FÆRØSKE BØRNS HELSE OG VELFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆRØSKE BØRNS HELSE OG VELFÆRD"

Transkript

1 FÆRØSKE BØRNS HELSE OG VELFÆRD Foredrag holdt på seminaret Sundhed og velfærd hos børn i Reykjavik 2. juni 200 Af Høgni Debes Joensen Børns helse kan belyses på flere måder. Jeg har her valgt først at præsentere nogle tal vedrørende dødelighed i det første leveår samt voldsomme dødsfald blandt 0-17 årige. Herefter præsenteres enkelte tal vedrørende sygelighed baseret på sygehusstatistikken. Endvidere belyses og dette angår jo velfærd - færøske børn i forhold til risikofaktorerne alkohol, tobak, andre stoffer, overvægt og motionsvaner med baggrund i oplysninger fra den seneste ESPAD-rapport og det færøske Forebyggelsesråd. Velfærden hos børn relateres herefter til de vigtigste velfærdsordninger på, herunder et par af de senest vedtagne love. Dødfødte pr fødte i nogle af de nordiske lande vises i Tabel I. Tallene til højre i de følgende tabeller er fra 2003 bortset fra, hvor man p.g.a. størrelsen har beregnet gennemsnittet for -års perioden Der ses en faldende tendens i alle lande. Lavest ligger Island med 1 promille. Tabel II viser perinatal dødelighed, dvs. dødfødte + døde i første leveuge pr fødte. Også her ligger Island lavest, medens ligger på samme niveau som Danmark og Sverige. Af Tabel III fremgår spædbørnsdødeligheden, dvs. døde pr levendefødte i det første leveår. Grønland ligger som i de to foregående tabeller højest. Ellers ses en faldende tendens for alle lande gennem -års perioden. Det ses, at for tiden ligger lavest. I denne forbindelse kan nævnes, at det nu er mange år siden, vuggedød indtraf på, senest i Voldsomme dødsfald, dvs. dødsfald pga. ulykker, selvmord eller drab ses i Tabel IV for aldersgruppen 0-17 år. Tabellen viser dødsfaldene i 2000 for de fire nordiske lande, medens der for og Island er foretaget beregninger udfra -års perioden pga. landenes størrelse. Grunden til, at voldsomme dødsfald i denne aldersgruppe beskrives, er, at denne gruppe i de nordiske lande generelt udgør en meget stor del af det samlede antal dødsfald ikke fordi voldsomme dødsfald er hyppige, med derimod fordi naturlige dødsfald blandt børn er en sjældenhed i vore dage i de nordiske lande generelt. Det fremgår af tabellen, at transportulykker udgør en altdominerende del af samtlige ulykkesdødsfald. Dette gør sig især gældende på Island, medens forholdene er bedre i Sverige. Heraf følger også, at Sverige har den laveste totale dødshyppighed i denne tabel. Næstlavest ligger 1

2 . Selvmordsantallet ligger generelt omkring et pr , i Norge lidt højere. På har vi lave selvmordsrater både blandt voksne og børn. Herefter vil jeg bringe et forsøgsvis billede af sygelighed blandt færøske børn ved at bruge enkelte tal fra sygehusstatistikken for årene Der er kun tale om sygdomstilfælde, hvor det har været påkrævet med indlæggelse på sygehus, og derfor siger denne statistik ikke meget om en lang række sygdomstilstande. I enkelte tilfælde må man dog regne med, at der ved sygdomsudbrud altid vil være påkrævet med en hospitalsindlæggelse. Tallene i de følgende tabeller viser førstegangsindlæggelser fordelt efter tid for udvalgte sygdomme indenfor grupperne infektiøse lidelser, psykiske lidelser, sygdomme i nervesystemet, åndedrætsorganer og fordøjelsesorganer samt medfødte misdannelser. Ambulante patienter er ikke indkluderet i materialet, ej heller genindlæggelser. Så vidt jeg er informeret, så er dette det første forsøg på at foretage en egentlig bearbejdelse af data fra det færøske landspatientregister, hvor vi som udgangspunkt har haft hele sygdomsklassifikationen. Registreringen på af oplysninger om sygdomme er baseret på ICD10 dvs. den 10. revision af WHO s internationale sygdomsklassifikation. Der er flere væsentlige usikkerhedsmomenter i materialet, som derfor skal tolkes med den allerstørste forsigtighed. Her tænkes bl.a. på, hvorvidt en stigning eller et fald efter tid for sygdomme kan skyldes, at ændringen er reel, eller om den skyldes en ændret indlæggelsespraksis, misforståelser eller ændringer i registreringsmåde, dvs. således at nogle sygdomme evt. registreres under andre grupper end tidligere. Omvendt kan man evt. forestille sig, at reelle ændringer i forekomst af sygdomme kan have nødvendiggjort ændringer i indlæggelsespraksis, da sengetallet har været konstant. Indlæggelsespraksis kan tillige være ændret som følge af, at visse sygdomme ikke længere kræver indlæggelse, medens det med andre lidelser kan forholde sig omvendt. Ligeledes kan forbedrede diagnostiseringsmuligheder influere på ændringer i antal indlæggelser. Tabel V viser antal indlæggelser for visse infektiøse lidelser. Det skal her pointeres, at kolonnen til venstre kun omfatter en treårig periode, medens de to andre omfatter fire år. Man skal derfor være opmærksom på, at tallene i kolonnen til venstre ( ) kun omfatter ¾ af en periode i forhold til de to andre kolonner. Tabellen viser overordnet, at der har været tale om en stigning i indlæggelser pga. infektiøse lidelser. Her ses en stigning i antal tarminfektioner forårsaget af virus. Langt den største diagnoseundergruppe her er viral tarminfektion uden specifikation, ialt knap 8 procent. Tabel VI viser os fordelingen af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, der har krævet indlæggelse. Der ses en generel stigning fra 1997 til I tabellen er der kun medtaget enkelte diagnoser eller diagnosegrupper. Det ses, at der tegner sig en stigende tendens for alkoholforgiftning, spiseforstyrrelser og tilpasningsreaktioner. Denne ændring kan muligvis forklares med, at der er tale om en stigning i de psykosociale problemer hos børn på. Sygdomme i nervesystemet fremgår af Tabel VII. Der tegner sig her ikke nogen signifikant ændring fra 1997 til 2004, måske bortset fra en vis stigende tendens i antallet af migrænetilfælde. 2

3 Tabel VIII viser fordelingen af enkelte sygdomme i åndedrætsorganer. Man kan her notere sig et fald i antal indlæggelser pga. polypper, hvilket måske kan skyldes ændringer i behandlingspraksis. At antallet af indlagte med asthma har været let stigende kan måske undre, da der findes stadig bedre behandlingsmuligheder for denne lidelse. Muligvis kan stagnationen eller den lette stigning have sin baggrund i og bekræfte hypoteserne om stigningen i allergiske lidelser generelt. Men der kan som tidligere nævnt også være andre forklaringer. Udvalgte sygdomme i fordøjelsesorganerne præsenteres i Tabel IX, som viser en vis faldende tendens i antal indlæggelser fra 1997 til Faldet i indlæggelser pga. karies kan tvangfrit forklares ved forbedret børnetandhygiejne. Det fald der ses i indlæggelser pga. lyskebrok og appendicitis er jeg imidlertid ikke i stand til at give nogen umiddelbar forklaring på. Indlæggelser pga. misdannelser og kromosmanomalier ses i Tabel X. Mest iøjenfaldende i denne tabel er stigningen i indlæggelser pga. hjertelidelse og faldet i indlæggelser pga. misdannelser i mandlige kønsorganer. Der kan måske være tale om ændringer i indlæggelsespraksis vedrørende de to lidelser eller forbedrede diagnosticeringsmuligheder. Det forekommer helt utænkeligt, at tallene skulle vise reelle ændringer i sygdomsforekomsten. Det totale antal indlæggelser for de sidste to perioder generelt er uændret. Jeg skal herefter omtale kort enkelte sygdomme, som ikke nævnes i tabellerne. Der findes i dag 26 personer i alderen 0-17 år på, som har insulinafhængig diabetes mellitus. En sygdom, jeg troede ikke længere fandtes på, nemlig rachitis eller engelsk syge, forekommer hos to indlagte børn i materialet. Jeg har undersøgt begges journaler, og dette viste, at begge disse børn havde engelsk syge, bekræftet både med røntgen og blodprøve. For mishandlingssyndrom blev der indlagt tre børn i 11 års perioden , heraf en for fysisk og to for seksuel mishandling. Oplysninger om færøske 1-16 åriges forbrug af alkohol, tobak og andre stoffer fremgår af Tabel XI, som stammer fra ESPAD rapporten. Tabellen viser bl. a., at færøske teenagere er blandt de mest rygende i Europa, medens der ikke er de store forskelle, når der er tale om alkohol eller andre stoffer. Dog nyder færøske unge generelt mindre cannabis end unge i andre lande. Andelen af 14-årige færøske børn i procent med en bodymassindeks på over 2 sammenlignet med danske fremgår af Tabel XII. Der er i øjeblikket ikke tilgængelige tal for færøske børns BMI for 1971/72. Betragter vi tallene fra omkring år 2000 kan man se, at andelen af overvægtige børn er så at sige den samme i procent på som blandt børn i Danmark, nemlig 7 % af drengene og 10 % af pigerne. Det kan antages, at færøske børn har gennemgået en tilsvarende stigning i andel af overvægtige som danske i løbet af de sidste 30 år, dvs. at der er tale om en fordobling i andelen af børn med en BMI på over 2. Undersøgelser har vist, at 2/3 af elleveårige og over 80 procent af 1-årige drenge anvender fjernsyn, video eller computer mindst 3 timer om dagen. Pigerne bruger ca. halvdelen så megen tid som drengene. Stillesiddende aktiviteter i fritiden forekommer oftere hos overvægtige børn. Undersøgelser har desuden vist, at mere end halvdelen af børnene gerne vil bevæge sig mere end de gør. Flere af dem, der bevæger sig for lidt mener selv, at de er i dårlig form. 3

4 80 % af færøske børn i alderen 9-16 år dyrker idræt, lidt flere drenge end piger. Medens der er 1 % af de 9-11 årige, som ikke dyrker idræt, er der desværre godt 30 % af de årige, der afholder sig fra idrætsudøvelse. Tabel XIII viser, hvor ofte de aktive børn dyrker idræt pr. uge i forhold til alder. Det ses, at kun en mindre del af de aktive dyrker idræt 4- gange ugentlig, dog med mindre øgning med stigende alder. Anbefalingerne i dag er ellers, at børn dyrker fysisk aktivitet en time om dagen. Tallene tyder derfor temmelig klart på, at fysisk aktivitet bør fylde væsentligt mere i Færøske børns hverdag. Dette forudsætter konkrete initiativer fra offentlig og privat side. Tillige bør man være opmærksom på at fremme tiltag, som bidrager til at gøre fritiden meningsfuld og aktiv hos den ikke ubetydelige gruppe børn og unge, der ikke er engageret i fritidstilbud i form af sport, spejderbevægelse, religiøse aktiviteter mv., således at det undgås, at en del af den opvæksende generation tabes i svinget. Blandt andre risikofaktorer for børns helse og velfærd på kan nævnes miljøfaktorer som støj i daginstitutioner og i forbindelse med fritidsaktiviteter, indeklimaproblemer samt belastet socialt og mentalt miljø. Vi har indtil videre ikke præcise data på til nærmere belysning af disse faktorers betydning, men der er ingen tvivl om, at opholdsmiljøet svarende til voksnes arbejdsmiljø må forbedres betydeligt. Af ganske nye love kan nævnes lov om tobaksrygning, vedtaget i Lagtinget for to uger siden. Loven inderbærer (Powerpoint) forbud mod salg til personer under 18 år, rygeforbud på offentlige institutioner, forbud mod tobaksreklamer og cigaretautomater. En vedtagelse af et færøsk folkesundhedsprogram vil utvivlsomt på en afgørende måde bidrage til en forbedring i form af en øget indsats mod de vigtigste risikofaktorer, dvs. for lidt motion, overvægt, forkert kost, cigaretrygning og spiritus. At vi får vedtaget et sådant program anser jeg for at være den vigtigste faktor til fremme af færøske børns helse og velfærd. For to uger siden blev der ligeledes vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Dersom rammerne i denne lov bliver udfyldt, må den betegnes som et meget væsentligt sikkerhedsnet under barnet. Loven giver mulighed for fastsættelse af egentlige regelsæt for sundhedsplejerskernes virksomhed for børn og forældre, men også rettet mod skolelærere, dagplejere og personale i vuggestuer og børnehaver. Der arbejdes i øjeblikket med at få etableret en speciel rådgivning med henblik på hjælp og vejledning til gravide kvinder og enlige forsørgere, herunder unge, arbejdsløse eller psykosocialt svage kvinder med nedsat forældreførlighed og heraf afledt øget risiko for omsorgssvigt overfor deres børn. Øgningen i antal sygehusindlagte pga. psykiske lidelser kunne være en begrundelse for at overveje forbedringer i tilbuddene til svage forældre. Stagnationen eller stigningen i indlagte asthmapatienter er muligvis noget, der indikerer en øget opmærksomhed vedrørende børns miljø, herunder indeklimafaktorer, luftforurening og tillige mulige sundhedsskadelige stoffer i kosten. 4

5 Som en sidste tabel vil jeg vise udviklingen i samlet fertilitetsrater, Tabel XIV. Tabellen viser, at den højeste fertilitetsrate findes på, hvor den har ligget nogenlunde konstant de sidste ca. 10 år som den højeste blandt de nordiske lande. Tabellen kan måske antyde, at er et forholdsvis børnevenligt samfund. Dog kan tallene i værste fald indikere, at vi har en forholdsvis stram abortlovgivning på.

6 Tabel I. Dødfødte pr fødte Tabel I. Dødfødte pr fødte Island Grønland Danmark Sverige ,9 3, 8,1 4,6 3, /2003 3,9 1,0.. 3,7 3,6 Tabel 2. Perinatal dødelighed pr fødte Tabel II. Perinatal dødelighed pr fødte Island Grønland Danmark Sverige ,1,7 19,6 7,6, /2003 4,8 2,7.. 6,4,2 6

7 Tabel 3. Spædbørnsdødelighed pr levendefødte Tabel III. Spædbørnsdødelighed pr levendefødte Island Grønland Danmark Sverige ,8 3, 16,8,0 3, /2003 1,2 2,4.. 4,1 3,1 Tabel 4. Voldsomme dødsfald 0-17 år Tabel IV. Voldsomme dødsfald 0-17 år pr i aldersgruppen Transportulykker Selvmord Drab Andre ulykker Total ,6 1,3 0,0 2,6 6, Island ,6 1,1 0,4 1,7 9,8 Danmark ,8 0,9 0,7 2,3 8,7 Sverige ,1 0,8 0, 1,2 4,6 Norge ,1 1,9 0,9 1,1 9,7 Finland ,4 1,3 0,8 2, 8,0 7

8 Tabel. Infektiøse lidelser Tabel V. Infektiøse lidelser Total Mavetarmkatar med formodet infektiøs oprindelse Tarminfektion forårsaget af virus Virusinfektion uden specifikation Tabel 6. Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Tabel VI. Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Alkoholforgiftning Spiseforstyrrelser 3 3 Svære mentale udviklingsforstyrrleser 0 3 Tilpasningsreaktion Psykiske lidelser og adf. mæssige forstyrrelser, total

9 Tabel 7. Nervesystemet Tabel VII. Nervesystemet Epilepsi Migræne 8 14 Hjerneskade hos små børn 2 4 Sygdomme i nervesystem Total Tabel 8. Åndedrætsorganer Tabel VIII. Åndedrætsorganer Forkølelse Tonsillitis Pseudocroup Veget. adenoides (polypper) Asthma Total

10 Tabel 9. Fordøjelsesorganer Tabel IX. Fordøjelsesorganer Caries Appendicitis Lyskebrok Total Tabel 10. Medfødte misdannelser og kromosomanomalier Tabel X. Medfødte misdannelser og kromosomanomalier Hjerne 7 Hjerte 9 2 Åndedrætsorganer 2 6 Mandlige kønsorganer Nyrebækken, urinleder Downs syndrom 6 3 Total

11 Tabel 11. Resultater fra ESPAD-rapporten Tabel XI. Resultater fra ESPAD-rapporten Alkohol de sidste 12 mdr. Beruset de sidste 12 mdr. Nogensinde røget Røget de sidste 30 dage Nogensinde cannabis Andre stoffer end cannabis Sniffing Alle lande Tabel 12. BMI > 2 i % for 14-årige Tabel XII. BMI > 2 i % for 14-årige færøske børn sammenlignet med danske 1971/72 Drenge 1971/72 Piger 1996/ /01 Drenge 1996/ /01 Piger.... 7,1 10,2 Danmark

12 Figur årige idrætsaktive børn efter hyppighed Figur årige idrætsaktive børn efter hyppighed. Antal ugentlige aktiviteter i procent x 3-4 x 4- x 9-11 år år år Tabel årige idrætsaktive børn efter hyppighed Tabel XIII årige idrætsaktive børn efter hyppighed. Antal ugentlige aktiviteter, procent 1-2 gange 3-4 gange 4- gange 9-11 år år

13 Lov vedr. foranstaltninger til reduktion af tobaksforbruget vedtaget af det færøske lagting for 2 uger siden. Loven indebærer: 1. forbud mod at sælge eller videregive tobaksvarer til personer under 18 år 2. forbud mod at ryge på offentlige institutioner 3. forbud mod direkte eller indirekte tobaksreklamer 4. forbud mod, at tobaksvarer er placeret iøjenfaldende i forretninger. forbud mod cigaretautomater 6. krav om mærkning af tobaksvarer 7. straf med bøde, hæfte efter straffeloven Tabel 14. Samlede fertilitetsrater Tabel XIV. Samlede fertilitetsrater Island Grønland Danmark Sverige ,46 2,06 2,43 1,7 1, /2003 2,46 1,99 2,36 1,76 1,72 13

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre.

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. Børn 3 n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. n Det gennemgående billede er, at piger trives bedre end drenge frem til kort før

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse

Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse af folkesygdomme Aldersdiabetes (type 2 diabetes) Kræft

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK Denne publikation kan købes gennem Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Information Herstedvang 12 2620 Albertslund

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre 2010 - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Læs mere

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment 204 Udarbejdet af Åse Skytte august 204 Indhold Baggrund... 5 Formål... 6 Metode... 6 Undersøgelsesdesign... 6 Studiepopulation... 6 Dataindsamling...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 1.1 RAPPORTENS OPBYGNING...6 2 SUNDHED OG SYGELIGHED

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV)

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) 15. juli 2009 Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut Anders Koch, Malene Børresen, Nina Nielsen, Bolette Søborg og Mikael Andersson

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere