STÆVNING. Store Kongensgade 77 Postboks København K Telefon: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STÆVNING. Store Kongensgade 77 Postboks 9017 1022 København K Telefon: 33 12 45 40 Fax: 33 93 45 40"

Transkript

1 J.nr Dok JAKOB GRØNDAHL Advokat (L) M.C.J december 2012 UDKAST STÆVNING Som advokat for Andelsboligforeningen Duegården c/o Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle Århus C CVR-nr indstævner jeg herved Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V CVR-nr til som sagsøgt at svare i denne sag for Københavns Byret, Domhuset, Nytorv, 1450 København K, på den af retten ved påtegning på denne stævning berammede dag samt fremlægge de dokumenter, sagsøgte vil påberåbe sig, og hvor jeg vil nedlægge følgende Store Kongensgade 77 Postboks København K Telefon: Fax: Interessentskab af advokatselskaber Danske Bank: cvr.nr

2 1. PÅSTAND: 1.1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøger er berettiget til at ophæve renteswaps fremlagt som bilag 6, 10 og 11 uden omkostninger for sagsøger at foranledige, at sagsøger tilbydes et realkreditlån henholdsvis en kassekredit på tilsvarende vilkår og med en maksimal rente svarende til det realkreditlån/den kassekredit, som blev indfriet i 2007 og 2008 i forbindelse med indgåelsen af de i pkt nævnte renteswaps at anerkende at være erstatningsansvarlig for sagsøgers tab som følge af indgåelsen af de som bilag 6, 10 og 11 fremlagte renteswaps. 2. SAGSFREMSTILLING: Denne sag handler om, hvorvidt sagsøgtes rådgivning i forbindelse med sagsøgers hjemtagelse af et variabelt forrentet realkreditlån kombineret med en aftale om en renteswap har været ansvarspådragende. Sagen har tidligere været behandlet i Pengeinstitutankenævnet, der afsagde kendelse den 26. september 2012, jf. bilag 1. Ankenævnets flertal afviste sagen, idet ankenævnet fandt, at sagen var uegnet til behandling i ankenævnet på grund af sagens principielle karakter og usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger (kendelsen, side 19). Sagsøger blev stiftet den 2. marts Sagsøgers vedtægter fremlægges som bilag 2. I forbindelse med stiftelsen købte sagsøger ejendommene beliggende Duevej 4 28 samt Godthåbsvej 74, 2000 Frederiksberg til en købspris på kr. 360 mio. Ejendommene har et boligareal på m2 fordelt på 183 lejligheder og et erhvervsareal på m2 fordelt på 3 erhvervslokaler. Sagsøger optog i forbindelse med ejendomskøbet et konverterbart realkreditlån på ca. kr. 317 mio. til kurs 90,90 via sagsøgte hos Nykredit Realkredit A/S. Dette lån var fastforrentet med 4 % og med afdragsfrihed. Sagsøger optog desuden en kassekredit på 90 mio. kr. hos sagsøgte. Dok / af 13

