DSMMRs forårsmøde i 2009 havde fokus på sikkerhed. Her følger to foredrag om hvordan patienters og ansatte sikkerhed under MR-skanning er reguleret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSMMRs forårsmøde i 2009 havde fokus på sikkerhed. Her følger to foredrag om hvordan patienters og ansatte sikkerhed under MR-skanning er reguleret"

Transkript

1 DSMMRs forårsmøde i 2009 havde fokus på sikkerhed. Her følger to foredrag om hvordan patienters og ansatte sikkerhed under MR-skanning er reguleret af myndighederne. Foredragene er sidenhen let opdaterede i lyset af at der nu er udkommet reviderede anbefalinger fra ICNIRP angående ophold i statiske magnetfelter. Efter foredragene er desuden tilføjet links til baggrundsmateriale. Regler angående graviditet diskuteres i kommende DSMMR nyhedsbrev når disse er afklaret af Arbejdstilsynet. /Lars, april 2009 DSMMR: Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

2 MR-sikkerhed: Direktiver og standarder vedrørende patienters og ansattes forhold Lars G. Hanson Fysiker, ph.d. MR-afdelingen Hvidovre Hospital MR-sikkerhed her: Kun omgang med skannere. Ikke kontrastsstoffer eller diagnostik, eksempelvis.

3 Indhold Patientsikkerhed: Myndigheder og lovgivning Udgangspunkt for direktiver CENELEC, IEC og EN Personalesikkerhed Danske retningslinjer ICNIRP EU direktiv om arbejde i elektromagnetiske felter. historie, status, bekymringer Danske regler og med 2007-tilføjelse

4 Baggrund Baggrund for indlægget: Generelt: MR-sikkerhed er ikke et forskningsområde i DK. Acceptabelt: Lovgivning på EU/internationalt niveau, og stor ekspertise andetsteds, f.eks. England, Australien, USA. Problem: EU s direktivforslag fra 2002 for arbejde i elektromagnetiske felter. Begrænset ekspertise i DK og flere andre lande. Udløste stor bekymring i MR-kredse: Da direktivet blev vedtaget, var konsekvenserne for patienterne ukendte. Der er stadig grund til bekymring.

5 Om foredragsholderen Mine forudsætninger og forbehold: Er ikke sikkerheds-ekspert: Har begrænset viden om omfattende emne. Er fysiker, ikke jurist/læge. Har aktivt søgt efter regler på området. Har fulgt diskussionen af EU s arbejdsmiljødirektiv. Har løbende diskuteret direktivet med Arbejdstilsynets embedsmand på sagen, Niels Ole Olesen (vil eventuelt tale ved senere arrangement).

6 Myndigheder Danske myndigheder: EU Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen Tilpasser og implementerer bl.a. EU direktiver. Vedtager (minimums-) direktiver, som medlemsstater skal implementere. Udpeger standardiseringsorganisationer til at opstille tekniske krav som kan sikre opfyldelse af direktiverne. Standarder distribueres via. eksempelvis Dansk Standard (privat, selvejende virksomhed).

7 Eksempel Eksempel: EUs Medikodirektiv vedtages (93/42/EC). CENELEC bemyndiges til at udmønte direktivet. CENELEC: Den Europæiske komite for elektroteknisk standardisering. Ikke-kommerciel international organisation. Udfærdiger for EU sammen med IEC tekniske standarder som sikrer EU direktivers overholdelse (IEC: Udarbejder Internationale elektrotekniske normer) Eksempelvis standarden for elektromedicinsk udstyr: Særlige bestemmelser for sikkerheden for MR udstyr til medicinsk diagnose. Standarden er harmoniseret med Medikodirektivet og sikrer dermed opfyldelse.

8 Eksempel, fortsat Implementering i medlemslande: Indenrigs- og sundhedsministeriet inkorporerer via bekendtgørelse Medikodirektivet i dansk ret. Stramninger kan forekomme. Derved er IECs/CENELECs tekniske standard for MR-udstyr gældende i DK. Godkendelse: Nogle firmaer er bemyndiget til at certificere udstyr efter standarden (CE-mærkning). Eksempel: DGM (Dansk Godkendelse af Medicinsk udstyr under Dansk Standard)

9 EN , kortfattet Standarden specificerer krav til MR-udstyr, eksempelvis tilladelig feltstyrke afsat energi (opvarmning af kroppen) gradientydelse mærkning testprocedurer Gældende version er fra 2002 med tillæg i 2005 (quench) og 2007 (personaleforhold).

10 Andre regler Sundhedsstyrelsens røntgenregulativ Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter. Der er ikke noget tilsvarende for MR. området hører under Statens Institut for Strålebeskyttelse (Sundhedsstyrelsen) Baggrund: Intet behov skønnet. Berettiget. Krav til læger via Dansk Radiologisk Selskabs Målbeskrivelse for Radiologi. herunder tilstrækkelig viden om farmakologi, kontraststoffer og kontraindikationer. godkendt af Sundhedsstyrelsen. Almindeligt lægeligt ansvar

11 EN i detalje EN : Særlige bestemmelser for sikkerheden for MR udstyr til medicinsk diagnose. Vigtigste dokument på området. Foreligger på engelsk/fransk. Delvis teknisk. Målsætning: Nul risiko Modsat eksempelvis røntgenregulativet. Læs den i uddrag! Indeholder bl.a resume af kendt viden på sikkerhedsområdet. grænseværdier og lignende som MR udstyr skal overholde for at måtte sælges. vigtige definitioner af brugstilstande ( operating modes ). krav til dokumentation, skiltning m.m.

12 Ansvar for sikkerhed Ansvar for sikkerhed lægges på normen/fabrikanten/certificeringen: EN sikrer at der ikke sker skade på patienten, forudsat at udstyret anvendes iflg. medfølgende brugsanvisninger. Specifikt skal udstyr anvendes og serviceres som angivet i manual. brugstilstande anvendes iflg. forskrifter. Patientoplysninger indtastes korrekt. Men: Brug hovedet. Lær hvad farerne er. Læs standardens baggrundsafsnit.

13 Brugstilstande Standarden opererer med 3 vigtige brugstilstande ( operating modes ): Normal-tilstand: Alle kan skannes i denne under hensyntagen til kontraindikationer. 1. kontrollerede tilstand: Let øgede grænseværdier. Skanning i denne tilstand kræver aktiv godkendelse, lægelig vurdering og supervision. 2. anden kontrollerede tilstand: Overskridelse af fastsatte grænser. Kræver etisk godkendelse og password. Tilstande defineres separat for hovedfelt, gradienter og radiobølger.

14 Eksempel: SAR-grænser SAR ( specific absorption rate ): Sekvens- og person-specifik opvarmning. Skyldes brug af radiobølger. Grænser jf. standarden: Værdier er i W/kg midlet over 6 minutter. Midlertidigt (<10s) må værdier øges faktor 3 Værdier indgår i skannerens SAR beregning. Personvægt SKAL tastes korrekt (indenfor få procent).

15 SAR-grænser, fortsat Brugstilstande i praksis: Skanneren starter for hver patient i normal-tilstand hvad angår SAR, gradienter og feltstyrke. Hvis en protokol ikke kan gennemføres i normaltilstand advares operatøren om dette. Målingen gennemføres kun, hvis de let øgede grænser accepteres af operatøren, og hvis målingen ligger indenfor disse. Kræver lægelig vurdering og supervision jf. standarden. Eksempel: Skift af SAR tilstand. Kan patienten styre egen temperatur? (overvej eksempelvis feber, hjerteproblemer, diabetes, medicinering, alder, påklædning?) I så fald kan der skiftes til første kontrollerede tilstand.

16 Opsummering, 1.del EN er vigtigt dokument, som bør være kendt i uddrag på alle afdelinger (evt. via skannernes manualer). Designet mhp. nul risiko for patienter og ansatte så begrænset yderligere lovgivning er berettiget. Forstå brugstilstande ( controlled modes ) Gældende version er fra 2002 med tilføjelser i 2005 (quench) og 2007 (personaleforhold). Udkommer i 3. udgave, ultimo 2011.

17 MR-sikkerhed, del 2: De ansattes forhold Lars G. Hanson Fysiker, ph.d. MR-afdelingen Hvidovre Hospital MR-sikkerhed her: Kun omgang med skannere. Ikke øvrigt arbejdsmiljø.

18 Indhold Baggrund EU direktiv vedrørende arbejde i elektromagnetiske felter. Kladden Det vedtagne Implementering og status Konsekvenser: Grund til glæde? Grund til bekymring? Næste runde Andre regler

19 ICNIRP ICNIRP: International kommission for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling. Lægefaglig organisation (primært), der løbende vurderer viden om felt-effekter. Udgiver guidelines for begrænsning af effekter fra felter inkl. grænseværdier. Sidste rev: Statiske felter revurderet i ICNIRPS anbefalinger fra 1998 udgjorde udgangspunkt for et EU-direktiv om arbejdsmiljø i felter.

20 Baggrund Omkring 2002: MR samfundet bliver for alvor opmærksom på EU-direktivforslag: Draft directive for the protection of workers from exposure to electromagnetic fields and waves Skulle regulere arbejde i felter for alle arbejdstagere. Baseredes på ICNIRPs anbefalinger, herunder 2T feltgrænse (3T var udbredt). Ramaskrig fra internationale MR-samfund: Intet tydeligt behov. Arbejdsmiljø allerede reguleret. Grænseværdier svære at måle. Konsekvenser af direktivet for us. var ikke belyst. Kunne potentielt stoppe videre udvikling og forskning.

21 Bekymringer Principielt ingen modstand mod regulering, men Sikkerhed er allerede reguleret for patienter mhp. nul risiko. Mindre påvirkning af ansatte. Arbejdsmiljø allerede reguleret, generelt og via medikodirektivet 93/42/EC. Retningslinjer baseret på ICNIRP anbefalinger. ICNIRP udtrykte bekymring over dette (revision tiltrængt) Grænser var sat lavt, men kun pga. manglende evidens. Intet tyder på risiko ved skanning under 8T. heller ikke ved større anvendte styrker, men for lidt info. Patienter og personale kunne blive tvunget til at anvende røntgenteknikker i stedet. Øger risiko!

22 Flere bekymringer Konsekvenser var ikke belyst for: almindelig brug, herunder bevægelse i felt og ilægning af patienter anæstesifolk, hjælpere ved klaustrofobi nødsituationer højfeltskanning interventionel MR rengøring og servicering af skannere skanning af raske normalpersoner nødvendig for optimering og anden metodeudvikling. fortsat forskning og udvikling

23 Baggrund for problemer Hvordan kunne det komme så vidt? Direktivet skulle gælde alt arbejde. Befolkningen generelt bør ikke udsættes for unødigt store feltstyrker. MR var ikke særligt fokusområde under udarbejdelsen, men er meget specielt. Eksempler på andre hensyn: Svejsning og fare for stød nær ledninger. Praktiske hensyn og patienthensyn var ikke en del af kommisoriet.

24 Danske tiltag 2003: Behov for hurtig handling. Bekymret brev til ministre Helge Sander og Lars Løkke Rasmussen. Medunderskrivere: professorer Carsten Gyldensted, Bjørn Quistorff, Carsten Thomsen, Henrik S. Thomsen, Leif Østergaard og Olaf B. Paulson Arbejdstilsynet v. Niels Ole Olesen ringer: Lydhør. Får info om MR, og ser udstyr mm. Informerer om forslaget og seneste ændringer. Ønsker specifik info om hvor direktivet vil ramme. Ikke muligt at præcisere netop det er hovedproblem. Svar fra Sander: Seneste kladde tager højde for MR. 2T grænse udgået.

25 Internationalt Lignende bekymringer og tiltag i andre lande. Direktivet vedtages i 2004 med 2008 som tidsfrist for implementering (2004/40/EC). Ramaskriget forsætter. The Alliance for MRI dannes i Medlemmer er ESMRMB, ESR, lydhøre parlamentsmedlemmer, mediko-industrien, lokale grupper (inkl. Dansk Radiologisk Selskab). Anbefaler at MR-ansatte undtages fra direktivet. Holdning: Arbejdsmiljø er allerede reguleret tilstrækkeligt via Medikodirektivet og MRstandarden fra 2007.

26 Konsekvensberegninger Konsulent for UK myndigheder Stuart Crozier (AUS), 2007: Grænser overskrides faktor 10 ved almindelig bevægelse nær skannere. Grænser overskrides ved ophold nær skanner under skanning (gradientskift). Omfang ukendt (intervention, anæstesi, patient-beroligelse). Assesment of electromagnetic fields around MRI eq.» Executive summary af Philip Chadwick (HSE). En del frygt var overdreven, men berettiget. Konklusion fra engelsk parlamentskomite, 2006: The Directive will, at best, impose burdens on employers and, at worst, inhibit the use of valuable diagnostic procedures and important research.

27 Resultat EU udskød i 2007 lokal implementering af direktivet til 2012 mhp. revision. Nåede at blive implementeret i en række lande. Nu indsamles viden. Køreplan: 2008: Nye ICNIRP anbefalinger (forsinket til marts, 2009) Nu: Spørgeskema ang. betænkeligheder. 14 dage fra annoncering til svarfrist. Besvaret af DSMMR og internationale MR-selskaber. April 2010: Ændringsforslag til høring. April 2011: Forhandlinger afsluttet. April 2012: Frist for implementering lokalt.

28 Fortsat grund til bekymring Væsentlig bekymringer: Konsekvenser er stadig dårligt belyst. Ifølge direktivet skal felteksponering så vidt muligt minimeres. Det er sekundært at besværligere arbejdsgange kan være til skade for patienter (via økonomi) Dvs. selvom ingen eksempelvis betragter 0.5T som problematisk, skal vi stadig så vidt muligt undgå feltet.

29 ICNIRPs holdning Vigtig ICNIRP publikation om patient MR fra 2004 opsummerer kendt viden: Der er ikke tegn på skadelige effekter i veludførte studier, men sådanne mangler på flere områder. Høje kvalitetskrav til studier, der leder efter små effekter. Ansatte oplever normalt kun små felter. ICNIRP opjusterede statisk feltgrænse til 8T i Tvivlsomt om EU ændrer grænser væsentligt for andet end statisk felt. muligt at MR ekskluderes, men næppe.

30 Hvad gælder i dag? Idag gælder: Almindelige arbejdsmiljøregler. Branchevejledninger (meget lidt MR) ikke lov, men anses som god praksis. trænger til revision. Normen med 2007-tillæg: Samme grænser for patienter og arbejdstagere. Argumenterer for at sidstnævnte kun oplever brøkdele af felterne, pånær ved intervention. Gravides adgang til skannerrum bør begrænses under skanning (forsigtighedshensyn)

31 Opsummering, del 2 Norm baseret på nul risiko gælder nu også arbejdstagere, men ikke normalpersoner. ICNIRP, 2004: Det kan ikke helt udelukkes at der er små skadelige effekter af MR (for patienter). Behov for yderligere studier. Arbejdstilsynet er opmærksomme på problemer, men anerkender ikke praktiske/økonomiske/patient hensyn. AT: Helt så galt er det nu ikke. Sekundære hensyn. Skrækscenarie: Øget brug af røntgen o.lign. Tiden indtil april 2011 bliver spændende.

32 Links Det vedtagne EU arbejdsmiljødirektiv vedørende arbejde i elektromagnetiske felter Udsættelse af implementeringen af EU direktivet Kritiske konklusioner fra engelsk parlamentskomite angående direktivets udarbejdelse. Konsekvensberegning udført for de engelske myndigheder ICNIRPS MR-sikkerhedsvurdering, 2004 ICNIRPS retningslinjer for ophold i statiske magnetfelter, 2009 Om standarder, direktiver og godkendelse Medikodirektivet 93/42/EC Materiale hos Arbejdstilsynet (diskuteres i kommende DSMMR nyhedsbrev, forår 2009): Branchevejledning og skrift vedrørende magnetfelter. Fortolkning diskuteres pt. med AT. Arbejdstilsynets vejledning om ikke-ioniserende stråling Gravides og ammendes arbejdsmiljø bemærk at normen med tillæg fra 2007 også delvis dækker emnet. Opfølgning vedrørende danske regler følger i DSMMR nyhedsbrev, forår Alliance for MRI Nyhedsbrev, dec 2008 foredrag COCIR foredrag Normen fra 2002 (2005: am1, 2007: am2) købes via Dansk Standard (dyr, prøv bibliotek) IEC om 2007 tillægget FDA vejledning om feltstyrke Engelsk statusdokument Institute of Physics Report: MRI and the Physical agents (EMF) directive

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 10 marts 2004 Teknologirådets rapporter 2004/02 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET 30. 7. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 199/59 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS HENSTILLING af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference på Christiansborg den 13. september 2001 arrangeret af Teknologirådet

Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference på Christiansborg den 13. september 2001 arrangeret af Teknologirådet Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference på Christiansborg den 13. september 2001 arrangeret af Teknologirådet Indhold Forord... 2 Program..... 3 Skriftlige oplæg.... 5 Beriget mad: Er den til

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE!

MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE! MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE! Debatmøde den 29. oktober 2012 på Christiansborg INDHOLD INDHOLD... 2 FORORD... 3 1. Godkendelse af medicinsk udstyr... 4 1. Er kravene kliniske afprøvninger

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet Europarådet Den Parlamentariske Forsamling De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet oversat til dansk af Eva Theilgaard Jacobsen Rapport * Udvalget for Miljø, Landbrug

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen REFERAT 2. UDKAST 14. juni 2011 J. nr. 1114/1051-0002 ref. jto/gbo/hec/dnd Energiindvinding Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen Til stede: Ole Hald, Trafikstyrelsen

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Rekommandationer for rapportering af utilsigtede hændelser på sygehuse

Rekommandationer for rapportering af utilsigtede hændelser på sygehuse Risø-R-1369(DA) Rekommandationer for rapportering af utilsigtede hændelser på sygehuse Hovedrapport fra projekt om krav til et registreringssystem for utilsigtede hændelser på sygehuse Niels Hermann, Henning

Læs mere

Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere

Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere Lone Mørch og Leila Eriksen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling 1997 1 Vejledning i kvalitetssikring

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere