UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013"

Transkript

1 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative færdigheder 2. Sprog og sprogbrug 3. Sprogtilegnelse 4. Kultur og samfundsforhold Formål At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk. At eleverne kan udtrykke sig på engelsk, mundtligt såvel som skriftligt. At elevernes bevidsthed om det engelske sprog, sprogbrug samt sprogtilegnelse udvikles. At undervisningen skaber rammer for oplevelser, indsigt og samarbejde blandt eleverne. At elevernes aktive medvirken i undervisningen styrkes. At eleverne opnår lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur. At eleverne får indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, samt at deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur forøges.

2 Forløb Undervisningsministeriet har opdelt målsætningen for undervisningen i engelsk i fire forløb: 3-4. klasse (1. forløb), 5-7. klasse (2. forløb), 8-9. klasse (3. forløb) samt 10. klasse (4. forløb). Da undervisningen i 10. klasse afsluttes med FSA, er 4. forløb identisk med 3. forløb. Særlig undervisningsplan for elever, der kommer til Kildeskolen på et senere klassetrin Kildeskolen modtager ofte elever i 2. eller 3. forløb, hvor der for disse elever er usikkerheder i faget engelsk. For at genoprette faglig sikkerhed og indlæringsglæde, tages der udgangspunkt i de nye elevers faktiske forudsætninger, og deres undervisningsplan er da: 1. At finde enhver usikkerhed fra tidligere forløb, i de grundlæggende færdigheder i faget engelsk. 2. At afklare disse usikkerheder. 3. At vende tilbage til det aldersmæssigt forventede forløb, så snart eleven føler sig tryg ved sine engelskkundskaber og færdigheder fra ethvert af disse tidligere forløb. Undervisningsplaner opdelt i forløb 1. forløb (3-4. klasse) 3. klasse Eleverne introduceres til det engelske sprog. Materialet tager udgangspunkt i det nære miljø, og omfatter blandt andet følgende emner: Navn og præsentation, tal og aldre, kroppen, dyr, frugt og grøntsager, positioner, farver, bolig og indretning, skole og alfabetet. Emnerne gennemgås ved hjælp af samtale, sang, tegning og modellervoks. Eleverne øves i at lave lette sætninger såvel mundtligt som skriftligt, således at lysten til at lære engelsk bliver styrket, og de inspireres til at bruge det de har lært i deres livssituationer.

3 Desuden vil eleverne, gennem fællesundervisningen, blive introduceret til engelske rim & remser samt klassiske fortællinger. IT vil også være en del af undervisningen i 3. klasse, i form af lette leg & lær-spil. Undervisningsmaterialerne består i starten af 3. klasse bl.a. af 'Easy Games' 1-2, og i slutningen af 3. klasse introduceres Lady Bird bøgerne i undervisningen. Dette system fortsættes op til og med 5. klasse. I 3. klasse består Ladybird systemet af 9 bøger: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b og 3c. 4. klasse Hovedvægten lægges på at give eleverne et sprog de kan begynde at bruge både i tale og skrift. Dette opnås ved læsning, oversættelse, skriftlige opgaver, diverse sange, lege samt computerprogrammer. Emneområderne skal være dels konkrete og dagligdags og dels appellere til elevernes fantasi. Ladybird bøgerne fortsættes på litteratursiden, og er i 4. klasse også fordelt på 9 bøger: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b og 6c. 2. forløb (5-7. klasse) 5. klasse Emnerne tager udgangspunkt i oplevelser, både i engelsktalende lande og i Danmark. Der læses lette bøger og skrives referater, breve samt mindre stile på engelsk. Eleverne holder foredrag for klassen, og i løbet af året ser klassen simple engelske film og diskuterer indholdet af disse. Ladybird-systemet benyttes også på dette klassetrin, og er her ligeledes fordelt på 9 bøger: 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b og 9c I slutningen af 5. klasse indgår den engelske grammatik i begynderform. Grammatikken er fordelt på 5 områder: 5.01 (Pers. stedord & hjælpeverber), 5.02 (Udsagnsord), 5.03 (Kendeord), 5.04 (spørgende og benægtende uds.ord) og 5.05 (mængde- og ordenstal, dage- og månedsnavne samt klokken).

4 6. klasse Arbejdet med at udbygge ordforrådet udgør en væsentlig del af undervisningen. Særlig opmærksomhed rettes mod ord og vendinger der ofte giver anledning til misforståelser. Der skiftes til bogsystemet Blue Cat, som indeholder tekst, lytteøvelser, skriftlige opgaver samt praktiske øvelser og mindre projekter. Emnerne hedder: 'Secrets & codes', 'friends', 'horses & riding', 'animals of Australia', 'school in England', 'London', 'The Wild West' og 'festive days'. Emnerne er fordelt på 9 områder: 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 og Skriftlige afleveringer kommer ind som en fast bestanddel af undervisningen fra 6. klassetrin og der afleveres 3 engelske stile i løbet af året på fastlagte datoer. Et andet nyt element er diktater, som ligeledes flettes ind i engelskundervisningen - i alt er der 5 diktater i 6. klasse. Som en sidste ting vil film også indgå i pensum, som supplement og visuel underbygning til litteraturen. Der er 5 film i alt. Elevernes grammatiske evner bliver styrket via engelsk grammatik for 6. klasse, som bygger videre på grammatikken for 5., således at eleverne bliver i stand til at formulere sig mere sammenhængende i deres skriftlige arbejder. Engelsk grammatik 6. klasse er fordelt på 5 områder: 6.01, 6.02, 6.03, 6.04 og klasse Arbejdet med litteratursystemet Blue Cat fortsætter. Emnerne omfatter: Friluftsliv, natur, vikinger, kærlighed, forurening, kriminalitet samt geografiske og historiske forhold i engelsktalende lande såsom Storbritannien, Skotland og USA og er fordelt på områderne: 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09 og Desuden opfordres til emnearbejder & projekter, der fremlægges på engelsk i skrift og tale, via Powerpoint eller eventuelt som et lille teaterstykke. I løbet af året repeteres og finpudses grammatikken - dette foregår dels ved fælles øvelser, samt på de sidste 2 dele af 'Blue Cat' systemet: 7.11 og Igennem hele forløbet bruges computeren løbende, blandt andet til interaktive grammatikopgaver, s og diktater. Diktaterne fortsættes som fast indslag i engelskundervisningen - der er 6 styks i løbet af året. Der arbejdes også med stilskrivningsteknikker og læseteknikker som en del af fællesundervisningen.

5 De skriftlige afleveringer går igen i 7. klasse, og der er fastlagt 4 af slagsen som afleveres på bestemte datoer. Karakter gives efter ønske. Ligeledes vil engelske film fortsat være en supplerende del af pensum. På dette klassetrin er der planlagt 6 film, hvoraf den ene vil være en biograffilm. 3. forløb (8.-9. klasse) I 8. og 9. klasse er sproget som kommunikationsmiddel i centrum, med forventning om et forholdsvis præcis og nuanceret brug af, og en bevidsthed om, sproget engelsk. Eleverne arbejder mere selvstændigt og med større grad af medansvar og medbestemmelse. Der arbejdes blandt andet med forskellige projekter, samt at skrive længere sammenhængende tekster - f. eks. debatindlæg, anmeldelser, jobansøgninger og fortællinger, hvor indhold og stil søges afpasset genre og modtager. Eleverne skal desuden arbejde med forskellene på tale- og skriftsprog, ligesom at de centrale grammatiske områder integreres i såvel mundtligt som skriftligt arbejde. 8.klasse Der fortsættes med 'Blue Cat' systemet, og emnerne i bogen for 8. klasse omfatter følgende: Skoleliv, rejser, det vilde vesten, digte, reklamer og jul. Disse emner er fordelt på 12 områder: 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, og 8.12 (grammatik). Som i 6. og 7. klasse er der på 8. klassetrin ligeledes supplerende fælles pensum, bestående af diktater (6 stk.), film (6 stk.) samt skriftlige afleveringer (5 stk.). Planlægning af studieturen i 9. klasse er også en del af pensum, og der er sat 6 lektioner af til dette formål. 9.klasse I 9. klasse skrives der månedlige stile frem til april - med undtagelse af december måned (i alt 6 stk.). I forbindelse med det skriftlige arbejde, vil der blive gået langt mere i dybden med hensyn til forskellige fremstillings- og læseteknikker, og eleverne vil også blive introduceret til notatteknik som en naturlig del af fællesundervisningen. Der bliver sat fokus på forøgelse af ordforråd, hvilket blandt andet foregår ved hjælp af diverse fælles mundtlige og skriftlige øvelser, samt analyse af billeder, tekster og sange. Forskelle på tale- og skriftsprog er ligeledes en central del af årets arbejde, og det samme er udtalen. Begrebet 'engelsk som verdenssprog' er i højsædet, og det betyder at vægten ligger på elevernes omgængelighed, lethed og glæde ved sproget.

6 I pensum indgår dels Blue Cat for niende og tiende, kilder fra internettet, diverse grammatikopgaver og diktater - samt bogen City of Dreams. Der arbejdes i løbet af året med følgende emner inden for litteratur: Scotland (studietursforløb) og Crime then and now , 9.04, 9.05, 9.06 og A different youth , 9.09, 9.10, 9.11 og City of dreams (Hollywood) , 9.14, 9.15, 9.16 og 9.17 Emnerne er delt op således at de består af tekster, skriftlige opgaver, lytteøvelser, små projekter og 1-2 film til hvert emne. Desuden indgår aktuelle problemstillinger i andre engelsktalende lande i årets undervisning. Computeren bruges som undervisningsredskab gennem hele forløbet, og eleverne beskæftiger sig bl.a. interaktive opgaver, informationssøgning og projekter. Ved afslutningen af 3. forløb (9. klasse) kan eleverne indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA). Prøven er mundtlig, samt eventuelt skriftlig (i udtræk).

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. klasserne er dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk og socialt

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere