semester. Sprog og sprogbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug"

Transkript

1 10.2 Engelsk Fagets identitet Kernen i linjefaget engelsk er sprog, tekster, kultur, sprogtilegnelse og sprogundervisning i et fremmedsprogligt perspektiv. Linjefaget engelsk kvalificerer til varetagelse af undervisning i engelsk, og faget sigter således mod at sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i engelsk. et er, at den studerende opnår kompetence til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i engelsk, herunder at kunne vurdere forskellige undervisningsmetoders fordele og ulemper samt kunne begrunde valg og fravalg af metoder med baggrund i et specifikt emne og klassetrin og udarbejde et specifikt undervisningsforløb, der tilgodeser elevers med- og selvbestemmelse at kunne sætte sig ind i forskning inden for fremmedsprogstilegnelse og fremmedsprogspædagogik med henblik på at deltage i fagets udvikling i folkeskolen at kunne fortolke og anvende resultater af forsknings- og udviklingsarbejde med relevans for faget engelsk i egen undervisning. at kunne reflektere over egen faglighed og praksis ud fra såvel fagteoretisk viden som praksiserfaring at arbejde med elevers sprogfærdighed, herunder skal den studerende: i. opnå viden om sprogtilegnelse, sprog og sprogproduktion ii. opnå færdighed i at beskrive og analysere sprog, herunder afdække, vurdere og karakterisere elevernes forudsætninger samt analysere elevernes intersprog iii. opnå færdighed i at afdække, vurdere og karakterisere sproglige data med afsæt i et kommunikativt, interaktivt sprogsyn og på basis af relevante læringsteorier med henblik på den enkelte elevs sproglige udvikling Med henblik på at opnå de overordnede kompetencer, må den studerende erhverve sig følgende sproglige kompetencer: skal uden vanskeligheder kunne forstå standardengelsk og følge forløbet i længere samtaler. Endvidere skal den studerende kunne forstå og følge med i aktualitetsprogrammer samt forstå og følge med i film, hvor der ikke tales udpræget dialekt. skal kunne følge argumentationsgangen i et fagligt foredrag på engelsk og kunne læse engelsksprogede, fagrelevante, forskningsbaserede artikler. skal uden problemer kunne læse artikler om aktuelle emner samt forskellige former for skønlitteratur på engelsk skal kunne tale et naturligt, flydende engelsk uden meningsforstyrrende grammatiske fejl og være i stand til at udtrykke sig spontant. skal kunne bruge sproget fleksibelt både socialt og professionelt, herunder være i stand til præcist at udtrykke ideer og meninger. skal kunne lave en klar, velstruktureret, velargumenteret og afrundet mundtlig præsentation på engelsk af et fagrelevant emne. skal kunne skrive en sammenhængende og velstruktureret tekst med en klar argumentationsgang og en konklusion og uden meningsforstyrrende grammatiske fejl.

2 Indhold Fagdidaktik Fagdidaktikken står centralt i linjefaget engelsk. Fagdidaktiske overvejelser er således indeholdt i alle linjefagets moduler, f. eks. i teorier om sprog og sprogtilegnelse, undervisningsmetoder, vurdering af undervisningsmaterialer, tilrettelæggelse af praktikperioder m.m. Der arbejdes derfor gennemgående med begrundelser for valg af mål, indhold, undervisnings- og arbejdsformer og evaluering i tæt samarbejde med praksis og i relation til elevernes forudsætninger og potentialer. Fagdidaktik i faget engelsk omhandler: Faget engelsk i folkeskolen: organisering, mål, indhold og arbejdsformer Teori og forskning til refleksion over og udvikling af (egen) praksis Teorier om og forskning inden for fremmedsprogstilegnelse. Herunder viden om forholdet mellem modersmål og fremmedsprog Skriftlig og mundtlig formidling af engelskfagets stof og undervisningsområder, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen Kommunikativ kompetence, herunder kommunikationsstrategier, grammatisk kompetence og ordforrådstilegnelse Aktivitetstyper og organiserings- og arbejdsformer, der udvikler sprog- og kommunikationsfærdigheder, motivation for faget og selvstændig læring Lærerens rolle som sproglig vejleder Progression i undervisningen, undervisningsdifferentiering og løbende evaluering med henblik på at fremme elevernes videre læring Analyse, vurdering, udarbejdelse og anvendelse af undervisningsmaterialer, herunder inddragelse af it og multimodale hjælpemidler Pædagogiske og psykologiske forskningsmetoder, så der kan reflekteres kritisk over tekster baseret på videnskabelige empiriske undersøgelser Arbejde med kvantitative og kvalitative metoder til at udføre mindre undersøgelser Udarbejdelse af spørgeskemaer til brug ved indsamling af empiri Analyse af indsamlet empiri Sprog, sprogbrug Der arbejdes bevidst med den studerendes egen sprogfærdighed og metasproglige refleksion, så den studerende kan udvikle kompetencer som sprogmodel og sproglig vejleder. Indholdet er: Grammatik, semantik, fonetik, ordforråd, ortografi, pragmatik samt kommunikativ kompetence Det engelske sprogs opbygning og anvendelse med henblik på arbejdet med egen mundtlig og skriftlig sprogfærdighed beskrivelse, analyse og vurdering af elevsprog (intersprog) tematisk, litterært og sprogligt tekstarbejde med autentiske tekster Hjælpemidler i sprogundervisningen, herunder hvordan it kan kvalificere tilegnelsesprocessen inden for mundtlig og skriftlig sprogproduktion

3 Litteratur og medier Indholdet er: Beskrivelse og analyse af et varieret udvalg af tekster, herunder lyd og billeder med henblik på bevidstgørelse om sprogbrug, genre, stillag og tekstopbygning. Kendskab til et bredt udvalg af teksttyper, herunder også film, elektroniske tekster, billeder og lydfiler Kendskab til tekstanalyse og tekstfortolkning Læsning af tekster på engelsk af universel og global karakter Kriterier for valg af tekster, herunder også film, billeder og elektroniske tekster, til undervisningsbrug Udvælgelse og bearbejdning af materiale fra medierne til brug i engelskundervisningen og i relation hertil brug af forskellige arbejdsmetoder og it-færdigheder. Kultur- og samfundsforhold Indholdet er: Viden om de engelsktalende landes kultur og samfundsforhold Arbejdet med kultur og samfundsforhold i engelskundervisningen Betydningen af egen og målsprogets kultur for fremmedsprogsindlæringen Interkulturel kompetence og engelsk brugt som internationalt sprog Fagets organisering Linjefaget engelsk som fremmedsprog organiseres i 7 semestre, som hver indeholder 1 eller 2 moduler indenfor fagområdet fremmedsprog. Disse tegner tilsammen fagets faglige og fagdidaktiske indhold. De 7 semestre indeholder følgende moduler: 1. Sprog og sprogbrug. Fremmedsprogstilegnelse 1 2. Fremmedsprogstilegnelse 2. Fremmedsprogspædagogik 1 3. Fremmedsprogspædagogik 2 4. Litteratur og medier. Kultur og kulturforståelse 5. Intersprog og intersprogsanalyse 6. Intersprog og intersprogsanalyse 7. Sprogpædagogiske kompetencer semester. Sprog og sprogbrug behersker det engelske sprogs syntaks, morfologi, fonetik og ortografi har kendskab til ordklasserne og deres funktion og har kendskab til reglerne for orddannelse på engelsk kan beskrive sprog spændende fra sprogets mindste dele over sætninger til længere tekststykker, mundtlige såvel som skriftlige, med brug af grammatiske begreber og termer udvikler et varieret ordforråd og får indsigt i semantiske netværk har kendskab til det engelske sprogs kommunikative, diskursive og pragmatiske elementer kan udtrykke sig skriftligt og mundtligt i henhold til de færdigheder, der beskrives under fagets overordnede kompetencemål

4 har kendskab til fagets hjælpemidler Indhold Der arbejdes indgående med alle elementer af det engelske sprogs grammatik, herunder udviklingen af et grammatisk metasprog til brug ved sprogbeskrivelse. Der arbejdes med skriftlig og mundtlig fremstilling, herunder, kommunikativ, strategisk og pragmatisk kompetence samt diskurskompetence Der arbejdes med semantiske netværk fortsat 1. semester. Fremmedsprogstilegnelse 1 har viden om teorier om tilegnelse af fremmedsprog, herunder teorier om modersmålets betydning i fremmedsprogstilegnelsen erhverver sig grundlæggende viden om intersprog og intersprogsanalyse kan analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen i engelsk kan anvende elementer fra den forskningsbaserede udvikling inden for fremmedsprogstilegnelse til systematisk refleksion over undervisningsmetoder og aktiviteter i engelskundervisningen Indhold Sprog-og læringssyn Centrale sprogvidenskabelige og forskningsbaserede teorier og modeller om fremmedsprogstilegnelse Teoriernes undervisningsmæssige implikationer Grundlæggende principper inden for intersprogsteori Praktik: Praktikken er et naturligt omdrejningspunkt for studiet. Det er vigtigt, at der indgår Der skal indgå problemstillinger, der tager udgangspunkt i de engelske fagdidaktiske områder. Linjefaget bidrager til praktikforberedelse og -efterbehandling i samarbejde med det pædagogiske fagområde. 1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 Udarbejdelse af et studieprodukt (evt. i forbindelse med observationspraktikken): Titel: Fremmedsprogstilegnelse Type: Fastsættes af underviseren Form: Fastsættes af underviseren Omfang: Fastsættes af underviseren Afleveringsfrist: Fastsættes af underviseren Respons: Fastsættes af underviseren Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt. I bedømmelsen indgår dels det sprogteoretiske og sprogpædagogiske indhold samt den mundtlige sprogfærdighed

5 Intern prøve i begyndelsen af 1. semester Titel: Grammatik og skriftlig fremstilling Type: Skriftlig opgave i 2 dele, i alt 4 timer Delprøve 1: Prøve i grammatik og sprogbeskrivelse. (60 minutter, uden Delprøve 2: Bedømmelse: Godkendelse af underviseren Respons: Efterfølgende samtale med underviseren hjælpemidler) Prøve i skriftlig fremstilling med basis i en engelsksproget, fagrelevant artikel. (3 timer (med hjælpemidler) semester. Fremmedsprogstilegnelse 2 får kendskab til kommunikative og interaktionistiske tilgange til undervisningen i engelsk får kendskab til det kommunikative kompetencebegreb får kendskab til det grammatiske kompetencebegreb kan udnytte kendskabet til det kommunikative og det grammatiske kompetencebegreb i udarbejdelsen af undervisningsplaner til brug og i tilrettelæggelse af undervisningen Kommunikativ og interaktionistisk fremmedsprogstilegnelsesteori Den grammatiske kompetences elementer Udfærdigelse af undervisningsplaner med fokus på kommunikativ og grammatisk kompetence fortsat 2. semester. Fremmedsprogspædagogik 1 har viden om fremmedsprogsdidaktik og fremmedsprogspædagogik har indsigt i undervisningsmetoder, der har relevans for undervisningen i engelsk kan demonstrere overblik over og indsigt i samspillet mellem fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og deres anvendelse i praksis kan analysere, vurdere og diskutere de rammer som undervisningen i engelsk er underlagt kan anvende teori og metode til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i engelsk kan træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger i forbindelse med egen praksis har viden om, hvordan man udvikler de kommunikative færdigheder: lytte og tale, læse og skrive Lærerens rolle som sproglig vejleder Fremmedsprogspædagogiske arbejdsformer Sprogstimulering og sprogundervisning

6 Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed Kommunikativ sprogpædagogik i et interaktionistisk perspektiv De kommunikative færdigheder: lytte og tale, læse og skrive Begynderundervisning og undervisning på ældstetrinnet Praktik: Praktikken er et naturligt omdrejningspunkt for studiet. Der skal indgå problemstillinger, der tager udgangspunkt i de engelske fagdidaktiske områder. Linjefaget bidrager til praktikforberedelse og - efterbehandling i samarbejde med det pædagogiske fagområde. 2. semesterpraktik er en praktik med fokus på tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning. Se afsnit 7.2. Praktikken foregår i klasser på mellemtrinnet. Efter praktikken udarbejdes en praktikrelateret opgave i faget, såfremt den studerende har valgt engelsk som fokusområde i emneundervisningsprojeket. Denne rapport kan således udgøre et af studierapporterne (et af studieprodukterne?). Udarbejdelse af et studieprodukt : Titel: Fremmedsprogstilegnelse og sprogpædagogik Type: Fastsættes af underviseren Form: Fastsættes af underviseren Omfang: Fastsættes af underviseren Afleveringsfrist: Fastsættes af underviseren Respons: Fastsættes af underviseren semester. Fremmedsprogspædagogik 2 : har indsigt i fremmedsprogspædagogiske tilgange til engelskundervisningen og fordyber sig teoretisk og metodisk i forskellige fremmedsprogspædagogiske aspekter kan analysere, vurdere og diskutere fremmedsprogsdidaktik og moderne fremmedsprogspædagogiske undervisningsmetoder kan demonstrere overblik over og indsigt i samspillet mellem fremmedsprogspædagogiske og teorier og metoder og deres anvendelse i praksis kan anvende teori og metode til at planlægge og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger i egen praksis. har viden om, hvordan man udvikler de kommunikative færdigheder: lytte og tale, læse og skrive har viden om elevernes aldersrelaterede behov i engelskundervisningen Tilegner sig viden om og forståelse af pædagogiske og psykologiske forskningsmetoders forskellige formål, design, dataindsamlingsmetoder, databehandling og analyse samt publikationer

7 Specifikke fremmedsprogspædagogiske tilgange, herunder æstetiske læreprocesser som forberedelse til kystpraktikken i 4. semester Analyse og vurdering af fremmedsprogspædagogiske tilgange Fremmedsprogspædagogik i et sprogtilegnelsesteoretisk perspektiv Anvendelse af forskellige sprogpædagogiske tilgange i praksis De kommunikative færdigheder: lytte og tale, læse og skrive Forskning og forskningsmetoder er, og hvordan forskningsresultater kan studeres kritisk 4.semester praktik, se afsnit 7.3 starter i 3.semester Praktikken er et naturligt omdrejningspunkt for studiet i engelsk. Der skal indgå problemstillinger, der tager udgangspunkt i de fagdidaktiske områder i engelsk. Der foregår en opdeling i før under efter praktikken: Før praktik, i 3.semester: Der aftales et eller flere områder, som søges undersøgt i relation til et planlagt undervisningsforløb. Der lægges vægt på, at de studerende reflekterer over og begrunder valg og fravalg af pædagogiske og faglige metoder og strategier. Titel: Sprogpædagogik og æstetiske læreprocesser Type: Med henblik på kystpraktikken i 4. semester udarbejdes en undervisningsplan med fokus på æstetiske læreprocesser. I forbindelse hermed skal fremmedsprogsfaglige, didaktiske og pædagogiske valg vurderes og begrundes teoretisk. Form: Individuel eller sammen med medpraktikant, mundtlig fremlæggelse på holdet Omfang: 30 minutter inklusive respons Placering: Fastsættes af underviseren Respons: Mundtlig fra underviseren og fra resten af holdet Tidspunkt: Fastsættes af underviseren semester. Litteratur og medier Der arbejdes med tekster i bred forstand, såsom skønlitteratur, sagprosa, elektroniske tekster, film, lyd mm. har viden om forskellige litterære genrer og kan belyse indholdsmæssige og udtryksmæssige sammenhænge og forskelle mellem genrerne har indsigt i litteraturteoretiske tilgange har færdighed i at analysere og fortolke et varieret udvalg af teksttyper kan udvælge og begrunde valg af tekstmateriale ud fra didaktiske og sprogpædagogiske kriterier kan anvende teorier og metoder til analyse og vurdering af forskellige teksttyper i engelskundervisningen kan anvende et bredt udvalg af teksterformer i arbejdet med grundfærdighederne: tale, lytte, læse og skrive kan bearbejde materialer fra medierne til brug i engelskundervisningen

8 Tekstteori og tekstanalyse Litterære genrer Analyse og fortolkning af fiktive tekster og forskellige former for sagprosa Litteratur i engelskfaget Teksttyper i lærebøger Analyse af film, elektroniske tekster, lydfiler mm. med henblik på brug i engelskundervisningen Sprogdidaktiske og sprogpædagogiske kriterier for udvælgelse og anvendelse af litteratur, film, elektroniske tekster og lydfiler mm. i engelskundervisningen i folkeskolen fortsat 4. semester. Kultur og kulturforståelse opnår viden om sammenhængen mellem kultur, sprog og identitet opnår viden om betydningen af egen og målsprogets kultur for fremmedsprogsindlæringen. opnår viden om kulturforståelse og interkulturel kompetence opnår viden om kultur og samfundsforhold i den engelsktalende verden Teorier om kultur sprog og identitet Teorier om kulturens betydning for fremmedsprogstilegnelsen Interkulturel kompetence Kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande Engelsk som internationalt fællessprog Titel: Litteratur og medier eller Kultur og kulturforståelse. Type: Fastsættes af underviseren Form: Fastsættes af underviseren Respons: Fastsættes af underviseren Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt 4.semester praktik, se afsnit 7.3 Praktikken er et naturligt omdrejningspunkt for studiet i engelsk. Der skal indgå problemstillinger, der tager udgangspunkt i de fagdidaktiske områder i engelsk. Der foregår en opdeling i før under efter praktikken: Før praktik, i 3.semester: Der aftales et eller flere områder, som søges undersøgt i relation til et planlagt undervisningsforløb. Der lægges vægt på, at de studerende reflekterer over og begrunder valg og fravalg af pædagogiske og faglige metoder og strategier. Under praktik: Undervisningsforløbet gennemføres, observationer foretages og data indsamles i en elektroniske logbog. Efter praktik, 4.semester: De studerende reflekterer, analyserer og perspektiverer egen praksis i den elektroniske logbog, og dette indgår i det videre arbejde i de studerenes linjefag. Diagnosticerende og innovative feltarbejder med reference til forskning kan indgå i faget.

9 semester. Intersprog og intersprogsanalyse kan foretage en systematisk sproglig analyse og vurdering af moderne skrift- og talesprog med relevans for undervisningen i engelsk har kendskab til forskning inden for informationsbearbejdning, intersprog og tilegnelse af sproglige kompetencer kan beskrive mundtligt og skriftligt elevsprog med hensyn til morfologi, syntaks, semantik, ortografi, stilleje, diskurs og pragmatik er i stand til at vejlede elever med hensyn til deres engelsksprogede udvikling Beskrivelse og analyse af det engelske sprogs opbygning og funktion, mundtligt og skriftligt Intersprogsanalyse i teori og praksis Sproglig evaluering Undervisningsdifferentiering Evalueringsmaterialer 5.semester praktik, se afsnit 7.4 Praktikken er et naturligt omdrejningspunkt for studiet i engelsk. Der skal indgå problemstillinger, der tager udgangspunkt i de fagdidaktiske områder i engelsk. Der foregår en opdeling i før under efter praktikken: Før praktik: Der aftales et eller flere områder, som søges undersøgt i relation til et planlagt undervisningsforløb. introduceres til og får øvelse i at planlægge mindre kvantitativ/kvalitativ undersøgelse. Der udarbejdes spørgeskemaer, og der introduceres til spørgeteknikker. Under praktik: Undervisningsforløbet gennemføres, observationer foretages og data indsamles, i en elektroniske logbog. Efter praktik: De studerende bearbejder og analyserer de kvantitative og kvalitative data i den elektroniske logbog, som indgår i det videre arbejde i de studerenes linjefag. Titel: Intersprogsanalyse og rollen som sproglig vejleder Type: Der udfærdiges en intersprogsanalyse af en skriftlig elevtekst eller en mundtlig fremstilling indsamlet under linjefagspraktikken. Analysen skal indeholde refleksioner over, hvordan elevens videre sproglige udvikling kan stimuleres. Respons: Skriftlig fra underviseren Afleveringsfrist: Fastsættes af underviseren semester. Sprogpædagogiske kompetencer har viden om gældende mål for engelskfaget i skolen kan analysere og vurdere læseplaner og uddannelsesplanlægning i et samfundsmæssigt perspektiv.

10 kan formidle og indgå i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller kan reflektere over praksis og anvendelse af læringsteorier og metoder på et videnskabsteoretisk grundlag kan anvende elementer fra den forskningsbaserede udvikling inden for fremmedsprogstilegnelsesteori til systematisk refleksion og dokumentation i arbejdet med elevcentreret målsætning og evaluering i en tidssvarende engelskundervisning Sammenhængen mellem generel videnskabsteori, sprogsyn, sproglæringssyn og skiftende sprogundervisningsparadigmer Sprogvidenskabelig, forskningsbaseret teori om sprogtilegnelse, sprog- og læringssyn samt fremmedsprogsdidaktiske metoder Sprogvidenskabelig, forskningsbaseret teori om målfokuseret evaluering og evalueringsmetoder Analyse, vurdering og udvikling af formidlingssituationer Elevcentreret, differentieret tilrettelæggelse og evaluering af sproglæring. Lærings- og kommunikationsstrategier i relation til centrale færdigheder og specifikt i relation til udvalgte formidlingsmæssige sider f.eks. ordtilegnelsesstrategier, læsestrategier, lytte strategier fortsat 7. semester. Læring og læremidler har kendskab til evalueringsteori, metoder og modeller med henblik på analyse af læremidler har viden om forskellige læremiddeltyper og læremiddelgenrer herunder digitale læremidler kan analysere og vurdere læremidler med henblik på undervisnings- og formidlingsopgaver kan analysere og vurdere institutionelle læremiddelkulturer med henblik på udvikling af egen undervisnings- og vejledningspraksis Egne erfaringer med vurdering og anvendelse af læremidler Videns- og læringsteori som udgangspunkt for egne overvejelser om sammenhængen mellem læring, læringsressourcer og forskellige læringskontekster Analyse og vurdering af læremidler inden for forskellige læremiddeltyper og genrer. Didaktiske overvejelser med relation til læremiddelproduktion, læremiddelvurdering og anvendelse af læremidler Analyse og vurdering af læremidler Titel: Sprogundervisning Type og form: Fastsættes af underviseren Afleveringsfrist: Fastsættes af underviseren.

11 Afsluttende skriftlig eksamen (ekstern): Titel: Skriftlig fremstilling og intersprogsanalyse Form: Skriftlig opgave i 2 dele Delprøve 1: Prøve i skriftlig fremstilling med basis i en engelsksproget, fagrelevant artikel eller en fagrelevant problemstilling. Besvarelsen skal være på engelsk. Alle hjælpemidler er tilladt. Delprøve 2: Intersprogsanalyse af skriftlig elevtekst. Besvarelsen skal være på engelsk eller dansk. Alle hjælpemidler er tilladt. Begge opgaver udleveres ved prøvens start. Forud for den individuelle prøve, vil der være gruppediskussion af en varighed på 60 minutter. Samlet prøvetid: 6 timer Bedømmelse: Karakter efter GGS-skalaen. I bedømmelsen af delprøve 1 indgår dels behandlingen af det engelskfaglige og/eller fagdidaktiske stof, dels den skriftlige sprogfærdighed. I bedømmelsen af delprøve 2 lægges der vægt på, om den studerende i intersprogsanalysen er i stand til at anvende grammatiske termer og begreber, kan afdække elevens stærke og svage grammatiske kompetencer, kan vurdere elevproduktet ud fra et funktionelt, kommunikativt sprogsyn samt kan angive præcise, teoretisk velbegrundede tiltag for elevens videre sproglige udvikling. Afsluttende mundtlig eksamen (ekstern): Form: Sagsfremstilling på baggrund af udtrukket emne Forud for eksamen trækker den studerende et emne med relation til engelskundervisning. Emnet kan være: læsning i engelskundervisningen, ordforrådstilegnelse, grammatikundervisning, kultur i engelskundervisningen mm. Prøven har form som en sagsfremstilling på engelsk på ca. 20 minutter efterfulgt af en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Den samlede eksaminationstid, inkl. votering er 45 minutter Disposition for sagsfremstillingen samt materiale medbringes til prøven. PowerPoint skal benyttes til dispositionen og visning/kommentering af materiale. Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i eksaminandens emne og materiale, som kan være elevsprogsdata, eksempler på undervisningsmateriale, undervisningsforløb, undervisningsvejledninger mm. Sagsfremstillingen skal præsentere og afgrænse det trukne emne i relation til det valgte materiale. I sagsfremstillingen lægges der vægt på sammentænkningen af emne, sprogtilegnelsesteori, (sprog)pædagogisk og sprogdidaktisk teori samt refleksion over egen praksis. Bedømmelse: Karakter efter GGS-skalaen I bedømmelsen indgår selve sagsfremstillingen samt den mundtlige sprogfærdighed.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

11.6 Kunst og arkitektur

11.6 Kunst og arkitektur 11.6 Kunst og arkitektur Fagets identitet I billedkunst defineres billeder bredt som visuelle kommunikative udtryk, og faget opererer således inden for en både historisk og samtidskunstnerisk horisont

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

8.0 Det pædagogiske fagområde Beskrivelse af fagene foregår semestervis.

8.0 Det pædagogiske fagområde Beskrivelse af fagene foregår semestervis. 8.0 Det pædagogiske fagområde Beskrivelse af fagene foregår semestervis. 8.1 1. semester 8.1.1 Introdage et med introdagene er, at den studerende introduceres til de overordnede rammer for læreruddannelsen,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere