Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014"

Transkript

1 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1. kvartal Indsatsområder Nye veje til et aktivt liv 2. Projekt færre akutte indlæggelser 3. Bolighandlingsplan 4. En ny sundhedspolitik 5. Det nære sundhedsvæsen 6. Implementering af forebyggelsespakkerne Ad 1. Nye Veje til aktivt liv Nye Veje til aktivt liv er ældreområdets rehabiliteringsprojekt, der startede i februar 2011 og som har til overordnede formål 1. At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet 2. Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Indsats mål: % af de borgere, der gennemfører et rehabiliteringsforløb, gøres selvhjulpne og oplever en bedre livskvalitet. 2. Alle medarbejdere uddannes til medvirken i rehabilitering, og der uddannes hjemmetrænere i alle sektioner. 3. Rehabilitering implementeres på alle plejecentre inden udgangen af Alle borgere, visiteret til hjælp på Frit Valgs området, modtager rehabiliterende hjælp inden udgangen af Ad % af de borgere, der gennemfører et rehabiliteringsforløb, gøres selvhjulpne og oplever en bedre livskvalitet Det samlede antal borgere, der modtager hjemmehjælp eller hverdagsrehabilitering er faldende, jævnfør figur 1. 1

2 Figur 1 borgere i hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering HJEMMEHJÆP, I ALT HVERDAGSREHABILITERING, I ALT I nedenstående følges antallet af borgere, der henvender sig omkring hjælp i hjemmet. Borgerne tilbydes henholdsvis hverdagsrehabilitering og hjemmehjælp samt borgere, der klarer sig uden tilbud. Figur 2 1. kvartal % Hverdagsrehabilitering 239 Nyhenvendelser 20 % Hverdagsrehabilitering ikke muligt 0 % Klarer sig uden indsats Figur 3 Nyhenvendelser til hverdagsrehabiliteringssektionen - sammenligning kvartal 2014 Ny henvendelser Heraf hverdagsrehabilitering Heraf hverdagsrehabilitering ikke mulig Heraf klarer sig uden indsats 75 % 21 % 4 % 81 % 80 % 18 % 20 % 1 % 0 % 2

3 De forløb, der gennemføres i hverdagsrehabiliteringssektionerne, er udvidet til at gælde eksisterende borgere i hjemmeplejen også, hvor dette fagligt skønnes relevant. I takt med at flere eksisterende borgere fra hjemmehjælpssektionerne modtager forløb i hverdagsrehabiliteringssektionerne, vil andelen af borgere, der bliver helt selvhjulpne falde. For de fleste eksisterende hjemmehjælpsborgere er selvhjulpenhed ikke et realistisk mål for indsatsen. Det handler i langt højere grad om større selvhjulpenhed i forhold til nogle men ikke alle dagligdagsgøremål. Figur 4 afsluttede forløb i 1. kvartal 56 % Selvhjulpen 167 Afsluttede i hverdagsrehabiliteringsforløb 30 % Overført til hjemmepleje 14 % Andet Selvhjulpenhed sættes her lig med større livskvalitet, og der vil således ikke her være er særskilt opgørelse af livskvalitet. Figur 5 afsluttede forløb i hverdagsrehabilitering - sammenligning kvartal 2014 Afsluttede forløb Heraf selvhjulpne 61 % 61 % 56 % Heraf overført til 30 % 27 % 30 % hjemmepleje Heraf andet 11 % 12 % 14 % Af figur 6 fremgår hvor mange borgere, der i henholdsvis 2012, 2013 og 1. kvartal 2014 gennemgik hverdagsrehabiliteringsforløb i henholdsvis egen hjemmehjælpssektion og i hverdagsrehabiliteringssektion. Desuden fremgår hvor stor procentdel af forløbene, der resulterede i en nedgang i den visiterede tid. Figur 6 rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen kvartal 2014 Borgere, hvor rehabilitering ikke er mulig pt. Afsluttede rehabiliteringsforløb i egen sektion Heraf nedgang i tid 58 % 64 % 56 % Afsluttede rehabiliterings-forløb i HR-sektion Heraf nedgang i tid 100 % 88 % 52 % I alt borgere gennemgået

4 Som det fremgår af figur 7 har rehabiliteringsindsatserne ført til samlet set væsentlige nedgange i den tid, borgeren modtager hjælp både i 2012, 2013 og 1. kvartal Dette er set i forhold til alle forløb, også de, der er ført til øgning af tid. Der er tale om et gennemsnit pr. borger i nedgangen i tid pr. uge. Figur 7 ændring i hjælp efter indsats pr. borger kvartal 2014 Egen sektion 1,20 time/uge 0,38 time/uge 2,0 timer/uge Hverdagsrehabiliteringssektion - 1,74 time/uge 0,77 time/uge Ad 2. Alle medarbejdere uddannes til medvirken i rehabilitering, og der uddannes hjemmetrænere i alle sektioner. Der er i alle sektioner uddannet hjemmetrænere. Der er planlagt medvirken til rehabilitering for alle øvrige medarbejdere i Der er udarbejdet meritkursus fra medvirken til rehabilitering til hjemmetræner. Diplomfag i rehabilitering for sygeplejersker, terapeuter og visitatorer. Første 2hold er afsluttet og der er planlagt yderligere 3 hold frem til efteråret Ad. 3. Rehabilitering implementeres på alle plejecentre inden udgangen af Der arbejdes med delprojekter for beboere i plejebolig, i gæstebolig og ældrebolig. Desuden arbejdes der kulturprojekt på plejecentrene i forhold til at implementere rehabiliteringstankegangen på plejecentrene. Ad. 4 Alle borgere, visiteret til hjælp på Frit Valgs området, modtager rehabiliterende hjælp inden udgangen af Alle borgere i hjemmeplejen er efter 1. kvartal 2014 tilbudt hverdagsrehabilitering. I forhold til borgere der modtager hjælp fra de private leverandører, er Svendborg Kommmune i gang med, at implementere hverdagsrehabilitering. 4

5 Ad 2. Færre akutte indlæggelser på ældreområdet Projekt færre akutte indlæggelser opstartede i sommeren 2013, som et to-årigt projekt, der har som mål, at nedbringe antallet af akutte indlæggelser på ældreområdet: Der er etableret et akutteam, der arbejdes på nye arbejdsgange og instrukser, samt arbejdet med målrettet uddannelse og kompetenceudvikling. Indsatsmål 1. At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet 2. Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser Ad. 1. At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet Figur 1 viser antallet af akutte indlæggelser på ældreområdet i 2011, 2012 og fra projektperioden start i 2013 til december I projektperioden 2013 er antallet af akutte indlæggelser lavere end 2011 og 2012, hvor der ikke var målrettet indsats i forhold til at begrænse antallet af akutte indlæggelser. Hele denne forskel vil ikke kunne tilskrives projekt færre akutte indlæggelser, da mange andre faktorer også gør sig gældende, herunder fx ændret registreringspraksis i forbindelse med oprettelsen af et samlet OUH FAM (Svendborg og Odense). Figur 1 antal akutte indlæggelser på ældreområdet En stor del af effekten i projekt færre akutte indlæggelser skal komme af akut-teamets indsats og deres samarbejde med sygeplejersker og øvrige medarbejdere. Derfor er det afgørende, at akut-teamet bliver brugt af ældreområdets sektioner både i de akutte situationer, men også i forhold til sparring omkring borgere hvis situation er kompleks og en akut indlæggelse potentiel. Medarbejderne i ældreområdets sektioner brug af akut-teamet er opgjort i figur 2. 5

6 Figur 2 brugen af akut-team involvering af akut team ikke involvering af akut team og indlagt akut Ad. 2. Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser Der er endnu ikke foretaget økonomiske beregninger på effekten af projektet. Figur 3 viser hvor ofte det vurderes, at akut-teamet har været involveret i en potentiel akut indlæggelse, og hvor den i samarbejde med sygeplejersker og øvrige medarbejdere, ikke er resulteret i en akut indlæggelse. Det skal dog bemærkes, at nogle af disse akutte indlæggelser muligvis ikke ville have ført til en akut indlæggelse i en situation uden projektet. Det kan imidlertid ses som en indikator for, at projektet har en effekt. I alt for perioden drejer det sig om 326 potentielle akutte indlæggelser. Figur 3 akutte indlæggelser undgået indlæggelse undgået 6

7 Ad. 3. Bolighandlingsplan Bolighandlingsplanen er en status over boligsituationen i forhold til Svendborg Kommunes ældre, pleje- og demensboliger, målt på følgende parametre: antallet af borgere på garantiventeliste, antallet af borgere på almindelig venteliste og flowet i boligerne en fremadrettet boligprognose Ældreområdet har anvisningsret til 366 plejeboliger, 155 demensboliger, 306 ældreboliger med centerfaciliteter, 234 ældreboliger uden centerfaciliteter og 42 gæsteboliger fordelt på kommunens egne boliger og to selvejende institutioner. Indsatsmål: 1. At Svendborg Kommune fortsat kan leve op til ventelistegarantien. 2. Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. 3. En årligt opdateret bolighandlingsplan, som skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et 5 årigt perspektiv 4. Give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger. Ad. 1. At Svendborg Kommune fortsat kan leve op til ventelistegarantien. I gennemsnit har der for perioden 2009 til 1. kvartal 2014 været mellem 1 og 15 personer på garantiventelisten. Hovedparten tilbydes en bolig efter under 1 måneds ventetid, og det har været muligt at imødekomme 2 måneders garantien i alle tilfælde. Figur 1 - garantiventeliste kvartal 2014 Antal borgere Antallet af borgere på almindelig venteliste Af figur 2 fremgår et gennemsnit for antallet af borgere på almindelig venteliste til ældreområdets boliger. Det drejer sig om borgere, der venter på en bolig et bestemt sted enten en pleje- eller demensboliger eller en ældreboliger med eller uden centerfaciliteter. For alle typer er der en nedadgående tendens med færre borgere på venteliste. 7

8 Figur 2 almindelig venteliste Plejebolig Heraf venter fra andre kommuner venter til andre kommuner Demensbolig Heraf venter fra andre kommuner venter til andre kommuner Ældreboliger med center Heraf venter fra andre kommuner venter til andre kommuner Ældreboliger uden center Figur 3 antal borgere indflyttet i gennemsnit pr. måned Plejebolig Demensbolig Ældreboliger med center Ældreboliger uden center Ad. 2. Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Der i 2013 ikke bygget nye boliger. Det er besluttet, at ved ledighed ommærkes et afsnit på Gudbjerg plejecenter til demensboliger, og et afsnit på Ådalen plejecenter til gæsteboliger. Ad. 3. En årligt opdateret bolighandlingsplan, som skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et 5 årigt perspektiv I analysen af de kommende års behov for pleje- og demensbolig tages der udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen for Svendborg Kommune. 8

9 Dette kombineres med faktorer som forventet behovsgrad forstået som andelen af en årgang, som har behov for en pleje-/demensbolig. Denne behovsgrad fremskrives ud fra de seneste års udvikling. Udviklingen i Svendborg Kommune og på landsplan er, at andelen af ældre af en årgang, der vælger plejebolig de sidste år af deres liv, er faldende. Tendensen er desuden erkendt i KLregi. Figur 4: Behov for pleje- og demensboliger Behov Plejeboliger Kapacitet er passende Demensboliger I alt ved afslutning af periode Beskedent ekstra behov Mangler 7 boliger Ad. 4. Give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger. I forhold til denne budgetperiode er der på nuværende tidspunkt ikke behov for initiativer i forhold til at justere kapaciteten af pleje- og demensboliger. Et eventuelt behov for ommærkning fra plejeboliger til demensboliger i omkring vil blive fulgt op igen ved næste års boligbehovsanalyse. Ad. 4. En ny sundhedspolitik Svendborg Kommunes nuværende sundhedspolitik er fra Der er i de forgangne 7 år sket en stor udvikling på sundhedsområdet og der er behov for en ny sundhedspolitik. Der arbejdes på en procesplan for udviklingen af en ny sundhedspolitik. Social- og Sundhedsudvalget skal inden sommerferien godkende procesplanen. Ad. 5. Det nære sundhedsvæsen KL har udarbejdet rapporten Det nære sundhedsvæsen. Rapporten peger på en lang række områder, hvor kommunerne skal sætte ind for at øge kvaliteten i det nære sundhedsvæsen samt sætte ind for at nedbringe udgifterne til sundhedsområdet. KL og Regeringen laver på baggrund af bl.a. Det nære sundhedsvæsen aftaler om kommunernes økonomi. I den forbindelse sættes mål for, hvilke aktiviteter kommunerne skal igangsætte. KKR Syddanmark har på baggrund af rapporten udarbejdet fire politiske målsætninger, som de syddanske kommuner skal leve op til. forelægges løbende forslag til indsatser, som på baggrund af rapporten Det nære sundhedsvæsen, Regeringens og KLs aftale om kommunernes økonomi og KKR Syddanmarks målsætninger, foreslås igangsat i Svendborg Kommune. Som eksempel kan nævnes de aktiviteter der igangsættes på baggrund af ældremillionerne samt puljen til sundhedsfremme og forebyggelse på 3 mio. kr. 9

10 Ad. 6. Implementering af forebyggelsespakkerne Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker på de mest relevante områder indenfor sundhedsfremme. Forebyggelsespakkerne bygger på nuværende evidens og anbefaler kommunerne, hvilke indsatser der bør fokuseres på, på hhv. grundniveau og udviklingsniveau. KL ønsker, at kommunerne forholder sig aktivt til forebyggelsespakkerne. Som indledning til sundhedspolitikken foregår der pt. en afdækning af, i hvor stort omfang Svendborg Kommune lever op til Forebyggelsespakkernes mange anbefalinger. Afdækningen forventes færdig i maj Resultaterne af afdækningen vil blive bragt ind i drøftelserne af en ny sundhedspolitik. 10

Social- og Sundhedsudvalgets Indsatsområder 2. kvartal 2016

Social- og Sundhedsudvalgets Indsatsområder 2. kvartal 2016 s Indsatsområder 2. kvartal s visioner og indsatsområder for perioden 2014 2018 følges, således at Udvalget har mulighed for at se udviklingen. Dette notat beskriver status på indsatserne og/eller nøgletal

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Ledelsesinformation Februar 2014

Ledelsesinformation Februar 2014 Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst Muligt I Eget Liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst Muligt I Eget Liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst Muligt I Eget Liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Juni 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 01-09-2014 Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 01-09-2014 Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 01-09-2014 Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 23 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Statusnotat Styrk din hverdag K O L D I N G K O M M U N E 2014

Statusnotat Styrk din hverdag K O L D I N G K O M M U N E 2014 93 Statusnotat Styrk din hverdag K O L D I N G K O M M U N E 2014 Styrk din hverdag Mennesker vil allerhelst klare sig selv. Det ønske gælder hele livet. Når vi kan selv, får vi det bedre både fysisk og

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10. december Fremtidens hjemmehjælp udrednings- og rehabiliteringsforløb

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10. december Fremtidens hjemmehjælp udrednings- og rehabiliteringsforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10. december 2015 Fremtidens hjemmehjælp udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds-

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune.

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. Notatark Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. 21. maj 2017 - Sagsnr. 16/18979 - Løbenr. 100689-17 Seniorudvalget vedtog den 5. april 2016, at forvaltningen skulle

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

NOTAT om KORA analyse af ældreområdet

NOTAT om KORA analyse af ældreområdet Dato: 31.08.2015 Sags nr.: Ref.: Pernille Bruun-Guassora / Effekt og faglig udvikling Aktiv hele livet NOTAT om KORA analyse af ældreområdet KORA analyse 2014 I august 2014 udgav Det nationale Institut

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 21 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 201 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation maj 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Emne Indhold og mål Anbefalinger Økonomisk handleplan for voksenhandicapområdet

Emne Indhold og mål Anbefalinger Økonomisk handleplan for voksenhandicapområdet Overleveringsnotat Sundhedsudvalget har den 26. september 2017 besluttet, at udarbejde et overleveringsnotat til orientering for og drøftelse i det kommende sundhedsudvalg. Oveleveringsnotatet beskriver

Læs mere

Livskvalitet & funktionsevne

Livskvalitet & funktionsevne Livskvalitet & funktionsevne - fra mad til rehabilitering Fuldmægtig Julie Møller Kontoret for ældre og demens En måltidsrejse En tidsrejse 2001: Bedre mad til ældre 2006: Anbefalinger for udvikling af

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. 1. Baggrund. Kontornotits. pladser 41,6% 102,4% 87,9%

Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. 1. Baggrund. Kontornotits. pladser 41,6% 102,4% 87,9% Kontornotits Senior- og Socialforvaltningen Sundhedscenter Kolding Dato 5. maj 2015 Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter 1. Baggrund Denne business

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation november 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014

Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014 93 Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014 Aktivt Seniorliv Sund aldring er tæt forbundet med en aktiv tilværelse. Alle mennesker har ønsker for deres liv og har ressourcer, der skal

Læs mere

Notat. Fælles besvarelse til indsendte høringssvar vedr. Værdighedspolitikken Vedrørende Værdighedspolitik

Notat. Fælles besvarelse til indsendte høringssvar vedr. Værdighedspolitikken Vedrørende Værdighedspolitik Dato: 02.11.2018 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat horsholm.dk Fælles besvarelse til indsendte høringssvar vedr. Værdighedspolitikken 2018 Baggrund Hørsholm Kommune har opdateret kommunens værdighedspolitik,

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Aktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger

Aktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Aktiv hele Livet Indledning Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Paradigmeskift i velfærden Omstillingsgruppen foreslår, at det bærende princip i den fremtidige velfærd er, at alle har ret til

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Samlet for alle udvalg

Samlet for alle udvalg Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2013 2014 2015 2016 Social- og Sundhedsudvalget 503.03.01.13 Løft af sundhedsindsatsen A -2.558-2.558-2.558-2.558 Samlet for SSU -2.558-2.558-2.558-2.558

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,

Læs mere

Resultatrapport 3/2012

Resultatrapport 3/2012 Resultatrapport 3/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

1) Flere ældre borgere 2) Flere af de ældste borgere 3) Mere individualiserede forventninger til det gode ældreliv også på boligområdet

1) Flere ældre borgere 2) Flere af de ældste borgere 3) Mere individualiserede forventninger til det gode ældreliv også på boligområdet 6. Boformer Danmarks ældrebefolkning er i kraftig vækst. Det er i bund og grund en positiv udvikling, men det er en udvikling, der stiller nye krav til kommunerne. Det gælder også på boligområdet. Her

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017 Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 5 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Tomgang Ældrecentre...

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet

Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre Ledelsesinformation i dette materiale belyser udvalgte nøgletal og procesindikatorer på følgende områder: De nationale mål for sundhedsvæsnet Nøgletal på

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017 Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Den gode modtagelse...

Læs mere

Nedenstående forslag nr. 1-7 indeholder et prioriteret forslag til indsatsområder svarende til kommunens ramme på 16,7 mio. Kr.

Nedenstående forslag nr. 1-7 indeholder et prioriteret forslag til indsatsområder svarende til kommunens ramme på 16,7 mio. Kr. Notat Dato: 17. januar 2014 Kopi til: Ældre- og Sundhedsudvalget Job & Velfærd Dato: 17. januar 2014 Sagsbehandler: vpnkr Emne: Puljen til løft af ældreområdet 2014 - forslag til indsatser Indledning Til

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Solrød kommune Rehabiliteringsafsnittet på Christians have

Solrød kommune Rehabiliteringsafsnittet på Christians have Ældrepuljeprojekt 3 døgnpladserne på Christians Have rehabiliteringsafsnit Formål: I forbindelse med puljemidler fra ældremilliarden startede et projekt 1.5. 2014, med fokus på en øget rehabiliterende

Læs mere

Demensby i Svendborg Kommune

Demensby i Svendborg Kommune Demensby i Svendborg Kommune demensby på Plejecenter Bryghuset/Bryggerlunden November 2015 Sag nr. 15/25927 Baggrund Statistisk set er der i dag ca. 1.150 borgere med demens i Svendborg Kommune. Et antal,

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation august 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Masterplan for En god og tryg ældrepleje Sagsnr. i ESDH: 18/15117 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv I det politiske arbejdsprogram

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Nye udfordringer og tilhørende indsatsområder Udfordring 1: Styring og samarbejde på sundhedsområdet

Læs mere

Notat Udvikling i det nære sundhedsvæsen

Notat Udvikling i det nære sundhedsvæsen SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Sundhed og Ældre Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Kontaktpersoner: Anne Christmann Ramsgaard Inge Voer Laursen Dato: 9. september Notat Udvikling

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien

Udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien Journal nr.: 08/14743 Dato: 21. oktober 2009 Udarbejdet af: Berit Matzen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646072 Notat Udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Sygeplejen 2015

Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Sygeplejen 2015 Aftalestyring 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Sygeplejen 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv 1 Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV Ældreområdet, Svendborg Kommune November 2014 nye veje til aktivt liv 3 Indhold Forord 5 1.0 Indledning 7 Projektet baggrund

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Projekt 1 Hverdagsrehabilitering

Projekt 1 Hverdagsrehabilitering Projekt 1 Formål Den 1.maj 2014 startede projektet. Formålet med projektet var at øge tilgang af borgere til kommunens tilbud om hverdagsrehabilitering. Der blev i 2013 henvist 3 borgere til hverdagsrehabiliteringsforløb

Læs mere