BygSoL. September December Januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BygSoL. September December 2004. Januar 2005"

Transkript

1 Januar 2005 BygSoL Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioderne: 10. oktober 31. december 2003 Januar april 2004 Maj august 2004 September December 2004

2 Indhold: FORORD...5 RESUME PROJEKTORGANISATION - OVERVEJELSER OG INDSATS - HOVEDTEMAER OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER STYREGRUPPEN BEMANDING OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER STYREGRUPPEPARTERNES FOKUS OG INTERESSER I BYGSOL-INITIATIVET OPBYGNING AF LOKALE/REGIONALE NETVÆRKSORGANISERINGER INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTRATEGI PROJEKTETS STATUS SOM KICK-START AF ET LANGSIGTET BRANCHEINITIATIV DE FAGLIGE ORGANISATIONERS REGIONALE OG LOKALE INVOLVERING I BYGSOL PROJEKTSEKRETARIATET OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER AUGUST DECEMBER BYGSOL-HJEMMESIDE BYGSOL-NETGROUP BYGSOL-MASTERPLAN BYGSOL-FAKTABLADE BYGSOL-ORGANISATIONEN: ROLLER OG ANSVAR PROJEKTHÅNDBOG BYGSOL-NYHEDSBREV DOKUMENTATION OG INDBERETNING AF MEDFINANSIERING VIDENPROGRAM OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER VIDENPROGRAMMETS STRATEGISKE PERSPEKTIVER BYGSOL-VIDENFORUM BYGSOL-ESSAYS BYGSOL S MISSION OG VISION BYGSOL HELHEDSSYN BYGSOL-UNDERVISNINGSPROGRAM DAGES INTRODUKTIONSSEMINAR I RØRVIG 1. OG 2. MARTS MODUL 1 I BYGSOL-GRUNDFORLØBET NYFORTOLKNING AF VIDENPROGRAMMETS ROLLE OPGAVER I BYGSOL MODEL FOR 3 LOOP LÆRING I BYGSOL

3 4.15 MODEL FOR EVALUERING AF BYGSOL-IMPLEMENTERINGEN PARADIGMAER OG EVALUERINGSMETODE PLAN FOR UDVIKLINGEN AF EVALUERINGSDESIGNET IMPLEMENTERING AF EVALUERINGSDESIGNET - OPSUMMERING KOMMUNIKATION FORMIDLING OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER 2004 OMTALE AF NYE BEGIVENHEDER KICK-OFF MØDET PÅ BYGGETEKNISK HØJSKOLE I HASLEVDEN 19. NOVEMBER FØRSTE BYGSOL-HALVÅRSMØDE D. 15 APRIL WORKSHOP OM LAST PLANNER SYSTEM MED GLENN BALLARD/LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE/USA DEN 15. APRIL BYGSOL PÅ ÅRETS HERNINGMESSE CLRDENMARK-SEMINAR I DANSK BYGGERI DEN 30. NOVEMBER SKOLESAMARBEJDET OKTOBER 31. DECEMBER JANUAR APRIL MAJ AUGUST SEPTEMBER DECEMBER SKOLESAMARBEJDETS ROLLE OG OPGAVER UNDERVISNINGSFORMER SKOLERNES ROLLE I DEN NYE BYGGEPROCES SKOLERNES BIDRAG TIL BYGGERIETS LÆRINGSKULTUR KURSET LÆRERROLLEN OG DEN LIVSLANGE LÆRING I BYGGERIET FAKTABLADE OVER VIDEN- OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNES BIDRAG TIL BYGSOL S UDDANNELSESPROGRAM IMPLEMENTERINGSPROGRAM OVERSIGT HVEM ER MED? PROJEKTSEKRETARIATETS YDELSER TIL OG SERVICERING AF IMPLEMENTERINGSPROJEKTERNE MANGE SLAGS IMPLEMENTERINGSPLANER BYGSOL-IMPLEMENTERINGSPLANER FOR BYGGEPLADSER OVERSIGT OVER IMPLEMENTERINGSAKTIVITER : SEPTEMBER DECEMBER SKØN OVER IMPLEMENTERINGSAKTIVITETER I 2005 OG BYGSOL-IMPLEMENTERING I CEG A/S BYGSOL-IMPLEMENTERING I TL BYG BYGSOL-NORDJYLLAND: PROJEKTUDVIKLING

4 BILAG 1: BYGSOL-MASTERPLAN PR. 4. MAJ BILAG 2: OVERSIGT OVER ROLLE- OG ANSVARSFORDELINGEN I DEN SAMLEDE BYGSOL-IMPLEMENTERING BILAG 3: BYGSOL-BEMANDINGEN OVERSIGT BILAG 4: EKSEMPLER PÅ BYGSOL-EVALUERINGSPLANER BILAG 5. EKSEMPLER PÅ FAKTABLADE OVER VIDEN- OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNES BIDRAG TIL BYGSOL S UDDANNELSESPROGRAM BILAG 6: SKØN OVER DEN SAMLEDE BYGSOL-IMPLEMENTERING I.2005 OG 2006 OPDELT ENKELTAKTIVITETER

5 FORORD BygSoL: Denne redegørelse er første del af en status for perioderne 10. oktober 31. december 2003 samt januar april, maj august og september-december 2004 vedrørende projekterne: (Mål 3.2) Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. (Mål 3.3) Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Indsatsen i de fire perioder er, hvor det giver mening, beskrevet hver sig. Rapporten dokumenterer indsatsen frem til 1. januar 2005, hvorefter en ny form for perioderapportering påbegyndes. Redegørelsen indeholder et resumé, hvor hovedtræk i den samlede indsats i hver periode er beskrevet i forhold til hhv. Mål 3.2 og Mål 3.3. Redegørelse er opdelt i følgende afsnit: 1. Projektorganisation 2. Styregruppe 3. Projektsekretariat 4. Videnprogram 5. Kommunikation Formidling 6. Skolesamarbejde 7. BygSoL-Implementering Oversigt Formålet med redegørelsen er, at dokumentere indsatsen og præsenterer uddrag af oplæg og dialog fra større begivenheder for at give Socialfonden et indtryk af projektets organisering, ledelse og styring, videndeling, teoriforståelse og praksis. De tre sidstnævnte temaer vil fremover blive dokumenteret i halvårsrapporter, som formidles til alle projektdeltagere. Redegørelsens anden del dokumenterer indsatsen i de 23 BygSoL-implementeringsinitiativer regionalt samt i byggevirksomheder og byggeopgaver. Der gøres rede for: Initiativets-/byggeopgavens navn. Fakta om initiativet/byggeopgaven. Byggeopgavens parter og organisering. Initiativets-/byggeopgavens udviklingselementer. Byggeopgaven faser og tidsplan. BygSoL-udviklingselementer. Afholdte aktiviteter. Planlagt aktiviteter. Taastrup, maj 2005 Pernille Walløe og Allan Dam Projektleder Projektkoordinator BygSoL BygSoL Teknologisk Institut Teknologisk Institut 5

6 RESUME BygSoL: 10. oktober 31. december 2003 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse Styregruppen har i perioden lagt en plan for indhentning af manglende samarbejds-, deltager- og medfinansieringserklæringer, formuleret en strategi for opbygning af projektorganisationen og analyseret alle projektparternes interesser på kort og lang sigt. Projektledelsen har arbejdet med at skabe den organisatoriske ramme for projektets gennemførelse gennem møder/dialog med de deltagende bygherrer, byggevirksomheder, videninstitutioner og skoler og i projektets styregruppe. Opfølgningen af styregruppens beslutninger er gået rigtig godt, bl.a. fordi at der blev afgivet de fornødne samarbejds-, deltager- og medfinansieringserklæringer. Kick-off mødet den 19. november 2003 på Byggeteknisk Højskole i Haslev var det første skridt mod at skabe en indre sammenhæng i projektorganisationen. Her mødtes 47 deltagere i BygSol-initiativets implementeringsprogram, videnprogram, skolesamarbejde, styregruppe og projektledelse. Deltagerne var positive over mødet og så frem til at komme i gang for alvor, når/hvis ansøgningen blev imødekommet af Den Europæiske Socialfond. Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau Videngruppen har i perioden indledt arbejdet med afklaring af projektets teori- og metodegrundlag og gruppens interne organisering. 6

7 Januar april 2004 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. Styregruppen har i perioden afklaret ansvar og rollefordeling i projektorganisationen, fastlagt principper for fremdriften i viden- og implementeringsprogrammet, givet projektet status som kick-starter af et langsigtet initiativ, der grundlæggende skal forandre byggeriets læring og kompetenceudvikling, og fastlagt en informations- og kommunikationsstrategi. Projektledelsen har opbygget et operativt og kapacitetsstærkt projektsekretariat med base på Teknologisk Institut. Opfølgningen af styregruppens beslutninger er også i denne periode gået over al forventning. BygSoL-initiativet har vakt stor opmærksomhed i byggeriet og fået positiv medieomtale. Fremdriften i implementeringsprogrammet er imponerende. Stort set alle implementeringsprojekter er i gang - og lidt til - i henhold til forventningerne i ansøgningen til Den Europæiske Socialfond. Det første BygSoL-halvårsmøde den 15. april 2004 viste, at de i alt 82 deltagere fra parterne i implementeringsprojekterne, lokale netværk, styregruppen videnprogrammet, skolesamarbejdet og styrings- og ledelsessekretariatet var dybt engagerede i både deres eget bidrag til BygSoL-implementeringen, og hvad der sker i hele BygSoL-organisationen. Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Videngruppen har i perioden arbejdet videre med afklaring af projektets teori- og metodegrundlag, gruppens interne organisering og udarbejdet/taget initiativ til/afholdt: - Oplæg til videnprogrammets strategiske perspektiver med fokus på livslang læring. - Oplæg til BygSoL-undervisningsprogram. - Oplæg til BygSoL-vejledninger. - Oplæg til samlet arbejdsprogram for videngruppen. - En foreløbig litteraturoversigt - En international formidling af BygSoL-initiativet - Et introduktionsseminar (internat) for alle deltagere i videnprogrammet og skolesamarbejdet (1. og 2. marts 2004). De 31 deltagere på introduktionsseminaret/internatet fra videnprogrammet og skolesamarbejdet. (1. og 2. marts 2004) gav udtryk for, at BygSoL-initiativet er kommet på det helt rigtige tidspunkt. De virkede meget motiverende både for videnudviklingen, udviklingen af skolesamarbejdet og den interne udvikling på de enkelte skoler. Indsatsen i denne periode efterlader et indtryk af, at målopfyldelsen levede op til forventningerne. 7

8 Maj august 2004 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. Indsatsen i projektsekretariatet har denne periode især været præget af: - Strategisk programmering af BygSoL-implementeringen i 6 af de i alt 7 større byggevirksomheder, inkl. Kooperationen, der pt. indgår i den samlede BygSoLimplementering. - Planlægning af BygSoL-implementeringen på 9 af de i alt 12 byggepladser, der pt. indgår i den samlede BygSol-implementering. - Strategisk programmering af BygSoL-implementeringen i BygSoL-Nordjylland. - Dialog med sekretariatet for BAR (Branchearbejdsmiljørådene) og BAI (Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri). - Udvikling af projektsekretariatet bl.a. med et team proceskonsulenter fra Teknologisk Institut. - Udarbejdelse af instrukser til støtte for registrering af timer til medfinansiering samt dialog med virksomheder, skoler og videninstitutioner herom. Periodens aktiviteter efterlader et indtryk af: - At dobbeltopgaven med BygSoL-programmering i forhold til de i de seks større byggevirksomheder, BygSoL-planlægningen i forhold til de 9 byggepladser mv. og den samtidige udvikling af projektsekretariatets kapacitet og kompetence har været langt mere ressourcekrævende end forudset i ansøgningen til Socialfonden. - At BygSoL-implementeringen i de 6 større byggevirksomheder og de 9 byggepladser er nået til et for projektsekretariatet mindre ressourcekrævende stadie. Den resterende programmering og planlægning, som vil forløbe i forhold til én større byggevirksomhed og tre byggepladser, vil kunne drage nytte af de indhøstede erfaringer og forventes derfor at være forholdsmæssigt mindre ressourcekrævende. - At der nu er en solidt forankret fremdrift i ca. 80 % af den samlede BygSoLimplementering i forhold til byggevirksomheder og byggepladser. - At dette indebærer, at størrelsen af medfinansieringen vil få et markant løft i de næste 3 4 afrapporteringsperioder. - Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode et indtryk af: - At målopfyldelsen i implementeringen har overgået forventningerne. - At ressourceindsatsen fra BygSoL-sekretariatets side har været markant større end forudset. - At det har været mere tidskrævende at få aftalerne med virksomhederne i stand end forudset, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der har været større vanskeligheder end forudset med at få omsat Socialfondens krav om dokumentation for medfinansiering til byggevirksomhedernes praksis. Fortsættes 8

9 Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Indsatsen i videngruppen har i denne periode især været præget af: - Reorganisering af videngruppen. - Konkretisering af BygSoL s mission, vision og teori. - Udvikling af BygSoL-grundforløbet og gennemførelse af modul 1. - Indgåelse af aftaler med skoler og videninstitutioner. - Skolernes og videninstitutionernes deltagelse i BygSoL-implementeringen i byggevirksomheder og på byggepladser. Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode et indtryk af: - At arbejdet i videngruppen er ved at finde en bæredygtig form - At samarbejdet mellem skoler og videninstitutioner ligeledes er er ved at finde en bæredygtig form - At skolesamarbejdet er på vej til at opnå en passende fremdrift - At skolernes og videninstitutionernes deltagelse i BygSoL-implementeringen i byggevirksomheder og på byggepladser lever op til forventningerne - At det har været mere ressourcekrævende end forudset for BygSoL-sekretariatet at medvirke til udvikling af skolesamarbejdet, samarbejdet mellem videninstitutioner og samarbejdet mellem skoler og videninstitutioner - At udviklingen af dette samarbejde også i de kommende 1-2 afrapporteringsperioder vil kræve en betydelig ressourceindsats fra BygSoL-sekretariatet. 9

10 September december 2004 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. Indsatsen i projektsekretariatet har denne periode især været præget af: - Indhentning af dokumentation for medfinansiering. - Iværksættelse af nyhedsbrev. - Den forsatte udvikling af projektsekretariatet med et team proceskonsulenter fra Teknologisk Institut. - Implementering af instrukser til støtte for registrering af timer til medfinansiering samt dialog med virksomheder, skoler og videninstitutioner herom. I BygSoL-implementering er der i denne periode opnået følgende resultater: 1. Indgået aftaler med alle viden- og udddannelsesinstitutioner og udarbejdet aftaleudkast til alle byggevirksomheder, som forventes underskrevet i løbet af februar og marts En tilgang af to nye byggevirksomheder. 3. BygSol-implementeringen i forhold til byggevirksomheder og byggepladser er nået et stade, hvor 8 ud af i alt 12 byggepladsforløb er i gang og et er afsluttet. 4. Kommunikationsindsatsen er sat på skinner bl.a. ved udsendelse af to nyhedsbreve. 5. Udarbejdet og implementeret et operationelt koncept til registrering af timer mv. til medfinansiering. 6. Udvikling og konsolidering af BygSoL-sekretariatets organisering, rolle- og ansvarsfordeling, kapacitet, logistik og kompetence. 7. Udarbejdet et design for BygSoL-erfaringsopsamling, evaluering og læring, der vil indgå i BygSoL-implementeringen i alle byggevirksomheder og byggepladser fra og med januar Udarbejdet udkast til design for digital kommunikation via Byggeweb til understøttelse af kommunikation og dialog i udvalgte BygSoL-byggepladsforløb. 9. Åbnet et nyt rum for de faglige organisationers involvering i de enkelte BygSoL byggepladsforløb med henblik på overførsel af viden og erfaring herfra til organisatorisk læring i lokale faglige organisationer. Pkt. 1 6 er udtryk for resultater knyttet til aktiviteter, der ifølge ansøgningen skulle bidrage til målopfyldelsen. Stadet for disse indikerer samlet set en tilfredsstillende målopfyldelse. For pkt. 3 BygSol-implementeringen i forhold til byggevirksomheder og byggepladser gælder, at der i denne periode har været ca. 100 BygSoL-aktiviteter, Samlet forventes BygSoL i retsen af sin implementeringsperiode at nå små 800 Fortsættes. 10

11 Mål 3.2: Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af arbejdsorganisation og uddannelse. BygSoL-aktiviteter: Pkt. 7 9 er udtryk for nye aktiviteter eller aktiviteter, som supplerer det format, der var forudset i ansøgningen. Pkt. 8 Digital kommunikation via Byggeweb til understøttelse af kommunikation og dialog i udvalgte BygSoL-byggepladsforløb var ligeledes skitseret i ansøgningen. Pkt. 9 Nyt rum for de faglige organisationers involvering i de enkelte BygSoL byggepladsforløb var ikke indarbejdet i ansøgning i det format, som styregruppen lægger op til. Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode et indtryk af: - At målopfyldelsen i implementeringen følger forventningerne. - At ressourceindsatsen fra BygSoL-sekretariatets side er ved at nå den forventet indsats, som indtil videre har ligget nået højere end først beregnet. - At det har været meget tidskrævende at få indsamlet den nødvendige dokumentation i forbindelse med deltagernes medfinansiering, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der også i denne periode har været store vanskeligheder med at få omsat Socialfondens krav om dokumentation for medfinansiering til byggevirksomhedernes praksis.. Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. Videngruppen har i denne periode opsummeret og vurderet den samlede indsats i videnprogrammet. Indsatsen har især været præget af realisering af delmålene i projektansøgningen 3.2 og 3.3 vedrørende (1) Arbejdsorganisering og uddannelse og (2) Uddannelser og livslang læring i et systemisk perspektiv. Videngruppen har endvidere i perioden påbegyndt en refleksion af målopfyldelsen ift. læringskulturen i byggeriet som helhed, de enkelte implementeringsprojekter og internt i BygSoL. Delmål (1): Udvikle uddannelsesmetoder og læringsprocesser til byggesektoren med henblik på at skabe en mere dynamisk og offensiv platform for tværfagligt samarbejde og samarbejde mellem involverede virksomheder i en byggesag. Videngruppen har i relation til opfyldelse af temaerne i delmål 1 beskæftiget med: 1. Overgang til en mere pull-drevet servicering fra videngruppen til implementeringsprojekterne. 2. Opstramning af rapportering/videnopsamling og mere effektiv og kontinuerlig videndeling/formidling 3. Koncept for dokumentation og evaluering (evalueringsskemaer/-guide). 4. Viden-og uddannelsesinstitutionernes udbud, der matcher BygSoL s udviklingelementer (undervisningsfaktablade). Fortsættes 11

12 Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. 5. Udvikling af AMU-kurser, der understøtter BygSoL-implementeringen. 6. Skitse til lederuddannelse af sjakbajs, formænd og konduktører. 7. Proceslederuddannelse i samarbejde med Konstruktørnetværket. 8. Nytænkning af arbejdsmiljøbegrebet. 9. En administrativ guide til videns-og uddannelsesinstitutionerne. 10. Inddragelse af nye uddannelsesinstitutioner (Entreprenørskolen og Randers Tekniske Skole) Delmål (2): Udvikle samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne med henblik på at styrke udviklingen af en ny, mere offensiv, fremsynet og samarbejdsorienteret virksomhedskultur i byggesektoren. 1. Videngruppen har i relation til opfyldelse af temaerne i delmål 1 beskæftiget med: 2. Konkretisering af videngruppens domæne. 3. Reflektering af BygSoL som forskningsbaseret udvikling. 4. Afklaring af hvilket teoretisk paradigme BygSoL er bundet op på. 5. Udvikling af loop-og cirkellæring på: Metaplan Teoriplan Praksisplan. 6. Præcisering af kulturbegrebet relateret til BygSoL s vision især ift. ledelse/struktur og medarbejdere/kultur. 7. Skolesamarbejdet og den systemiske vinkel. 8. Lærerrollen og den livslange læring i byggeriet. 9. Korrigering af videngruppens arbejdsform og større autonomi og selvstændig økonomi til gruppens deltagere. 10. En dynamisk og fleksibel levering baseret på enkeltpersoners/personnetværks engagement og interesser mere end de deltagende institutioners kompetenceområder. 11. Videngruppens og BygSoL-projektets egen læring. 12. Revision af BygSoL-forløbet og udvikling af modulerne om værdi-byggeproces og byggeplads. 13. Komplementering af det digitale byggeri herunder byggeweb i BygSoL. 14. Oprettelse af videnbase og ny struktur. 15. Externt samarbejde om sparring ift. facilitering af arbejdspladslæring. 16. Reflekteret projektets succeskriterier og målopfyldelse ift. ansøgning. Alt i alt efterlader indsatsen i denne periode indtryk af: - At videngruppen efter godt og vel et års indsats har grundlag for at vurdere og reflektere elementerne til en igangværende og ny samarbejds-og læringskultur i byggeriet. Fortsættes. 12

13 Mål 3.3: Samarbejde og livslang læring i byggeriet (BygSoL) - Udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og livslang læring på systemniveau. - At den nødvendige indsats for at sikre den forskningsmæssige dokumentation og analyse af aktiviteter i BygSoL-implementeringen langt overstiger de kvalitative og kvantitative forventninger til opgavens omfang i forhold til ansøgningen. - At opgavens løsning taler for en udvidelse af bevillingen fra Socialfonden eller anden ekstern finansiering. I videnprogrammet vil der blive arbejdet videre med: - En handlingsplan for udvikling af byggeerhvervets læringskultur. - Implementeringsprojekterne som grundlag for videnskabelse og videndeling. - Uddannelsesinstitutionerne, lærerrollen og den livslange læring. - Systemiske ændringer af byggeriets uddannelser. - Refleksion, forankring og perspektivering af BygSoL-projektets målopfyldelse. 13

14 1. PROJEKTORGANISATION - OVERVEJELSER OG INDSATS - HOVEDTEMAER oktober 31. december 2003 I denne periode blev der opbygget en projektorganisation som består af: Et ledelses- og projektsekretariat. Et assisterende Programforum, der bidrager til teori- og metodeudvikling med sigte på afprøvning af projektets ide- og metodetilgang. Et Projektforum, der tager sig af servicering af demonstrationsprojekterne. Projektet ledes af en styregruppe med deltagelse af Dansk Byggeri, BAT-kartellet, Konstruktørforeningen og Teknologisk Institut. Desuden indgår tre forsknings- og uddannelsesinstitutioner som partnere. De tager sig af den forskningsforberedende teori- og metodeudvikling. Endelig indgår en række bygherrer og byggevirksomheder som partnere, værter og medspillere i implementeringen af BygSoL-initiativets teori og metode i byggevirksomheder og på byggepladser. Denne indsats finder sted i otte implementeringsprojekter. I perioden oktober december 2003 blev der afholdt ordinære møder i styregruppen, indledende møder i de enkelte demonstrationsprojekter og der er påbegyndt en etablering af et programforum, samt en projektrådgivning, der tager sig af servicering af implementeringsprojekterne. 1.2 Januar april 2004 I denne periode har der været fokus på opbygning og indkøring af ledelsessekretariatet. I mål 3.3 projektet har projektorganisationen haft fokus på indledende overvejelser om, hvordan innovative ændringer i byggeprocessen kan skabe grundlag for systemisk ændring af erhvervets uddannelser samt hvilke rammer, der kræves for en ny profil for erhvervets kompetencer, herunder hvordan nye former for efter- og videreuddannelse kan integreres i skolernes organisation. 14

15 1.3 Maj august 2004 I denne periode fandt projektorganisationen sin (næsten) endelige form, som vist i figuren nedenfor (opdateret ultimo december 2004), DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN STYREGRUPPE Dansk Byggeri BAT-Kartellet Konstruktørforeningen Teknologisk Institut (økonomisk-/ juridisk ansvarlig) BYGSOL PROJEKTSEKRETARIAT Projektadministration Projektfacilitering - Videnprogram, implementeringsprojekter, skolesamarbejde og systemisk udvikling PROGRAMFORUM PROJEKTFORUM Videngruppe Uddannelsesgruppe BygSoL-implementeringspartnere i byggeriet EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland BTH Haslev Københavns Tekniske Skole Institut for Produktion Aalborg Universitet BYG.DTU Vitus Bering BygSoL Herning Fruehøjgaard Herning SiBo Huse A/S Ikast BygSoL Nordjylland Svend Aage Christiansen A/S Øster Vraa Holmsø Huset A/S Fjerritslev EUC Nord Aalborg Tekniske Skole Jakon A/S Ballerup Kooperationen København Nordjyllands Erhvervsakademi ( NOEA) CEU Herning NCC Construction A/S CEG A/S Gentofte J&B Entreprise A/S Region Vest Århus Mogens Tolstrup Taasinge Randers Tekniske Skole Petri&Haugsted A/S Rødovre Hans-Ulrik Jensen A/S Auning Århus Tekniske Skole TL BYG A/S Aalborg 15

16 Der kan komme flere uddannelsesinstitutioner med som en konsekvens af udpegningen af 2 3 byggeopgaver i Århus-området. 1.4 September december 2004 I denne periode blev projektorganisationen suppleret med en administrator som har ansvar for administration og medfinansiering/dokumentation i BygSoL. 2. STYREGRUPPEN I afsnit gøres rede for overvejelser og indsats i styregruppen og behandlede hovedtemaer i de enkelte afrapporteringsperioder. I de efterfølgende afsnit gøres rede for udvalgte produkter og begivenheder. 2.1 Bemanding Styregruppen er sammensat af: Afdelingsdirektør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri Sekretariatsleder Gunde Odgaard BAT-Kartellet Faglig Sekretær Jacob Ravn Thomsen Konstruktørforeningen Divisionsdirektør Bjørn Lykke Jensen Teknologisk Institut (fra december 2004) Centerchef Erik Scheldon Teknologisk Institut Chefkonsulent Pernille Walløe BygSoL-projektleder, Teknologisk Institut Endvidere deltager følgende efter behov i gruppens møder: Allan Dam BygSoL - projektkoordinator, Teknologisk Institut Anne Gram BygSoL - økonomisk koordinator, Teknologisk Institut Henrik Davidsen BygSoL - projektrådgiver, PKE-Consult oktober 31. december 2003 Styregruppen har i denne periode afholdt tre møder, hvor der er behandlet/taget stilling til følgende: Plan for indhentning af manglende samarbejds-, deltager- og medfinansieringserklæringer, jf. mulighederne for efterfremsendelse til Erhvervs- og Boligstyrelsen frem til 16. november Strategi for opbygning af projektorganisationen. Afklaring af alle projektparternes fokus og interesser på kort og lang sigt. Afholdelse af et Kick-off seminar på Byggeteknisk Højskole i Haslev den 19. november 2003 for alle projektdeltagere. 2.3 Januar april 2004 Styregruppen har i denne periode afholdt tre møder, hvor der er behandlet/taget stilling til følgende: Styregruppeparternes fokus og interesse i BygSoL-initiativet Opbygning af lokale/regionale netværksorganiseringer i Herning-området og Nordjylland 16

17 Ansvar og rollefordelingen i projektorganisationen, herunder eventuel udvidelse af styregruppen med centrale parter (virksomheder/bygherrer) fra implementeringsprogrammet Fremdriften i viden- og implementeringsprogrammet. Projektets status som kick-starter af et langsigtet initiativ til grundlæggende forandringer i byggeriets læring og kompetenceudvikling. Projektets informations- og kommunikationsstrategi. Servicering af nye interesserede byggevirksomheder, som ikke kan opnå projektdeltagerstatus. Samarbejdet mellem BygSoL-initiativet og Lean Construction DK. Det første halvårsmøde med projektparterne, som blev afholdt den 15. april Maj august 2004 Styregruppen har i denne periode afholdt ét møde, hvor følgende emner blev behandlet: Proceskonsulenter. Projektorganisationens udvidelse med et team af proceskonsulenter fra Teknologisk Institut Nye interessenter. Nye mindre implementeringsprojekter kan optages i BygSoL, hvis kapaciteten i projektorganisationen tillader det. Større implementeringsprojekter henvises til servicering af Teknologisk Institut, fx via ydelser fra Lean Construction DK. BygSoL og Erhvervsudviklingen i Nordjylland. Initiativ til indarbejdelse BygSoL-tænkningen i strategierne for amtets erhvervspolitiske udvikling med fokus på kompetencevejen, dvs. på et øget samspil mellem de nordjyske uddannelsesinstitutioner/aalborg Universitet og det nordjyske byggeerhverv. Faktablade: Et redskab til styring og ledelse af de enkelte implementeringsprojekter. BAT-medlemmers synlighed: Principper for bygningsarbejdernes deltagelse i organiseringen af de enkelte implementeringsprojekter. Succesmål, indikatorer og måling: Principper for formulering af succesmål og udvælgelse af målepunkter samt koncept for måling og evaluering af læreprocesser og kompetenceudkling. BygSoL-uddannelsesprogram: BygSoL-grundforløb (4 moduler), BygSoL sjaklederudannelse og underviseruddannelse i ansvar, kommunikation og arbejdsmiljø på byggepladsen (3 moduler). Formidling: Opprioritering af BygSoL-formidlingen, herunder dannelse af et netværk mellem kommunikationsmedarbejdere i BygSoL-organisationen. 2.5 September december 2004 Styregruppen har i denne periode afholdt ét møde, hvor følgende emner blev behandlet: at referater der skal lægges på hjemmesiden udelukkende skal være korte beslutningsnotater 17

18 projektets forventet økonomi ved udgangen af 2004, og hvor Teknologisk Institut desværre forventede at have et udestående på ca. 1,5 mill kr. Udestående i det omfang skyldes manglende medfinansiering. Årsagen er bl.a. at vi er i projektets første år, hvor der var en forventning til en lidt højere udgift end indtægt, samt ikke uvæsentlig at der mangler at komme megen medfinansiering/dokumentation i hus, dokumentation for aktivitet som er afholdt men som TI ikke har modtaget dokumentation for endnu. Udarbejdelse og implementering af en model der tager højde for økonomien i det enkelte byggeprojekt, sådan at medfinansiering modsvarer de forventet udgifter. De faglige organisationers regionale og lokale involvering i BygSoL. 2.6 Styregruppeparternes fokus og interesser i BygSoL-initiativet Styregruppens overvejelser i august 2004 om egne partsinteresser i BygSoLinitiativet fremgår af oversigten. Part Dansk Byggeri BATkartellet Konstruktør foreningen Tage ansvar, prioritere, støtte og skabe nye jobområder. Teknologisk Institut Organisations-, institutions- og forretningsmæssigt fokus Virksomheds-/ kompetenceudvikling og læring. Bedre ledelse og samarbejde i byggevirksomheder/ øget værdsættelse af bygningsarbejdernes kompetence/markedsværdi/bedre arbejdsmiljø. Profilering af konstruktørernes rolle som procesledere og mellemledernes nye rolle i byggeprocessen. Teknologisk service til byggeriet. Kort sigt Tage ansvar, prioritere og støtte. Tage ansvar, prioritere og støtte. Videnscenter for byggeri. EU-projektadministration. Interesser: Lang sigt Styrke byggeriets konkurrenceevne ved øget værdiskabelse og lavere omkostninger, øget troværdighed overfor kunder/bygherrer og systemiske ændringer i uddannelsessystemet. Bedre arbejdssituation/mere arbejdsglæde/bedre arbejdsmiljø og øget respekt for bygningsarbejdere, samt systematiserede uddannelsesstrategier/livslang læring, systemiske ændringer i uddannelsessystemet og ændret løndannelse. Profilering af bygningskonstruktører som procesledere. Skabe bedre rammebetingelser for byggeriet, for at lede gennem motivering. Udvikle nye efteruddannelsestilbud til rådgiver/bygherrer. Videnscenter for byggeri og byggeprocesser. Sælge nye og flere ydelser til byggeriet. 2.7 Opbygning af lokale/regionale netværksorganiseringer De lokale/regionale netværksorganiseringer i Herning-området og Nordjylland skal især understøtte mål 3.3-indsatsen vedrørende Samarbejde og livslang læring i byggeriet - Udvikling af de erhversrettede uddannelser- og livslang læring på systemniveau. Netværksorganiseringerne skal varetage koordinerende opgaver mellem fx lokale repræsentanter fra byggeriets parter: Dansk Byggeri/Byggefagenes Samvirke, de lokale udannelsesinstitutioner, områdets deltagere i BygSoL-projektet og øvrige byggevirksomheder. 18

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade... 10 Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale... 63 Bilag 5:

Læs mere

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 Maj 2006 BygSoL Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 INDHOLD: FORORD 3 ARBEJSORGANISATION OG UDDANNELSE 4 VIDENPRODUKTER 4 ET TILBUD TIL LEDERE OG VIRKSOMHEDER

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter

Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen KAD Et virtuelt kompetencecenter Redigeret af Tue Vinther-Jørgensen Kvindeligt

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt

AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7 Titel Undertitel Udgave AlmenRapport 7: Uddannelse og læring et forprojekt 1. udgave Udgivelsesår 2010 Styregruppe Arbejdsgruppe Illustrationer

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Lokale myndigheder Sektorforskning Handelsskoler Universiteter og forskning Teknologiske Videnformidlere Vækstmiljø - Specialiseret Regionalt Innovationssystem

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere