Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015"

Transkript

1 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

2 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk investeringsstøtte Økologi og naturpleje Pleje af græs- og naturarealer Rydning og forberedelse til afgræsning Landskabs- og biotopforbedrende beplantning Rådgivning om tilskud til naturpleje Økologifremme Fastholdelses-, bæredygtigheds- og omlægningstjek Grønne ildsjæle for lokal afsætning Miljøteknologiordningen Sådan bliver du økolog Kontakt

3 Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til? Det kan du læse om i pjecen De forskellige tilskudsordninger er beskrevet i tre dele: I Danmark har vi en målsætning om at fordoble det økologiske areal frem mod Derfor giver Fødevareministeriet tilskud til at omlægge til økologi og til bedrifter, der allerede er økologiske. Denne pjece giver et overblik over de tilskud, du kan søge i Du kan også læse om, hvordan du lægger om til økologi. Størstedelen af de tilskud, du kan læse om, er en del af det nye Landdistriktsprogram. Programmet har til formål at fremme landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig forvaltning af naturressourcer, klimatiltag og udvikling i landdistrikterne. 1. I første del finder du landdistriktsstøtteordninger målrettet til økologer såvel nye som eksisterende. 2. Økologi, biodiversitet og naturpleje går på mange bedrifter hånd i hånd, og hertil kan du også få tilskud. Det kan du læse om i anden del. Ordningerne er både for nye og eksisterende økologer. 3. Den tredje del af folderen handler om ordninger, som understøtter økologer på anden vis. Der er for eksempel mulighed for at få tilskud til et fastholdelsestjek, hvis du har behov for en grundig gennemgang af mulighederne på din økologiske bedrift. Overvejer du at blive økolog, kan du fx få et omlægningstjek. På side 28 og 29 kan du læse om, hvordan du kan blive autoriseret som økologisk producent. 3

4 4

5 Økologer får automatisk den grønne støtte Som aktiv landmand kan du også få grundbetaling for dine arealer (den tidligere enkeltbetaling). Økologer får desuden automatisk den grønne støtte, som konventionelle landmænd skal opfylde tre krav for at modtage. Disse grønne krav omfatter blandt andet krav om miljøfokusområder og krav om flere afgrødekategorier på bedriften. Hold øje med vores hjemmeside På vores hjemmeside kan du holde dig opdateret om ansøgningsfrister, krav og forudsætninger for at kunne få tilskud, og hvor meget tilskud, du kan få. Der kan være flere krav, betingelser og regler end beskrevet i denne pjece. Pjecens indhold er med forbehold for senere ændringer i ordningerne. Vi vil gerne svare på dine spørgsmål. Kontaktoplysningerne finder du på side 31. Der findes langt flere generelle tilskudsordninger end dem, der er beskrevet i denne pjece. Disse kan også være relevante for økologiske landmænd afhængig af, hvilken slags bedrift du har. Læs mere på vores hjemmeside under Tilskudsguiden. Økologi i Danmark: Antal bedrifter:...ca Areal i 2013: ha Andel af det totale danske landbrugsareal:... 6,9 % Markedsandel i detailhandlen:... 8 % Landdistriktsprogrammet i 2015: Formål: fremme landbrugets konkurrenceevne bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats udvikling i landdistrikterne Fokusområder: vækst- og konkurrenceevne, økologi, natur/miljø/klima og landdistriktsudvikling. Afsat samlet beløb: ca. 1,3 mia. kr. Andel til økologi: 270 mio. kr. 5

6 Økologisk arealtilskud Kort om økologisk arealtilskud Økologisk arealtilskud består af et basistilskud og 3 tillæg i form af omlægningstillæg, tillæg for reduceret kvælstoftilførsel og frugt-/bærtillæg. 1. september og slutter den 31. august 5 år senere. Du søger økologisk arealtilskud i Fællesskemaet. Du kan i 2015 vælge, om tilsagnet skal begynde 1. september 2014 eller 1. september Vær opmærksom på, at du skal opfylde tilsagnsbetingelserne fra 1. september 2014, hvis du søger et tilsagn til økologisk arealtilskud fra denne dato. Du kan søge både økologisk arealtilskud og støtte fra grundbetalingsordningen til de samme arealer. Du skal opfylde betingelserne i alle 5 tilsagnsår. Hvis du sælger eller bortforpagter arealet, kan tilsagnet bortfalde uden krav om, at du betaler det tilskud tilbage, der allerede er udbetalt. Du kan også overføre tilsagnet til den nye ejer eller forpagter af arealet. Du kan vælge et eller flere tillæg oveni basistilskuddet. For at få tillæg skal du have basistilskud til arealet. Tilsagnsperioden er 5 år. Den begynder Reglerne for økologisk arealtilskud er ikke endeligt fastlagt, og der kan komme ændringer i betingelserne, der er beskrevet i denne folder. 6

7 Krav til basistilskuddet Det er et krav, at: din bedrift er autoriseret til økologisk jordbrug, eller du har søgt om autorisation ved tilsagnsperiodens begyndelse du driver tilsagnsarealet som aktiv landmand tilsagnsarealet er omlagt til økologi, eller omlægningen er begyndt senest ved tilsagnsperiodens begyndelse det ansøgte areal udgør et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha tilsagnsarealet opfylder kravene til at få støtte under grundbetalingsordningen du kun bruger plantebeskyttelsesmidler og gødning godkendt til økologisk jordbrug hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, må du bruge maximalt 100 kg udnyttet N/ha om året i gennemsnit på bedriftens harmoniarealer. Økologisk arealtilskud kan ikke kombineres med de fleste andre 5-årige ordninger, herunder pleje af græs- og naturarealer. Tilskudssatser Basistilskud: kr./ha/år Omlægningstillæg: kr./ha/år Frugt/bærtillæg: kr./ha/år Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: kr./ha/år Husk, ansøgningsfristen for nyt tilsagn er den 21. april Det er ikke et krav for at søge ordningen, at din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. 7

8 Tillæg under økologisk arealtilskud Krav til tillæg for reduceret kvælstoftilførsel Tillægget gives kun til arealer, der er omfattet af et 5-årigt basistilsagn om økologisk arealtilskud. Du søger tillægget fra tilsagnsperiodens begyndelse. Din bedrift skal være tilmeldt Register for Gødningsregnskab for at få dette tillæg. Krav til omlægningstillæg Du kan få tillæg til arealer, du omlægger fra konventionel til økologisk drift. Et areal skal være påbegyndt omlægning senest ved tilsagnsperiodens begyndelse, dvs. den 1. september. Du kan kun få tillæg, mens arealerne er under omlægning dog højst i 2 år efter omlægningsdatoen. Du skal være opmærksom på, at vi kun giver omlægningstillæg til arealer, hvor der også er et basistilsagn. Startdatoen skal være den samme på både basistilsagn og tillæg. Tillægget er betinget af, at bedriftens samlede, årlige gødningsforbrug højst må udgøre 60 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på bedriftsniveau. Betingelsen skal opfyldes på hele bedriften i hele den 5-årige tilsagnsperiode, uanset om du kun har en mark med tillæg. Du skal hvert år udfylde og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder samt gødningsregnskab. 8

9 Krav til at søge frugt-/bærtillæg Tillægget gives kun til arealer, der er omfattet af et basistilsagn om økologisk arealtilskud. Du kan søge om tillæg første år med basistilskud eller senere i den 5-årige tilsagnsperiode. Du får udbetalt tillægget årligt efter ansøgning. Hovedafgrøden skal opfylde krav til minimumsplantetal fastsat for den enkelte afgrøde. Arealet skal fremstå som en velplejet kultur i veldefinerede rækker og drives med henblik på en reel produktion af økologisk frugt eller bær. Det skal kunne dokumenteres enten ved en fysisk kontrol af arealet og/eller ved fremvisning af bilag. Arealet skal være tilplantet ved ansøgningsfristen i det første tilsagnsår, du søger om tillæg. Hvilke frugter og bær kan du søge tillæg til? De vigtigste arter er (minimumsplantetal er angivet): Æbler (400 planter/ha) Pærer (400 planter/ha) Sødkirsebær (400 planter/ha) Surkirsebær (300 planter/ha) Blommer (400 planter/ha) Jordbær ( planter/ha) Solbær (1.500 planter/ha) Blåbær (1.500 planter/ha) En række andre arter er også berettiget til tillæg: havtorn, tranebær, tyttebær, surbær, japansk kvæde, morbær, trækvæde, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, hyld, hasselnødder, vindrue, hyben, bærmispel, spisedruer. 9

10 Økologisk investeringsstøtte Du kan finde de tilskudsberettigede teknologier på den teknologiliste, vi offentliggør inden hver ansøgningsrunde. Du kan kun søge tilskud til de teknologier, der fremgår af teknologilisten. Hvor meget tilskud kan jeg få? Du kan få et tilskud på 40 procent af dine tilskudsberettigede udgifter. Hvad kan jeg få tilskud til? Den økologiske investeringsstøtteordning giver dig mulighed for at søge tilskud til investeringer i den nyeste teknologi inden for din produktionsgren. Det kan fx være investeringer i nye svinehytter, der kan forbedre dyrevelfærden, halmstrøningsmaskiner til stalde og mobil malkerobotteknologi. Dine samlede tilskudsberettigede investeringsudgifter skal udgøre mindst kr. Dine tilskudsberettigede udgifter kan maksimalt udgøre 5 mio. kr., hvorfor du maksimalt kan opnå et tilskud på 2 millioner kroner. Hvad er formålet med tilskuddet? Tilskuddet skal være med til at optimere den enkelte landmands produktionsforhold. Tilskuddet kan fx være med til at forbedre dyrevelfærden på din bedrift og til at øge dine udbytter. 10

11 Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Du skal enten være autoriseret økolog eller have ansøgt om økologisk autorisation for at kunne søge om tilskud. Din bedrift skal have et arbejdskraftbehov på mindst 830 timer pr. regnskabsår, opgjort efter normtimesatser, for at kunne modtage tilskud. Fakta om økologisk investeringsstøtte Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er endnu ikke fastlagt. Vi forventer en ansøgningsfrist i efteråret 2015 Puljens størrelse Der er i 2015 afsat 40 mio.kr Hvordan søger jeg? Du skal søge via et særligt ansøgningsskema i Fødevareministeriets Tast selvservice. Læs mere om økologisk investeringsstøtte i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge økologisk investeringsstøtte frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. 11

12 12

13 Økologi og naturpleje Fakta om økologer i naturpleje Økologerne er meget aktive i naturplejen af landets værdifulde græs- og naturarealer. I alt omkring hektar, eller omkring 17 % af de nuværende arealer med tilskud i Danmark, plejes med græsning eller slæt af økologer. Økologerne har derfor allerede en stærk position men de kan komme til at stå endnu stærkere. Du kan læse mere om hvordan på de næste sider. Eksempelvis kan du bruge kvierne aktivt til græsning af de ferske enge, og du kan arbejde med robuste kødkvægracer såsom Galloway eller Angus, samt afsætning af naturplejekød. udyrkede pletter. Der er gode muligheder for disse tiltag inden for den direkte arealstøtte (grundbetaling). Derudover kan du i 2015 søge tilskud til at plante levende hegn omkring dine marker, hvilket kan øge naturindholdet væsentligt. Tilskudsmuligheder På de næste sider kan du læse mere om tilskudsordninger til naturpleje og etablering af natur. Tilskuddene er især relevante for økologer, som har særlig værdifuld natur på deres ejendom. Naturen og agerjorden Den økologiske drift har en række grundlæggende krav, som fremmer naturen. Særligt forbud mod brug af pesticider fremmer de almindelige arter på dyrkningsfladen og ikke mindst i de levende hegn og markskel, som støder op til dyrkningsfladen. Mange økologer arbejder aktivt for et større naturindhold ved at udlægge insektvolde, blomsterstriber eller 13

14 Pleje af græs- og naturarealer Tilskudssatser for græsning: kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling Tilskudssatser for slæt: kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling 850 kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til naturpleje med græsning eller slæt i en særlig udpegning inden for Natura 2000 og på HNV-arealer (High Nature Value) uden for Natura Derudover kan du søge tilskud til gentegninger af eksisterende tilsagn i Natura 2000 og arealer, der indgår i et vådområdeprojekt. Hvor meget tilskud kan jeg få? Tilskudssatsen er afhængig af, om du søger grundbetaling (direkte støtte) på det samme areal. Tilskuddet kan ikke kombineres med økologisk arealtilskud. Hvad er formålet med tilskuddet? Formålet er at fremme biodiversiteten. En ekstensiv drift med afgræsning eller slæt bidrager til at skabe gode levesteder for det vilde plante- og dyreliv. På lysåbne halvkulturarealer, såsom enge, overdrev og heder, er en plejeindsats fuldstændig afgørende for naturværdien. Hvilke betingelser skal jeg opfylde? De marker, du får tilskud til, skal plejes efter tilsagnets betingelser. Hvis du har forpligtelse til afgræsning, kan du vælge mellem to hovedbetingelser. 14

15 Synligt afgræsset pr. 15. september Alle dele af arealet skal fremtræde synligt afgræsset den 15. september hvert år. Der gælder specifikke krav til vegetationshøjde, og at alle dele af arealet bærer præg af græsning. Fast græsningstryk 1. juni-1. august Det indebærer, at du skal have et bestemt antal græssende dyr på arealet gennem hele sommeren. Kravet er 1,2 storkreaturer (SK) pr. hektar for nye tilsagn, men der er mulighed for et nedsat græsningstryk, hvis den lokale naturmyndighed anbefaler det. Du kan normalt kun vælge fast græsningstryk, hvis du ikke søger grundbetaling. Hvis du har forpligtigelse til slæt Du skal tage mindst ét årligt slæt mellem den 21. juni og den 15. september. Hvordan søger jeg? Du skal søge om tilskud i Fællesskemaet inden den 21. april Tilsagnet er 5-årigt og starter den 1. september i ansøgningsåret. I 2015 er der en undtagelse for tidligere artikel 68-arealer, hvor tilsagn allerede kan starte den 1. september Vigtigste ændringer i 2015 Ekstra 600 kr./ha for græsning af naturarealer. Flere betingelser er fjernet, bl.a. krav om gødningskvoteberegning. Lempeligere sanktioner. Visuel kontrol udskydes 15 dage. Generelt fast græsningstryk nedsættes fra 1,5 til 1,2 SK/ha. Man kan komme ud af tilsagn ved salg eller bortforpagtning. Ny målretning med HNV-kort. HNV-kortet viser naturværdien HNV afgør, hvem der kan søge, og hvordan de prioriteres udenfor Natura De naturmæssigt bedste arealer prioriteres først for at opnå højeste effekt af tilskud. HNV består af 14 parametre, hvoraf 1 er økologisk drift. De arealer, som scorer højest er typisk 3 arealer, og arealer med mange særlige planter eller med truede arter. Kortet kan findes i sin helhed på Miljøportalen og i en ansøgningsudgave på Internet markkort. 15

16 Rydning og forberedelse til afgræsning Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til ikke-produktive investeringer til rydning og forberedelse til afgræsning, som fx rydning og indhegning af et naturareal. Vi giver tilskud til rydning og fjernelse af det ryddede materiale i særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning. Du kan få tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde i særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Hvor meget tilskud kan jeg få? Du kan få 100 % i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Det vil sige, at både udgifter til materiale og den entreprenør, som udfører arbejdet, er tilskudsberettigede. Herudover kan du få tilskud til efterfølgende pleje under ordningen pleje af græs- og naturarealer. Du kan læse mere om denne ordning på side 14 og 15. Du skal søge særskilt om tilskud fra denne ordning. De ansøgninger, som har fået tilskud til forberedelse til afgræsning, har førsteprioritet, fordi de ligger inden for en særlig udpegning til pleje i Natura Hvad er formålet med tilskuddet? Ordningen har til formål at sikre flere lysåbne arealer og skabe grundlag for ekstensiv pleje gennem forberedelse til afgræsning. Derudover er det formålet at skabe mere sammenhængende naturarealer, som dermed vil være mere robust og samtidigt at understøtte naturpleje. 16

17 Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Arealet, som du søger til, skal primært ligge i særligt udpegede Natura områder. Arealer, du ønsker ryddet, skal være tilgroet med træer eller buske. Investeringer i forbindelse med forberedelse af et areal til afgræsning skal kunne holde i mindst 5 år og være nødvendige for projektets gennemførelse. Hvordan søger jeg? Du søger på et særligt ansøgningsskema, som du finder på vores hjemmeside. Der forventes, at der er én ansøgningsrunde i foråret Ordningen giver tilskud til materiale og udført arbejde på et naturareal, som skal ryddes og forberedes til afgræsning. 100% dækning af udgifter 1 ansøgningsrunde Projekttilskud Kun i Natura 2000-områder Vær opmærksom på, at dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 kan være nødvendig. Læs mere om ordningen i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge Rydning og forberedelse af afgræsning frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. Du skal være opmærksom på, at du skal søge om dispensation, før du foretager rydning af et areal, som er beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, fordi rydning er en ændring i arealets tilstand. Har du spørgsmål til det, skal du kontakte din kommune. 17

18 Landskabs- og biotopforbedrende beplantning Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger. Levende hegn er sammenhængende beplantninger af træer og buske med 1-7 planterækker. Småbeplantninger er bevoksninger på mindre end 0,5 ha. Beplantningerne skal etableres på dine egne eller forpagtede arealer. Du kan få tilskud til: planter og frø undersøgelser projektering konsulentbistand løn til personale, der er beskæftiget med projektet jordbearbejdning rydning Hvor meget tilskud kan jeg få? Du kan få dækket 60 % af alle støtteberettigede projektudgifter. Hvad er formålet med tilskuddet? Formålet er at yde tilskud til landskabsog biotopforbedrende beplantninger, der i landdistrikterne kan bidrage til at: bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter bevare og fremme miljø-, natur-, klima-, kultur- og landskabsværdier etablere forbindelseslinjer i landskabet og at øge andelen af småbiotoper. Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Du skal blandt andet have de nødvendige tilladelser til at gennemføre projektet, du skal gennemføre projektet inden fristen, og projektet skal opretholdes i mindst 5 år efter den afsluttende udbetaling. Projekterne skal etableres med minimum planter. Hvordan søger jeg? Du skal søge om tilskud via et særligt skema i Fødevareministeriets Tast selv-service. Der er en ansøgningsrunde i foråret Læs mere om ordningen i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge Beplantning frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. Foreninger og sammenslutninger kan søge om støtte til et kollektivt projekt, hvis dele af ordningens formål fremgår af foreningens vedtægter. Beplantninger må ikke etableres på arealer, som ejes af offentlige institutioner mv. 18

19 Rådgivning om tilskud til naturpleje Ekstra rådgivning i 2015 Vi vil gøre en ekstra indsats for at informere både landmænd og konsulenter om de muligheder, der findes for at få tilskud til naturpleje. Formålet er at oplyse landmanden bedst muligt, når han får tilskud til naturpleje under landdistriktsprogrammet eller overvejer at ansøge om tilskud. Kom til temadage Der vil blive holdt en række temadage rundt omkring i landet, hvor deltagerne besøger forskellige typer af naturarealer. Du kan både få information om reglerne for at få tilskud og om naturpleje på forskellige typer af arealer. Et udbud vil afgøre, hvilken leverandør der skal stå for at afholde rækken af temadage rundt omkring i landet. Mere information om naturpleje Vi vil før ansøgningsrunden i 2015 udarbejde en række informationsmaterialer, som er for alle uanset om du er med til temadagene eller ej. Materialet vil omfatte faktaark om: ordningen til pleje af græs- og naturarealer fast græsningstryk HNV (High Nature Value) arealer vejledende græsningstryk for forskellige naturtyper Vi udarbejder for fjerde år i træk en folder om tilskudsordninger i Natura 2000-områder. Dertil kommer selvstændige vejledninger på de enkelte ordninger. Alle disse materialer kan du finde på vores hjemmeside. 19

20 20

21 Økologifremme Hvad er formålet med tilskuddet? Formålet er at øge vidensniveauet hos de økologiske landmænd og på den måde styrke deres konkurrenceevne. Hvad gives der tilskud til under økologifremmeordningen? Med økologifremmeordningen er der mulighed for at yde tilskud til at afholde aktiviteter, der skal medvirke til at opkvalificere deltagernes viden om økologi. Aktiviteterne skal være målrettet personer inden for jordbrugs- og fødevaresektoren, der arbejder i små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Hvordan får jeg at vide, hvilke aktiviteter for landmænd, der afholdes? Når vi har tildelt tilskud, vil dette fremgå af vores hjemmeside. Her vil du kunne se, hvem der tilbyder aktiviteter. Det er uddannelsesudbyderne selv, der oplyser, hvilke aktiviteter der afholdes og hvornår. Fakta om økologifremme Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er ikke fastlagt, men forventes i foråret 2015 Vi kan eksempelvis give tilskud til at afholde kurser, seminarer og workshops, der skal udbrede ny viden om økologi og øge deltagernes kompetencer og vidensniveau. Hvordan drager jeg som økologisk landmand fordel af økologifremmeordningen? Du kan deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter, som en uddannelsesudbyder gennemfører, men du kan ikke selv få tilskud til at deltage i fx et kursus. 21

22 Fastholdelses-, bæredygtigheds- og omlægningstjek Hvad er formålet med tilskuddet? Ved at deltage i et fastholdelsestjek kan du blive opmærksom på nye udviklingsmuligheder i økologien, og du kan få rådgivning om, hvordan din bedrift kan optimeres. Bæredygtighedstjek kan du benytte dig af, hvis du vil udvikle og forbedre din produktion i en bæredygtig og helhedsorienteret retning. Et omlægningstjek giver konventionelle landmænd mulighed for at lære mere om økologi og på den måde få flere konventionelle landmænd til at overveje at omlægge til økologi. Hvad er fastholdelses-, bæredygtigheds- og omlægningstjek? Et fastholdelsestjek består af: rådgivning til økologiske landmænd. Udarbejdelse af udviklingsscenarier, herunder konsekvensvurderinger og beregninger for udvikling af den økologiske produktion på bedriften. Ved et bæredygtighedstjek anskues: bedriften som en helhed med både miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter. Parametre, som bedriften vurderes på, er fx energi og klima, arbejdsforhold og biodiversitet. Et omlægningstjek kan bestå af: information og vejledning af konventionelle landmænd om de generelle konsekvenser ved omlægning til økologi. rådgivning til konventionelle landmænd. Udarbejdelse af omlægningsscenarier, herunder konsekvensvurderinger og beregninger for omlægning til økologi på bedriften. Omlægningstjekket skal hjælpe den konventionelle landmand til at vurdere, om hans bedrift egner sig til økologisk produktion og give landmanden en ide om, hvordan en tilværelse som økolog kunne se ud. 22

23 Hvordan kan jeg få et fastholdelsesbæredygtigheds- eller omlægningstjek? Det er Fonden for økologisk landbrug, der giver tilskud til udbydere, som har ansøgt herom. Hold øje med fondens hjemmeside for at se, hvem der har fået tilskud og vil tilbyde fastholdelsesbæredygtigheds- og omlægningstjek. Du kan ikke selv få tilskud til at deltage i tjekket. 23

24 Grønne ildsjæle for lokal afsætning Bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug tager i foråret 2015 stilling til, hvad ordningens indhold skal være i Ved ansøgningsrunden i 2015 kan der søges om tilskud til gennemførelse af projekter i perioden 1. januar 31. december Hvad giver grønne ildsjæle for lokal afsætning tilskud til? Ordningen giver støtte til projekter, der skal understøtte lokale ildsjæle, der arbejder for at fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Hvor kan jeg søge tilskud? Du kan søge tilskud hos Fonden for økologisk landbrug, der administrerer tilskudsordningen. Det betyder, at det er fondens bestyrelse, der vurderer og prioriterer projekterne. Tilskudsbeløb vil typisk ligge i størrelsesordenen kr. pr. projekt. I forbindelse med ansøgningsrunden, der blev afholdt i 2014, kunne der fx ydes tilskud til videnspredning og information om lokal økologisk produktion og afsætning, udvikling af forretningsmodeller, information om økologiske produktionsmodeller, konceptudvikling af nye lokale produkter tilpasset lokale forhold og partnerskabsdannelse mellem lokale producenter. 24

25 Hvad er formålet med tilskuddet? Tilskudsmuligheden skal sikre, at flere får mulighed for at bidrage til en lokal grøn vækst og dermed øge produktion, afsætning og viden om lokale, økologiske fødevarer. Dette kan medvirke til udvikling af nye bæredygtige fødevarer og til at forbedre den økologiske produktion. Fakta om grønne ildsjæle Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er ikke fastlagt, men forventes i andet halvår af 2015 Puljens størrelse Der er afsat 3 mio.kr. En øget afsætning af lokale fødevarer kan være en katalysator ikke blot for økologien, men også for vækst i lokalområdet. Hvem kan søge? Du kan som økologisk landmand søge tilskud fra puljen. Tilskuddet kan også søges af foreninger, organisationer, offentlige institutioner, netværk og andre juridiske enheder. Hvordan søger jeg tilskud? Du kan finde information om ansøgningsprocedure på Fonden for økologisk landbrugs hjemmeside Her kan du også finde en vejledning om, hvordan du kan søge tilskud. 25

26 Miljøteknologiordningen Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til investeringer, som: reducerer produktionens miljø- og klimapåvirkning øger dyrevelfærden forbedrer bedriftens økonomi og konkurrenceevne. Miljøteknologi er på den måde med til at udvikle dansk landbrug og fremme den grønne omstilling. Du kan se de tilskudsberettigede teknologier på teknologilisten, som findes på vores hjemmeside (søg på miljøteknologi). Vi giver ikke tilskud til investeringer, som alene gennemføres for at efterleve gældende lovkrav. Hvor meget tilskud kan jeg få? Afhængig af projekttypen giver vi mellem 20 og 40 pct. i tilskud. Vi kan maksimum udbetale 5 mio. kr. pr. bedrift, og der skal minimum være tilskudsberettigede omkostninger for kr. Tilskudsgrænserne varierer alt efter projekttypen. Hvad er formålet med tilskuddet? Miljøteknologiordningen har til formål at styrke landbrugets bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne, mens der tages hensyn til landbrugets miljøog klimapåvirkning, dyrevelfærd, produktivitet og behov for strukturudvikling. Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Du er tilskudsberettiget under ordningen, hvis du: ønsker at investere i en af de teknologier, der fremgår af teknologilisten ejer eller forpagter en jordbrugsejendom har et arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer om året opgjort efter de normtimesatser, som du kan se i tilskudsvejledningen. Derudover skal du have en produktion, som svarer til det indsatsområde, du søger. Du kan altså ikke søge om tilskud til investeringer i din svinestald under kvægpuljen. 26

27 Hvordan søger jeg? Du skal udfylde et særligt ansøgningsskema via Fødevareministeriets Tast selvservice. Der er to ansøgningsrunder i Den første ansøgningsrunde åbner 2. marts og lukker 4. maj, den næste ansøgningsrunde åbner 4. maj og lukker 1. juli. Tilskudsmulighederne er forskellige i de to ansøgningsrunder. Første runde omfatter tilskud til staldteknologier, mens anden runde omfatter tilskud til markteknologier. Læs mere om ordningen i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge Miljøteknologi frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. Tilskudseksempler Der er tidligere givet tilskud til en række teknologier, som også kan anvendes i den økologiske produktion. Herunder kan du se eksempler på tilskudsberettigede investeringer fra tidligere ansøgningsrunder; Anlæg til varmegenindvinding Spaltegulvsskraber LED-belysning Automatisk fodring GPS-styring til traktor Ansøgningsmaterialet offentliggøres på vores hjemmeside senest en måned før åbning. 27

28 Sådan bliver du økolog Økologi > Jordbrugsbedrifter > Hvordan bliver du økolog? En del af ansøgningen om autorisation er omlægningsplanen for din bedrift. Omlægningsplanen skal attesteres af en økologikonsulent, som er godkendt af Videncentret for Landbrug, Økologi. Vi bruger attestationen som sikkerhed for, at planen er drøftet med en konsulent, der har erfaring med økologisk jordbrug og de økologiske regler. Der er i Danmark ca økologiske landmænd, der tilsammen har ha. Hvis du også vil være økologisk landmand, er der her et overblik over, hvordan du bliver økolog. Du skal søge om autorisation Hvis du gerne vil være økolog, skal du søge NaturErhvervstyrelsen om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. Autorisationen kan søges hele året uafhængigt af Fællesskemaet. Du kan hente ansøgningsskemaet og vejledning til udfyldelsen af skemaet på vores hjemmeside under fanen Tværgående > På vores hjemmeside finder du under samme fane som ovenfor anført, et link til listen over konsulenter, der kan attestere omlægningsplaner. Hvad sker der, når du søger om autorisation? Når vi har modtaget din ansøgning om autorisation, vil vi gennemføre en autorisationskontrol på din bedrift. Vi vil normalt aftale kontrollen med dig på forhånd. Du vil samtidig få at vide, hvilke papirer der skal være tilgængelige ved kontrolbesøget. Hvis betingelserne for autorisation er opfyldt, sender vi dig et autorisationsbevis med dit autorisations- 28

29 nummer. Du er først autoriseret til økologisk jordbrug, når du har modtaget dit autorisationsbevis fra os. Efterfølgende vil du få en økologikontrol på din bedrift en gang årligt. Du kan også søge om arealtilskud samtidigt Hvis du også vil søge om økologisk arealtilskud eller andre arealtilskud, skal du kombinere ansøgningsskema om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion med indberetningen til Fællesskemaet. Du kan få adgang til Fællesskemaet via Tast selv-service på vores hjemmeside. Fællesskema er åben for indberetning fra 2. februar til 21. april Bemærk, at de ikke-arealbaserede tilskudsordninger ikke kan søges via Fællesskemaet, men har særlige ansøgningsskemaer, som også kan findes i Fødevareministeriets Tast selv-service. og græsningsret på de relevante sider. Disse sider bliver således en del af din ansøgning om økologiautorisation. Alle autoriserede økologer skal hvert år indsende en indberetning af alle bedriftens arealer og husdyr. Du skal hvert år anvende Fællesskemaet til at indberette økologisk jordbrugsproduktion marker og husdyr. Hvordan finder du reglerne for økologi? Vi har samlet alle reglerne i en vejledning om økologisk produktion, der opdateres mindst én gang om året. Du kan downloade en gratis version af vejledningen fra vores hjemmeside, og du kan også bestille et trykt eksemplar for 250 kr. Vejledningen for 2015 forventes klar i løbet af januar. Hvis du tidligere har modtaget enkeltbetaling, kan du hente dit elektroniske Fællesskema med oplysningerne fra året før. Du skal opdatere dit Fællesskema med oplysningerne om din økologiske jordbrugsproduktion marker, husdyr 29

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI Natur & Miljø d. 8. juni 2016 Heidi Buur Holbeck 1... DE GODE NYHEDER FØRST. - KONKLUSIONER FRA 12 BEDRIFTSBESØG HOS NATURPLEJERE Naturplejere tror på fremtiden

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2016 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i januar 2016 Foto:

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bilag 5 - Faktaark artikel 68

Bilag 5 - Faktaark artikel 68 Bilag 5 - Faktaark artikel 68 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 24. maj 2012 Faktaark artikel 68 Indhold 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug...3 2. Faktaark

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning.

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Beplantninger Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Marker med læhegn Marker uden læhegn Det ideelle landbrug for vildtet Stort antal markafgrøder gerne 6 forskellige! (også

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen April 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i april 2015 Foto:

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Økologisk Jordbrugsproduktion

Økologisk Jordbrugsproduktion Økologisk Jordbrugsproduktion Vejledning om arealtilskud 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord...3 Nye og ændrede regler for 2003...

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2017

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2017 Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000050 Dato: 8. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Artikel 2015 set fra tilskudsstolen Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Året går på hæld og synger på sidste vers. Det er tid til at gøre status. Året 2015 bød på nye tilskudsmuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen At give tilskud til investeringer i processer og teknologier på jordbrugsbedrifter for at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Tabel 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer

Tabel 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer Tabel 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer Felter markeret med grønt er nye afgrødekoder siden første udgave af vejledningen for planperioden 2015/2016, mens felter markeret

Læs mere

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014 Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen Disposition 1. EU s arealbaserede støtteordninger 2. LPIS det vi får og det vi har 3. Data der anvendes af NAER og vores ansøgere 4. Hvor finder I data 5. Fremtiden

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Februar 2017 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 December 2017 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto:

Læs mere

Mål og ønsker til naturplejen

Mål og ønsker til naturplejen Mål og ønsker til naturplejen -og nogle konkrete initiativer fra Naturstyrelsen Oplæg til Videncentret for Landbrugs temadag om naturpleje 26. november 2013 Søren Hald, Naturstyrelsen Ringkøbing. Rammer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Bilag 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer

Bilag 2: Normer for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumnormer kode Indregnin k ode Bilag 2: Ner for andre kulturer, kvælstof, fosfor- og kaliumner Medicinplanter jordtyper Retningsgivende ner for fosfor og kalium 440 Solhat 75 20 448 Medicinpl., en- og toårige 80

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V Dato 20. august 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V erhvervsudvikling@naturerhverv.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983 NATUR I LANDSKABET Velkomst v/brian Hemmingsen, formand for Teknikog Miljøudvalget Introduktion til aftens program Natur- og miljøprojekter Pause Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Skovrejsning

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 A. Ansøger CVR- / CPR-nr. Navn og adresse E-mail: Journalnummer (udfyldes ikke) B. Kontaktperson Er ansøger også kontaktperson

Læs mere

Havmølle Å Natur- og miljøprojekt. 13. september 2011 Anne Schelde Damgaard, Orbicon

Havmølle Å Natur- og miljøprojekt. 13. september 2011 Anne Schelde Damgaard, Orbicon Havmølle Å Natur- og miljøprojekt 13. september Anne Schelde Damgaard, Orbicon asda@orbicon.dk Havmølle Å Natur- og Miljøprojekt Projekttyper Tilskudsmuligheder Økonomisk eksempel Næste skridt Anne Schelde

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere