Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2011 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Visit Greenland A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 34

3 Visit Greenland A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab Visit Greenland A/S Reg.nr GER Hjemstedskommune: Sermersooq Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Karin Egede, formand Ole Andersen Anette Lings Salik Hard Direktion Anders Stenbakken Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 Visit Greenland A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 forvisit Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 10. februar 2012 Direktion Anders Stenbakken direktør Bestyrelse Karin Egede Ole Andersen Anette Lings Salik Hard formand

5 Visit Greenland A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Visit Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Visit Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 10. februar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Jansen statsautoriseret revisor

6 Visit Greenland A/S 4 Ledelsesberetning Status på Grønlands turismeerhverv Faktaboks turismen Kilde Turistindtægter total i kr 334 mio - Grønlands Statistik, nationalregnskabet Turismens andel af Grønlands 10% - Erhvervsdepartementet valutaindtjening* Flyturister via Danmark** GLV, Grønlands Statistik Flyturister via Island** Air Iceland, Visit Greenland Flyturister totalt*** Krydstogtspassagerer Skattestyrelsen Antal skibe RALA, BWS, Visit Greenland Passagerafgifter i kr 15,9 mio 15,7 mio Skattestyrelsen *: Eksklusiv bloktilskud **: Estimerede tal ***: Inklusiv endagsturister Turismen i Grønland er et betydningsfuldt erhverv, der ifølge en beregning fra Grønlands Statistik omsætter for min. 334 mio. kr. (Kilde: Grønlands Statistik; Turismebalance 2011), hvilket udgør 10% af Grønlands samlede valutaindtjening, når der ses bort fra bloktilskuddet. Der er herudover en betydelig indenlandsk turisme i Grønland, primært i form af møder og konferencer. Da denne turisme ikke bidrager med øgede valutaindtægter til landet og af samme grund ikke er fokus for den offentlige turismeindsats, omhandler det følgende kun udefrakommende turister til Grønland. Antallet af turister kendes ikke præcist, men estimeres som andele af de samlede udenrigspassagerer fra hhv. Danmark og Island. GLV oplyser, at der i 2011 var personer, der rejste til en udenlandsk lufthavn fra Grønland mod i En beskeden vækst på 1%. Baseret på tal fra de islandske flyvninger og estimater for turismens procentvise andel af de samlede passagerer kan nedenstående beregnes.

7 Visit Greenland A/S 5 For Danmarksruterne estimerer Grønlands Statistik, at 48,5% af det samlede antal passagerer er turister. I 2010 var der ca og i 2011 ca passagerer. Estimeret giver det hhv. ca turister i 2010 og turister i En nedgang på 7%. For Islandsflyvningerne vurderer Visit Greenland på baggrund af forespørgsler hos aktørerne, at andelen af turister er forskellig for de enkelte ruter; Kulusuk 75%, Narsarsuaq 75%, Nuuk 25%, Ilulissat 50% og Nerlerit Inaat 15%. Det svarede til, at flyturister i 2010 og at flyturister i 2011 ankom til Grønland fra Island. En vækst på 18%. Heraf anslås det, at ca af disse er endagsturister til Kulusuk. Samlet estimeres det således, at der i 2011 kom ca landbaserede turister til Grønland mod ca i En stigning på 2% på landbaserede turister. En stigning, der alene skyldes væksten på ruterne til Island. Hertil kommer et stabilt tal på ca endagsturister hvert år. Krydstogtsturismen nåede i 2010 op over passagerer til Grønland, hvilket bidrog med 15,9 mio. kr. i afgifter til landskassen. Antallet af passagerer er dermed næsten fordoblet fra I 2011 faldt antallet dog til lige under , og tallene for 2012 og 2013 tyder på, at udviklingen foreløbigt er stagnerende. Der findes ikke tilgængelige tal for beskæftigelsen inden for turismen, da nationalregnskabet i den nuværende form ikke viser turismen som isoleret sektor. For viser tal fra regionerne en vækst i antal overnatninger i Qaasuitsup Kommunea og Kommune Kujalleq, mens der har været en tilbagegang i Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia. Samtlige regioner har i perioden oplevet vækst på krydstogtsturismen, særligt stor i Vest- og Nordgrønland. Der er endnu ikke tal for 2011, men en halvanden procents nedgang i antallet af krydstogtspassagerer 2 formodes at betyde en mindre tilbagegang, særlig i Sydvest Grønland. 1 Total antal udenrigspax korrigeret for olieflyvninger var i Air Iceland oplyser at de fløj passagerer til Grønland. Totalen minus Air Icelands tal = Danmarksrutens total. 2 Fra pax i 2010 til i 2011