3 Advokat Nicolai Giødesen bistod sagsøger i forbindelse med stiftelsen og optagelsen af realkreditlånet og kassekreditten. Sagsøgers generalforsamling valgte herefter advokat Nicolai Giødesen som administrator for sagsøger. Forud for stiftelsen af sagsøger havde sagsøgte den 21. februar 2007 haft et møde med advokat Nicolai Giødesen. På dette møde drøftedes finansieringsmulighederne i forbindelse med stiftelsen. Sagsøgtes præsentationsmateriale fra dette møde fremlægges som bilag 3. Af bilag 3, der er et forslag til finansiering ved et lån med variabel rente kombineret med en renteswap, fremgår blandt andet: En mulighed for andelsboligforeninger med relativt mange lejere og hvor lejerne betaler mindre i leje pr. m2 end andelshaverne. I takt med at lejerne bliver til andelshavere betales en højere rente med mulighed for samme boligafgift (øgede huslejeindtægter modsvares af stigende renteomkostninger) Materialet fremlagt som bilag 3 kom på daværende tidspunkt ikke til sagsøgers kundskab. Sagsøgte var gjort bekendt med, at sagsøger budgetterede med løbende at kunne sælge andele i takt med, at lejere fraflyttede eller selv købte andele, og at lejeindtægterne ved salg af nye andele var indregnet i sagsøgers driftsbudget fra stiftelsen. Ved en valuarvurdering af 26. marts 2007 blev sagsøgers ejendomme vurderet til kr. 499 mio. Renteniveauet steg kort efter optagelsen af lånet og kassekreditten. Sagsøgte kontaktede som følge heraf advokat Nicolai Giødesen med henblik på at drøfte en omlægning af sagsøgers realkreditlån og derved en nedbringelse af sagsøgers gæld som følge af kursfald på realkreditlånet. På et møde den 25. maj 2007 mellem sagsøgte og advokat Nicolai Giødesen fremlagde sagsøgte to forslag til omlægning. Begge forslag bestod af en omlægning af det fastforrentede realkreditlån til et variabelt forrentet lån kombineret med en renteswap indeholdende en rentetrappe med henholdsvis et og ti Dok / af 13

4 rentetrin. Sagsøgtes præsentationsmateriale fra dette møde fremlægges som bilag 4. Af bilag 4 fremgår bl.a., at sagsøgte tilbød en omlægning til et variabelt CIBOR- 6 lån med halvårlig rentetilpasning. Dette lån var kombineret med en renteswap med rentebytte til en fast rente på 4,53 %. Renteswappen indeholdt en rentetrappe med en stigende rente fra til med 0,10 % p.a. samt med en slutrente fra til på 5,63 % p.a. Efter dette tilbud ville ydelsen på det nye lån indtil 2017 svare til ydelsen på det gamle fastforrentede realkreditlån. Disse oplysninger kom ikke til sagsøgers kundskab på daværende tidspunkt. Af bilag 4 fremgår desuden, at der med tilbuddet om låneomlægning opnås en sikring mod stigende renter, samt at der opnås en meget sikker finansiering. Af bilag 4 fremgår herudover, at finansielle instrumenter som udgangspunkt ikke værdireguleres i andelskronen. Hertil anførtes i parentes, at dette var vurderet uafhængigt af to revisionsselskaber. Endelig fremgår det af bilag 4, at hvis andelskronen fastsættes ved metode A (kontantværdi), værdireguleres finansielle instrumenter ikke, og hvis andelskronen fastsættes ved metode B eller C (offentlig vurdering eller valuarvurdering), bør finansielle instrumenter værdireguleres (ligesom realkreditgælden). Sagsøgte har ikke fremlagt sådanne vurderinger fra revisionsselskaber. Sagsøgte fremlagde således heller ikke sådanne under sagens behandling i Pengeinstitutankenævnet. Sagsøgte opfordres (1) på den baggrund til at fremlægge de nævnte uafhængige vurderinger fra to revisionsselskaber. Af bilag 4 fremgår endelig, at hvis andelskronen fastsættes ved metode A (kontantværdi), værdireguleres finansielle instrumenter ikke. Det fremgår også, at hvis andelskronen fastsættes ved metode B eller C (offentlig vurdering eller valuarvurdering) bør finansielle instrumenter værdireguleres (ligesom realkreditgælden). Sagsøgte udleverede ikke følsomhedsberegninger eller lignende. Sagsøger modtog heller ikke nærmere rådgivning om udviklingen i værdien af renteswappen ved ændringer i renten, herunder udviklingen i renteswappens værdi ved rentefald. Sagsøger modtog i det hele taget ingen information om, at der kunne fastsættes en markedsværdi for renteswappen og/eller om nogen sam- Dok / af 13

5 menhæng med sagsøgers regnskab. I relation til det i bilag 4 anførte om påvirkningen af andelskronen modtog sagsøger ikke nærmere rådgivning om de regnskabsmæssige konsekvenser af renteswappen. Sagsøger blev ikke gjort opmærksom på, at renteswappen de facto blot indebar en omlægning af risikoen ved et variabelt lån fra at være en renteudsvingsrisiko egnet til at påvirke sagsøgers udgifter og dermed sagsøgers boligafgift til at være en kursrisiko egnet til at påvirke sagsøgers regnskabsmæssige balance og derved sagsøgers andelskrone. Sagsøger blev heller ikke gjort opmærksom på renteswappens krav om indfrielse af renteswappens markedsværdi ved en eventuel lånekonvertering. Dette krav indebærer, at realkreditlånet de facto bliver inkonvertibelt ved en faldende rente. Sagsøger fik derimod oplyst, at der ved omlægningen var tale om en meget sikker finansiering. Da sagsøger på baggrund af de modtagne oplysninger fra sagsøgte udelukkende opfattede det nye lån med tilknyttet renteswap som mere fordelagtigt end det oprindelige fastforrentede realkreditlån, blev spørgsmålet om låneomlægningen ikke forelagt sagsøgers generalforsamling. Efter afholdelse af et bestyrelsesmøde den 13. juni 2007 besluttede sagsøgers bestyrelse at foretage låneomlægningen. Den 14. juni 2007 havde sagsøgers administrator drøftelser med sagsøgte. I forlængelse af disse fremsendte sagsøgers administrator en mail om disse drøftelser til tre bestyrelsesmedlemmer i sagsøgers bestyrelse. Denne mail af 14. juni 2007 fremlægges som bilag 5. Den 14. juni 2007 indgik sagsøger og sagsøgte aftale om renteswap. Dette skete ved sagsøgers administrators underskrift på sagsøgtes handelsbekræftelse. Kopi af handelsbekræftelsen fremlægges som bilag 6. De tre bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter ligeledes den 14. juni 2007 en rammeaftale med sagsøgte. Rammeaftalen fremlægges som bilag 7. Dok / af 13

6 De tre bestyrelsesmedlemmer gav samme dag sagsøgers administrator fuldmagt til at indgå forretninger og disponere på konti relateret til rammeaftalen. Den 15. juni 2007 optog sagsøger et afdragsfrit CIBOR-6 obligationslån på kr ,00 hos sagsøgte. Kopi af pantebrev fremlægges som bilag 8. Af tabellerne i bilag 6 fremgår, at renten i henhold til renteswappen i årene fra beregnes af en fra kr trinvis faldende hovedstol ned til ca. kr Dette forrentningsgrundlag afveg fra forrentningsgrundlaget for perioden for det underliggende CIBOR-6 obligationslån, hvilket dog ikke fremgik af handelsbekræftelsen. I årene opbygges en større og større forskel mellem lånets restgæld og rentegrundlaget for renteswappen. Dette vil have betydning for renteswappens markedsværdi og dermed også for muligheden for omprioritering senest i Sagsøgte oplyste i forbindelse med aftalens indgåelse ikke om dette eller om begrundelsen herfor. Låneomlægningen blev herefter gennemført. Sagsøger opnåede et provenu på ca. kr. 15 mio. som følge af et kursfald på det realkreditlån, der blev indfriet. Med virkning fra den 30. juni 2008 blev sagsøgers kassekredit delvist omlagt til et CIBOR-6 anlægslån med tilhørende renteswap. Dette skete ved, at to bestyrelsesmedlemmer i sagsøger den 9. maj 2008 underskrev en handelsbekræftelse med sagsøgte vedrørende en renteswap med en hovedstol på kr. 55 mio. Sagsøgers kassekredit nedbragtes samtidigt med de kr. 55 mio. Sagsøgtes mail af 11. juni 2008 til sagsøgers formand om dette fremlægges som bilag 9. Handelsbekræftelse fremlægges som bilag 10. Den 30. september 2008 holdt sagsøgte møde med to af sagsøgers bestyrelsesmedlemmer og sagsøgers administrator. Dette var første gang, repræsentanter for sagsøgers bestyrelse mødtes med sagsøgte. Ellers var kommunikationen foregået med advokat Nicolai Giødesen. Mødet blev holdt pga. en fejl i handelsbekræftelsen fra 2007 (bilag 6). Fejlen bestod i, at sagsøgte i handelsbekræftelsen (bilag 6) havde anført, at renten sagsøger skulle betale var 4,56 %. Dette blev i en ny handelsbekræftelse ændret til se tillæg. Af tillægget til den nye handelsbekræftelse fremgår, at renten de første 10 år er 4,56 % p.a., de næste 10 år stiger med 0,175 % p.a., samt at renten de sidste 10 år er fast med 6,485 %. På mødet underskrev de to bestyrelsesmedlemmer og sagsøgers administrator den nye handelsbekræftelse. Denne nye handelsbekræftelse fremlægges som bilag 11. Dok / af 13

7 Rentestigningen i rentetrappen fra år 10 til år 20 var således højere end beskrevet i sagsøgtes oprindelige forlag til omlægning (bilag 4). Sagsøgte har oplyst, at denne forskel skyldtes, at renteniveauet var steget siden mødet den 25. maj 2007 og frem til den 14. juni Sagsøgte opfordres (2) til at redegøre nærmere for sagsøgtes rådgivning af sagsøger vedrørende denne ændring af rentetrappen. Ved en valuarvurdering af 8. juli 2010 blev sagsøgers ejendomme vurderet til kr. 290 mio. Den 30. november 2010 besluttede sagsøger at suspendere salg af andele i foreningen. Suspensionen skete, fordi sagsøgers egenkapital var negativ. Den negative egenkapital beroede særligt på renteswapsenes store negative markedsværdi, den heraf følgende reelt manglende mulighed for at konvertere lånet samt kravet om indregning af renteswapsenes markedsværdi i beregningen af andelskronen ved valuarmetoden (metode C). Sagsøger havde som nævnt fra stiftelsen budgetteret med salg af andele for derved at øge sagsøgers indtægter. Salg af andele som budgetteret har ikke været muligt bl.a. som følge af udviklingen i andelskronen på grund af renteswapsenes negative værdi. Sagsøger har derfor været drevet med underskud. Hertil kommer, at sagsøger har måttet hæve boligafgiften kraftigt i forhold til det oprindeligt budgetterede niveau som følge heraf. Den 1. september 2011 var sagsøger nødsaget til at indgive konkursbegæring til skifteretten. Efter en rekonstruktionsbehandling af sagsøger og tilbud fra Nykredit Realkredit A/S og sagsøgte om lempelser i lånevilkår mv. fandt skifteretten den 6. juli 2012, at sagsøger ikke skulle tages under konkursbehandling. Tilbud om lempelse i lånevilkår mv. fremlægges som bilag 12. Skifterettens kendelse fremlægges som bilag 13. Som følge af renteswapsenes negative værdi, og at sagsøgers gæld i praksis er inkonvertibel, er sagsøgers andelskrone i dag kr. 0. De andelshavere der har stiftet sagsøger har tabt deres indskud. Nytilkomne andelshavere har ifølge Pengeinstitutankenævnets kendelse haft tab fra kr til kr Hertil kommer, at andelshavere i vidt omfang Dok / af 13

8 selv har optaget lån i forbindelse med andelskøb. Andelshaverne er således de facto stavnsbundne, idet andelene ikke kan sælges, uden at andelshaverne realiserer meget store tab. Salget af andele er ikke længere suspenderet, men de kan alene overdrages til kr. 0. I lyset af sagsøgers økonomiske situation som følge af renteswapsene må det anses som særdeles tvivlsomt, i hvilket omfang det vil være muligt at sælge nye andele og derved øge sagsøgers indtægter. Sagsøgers solvens er betinget af, at tilbuddet om lempelser i lånevilkår mv. (bilag 12) opretholdes. 3. ANBRINGENDER 3.1. Til støtte for sagsøgers påstand gøres det overordnet gældende, at sagsøgte ikke har rådgivet sagsøger tilstrækkeligt om fordele og ulemper ved konstruktionen med et variabelt forrentet realkreditlån og en renteswap i stedet for den hidtidige finansiering Herunder gøres det nærmere gældende: Bevisbyrde Bevisbyrden for, hvilken rådgivning der er ydet over for sagsøger i forbindelse med omlægningen til en kombination af et variabelt forrentet realkreditlån og en renteswap påhviler sagsøgte. Norm for rådgivningen Reglerne i den dagældende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, nr. 1261, i 2006 er retningsgivende for den norm, som sagsøgte skal opfylde, for at rådgivningen anses for tilstrækkelig og fyldestgørende. Den af sagsøgte ydede rådgivning opfylder ikke bekendtgørelsens 5, stk. 3, hvorefter rådgivningen skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Endvidere skal rådgivningen være relevant, retvisende og fyldestgørende. Endelig skal der orienteres om de risici, der er relevante for kunden. Manglende opfyldelse af god skik-reglerne skaber en formodning for, at der Dok / af 13

9 er handlet ansvarspådragende. Et tilbud til en andelsboligforening om at omlægge den traditionelle finansiering til en kombination af et variabelt forrentet realkreditlån og en renteswap stiller krav til pengeinstituttet om at rådgive fyldestgørende og tilvejebringe et solidt grundlag for andelsboligforeningens beslutning. Et tilbud om et variabelt forrentet realkreditlån i kombination med en renteswap i et ikke-erhvervsforhold var på daværende tidspunkt et nyt og komplekst produkt, der stiller skærpede krav til den rådgivning, der skal ydes i forbindelse med kundens stillingtagen til tilbuddet. Sagsøgers risikovillighed Sagsøger har siden stiftelsen ønsket at have en fastforrentet, risikofri finansiering, hvorved sagsøger kunne opretholde budgetsikkerhed og holde boligafgiften stabil. Sagsøger har aldrig ønsket at tage en risiko i relation til sagsøgers finansiering, hvilket sagsøgte var bekendt med fra stiftelsen af sagsøger. Initiativ Dialogen omkring en eventuel omlægning af finansieringen kom i stand efter uopfordret henvendelse fra sagsøgte. Den ydede rådgivning Sagsøgte var fra stiftelsen af sagsøger bekendt med, at det indgik i sagsøgers budgettering løbende at sælge andele i takt med lejeres fraflytning mv. Det fremgår af præsentationsmaterialet drøftet på mødet den 25. maj 2007 (bilag 4), at der med det variabelt forrentede CIBOR-6 lån i kombination med en renteswap opnås en meget sikker finansiering. Af præsentationsmaterialet (bilag 4) fremgår endvidere, at det var vurderet uafhængigt af to revisionsselskaber, at finansielle instrumenter som udgangspunkt ikke værdireguleres i andelskronen. Sagsøger modtog ingen rådgivning om de regnskabsmæssige konsekvenser Dok / af 13

10 af renteswappen. Der blev ikke rådgivet nærmere om udviklingen i værdien af renteswappen ved ændringer i renten, herunder ved rentefald, ligesom der ikke blev udleveret følsomhedsberegninger eller lignende til illustration af udviklingen i værdien. Sagsøger blev ikke gjort opmærksom på, at renteswappen de facto blot var en omlægning af renteudsvingsrisikoen på et variabelt lån til en kursrisiko på en renteswap. Sagsøger blev heller ikke gjort opmærksom på renteswappens krav om indfrielse af aftalens markedsværdi ved en eventuel lånekonvertering, hvilket reelt medførte, at den underliggende finansiering blev inkonvertibel ved en faldende rente. Sagsøger blev heller ikke gjort opmærksom på, at sagsøger skulle stille sikkerhed, hvis renteswappen udviklede sig til ugunst for sagsøger. At sagsøger ikke er blevet orienteret om dette, bekræftes af, at sagsøger slet ikke har mulighed for at stille en sådan sikkerhed. På baggrund af rådgivningen fra sagsøgte fremstod omlægningen til et variabelt forrentet lån i kombination med en renteswap på alle måder som mere fordelagtig end den hidtidige traditionelle finansiering at rådgivningen i forbindelse med den delvise omlægning af sagsøgers kassekredit i 2008 til et CIBOR-6 lån med tilhørende renteswap ikke adskilte sig i nævneværdigt omfang fra rådgivningen i forbindelse med låneomlægningen i at såfremt sagsøger havde modtaget tilstrækkelig og dækkende rådgivning i forbindelse med låneomlægningerne, ville sagsøger ikke have omlagt finansieringen til et variabelt forrentet realkreditlån med tilhørende renteswap at på baggrund af ovennævnte har sagsøgte handlet ansvarspådragende og skal stille sagsøger, som om der ikke var optaget et variabelt forrentet realkreditlån i kombination med renteswaps. Dok / af 13

11 4. BEVISFØRELSE 4.1. Sagsøger ønsker at afhøre Lasse Larsen, bestyrelsesformand i sagsøger Bent Schmidt Nielsen, næstformand i sagsøger Michael Chesnutt Axel Walløe Hansen Advokat Nicolai Giødesen Svend Schytt-Larsen, Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Thomas Bro, Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Jan Jønsson, Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Jakob Wind-Hansen, Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Steen Munk, Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Karsten Knudsen, Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Peter Engberg, Nykredit Bank/Nykredit Realkredit Richard Schmidt, valuar Finn Malling, valuar 4.2. Sagsøger forbeholder sig at føre yderligere vidner. Sagsøgeren påberåber sig samtlige de i sagen fremlagte bilag Sagsøgeren fremlægger følgende bilag: Bilag 1 Pengeinstitutankenævnets kendelse af 26. september 2012 Bilag 2 Vedtægter for sagsøger Bilag 3 Præsentationsmateriale fra møde den 21. februar 2007 Bilag 4 Præsentationsmateriale fra møde den 25. maj 2007 Bilag 5 af 14. juni 2007 fra sagsøgers administrator Bilag 6 Kopi af handelsbekræftelse af 14. juni 2007 Bilag 7 Rammeaftale af 14. juni 2007 Bilag 8 Pantebrev af 15. juni 2007 Bilag 9 af 11. juni 2008 fra sagsøgte til sagsøgers formand Bilag 10 Handelsbekræftelse af 9. maj 2008 Bilag 11 Handelsbekræftelse af 15. september 2008 Bilag 12 Nykredit Bank/Nykredit Realkredits brev af 19. juni 2012 til sagsøger Dok / af 13

12 Bilag 13 Skifterettens kendelse 5. PROCESSUELLE MEDDELELSER OG PROCESSUELLE FORHOLD 5.1. Processuelle meddelelser i forbindelse med denne sag kan fremsendes til: Advokat Jakob Grøndahl St. Kongensgade København K 5.2. Sagkyndige dommere Det er efter sagsøgers opfattelse ikke nødvendigt, at der medvirker særligt sagkyndige dommere til sagens behandling Henvisning til Landsret Sagsøger anmoder om, at sagen henvises til behandling ved Østre Landsret som 1. instans, jf. retsplejelovens 226, stk. 1, idet sagen må anses som principiel. Sagen er efter sagsøgers opfattelse principiel, idet den giver retten anledning til at tage stilling til den rådgivningsnorm, en finansiel virksomhed skal opfylde, når der tilbydes et komplekst finansielt instrument som en renteswap til en andelsboligforening. Sagen må i øvrigt antages at have væsentlig samfundsmæssig rækkevidde, da der findes et betydeligt antal andelsboligforeninger med renteswaps i lignende situationer. Sagen kan endvidere antages at have væsentlig rækkevidde for andre udbydere af renteswaps end sagsøgte. Endelig henledes opmærksomheden på, at Pengeinstitutankenævnets flertal har afvist at behandle sagen bl.a. med henvisning til sagens principielle karakter. Dok / af 13

13 5.4. Kollegial behandling Såfremt sagen ikke henvises til landsretten som 1. instans i medfør af retsplejelovens 226. stk. 1, anmoder sagsøger om, at sagen behandles kollegialt, jf. retsplejelovens 12, stk. 3. Der henvises til bemærkningerne ovenfor vedrørende henvisning til landsretten. Sagen har væsentlig betydning for andre end sagens parter, herunder sagsøgers andelshavere, andre andelsboligforeninger med renteswaps og disses andelshavere samt andre udbydere af renteswaps Udvidet forberedende retsmøde Der er efter sagsøgers opfattelse p.t. ikke behov for et udvidet forberedende retsmøde, jf. retsplejelovens MOMS Sagsøger er ikke momsregisteret. København, den **. december 2012 Jakob Grøndahl Dok / af 13

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

AB Duegården 2000 Frederiksberg

AB Duegården 2000 Frederiksberg AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. september 2017 Sag 48/2016 (1. afdeling) A/B Engskoven (advokat Thomas Schioldan Sørensen, beskikket) mod Jyske Bank A/S (advokat Philip Baruch) I tidligere instanser

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

AB Duegården har modtaget Nykredits brev, dateret 30. maj 2011, hvori Nykredit redegør for sin opfattelse af sagen.

AB Duegården har modtaget Nykredits brev, dateret 30. maj 2011, hvori Nykredit redegør for sin opfattelse af sagen. AB Duegården Duevej 2000 Frederiksberg Den 24. august 2011 Til Nykredit Bankdirektør Bjørn Mortensen Afdelingsdirektør, advokat Elisabeth Stamer Bestyrelsesformand Steen E. Christensen Vedrørende AB Duegården

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse. 21302035 Låneomlægning. Ekspeditionstid. Afslag. Klageren havde i sin ejendom to lån, dels et obligationslån til det indklagede realkreditinstitut 1 med 1. prioritetsret, og dels obligationslån med 2.

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

A/B Duegården. 19. november 2009. Udarbejdet af: Jesper Mathiassen Senior finansrådgiver Tlf.: 44 55 19 61 Email: jmat@nykredit.dk

A/B Duegården. 19. november 2009. Udarbejdet af: Jesper Mathiassen Senior finansrådgiver Tlf.: 44 55 19 61 Email: jmat@nykredit.dk A/B Duegården 19. november 2009 Udarbejdet af: Jesper Mathiassen Senior finansrådgiver Tlf.: 44 55 19 61 Email: jmat@nykredit.dk Svend Dupont Larsen Storkundechef Tlf.: 44 55 27 37 Email: sdl@nykredit.dk

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

STÆVNING. Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg. Revisor Finn Bentzen Københavnsvej 37 Postboks 123. 3400 Hillerød

STÆVNING. Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg. Revisor Finn Bentzen Københavnsvej 37 Postboks 123. 3400 Hillerød ADVOKAT ANNE'M'E FABRICIUS-BJERRE ADvohTERRE HOVEDVAGTSGADE 8 1103 KØBENHAVN K J.nr. 655372 AFB/ims 232 STÆVNING Som advokat for Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg indstævner jeg hermed

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. april 2017 Sag 52/2016 (1. afdeling) A/B Trylleskovparken (advokat Thomas Schioldan Sørensen, beskikket) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

STÆVNING 2. august 2017 Adv.fm. Bünyamin Kocer J.nr

STÆVNING 2. august 2017 Adv.fm. Bünyamin Kocer J.nr Retten i Næstved STÆVNING 2. august 2017 Adv.fm. Bünyamin Kocer bko@ntadvokater.dk J.nr. 38823 Som advokat for E/F Fjordhusene c/o LEA Ejendomspartner A/S CVR nr. 31 81 13 41 Axeltorv 4 4700 Næstved (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S ADVOKATPARTNERSELSKAB 4. juni 2013 48985-001 KWE/LCH Kæreskrift 040613 KÆRESKRIFT til Østre Landsret Som advokat for A/B Duegården v/ Formand Lasse Larsen (advokat Finn L. Jepsen) mod Nykredit Realkredit

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager i forbindelse med

Læs mere

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6.

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6. Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen Den 6. juli 2012 Til skifteretten Vedrørende AB Duegården under rekonstruktionsbehandling,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. oktober 2007. 1. Valg af dirigent. Henrik blev valg til dirigent og Lillian til referent. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere