Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2011 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Visit Greenland A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 34

3 Visit Greenland A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab Visit Greenland A/S Reg.nr GER Hjemstedskommune: Sermersooq Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Karin Egede, formand Ole Andersen Anette Lings Salik Hard Direktion Anders Stenbakken Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 Visit Greenland A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 forvisit Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 10. februar 2012 Direktion Anders Stenbakken direktør Bestyrelse Karin Egede Ole Andersen Anette Lings Salik Hard formand

5 Visit Greenland A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Visit Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Visit Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 10. februar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Jansen statsautoriseret revisor

6 Visit Greenland A/S 4 Ledelsesberetning Status på Grønlands turismeerhverv Faktaboks turismen Kilde Turistindtægter total i kr 334 mio - Grønlands Statistik, nationalregnskabet Turismens andel af Grønlands 10% - Erhvervsdepartementet valutaindtjening* Flyturister via Danmark** GLV, Grønlands Statistik Flyturister via Island** Air Iceland, Visit Greenland Flyturister totalt*** Krydstogtspassagerer Skattestyrelsen Antal skibe RALA, BWS, Visit Greenland Passagerafgifter i kr 15,9 mio 15,7 mio Skattestyrelsen *: Eksklusiv bloktilskud **: Estimerede tal ***: Inklusiv endagsturister Turismen i Grønland er et betydningsfuldt erhverv, der ifølge en beregning fra Grønlands Statistik omsætter for min. 334 mio. kr. (Kilde: Grønlands Statistik; Turismebalance 2011), hvilket udgør 10% af Grønlands samlede valutaindtjening, når der ses bort fra bloktilskuddet. Der er herudover en betydelig indenlandsk turisme i Grønland, primært i form af møder og konferencer. Da denne turisme ikke bidrager med øgede valutaindtægter til landet og af samme grund ikke er fokus for den offentlige turismeindsats, omhandler det følgende kun udefrakommende turister til Grønland. Antallet af turister kendes ikke præcist, men estimeres som andele af de samlede udenrigspassagerer fra hhv. Danmark og Island. GLV oplyser, at der i 2011 var personer, der rejste til en udenlandsk lufthavn fra Grønland mod i En beskeden vækst på 1%. Baseret på tal fra de islandske flyvninger og estimater for turismens procentvise andel af de samlede passagerer kan nedenstående beregnes.

7 Visit Greenland A/S 5 For Danmarksruterne estimerer Grønlands Statistik, at 48,5% af det samlede antal passagerer er turister. I 2010 var der ca og i 2011 ca passagerer. Estimeret giver det hhv. ca turister i 2010 og turister i En nedgang på 7%. For Islandsflyvningerne vurderer Visit Greenland på baggrund af forespørgsler hos aktørerne, at andelen af turister er forskellig for de enkelte ruter; Kulusuk 75%, Narsarsuaq 75%, Nuuk 25%, Ilulissat 50% og Nerlerit Inaat 15%. Det svarede til, at flyturister i 2010 og at flyturister i 2011 ankom til Grønland fra Island. En vækst på 18%. Heraf anslås det, at ca af disse er endagsturister til Kulusuk. Samlet estimeres det således, at der i 2011 kom ca landbaserede turister til Grønland mod ca i En stigning på 2% på landbaserede turister. En stigning, der alene skyldes væksten på ruterne til Island. Hertil kommer et stabilt tal på ca endagsturister hvert år. Krydstogtsturismen nåede i 2010 op over passagerer til Grønland, hvilket bidrog med 15,9 mio. kr. i afgifter til landskassen. Antallet af passagerer er dermed næsten fordoblet fra I 2011 faldt antallet dog til lige under , og tallene for 2012 og 2013 tyder på, at udviklingen foreløbigt er stagnerende. Der findes ikke tilgængelige tal for beskæftigelsen inden for turismen, da nationalregnskabet i den nuværende form ikke viser turismen som isoleret sektor. For viser tal fra regionerne en vækst i antal overnatninger i Qaasuitsup Kommunea og Kommune Kujalleq, mens der har været en tilbagegang i Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia. Samtlige regioner har i perioden oplevet vækst på krydstogtsturismen, særligt stor i Vest- og Nordgrønland. Der er endnu ikke tal for 2011, men en halvanden procents nedgang i antallet af krydstogtspassagerer 2 formodes at betyde en mindre tilbagegang, særlig i Sydvest Grønland. 1 Total antal udenrigspax korrigeret for olieflyvninger var i Air Iceland oplyser at de fløj passagerer til Grønland. Totalen minus Air Icelands tal = Danmarksrutens total. 2 Fra pax i 2010 til i 2011

8 Visit Greenland A/S 6 Primære indsatsområder 2011 Pioneering Nation Nationbrandet Pioneering Nation blev efter i sidste halvår 2010 at have været præsenteret hos interessenter på tværs af erhvervssektorerne i Grønland tilpasset og sammenskrevet i præsentationsmaterialer BRANDING TOOLKIT I og BRANDING TOOLKIT II. Toolkit I henvendte sig bredt til erhvervslivet og havde til formål at kommunikere kernefortællingen og værdierne i brandet. Toolkit II henvendte sig med sin præsentation af de grønlandske turismesegmenter specifikt til turismeerhvervets interessenter. Pioneering Nation skal ses som den fortællermæssige ramme for synliggørelse og markedsføring af Grønland, og i 2011 har Sermersooq og Destination Arctic Circle udarbejdet regionale brands, der fremhæver de respektive regionale identiteter i en Pioneering Nation kontekst. I januar 2012 påbegyndte Sydgrønland og Destination Avanaa samme proces. Big Arctic Five For at skabe konsistens i kommunikationen og udvikle et produktfokuseret markedsføringsværktøj påbegyndtes i sidste halvår 2011en kreativ konceptudvikling af Pioneering Nation. Formålet er at lave en overordnet kreativ fortolkning af vores brand, som kan skaleres op og ned alt efter det segment, vi henvender os til, og den platform vi arbejder på. For at skabe synlighed og udbrede brand-kendskab laves der med udgangspunkt i det over- ordnede kreative koncept et oplæg til en kampagne Big Arctic Five rettet mod segmentet Active Empty Nesters på det danske marked. Kampagnen lanceres i Danmark til efteråret Samarbejdspartnere på konceptudviklingen er KathArt og Matra. Samarbejdspartnere på Danmarkskampagnen er Air Greenland samt danske agenter og grønlandske operatører. Optimering af Greenland.com Det ny blev lanceret 15. marts 2011 i en dansk og engelsk sprogversion. På baggrund af en efterfølgende gennemført brugerundersøgelse arbejdede GTE med at lave en række optimeringstiltag på sitet særligt med henblik på at øge brugervenlighed og synlighed. Dette betød bl.a. en optimering af by- og regionssektionen for at gøre det lettere for brugerne at finde re- Kilder: Grønlands Statistik; Overnatningsstatistik. Skattestyrelsen; Passagerafgiftsopgørelse 2009, 2010 og RAL; Havnelogs 2009 og 2010).

9 Visit Greenland A/S 7 levante udbydere og øge annoncernes synlighed. I dag er hver regionsforside reelt en portal til regionen, hvilket skaber et hurtigt overblik og sikrer at der bliver lettere til call-to-action. Optimeringen af greenland.com var afsluttet 1. december Der er derudover lavet en søgemaskineoptimering af websitet for at skabe øget synlighed på søgemaskiner (på udvalgte søgeord). Der arbejdes stadig i første kvartal af 2012 på at finde en serverløsning, som kan forbedre websitets hastighed samt med optimering af billedmateriale på sitet, da hastigheden har betydning for vores ranking på Google. Herudover arbejdes der med suboptimering af tekster m.m. En yderlige indsats for at forbedre synligheden er gennem online annoncering (Adwords). Gennem hele 2011 har GTE løbende annonceret på Google-søgemaskinen, der udgør ca. 15% af vores trafik til sitet. Lanceringskampagn for greenland.com Lanceringen af greenland.com blev i marts-april 2011 understøttet af en omfattende lanceringskampagne gennemført i samarbejde med Carat Danmark. Kampagnen varede fire uger og fordelte sig på online bannerannoncer, TV spots og annoncering i magasiner og aviser. Det var desværre ikke muligt at estimere kampagnens effektivitet, da leverandøren havde en lang række tekniske problemer i forhold til redirects, altså henvisninger fra andre sites. Samlet faldt besøgstallet på greenland.com i 2011 på grund af de mange tekniske fejl ved overgang til nyt site. En meget utilfredsstillende situation, som sitet først var helt igennem ved årets udgang. Som det fremgår af nedenstående data, der viser de sidste 10 måneders trafik på greenland.com, repræsenterer USA og Danmark hovedparten af de besøgende med hhv. 27,48% og 23,59%. Tyskland repræsenterer kun 3,57%, men da det er et stadigt vigtigere marked, påbegyndes en oversættelse af greenland.com til tysk til juni 2012.

10 Visit Greenland A/S 8 Annoncering på greenland.com Kontrakterne mellem annoncører og GTE blev udarbejdet i begyndelsen af november 2011og frem til 1. marts 2012 har dette genereret ca kr. i annonceindtægter. Annoncørerne kan vælge mellem en lille og en stor annoncepakke. Interesse for annoncering på greenland.com er klart større blandt grønlandske operatører end udenlandske. Pr. 1. marts 2012 er der 16 grønlandske annoncører, og 7 nye er på vej. Nøgletal for annoncer på greenland.com: Samlet antal visninger: Samlet antal klik på annonce: Samlet antal klik på hjemmeside: Annoncepakkerne og prissætningen evalueres i april 2012 med AW Media, hvorefter der foretages eventuelle tilpasninger. Online brugerundersøgelse på greenland.com GTE igangsatte 15. november en brugerundersøgelse på greenland.com til indsamling af viden om vores segmenter. De besøgende på greenland.com opfordres til at besvare en række spørgsmål,

11 Visit Greenland A/S 9 der skal gøre os klogere på, hvilke mennesker, der interesserer sig for Grønland som turistdestination med henblik på at kvalificere vores segmentbeskrivelser. Ved sin afslutning 1. marts 2012 har undersøgelsen genereret svar fra 5456 engelsksprogede og 1485 dansksprogede respondenter, hvilket er er et meget tilfredsstillende resultat og et solidt materiale for det kommende analysearbejde. Brugerundersøgelsen er del af det større Mapping Projekt, hvor der foretages minimum 45 individuelle interviews med turister på de grønlandske destinationer. Arbejdet gennemføres i samarbejde med regionerne i Der er ligeledes gennemført en online markedsanalyse for at identificere relevante medier, sociale fora og partnere på online markedet samt lære vores segmenters online adfærd og informationsbehov at kende. GTE har researchet på online markedet, herunder segmentanalyse, konkurrentanalyse samt anbefalinger til indsatser på sociale medier. Denne opsamlede viden er samlet i en internrapport til brug for vores videre arbejde på online platformene. Udvikling af subsites på greenland.com I andet halvår 2011 påbegyndte GTE at udvikle en række subsites med specifikke temaer i form af A Taste of Greenland, 99% Back Country og Cruise Greenland. Udvikling af A Taste of Greenland-sektionen på Greenland.com fremhæver Grønlands råvarer og madoplevelser (samt indirekte turistprodukter) for de forskellige regioner. Serien får sit eget subsite, og der tilføjes information som Bag om scenen (video og blog), hvor man kan købe eller opleve maden i Grønland samt muligheden for at dele opskrifter, erfaringer m.m. med andre brugere. Lancering: april Der udvikles ligeledes et Extreme Adventure site, 99% Back Country der som et subsite til greenland.com iscenesætter de helt store grønlandske rejseeventyr i et extreme adventure univers. Sitet har til formål at gøre de grønlandske extreme adventures mere synlige og tilgængelige for entusiaster overalt i verden. Et lige så vigtigt formål er, at subsitet virker inspirerende for specielt active empty nester-segmentet, med henblik på at lede dem videre til køb af mere main stream produkter på greenland.com. Subsitet er i korte træk beskrevet som en blog med indlæg fra korte statusupdateringer til længere features samt praktisk information om ekspeditioner i Grønland. Der satses fortsat på et samarbejde med udvalgte ambassadører, real-time ekspeditions updates via GPS/Spot Connect og en høj grad af videoindhold. Lancering: april Cruisegreenland.gl blev opbygget i 2011 og er et nyt B2B-site målrettet rederier. På forsiden fremgår alle planlagte anløb i en given by i god tid på forhånd. Formålet er, at få fordelt anløbene lidt bedre og undgå, at rederierne vælger at tage til samme byer på de samme datoer eller tidspunkter. Sitet

12 Visit Greenland A/S 10 afløser den velkendte og ressourcekrævende Cruise Greenland-manual. Lanceret: 20. februar markedsføring GTEs permission-marketing fik i sommeren 2011 udvidet modtagerlisten, der nu tæller i alt ca adresser fordelt på 3 sprogversioner af nyhedsbrevet; dansk, tysk og engelsk. Åbningsraterne for nyhedsbreve (juni-oktober) er gennemsnitligt 10% (åbner en), hvoraf gennemsnitligt 25% er aktive læsere (klikker sig videre til en artikel eller side på greenland.com eller Facebook). Åbningsraterne er tilfredsstillende, men efterlader plads til forbedring. Der er udarbejdet en redaktionsplan for 2012 til brug for en koordineret indsats med web, socialmedia og skribenter. Redaktionsplanen for 2012 er evalueret med udvalgte agenter, og der er etableret et samarbejde, hvori der deles redaktionsplaner for nyhedsbreve. Fremadrettet for 2013 vil redaktionsplanerne blive udarbejdet med regionerne, hvorefter agenterne høres. Sociale medier I 2011 oprettede GTE profiler på fire af de mest betydningsfulde sociale medier: Facook.com/ilovegreenland, Twitter.com/ilovegreenland, Flickr.com/ilovegreenland samt Youtube.com/ilovegreenland. På nuværende tidspunkt er Facebook GTEs primært sociale medie, da FB har mere end 800 millioner brugere, og vi har identificeret, at vores segmenter er tilbøjelige til at bruge FB. GTE post'ede i 2011 mellem tre og fem posts per uge, og indholdet følger i grove træk den overordnede redaktionsplan for hele online indsatsen. Twitter anvendes også, og havde ved udgangen af 2011 knap followers, og tilslutningen er stigende. Posts på Twitter er for det meste en kort version af de samme post s som lægges på FB. Dette følger 'best practice' indenfor sociale medier. Dog tilstræbes der at tweete med en større frekvens end de tre-fem ugentlige posts på FB. Flickr og Vimeo anvendes som åbne foto- og filmgallerier. Med åbent menes at film og fotos er til fri download og kan anvendes under en licens, der giver brugerne næsten ubegrænset brugsret. GTE har fra sidste kvartal af 2010 og gennem hele 2011 lagt over 3000 frikøbte fotos ud til brugerne. GTE arbejder kontinuerligt med at udvide fotodatabasen, specielt er der fokus på at fotograferet grønlandske rejseoplevelser med active empty nesters i fokus. Youtube anvendes også som videogalleri og som 'feeder' af videoer ind på greenland.com og Facebook. GTE publicerer kun højkvalitets videoer i HD. I 2011 blev der uploadet 50 videoer i forskellige længeder, typisk mellem 60 sekunder og 5 minutter. GTE vil kontinuerligt producere videoer med de motiver og aktiviteter, som vi stadig mangler. GTE's Social Media (SocM) tiltag blev lanceret i juni 2011med kampagnen Social Media in The Wild med Destination Arctic Circle som initiativtager/projektleder og Air Greenland som samarbejdspart-

13 Visit Greenland A/S 11 ner. Kampagnen centrerede sig om 6 korte videoer med heliskiguide Arne Hardenberg og Stefan Gimpl (tidligere verdensmester i snowboard) på en rejse rundt i DAC. Formålet med kampagnen var at undersøge hvilken effekt en SocM video-kampagne uden betalt annoncering og offline- annoncer kan generere af interesse på SocM og trafik til hoved-websites (greenland.com, arcticcircle.gl og airgreenland.com). Kampagnen var en relativt stor succes, hvad angik produktion af indhold, men Social Media in The Wild havde reelt ikke en mærkbar effekt på interessen for Grønland. Social Media in The Wild blev evalueret i oktober af Destination Arctic Circle og GTE, og konklusionen blev, at skal der skabes en effekt af indsatsen på sociale medier, er et samarbejde på tværs af regionerne helt afgørende. Alene er det ikke muligt at skabe et tilstrækkeligt stort forum. Sammen med DAC indkaldtes regioncheferne til et regionalt fællesmøde i februar 2012 med overskriften Mere for Mindre. På dette møde som fremadrettet afholdes to gange årligt besluttedes det at gøre det muligt for de regionale turismeansvarlige at poste på I Love Greenland samt at få redaktionel adgang til de regionale portaler på greenland.com. Formålet er at bruge flere ressourcer på at skabe bedre indhold og efterfølgende poste det på større fælles online platforme. Business to Business To lande spiller en afgørende rolle for udviklingsmuligheder af det grønlandske turisterhverv, nemlig Danmark og Island. Danmark og dets nabolande er stadig det største marked for Vestgrønland, som både skal fastholdes og udvikles. Det er også det marked, hvor GTE har det største kendskab til målgruppernes præferencer samt en række etablerede samarbejder med turismeaktører. I juni 2011 oprettede GTE en relationship management-stilling i København varetaget af en allerede ansat. Formålet er at øge dialogen og skabe flere samarbejdsflader med de danske operatører. GTE påbegyndte i september de første af faste, tilbagevendende individuelle møder med en række danske aktører. Som en del af sit arbejdsfelt varetager Relationship Manageren redaktørfunktionen af et B-2-B nyhedsbrev, som orientere om GTEs arbejde. GTE har grundet det gode kendskab til det danske marked valgt at lancere og teste Big Arctic Five kampagnen, der specifikt henvender sig til målgruppen active empty nesters. Største samarbejdspartner er Air Greenland, men GTE inddrager herudover interessenter bredt. Island repræsenterer i sig selv ikke et betydende marked, men landets turismeaktører samt lufthavnene Reykjavik og Keflavik er blevet stadig vigtigere brikker for udviklingen af turismen i Grønland. I relation til Grønland fungerer Island i dag både som hub for turister, der har valgt Grønland som rej-

14 Visit Greenland A/S 12 semål, og som et selvstændig rejsemål med Grønland som ad on. For at supportere og udvikle dette forhold udarbejdede GTE i sommeren 2011 en ramme for Island/Grønland B-2-B-workshops, henvendt til islandske agenter/turoperatører og grønlandske operatører. De islandske operatører har et omfattende netværk af rejseagenter, som allerede sælger Islandsprodukter, og for hvem det også er kommercielt interessant også at tilbyde Grønland enten i kombination med Island eller udelukkende Grønland. Formatet for disse workshops er to dage, hvor der stilles skarpt på en enkelt grønlandsk destination og de oplevelsesprodukter, der tilbydes der. GTEs rolle er være vært samt at facilitere rammerne for denne netværksopbygning og nye partnerskaber. I første uge af september arrangerede GTE en studietur for otte islandske agenter til Sydgrønland i samarbejde med Air Iceland, Kommune Kujalleq og sydgrønlandske operatører. Flere islandske turoperatører har i mange år arbejdet med Østgrønland, men har kun meget lidt eller intet kendskab til Sydgrønland. Studieturen blev fulgt op af et efterfølgende møde mellem de islandske agenter og sydgrønlandske operatører på VNTM på Færøerne. I november afholdt GTE den første workshop Connecting Iceland Greenland for islandske og sydgrønlandske turismeinteressenter i Reykjavik. 12 islandske agenter/operatører mødes i et b-2-b forum med fire sydgrønlandske operatører. Desuden deltog Air Iceland, GLV, og ISAVIA (Islands Lufthavnsvæsen) GTE skal stadigt deltage i større messer, men færre end tidligere og i stedet vægte arbejdet i de små fora, hvor vi sammensætter deltagere med fælles kommercielle interesser i en given region eller udvalgte segmenter. Tanken er at facilitere mindre workshops, hvor vi har væsentlig mere tid til grundigt at kunne behandle specifikke udfordringer og muligheder i et udvalgt marked. Mindre workshop med mere tid giver ligeledes deltagerne en værdifuld mulighed for længere en-til-en dialoger med hinanden med henblik på at afdække samarbejdsflader. Konkret har workshoppen genereret tre nye samarbejdspartnere mellem Island og Sydgrønland. GTE afholdt i samme perioden møder med hhv. Air Iceland, ISAVIA/GLV, Promote Iceland, Iceland Air og Islands Statistik. GTE indgik efterfølgende en mindre billetaftale med Air Iceland om 20 agentbilletter mellem Reykjavik og Grønland med henblik på at kunne understøtte samarbejdet mellem islandske og grønlandske turismeinteressenter. Næste Connecting Iceland Greenland workshop er aftalt med Sermersooq Erhvervsråd og planlægges til maj 2012, hvor fokus er på hhv. Østgrønland og det urbane Grønland, Nuuk.

15 Visit Greenland A/S 13 Regionale mødeaktiviteter: Sydgrønland Maj: Præsentation af segmenter September: Famtrip for islandske agenter. Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk Februar til august: A Taste of Greenland forberedelser i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og relevante virksomheder. August: Optagelser af A Taste of Greenland. Destination East Greenland: Efterårsmøde udskydes til marts Destination Aavanaa: Juni: A Taste of Greenland projektet præsenteres med henblik på optagelser i Destination Arctic Circle: Januar - Marts: Forberedelse af A Taste of Greenland, optages i marts/april. April: Maniitsoq vedr. moskusforvaltning i Kangerlussuaq Maj: Sisimiut ifm. møder med turist- og fangererhvervet vedr. moskusforvaltning i Kangerlussuaq November: Kangerlussuaq, forvaltningsplansmøde om brugen af området. Oktober/November: DAC og GTE rundrejse m. individuelle aktørmøder. Messedeltagelse 2011 Deltagelse i messer og lignende aktiviteter er bevidst begrænset i 2011 til deltagelse i de absolut vigtigste. I 2011 deltog GTE i følgende messer og roadshows: Midatlantic, landbaseret turisme active empty nesters Seatrade Miamo, Cruise ITB, landbaseret turisme, active empty nesters Road show Californien, landbaseret turisme, active empty nesters Seatrade Europe VestNorden Travel Mart, landbaseret turisme, active empty nesters Adventure World Travel Summit - landbaseret turisme, active empty nesters /young Adventures GTE sidder nu i Advisory Committee for ATWS 2012, hvilket giver en betydelig synlighed til Grønland, samt konkret indflydelse på indholdet af næste summit.

16 Visit Greenland A/S 14 Cruise indsatser På cruiseområdet har GTE ligeledes haft fokus på B-2-B-indsatsen ikke mindst gennem en målrettet messe- og mødedeltagelse. GTE deltog som vanligt på Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) årsmøde i Oslo og holdt et oplæg omkring cruisesæsonen Rejsebekendtgørelsen blev også introduceret over for rederierne fra AECO af Natur og Miljø Departementet, og initiativet blev indledningsvist diskuteret med GTE med henblik på at klarlægge konsekvenserne for erhvervet i ind- såvel som i udland. Som resultat af årsmødet blev der taget initiativ til undersøgelse af tilfredsheden med de grønlandske byer samt skabt gode kontakter til Silversea Cruises, der forventes at vende stærkt tilbage til (Vest)Grønland i 2013 samt til Aurora Expeditions fra Australien, der dog fortsat mest er interesseret i Expedition Cruises i Østgrønland. Rejsebekendtgørelsen forventes ikke at forvolde rederierne større problemer, så længe Departementet løfter administrationsopgaven som lovet, eksempelvis med hensyn til en tilfredsstillende sagsbehandlingstid. September bød på Seatrade Europe i Hamborg, hvor Qaqortoq Tourist Service, Destination Avannaa, WOG, WOGAC, Tupilak Travel og RAL deltog udover GTE. Famtrip overvejes til 2012 som resultat af messen. Oceanwide Expeditions overvejer at lave mere på Vestkysten, oplyste de, end de hidtil har gjort (opererer normalt mestendels på østkysten). I uge 41 i oktober deltog GTE i en cruise-begivenhed arrangeret af vores CiNA-partner i St. John's, New Foundland, under overskriften Exploration Cruise Forum, hvor flere amerikanske rederier deltog. Formålet var dels networking med disse, og opsamling med St. John's omkring det videre CiNAsamarbejde for de(t) kommende år, som gerne skulle føre til øget bevidsthed og kendskab blandt rederier omkring destinationerne i Nordatlanten. En ny hjemmeside for CiNA er således foreløbigt under udarbejdelse med 1/5 input fra GTE. Status: To (vigtige) nye kontakter fra Saga Cruises og fra RCCL kom i hus vigtige fordi ingen af rederierne i øjeblikket sejler til Grønland. Begge vil blive bearbejdet med itinerary-forslag og kontaktskabelse primo Presse I lighed med tidligere år samarbejdede GTE i 2011 med Branding Greenland og Air Greenland om presserejser. Som tidligere støttede og understøttede presseafdelingen klassiske rejsejournalister til emner så som Arctic Circle Race, vandreferie og klassiske rejsemål i Grønland. Yderligere supporterede afdelingen det nye brand om Pioneering nation. Det medførte blandt andet dækning af områder så som Naalakkersuisut, det moderne Grønland, gourmet-ophold, CSR, tidens musik og kunstnere. I 2. halvår tildeltes støtte til presserejser ud fra et værdi for pengene -koncept, der især støttede freelancejournalister med mange og varierede medier inden for GTE s og Branding Greenland s interesseområder.

17 Visit Greenland A/S 15 GTE s besparelser påvirkede pressearbejdet hårdt. Ultimo 1. halvår blev pressestillingen omstruktureret fra en fuldtidsstilling til en to femtedels-stilling lagt ind under økonomichefen. Det medførte en logisk nedgang i presseaktiviteten. Nedprioriteringen skete alene ud fra en prioritering af den indskrænkede økonomi. I 2011 påbegyndtes arbejdet med at udforme press room på Greenland.com, press tool kit samt samling af samtlige nyhedsbreve målrettet branchen/agenter (B2B), konsumenter (B2C) og pressen. Dette arbejde færdiggøre i første halvår af GTEs pressebilletaftale med Air Greenland udløb 31. december For 2012 er der en aftalt en mindre pressebilletaftale mellem Air Greenland og Branding Greenland primært understøttende turisme og madoplevelser. Branding Greenland sekretariatet GTE overtog i midten af 2011 sekretariatet for Branding Greenland. I den forbindelse har Departementet og GTE i fællesskab udarbejdet et forslag for en ny struktur for Branding Greenland, som har fokus på at: Arbejde med nation branding under det nationale brand 'Pioneering Nation' frem for snævert med PR Søge en bredere forankring i Grønland ved at arbejde projektorienteret med mulighed for at få flere partnere med. Arbejde inden for de seks sektorer, der er specificeret i BGs opdrag - turisme, fødevarer, rekruttering, investeringer, råstoffer og politisk branding og gerne på tværs hvor relevant. Det var en længere proces at få overført sekretariatsfunktionen til GTE, og det endelige beløb til sekretariatet overføres først i december. Dette forsinkede de forskellige projekter og tiltag en anelse, ligesom det gav anledning til uklarheder om beslutningskompetence undervejs. Dette anses dog for løst med udgangen af 2011, og der har på trods af dette været god fremdrift i de forskellige aktiviteter og projekter, såvel som etablering af sekretariatet. Branding Greenland har i 2011 haft primært fokus på to projekter: A Taste of Greenland, som kombinerer promoveringen af fødevarer og turisme i et bredt partnerskab med regionerne, virksomheder og GTE. Work in Greenland med fokus på rekruttering, der også sigter på et bredt partnerskab mellem virksomheder og det offentlige om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Grønland.

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075

Læs mere

Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S 203.075. Årsrapport 2013

Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S 203.075. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S 203.075

Læs mere

Årsrapport 2013. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland

Årsrapport 2013. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Årsrapport 2013 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (mio. kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 Omsætning 1.112,9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Perspektiver Forcas serviceydelser flere muligheder for samarbejde 10 FSP Pension foranalyse, aftale og implementering 12 Nye

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 årsrapport Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks 1019 3911 Sisimiut Tlf. 86 40 86 Fax 86 47 73 sisimiut@brugseni.gl Maniitsoq Postboks 148 3912 Maniitsoq Tlf. 81 33

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87 CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland

Årsrapport 2012. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Årsrapport 2012 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Koncernens hoved- og nøgletal (mio. kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Omsætning 1.152,1

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 ÅRSRAPPORT 2012 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning........................... 3 Den uafhængige revisors erklæringer........... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger.........................

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport

Læs mere