8 Visit Greenland A/S 6 Primære indsatsområder 2011 Pioneering Nation Nationbrandet Pioneering Nation blev efter i sidste halvår 2010 at have været præsenteret hos interessenter på tværs af erhvervssektorerne i Grønland tilpasset og sammenskrevet i præsentationsmaterialer BRANDING TOOLKIT I og BRANDING TOOLKIT II. Toolkit I henvendte sig bredt til erhvervslivet og havde til formål at kommunikere kernefortællingen og værdierne i brandet. Toolkit II henvendte sig med sin præsentation af de grønlandske turismesegmenter specifikt til turismeerhvervets interessenter. Pioneering Nation skal ses som den fortællermæssige ramme for synliggørelse og markedsføring af Grønland, og i 2011 har Sermersooq og Destination Arctic Circle udarbejdet regionale brands, der fremhæver de respektive regionale identiteter i en Pioneering Nation kontekst. I januar 2012 påbegyndte Sydgrønland og Destination Avanaa samme proces. Big Arctic Five For at skabe konsistens i kommunikationen og udvikle et produktfokuseret markedsføringsværktøj påbegyndtes i sidste halvår 2011en kreativ konceptudvikling af Pioneering Nation. Formålet er at lave en overordnet kreativ fortolkning af vores brand, som kan skaleres op og ned alt efter det segment, vi henvender os til, og den platform vi arbejder på. For at skabe synlighed og udbrede brand-kendskab laves der med udgangspunkt i det over- ordnede kreative koncept et oplæg til en kampagne Big Arctic Five rettet mod segmentet Active Empty Nesters på det danske marked. Kampagnen lanceres i Danmark til efteråret Samarbejdspartnere på konceptudviklingen er KathArt og Matra. Samarbejdspartnere på Danmarkskampagnen er Air Greenland samt danske agenter og grønlandske operatører. Optimering af Greenland.com Det ny blev lanceret 15. marts 2011 i en dansk og engelsk sprogversion. På baggrund af en efterfølgende gennemført brugerundersøgelse arbejdede GTE med at lave en række optimeringstiltag på sitet særligt med henblik på at øge brugervenlighed og synlighed. Dette betød bl.a. en optimering af by- og regionssektionen for at gøre det lettere for brugerne at finde re- Kilder: Grønlands Statistik; Overnatningsstatistik. Skattestyrelsen; Passagerafgiftsopgørelse 2009, 2010 og RAL; Havnelogs 2009 og 2010).

9 Visit Greenland A/S 7 levante udbydere og øge annoncernes synlighed. I dag er hver regionsforside reelt en portal til regionen, hvilket skaber et hurtigt overblik og sikrer at der bliver lettere til call-to-action. Optimeringen af greenland.com var afsluttet 1. december Der er derudover lavet en søgemaskineoptimering af websitet for at skabe øget synlighed på søgemaskiner (på udvalgte søgeord). Der arbejdes stadig i første kvartal af 2012 på at finde en serverløsning, som kan forbedre websitets hastighed samt med optimering af billedmateriale på sitet, da hastigheden har betydning for vores ranking på Google. Herudover arbejdes der med suboptimering af tekster m.m. En yderlige indsats for at forbedre synligheden er gennem online annoncering (Adwords). Gennem hele 2011 har GTE løbende annonceret på Google-søgemaskinen, der udgør ca. 15% af vores trafik til sitet. Lanceringskampagn for greenland.com Lanceringen af greenland.com blev i marts-april 2011 understøttet af en omfattende lanceringskampagne gennemført i samarbejde med Carat Danmark. Kampagnen varede fire uger og fordelte sig på online bannerannoncer, TV spots og annoncering i magasiner og aviser. Det var desværre ikke muligt at estimere kampagnens effektivitet, da leverandøren havde en lang række tekniske problemer i forhold til redirects, altså henvisninger fra andre sites. Samlet faldt besøgstallet på greenland.com i 2011 på grund af de mange tekniske fejl ved overgang til nyt site. En meget utilfredsstillende situation, som sitet først var helt igennem ved årets udgang. Som det fremgår af nedenstående data, der viser de sidste 10 måneders trafik på greenland.com, repræsenterer USA og Danmark hovedparten af de besøgende med hhv. 27,48% og 23,59%. Tyskland repræsenterer kun 3,57%, men da det er et stadigt vigtigere marked, påbegyndes en oversættelse af greenland.com til tysk til juni 2012.

10 Visit Greenland A/S 8 Annoncering på greenland.com Kontrakterne mellem annoncører og GTE blev udarbejdet i begyndelsen af november 2011og frem til 1. marts 2012 har dette genereret ca kr. i annonceindtægter. Annoncørerne kan vælge mellem en lille og en stor annoncepakke. Interesse for annoncering på greenland.com er klart større blandt grønlandske operatører end udenlandske. Pr. 1. marts 2012 er der 16 grønlandske annoncører, og 7 nye er på vej. Nøgletal for annoncer på greenland.com: Samlet antal visninger: Samlet antal klik på annonce: Samlet antal klik på hjemmeside: Annoncepakkerne og prissætningen evalueres i april 2012 med AW Media, hvorefter der foretages eventuelle tilpasninger. Online brugerundersøgelse på greenland.com GTE igangsatte 15. november en brugerundersøgelse på greenland.com til indsamling af viden om vores segmenter. De besøgende på greenland.com opfordres til at besvare en række spørgsmål,

11 Visit Greenland A/S 9 der skal gøre os klogere på, hvilke mennesker, der interesserer sig for Grønland som turistdestination med henblik på at kvalificere vores segmentbeskrivelser. Ved sin afslutning 1. marts 2012 har undersøgelsen genereret svar fra 5456 engelsksprogede og 1485 dansksprogede respondenter, hvilket er er et meget tilfredsstillende resultat og et solidt materiale for det kommende analysearbejde. Brugerundersøgelsen er del af det større Mapping Projekt, hvor der foretages minimum 45 individuelle interviews med turister på de grønlandske destinationer. Arbejdet gennemføres i samarbejde med regionerne i Der er ligeledes gennemført en online markedsanalyse for at identificere relevante medier, sociale fora og partnere på online markedet samt lære vores segmenters online adfærd og informationsbehov at kende. GTE har researchet på online markedet, herunder segmentanalyse, konkurrentanalyse samt anbefalinger til indsatser på sociale medier. Denne opsamlede viden er samlet i en internrapport til brug for vores videre arbejde på online platformene. Udvikling af subsites på greenland.com I andet halvår 2011 påbegyndte GTE at udvikle en række subsites med specifikke temaer i form af A Taste of Greenland, 99% Back Country og Cruise Greenland. Udvikling af A Taste of Greenland-sektionen på Greenland.com fremhæver Grønlands råvarer og madoplevelser (samt indirekte turistprodukter) for de forskellige regioner. Serien får sit eget subsite, og der tilføjes information som Bag om scenen (video og blog), hvor man kan købe eller opleve maden i Grønland samt muligheden for at dele opskrifter, erfaringer m.m. med andre brugere. Lancering: april Der udvikles ligeledes et Extreme Adventure site, 99% Back Country der som et subsite til greenland.com iscenesætter de helt store grønlandske rejseeventyr i et extreme adventure univers. Sitet har til formål at gøre de grønlandske extreme adventures mere synlige og tilgængelige for entusiaster overalt i verden. Et lige så vigtigt formål er, at subsitet virker inspirerende for specielt active empty nester-segmentet, med henblik på at lede dem videre til køb af mere main stream produkter på greenland.com. Subsitet er i korte træk beskrevet som en blog med indlæg fra korte statusupdateringer til længere features samt praktisk information om ekspeditioner i Grønland. Der satses fortsat på et samarbejde med udvalgte ambassadører, real-time ekspeditions updates via GPS/Spot Connect og en høj grad af videoindhold. Lancering: april Cruisegreenland.gl blev opbygget i 2011 og er et nyt B2B-site målrettet rederier. På forsiden fremgår alle planlagte anløb i en given by i god tid på forhånd. Formålet er, at få fordelt anløbene lidt bedre og undgå, at rederierne vælger at tage til samme byer på de samme datoer eller tidspunkter. Sitet

12 Visit Greenland A/S 10 afløser den velkendte og ressourcekrævende Cruise Greenland-manual. Lanceret: 20. februar markedsføring GTEs permission-marketing fik i sommeren 2011 udvidet modtagerlisten, der nu tæller i alt ca adresser fordelt på 3 sprogversioner af nyhedsbrevet; dansk, tysk og engelsk. Åbningsraterne for nyhedsbreve (juni-oktober) er gennemsnitligt 10% (åbner en), hvoraf gennemsnitligt 25% er aktive læsere (klikker sig videre til en artikel eller side på greenland.com eller Facebook). Åbningsraterne er tilfredsstillende, men efterlader plads til forbedring. Der er udarbejdet en redaktionsplan for 2012 til brug for en koordineret indsats med web, socialmedia og skribenter. Redaktionsplanen for 2012 er evalueret med udvalgte agenter, og der er etableret et samarbejde, hvori der deles redaktionsplaner for nyhedsbreve. Fremadrettet for 2013 vil redaktionsplanerne blive udarbejdet med regionerne, hvorefter agenterne høres. Sociale medier I 2011 oprettede GTE profiler på fire af de mest betydningsfulde sociale medier: Facook.com/ilovegreenland, Twitter.com/ilovegreenland, Flickr.com/ilovegreenland samt Youtube.com/ilovegreenland. På nuværende tidspunkt er Facebook GTEs primært sociale medie, da FB har mere end 800 millioner brugere, og vi har identificeret, at vores segmenter er tilbøjelige til at bruge FB. GTE post'ede i 2011 mellem tre og fem posts per uge, og indholdet følger i grove træk den overordnede redaktionsplan for hele online indsatsen. Twitter anvendes også, og havde ved udgangen af 2011 knap followers, og tilslutningen er stigende. Posts på Twitter er for det meste en kort version af de samme post s som lægges på FB. Dette følger 'best practice' indenfor sociale medier. Dog tilstræbes der at tweete med en større frekvens end de tre-fem ugentlige posts på FB. Flickr og Vimeo anvendes som åbne foto- og filmgallerier. Med åbent menes at film og fotos er til fri download og kan anvendes under en licens, der giver brugerne næsten ubegrænset brugsret. GTE har fra sidste kvartal af 2010 og gennem hele 2011 lagt over 3000 frikøbte fotos ud til brugerne. GTE arbejder kontinuerligt med at udvide fotodatabasen, specielt er der fokus på at fotograferet grønlandske rejseoplevelser med active empty nesters i fokus. Youtube anvendes også som videogalleri og som 'feeder' af videoer ind på greenland.com og Facebook. GTE publicerer kun højkvalitets videoer i HD. I 2011 blev der uploadet 50 videoer i forskellige længeder, typisk mellem 60 sekunder og 5 minutter. GTE vil kontinuerligt producere videoer med de motiver og aktiviteter, som vi stadig mangler. GTE's Social Media (SocM) tiltag blev lanceret i juni 2011med kampagnen Social Media in The Wild med Destination Arctic Circle som initiativtager/projektleder og Air Greenland som samarbejdspart-

13 Visit Greenland A/S 11 ner. Kampagnen centrerede sig om 6 korte videoer med heliskiguide Arne Hardenberg og Stefan Gimpl (tidligere verdensmester i snowboard) på en rejse rundt i DAC. Formålet med kampagnen var at undersøge hvilken effekt en SocM video-kampagne uden betalt annoncering og offline- annoncer kan generere af interesse på SocM og trafik til hoved-websites (greenland.com, arcticcircle.gl og airgreenland.com). Kampagnen var en relativt stor succes, hvad angik produktion af indhold, men Social Media in The Wild havde reelt ikke en mærkbar effekt på interessen for Grønland. Social Media in The Wild blev evalueret i oktober af Destination Arctic Circle og GTE, og konklusionen blev, at skal der skabes en effekt af indsatsen på sociale medier, er et samarbejde på tværs af regionerne helt afgørende. Alene er det ikke muligt at skabe et tilstrækkeligt stort forum. Sammen med DAC indkaldtes regioncheferne til et regionalt fællesmøde i februar 2012 med overskriften Mere for Mindre. På dette møde som fremadrettet afholdes to gange årligt besluttedes det at gøre det muligt for de regionale turismeansvarlige at poste på I Love Greenland samt at få redaktionel adgang til de regionale portaler på greenland.com. Formålet er at bruge flere ressourcer på at skabe bedre indhold og efterfølgende poste det på større fælles online platforme. Business to Business To lande spiller en afgørende rolle for udviklingsmuligheder af det grønlandske turisterhverv, nemlig Danmark og Island. Danmark og dets nabolande er stadig det største marked for Vestgrønland, som både skal fastholdes og udvikles. Det er også det marked, hvor GTE har det største kendskab til målgruppernes præferencer samt en række etablerede samarbejder med turismeaktører. I juni 2011 oprettede GTE en relationship management-stilling i København varetaget af en allerede ansat. Formålet er at øge dialogen og skabe flere samarbejdsflader med de danske operatører. GTE påbegyndte i september de første af faste, tilbagevendende individuelle møder med en række danske aktører. Som en del af sit arbejdsfelt varetager Relationship Manageren redaktørfunktionen af et B-2-B nyhedsbrev, som orientere om GTEs arbejde. GTE har grundet det gode kendskab til det danske marked valgt at lancere og teste Big Arctic Five kampagnen, der specifikt henvender sig til målgruppen active empty nesters. Største samarbejdspartner er Air Greenland, men GTE inddrager herudover interessenter bredt. Island repræsenterer i sig selv ikke et betydende marked, men landets turismeaktører samt lufthavnene Reykjavik og Keflavik er blevet stadig vigtigere brikker for udviklingen af turismen i Grønland. I relation til Grønland fungerer Island i dag både som hub for turister, der har valgt Grønland som rej-

14 Visit Greenland A/S 12 semål, og som et selvstændig rejsemål med Grønland som ad on. For at supportere og udvikle dette forhold udarbejdede GTE i sommeren 2011 en ramme for Island/Grønland B-2-B-workshops, henvendt til islandske agenter/turoperatører og grønlandske operatører. De islandske operatører har et omfattende netværk af rejseagenter, som allerede sælger Islandsprodukter, og for hvem det også er kommercielt interessant også at tilbyde Grønland enten i kombination med Island eller udelukkende Grønland. Formatet for disse workshops er to dage, hvor der stilles skarpt på en enkelt grønlandsk destination og de oplevelsesprodukter, der tilbydes der. GTEs rolle er være vært samt at facilitere rammerne for denne netværksopbygning og nye partnerskaber. I første uge af september arrangerede GTE en studietur for otte islandske agenter til Sydgrønland i samarbejde med Air Iceland, Kommune Kujalleq og sydgrønlandske operatører. Flere islandske turoperatører har i mange år arbejdet med Østgrønland, men har kun meget lidt eller intet kendskab til Sydgrønland. Studieturen blev fulgt op af et efterfølgende møde mellem de islandske agenter og sydgrønlandske operatører på VNTM på Færøerne. I november afholdt GTE den første workshop Connecting Iceland Greenland for islandske og sydgrønlandske turismeinteressenter i Reykjavik. 12 islandske agenter/operatører mødes i et b-2-b forum med fire sydgrønlandske operatører. Desuden deltog Air Iceland, GLV, og ISAVIA (Islands Lufthavnsvæsen) GTE skal stadigt deltage i større messer, men færre end tidligere og i stedet vægte arbejdet i de små fora, hvor vi sammensætter deltagere med fælles kommercielle interesser i en given region eller udvalgte segmenter. Tanken er at facilitere mindre workshops, hvor vi har væsentlig mere tid til grundigt at kunne behandle specifikke udfordringer og muligheder i et udvalgt marked. Mindre workshop med mere tid giver ligeledes deltagerne en værdifuld mulighed for længere en-til-en dialoger med hinanden med henblik på at afdække samarbejdsflader. Konkret har workshoppen genereret tre nye samarbejdspartnere mellem Island og Sydgrønland. GTE afholdt i samme perioden møder med hhv. Air Iceland, ISAVIA/GLV, Promote Iceland, Iceland Air og Islands Statistik. GTE indgik efterfølgende en mindre billetaftale med Air Iceland om 20 agentbilletter mellem Reykjavik og Grønland med henblik på at kunne understøtte samarbejdet mellem islandske og grønlandske turismeinteressenter. Næste Connecting Iceland Greenland workshop er aftalt med Sermersooq Erhvervsråd og planlægges til maj 2012, hvor fokus er på hhv. Østgrønland og det urbane Grønland, Nuuk.

15 Visit Greenland A/S 13 Regionale mødeaktiviteter: Sydgrønland Maj: Præsentation af segmenter September: Famtrip for islandske agenter. Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk Februar til august: A Taste of Greenland forberedelser i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og relevante virksomheder. August: Optagelser af A Taste of Greenland. Destination East Greenland: Efterårsmøde udskydes til marts Destination Aavanaa: Juni: A Taste of Greenland projektet præsenteres med henblik på optagelser i Destination Arctic Circle: Januar - Marts: Forberedelse af A Taste of Greenland, optages i marts/april. April: Maniitsoq vedr. moskusforvaltning i Kangerlussuaq Maj: Sisimiut ifm. møder med turist- og fangererhvervet vedr. moskusforvaltning i Kangerlussuaq November: Kangerlussuaq, forvaltningsplansmøde om brugen af området. Oktober/November: DAC og GTE rundrejse m. individuelle aktørmøder. Messedeltagelse 2011 Deltagelse i messer og lignende aktiviteter er bevidst begrænset i 2011 til deltagelse i de absolut vigtigste. I 2011 deltog GTE i følgende messer og roadshows: Midatlantic, landbaseret turisme active empty nesters Seatrade Miamo, Cruise ITB, landbaseret turisme, active empty nesters Road show Californien, landbaseret turisme, active empty nesters Seatrade Europe VestNorden Travel Mart, landbaseret turisme, active empty nesters Adventure World Travel Summit - landbaseret turisme, active empty nesters /young Adventures GTE sidder nu i Advisory Committee for ATWS 2012, hvilket giver en betydelig synlighed til Grønland, samt konkret indflydelse på indholdet af næste summit.

16 Visit Greenland A/S 14 Cruise indsatser På cruiseområdet har GTE ligeledes haft fokus på B-2-B-indsatsen ikke mindst gennem en målrettet messe- og mødedeltagelse. GTE deltog som vanligt på Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) årsmøde i Oslo og holdt et oplæg omkring cruisesæsonen Rejsebekendtgørelsen blev også introduceret over for rederierne fra AECO af Natur og Miljø Departementet, og initiativet blev indledningsvist diskuteret med GTE med henblik på at klarlægge konsekvenserne for erhvervet i ind- såvel som i udland. Som resultat af årsmødet blev der taget initiativ til undersøgelse af tilfredsheden med de grønlandske byer samt skabt gode kontakter til Silversea Cruises, der forventes at vende stærkt tilbage til (Vest)Grønland i 2013 samt til Aurora Expeditions fra Australien, der dog fortsat mest er interesseret i Expedition Cruises i Østgrønland. Rejsebekendtgørelsen forventes ikke at forvolde rederierne større problemer, så længe Departementet løfter administrationsopgaven som lovet, eksempelvis med hensyn til en tilfredsstillende sagsbehandlingstid. September bød på Seatrade Europe i Hamborg, hvor Qaqortoq Tourist Service, Destination Avannaa, WOG, WOGAC, Tupilak Travel og RAL deltog udover GTE. Famtrip overvejes til 2012 som resultat af messen. Oceanwide Expeditions overvejer at lave mere på Vestkysten, oplyste de, end de hidtil har gjort (opererer normalt mestendels på østkysten). I uge 41 i oktober deltog GTE i en cruise-begivenhed arrangeret af vores CiNA-partner i St. John's, New Foundland, under overskriften Exploration Cruise Forum, hvor flere amerikanske rederier deltog. Formålet var dels networking med disse, og opsamling med St. John's omkring det videre CiNAsamarbejde for de(t) kommende år, som gerne skulle føre til øget bevidsthed og kendskab blandt rederier omkring destinationerne i Nordatlanten. En ny hjemmeside for CiNA er således foreløbigt under udarbejdelse med 1/5 input fra GTE. Status: To (vigtige) nye kontakter fra Saga Cruises og fra RCCL kom i hus vigtige fordi ingen af rederierne i øjeblikket sejler til Grønland. Begge vil blive bearbejdet med itinerary-forslag og kontaktskabelse primo Presse I lighed med tidligere år samarbejdede GTE i 2011 med Branding Greenland og Air Greenland om presserejser. Som tidligere støttede og understøttede presseafdelingen klassiske rejsejournalister til emner så som Arctic Circle Race, vandreferie og klassiske rejsemål i Grønland. Yderligere supporterede afdelingen det nye brand om Pioneering nation. Det medførte blandt andet dækning af områder så som Naalakkersuisut, det moderne Grønland, gourmet-ophold, CSR, tidens musik og kunstnere. I 2. halvår tildeltes støtte til presserejser ud fra et værdi for pengene -koncept, der især støttede freelancejournalister med mange og varierede medier inden for GTE s og Branding Greenland s interesseområder.

17 Visit Greenland A/S 15 GTE s besparelser påvirkede pressearbejdet hårdt. Ultimo 1. halvår blev pressestillingen omstruktureret fra en fuldtidsstilling til en to femtedels-stilling lagt ind under økonomichefen. Det medførte en logisk nedgang i presseaktiviteten. Nedprioriteringen skete alene ud fra en prioritering af den indskrænkede økonomi. I 2011 påbegyndtes arbejdet med at udforme press room på Greenland.com, press tool kit samt samling af samtlige nyhedsbreve målrettet branchen/agenter (B2B), konsumenter (B2C) og pressen. Dette arbejde færdiggøre i første halvår af GTEs pressebilletaftale med Air Greenland udløb 31. december For 2012 er der en aftalt en mindre pressebilletaftale mellem Air Greenland og Branding Greenland primært understøttende turisme og madoplevelser. Branding Greenland sekretariatet GTE overtog i midten af 2011 sekretariatet for Branding Greenland. I den forbindelse har Departementet og GTE i fællesskab udarbejdet et forslag for en ny struktur for Branding Greenland, som har fokus på at: Arbejde med nation branding under det nationale brand 'Pioneering Nation' frem for snævert med PR Søge en bredere forankring i Grønland ved at arbejde projektorienteret med mulighed for at få flere partnere med. Arbejde inden for de seks sektorer, der er specificeret i BGs opdrag - turisme, fødevarer, rekruttering, investeringer, råstoffer og politisk branding og gerne på tværs hvor relevant. Det var en længere proces at få overført sekretariatsfunktionen til GTE, og det endelige beløb til sekretariatet overføres først i december. Dette forsinkede de forskellige projekter og tiltag en anelse, ligesom det gav anledning til uklarheder om beslutningskompetence undervejs. Dette anses dog for løst med udgangen af 2011, og der har på trods af dette været god fremdrift i de forskellige aktiviteter og projekter, såvel som etablering af sekretariatet. Branding Greenland har i 2011 haft primært fokus på to projekter: A Taste of Greenland, som kombinerer promoveringen af fødevarer og turisme i et bredt partnerskab med regionerne, virksomheder og GTE. Work in Greenland med fokus på rekruttering, der også sigter på et bredt partnerskab mellem virksomheder og det offentlige om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Grønland.

18 Visit Greenland A/S 16 Derudover havde Branding Greenland i 2011 et overgangsår, hvor også de mere traditionelle presserejser er forsat - således har der været en række journalister fra udenlandske medier i Grønland (oversigt tilsendes hvis interesse herfor). Samtidig har BG indgået en aftale med Grønlands Lufthavne om at synliggøre brandet Pioneering Nation i de største lufthavne - dette sker ved ophængning af store bannere i Kangerlussuaq og Nuuk samt senere i flere lufthavne, når GLV går i gang med et fornyelsesprojekt. Formålet er at skabe en bedre visuel ankomstoplevelse for turister og forretningsfolk. Resultater perioden juni - december 2011: Etablering af det nye BG sekretariat er sket i samarbejde med Departementet for Erhverv. Der er udarbejdet en strategi- og handleplan for sekretariatet, som er gældende for og dækker de væsentligste aktiviteter (fremsendes hvis interesse). BG overtog A Taste of Greenland projektkoordinatorrollen på programmerne, og arbejder som nævnt tidligere i årsrapporten på et Taste of Greenland-subsite til greenland.com. Hensigten er at understøtte TV serien og arbejde videre i samme brandingunivers med fokus på turisme og fødevarer. Trods serien først er endelig færdig i 2012, når Diskobugten filmes, er distributionen via TVF begyndt, og A Taste of Greenland er solgt til broadcastere i ni lande samt BBC World Endelig er det væsentligt at fremhæve, at Visit Greenland og samarbejdspartnerne ejer alle rettigheder til HD-filmmaterialet. Et materiale som har en række værdifulde anvendelsesmuligheder for de enkelte virksomheders egen markedsføring. Med udgangen af 2011 består filmarkivet af følgende: Sydgrønland: 42 timer, Østgrønland: 60 timer, Destination Arctic Circle: 90 timer og Nuuk: 90 timer. A Taste of Greenland aktiviteter i 2011: Optagelser af 4. program i Nuuk, august - yderst vellykkede optagelser Lokal outreach i Grønland med produktion af ni korte film fra optagelserne 'Bag scenen på A Taste of Greenland' offentliggjort på Sermitsiaq.gl hver dag i perioden - hertil kommer en omfattende national dækning af TV serien Promovering af Destination Arctic Circle programmet (ToG 3) med arrangementer i København i samarbejde med Det Grønlandske Hus og Grønlandsrepræsentationen. Lokal præsentation i Nuuk i samarbejde med GrønlandsBANKEN/ Erhvervsfonden. Premiere i Nuuk af Nuukprogrammet i samarbejde med Sermersooq kommune og Katuaq. Formøder og etablering af arbejdsgruppe til optagelser i Diskobugten i to besøg i regionen ifbm planlægning Planlægning og etablering af sociale medier aktiviteter særligt i forhold til turisme og fødevarer med initiativerne 'Taste Tuesday' og 'Food Friday' Skitse til dedikeret hjemmeside med fokus på turisme og fødevarer + udvikling af projektplan

19 Visit Greenland A/S 17 Dialog med en række relevante interessenter i forhold til det bredere projekt Deltagelse i Fødevareinspiratorium i Sydgrønland med henblik på etablering af en food festival fra 2012 og frem i regionen Pressetur i Ilulissat for det tyske madmagasin 'Der Feinschmecker' med fokus på madoplevelser Synlighed i forbindelse med den danske ambassade i USAs store julearrangement Work in Greenland aktivitet 2011 Work in Greenland har fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til Grønland. Design af projekt og udarbejdelse af projektplan. Første seks fotosessions og interview udarbejdet til konceptmateriale. Konceptmateriale til relevante partnere udarbejdes og møder afholdes med relevante interessenter. Skitse af hjemmeside Work in Greenland udviklet sammen med udviklingsplan til denne BGs økonomi fastholdes som et selvstændigt budget (i mio. fra Selvstyret). Dertil vil der være en del medfinansiering fra relevante interessenter i forbindelse med de enkelte projekter, såvel som der vil være samarbejder med GTE, hvor dette er relevant. Ny Erhvervsfremmestruktur Naalakkersuisut vedtog i november 2011 en ny struktur for den nationale erhvervsfremmeindsats. Den nye struktur er en del af Naalakkersuisuts samlede vækstpakke, der forventes forelagt på FM2012 i form af redegørelser og tiltag om særlovgivning med henblik på at sikre mere gunstige rammevilkår for erhvervsudvikling i Grønland, Det strategiske mål med forslaget er at skabe en enklere, mere tidssvarende og effektiv struktur for den nationale erhvervsfremmeindsats. I redegørelsen om den regionale udviklingsstrategi vurderes det således, at der er behov for en mere fokuseret erhvervsfremmeindsats i forhold til væksterhvervene, råstoffer, energiintensiv industri, og turisme. Den nye struktur vil imødekomme dette behov, og skal medvirke til at sikre grønlandsk forankring af og øget involvering af lokal arbejdskraft i de nye væksterhverv.

20 Visit Greenland A/S 18 Den nye nationale erhvervsfremmeindsats organiseres omkring en firstrenget struktur: Departement Erhverv & Arbejdsmarked Visit Greenland A/S Visit Greenland A/S ISCO A/S Greenland Business Greenland Venture Council A/S A/S Storskala og råstof Rådgivning og sparring Med henblik på en yderligere fokusering og optimering af turismefremmeindsatsen og udviklingen af de kreative erhverv, ønskede Naalakkersuisut at GTE s kerneopgaver blev målrettet denne indsats. Grønlands Turist- og Erhvervsråd ændrede navn til Visit Greenland A/S ved en ekstraordinær generalforsamlingen i januar 2012 og selskabet beskæftiger sig herefter udelukkende med turisme, branding og oplevelseserhverv. Visit Greenlands overordnede formål vil fremover være at fungere som det nationale videnscenter for fremme og udvikling af turisme- og oplevelseserhverv, samt at markedsføre Grønland og de regionale turismetiltag internationalt i samarbejde med de enkelte regioner. Selskabet fokuserer således både på nationalt/regionalt arbejde (udvikling), og internationalt rettede opgaver såsom salg og markedsføring, branding. Departementet for Erhverv- og Arbejdsmarked er i skrivende stund ved at lægge sidste hånd på den kommende nationale strategi for turisme og oplevelseserhverv, , som vil ligge til grund for de kommende år handleplaner for Visit Greenland. Også på turismeområdet søges et stadigt større engagement fra det private erhvervsliv. Ny National Turismestrategi I august 2011 påbegyndte Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked arbejdet med den Nationale Turismestrategi for perioden , og arbejdet forventes færdig ultimo marts GTE blev inddraget i en arbejdsgruppe nedsat af Departementet for Erhverv, og bidrog med forslag til disposition, vækstmål, indhold samt forslag til fem kritiske udfordringer som der bør fokuseres på i strategiperioden. Disse udfordringer er overlappende med Visit Greenland s 5 Must Win Battles uden at være identiske.

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr. 25585275 Aftensang

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Rødding ApS Østergade 33 6630 Rødding

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Vesta Management ApS CVR-nr. 10326478 Rungsted Strandvej

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

MHP Byg ApS CVR-nr Bundgårdsvej Aalborg. Årsrapport 2015

MHP Byg ApS CVR-nr Bundgårdsvej Aalborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk MHP Byg ApS CVR-nr. 32270662 Bundgårdsvej 60 9000

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ribe-Esbjerg HH A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

Ribe-Esbjerg HH A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe-Esbjerg HH A/S CVR-nr. 29604576 Årsrapport

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Advokatfirma Holck- Andersen &

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere