabe nye jobområder. Teknologisk Institut Organisations-, institutions- og forretningsmæssigt fokus Virksomheds-/ kompetenceudvikling og læring. Bedre ledelse og samarbejde i byggevirksomheder/ øget værdsættelse af bygningsarbejdernes kompetence/markedsværdi/bedre arbejdsmiljø. Profilering af konstruktørernes rolle som procesledere og mellemledernes nye rolle i byggeprocessen. Teknologisk service til byggeriet. Kort sigt Tage ansvar, prioritere og støtte. Tage ansvar, prioritere og støtte. Videnscenter for byggeri. EU-projektadministration. Interesser: Lang sigt Styrke byggeriets konkurrenceevne ved øget værdiskabelse og lavere omkostninger, øget troværdighed overfor kunder/bygherrer og systemiske ændringer i uddannelsessystemet. Bedre arbejdssituation/mere arbejdsglæde/bedre arbejdsmiljø og øget respekt for bygningsarbejdere, samt systematiserede uddannelsesstrategier/livslang læring, systemiske ændringer i uddannelsessystemet og ændret løndannelse. Profilering af bygningskonstruktører som procesledere. Skabe bedre rammebetingelser for byggeriet, for at lede gennem motivering. Udvikle nye efteruddannelsestilbud til rådgiver/bygherrer. Videnscenter for byggeri og byggeprocesser. Sælge nye og flere ydelser til byggeriet. 2.7 Opbygning af lokale/regionale netværksorganiseringer De lokale/regionale netværksorganiseringer i Herning-området og Nordjylland skal især understøtte mål 3.3-indsatsen vedrørende Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af de erhversrettede uddannelser- og livslang læring på systemniveau. Netværksorganiseringerne skal varetage koordinerende opgaver mellem fx lokale repræsentanter fra byggeriets parter: Dansk Byggeri/Byggefagenes Samvirke, de lokale udannelsesinstitutioner, områdets deltagere i BygSoL-projektet og øvrige byggevirksomheder. 18

19 Netværksorganiseringerne tager initiativ til og varetager: Regional erfaringsopsamling og videnformidling om BygSoL-initiativets resultater og perspektiver. Formulering af regionale/lokale forslag til nye kompetenceprofiler i byggeriet og udmønter i samspil med uddannelsesinstitutionerne - profilerne i brugbare anvisninger til byggeriets hverdag (praksis). Fremkomme med forslag til en ny profil for det regionale/lokale byggeerhvervskompetencer (i dialog med lokale faglige- og efteruddannelsesudvalg). Fremkomme med forslag til nye rammer for tilpasning af skolernes organisation (systemisk) til branchens udfordringer/ønsker/behov. Fremkomme med forslag til opdatering af/ændringer i de nuværende bekendtgørelser for erhvervs, efter- og videreuddannelse, der kan skabe mulighed for at fremme nye former for læring, som både udvikler faglige kvalifikationer og understøtter udviklingen i værdi- og ledelsesbaserede virksomheder. 2.8 Informations- og kommunikationsstrategi Styregruppen har vedtaget følgende koncept for informations- og kommunikationsindsatsen: Strategisk mål Et strategisk mål for BygSoL er en kontinuerlig og grundig kommunikationsindsats. Det overordnede formål er at øge projektets værdi væsentligt gennem information og formidling på et højt niveau. Indsatsen opdeles i følgende hovedpunkter: Intern formidling Dokumentation af projektets ideer, indhold, fremdrift og resultater til brug for finansielle kilder, deltagere og interessenter. Løbende kommunikation til deltagere og interessenter. Formålet er at vedligeholde og skærpe interessen og øge forståelsesniveauet hos deltagerne. NetGroup en form for projektweb/fildeling Ekstern information Rettet mod byggebranchen som helhed og medierne. Formålet er at udbrede kendskabet til projektet og dets ideer ud over de deltagendes rækker. Derved øges opmærksomheden omkring projektets ideer og metoder i fagkredse, hvilket kan medføre en større gennemslagskraft, herunder positiv omtale af sponsorer og deltagere. Sideløbende information på engelsk med henblik på projektideens internationale potentiale. Kommunikationskanaler: Website: Et bærende element vil være en hjemmeside. Al kommunikation placeres på hjemmesiden Der kan blive gjort opmærksom på nyheder på hjemmesiden gennem s til diverse mailinglister. Desuden kan nyhedsbreve og informationer es. Foldere: Foldere til uddeling rettet specifikt mod forskellige modtagergrupper. Møder og konferencer: Der afholdes i løbet af projektperioden et antal møder med partnere og interessenter. Desuden arrangeres konferencer evt. med international deltagelse. Ideen med møder og konferencer er at informere om forløbet, modtage inspiration/input og diskutere principielle og specifikke emner. Fortsættes 19

20 Kommunikationstyper Dokumentation i form af delrapporter og rapporter: Der udarbejdes en delrapport hvert trimester samt afsluttende rapporter til brug for EU s Socialfond samt andre interessenter. Præsentationsmateriale, der kan bruges bredt og opdateres efter behov og ved særlige lejligheder (møder og konferencer). Nyhedsbrev til partnere og interessenter, som udsendes med fast interval, 8-10 gange om året.. Pressemeddelelser ved launch, konferencer og efter behov. Artikler til fagpresse. 2.9 Projektets status som kick-start af et langsigtet brancheinitiativ Styregruppen ser BygSoL som et initiativ, der er udsprunget i branchen selv og som et initiativ, der involverer alle grene af byggeerhvervet. Dermed kan BygSoL ses som branchens konstruktive svar på omgivelsernes stadigt voksende kritik af byggeriets manglende kreativitet og innovation. Styregruppen ser BygSoL som kick-start til et brancheinitiativ, der gør noget ved det på en overraskende ny måde, og som har perspektiver, der rækker ud over den tre-årige projektperiode De faglige organisationers regionale og lokale involvering i BygSoL Gunde Odgaard fremkom på mødet i styregruppen d. 3 november 2004 med et ønske om en øget synliggørelse af bygningsarbejdernes lokale faglige organisationers involvering i de enkelte BygSoL-projekter. Bygningsarbejderne er stærkt inde i billedet i alle projekter ved at være målgruppe for undervisningen på byggepladserne, og deres inddragelse i organiseringen kommer bl.a. til udtryk ved forsøgene med at samordne ugemøderne og sikkerhedsmøderne. Bygningsarbejderne er direkte synlige i BygSoL s organisering gennem deres bidrag til opsamling af erfaringer i henhold til BygSoL s plan for evaluering af de enkelte projekter, og indgår som en væsentlig bidragyder og drivkraft for den samlede læring i alle led og på alle niveauer i den formelle organisering i alle projekter. Herved synliggøres bygningsarbejdernes værdi, rolle og opgaver i byggeriets udførelse. På denne baggrund er formålet med initiativet at skabe et nyt læringsrum i BygSoL: Der synliggøre tillids- og sikkerhedsrepræsentantens rolle i de enkelte BygSoLprojekter. Hvor bygningsarbejderne i de enkelte byggevirksomheder og på byggepladserne sammen med deres faglige organisationer og BAT-kartellet får mulighed for at kvalificerer strategien omkring BygSoL-projektets overordnede mål. Initiativets fokus i målopfyldelsen er: At understøtte den igangværende effektivisering af byggeriet ved implementering af nye former for samarbejde og læring. At understøtte nye samarbejdsformer, der involverer bygherre, rådgiver og entreprenør i et byggeprojekt, som udføres under en fælles målsætning baseret på fælles økonomiske interesser. En ny tilgang til ledelse og styring af byggeprocessen, hvor planer opfattes som tilsagn og aftaler mellem deltagerne. Sjakkene inddrages aktivt i planlægningen. 20

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade... 10 Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale... 63 Bilag 5:

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Maj 2005. BygSoL. Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden: Januar april 2005

Maj 2005. BygSoL. Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden: Januar april 2005 Maj 2005 BygSoL Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden: INDHOLD: FORORD... 4 VIDENPROGRAM... 5 1. ARBEJDSORGANISERING OG UDDANNELSE... 5 1.1 IMPLEMENTERINGSPROJEKTERNE SOM GRUNDLAG

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Fra individ til organisation. udfordring der ligger i at løfte erfaringerne fra det ene byggeprojekt

Fra individ til organisation. udfordring der ligger i at løfte erfaringerne fra det ene byggeprojekt BygSoL Nyhedsbrev Samarbejde og Læring i Byggeriet Nr. 4 BygSoL i miniformat Indhold: På en byggeplads i Troense på Tåsinge har et team bestående af bygherre, entreprenør, arkitekt og håndværkere gennemført

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere