Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2011 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Visit Greenland A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 34

3 Visit Greenland A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab Visit Greenland A/S Reg.nr GER Hjemstedskommune: Sermersooq Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Karin Egede, formand Ole Andersen Anette Lings Salik Hard Direktion Anders Stenbakken Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 Visit Greenland A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 forvisit Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 10. februar 2012 Direktion Anders Stenbakken direktør Bestyrelse Karin Egede Ole Andersen Anette Lings Salik Hard formand

5 Visit Greenland A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Visit Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Visit Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 10. februar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Jansen statsautoriseret revisor

6 Visit Greenland A/S 4 Ledelsesberetning Status på Grønlands turismeerhverv Faktaboks turismen Kilde Turistindtægter total i kr 334 mio - Grønlands Statistik, nationalregnskabet Turismens andel af Grønlands 10% - Erhvervsdepartementet valutaindtjening* Flyturister via Danmark** GLV, Grønlands Statistik Flyturister via Island** Air Iceland, Visit Greenland Flyturister totalt*** Krydstogtspassagerer Skattestyrelsen Antal skibe RALA, BWS, Visit Greenland Passagerafgifter i kr 15,9 mio 15,7 mio Skattestyrelsen *: Eksklusiv bloktilskud **: Estimerede tal ***: Inklusiv endagsturister Turismen i Grønland er et betydningsfuldt erhverv, der ifølge en beregning fra Grønlands Statistik omsætter for min. 334 mio. kr. (Kilde: Grønlands Statistik; Turismebalance 2011), hvilket udgør 10% af Grønlands samlede valutaindtjening, når der ses bort fra bloktilskuddet. Der er herudover en betydelig indenlandsk turisme i Grønland, primært i form af møder og konferencer. Da denne turisme ikke bidrager med øgede valutaindtægter til landet og af samme grund ikke er fokus for den offentlige turismeindsats, omhandler det følgende kun udefrakommende turister til Grønland. Antallet af turister kendes ikke præcist, men estimeres som andele af de samlede udenrigspassagerer fra hhv. Danmark og Island. GLV oplyser, at der i 2011 var personer, der rejste til en udenlandsk lufthavn fra Grønland mod i En beskeden vækst på 1%. Baseret på tal fra de islandske flyvninger og estimater for turismens procentvise andel af de samlede passagerer kan nedenstående beregnes.

7 Visit Greenland A/S 5 For Danmarksruterne estimerer Grønlands Statistik, at 48,5% af det samlede antal passagerer er turister. I 2010 var der ca og i 2011 ca passagerer. Estimeret giver det hhv. ca turister i 2010 og turister i En nedgang på 7%. For Islandsflyvningerne vurderer Visit Greenland på baggrund af forespørgsler hos aktørerne, at andelen af turister er forskellig for de enkelte ruter; Kulusuk 75%, Narsarsuaq 75%, Nuuk 25%, Ilulissat 50% og Nerlerit Inaat 15%. Det svarede til, at flyturister i 2010 og at flyturister i 2011 ankom til Grønland fra Island. En vækst på 18%. Heraf anslås det, at ca af disse er endagsturister til Kulusuk. Samlet estimeres det således, at der i 2011 kom ca landbaserede turister til Grønland mod ca i En stigning på 2% på landbaserede turister. En stigning, der alene skyldes væksten på ruterne til Island. Hertil kommer et stabilt tal på ca endagsturister hvert år. Krydstogtsturismen nåede i 2010 op over passagerer til Grønland, hvilket bidrog med 15,9 mio. kr. i afgifter til landskassen. Antallet af passagerer er dermed næsten fordoblet fra I 2011 faldt antallet dog til lige under , og tallene for 2012 og 2013 tyder på, at udviklingen foreløbigt er stagnerende. Der findes ikke tilgængelige tal for beskæftigelsen inden for turismen, da nationalregnskabet i den nuværende form ikke viser turismen som isoleret sektor. For viser tal fra regionerne en vækst i antal overnatninger i Qaasuitsup Kommunea og Kommune Kujalleq, mens der har været en tilbagegang i Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia. Samtlige regioner har i perioden oplevet vækst på krydstogtsturismen, særligt stor i Vest- og Nordgrønland. Der er endnu ikke tal for 2011, men en halvanden procents nedgang i antallet af krydstogtspassagerer 2 formodes at betyde en mindre tilbagegang, særlig i Sydvest Grønland. 1 Total antal udenrigspax korrigeret for olieflyvninger var i Air Iceland oplyser at de fløj passagerer til Grønland. Totalen minus Air Icelands tal = Danmarksrutens total. 2 Fra pax i 2010 til i 2011

8 Visit Greenland A/S 6 Primære indsatsområder 2011 Pioneering Nation Nationbrandet Pioneering Nation blev efter i sidste halvår 2010 at have været præsenteret hos interessenter på tværs af erhvervssektorerne i Grønland tilpasset og sammenskrevet i præsentationsmaterialer BRANDING TOOLKIT I og BRANDING TOOLKIT II. Toolkit I henvendte sig bredt til erhvervslivet og havde til formål at kommunikere kernefortællingen og værdierne i brandet. Toolkit II henvendte sig med sin præsentation af de grønlandske turismesegmenter specifikt til turismeerhvervets interessenter. Pioneering Nation skal ses som den fortællermæssige ramme for synliggørelse og markedsføring af Grønland, og i 2011 har Sermersooq og Destination Arctic Circle udarbejdet regionale brands, der fremhæver de respektive regionale identiteter i en Pioneering Nation kontekst. I januar 2012 påbegyndte Sydgrønland og Destination Avanaa samme proces. Big Arctic Five For at skabe konsistens i kommunikationen og udvikle et produktfokuseret markedsføringsværktøj påbegyndtes i sidste halvår 2011en kreativ konceptudvikling af Pioneering Nation. Formålet er at lave en overordnet kreativ fortolkning af vores brand, som kan skaleres op og ned alt efter det segment, vi henvender os til, og den platform vi arbejder på. For at skabe synlighed og udbrede brand-kendskab laves der med udgangspunkt i det over- ordnede kreative koncept et oplæg til en kampagne Big Arctic Five rettet mod segmentet Active Empty Nesters på det danske marked. Kampagnen lanceres i Danmark til efteråret Samarbejdspartnere på konceptudviklingen er KathArt og Matra. Samarbejdspartnere på Danmarkskampagnen er Air Greenland samt danske agenter og grønlandske operatører. Optimering af Greenland.com Det ny blev lanceret 15. marts 2011 i en dansk og engelsk sprogversion. På baggrund af en efterfølgende gennemført brugerundersøgelse arbejdede GTE med at lave en række optimeringstiltag på sitet særligt med henblik på at øge brugervenlighed og synlighed. Dette betød bl.a. en optimering af by- og regionssektionen for at gøre det lettere for brugerne at finde re- Kilder: Grønlands Statistik; Overnatningsstatistik. Skattestyrelsen; Passagerafgiftsopgørelse 2009, 2010 og RAL; Havnelogs 2009 og 2010).

9 Visit Greenland A/S 7 levante udbydere og øge annoncernes synlighed. I dag er hver regionsforside reelt en portal til regionen, hvilket skaber et hurtigt overblik og sikrer at der bliver lettere til call-to-action. Optimeringen af greenland.com var afsluttet 1. december Der er derudover lavet en søgemaskineoptimering af websitet for at skabe øget synlighed på søgemaskiner (på udvalgte søgeord). Der arbejdes stadig i første kvartal af 2012 på at finde en serverløsning, som kan forbedre websitets hastighed samt med optimering af billedmateriale på sitet, da hastigheden har betydning for vores ranking på Google. Herudover arbejdes der med suboptimering af tekster m.m. En yderlige indsats for at forbedre synligheden er gennem online annoncering (Adwords). Gennem hele 2011 har GTE løbende annonceret på Google-søgemaskinen, der udgør ca. 15% af vores trafik til sitet. Lanceringskampagn for greenland.com Lanceringen af greenland.com blev i marts-april 2011 understøttet af en omfattende lanceringskampagne gennemført i samarbejde med Carat Danmark. Kampagnen varede fire uger og fordelte sig på online bannerannoncer, TV spots og annoncering i magasiner og aviser. Det var desværre ikke muligt at estimere kampagnens effektivitet, da leverandøren havde en lang række tekniske problemer i forhold til redirects, altså henvisninger fra andre sites. Samlet faldt besøgstallet på greenland.com i 2011 på grund af de mange tekniske fejl ved overgang til nyt site. En meget utilfredsstillende situation, som sitet først var helt igennem ved årets udgang. Som det fremgår af nedenstående data, der viser de sidste 10 måneders trafik på greenland.com, repræsenterer USA og Danmark hovedparten af de besøgende med hhv. 27,48% og 23,59%. Tyskland repræsenterer kun 3,57%, men da det er et stadigt vigtigere marked, påbegyndes en oversættelse af greenland.com til tysk til juni 2012.

10 Visit Greenland A/S 8 Annoncering på greenland.com Kontrakterne mellem annoncører og GTE blev udarbejdet i begyndelsen af november 2011og frem til 1. marts 2012 har dette genereret ca kr. i annonceindtægter. Annoncørerne kan vælge mellem en lille og en stor annoncepakke. Interesse for annoncering på greenland.com er klart større blandt grønlandske operatører end udenlandske. Pr. 1. marts 2012 er der 16 grønlandske annoncører, og 7 nye er på vej. Nøgletal for annoncer på greenland.com: Samlet antal visninger: Samlet antal klik på annonce: Samlet antal klik på hjemmeside: Annoncepakkerne og prissætningen evalueres i april 2012 med AW Media, hvorefter der foretages eventuelle tilpasninger. Online brugerundersøgelse på greenland.com GTE igangsatte 15. november en brugerundersøgelse på greenland.com til indsamling af viden om vores segmenter. De besøgende på greenland.com opfordres til at besvare en række spørgsmål,

11 Visit Greenland A/S 9 der skal gøre os klogere på, hvilke mennesker, der interesserer sig for Grønland som turistdestination med henblik på at kvalificere vores segmentbeskrivelser. Ved sin afslutning 1. marts 2012 har undersøgelsen genereret svar fra 5456 engelsksprogede og 1485 dansksprogede respondenter, hvilket er er et meget tilfredsstillende resultat og et solidt materiale for det kommende analysearbejde. Brugerundersøgelsen er del af det større Mapping Projekt, hvor der foretages minimum 45 individuelle interviews med turister på de grønlandske destinationer. Arbejdet gennemføres i samarbejde med regionerne i Der er ligeledes gennemført en online markedsanalyse for at identificere relevante medier, sociale fora og partnere på online markedet samt lære vores segmenters online adfærd og informationsbehov at kende. GTE har researchet på online markedet, herunder segmentanalyse, konkurrentanalyse samt anbefalinger til indsatser på sociale medier. Denne opsamlede viden er samlet i en internrapport til brug for vores videre arbejde på online platformene. Udvikling af subsites på greenland.com I andet halvår 2011 påbegyndte GTE at udvikle en række subsites med specifikke temaer i form af A Taste of Greenland, 99% Back Country og Cruise Greenland. Udvikling af A Taste of Greenland-sektionen på Greenland.com fremhæver Grønlands råvarer og madoplevelser (samt indirekte turistprodukter) for de forskellige regioner. Serien får sit eget subsite, og der tilføjes information som Bag om scenen (video og blog), hvor man kan købe eller opleve maden i Grønland samt muligheden for at dele opskrifter, erfaringer m.m. med andre brugere. Lancering: april Der udvikles ligeledes et Extreme Adventure site, 99% Back Country der som et subsite til greenland.com iscenesætter de helt store grønlandske rejseeventyr i et extreme adventure univers. Sitet har til formål at gøre de grønlandske extreme adventures mere synlige og tilgængelige for entusiaster overalt i verden. Et lige så vigtigt formål er, at subsitet virker inspirerende for specielt active empty nester-segmentet, med henblik på at lede dem videre til køb af mere main stream produkter på greenland.com. Subsitet er i korte træk beskrevet som en blog med indlæg fra korte statusupdateringer til længere features samt praktisk information om ekspeditioner i Grønland. Der satses fortsat på et samarbejde med udvalgte ambassadører, real-time ekspeditions updates via GPS/Spot Connect og en høj grad af videoindhold. Lancering: april Cruisegreenland.gl blev opbygget i 2011 og er et nyt B2B-site målrettet rederier. På forsiden fremgår alle planlagte anløb i en given by i god tid på forhånd. Formålet er, at få fordelt anløbene lidt bedre og undgå, at rederierne vælger at tage til samme byer på de samme datoer eller tidspunkter. Sitet

12 Visit Greenland A/S 10 afløser den velkendte og ressourcekrævende Cruise Greenland-manual. Lanceret: 20. februar markedsføring GTEs permission-marketing fik i sommeren 2011 udvidet modtagerlisten, der nu tæller i alt ca adresser fordelt på 3 sprogversioner af nyhedsbrevet; dansk, tysk og engelsk. Åbningsraterne for nyhedsbreve (juni-oktober) er gennemsnitligt 10% (åbner en), hvoraf gennemsnitligt 25% er aktive læsere (klikker sig videre til en artikel eller side på greenland.com eller Facebook). Åbningsraterne er tilfredsstillende, men efterlader plads til forbedring. Der er udarbejdet en redaktionsplan for 2012 til brug for en koordineret indsats med web, socialmedia og skribenter. Redaktionsplanen for 2012 er evalueret med udvalgte agenter, og der er etableret et samarbejde, hvori der deles redaktionsplaner for nyhedsbreve. Fremadrettet for 2013 vil redaktionsplanerne blive udarbejdet med regionerne, hvorefter agenterne høres. Sociale medier I 2011 oprettede GTE profiler på fire af de mest betydningsfulde sociale medier: Facook.com/ilovegreenland, Twitter.com/ilovegreenland, Flickr.com/ilovegreenland samt Youtube.com/ilovegreenland. På nuværende tidspunkt er Facebook GTEs primært sociale medie, da FB har mere end 800 millioner brugere, og vi har identificeret, at vores segmenter er tilbøjelige til at bruge FB. GTE post'ede i 2011 mellem tre og fem posts per uge, og indholdet følger i grove træk den overordnede redaktionsplan for hele online indsatsen. Twitter anvendes også, og havde ved udgangen af 2011 knap followers, og tilslutningen er stigende. Posts på Twitter er for det meste en kort version af de samme post s som lægges på FB. Dette følger 'best practice' indenfor sociale medier. Dog tilstræbes der at tweete med en større frekvens end de tre-fem ugentlige posts på FB. Flickr og Vimeo anvendes som åbne foto- og filmgallerier. Med åbent menes at film og fotos er til fri download og kan anvendes under en licens, der giver brugerne næsten ubegrænset brugsret. GTE har fra sidste kvartal af 2010 og gennem hele 2011 lagt over 3000 frikøbte fotos ud til brugerne. GTE arbejder kontinuerligt med at udvide fotodatabasen, specielt er der fokus på at fotograferet grønlandske rejseoplevelser med active empty nesters i fokus. Youtube anvendes også som videogalleri og som 'feeder' af videoer ind på greenland.com og Facebook. GTE publicerer kun højkvalitets videoer i HD. I 2011 blev der uploadet 50 videoer i forskellige længeder, typisk mellem 60 sekunder og 5 minutter. GTE vil kontinuerligt producere videoer med de motiver og aktiviteter, som vi stadig mangler. GTE's Social Media (SocM) tiltag blev lanceret i juni 2011med kampagnen Social Media in The Wild med Destination Arctic Circle som initiativtager/projektleder og Air Greenland som samarbejdspart-

13 Visit Greenland A/S 11 ner. Kampagnen centrerede sig om 6 korte videoer med heliskiguide Arne Hardenberg og Stefan Gimpl (tidligere verdensmester i snowboard) på en rejse rundt i DAC. Formålet med kampagnen var at undersøge hvilken effekt en SocM video-kampagne uden betalt annoncering og offline- annoncer kan generere af interesse på SocM og trafik til hoved-websites (greenland.com, arcticcircle.gl og airgreenland.com). Kampagnen var en relativt stor succes, hvad angik produktion af indhold, men Social Media in The Wild havde reelt ikke en mærkbar effekt på interessen for Grønland. Social Media in The Wild blev evalueret i oktober af Destination Arctic Circle og GTE, og konklusionen blev, at skal der skabes en effekt af indsatsen på sociale medier, er et samarbejde på tværs af regionerne helt afgørende. Alene er det ikke muligt at skabe et tilstrækkeligt stort forum. Sammen med DAC indkaldtes regioncheferne til et regionalt fællesmøde i februar 2012 med overskriften Mere for Mindre. På dette møde som fremadrettet afholdes to gange årligt besluttedes det at gøre det muligt for de regionale turismeansvarlige at poste på I Love Greenland samt at få redaktionel adgang til de regionale portaler på greenland.com. Formålet er at bruge flere ressourcer på at skabe bedre indhold og efterfølgende poste det på større fælles online platforme. Business to Business To lande spiller en afgørende rolle for udviklingsmuligheder af det grønlandske turisterhverv, nemlig Danmark og Island. Danmark og dets nabolande er stadig det største marked for Vestgrønland, som både skal fastholdes og udvikles. Det er også det marked, hvor GTE har det største kendskab til målgruppernes præferencer samt en række etablerede samarbejder med turismeaktører. I juni 2011 oprettede GTE en relationship management-stilling i København varetaget af en allerede ansat. Formålet er at øge dialogen og skabe flere samarbejdsflader med de danske operatører. GTE påbegyndte i september de første af faste, tilbagevendende individuelle møder med en række danske aktører. Som en del af sit arbejdsfelt varetager Relationship Manageren redaktørfunktionen af et B-2-B nyhedsbrev, som orientere om GTEs arbejde. GTE har grundet det gode kendskab til det danske marked valgt at lancere og teste Big Arctic Five kampagnen, der specifikt henvender sig til målgruppen active empty nesters. Største samarbejdspartner er Air Greenland, men GTE inddrager herudover interessenter bredt. Island repræsenterer i sig selv ikke et betydende marked, men landets turismeaktører samt lufthavnene Reykjavik og Keflavik er blevet stadig vigtigere brikker for udviklingen af turismen i Grønland. I relation til Grønland fungerer Island i dag både som hub for turister, der har valgt Grønland som rej-

14 Visit Greenland A/S 12 semål, og som et selvstændig rejsemål med Grønland som ad on. For at supportere og udvikle dette forhold udarbejdede GTE i sommeren 2011 en ramme for Island/Grønland B-2-B-workshops, henvendt til islandske agenter/turoperatører og grønlandske operatører. De islandske operatører har et omfattende netværk af rejseagenter, som allerede sælger Islandsprodukter, og for hvem det også er kommercielt interessant også at tilbyde Grønland enten i kombination med Island eller udelukkende Grønland. Formatet for disse workshops er to dage, hvor der stilles skarpt på en enkelt grønlandsk destination og de oplevelsesprodukter, der tilbydes der. GTEs rolle er være vært samt at facilitere rammerne for denne netværksopbygning og nye partnerskaber. I første uge af september arrangerede GTE en studietur for otte islandske agenter til Sydgrønland i samarbejde med Air Iceland, Kommune Kujalleq og sydgrønlandske operatører. Flere islandske turoperatører har i mange år arbejdet med Østgrønland, men har kun meget lidt eller intet kendskab til Sydgrønland. Studieturen blev fulgt op af et efterfølgende møde mellem de islandske agenter og sydgrønlandske operatører på VNTM på Færøerne. I november afholdt GTE den første workshop Connecting Iceland Greenland for islandske og sydgrønlandske turismeinteressenter i Reykjavik. 12 islandske agenter/operatører mødes i et b-2-b forum med fire sydgrønlandske operatører. Desuden deltog Air Iceland, GLV, og ISAVIA (Islands Lufthavnsvæsen) GTE skal stadigt deltage i større messer, men færre end tidligere og i stedet vægte arbejdet i de små fora, hvor vi sammensætter deltagere med fælles kommercielle interesser i en given region eller udvalgte segmenter. Tanken er at facilitere mindre workshops, hvor vi har væsentlig mere tid til grundigt at kunne behandle specifikke udfordringer og muligheder i et udvalgt marked. Mindre workshop med mere tid giver ligeledes deltagerne en værdifuld mulighed for længere en-til-en dialoger med hinanden med henblik på at afdække samarbejdsflader. Konkret har workshoppen genereret tre nye samarbejdspartnere mellem Island og Sydgrønland. GTE afholdt i samme perioden møder med hhv. Air Iceland, ISAVIA/GLV, Promote Iceland, Iceland Air og Islands Statistik. GTE indgik efterfølgende en mindre billetaftale med Air Iceland om 20 agentbilletter mellem Reykjavik og Grønland med henblik på at kunne understøtte samarbejdet mellem islandske og grønlandske turismeinteressenter. Næste Connecting Iceland Greenland workshop er aftalt med Sermersooq Erhvervsråd og planlægges til maj 2012, hvor fokus er på hhv. Østgrønland og det urbane Grønland, Nuuk.

15 Visit Greenland A/S 13 Regionale mødeaktiviteter: Sydgrønland Maj: Præsentation af segmenter September: Famtrip for islandske agenter. Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk Februar til august: A Taste of Greenland forberedelser i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og relevante virksomheder. August: Optagelser af A Taste of Greenland. Destination East Greenland: Efterårsmøde udskydes til marts Destination Aavanaa: Juni: A Taste of Greenland projektet præsenteres med henblik på optagelser i Destination Arctic Circle: Januar - Marts: Forberedelse af A Taste of Greenland, optages i marts/april. April: Maniitsoq vedr. moskusforvaltning i Kangerlussuaq Maj: Sisimiut ifm. møder med turist- og fangererhvervet vedr. moskusforvaltning i Kangerlussuaq November: Kangerlussuaq, forvaltningsplansmøde om brugen af området. Oktober/November: DAC og GTE rundrejse m. individuelle aktørmøder. Messedeltagelse 2011 Deltagelse i messer og lignende aktiviteter er bevidst begrænset i 2011 til deltagelse i de absolut vigtigste. I 2011 deltog GTE i følgende messer og roadshows: Midatlantic, landbaseret turisme active empty nesters Seatrade Miamo, Cruise ITB, landbaseret turisme, active empty nesters Road show Californien, landbaseret turisme, active empty nesters Seatrade Europe VestNorden Travel Mart, landbaseret turisme, active empty nesters Adventure World Travel Summit - landbaseret turisme, active empty nesters /young Adventures GTE sidder nu i Advisory Committee for ATWS 2012, hvilket giver en betydelig synlighed til Grønland, samt konkret indflydelse på indholdet af næste summit.

16 Visit Greenland A/S 14 Cruise indsatser På cruiseområdet har GTE ligeledes haft fokus på B-2-B-indsatsen ikke mindst gennem en målrettet messe- og mødedeltagelse. GTE deltog som vanligt på Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) årsmøde i Oslo og holdt et oplæg omkring cruisesæsonen Rejsebekendtgørelsen blev også introduceret over for rederierne fra AECO af Natur og Miljø Departementet, og initiativet blev indledningsvist diskuteret med GTE med henblik på at klarlægge konsekvenserne for erhvervet i ind- såvel som i udland. Som resultat af årsmødet blev der taget initiativ til undersøgelse af tilfredsheden med de grønlandske byer samt skabt gode kontakter til Silversea Cruises, der forventes at vende stærkt tilbage til (Vest)Grønland i 2013 samt til Aurora Expeditions fra Australien, der dog fortsat mest er interesseret i Expedition Cruises i Østgrønland. Rejsebekendtgørelsen forventes ikke at forvolde rederierne større problemer, så længe Departementet løfter administrationsopgaven som lovet, eksempelvis med hensyn til en tilfredsstillende sagsbehandlingstid. September bød på Seatrade Europe i Hamborg, hvor Qaqortoq Tourist Service, Destination Avannaa, WOG, WOGAC, Tupilak Travel og RAL deltog udover GTE. Famtrip overvejes til 2012 som resultat af messen. Oceanwide Expeditions overvejer at lave mere på Vestkysten, oplyste de, end de hidtil har gjort (opererer normalt mestendels på østkysten). I uge 41 i oktober deltog GTE i en cruise-begivenhed arrangeret af vores CiNA-partner i St. John's, New Foundland, under overskriften Exploration Cruise Forum, hvor flere amerikanske rederier deltog. Formålet var dels networking med disse, og opsamling med St. John's omkring det videre CiNAsamarbejde for de(t) kommende år, som gerne skulle føre til øget bevidsthed og kendskab blandt rederier omkring destinationerne i Nordatlanten. En ny hjemmeside for CiNA er således foreløbigt under udarbejdelse med 1/5 input fra GTE. Status: To (vigtige) nye kontakter fra Saga Cruises og fra RCCL kom i hus vigtige fordi ingen af rederierne i øjeblikket sejler til Grønland. Begge vil blive bearbejdet med itinerary-forslag og kontaktskabelse primo Presse I lighed med tidligere år samarbejdede GTE i 2011 med Branding Greenland og Air Greenland om presserejser. Som tidligere støttede og understøttede presseafdelingen klassiske rejsejournalister til emner så som Arctic Circle Race, vandreferie og klassiske rejsemål i Grønland. Yderligere supporterede afdelingen det nye brand om Pioneering nation. Det medførte blandt andet dækning af områder så som Naalakkersuisut, det moderne Grønland, gourmet-ophold, CSR, tidens musik og kunstnere. I 2. halvår tildeltes støtte til presserejser ud fra et værdi for pengene -koncept, der især støttede freelancejournalister med mange og varierede medier inden for GTE s og Branding Greenland s interesseområder.

17 Visit Greenland A/S 15 GTE s besparelser påvirkede pressearbejdet hårdt. Ultimo 1. halvår blev pressestillingen omstruktureret fra en fuldtidsstilling til en to femtedels-stilling lagt ind under økonomichefen. Det medførte en logisk nedgang i presseaktiviteten. Nedprioriteringen skete alene ud fra en prioritering af den indskrænkede økonomi. I 2011 påbegyndtes arbejdet med at udforme press room på Greenland.com, press tool kit samt samling af samtlige nyhedsbreve målrettet branchen/agenter (B2B), konsumenter (B2C) og pressen. Dette arbejde færdiggøre i første halvår af GTEs pressebilletaftale med Air Greenland udløb 31. december For 2012 er der en aftalt en mindre pressebilletaftale mellem Air Greenland og Branding Greenland primært understøttende turisme og madoplevelser. Branding Greenland sekretariatet GTE overtog i midten af 2011 sekretariatet for Branding Greenland. I den forbindelse har Departementet og GTE i fællesskab udarbejdet et forslag for en ny struktur for Branding Greenland, som har fokus på at: Arbejde med nation branding under det nationale brand 'Pioneering Nation' frem for snævert med PR Søge en bredere forankring i Grønland ved at arbejde projektorienteret med mulighed for at få flere partnere med. Arbejde inden for de seks sektorer, der er specificeret i BGs opdrag - turisme, fødevarer, rekruttering, investeringer, råstoffer og politisk branding og gerne på tværs hvor relevant. Det var en længere proces at få overført sekretariatsfunktionen til GTE, og det endelige beløb til sekretariatet overføres først i december. Dette forsinkede de forskellige projekter og tiltag en anelse, ligesom det gav anledning til uklarheder om beslutningskompetence undervejs. Dette anses dog for løst med udgangen af 2011, og der har på trods af dette været god fremdrift i de forskellige aktiviteter og projekter, såvel som etablering af sekretariatet. Branding Greenland har i 2011 haft primært fokus på to projekter: A Taste of Greenland, som kombinerer promoveringen af fødevarer og turisme i et bredt partnerskab med regionerne, virksomheder og GTE. Work in Greenland med fokus på rekruttering, der også sigter på et bredt partnerskab mellem virksomheder og det offentlige om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Grønland.

18 Visit Greenland A/S 16 Derudover havde Branding Greenland i 2011 et overgangsår, hvor også de mere traditionelle presserejser er forsat - således har der været en række journalister fra udenlandske medier i Grønland (oversigt tilsendes hvis interesse herfor). Samtidig har BG indgået en aftale med Grønlands Lufthavne om at synliggøre brandet Pioneering Nation i de største lufthavne - dette sker ved ophængning af store bannere i Kangerlussuaq og Nuuk samt senere i flere lufthavne, når GLV går i gang med et fornyelsesprojekt. Formålet er at skabe en bedre visuel ankomstoplevelse for turister og forretningsfolk. Resultater perioden juni - december 2011: Etablering af det nye BG sekretariat er sket i samarbejde med Departementet for Erhverv. Der er udarbejdet en strategi- og handleplan for sekretariatet, som er gældende for og dækker de væsentligste aktiviteter (fremsendes hvis interesse). BG overtog A Taste of Greenland projektkoordinatorrollen på programmerne, og arbejder som nævnt tidligere i årsrapporten på et Taste of Greenland-subsite til greenland.com. Hensigten er at understøtte TV serien og arbejde videre i samme brandingunivers med fokus på turisme og fødevarer. Trods serien først er endelig færdig i 2012, når Diskobugten filmes, er distributionen via TVF begyndt, og A Taste of Greenland er solgt til broadcastere i ni lande samt BBC World Endelig er det væsentligt at fremhæve, at Visit Greenland og samarbejdspartnerne ejer alle rettigheder til HD-filmmaterialet. Et materiale som har en række værdifulde anvendelsesmuligheder for de enkelte virksomheders egen markedsføring. Med udgangen af 2011 består filmarkivet af følgende: Sydgrønland: 42 timer, Østgrønland: 60 timer, Destination Arctic Circle: 90 timer og Nuuk: 90 timer. A Taste of Greenland aktiviteter i 2011: Optagelser af 4. program i Nuuk, august - yderst vellykkede optagelser Lokal outreach i Grønland med produktion af ni korte film fra optagelserne 'Bag scenen på A Taste of Greenland' offentliggjort på Sermitsiaq.gl hver dag i perioden - hertil kommer en omfattende national dækning af TV serien Promovering af Destination Arctic Circle programmet (ToG 3) med arrangementer i København i samarbejde med Det Grønlandske Hus og Grønlandsrepræsentationen. Lokal præsentation i Nuuk i samarbejde med GrønlandsBANKEN/ Erhvervsfonden. Premiere i Nuuk af Nuukprogrammet i samarbejde med Sermersooq kommune og Katuaq. Formøder og etablering af arbejdsgruppe til optagelser i Diskobugten i to besøg i regionen ifbm planlægning Planlægning og etablering af sociale medier aktiviteter særligt i forhold til turisme og fødevarer med initiativerne 'Taste Tuesday' og 'Food Friday' Skitse til dedikeret hjemmeside med fokus på turisme og fødevarer + udvikling af projektplan

19 Visit Greenland A/S 17 Dialog med en række relevante interessenter i forhold til det bredere projekt Deltagelse i Fødevareinspiratorium i Sydgrønland med henblik på etablering af en food festival fra 2012 og frem i regionen Pressetur i Ilulissat for det tyske madmagasin 'Der Feinschmecker' med fokus på madoplevelser Synlighed i forbindelse med den danske ambassade i USAs store julearrangement Work in Greenland aktivitet 2011 Work in Greenland har fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til Grønland. Design af projekt og udarbejdelse af projektplan. Første seks fotosessions og interview udarbejdet til konceptmateriale. Konceptmateriale til relevante partnere udarbejdes og møder afholdes med relevante interessenter. Skitse af hjemmeside Work in Greenland udviklet sammen med udviklingsplan til denne BGs økonomi fastholdes som et selvstændigt budget (i mio. fra Selvstyret). Dertil vil der være en del medfinansiering fra relevante interessenter i forbindelse med de enkelte projekter, såvel som der vil være samarbejder med GTE, hvor dette er relevant. Ny Erhvervsfremmestruktur Naalakkersuisut vedtog i november 2011 en ny struktur for den nationale erhvervsfremmeindsats. Den nye struktur er en del af Naalakkersuisuts samlede vækstpakke, der forventes forelagt på FM2012 i form af redegørelser og tiltag om særlovgivning med henblik på at sikre mere gunstige rammevilkår for erhvervsudvikling i Grønland, Det strategiske mål med forslaget er at skabe en enklere, mere tidssvarende og effektiv struktur for den nationale erhvervsfremmeindsats. I redegørelsen om den regionale udviklingsstrategi vurderes det således, at der er behov for en mere fokuseret erhvervsfremmeindsats i forhold til væksterhvervene, råstoffer, energiintensiv industri, og turisme. Den nye struktur vil imødekomme dette behov, og skal medvirke til at sikre grønlandsk forankring af og øget involvering af lokal arbejdskraft i de nye væksterhverv.

20 Visit Greenland A/S 18 Den nye nationale erhvervsfremmeindsats organiseres omkring en firstrenget struktur: Departement Erhverv & Arbejdsmarked Visit Greenland A/S Visit Greenland A/S ISCO A/S Greenland Business Greenland Venture Council A/S A/S Storskala og råstof Rådgivning og sparring Med henblik på en yderligere fokusering og optimering af turismefremmeindsatsen og udviklingen af de kreative erhverv, ønskede Naalakkersuisut at GTE s kerneopgaver blev målrettet denne indsats. Grønlands Turist- og Erhvervsråd ændrede navn til Visit Greenland A/S ved en ekstraordinær generalforsamlingen i januar 2012 og selskabet beskæftiger sig herefter udelukkende med turisme, branding og oplevelseserhverv. Visit Greenlands overordnede formål vil fremover være at fungere som det nationale videnscenter for fremme og udvikling af turisme- og oplevelseserhverv, samt at markedsføre Grønland og de regionale turismetiltag internationalt i samarbejde med de enkelte regioner. Selskabet fokuserer således både på nationalt/regionalt arbejde (udvikling), og internationalt rettede opgaver såsom salg og markedsføring, branding. Departementet for Erhverv- og Arbejdsmarked er i skrivende stund ved at lægge sidste hånd på den kommende nationale strategi for turisme og oplevelseserhverv, , som vil ligge til grund for de kommende år handleplaner for Visit Greenland. Også på turismeområdet søges et stadigt større engagement fra det private erhvervsliv. Ny National Turismestrategi I august 2011 påbegyndte Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked arbejdet med den Nationale Turismestrategi for perioden , og arbejdet forventes færdig ultimo marts GTE blev inddraget i en arbejdsgruppe nedsat af Departementet for Erhverv, og bidrog med forslag til disposition, vækstmål, indhold samt forslag til fem kritiske udfordringer som der bør fokuseres på i strategiperioden. Disse udfordringer er overlappende med Visit Greenland s 5 Must Win Battles uden at være identiske.

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere