Aarhus Kommune. Lokalplan nr Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby"

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side) Februar 2013

2 RISDALSVEJ SØNDERHØJ 637 lokalplan nr. 39 RINGVEJ SYD Gældende lokalplan nr. 650 Del aflyst i h.t. lp nr februar 2013 SØNDERVANGS ALLE RUNEGÅRDSVEJ CHRISTIAN X s VEJ

3 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby. Indeholder tillæg nr. 5 til Kommuneplan Sønderhøj Jernbane Ringvej Syd Søndervangs Allé Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 65 Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor September 2002

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer af mulige måder, hvorpå området kan udnyttes, og som lokalplanen åbner mulighed for. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Her ligger lokalplanområdet Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen i samarbejde med Arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA. Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf og Arkitektfirmaet Sahls Tegnestue Sønderhøj 3, 8260 Viby J. Tlf

5 1 ÅRHUS KOMMUNE LOKALPLAN NR Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Støj og vibrationer Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplan LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, teknisk forsyning m.v TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 26 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 5 til Kommuneplan LOKALPLANKORT... KORTBILAG Vedtagelsespåtegninger... 31

6 2 ej gv Rin Sø nd er va ng s Al lé ne ba n r Je d Sy N Luftfoto fra oktober 1999 over lokalplanområdet, der er angivet med prikker. Mål 1:5000.

7 3 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan omfatter et område, der er afgrænset af Søndervangs Allé, Ringvej Syd og jernbanen i Viby. Lokalplanområdet, der er ca. 11 ha stort og ligger i byzone, er ved lokalplanens udarbejdelse privat ejet. Baggrunden og målet med lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der i centerområdet med OBS!-varehuset kan opføres eller indrettes nye butikker med et etageareal på m 2 i overensstemmelse med kommuneplanens ramme for udvidelsen af detailhandelsarealet. Udvidelsen af detailhandelsarealet med m 2 må alene anvendes til etablering af nye selvstændige butikker, idet butiksarealet af det eksisterende OBS!-varehus ikke må udvides. Lokalplanen har endvidere til formål at give mulighed for, at der i området kan opføres bebyggelse med et bruttoetageareal på maksimalt m 2 til detailhandel, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, i form af tømmerhandel med integreret byggemarked, idet byggemarked højst må udgøre 50 % af etagearealet. Lokalplanen giver desuden mulighed for opførelse af kontorbebyggelse og lignende på m 2, som den hidtil gældende lokalplan nr. 465 ligeledes gav mulighed for. I lokalplanen er bebyggelsen til kontorformål udlagt i et særskilt område ved Ringvej Syd og jernbanen. Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af lokalplan nr. 465, der blandt andet omfatter det nuværende OBS!-varehus samt bebyggelsen ved Sønderhøj. I nærværende lokalplan, der alene omfatter den sydvestlige del af lokalplan 465, er principperne i den hidtidige planlægning og områdets faktiske udformning med varehus og trafikanlæg m.m. i hovedtrækkene fastholdt og videreført og derudover suppleret med retningslinier for de ønskede ændringer. Nærværende lokalplan erstatter den del af lokalplan nr. 465, som er omfattet af nærværende plan. Planens hovedtræk Anvendelse og områdeinddeling Lokalplanområdet er opdelt i 5 områder. Område I, der omfatter området med det nuværende OBS!-varehus med omliggende kundeparkering og anlæg, er udlagt til centerformål. I området kan etableres butikker, plantecenter, servicevirksomheder, liberale erhverv, restauranter og lignende, der naturligt kan indpasses i et butikscenter. I området kan endvidere opføres en benzinstation, idet den nuværende benzinstation ønskes flyttet over i dette område.

8 4 Det samlede bruttoetageareal til centerformål er fastsat til maksimalt m 2, hvoraf de 200 m 2 er reserveret til en mindre benzinstation. Af det resterende bruttoetageareal på m 2 må maksimalt m 2 anvendes til detailhandel, idet arealet svarer til det eksisterende godkendte detailhandelsareal på m 2 samt en udvidelse på m 2, som kommuneplanen giver mulighed for. Endvidere må butiksarealet af det eksisterende lavprisvarehus, der har et bruttoetageareal på m 2, ikke udvides, ligesom maksimalt m 2 af dette etageareal må anvendes til dagligvaresalg. Det resterende etageareal må anvendes til tekniske anlæg og andre erhvervsformål. Ved bruttoetageareal til detailhandelsformål forstås samtlige arealer til butiksformål, herunder salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer og personalerum m.v. På baggrund af overordnede krav om maksimale butiksstørrelser indeholder lokalplanen endvidere bestemmelse om, at ingen enkelt dagligvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2, og ingen enkelt butik til udvalgsvarer må have et større bruttoetageareal end m 2. Disse bestemmelser gælder for opførelse eller indretning af nye butikker, idet den hidtil gældende lokalplan nr. 465 fra 1992 ikke indeholder bestemmelser om maksimale grænser for butiksstørrelsen. I centerområdet må bebyggelsens højde ikke overstige 2 etager og 10 m, idet mindre bygningsdele, som f.eks. glasoverdækninger, ovenlys og lignende, kan opføres i større højde. Mod Søndervangs Allé må bebyggelsen dog ikke være højere end 5 m over vejens niveau. Område II er udlagt til erhvervsformål med mulighed for detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper i form af tømmerhandel med integreret byggemarked. Herudover kan området anvendes til kontor- og servicevirksomheder, lagerog engrosvirksomheder og handelsvirksomheder i tilknytning hertil. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for området under ét. Heraf må det samlede bruttoetageareal til detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper i form af tømmerhandel med integreret byggemarked ikke overstige m 2, idet et byggemarked højst må udgøre 50 % af etagearealet. Bygningshøjden er fastsat til maksimalt 2 etager og 10 m, idet mindre bygningsdele, som f.eks. glasoverdækninger, ovenlys og lignende, kan opføres i større højde. Område III, der omfatter en hjørnegrund i den vestlige del af lokalplanområdet ved Ringvej Syd, Sønderhøj og jernbanen, er udlagt til erhvervsformål i form af kontorformål og lignende med et etageareal på maksimalt m 2, som det ligeledes var muligt at opføre inden for område I i den hidtil gældende lokalplan nr Bygninger må ikke opføres med mere end 3 etager, mens bygningshøjden ikke må overstige 12 m. Området har hidtil været ubebygget bortset fra en benzinstation, der ønskes flyttet over på den anden side af Sønderhøj. Område IV omfatter arealer til regnvandsbassin og grønt område. I området må ikke opføres bebyggelse bortset fra tekniske anlæg i tilknytning til regnvandsbassin. Område V omfatter eksisterende vejarealer af Sønderhøj inden for lokalplanområdet.

9

10

11 Bebyggelsens udseende I lokalplanen er der fastlagt principper for bebyggelsens udseende, der blandt andet er fastsat under hensyn til udseendet af den eksisterende bebyggelse. Ubebyggede arealer Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at visse ubebyggede arealer mod omgivelserne skal fremtræde som grønne områder. Det gælder blandt andet de allerede anlagte græsklædte og delvist tilplantede arealer langs Ringvej Syd og Søndervangs Allé, ligesom asketræsalléen langs Søndervangs Allé skal bevares. Der er endvidere udlagt beplantningsbælte langs jernbanen og friarealer, ligesom lokalplanen indeholder bestemmelser om allétræsbeplantning langs den interne vej Sønderhøj samt regulering og begrønning af området med regnvandsbassin. Vej - og stiforhold samt parkering Lokalplanområdet vejbetjenes fra den signalregulerede tilslutning til Ringvej Syd og Sønderhøj, der ligger i lokalplanområdet og som endvidere betjener de enkelte delområder, idet delområde II herudover desuden kan vejbetjenes fra vej- og parkeringsarealet i område I. I forbindelse med virkeliggørelsen af lokalplanen vil det signalregulerede kryds på på den interne vej Sønderhøj, hvorfra der er i dag er udkørsel fra centerparkeringen, blive ændret og flyttet i overensstemmelse med en ændret placering af udkørslen fra området. Den hidtidige stibetjening opretholdes uændret, idet lokalplanen sikrer fortsat stiforbindelse fra centerområdet til Søndervangs Allé med videre forbindelse til stibroen, der fører over Ringvej Syd, samt stiforbindelse fra centerområdet til det signalregulerede kryds ved Ringvej Syd, hvor der er fodgængerovergang med videre stiforbindelse til etageboligområdet sydvest for ringvejen. Parkering til område I med OBS!-varehus og til område II med erhvervsbebyggelse med detailhandel for pladskrævende varegrupper m.m. anlægges som fælles parkering i område I. Parkering til erhvervsbebyggelsen i område III etableres inden for området, mellem bebyggelsen og jernbanen i overensstemmelse med de gældende parkeringskrav. 9

12 10 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at området kan udnyttes til centerformål med butiksbebyggelse til lavprisvarehus m.m., at området kan anvendes til erhvervsformål, herunder kontorerhverv og butikker til detailhandel for pladskrævende varegrupper, at lokalplanområdet afgrænses med grønne beplantede områder, at lokalplan nr. 465 ophæves for lokalplanområdet. 2. Område Stk. 1. Stk. 2 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet og omfatter, jf. matrikelkortet på næste side, matr. nr. 4f og del af 4fv, begge af Viby By, Viby, samt alle parceller, der efter den 3. maj 2001 udstykkes i området. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, II, III, IV og V som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet. 3. Anvendelse Stk. 1. Stk. 2. Område I Området er udlagt til centerformål. Centerformål omfatter butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv, restauranter og lignende, som naturligt kan indpasses i et butikscenter. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, ligesom der i området kan opføres eller indrettes en mindre benzinstation. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. Område II Området er udlagt til erhvervsformål. Området udlægges til erhverv med detailhandel, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper i form af tømmerhandel med byggemarked, der opføres i tilknytning til og udgør en integreret del af tømmer-

13 11 Matrikelkortudsnit. Mål 1: Lokalplanområdet

14 12 handelen, kontor- og servicevirksomheder, lager og engrosvirksomhed samt handelsvirksomheder i tilknytning hertil. I området må kun opføres eller indrettes virksomheder, der er omfattet af virksomhedsklasserne 1, 2 og 3 i henhold til kommuneplanens virksomhedsklassificering. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Område III Området er udlagt til erhvervsformål. I området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Kontorvirksomheder, liberale erhverv, udstillings-, service-, undervisnings- og konferencevirksomheder og lignende ikke forurenende erhvervsvirksomheder. I området må ikke drives detailhandel. Område IV Området er udlagt som grønt område med regnvandsbassin. Område V Området er udlagt til vejareal. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling. 4. Udstykning Udstykning inden for området må kun finde sted på grundlag af en af Magistratens 2. Afdeling godkendt udstykningsplan. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Ringvej Syd og den eksisterende adgangsvej Sønderhøj, beliggende i område V, idet vejen endvidere betjener ejendomme nord og nordøst for lokalplanområdet. Område II kan endvidere vejbetjenes fra område I. Fra lokalplanområdet skal der sikres stiforbindelse til naboområder og tilgrænsende veje som hidtil, dvs. stiforbindelse til Søndervangs Allé, i princippet ved punkterne a og b som vist på lokalplankortet, og til fodgængerovergangen ved det signalregulerede kryds ved Ringvej Syd, i princippet ved pkt. c.

15 Stk. 3. Skitseprojekt for områdets veje, herunder ændringer af tilslutninger til Sønderhøj, skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling. Stk. 4. Der skal reserveres arealer til parkering i overensstemmelse med Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune. Stk. 5. Parkering til område II kan ske i område I Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes Århus Kommunale Værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. 7. Bebyggelsens omfang og placering Område I Stk. 1. Det maksimale etageareal inden for området må ikke overstige m 2. Det maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål (herunder lavprisvarehus) må ikke overstige m 2. Heraf må det maksimale etageareal til lavprisvarehus ikke overstige m 2, hvoraf maksimalt m 2 må anvendes til dagligvaresalg. I området kan opføres en benzinstation med et etageareal på maksimalt 200 m 2. Stk. 2. For opførelse eller indretning af nye butikker gælder, at ingen enkelt dagligvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2, og ingen enkelt udvalgsvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2. Stk. 3. Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og inden for det på lokalplankortet viste byggefelt, bortset fra mindre bygningsdele, såsom trapper, ramper og lignende samt overdækninger til indkøbsvogne og lignende, der må opføres i forbindelse med parkeringsarealerne uden for byggefelterne. Stk. 4. Benzinstation må kun opføres inden for det på lokalplankortet angivne område for benzinstation. Stk. 5. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager foruden eventuel kælder, og intet punkt af en bygning må være højere end 10 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Mod Søndervangs Allé må bebyggelsen dog maksimalt være 5 m over vejens niveau.

16 14 I byggefeltet for ny bebyggelse, jf. lokalplankortet, kan mindre bygningsdele, som f. eks. glasoverdækninger, ovenlys og lignende, overstige den angivne maksimale bygningshøjde, såfremt disse i øvrigt udføres, så de harmonerer med bebyggelsen. Område II Stk. 6. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. Det samlede bruttoetageareal til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper må ikke overstige m 2. Byggemarked i forbindelse med tømmerhandel må højst udgøre 50 % af etagearealet. Stk. 7. Bygninger må kun opføres inden for det på lokalplankortet viste byggefelt, bortset fra mindre bygningsdele, såsom trapper, ramper og lignende, der må opføres uden for byggefeltet. Stk. 8. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager foruden eventuel kælder, og intet punkt af en bygning må være højere end 10 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Mindre bygningsdele, som f. eks. glasoverdækninger, ovenlys og lignende, kan overstige den angivne maksimale bygningshøjde, såfremt disse i øvrigt udføres, så de harmonerer med bebyggelsen. Område III Stk. 9. Det samlede etageareal inden for området må ikke overstige m 2. Se fodnote 1 på side 13. Stk. 10. Bygninger må kun opføres inden for det på lokalplankortet viste byggefelt og med facader i byggefeltets grænser langs Sønderhøj og Ringvej Syd, bortset fra mindre bygningsdele, såsom trapper, ramper og lignende, der må opføres uden for byggefeltet. Stk. 11. Bygninger må ikke opføres med mere end 3 etager foruden eventuel kælder, og intet punkt af en bygning må være højere end 12 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 12. Projekt for ny bebyggelse i området skal godkendes af Magistratens 2. afdeling. Stk. 13. Stk. 14. Område IV I området må ikke opføres bebyggelse ud over tekniske anlæg i tilknytning til områdets anvendelse til regnvandsbassin. Område V I området må ikke opføres bebyggelse.

17 15 Stk. 15. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Terrænregulering må kun foretages med tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Facader på ny bebyggelse må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer eller kombinationer heraf: Tegl, pudsede eller vandskurede tegl, natursten, træ, beton, metal, glas og andre transparente materialer. Til facadebeklædning på ny bebyggelse må ikke benyttes reflekterende materiale, der kan give anledning til sundhedsmæssige risici. Materiale til udvendig facadebeklædning med angivelse af refleksionskoefficienten i forhold til almindeligt vinduesglas og termoruder skal forelægges Magistratens 2. Afdeling til godkendelse. Tage skal fremstå som rolige tagflader som en integreret del af bebyggelsens arkitektoniske helhedskarakter og uden fremtrædende tekniske installationer. Indhegnede materialegårde og udstillingsarealer skal udføres i harmoni med arkitekturen på den bebyggelse, som gårdene eller arealerne ligger i tilknytning til. Ny bebyggelse skal i øvrigt med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale og farvevalg udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk sammenhængende og miljømæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området. I område III må der mellem bebyggelsen og Sønderhøj og mellem bebyggelsen og Ringvej Syd højst opsættes et skilt, herunder fællesskilt for flere virksomheder, i form af en fritstående stander eller pylon, der ikke må være højere end 8,5 m, mens dybden og bredden af skiltet ikke må være større end 1,0 m. Skiltet må ikke placeres nærmere vejskilte end 5,0 m. Skiltning og reklamering må kun foretages med tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling i hvert enkelt tilfælde. Udendørs antenner må kun opsættes med tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer Stk. 1. Langs jernbanen udlægges i område III areal til et 5 m bredt beplantningsbælte som vist på lokalplankortet. Beplantningen må kun bestå af

18 16 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. egnstypiske løvfældende plantearter. Eksisterende beplantning kan indgå i beplantningsbæltet. De på lokalplankortet viste friarealer skal fremtræde som grønne områder, tilsået med græs og med beplantning i form af buske og spredte trægrupper af egnstypiske løvfældende plantearter. I område III skal ubebyggede og ubefæstede arealer fremtræde som grønne områder, tilsået med græs og med beplantning i form af egnstypiske løvfældende plantearter. Område IV, der er udlagt som grønt område med regnvandsbassin, skal fremtræde som grønt område med regulerede skråningsarealer og bund, tilsået med græs og afgrænset af randbeplantning mod naboområder. Beplantningen må kun bestå af egnstypiske løvfældende plantearter. Den eksisterende trærække af asketræer langs Søndervangs Allé skal bevares. Langs Sønderhøj skal plantes allétræer som vist på illustrationsplanen. Træerne må kun bestå af egnstypiske løvfældende plantearter. Ubebyggede dele af grundene skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved udendørs oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. Endvidere skal hegn begrønnes med klatreplanter eller lignende. Såfremt der af trafiksikkerhedsmæssige grunde etableres adgangsbegrænsende hegn langs Ringvej Syd, skal hegnet indgå i og sløres af lav ubrudt hækbeplantning af bøg. Ubebyggede arealer skal med hensyn til proportioner, udformning, terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i øvrigt udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området. 10. Støj og vibrationer Stk. 1. Stk. 2. Vibrationer Af hensyn til vibrationer fra jernbane skal støjfølsom erhvervsbebyggelse, såsom kontorbebyggelse, placeres i en afstand af mindst 50 m fra jernbanen. Afstanden kan dog reduceres, såfremt der ved målinger kan påvises, at vibrationsgrænsen kan overholdes. Vejtrafikstøj Ved opførelse af støjfølsom erhvervsbebyggelse (f.eks. kontorer) skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau hidrørende fra vejtrafik på mindst én facade ikke overstiger 60 db(a) på døgnbasis.

19 17 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Ved opførelse af støjfølsom erhvervsbebyggelse (f.eks. kontorer) skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau hidrørende fra vejtrafik ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Ved opførelse af støjfølsom bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau hidrørende fra vejtrafikstøj på opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. Jernbanestøj Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som jernbanetrafik påfører bebyggelsen, på mindst én facade ikke overstiger 65 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som jernbanetrafik påfører støjfølsom bebyggelse, ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Virksomhedsstøj Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Ny bebyggelse i område I, II og III må ikke tages i brug, før de i 9 stk. 2 nævnte friarealer samt den i 9 stk. 6 nævnte allétræsbeplantning er etableret. Ny bebyggelse i område III må ikke tages i brug, før det i 9 stk. 1 nævnte beplantningsbælte er etableret og områdets friarealer som anført i 9 stk. 2, samt områdets ubebyggede og ubefæstede arealer, jf. 9 stk. 3, er anlagt. 12. Ophævelse af lokalplan Den under den 17. juni 1992 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 465 ophæves for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan.

20 18 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2001, som byrådet har vedtaget. Kortet på næste side er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanen omfatter som vist rammernes område CE, der er udlagt til centerformål, samt en del af område ER, der er erhvervsområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for centerområde CE for så vidt angår lokalplanområdets anvendelse og bebyggelse til detailhandel inden for centerområdet, herunder udvidelsen af detailhandelsarealet med m 2 og bestemmelserne om maksimale butiksstørrelser for nybyggeri og nyindretning. Lokalplanen er endvidere i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinie om, at butiksarealet i OBS! lavprisvarehuset ikke må udvides, idet lokalplanen indeholder en bestemmelse, der sikrer mod udvidelse af det eksisterende butiksareal i varehuset. Udvidelsen af detailhandelsarealet må som følge heraf således alene anvendes til etablering af nye selvstændige butikker. Det samlede bruttoetageareal til centerformål er i lokalplanen fastsat til m 2, hvoraf de 200 m 2 er reserveret til en mindre benzinstation. Af det resterende bruttoetageareal på m 2 må maksimalt m 2 anvendes til detailhandel, idet dette areal svarer til det eksisterende godkendte detailhandelsareal på m 2 samt en udvidelse af detailhandelsarealet på m 2, som kommuneplanen giver mulighed for. Ønsket om udvidelsen af centerbebyggelsen med m 2 skyldes dels, at der i centret findes erhvervslokaler og lignende på m 2, som ønsket anvendt til detailhandel, men som i henhold til begrænsningerne i den gældende lokalplan ikke hidtil har kunnet udnyttes til detailhandel, ligesom der ønskes mulighed for en mindre udvidelse af detailhandelsarealet til et plantecenter eller lignende, der kan supplere centret. I lokalplanen er etageantallet for butiksbebyggelsen i centerområdet anført til 2 etager for nybyggeri, der svarer til bestemmelserne i den hidtil gældende lokalplan, mens kommuneplanen foreskriver én etage. Den generelle bygningshøjde i centerområdet er i lokalplanen fastsat til 10 m, mens der i kommuneplanbestemmelserne for centerområdet er fastsat en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Baggrunden for ændring af bygningshøjden skyldes ønsket om at kunne opføre nybyggeri til blandt andet plantecenter, der har behov for den større bygningshøjde. Højden på den eksisterende varehusbebyggelse ønskes ikke ændret.

21 19 Udsnit af kommuneplanens rammekort. Lokalplanområdet Den vestlige del af kommuneplanens centerområde CE, beliggende ved Ringvej Syd, er i lokalplanen udlagt til kontorformål og lignende med et etageareal på maksimalt m 2 og en bygningshøjde på maksimalt 12 m og 3 etager. Anvendelsen til kontorformål og lignende er i overensstemmelse med kommuneplanen, mens etageantallet og bygningshøjden ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, der foreskriver en maksimal bygningshøjde på 1 etage og 8,5 m for hele centerområdet. Baggrunden for lokalplanens udlæg af kontorbebyggelse i 3 etager skyldes ønsket om at placere en markant bebyggelse på den ubebyggede hjørnegrund, der ligger ved Ringvej Syd ved indkørslen til centerområdet, mellem ringvejen, jernbanen og Sønderhøj. I lokalplanen er en del af kommuneplanens erhvervsområde ER udlagt til erhvervsformål med mulighed for detailhandel, der forhandler særligt pladskræ-

22 20 vende varegrupper i form af tømmerhandel med byggemarked, der opføres i tilknytning til og udgør en integreret del af tømmerhandelen. Ifølge kommuneplanen skal detailhandel til pladskrævende varegrupper placeres i områder, der er udpeget hertil i kommuneplanen. Det pågældende område ligger ikke i et sådant udpeget område, men området opfylder kommuneplanens generelle beliggenhedskrav til pladskrævende varegrupper, dvs. en god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder specielt en god kollektiv trafikbetjening og god vejadgang. Det pågældende erhvervsområde har således via den eksisterende adgangsvej til centret og det signalregulerede kryds ved Ringvej Syd en god tilgængelighed og adgang til det overordnede vejnet, ligesom erhvervsområdet har en god kollektiv trafikbetjening og stiforbindelser til naboområder. På baggrund af det eksisterende centers udformning og disponering med store velbeliggende parkeringsarealer og en god trafikbetjening er det vurderet, at det ikke vil være muligt uden væsentlige indgreb i eksisterende forhold at skabe en tilfredsstillende løsning ved placeringen af detailhandel med pladskrævende varegrupper inden for selve bydelscenterområdet med OBS!-varehuset, hvorimod placeringen i det tilgrænsende erhvervsområde med nær tilknytning til centret, store parkeringspladser og det overordnede vejnet er fundet velegnet. På baggrund af ovennævnte ændringer er der udarbejdet et tillæg nr. 5 til kommuneplanen, hvori de nævnte ændringer af etageantallet i centerområdet, etageantallet og bygningshøjden for kontorbebyggelsen og placeringen af detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper er indarbejdet. Tillægget er gengivet på side 28. Administrationen af detailhandelsarealer sker ved kvotetildeling, idet der ved lokalplanens endelige vedtagelse tildeles kvote til de butikker, som lokalplanen giver mulighed for at etablere. Hvis butikkerne ikke er opført eller påbegyndt etableret inden 3 år efter den endelige vedtagelse vil bygningsmyndigheden tage op til vurdering, om kvoten fortsat skal opretholdes. Regionplanen Regionplan 2001 indeholder retningslinier for detailhandel, herunder detailhandel, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens generelle retningslinier for detailhandel, herunder udvidelsen af det eksisterende detailhandelsareal med m 2 samt med hensyn til bestemmelser om maksimale butiksstørrelser på 3.000/1.000 m 2 for nyopførte eller nyindrettede dagligvarebutikker/udvalgsvarebutikker. Med hensyn til det eksisterende butikscenters indretning og butiksstørrelser skal bemærkes, at indretningen er sket i henhold til den hidtil gældende lokalplan nr. 465, der ikke indeholder maksimale grænser for butiksstørrelser. Regionplanen indeholder endvidere retningslinier for butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Retningslinierne omfatter blandt andet krav om god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder specielt god kollektiv trafikbetjening og god vejadgang, der svarer til kommuneplanens retningslinier. I retningslinierne er der endvidere fastsat bestemmelse om en maksimal butiksstørrelse på m 2 bruttoetageareal for den enkelte butik til pladskrævende varegrupper, ligesom der ikke må planlægges for så store butikker eller udlægges så store arealer, der kan

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods. December 2001 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods. December 2001 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 637 Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods KONGSBAK INFORMATIK December 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg i Viby

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 722 Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny Idrætshal ved Århus Svømmestadion

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 633 Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK April 2002 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den Århus Kommune Lokalplan nr. 697 Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. KONGSBAK INFORMATIK Februar 2004 Tinglyst den 12-07-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område

Læs mere

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen Århus Kommune Lokalplan nr.: Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001 772 forslag Jernbanen Søndervangs Allé Runegårdsvej Søndervangen Ringvej Syd Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 699 Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 627 Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Center for Idræt ved N. J. Fjords

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 659 Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Januar 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 733

Århus Kommune Lokalplan nr. 733 Århus Kommune Lokalplan nr. 733 Udvidelse af Musikhuset Aarhus. Århus City - supplering til lokalplan nr. 665 samt Lokalplan nr. 665: Udvidelse af Musikhuset Aarhus. Århus City Februar 2005 / November

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Blandet bolig og erhvervsområde syd for 758 Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 forslag Statistikområde/distrikt nr.: 03.30

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 530 Tillæg: Ændret anvendelse af delområde II i lokalplan nr. 530 - Bolig- og erhvervsområde ved Nordre Ringgade og Randersvej KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1998 Århus Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Silkeborg Kommune Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Centex?, 1. etape) INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS F OML OG INDHOLD.. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR &ET..

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 61 Boligbyggeri Skolegade/Nørregade LOKALPLAN NR. 61 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere