Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015"

Transkript

1 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

2 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk investeringsstøtte Økologi og naturpleje Pleje af græs- og naturarealer Rydning og forberedelse til afgræsning Landskabs- og biotopforbedrende beplantning Rådgivning om tilskud til naturpleje Økologifremme Fastholdelses-, bæredygtigheds- og omlægningstjek Grønne ildsjæle for lokal afsætning Miljøteknologiordningen Sådan bliver du økolog Kontakt

3 Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til? Det kan du læse om i pjecen De forskellige tilskudsordninger er beskrevet i tre dele: I Danmark har vi en målsætning om at fordoble det økologiske areal frem mod Derfor giver Fødevareministeriet tilskud til at omlægge til økologi og til bedrifter, der allerede er økologiske. Denne pjece giver et overblik over de tilskud, du kan søge i Du kan også læse om, hvordan du lægger om til økologi. Størstedelen af de tilskud, du kan læse om, er en del af det nye Landdistriktsprogram. Programmet har til formål at fremme landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig forvaltning af naturressourcer, klimatiltag og udvikling i landdistrikterne. 1. I første del finder du landdistriktsstøtteordninger målrettet til økologer såvel nye som eksisterende. 2. Økologi, biodiversitet og naturpleje går på mange bedrifter hånd i hånd, og hertil kan du også få tilskud. Det kan du læse om i anden del. Ordningerne er både for nye og eksisterende økologer. 3. Den tredje del af folderen handler om ordninger, som understøtter økologer på anden vis. Der er for eksempel mulighed for at få tilskud til et fastholdelsestjek, hvis du har behov for en grundig gennemgang af mulighederne på din økologiske bedrift. Overvejer du at blive økolog, kan du fx få et omlægningstjek. På side 28 og 29 kan du læse om, hvordan du kan blive autoriseret som økologisk producent. 3

4 4

5 Økologer får automatisk den grønne støtte Som aktiv landmand kan du også få grundbetaling for dine arealer (den tidligere enkeltbetaling). Økologer får desuden automatisk den grønne støtte, som konventionelle landmænd skal opfylde tre krav for at modtage. Disse grønne krav omfatter blandt andet krav om miljøfokusområder og krav om flere afgrødekategorier på bedriften. Hold øje med vores hjemmeside På vores hjemmeside kan du holde dig opdateret om ansøgningsfrister, krav og forudsætninger for at kunne få tilskud, og hvor meget tilskud, du kan få. Der kan være flere krav, betingelser og regler end beskrevet i denne pjece. Pjecens indhold er med forbehold for senere ændringer i ordningerne. Vi vil gerne svare på dine spørgsmål. Kontaktoplysningerne finder du på side 31. Der findes langt flere generelle tilskudsordninger end dem, der er beskrevet i denne pjece. Disse kan også være relevante for økologiske landmænd afhængig af, hvilken slags bedrift du har. Læs mere på vores hjemmeside under Tilskudsguiden. Økologi i Danmark: Antal bedrifter:...ca Areal i 2013: ha Andel af det totale danske landbrugsareal:... 6,9 % Markedsandel i detailhandlen:... 8 % Landdistriktsprogrammet i 2015: Formål: fremme landbrugets konkurrenceevne bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats udvikling i landdistrikterne Fokusområder: vækst- og konkurrenceevne, økologi, natur/miljø/klima og landdistriktsudvikling. Afsat samlet beløb: ca. 1,3 mia. kr. Andel til økologi: 270 mio. kr. 5

6 Økologisk arealtilskud Kort om økologisk arealtilskud Økologisk arealtilskud består af et basistilskud og 3 tillæg i form af omlægningstillæg, tillæg for reduceret kvælstoftilførsel og frugt-/bærtillæg. 1. september og slutter den 31. august 5 år senere. Du søger økologisk arealtilskud i Fællesskemaet. Du kan i 2015 vælge, om tilsagnet skal begynde 1. september 2014 eller 1. september Vær opmærksom på, at du skal opfylde tilsagnsbetingelserne fra 1. september 2014, hvis du søger et tilsagn til økologisk arealtilskud fra denne dato. Du kan søge både økologisk arealtilskud og støtte fra grundbetalingsordningen til de samme arealer. Du skal opfylde betingelserne i alle 5 tilsagnsår. Hvis du sælger eller bortforpagter arealet, kan tilsagnet bortfalde uden krav om, at du betaler det tilskud tilbage, der allerede er udbetalt. Du kan også overføre tilsagnet til den nye ejer eller forpagter af arealet. Du kan vælge et eller flere tillæg oveni basistilskuddet. For at få tillæg skal du have basistilskud til arealet. Tilsagnsperioden er 5 år. Den begynder Reglerne for økologisk arealtilskud er ikke endeligt fastlagt, og der kan komme ændringer i betingelserne, der er beskrevet i denne folder. 6

7 Krav til basistilskuddet Det er et krav, at: din bedrift er autoriseret til økologisk jordbrug, eller du har søgt om autorisation ved tilsagnsperiodens begyndelse du driver tilsagnsarealet som aktiv landmand tilsagnsarealet er omlagt til økologi, eller omlægningen er begyndt senest ved tilsagnsperiodens begyndelse det ansøgte areal udgør et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha tilsagnsarealet opfylder kravene til at få støtte under grundbetalingsordningen du kun bruger plantebeskyttelsesmidler og gødning godkendt til økologisk jordbrug hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, må du bruge maximalt 100 kg udnyttet N/ha om året i gennemsnit på bedriftens harmoniarealer. Økologisk arealtilskud kan ikke kombineres med de fleste andre 5-årige ordninger, herunder pleje af græs- og naturarealer. Tilskudssatser Basistilskud: kr./ha/år Omlægningstillæg: kr./ha/år Frugt/bærtillæg: kr./ha/år Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: kr./ha/år Husk, ansøgningsfristen for nyt tilsagn er den 21. april Det er ikke et krav for at søge ordningen, at din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. 7

8 Tillæg under økologisk arealtilskud Krav til tillæg for reduceret kvælstoftilførsel Tillægget gives kun til arealer, der er omfattet af et 5-årigt basistilsagn om økologisk arealtilskud. Du søger tillægget fra tilsagnsperiodens begyndelse. Din bedrift skal være tilmeldt Register for Gødningsregnskab for at få dette tillæg. Krav til omlægningstillæg Du kan få tillæg til arealer, du omlægger fra konventionel til økologisk drift. Et areal skal være påbegyndt omlægning senest ved tilsagnsperiodens begyndelse, dvs. den 1. september. Du kan kun få tillæg, mens arealerne er under omlægning dog højst i 2 år efter omlægningsdatoen. Du skal være opmærksom på, at vi kun giver omlægningstillæg til arealer, hvor der også er et basistilsagn. Startdatoen skal være den samme på både basistilsagn og tillæg. Tillægget er betinget af, at bedriftens samlede, årlige gødningsforbrug højst må udgøre 60 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på bedriftsniveau. Betingelsen skal opfyldes på hele bedriften i hele den 5-årige tilsagnsperiode, uanset om du kun har en mark med tillæg. Du skal hvert år udfylde og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder samt gødningsregnskab. 8

9 Krav til at søge frugt-/bærtillæg Tillægget gives kun til arealer, der er omfattet af et basistilsagn om økologisk arealtilskud. Du kan søge om tillæg første år med basistilskud eller senere i den 5-årige tilsagnsperiode. Du får udbetalt tillægget årligt efter ansøgning. Hovedafgrøden skal opfylde krav til minimumsplantetal fastsat for den enkelte afgrøde. Arealet skal fremstå som en velplejet kultur i veldefinerede rækker og drives med henblik på en reel produktion af økologisk frugt eller bær. Det skal kunne dokumenteres enten ved en fysisk kontrol af arealet og/eller ved fremvisning af bilag. Arealet skal være tilplantet ved ansøgningsfristen i det første tilsagnsår, du søger om tillæg. Hvilke frugter og bær kan du søge tillæg til? De vigtigste arter er (minimumsplantetal er angivet): Æbler (400 planter/ha) Pærer (400 planter/ha) Sødkirsebær (400 planter/ha) Surkirsebær (300 planter/ha) Blommer (400 planter/ha) Jordbær ( planter/ha) Solbær (1.500 planter/ha) Blåbær (1.500 planter/ha) En række andre arter er også berettiget til tillæg: havtorn, tranebær, tyttebær, surbær, japansk kvæde, morbær, trækvæde, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, hyld, hasselnødder, vindrue, hyben, bærmispel, spisedruer. 9

10 Økologisk investeringsstøtte Du kan finde de tilskudsberettigede teknologier på den teknologiliste, vi offentliggør inden hver ansøgningsrunde. Du kan kun søge tilskud til de teknologier, der fremgår af teknologilisten. Hvor meget tilskud kan jeg få? Du kan få et tilskud på 40 procent af dine tilskudsberettigede udgifter. Hvad kan jeg få tilskud til? Den økologiske investeringsstøtteordning giver dig mulighed for at søge tilskud til investeringer i den nyeste teknologi inden for din produktionsgren. Det kan fx være investeringer i nye svinehytter, der kan forbedre dyrevelfærden, halmstrøningsmaskiner til stalde og mobil malkerobotteknologi. Dine samlede tilskudsberettigede investeringsudgifter skal udgøre mindst kr. Dine tilskudsberettigede udgifter kan maksimalt udgøre 5 mio. kr., hvorfor du maksimalt kan opnå et tilskud på 2 millioner kroner. Hvad er formålet med tilskuddet? Tilskuddet skal være med til at optimere den enkelte landmands produktionsforhold. Tilskuddet kan fx være med til at forbedre dyrevelfærden på din bedrift og til at øge dine udbytter. 10

11 Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Du skal enten være autoriseret økolog eller have ansøgt om økologisk autorisation for at kunne søge om tilskud. Din bedrift skal have et arbejdskraftbehov på mindst 830 timer pr. regnskabsår, opgjort efter normtimesatser, for at kunne modtage tilskud. Fakta om økologisk investeringsstøtte Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er endnu ikke fastlagt. Vi forventer en ansøgningsfrist i efteråret 2015 Puljens størrelse Der er i 2015 afsat 40 mio.kr Hvordan søger jeg? Du skal søge via et særligt ansøgningsskema i Fødevareministeriets Tast selvservice. Læs mere om økologisk investeringsstøtte i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge økologisk investeringsstøtte frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. 11

12 12

13 Økologi og naturpleje Fakta om økologer i naturpleje Økologerne er meget aktive i naturplejen af landets værdifulde græs- og naturarealer. I alt omkring hektar, eller omkring 17 % af de nuværende arealer med tilskud i Danmark, plejes med græsning eller slæt af økologer. Økologerne har derfor allerede en stærk position men de kan komme til at stå endnu stærkere. Du kan læse mere om hvordan på de næste sider. Eksempelvis kan du bruge kvierne aktivt til græsning af de ferske enge, og du kan arbejde med robuste kødkvægracer såsom Galloway eller Angus, samt afsætning af naturplejekød. udyrkede pletter. Der er gode muligheder for disse tiltag inden for den direkte arealstøtte (grundbetaling). Derudover kan du i 2015 søge tilskud til at plante levende hegn omkring dine marker, hvilket kan øge naturindholdet væsentligt. Tilskudsmuligheder På de næste sider kan du læse mere om tilskudsordninger til naturpleje og etablering af natur. Tilskuddene er især relevante for økologer, som har særlig værdifuld natur på deres ejendom. Naturen og agerjorden Den økologiske drift har en række grundlæggende krav, som fremmer naturen. Særligt forbud mod brug af pesticider fremmer de almindelige arter på dyrkningsfladen og ikke mindst i de levende hegn og markskel, som støder op til dyrkningsfladen. Mange økologer arbejder aktivt for et større naturindhold ved at udlægge insektvolde, blomsterstriber eller 13

14 Pleje af græs- og naturarealer Tilskudssatser for græsning: kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling Tilskudssatser for slæt: kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling 850 kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til naturpleje med græsning eller slæt i en særlig udpegning inden for Natura 2000 og på HNV-arealer (High Nature Value) uden for Natura Derudover kan du søge tilskud til gentegninger af eksisterende tilsagn i Natura 2000 og arealer, der indgår i et vådområdeprojekt. Hvor meget tilskud kan jeg få? Tilskudssatsen er afhængig af, om du søger grundbetaling (direkte støtte) på det samme areal. Tilskuddet kan ikke kombineres med økologisk arealtilskud. Hvad er formålet med tilskuddet? Formålet er at fremme biodiversiteten. En ekstensiv drift med afgræsning eller slæt bidrager til at skabe gode levesteder for det vilde plante- og dyreliv. På lysåbne halvkulturarealer, såsom enge, overdrev og heder, er en plejeindsats fuldstændig afgørende for naturværdien. Hvilke betingelser skal jeg opfylde? De marker, du får tilskud til, skal plejes efter tilsagnets betingelser. Hvis du har forpligtelse til afgræsning, kan du vælge mellem to hovedbetingelser. 14

15 Synligt afgræsset pr. 15. september Alle dele af arealet skal fremtræde synligt afgræsset den 15. september hvert år. Der gælder specifikke krav til vegetationshøjde, og at alle dele af arealet bærer præg af græsning. Fast græsningstryk 1. juni-1. august Det indebærer, at du skal have et bestemt antal græssende dyr på arealet gennem hele sommeren. Kravet er 1,2 storkreaturer (SK) pr. hektar for nye tilsagn, men der er mulighed for et nedsat græsningstryk, hvis den lokale naturmyndighed anbefaler det. Du kan normalt kun vælge fast græsningstryk, hvis du ikke søger grundbetaling. Hvis du har forpligtigelse til slæt Du skal tage mindst ét årligt slæt mellem den 21. juni og den 15. september. Hvordan søger jeg? Du skal søge om tilskud i Fællesskemaet inden den 21. april Tilsagnet er 5-årigt og starter den 1. september i ansøgningsåret. I 2015 er der en undtagelse for tidligere artikel 68-arealer, hvor tilsagn allerede kan starte den 1. september Vigtigste ændringer i 2015 Ekstra 600 kr./ha for græsning af naturarealer. Flere betingelser er fjernet, bl.a. krav om gødningskvoteberegning. Lempeligere sanktioner. Visuel kontrol udskydes 15 dage. Generelt fast græsningstryk nedsættes fra 1,5 til 1,2 SK/ha. Man kan komme ud af tilsagn ved salg eller bortforpagtning. Ny målretning med HNV-kort. HNV-kortet viser naturværdien HNV afgør, hvem der kan søge, og hvordan de prioriteres udenfor Natura De naturmæssigt bedste arealer prioriteres først for at opnå højeste effekt af tilskud. HNV består af 14 parametre, hvoraf 1 er økologisk drift. De arealer, som scorer højest er typisk 3 arealer, og arealer med mange særlige planter eller med truede arter. Kortet kan findes i sin helhed på Miljøportalen og i en ansøgningsudgave på Internet markkort. 15

16 Rydning og forberedelse til afgræsning Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til ikke-produktive investeringer til rydning og forberedelse til afgræsning, som fx rydning og indhegning af et naturareal. Vi giver tilskud til rydning og fjernelse af det ryddede materiale i særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning. Du kan få tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde i særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Hvor meget tilskud kan jeg få? Du kan få 100 % i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Det vil sige, at både udgifter til materiale og den entreprenør, som udfører arbejdet, er tilskudsberettigede. Herudover kan du få tilskud til efterfølgende pleje under ordningen pleje af græs- og naturarealer. Du kan læse mere om denne ordning på side 14 og 15. Du skal søge særskilt om tilskud fra denne ordning. De ansøgninger, som har fået tilskud til forberedelse til afgræsning, har førsteprioritet, fordi de ligger inden for en særlig udpegning til pleje i Natura Hvad er formålet med tilskuddet? Ordningen har til formål at sikre flere lysåbne arealer og skabe grundlag for ekstensiv pleje gennem forberedelse til afgræsning. Derudover er det formålet at skabe mere sammenhængende naturarealer, som dermed vil være mere robust og samtidigt at understøtte naturpleje. 16

17 Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Arealet, som du søger til, skal primært ligge i særligt udpegede Natura områder. Arealer, du ønsker ryddet, skal være tilgroet med træer eller buske. Investeringer i forbindelse med forberedelse af et areal til afgræsning skal kunne holde i mindst 5 år og være nødvendige for projektets gennemførelse. Hvordan søger jeg? Du søger på et særligt ansøgningsskema, som du finder på vores hjemmeside. Der forventes, at der er én ansøgningsrunde i foråret Ordningen giver tilskud til materiale og udført arbejde på et naturareal, som skal ryddes og forberedes til afgræsning. 100% dækning af udgifter 1 ansøgningsrunde Projekttilskud Kun i Natura 2000-områder Vær opmærksom på, at dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 kan være nødvendig. Læs mere om ordningen i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge Rydning og forberedelse af afgræsning frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. Du skal være opmærksom på, at du skal søge om dispensation, før du foretager rydning af et areal, som er beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, fordi rydning er en ændring i arealets tilstand. Har du spørgsmål til det, skal du kontakte din kommune. 17

18 Landskabs- og biotopforbedrende beplantning Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger. Levende hegn er sammenhængende beplantninger af træer og buske med 1-7 planterækker. Småbeplantninger er bevoksninger på mindre end 0,5 ha. Beplantningerne skal etableres på dine egne eller forpagtede arealer. Du kan få tilskud til: planter og frø undersøgelser projektering konsulentbistand løn til personale, der er beskæftiget med projektet jordbearbejdning rydning Hvor meget tilskud kan jeg få? Du kan få dækket 60 % af alle støtteberettigede projektudgifter. Hvad er formålet med tilskuddet? Formålet er at yde tilskud til landskabsog biotopforbedrende beplantninger, der i landdistrikterne kan bidrage til at: bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter bevare og fremme miljø-, natur-, klima-, kultur- og landskabsværdier etablere forbindelseslinjer i landskabet og at øge andelen af småbiotoper. Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Du skal blandt andet have de nødvendige tilladelser til at gennemføre projektet, du skal gennemføre projektet inden fristen, og projektet skal opretholdes i mindst 5 år efter den afsluttende udbetaling. Projekterne skal etableres med minimum planter. Hvordan søger jeg? Du skal søge om tilskud via et særligt skema i Fødevareministeriets Tast selv-service. Der er en ansøgningsrunde i foråret Læs mere om ordningen i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge Beplantning frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. Foreninger og sammenslutninger kan søge om støtte til et kollektivt projekt, hvis dele af ordningens formål fremgår af foreningens vedtægter. Beplantninger må ikke etableres på arealer, som ejes af offentlige institutioner mv. 18

19 Rådgivning om tilskud til naturpleje Ekstra rådgivning i 2015 Vi vil gøre en ekstra indsats for at informere både landmænd og konsulenter om de muligheder, der findes for at få tilskud til naturpleje. Formålet er at oplyse landmanden bedst muligt, når han får tilskud til naturpleje under landdistriktsprogrammet eller overvejer at ansøge om tilskud. Kom til temadage Der vil blive holdt en række temadage rundt omkring i landet, hvor deltagerne besøger forskellige typer af naturarealer. Du kan både få information om reglerne for at få tilskud og om naturpleje på forskellige typer af arealer. Et udbud vil afgøre, hvilken leverandør der skal stå for at afholde rækken af temadage rundt omkring i landet. Mere information om naturpleje Vi vil før ansøgningsrunden i 2015 udarbejde en række informationsmaterialer, som er for alle uanset om du er med til temadagene eller ej. Materialet vil omfatte faktaark om: ordningen til pleje af græs- og naturarealer fast græsningstryk HNV (High Nature Value) arealer vejledende græsningstryk for forskellige naturtyper Vi udarbejder for fjerde år i træk en folder om tilskudsordninger i Natura 2000-områder. Dertil kommer selvstændige vejledninger på de enkelte ordninger. Alle disse materialer kan du finde på vores hjemmeside. 19

20 20

21 Økologifremme Hvad er formålet med tilskuddet? Formålet er at øge vidensniveauet hos de økologiske landmænd og på den måde styrke deres konkurrenceevne. Hvad gives der tilskud til under økologifremmeordningen? Med økologifremmeordningen er der mulighed for at yde tilskud til at afholde aktiviteter, der skal medvirke til at opkvalificere deltagernes viden om økologi. Aktiviteterne skal være målrettet personer inden for jordbrugs- og fødevaresektoren, der arbejder i små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Hvordan får jeg at vide, hvilke aktiviteter for landmænd, der afholdes? Når vi har tildelt tilskud, vil dette fremgå af vores hjemmeside. Her vil du kunne se, hvem der tilbyder aktiviteter. Det er uddannelsesudbyderne selv, der oplyser, hvilke aktiviteter der afholdes og hvornår. Fakta om økologifremme Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er ikke fastlagt, men forventes i foråret 2015 Vi kan eksempelvis give tilskud til at afholde kurser, seminarer og workshops, der skal udbrede ny viden om økologi og øge deltagernes kompetencer og vidensniveau. Hvordan drager jeg som økologisk landmand fordel af økologifremmeordningen? Du kan deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter, som en uddannelsesudbyder gennemfører, men du kan ikke selv få tilskud til at deltage i fx et kursus. 21

22 Fastholdelses-, bæredygtigheds- og omlægningstjek Hvad er formålet med tilskuddet? Ved at deltage i et fastholdelsestjek kan du blive opmærksom på nye udviklingsmuligheder i økologien, og du kan få rådgivning om, hvordan din bedrift kan optimeres. Bæredygtighedstjek kan du benytte dig af, hvis du vil udvikle og forbedre din produktion i en bæredygtig og helhedsorienteret retning. Et omlægningstjek giver konventionelle landmænd mulighed for at lære mere om økologi og på den måde få flere konventionelle landmænd til at overveje at omlægge til økologi. Hvad er fastholdelses-, bæredygtigheds- og omlægningstjek? Et fastholdelsestjek består af: rådgivning til økologiske landmænd. Udarbejdelse af udviklingsscenarier, herunder konsekvensvurderinger og beregninger for udvikling af den økologiske produktion på bedriften. Ved et bæredygtighedstjek anskues: bedriften som en helhed med både miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter. Parametre, som bedriften vurderes på, er fx energi og klima, arbejdsforhold og biodiversitet. Et omlægningstjek kan bestå af: information og vejledning af konventionelle landmænd om de generelle konsekvenser ved omlægning til økologi. rådgivning til konventionelle landmænd. Udarbejdelse af omlægningsscenarier, herunder konsekvensvurderinger og beregninger for omlægning til økologi på bedriften. Omlægningstjekket skal hjælpe den konventionelle landmand til at vurdere, om hans bedrift egner sig til økologisk produktion og give landmanden en ide om, hvordan en tilværelse som økolog kunne se ud. 22

23 Hvordan kan jeg få et fastholdelsesbæredygtigheds- eller omlægningstjek? Det er Fonden for økologisk landbrug, der giver tilskud til udbydere, som har ansøgt herom. Hold øje med fondens hjemmeside for at se, hvem der har fået tilskud og vil tilbyde fastholdelsesbæredygtigheds- og omlægningstjek. Du kan ikke selv få tilskud til at deltage i tjekket. 23

24 Grønne ildsjæle for lokal afsætning Bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug tager i foråret 2015 stilling til, hvad ordningens indhold skal være i Ved ansøgningsrunden i 2015 kan der søges om tilskud til gennemførelse af projekter i perioden 1. januar 31. december Hvad giver grønne ildsjæle for lokal afsætning tilskud til? Ordningen giver støtte til projekter, der skal understøtte lokale ildsjæle, der arbejder for at fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Hvor kan jeg søge tilskud? Du kan søge tilskud hos Fonden for økologisk landbrug, der administrerer tilskudsordningen. Det betyder, at det er fondens bestyrelse, der vurderer og prioriterer projekterne. Tilskudsbeløb vil typisk ligge i størrelsesordenen kr. pr. projekt. I forbindelse med ansøgningsrunden, der blev afholdt i 2014, kunne der fx ydes tilskud til videnspredning og information om lokal økologisk produktion og afsætning, udvikling af forretningsmodeller, information om økologiske produktionsmodeller, konceptudvikling af nye lokale produkter tilpasset lokale forhold og partnerskabsdannelse mellem lokale producenter. 24

25 Hvad er formålet med tilskuddet? Tilskudsmuligheden skal sikre, at flere får mulighed for at bidrage til en lokal grøn vækst og dermed øge produktion, afsætning og viden om lokale, økologiske fødevarer. Dette kan medvirke til udvikling af nye bæredygtige fødevarer og til at forbedre den økologiske produktion. Fakta om grønne ildsjæle Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er ikke fastlagt, men forventes i andet halvår af 2015 Puljens størrelse Der er afsat 3 mio.kr. En øget afsætning af lokale fødevarer kan være en katalysator ikke blot for økologien, men også for vækst i lokalområdet. Hvem kan søge? Du kan som økologisk landmand søge tilskud fra puljen. Tilskuddet kan også søges af foreninger, organisationer, offentlige institutioner, netværk og andre juridiske enheder. Hvordan søger jeg tilskud? Du kan finde information om ansøgningsprocedure på Fonden for økologisk landbrugs hjemmeside Her kan du også finde en vejledning om, hvordan du kan søge tilskud. 25

26 Miljøteknologiordningen Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til investeringer, som: reducerer produktionens miljø- og klimapåvirkning øger dyrevelfærden forbedrer bedriftens økonomi og konkurrenceevne. Miljøteknologi er på den måde med til at udvikle dansk landbrug og fremme den grønne omstilling. Du kan se de tilskudsberettigede teknologier på teknologilisten, som findes på vores hjemmeside (søg på miljøteknologi). Vi giver ikke tilskud til investeringer, som alene gennemføres for at efterleve gældende lovkrav. Hvor meget tilskud kan jeg få? Afhængig af projekttypen giver vi mellem 20 og 40 pct. i tilskud. Vi kan maksimum udbetale 5 mio. kr. pr. bedrift, og der skal minimum være tilskudsberettigede omkostninger for kr. Tilskudsgrænserne varierer alt efter projekttypen. Hvad er formålet med tilskuddet? Miljøteknologiordningen har til formål at styrke landbrugets bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne, mens der tages hensyn til landbrugets miljøog klimapåvirkning, dyrevelfærd, produktivitet og behov for strukturudvikling. Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Du er tilskudsberettiget under ordningen, hvis du: ønsker at investere i en af de teknologier, der fremgår af teknologilisten ejer eller forpagter en jordbrugsejendom har et arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer om året opgjort efter de normtimesatser, som du kan se i tilskudsvejledningen. Derudover skal du have en produktion, som svarer til det indsatsområde, du søger. Du kan altså ikke søge om tilskud til investeringer i din svinestald under kvægpuljen. 26

27 Hvordan søger jeg? Du skal udfylde et særligt ansøgningsskema via Fødevareministeriets Tast selvservice. Der er to ansøgningsrunder i Den første ansøgningsrunde åbner 2. marts og lukker 4. maj, den næste ansøgningsrunde åbner 4. maj og lukker 1. juli. Tilskudsmulighederne er forskellige i de to ansøgningsrunder. Første runde omfatter tilskud til staldteknologier, mens anden runde omfatter tilskud til markteknologier. Læs mere om ordningen i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge Miljøteknologi frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. Tilskudseksempler Der er tidligere givet tilskud til en række teknologier, som også kan anvendes i den økologiske produktion. Herunder kan du se eksempler på tilskudsberettigede investeringer fra tidligere ansøgningsrunder; Anlæg til varmegenindvinding Spaltegulvsskraber LED-belysning Automatisk fodring GPS-styring til traktor Ansøgningsmaterialet offentliggøres på vores hjemmeside senest en måned før åbning. 27

28 Sådan bliver du økolog Økologi > Jordbrugsbedrifter > Hvordan bliver du økolog? En del af ansøgningen om autorisation er omlægningsplanen for din bedrift. Omlægningsplanen skal attesteres af en økologikonsulent, som er godkendt af Videncentret for Landbrug, Økologi. Vi bruger attestationen som sikkerhed for, at planen er drøftet med en konsulent, der har erfaring med økologisk jordbrug og de økologiske regler. Der er i Danmark ca økologiske landmænd, der tilsammen har ha. Hvis du også vil være økologisk landmand, er der her et overblik over, hvordan du bliver økolog. Du skal søge om autorisation Hvis du gerne vil være økolog, skal du søge NaturErhvervstyrelsen om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. Autorisationen kan søges hele året uafhængigt af Fællesskemaet. Du kan hente ansøgningsskemaet og vejledning til udfyldelsen af skemaet på vores hjemmeside under fanen Tværgående > På vores hjemmeside finder du under samme fane som ovenfor anført, et link til listen over konsulenter, der kan attestere omlægningsplaner. Hvad sker der, når du søger om autorisation? Når vi har modtaget din ansøgning om autorisation, vil vi gennemføre en autorisationskontrol på din bedrift. Vi vil normalt aftale kontrollen med dig på forhånd. Du vil samtidig få at vide, hvilke papirer der skal være tilgængelige ved kontrolbesøget. Hvis betingelserne for autorisation er opfyldt, sender vi dig et autorisationsbevis med dit autorisations- 28

29 nummer. Du er først autoriseret til økologisk jordbrug, når du har modtaget dit autorisationsbevis fra os. Efterfølgende vil du få en økologikontrol på din bedrift en gang årligt. Du kan også søge om arealtilskud samtidigt Hvis du også vil søge om økologisk arealtilskud eller andre arealtilskud, skal du kombinere ansøgningsskema om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion med indberetningen til Fællesskemaet. Du kan få adgang til Fællesskemaet via Tast selv-service på vores hjemmeside. Fællesskema er åben for indberetning fra 2. februar til 21. april Bemærk, at de ikke-arealbaserede tilskudsordninger ikke kan søges via Fællesskemaet, men har særlige ansøgningsskemaer, som også kan findes i Fødevareministeriets Tast selv-service. og græsningsret på de relevante sider. Disse sider bliver således en del af din ansøgning om økologiautorisation. Alle autoriserede økologer skal hvert år indsende en indberetning af alle bedriftens arealer og husdyr. Du skal hvert år anvende Fællesskemaet til at indberette økologisk jordbrugsproduktion marker og husdyr. Hvordan finder du reglerne for økologi? Vi har samlet alle reglerne i en vejledning om økologisk produktion, der opdateres mindst én gang om året. Du kan downloade en gratis version af vejledningen fra vores hjemmeside, og du kan også bestille et trykt eksemplar for 250 kr. Vejledningen for 2015 forventes klar i løbet af januar. Hvis du tidligere har modtaget enkeltbetaling, kan du hente dit elektroniske Fællesskema med oplysningerne fra året før. Du skal opdatere dit Fællesskema med oplysningerne om din økologiske jordbrugsproduktion marker, husdyr 29

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere