Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015"

Transkript

1 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

2 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk investeringsstøtte Økologi og naturpleje Pleje af græs- og naturarealer Rydning og forberedelse til afgræsning Landskabs- og biotopforbedrende beplantning Rådgivning om tilskud til naturpleje Økologifremme Fastholdelses-, bæredygtigheds- og omlægningstjek Grønne ildsjæle for lokal afsætning Miljøteknologiordningen Sådan bliver du økolog Kontakt

3 Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til? Det kan du læse om i pjecen De forskellige tilskudsordninger er beskrevet i tre dele: I Danmark har vi en målsætning om at fordoble det økologiske areal frem mod Derfor giver Fødevareministeriet tilskud til at omlægge til økologi og til bedrifter, der allerede er økologiske. Denne pjece giver et overblik over de tilskud, du kan søge i Du kan også læse om, hvordan du lægger om til økologi. Størstedelen af de tilskud, du kan læse om, er en del af det nye Landdistriktsprogram. Programmet har til formål at fremme landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig forvaltning af naturressourcer, klimatiltag og udvikling i landdistrikterne. 1. I første del finder du landdistriktsstøtteordninger målrettet til økologer såvel nye som eksisterende. 2. Økologi, biodiversitet og naturpleje går på mange bedrifter hånd i hånd, og hertil kan du også få tilskud. Det kan du læse om i anden del. Ordningerne er både for nye og eksisterende økologer. 3. Den tredje del af folderen handler om ordninger, som understøtter økologer på anden vis. Der er for eksempel mulighed for at få tilskud til et fastholdelsestjek, hvis du har behov for en grundig gennemgang af mulighederne på din økologiske bedrift. Overvejer du at blive økolog, kan du fx få et omlægningstjek. På side 28 og 29 kan du læse om, hvordan du kan blive autoriseret som økologisk producent. 3

4 4

5 Økologer får automatisk den grønne støtte Som aktiv landmand kan du også få grundbetaling for dine arealer (den tidligere enkeltbetaling). Økologer får desuden automatisk den grønne støtte, som konventionelle landmænd skal opfylde tre krav for at modtage. Disse grønne krav omfatter blandt andet krav om miljøfokusområder og krav om flere afgrødekategorier på bedriften. Hold øje med vores hjemmeside På vores hjemmeside kan du holde dig opdateret om ansøgningsfrister, krav og forudsætninger for at kunne få tilskud, og hvor meget tilskud, du kan få. Der kan være flere krav, betingelser og regler end beskrevet i denne pjece. Pjecens indhold er med forbehold for senere ændringer i ordningerne. Vi vil gerne svare på dine spørgsmål. Kontaktoplysningerne finder du på side 31. Der findes langt flere generelle tilskudsordninger end dem, der er beskrevet i denne pjece. Disse kan også være relevante for økologiske landmænd afhængig af, hvilken slags bedrift du har. Læs mere på vores hjemmeside under Tilskudsguiden. Økologi i Danmark: Antal bedrifter:...ca Areal i 2013: ha Andel af det totale danske landbrugsareal:... 6,9 % Markedsandel i detailhandlen:... 8 % Landdistriktsprogrammet i 2015: Formål: fremme landbrugets konkurrenceevne bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats udvikling i landdistrikterne Fokusområder: vækst- og konkurrenceevne, økologi, natur/miljø/klima og landdistriktsudvikling. Afsat samlet beløb: ca. 1,3 mia. kr. Andel til økologi: 270 mio. kr. 5

6 Økologisk arealtilskud Kort om økologisk arealtilskud Økologisk arealtilskud består af et basistilskud og 3 tillæg i form af omlægningstillæg, tillæg for reduceret kvælstoftilførsel og frugt-/bærtillæg. 1. september og slutter den 31. august 5 år senere. Du søger økologisk arealtilskud i Fællesskemaet. Du kan i 2015 vælge, om tilsagnet skal begynde 1. september 2014 eller 1. september Vær opmærksom på, at du skal opfylde tilsagnsbetingelserne fra 1. september 2014, hvis du søger et tilsagn til økologisk arealtilskud fra denne dato. Du kan søge både økologisk arealtilskud og støtte fra grundbetalingsordningen til de samme arealer. Du skal opfylde betingelserne i alle 5 tilsagnsår. Hvis du sælger eller bortforpagter arealet, kan tilsagnet bortfalde uden krav om, at du betaler det tilskud tilbage, der allerede er udbetalt. Du kan også overføre tilsagnet til den nye ejer eller forpagter af arealet. Du kan vælge et eller flere tillæg oveni basistilskuddet. For at få tillæg skal du have basistilskud til arealet. Tilsagnsperioden er 5 år. Den begynder Reglerne for økologisk arealtilskud er ikke endeligt fastlagt, og der kan komme ændringer i betingelserne, der er beskrevet i denne folder. 6

7 Krav til basistilskuddet Det er et krav, at: din bedrift er autoriseret til økologisk jordbrug, eller du har søgt om autorisation ved tilsagnsperiodens begyndelse du driver tilsagnsarealet som aktiv landmand tilsagnsarealet er omlagt til økologi, eller omlægningen er begyndt senest ved tilsagnsperiodens begyndelse det ansøgte areal udgør et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha tilsagnsarealet opfylder kravene til at få støtte under grundbetalingsordningen du kun bruger plantebeskyttelsesmidler og gødning godkendt til økologisk jordbrug hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, må du bruge maximalt 100 kg udnyttet N/ha om året i gennemsnit på bedriftens harmoniarealer. Økologisk arealtilskud kan ikke kombineres med de fleste andre 5-årige ordninger, herunder pleje af græs- og naturarealer. Tilskudssatser Basistilskud: kr./ha/år Omlægningstillæg: kr./ha/år Frugt/bærtillæg: kr./ha/år Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: kr./ha/år Husk, ansøgningsfristen for nyt tilsagn er den 21. april Det er ikke et krav for at søge ordningen, at din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. 7

8 Tillæg under økologisk arealtilskud Krav til tillæg for reduceret kvælstoftilførsel Tillægget gives kun til arealer, der er omfattet af et 5-årigt basistilsagn om økologisk arealtilskud. Du søger tillægget fra tilsagnsperiodens begyndelse. Din bedrift skal være tilmeldt Register for Gødningsregnskab for at få dette tillæg. Krav til omlægningstillæg Du kan få tillæg til arealer, du omlægger fra konventionel til økologisk drift. Et areal skal være påbegyndt omlægning senest ved tilsagnsperiodens begyndelse, dvs. den 1. september. Du kan kun få tillæg, mens arealerne er under omlægning dog højst i 2 år efter omlægningsdatoen. Du skal være opmærksom på, at vi kun giver omlægningstillæg til arealer, hvor der også er et basistilsagn. Startdatoen skal være den samme på både basistilsagn og tillæg. Tillægget er betinget af, at bedriftens samlede, årlige gødningsforbrug højst må udgøre 60 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på bedriftsniveau. Betingelsen skal opfyldes på hele bedriften i hele den 5-årige tilsagnsperiode, uanset om du kun har en mark med tillæg. Du skal hvert år udfylde og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder samt gødningsregnskab. 8

9 Krav til at søge frugt-/bærtillæg Tillægget gives kun til arealer, der er omfattet af et basistilsagn om økologisk arealtilskud. Du kan søge om tillæg første år med basistilskud eller senere i den 5-årige tilsagnsperiode. Du får udbetalt tillægget årligt efter ansøgning. Hovedafgrøden skal opfylde krav til minimumsplantetal fastsat for den enkelte afgrøde. Arealet skal fremstå som en velplejet kultur i veldefinerede rækker og drives med henblik på en reel produktion af økologisk frugt eller bær. Det skal kunne dokumenteres enten ved en fysisk kontrol af arealet og/eller ved fremvisning af bilag. Arealet skal være tilplantet ved ansøgningsfristen i det første tilsagnsår, du søger om tillæg. Hvilke frugter og bær kan du søge tillæg til? De vigtigste arter er (minimumsplantetal er angivet): Æbler (400 planter/ha) Pærer (400 planter/ha) Sødkirsebær (400 planter/ha) Surkirsebær (300 planter/ha) Blommer (400 planter/ha) Jordbær ( planter/ha) Solbær (1.500 planter/ha) Blåbær (1.500 planter/ha) En række andre arter er også berettiget til tillæg: havtorn, tranebær, tyttebær, surbær, japansk kvæde, morbær, trækvæde, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, hyld, hasselnødder, vindrue, hyben, bærmispel, spisedruer. 9

10 Økologisk investeringsstøtte Du kan finde de tilskudsberettigede teknologier på den teknologiliste, vi offentliggør inden hver ansøgningsrunde. Du kan kun søge tilskud til de teknologier, der fremgår af teknologilisten. Hvor meget tilskud kan jeg få? Du kan få et tilskud på 40 procent af dine tilskudsberettigede udgifter. Hvad kan jeg få tilskud til? Den økologiske investeringsstøtteordning giver dig mulighed for at søge tilskud til investeringer i den nyeste teknologi inden for din produktionsgren. Det kan fx være investeringer i nye svinehytter, der kan forbedre dyrevelfærden, halmstrøningsmaskiner til stalde og mobil malkerobotteknologi. Dine samlede tilskudsberettigede investeringsudgifter skal udgøre mindst kr. Dine tilskudsberettigede udgifter kan maksimalt udgøre 5 mio. kr., hvorfor du maksimalt kan opnå et tilskud på 2 millioner kroner. Hvad er formålet med tilskuddet? Tilskuddet skal være med til at optimere den enkelte landmands produktionsforhold. Tilskuddet kan fx være med til at forbedre dyrevelfærden på din bedrift og til at øge dine udbytter. 10

11 Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Du skal enten være autoriseret økolog eller have ansøgt om økologisk autorisation for at kunne søge om tilskud. Din bedrift skal have et arbejdskraftbehov på mindst 830 timer pr. regnskabsår, opgjort efter normtimesatser, for at kunne modtage tilskud. Fakta om økologisk investeringsstøtte Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er endnu ikke fastlagt. Vi forventer en ansøgningsfrist i efteråret 2015 Puljens størrelse Der er i 2015 afsat 40 mio.kr Hvordan søger jeg? Du skal søge via et særligt ansøgningsskema i Fødevareministeriets Tast selvservice. Læs mere om økologisk investeringsstøtte i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge økologisk investeringsstøtte frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. 11

12 12

13 Økologi og naturpleje Fakta om økologer i naturpleje Økologerne er meget aktive i naturplejen af landets værdifulde græs- og naturarealer. I alt omkring hektar, eller omkring 17 % af de nuværende arealer med tilskud i Danmark, plejes med græsning eller slæt af økologer. Økologerne har derfor allerede en stærk position men de kan komme til at stå endnu stærkere. Du kan læse mere om hvordan på de næste sider. Eksempelvis kan du bruge kvierne aktivt til græsning af de ferske enge, og du kan arbejde med robuste kødkvægracer såsom Galloway eller Angus, samt afsætning af naturplejekød. udyrkede pletter. Der er gode muligheder for disse tiltag inden for den direkte arealstøtte (grundbetaling). Derudover kan du i 2015 søge tilskud til at plante levende hegn omkring dine marker, hvilket kan øge naturindholdet væsentligt. Tilskudsmuligheder På de næste sider kan du læse mere om tilskudsordninger til naturpleje og etablering af natur. Tilskuddene er især relevante for økologer, som har særlig værdifuld natur på deres ejendom. Naturen og agerjorden Den økologiske drift har en række grundlæggende krav, som fremmer naturen. Særligt forbud mod brug af pesticider fremmer de almindelige arter på dyrkningsfladen og ikke mindst i de levende hegn og markskel, som støder op til dyrkningsfladen. Mange økologer arbejder aktivt for et større naturindhold ved at udlægge insektvolde, blomsterstriber eller 13

14 Pleje af græs- og naturarealer Tilskudssatser for græsning: kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling Tilskudssatser for slæt: kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling 850 kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til naturpleje med græsning eller slæt i en særlig udpegning inden for Natura 2000 og på HNV-arealer (High Nature Value) uden for Natura Derudover kan du søge tilskud til gentegninger af eksisterende tilsagn i Natura 2000 og arealer, der indgår i et vådområdeprojekt. Hvor meget tilskud kan jeg få? Tilskudssatsen er afhængig af, om du søger grundbetaling (direkte støtte) på det samme areal. Tilskuddet kan ikke kombineres med økologisk arealtilskud. Hvad er formålet med tilskuddet? Formålet er at fremme biodiversiteten. En ekstensiv drift med afgræsning eller slæt bidrager til at skabe gode levesteder for det vilde plante- og dyreliv. På lysåbne halvkulturarealer, såsom enge, overdrev og heder, er en plejeindsats fuldstændig afgørende for naturværdien. Hvilke betingelser skal jeg opfylde? De marker, du får tilskud til, skal plejes efter tilsagnets betingelser. Hvis du har forpligtelse til afgræsning, kan du vælge mellem to hovedbetingelser. 14

15 Synligt afgræsset pr. 15. september Alle dele af arealet skal fremtræde synligt afgræsset den 15. september hvert år. Der gælder specifikke krav til vegetationshøjde, og at alle dele af arealet bærer præg af græsning. Fast græsningstryk 1. juni-1. august Det indebærer, at du skal have et bestemt antal græssende dyr på arealet gennem hele sommeren. Kravet er 1,2 storkreaturer (SK) pr. hektar for nye tilsagn, men der er mulighed for et nedsat græsningstryk, hvis den lokale naturmyndighed anbefaler det. Du kan normalt kun vælge fast græsningstryk, hvis du ikke søger grundbetaling. Hvis du har forpligtigelse til slæt Du skal tage mindst ét årligt slæt mellem den 21. juni og den 15. september. Hvordan søger jeg? Du skal søge om tilskud i Fællesskemaet inden den 21. april Tilsagnet er 5-årigt og starter den 1. september i ansøgningsåret. I 2015 er der en undtagelse for tidligere artikel 68-arealer, hvor tilsagn allerede kan starte den 1. september Vigtigste ændringer i 2015 Ekstra 600 kr./ha for græsning af naturarealer. Flere betingelser er fjernet, bl.a. krav om gødningskvoteberegning. Lempeligere sanktioner. Visuel kontrol udskydes 15 dage. Generelt fast græsningstryk nedsættes fra 1,5 til 1,2 SK/ha. Man kan komme ud af tilsagn ved salg eller bortforpagtning. Ny målretning med HNV-kort. HNV-kortet viser naturværdien HNV afgør, hvem der kan søge, og hvordan de prioriteres udenfor Natura De naturmæssigt bedste arealer prioriteres først for at opnå højeste effekt af tilskud. HNV består af 14 parametre, hvoraf 1 er økologisk drift. De arealer, som scorer højest er typisk 3 arealer, og arealer med mange særlige planter eller med truede arter. Kortet kan findes i sin helhed på Miljøportalen og i en ansøgningsudgave på Internet markkort. 15

16 Rydning og forberedelse til afgræsning Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til ikke-produktive investeringer til rydning og forberedelse til afgræsning, som fx rydning og indhegning af et naturareal. Vi giver tilskud til rydning og fjernelse af det ryddede materiale i særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning. Du kan få tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde i særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Hvor meget tilskud kan jeg få? Du kan få 100 % i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Det vil sige, at både udgifter til materiale og den entreprenør, som udfører arbejdet, er tilskudsberettigede. Herudover kan du få tilskud til efterfølgende pleje under ordningen pleje af græs- og naturarealer. Du kan læse mere om denne ordning på side 14 og 15. Du skal søge særskilt om tilskud fra denne ordning. De ansøgninger, som har fået tilskud til forberedelse til afgræsning, har førsteprioritet, fordi de ligger inden for en særlig udpegning til pleje i Natura Hvad er formålet med tilskuddet? Ordningen har til formål at sikre flere lysåbne arealer og skabe grundlag for ekstensiv pleje gennem forberedelse til afgræsning. Derudover er det formålet at skabe mere sammenhængende naturarealer, som dermed vil være mere robust og samtidigt at understøtte naturpleje. 16

17 Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Arealet, som du søger til, skal primært ligge i særligt udpegede Natura områder. Arealer, du ønsker ryddet, skal være tilgroet med træer eller buske. Investeringer i forbindelse med forberedelse af et areal til afgræsning skal kunne holde i mindst 5 år og være nødvendige for projektets gennemførelse. Hvordan søger jeg? Du søger på et særligt ansøgningsskema, som du finder på vores hjemmeside. Der forventes, at der er én ansøgningsrunde i foråret Ordningen giver tilskud til materiale og udført arbejde på et naturareal, som skal ryddes og forberedes til afgræsning. 100% dækning af udgifter 1 ansøgningsrunde Projekttilskud Kun i Natura 2000-områder Vær opmærksom på, at dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 kan være nødvendig. Læs mere om ordningen i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge Rydning og forberedelse af afgræsning frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. Du skal være opmærksom på, at du skal søge om dispensation, før du foretager rydning af et areal, som er beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, fordi rydning er en ændring i arealets tilstand. Har du spørgsmål til det, skal du kontakte din kommune. 17

18 Landskabs- og biotopforbedrende beplantning Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger. Levende hegn er sammenhængende beplantninger af træer og buske med 1-7 planterækker. Småbeplantninger er bevoksninger på mindre end 0,5 ha. Beplantningerne skal etableres på dine egne eller forpagtede arealer. Du kan få tilskud til: planter og frø undersøgelser projektering konsulentbistand løn til personale, der er beskæftiget med projektet jordbearbejdning rydning Hvor meget tilskud kan jeg få? Du kan få dækket 60 % af alle støtteberettigede projektudgifter. Hvad er formålet med tilskuddet? Formålet er at yde tilskud til landskabsog biotopforbedrende beplantninger, der i landdistrikterne kan bidrage til at: bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter bevare og fremme miljø-, natur-, klima-, kultur- og landskabsværdier etablere forbindelseslinjer i landskabet og at øge andelen af småbiotoper. Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Du skal blandt andet have de nødvendige tilladelser til at gennemføre projektet, du skal gennemføre projektet inden fristen, og projektet skal opretholdes i mindst 5 år efter den afsluttende udbetaling. Projekterne skal etableres med minimum planter. Hvordan søger jeg? Du skal søge om tilskud via et særligt skema i Fødevareministeriets Tast selv-service. Der er en ansøgningsrunde i foråret Læs mere om ordningen i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge Beplantning frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. Foreninger og sammenslutninger kan søge om støtte til et kollektivt projekt, hvis dele af ordningens formål fremgår af foreningens vedtægter. Beplantninger må ikke etableres på arealer, som ejes af offentlige institutioner mv. 18

19 Rådgivning om tilskud til naturpleje Ekstra rådgivning i 2015 Vi vil gøre en ekstra indsats for at informere både landmænd og konsulenter om de muligheder, der findes for at få tilskud til naturpleje. Formålet er at oplyse landmanden bedst muligt, når han får tilskud til naturpleje under landdistriktsprogrammet eller overvejer at ansøge om tilskud. Kom til temadage Der vil blive holdt en række temadage rundt omkring i landet, hvor deltagerne besøger forskellige typer af naturarealer. Du kan både få information om reglerne for at få tilskud og om naturpleje på forskellige typer af arealer. Et udbud vil afgøre, hvilken leverandør der skal stå for at afholde rækken af temadage rundt omkring i landet. Mere information om naturpleje Vi vil før ansøgningsrunden i 2015 udarbejde en række informationsmaterialer, som er for alle uanset om du er med til temadagene eller ej. Materialet vil omfatte faktaark om: ordningen til pleje af græs- og naturarealer fast græsningstryk HNV (High Nature Value) arealer vejledende græsningstryk for forskellige naturtyper Vi udarbejder for fjerde år i træk en folder om tilskudsordninger i Natura 2000-områder. Dertil kommer selvstændige vejledninger på de enkelte ordninger. Alle disse materialer kan du finde på vores hjemmeside. 19

20 20

21 Økologifremme Hvad er formålet med tilskuddet? Formålet er at øge vidensniveauet hos de økologiske landmænd og på den måde styrke deres konkurrenceevne. Hvad gives der tilskud til under økologifremmeordningen? Med økologifremmeordningen er der mulighed for at yde tilskud til at afholde aktiviteter, der skal medvirke til at opkvalificere deltagernes viden om økologi. Aktiviteterne skal være målrettet personer inden for jordbrugs- og fødevaresektoren, der arbejder i små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Hvordan får jeg at vide, hvilke aktiviteter for landmænd, der afholdes? Når vi har tildelt tilskud, vil dette fremgå af vores hjemmeside. Her vil du kunne se, hvem der tilbyder aktiviteter. Det er uddannelsesudbyderne selv, der oplyser, hvilke aktiviteter der afholdes og hvornår. Fakta om økologifremme Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er ikke fastlagt, men forventes i foråret 2015 Vi kan eksempelvis give tilskud til at afholde kurser, seminarer og workshops, der skal udbrede ny viden om økologi og øge deltagernes kompetencer og vidensniveau. Hvordan drager jeg som økologisk landmand fordel af økologifremmeordningen? Du kan deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter, som en uddannelsesudbyder gennemfører, men du kan ikke selv få tilskud til at deltage i fx et kursus. 21

22 Fastholdelses-, bæredygtigheds- og omlægningstjek Hvad er formålet med tilskuddet? Ved at deltage i et fastholdelsestjek kan du blive opmærksom på nye udviklingsmuligheder i økologien, og du kan få rådgivning om, hvordan din bedrift kan optimeres. Bæredygtighedstjek kan du benytte dig af, hvis du vil udvikle og forbedre din produktion i en bæredygtig og helhedsorienteret retning. Et omlægningstjek giver konventionelle landmænd mulighed for at lære mere om økologi og på den måde få flere konventionelle landmænd til at overveje at omlægge til økologi. Hvad er fastholdelses-, bæredygtigheds- og omlægningstjek? Et fastholdelsestjek består af: rådgivning til økologiske landmænd. Udarbejdelse af udviklingsscenarier, herunder konsekvensvurderinger og beregninger for udvikling af den økologiske produktion på bedriften. Ved et bæredygtighedstjek anskues: bedriften som en helhed med både miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter. Parametre, som bedriften vurderes på, er fx energi og klima, arbejdsforhold og biodiversitet. Et omlægningstjek kan bestå af: information og vejledning af konventionelle landmænd om de generelle konsekvenser ved omlægning til økologi. rådgivning til konventionelle landmænd. Udarbejdelse af omlægningsscenarier, herunder konsekvensvurderinger og beregninger for omlægning til økologi på bedriften. Omlægningstjekket skal hjælpe den konventionelle landmand til at vurdere, om hans bedrift egner sig til økologisk produktion og give landmanden en ide om, hvordan en tilværelse som økolog kunne se ud. 22

23 Hvordan kan jeg få et fastholdelsesbæredygtigheds- eller omlægningstjek? Det er Fonden for økologisk landbrug, der giver tilskud til udbydere, som har ansøgt herom. Hold øje med fondens hjemmeside for at se, hvem der har fået tilskud og vil tilbyde fastholdelsesbæredygtigheds- og omlægningstjek. Du kan ikke selv få tilskud til at deltage i tjekket. 23

24 Grønne ildsjæle for lokal afsætning Bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug tager i foråret 2015 stilling til, hvad ordningens indhold skal være i Ved ansøgningsrunden i 2015 kan der søges om tilskud til gennemførelse af projekter i perioden 1. januar 31. december Hvad giver grønne ildsjæle for lokal afsætning tilskud til? Ordningen giver støtte til projekter, der skal understøtte lokale ildsjæle, der arbejder for at fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Hvor kan jeg søge tilskud? Du kan søge tilskud hos Fonden for økologisk landbrug, der administrerer tilskudsordningen. Det betyder, at det er fondens bestyrelse, der vurderer og prioriterer projekterne. Tilskudsbeløb vil typisk ligge i størrelsesordenen kr. pr. projekt. I forbindelse med ansøgningsrunden, der blev afholdt i 2014, kunne der fx ydes tilskud til videnspredning og information om lokal økologisk produktion og afsætning, udvikling af forretningsmodeller, information om økologiske produktionsmodeller, konceptudvikling af nye lokale produkter tilpasset lokale forhold og partnerskabsdannelse mellem lokale producenter. 24

25 Hvad er formålet med tilskuddet? Tilskudsmuligheden skal sikre, at flere får mulighed for at bidrage til en lokal grøn vækst og dermed øge produktion, afsætning og viden om lokale, økologiske fødevarer. Dette kan medvirke til udvikling af nye bæredygtige fødevarer og til at forbedre den økologiske produktion. Fakta om grønne ildsjæle Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er ikke fastlagt, men forventes i andet halvår af 2015 Puljens størrelse Der er afsat 3 mio.kr. En øget afsætning af lokale fødevarer kan være en katalysator ikke blot for økologien, men også for vækst i lokalområdet. Hvem kan søge? Du kan som økologisk landmand søge tilskud fra puljen. Tilskuddet kan også søges af foreninger, organisationer, offentlige institutioner, netværk og andre juridiske enheder. Hvordan søger jeg tilskud? Du kan finde information om ansøgningsprocedure på Fonden for økologisk landbrugs hjemmeside Her kan du også finde en vejledning om, hvordan du kan søge tilskud. 25

26 Miljøteknologiordningen Hvad kan jeg få tilskud til? Du kan få tilskud til investeringer, som: reducerer produktionens miljø- og klimapåvirkning øger dyrevelfærden forbedrer bedriftens økonomi og konkurrenceevne. Miljøteknologi er på den måde med til at udvikle dansk landbrug og fremme den grønne omstilling. Du kan se de tilskudsberettigede teknologier på teknologilisten, som findes på vores hjemmeside (søg på miljøteknologi). Vi giver ikke tilskud til investeringer, som alene gennemføres for at efterleve gældende lovkrav. Hvor meget tilskud kan jeg få? Afhængig af projekttypen giver vi mellem 20 og 40 pct. i tilskud. Vi kan maksimum udbetale 5 mio. kr. pr. bedrift, og der skal minimum være tilskudsberettigede omkostninger for kr. Tilskudsgrænserne varierer alt efter projekttypen. Hvad er formålet med tilskuddet? Miljøteknologiordningen har til formål at styrke landbrugets bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne, mens der tages hensyn til landbrugets miljøog klimapåvirkning, dyrevelfærd, produktivitet og behov for strukturudvikling. Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Du er tilskudsberettiget under ordningen, hvis du: ønsker at investere i en af de teknologier, der fremgår af teknologilisten ejer eller forpagter en jordbrugsejendom har et arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer om året opgjort efter de normtimesatser, som du kan se i tilskudsvejledningen. Derudover skal du have en produktion, som svarer til det indsatsområde, du søger. Du kan altså ikke søge om tilskud til investeringer i din svinestald under kvægpuljen. 26

27 Hvordan søger jeg? Du skal udfylde et særligt ansøgningsskema via Fødevareministeriets Tast selvservice. Der er to ansøgningsrunder i Den første ansøgningsrunde åbner 2. marts og lukker 4. maj, den næste ansøgningsrunde åbner 4. maj og lukker 1. juli. Tilskudsmulighederne er forskellige i de to ansøgningsrunder. Første runde omfatter tilskud til staldteknologier, mens anden runde omfatter tilskud til markteknologier. Læs mere om ordningen i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside ved at søge Miljøteknologi frem under fanen Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide. Link til vejledning ligger under fanen Skema og vejledning. Tilskudseksempler Der er tidligere givet tilskud til en række teknologier, som også kan anvendes i den økologiske produktion. Herunder kan du se eksempler på tilskudsberettigede investeringer fra tidligere ansøgningsrunder; Anlæg til varmegenindvinding Spaltegulvsskraber LED-belysning Automatisk fodring GPS-styring til traktor Ansøgningsmaterialet offentliggøres på vores hjemmeside senest en måned før åbning. 27

28 Sådan bliver du økolog Økologi > Jordbrugsbedrifter > Hvordan bliver du økolog? En del af ansøgningen om autorisation er omlægningsplanen for din bedrift. Omlægningsplanen skal attesteres af en økologikonsulent, som er godkendt af Videncentret for Landbrug, Økologi. Vi bruger attestationen som sikkerhed for, at planen er drøftet med en konsulent, der har erfaring med økologisk jordbrug og de økologiske regler. Der er i Danmark ca økologiske landmænd, der tilsammen har ha. Hvis du også vil være økologisk landmand, er der her et overblik over, hvordan du bliver økolog. Du skal søge om autorisation Hvis du gerne vil være økolog, skal du søge NaturErhvervstyrelsen om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. Autorisationen kan søges hele året uafhængigt af Fællesskemaet. Du kan hente ansøgningsskemaet og vejledning til udfyldelsen af skemaet på vores hjemmeside under fanen Tværgående > På vores hjemmeside finder du under samme fane som ovenfor anført, et link til listen over konsulenter, der kan attestere omlægningsplaner. Hvad sker der, når du søger om autorisation? Når vi har modtaget din ansøgning om autorisation, vil vi gennemføre en autorisationskontrol på din bedrift. Vi vil normalt aftale kontrollen med dig på forhånd. Du vil samtidig få at vide, hvilke papirer der skal være tilgængelige ved kontrolbesøget. Hvis betingelserne for autorisation er opfyldt, sender vi dig et autorisationsbevis med dit autorisations- 28

29 nummer. Du er først autoriseret til økologisk jordbrug, når du har modtaget dit autorisationsbevis fra os. Efterfølgende vil du få en økologikontrol på din bedrift en gang årligt. Du kan også søge om arealtilskud samtidigt Hvis du også vil søge om økologisk arealtilskud eller andre arealtilskud, skal du kombinere ansøgningsskema om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion med indberetningen til Fællesskemaet. Du kan få adgang til Fællesskemaet via Tast selv-service på vores hjemmeside. Fællesskema er åben for indberetning fra 2. februar til 21. april Bemærk, at de ikke-arealbaserede tilskudsordninger ikke kan søges via Fællesskemaet, men har særlige ansøgningsskemaer, som også kan findes i Fødevareministeriets Tast selv-service. og græsningsret på de relevante sider. Disse sider bliver således en del af din ansøgning om økologiautorisation. Alle autoriserede økologer skal hvert år indsende en indberetning af alle bedriftens arealer og husdyr. Du skal hvert år anvende Fællesskemaet til at indberette økologisk jordbrugsproduktion marker og husdyr. Hvordan finder du reglerne for økologi? Vi har samlet alle reglerne i en vejledning om økologisk produktion, der opdateres mindst én gang om året. Du kan downloade en gratis version af vejledningen fra vores hjemmeside, og du kan også bestille et trykt eksemplar for 250 kr. Vejledningen for 2015 forventes klar i løbet af januar. Hvis du tidligere har modtaget enkeltbetaling, kan du hente dit elektroniske Fællesskema med oplysningerne fra året før. Du skal opdatere dit Fællesskema med oplysningerne om din økologiske jordbrugsproduktion marker, husdyr 29

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet 14. februar 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Høringssvar til Landdistriktsprogrammet Økologisk Landsforening har gennemgået det udsendte landdistriktsprogram og vil gerne meddele vore

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Vækst Miljø Vækst Natur Udvikling Klima Natur og biodiversitet Landbrug &

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Dyreløse ejere af uplejede naturområder Dyreholdere med mangel på græsningsarealer Lejekontrakter for sommerperiode Græsnings

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Version 3 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn efterårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger September 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Jeg sender her er høringsvar vedr udkast af 23 dec om Landdistriktprogrammet 2014-2020.

Jeg sender her er høringsvar vedr udkast af 23 dec om Landdistriktprogrammet 2014-2020. Høringsvar: Jeg sender her er høringsvar vedr udkast af 23 dec om Landdistriktprogrammet 2014-2020. Landsforeningen, Plantning og Landskab repræsenter Landmænd og bygger dets virke på lokale aktionsgrupper

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere