Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2."

Transkript

1 NOTAT Tværgående Planlægning J.nr. NST Ref. kisda Den 4. juli 2012, revideret den 26. september 2012 Rapport om udlejningspriser for arealer til kolonihaveformål Sammenfatning Udredningen vedr. udlejningspriser for arealer til kolonihaveformål har haft til formål at tilvejebringe viden om behov, muligheder og udfordringer i forhold til lejeregulerende tiltag på området. Den nedsatte arbejdsgruppe har søgt at beskrive gældende regler og redegøre for den aktuelle faktuelle situation på området og har på den baggrund vurderet behovet for lejeregulerende tiltag. Arbejdsgruppen har herefter opstillet tre løsningsmodeller: Løsningsmodel 1, hvorefter der udarbejdes nærmere principper for fastlæggelsen af markedslejen, løsningsmodel 2, hvorefter der indføres en bestemmelse i kolonihaveloven, som giver statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål mulighed for at fastsætte lejen til markedslejen eller helt eller delvist under hensyn til kolonihavelovens formål, og løsningsmodel 3, hvorefter der indføres en bestemmelse i kolonihaveloven, som fastsætter en maksimal årlig leje pr. m2 for statsligt og kommunalt ejede arealer. Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel Indledning 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse I 1990 erne var der i Danmark flere eksempler på, at kolonihaver blev nedlagt for at give plads til byudvikling og infrastrukturudbygning. På den baggrund blev Lov om kolonihaver 1 vedtaget i Efter denne blev størstedelen af landets eksisterende og fremtidige kolonihaveområder erklæret varige, og kan dermed kun nedlægges, når væsentlige samfundshensyn gør det nødvendigt. Som uddybet i afsnit 2 indeholder kolonihaveloven ikke regler om prisfastsættelsen af lejen for arealer til kolonihaveformål. I maj 2009 udtalte Statsforvaltningen Hovedstaden i en sag om Københavns Kommunes fornyelse af aftaler om udlejning af kolonihavearealer, at kommunernes udleje af arealer til kolonihaveformål 1 LBK nr. 790 af 21. juni 2007

2 skulle ske til markedspris. Dette medførte en debat om kolonihavernes fortsatte tilgængelighed for alle dele af befolkningen, som mange både statslige, kommunale og private ejere ønskede at sikre. I januar 2012 igangsatte miljøministeren derfor nærværende udredningsarbejde om udlejningspriser for arealer til kolonihaveformål, som skal tilvejebringe viden om behov, muligheder og udfordringer i forhold til at ændre reguleringen på området, på baggrund af en afdækning af prisniveauer og prisfastsættelsesprincipper for såvel kommunalt som statsligt ejede arealer, under inddragelse af repræsentanter for de relevante myndigheder, interesseorganisationer og private aktører Kommissorium Af kommissoriet for udredningsarbejdet fremgår bl.a.: Udredningen skal for det første redegøre for den aktuelle situation ved at give et overblik over bl.a. antallet af kolonihaveområder og deres beliggenhed, over ejerforhold, over regler for udlejning og over nuværende udlejningspriser, herunder om prisudviklingen i de seneste år. Dernæst skal udredningen beskrive de gældende regler for udlejning af arealer til kolonihaveformål, herunder særligt reglerne for prisfastsættelse. På denne baggrund foretages en nærmere vurdering af retstilstanden på området med henblik på at identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder. Såfremt udredningen viser, at der er usikkerhed om eller uhensigtsmæssigheder i de nuværende prisforhold, vil der blive opstillet model(ler) for, hvordan mere hensigtsmæssige prisprincipper kan udformes herunder med vurdering af fordele og ulemper ved disse. Disse modeller kan potentielt omfatte lovændringsforslag. Udredningen skal munde ud i en anbefaling om gennemførsel af en af de beskrevne modeller samt en redegørelse for fordele og ulemper derved. Udredningen forestås af Naturstyrelsen, og der skal ske inddragelse af relevante parter, herunder KL, Københavns Kommune, Kolonihaveforbundet, Fødevareministeriet, Transportministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet (kommunallovgivning). Udredningen skal så vidt muligt foreligge senest i maj Udredningen skal kunne danne beslutningsgrundlag for miljøministerens vurdering af, hvorvidt lovgivningen bør ændres, samt om der er behov for andre tiltag ex. informations- og vejledningsinitiativer. Et eventuelt lovforslag forventes herefter at kunne fremsættes i efteråret 2012 med mulig ikrafttræden i foråret Arbejdsgruppens medlemmer Med udgangspunkt i arbejdsgruppens kommissorium nedsattes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de relevante myndigheder, interesseorganisationer og private aktører. Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: 2

3 Projektleder Susanne Fischer, DSB Ejendomme Forbundsformand Preben Jacobsen, Kolonihavneforbundet Generalsekretær Mogens Ginnerup-Nielsen, Kolonihavneforbundet Chefkonsulent Christina Føns, Kommunernes Landsforening Specialkonsulent Niels Bak Jensen, Københavns Kommune Jurist Ruth Eva Møller, Københavns Kommune (indtil 12. marts 2012) Jurist Sara Winding, Københavns Kommune Arealforvalter Signe Fabricius Rechnitzer, Københavns Kommune Fuldmægtig Ib Thomsen, NaturErhvervstyrelsen Kontorchef Lene Sørensen, NaturErhvervstyrelsen Fuldmægtig Lea Bruun, NaturErhvervstyrelsen Fuldmægtig Lone Abild, NaturErhvervstyrelsen Fuldmægtig Jesper Gradert, Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen (Formand) Som sekretariat for arbejdsgruppen har følgende deltaget: Fuldmægtig Peter Arnborg, Naturstyrelsen (indtil 1. marts 2012) Fuldmægtig Kirstine Schelde Dahl, Naturstyrelsen Fuldmægtig Niels-Peter Kjølbye, Naturstyrelsen (fra 1. maj 2012) Cand. Arch. Flemming Thornæs, Naturstyrelsen (indtil 1. juni 2012) 1.4. Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har i perioden 27. februar 2012 til 28. juni 2012 afholdt i alt 6 møder. Arbejdsgruppens medlemmer har gennem hele forløbet bidraget med tal og data, ligesom flere er kommet med konkrete forslag til tiltag og regulering. I forhold til grundlaget for udarbejdelsen af løsningsmodel 1, beskrevet i afsnit 5, har arbejdsgruppen hentet ekstern bistand fra ejendomsmæglerne Nicholas Thurø og Lior Koren fra RED Property Advisers, som har udarbejdet notatet Forslag til vurderingsprincipper vedr. kolonihavegrunde på baggrund af tal og oplysninger fra arbejdsgruppens medlemmer. Notatet vedlægges som bilag 1 til rapporten. 2. Beskrivelse af gældende regler Efter kommissoriet, skal udredningen beskrive gældende regler for udlejning af arealer til kolonihaveformål, herunder særligt reglerne for prisfastsættelsen Kolonihaveloven På baggrund af flere sager om nedlæggelse af gamle velfungerende kolonihaver blev kolonihaveloven vedtaget i 2001 med henblik på at sikre, at kolonihaveområder, som efter loven er varige, kun kan nedlægges, når væsentlige samfundshensyn gør det nødvendigt. Derved søgte man at sikre, at kolonihaveområderne fortsat kunne være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden, som det fremgår af lovens formål i dennes 1. 3

4 Som det fremgår af dette formål sammenholdt med lovforslagets almindelige bemærkninger og forarbejderne i øvrigt, ligger der således et ønske bag kolonihaveloven om at fastholde kolonihaverne som et økonomisk realistisk fritidstilbud nær byboligen også for den økonomisk ringere stillede del af befolkningen. Kolonihaveloven definerer, hvad der forstås ved et kolonihaveområde, og regulerer herefter, henset til ovennævnte formål, hvornår kolonihaveområder er varige, i hvilke tilfælde sådanne varige områder undtagelsesvist kan nedlægges, og på hvilke vilkår. Kolonihaveloven indeholder derimod ikke bestemmelser om prisfastsættelsen af lejen for arealer til kolonihaveformål eller om muligheder for offentligt tilskud mv. Efter forarbejderne blev sådanne bestemmelser dog overvejet. Under udvalgsbehandlingen udtalte miljø- og energiministeren imidlertid herom, at kommunerne ville have en meget stor indflydelse på, om kolonihaverne ville stige væsentligt i pris og dermed ikke længere være et fritidstilbud til den økonomisk ringere stillede del af befolkningen, da kommunerne selv skulle fastsætte jordlejen. 2 Statsforvaltningen Hovedstaden vurderede på denne baggrund i den nævnte vejledende udtalelse fra maj 2009, at kolonihaveloven eller dennes forarbejder ikke indeholder hjemmel for kommuner til at udleje grundarealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen. På samme baggrund lægges det til grund, at kolonihaveloven heller ikke direkte regulerer statslige myndigheders prisfastsættelse af lejen for arealer til kolonihaveformål. I forhold til private ejere af arealer til kolonihaveformål, følger der ingen begrænsninger af kolonihaveloven i forhold til prisfastsættelsen Statsforvaltningen Hovedstadens beskrivelse af gældende reglerne for kommunernes prisfastsættelse af lejen for arealer til kolonihaveformål. Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Hvis en kommunal opgavevaretagelse er reguleret i den skrevne lovgivning (love, bekendtgørelser), skal opgavevaretagelsen ikke også vurderes i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagtsreglerne viger således for den skrevne lovgivning. Som nævnt ovenfor indeholder kolonihaveloven ikke bestemmelser om kommunernes prisfastsættelse af lejen for arealer til kolonihaveformål. Da der derudover ikke findes anden lovgivning derom, fandt Statsforvaltningen Hovedstaden ved statsforvaltningens udtalelse, at kommunernes prisfastsættelse af lejen reguleres af kommunalfuldmagtsreglerne. Det fremgår endvidere af Statsforvaltningens udtalelse, at det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunerne skal udleje kolonihavearealer til markedsprisen, samt at kommunen ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne har mulighed for at udleje kolonihavearealer til en pris, der var lavere end markedsprisen. Statsforvaltningen lagde i vurderingen bl.a. vægt på, at en sådan udlejning af kolonihavearealer ville udgøre en støtte til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. 2 Betænkning nr over Forslag til lov om kolonihaver 4

5 Statsforvaltningen Hovedstaden udtalte ved samme lejlighed, at en kommune heller ikke må udleje arealer til en pris der er højere end markedsprisen, da dette ville stride mod forbuddet mod at kommuner påtager sig opgaver, der udelukkende eller overvejende har til formål at sikre kommunen en profit eller fortjeneste og mod forbuddet mod at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Dette gælder også, hvor kostprisen er højere end markedsprisen. Statsforvaltningen har ikke udtalt sig nærmere om, hvordan en fastsættelse af markedslejen skal ske Regulering af statslige ejeres prisfastsættelse Statens prisfastsættelse af lejen for arealer til kolonihaveformål reguleres i mangel af regulering i kolonihaveloven aktuelt af Budgetvejledning Af afsnit heri om leje og forpagtningsafgifter fremgår bl.a.: Lejeindtægter og forpagtningsafgifter skal under hensyn til de gældende lovbestemmelser om lejeregulering og lignende fastsættes således, at det for staten bedst mulige økonomiske resultat opnås. Af afsnit heri om priser ved salg af varer og ydelser fremgår desuden at For institutioners salg af varer og ydelser gælder som udgangspunkt, at der ved prisfastsættelsen skal opnås dækning af omkostninger i forbindelse med produktionen og salget af de pågældende ydelser. Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde. Dette gælder områder, hvor en fuldt dækkende prisfastsættelse ville hindre formålet med ydelsen, og hvor fx sociale, miljømæssige eller lignende hensyn konkret tilsiger en lavere omkostningsdækning. NaturErhvervstyrelsen, som er den primære statslige udlejer af arealer til kolonihaveformål, har under udredningsarbejdet oplyst, at Budgetvejledningens regler sammenholdt med hensynet bag kolonihaveloven hjemler inddragelse af sociale hensyn i prisfastsættelsen af lejen for arealer til kolonihaveformål, men at man kunne ønske sig hjemlen tydeliggjort i en bestemmelse specifikt rettet mod området Regulering af private ejeres prisfastsættelse Private ejeres prisfastsættelse af lejen for arealer til kolonihaveformål reguleres hverken i lov om leje 3 eller lov om lejer af erhvervslokaler mv. 4, da der alene er tale om udlejning af jord. Forudsætningen for at være omfattet af lovgivningen er, at der samtidig er tale om leje af hus, husrum eller lokaler. Vilkårene for leje af privat jord, herunder lejen, fastsættes derfor i lejekontrakter efter forhandling mellem repræsentanter for lejer og udlejer 3. Redegørelse for den aktuelle situation 3.1. Antallet af kolonihaver, geografisk fordeling, ejerforhold og status 3 LBK nr. 963 af 11. august LBK nr af 16. december

6 Som grundlag for kolonihaveloven udarbejdede et udvalg under den daværende Landsplanafdeling i Miljø- og Energiministeriet i 2000 en rapport 5, hvori indgik en omfattende kortlægning af kolonihaveområdet, herunder i forhold til antallet af haver og foreninger, ejerforhold, kolonisternes organisering og vilkår samt økonomiske forhold mv. Opgørelsen viste, at der i 2000 var ca kolonihaver i Danmark fordelt på ca foreninger eller haveområder. Geografisk fordelte kolonihaverne sig med ca i Hovedstadsregionen, ca i både Århus og Odense Kommune, ca i Aalborg Kommune, mens de resterende fordelte sig i de øvrige kommuner. Med basis i registreringen af kolonihaver i rapporten fra 2000, er kolonihaverne i vedlagte bilag 2 blevet fordelt på de nye kommuner. Før 2007 var der 275 kommuner, hvoraf 90 af disse ikke havde registreret kolonihaver. Efter 2007 findes 98 kommuner, hvoraf 93 af disse har registreret kolonihaver. Dermed har stor set alle kommuner nu kolonihaver inden for egen kommunegrænse til forskel fra før 2007, hvor dette kun gjaldt for lidt over to tredjedele af alle kommuner. I rapporten fra 2000 blev ejerforholdene kortlagt for 991 ud af de i alt haveforeninger og haveområder. Af de kolonihave forelå der konkrete oplysninger for 97,9 %, og datagrundlaget var således betydeligt. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der ikke er sket nævneværdige ændringer i det overordnede antal på ca og ejerskabsfordelingen af kolonihaver bl.a. på grund af den varighedskarakter, som kolonihaveloven medførte. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har oplyst, at der er sket en ganske begrænset tilvækst i antallet af ministeriets kolonihaver, således at der nu er kolonihaver mod tidligere kolonihaver for 12 år siden, dvs. en tilvækst på 479 kolonihaver. 6 DSB Ejendomme har oplyst, at der siden rapporten fra år 2000 er sket en bodeling mellem DSB og Banedanmark. DSB Ejendomme, herunder DSB Ejendomsudvikling A/S, ejer herefter i alt 980 kolonihaver, og har oplyst at antallet er faldende. LEA Ejendomspartner har på vegne af Banedanmark oplyst, at Banedanmark ejer 605 kolonihaver. Banedanmark har siden oplyst, at 211 af disse er såkaldte baghavelodder, som kun ejeren af den tilstødende matrikel kan leje, hvorfor de ikke kan betragtes som kolonihaver. En samlet oversigt over ejerforhold med de tilgængelige opdaterede tal er vist i følgende skema: 5 Kolonihavernes Fremtid, Rapport fra Kolonihaveudvalget, november Denne tilvækst er sket i henholdsvis Ishøj (Ishøjgård med 368 haver og Nordre Eng med 71 haver, begge i Ishøj kommune, og Skjoldhøj med 29 haver i Århus kommune). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyser i den forbindelse, at de manglende 11 haver ( = 468) er et udtryk for en tællefejl i år

7 Jordejer Haveforeninger/ haveområder (2000) Overnatnings haver (2000) Daghaver (2000) Kolonihaver i alt (2000) Kolonihaver i alt (2012)* Kommuner Ca Staten NaturErhvervstyrelsen Banestyrelsen Kirken (434) Øvrige (113) Selvejede** (9.180) Private samt selvstændige offentlige virksomheder DSB Ejendomme Banedanmark Total *** Ca * Tal i parentes er tal fra år 2000 ** Områder enten ejet på andelsbasis eller enkeltmatrikulerede havelodder, hvor kolonisten selv ejer jorden til sit havelod *** Forskellen fra de angivet på forrige side skyldes, at der ikke forelå oplysninger om ejerforhold for samtlige Som det er beskrevet i afsnit 2 vedrørende kolonihavelovens bestemmelser, betød indførelsen af loven i 2001, at samtlige kolonihaveområder blev erklæret varige, medmindre ejerne valgte at registrere haveområderne som ikke-varige. Under en lovovervågning af kolonihaveloven, som blev gennemført i 2004, blev det fastslået, at der er indmeldt ca ikke-varige kolonihaver (enkeltlodder) fordelt på ca. 196 kolonihaveområder. En nærmere opgørelse over ejerskabsfordelingen kan ses i lovovervågningsredegørelsen Organisering Kolonihaveforbundet for Danmark, stiftet i 1908, organiserer kolonihaver fordelt på ca. 400 foreninger. Af disse er haver ikke-varige, mens resten er varige. Haverne organiseret under Kolonihaveforbundet ligger primært på kommunal og statslig jord. Haverne på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris jord er f.eks. alle organiseret i Kolonihaveforbundet. Kolonihaveforbundet organiserer dog også en del selvejende haveforeninger (andelsforeninger) og enkelte haveforeninger på privatejet jord. Kolonihaveområderne udlejes sædvanligvis af ejeren til Kolonihaveforbundet, som videreudlejer de enkelte områder til en haveforening, der står for udlejningen til de enkelte kolonister, der knyttes som medlemmer til kolonihaveforbundet. 7 Redegørelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om lov om kolonihaver af 8. november

8 3.3. Økonomi Nærværende udredningsarbejdes fokus er udlejningspriser for arealer til kolonihaveformål. Der er imidlertid en række andre udgifter forbundet med besiddelsen af en kolonihave, som grundlejen og prisdannelsen herfor må ses i sammenhæng med, herunder særligt udgifterne til kolonihavehuset, som i det følgende kort skal beskrives efter redegørelsen for lejefastsættelsen og lejeniveauet. Herefter beskrives visse problemstillinger omkring kloakering og handel med kolonihaver, som arbejdsgruppen også har vurderet er af væsentlig økonomisk betydning på området Grundlejen Principper for lejefastsættelse Som det fremgår af afsnit 3.1 er de største enkeltejere af arealer til kolonihaveformål kommunerne, Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, DSB Ejendomme og Banedanmark. For så vidt angår de kommunale udlejere, findes der ikke ensartede principper for fastsættelsen af lejen. Statsforvaltningen Hovedstaden har som nævnt udtalt, at kolonihaver skal udlejes til markedspris, men Statsforvaltningen har med egne ord ikke fundet anledning til at udtale sig vedrørende spørgsmålet om, hvilke principper der skal eller kan anvendes ved fastlæggelse af markedsprisen for udlejning af kolonihaver. Københavns Kommune, som er den største kommunale udlejer, har oplyst følgende om lejefastsættelsen i kommunen: Lejen er vurderet og fastsat efter det markedslejebegreb der er lovfæstet i erhvervslejeloven, som anvendes analogt på lejemål om ubebyggede arealer. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har oplyst følgende om lejefastsættelsen: Lejeafgiften for Fødevareministeriets haver blev sidst forhandlet med Kolonihaveforbundet i 1982, hvor lejen i hovedstaden blev fastsat til 500,00 kr. pr. have med årlig regulering i henhold til forbrugerprisindekset. Udviklingen i prisindekset har medført, at den nuværende lejeafgift udgør 1.312,90 kr. pr. have i hovedstadsområdet. Lejeafgiften i provinsen udgør 787,40 kr. pr. have svarende til 60 % af lejen i hovedstadsområdet. Nævnte tal er for 2011, idet lejen for 2012 beregnes ultimo marts måned iht. forbrugerindekset pr. 1. januar. Der må påregnes en stigning på 2-3 % for Lejen beregnes ud fra princippet pr. have (gennemsnitlig 400 m2) og fællesarealer, sti- og vejarealer er således uden for beregningen, når den årlige gennemsnitlige m2 leje beregnes til 3,30 kr. Lejen blev i 1982 fastsat ud fra det overordnede hensyn, at det skulle være muligt for mindrebemidlede at betale lejen for en kolonihave og at staten på den anden side skulle have en fornuftig forrentning af den investerede kapital - i praksis omkring 5 % p.a.. Der har siden tilsyneladende været bred politisk opbakning bag dette, idet skiftende ministre i skiftende regeringer ikke har anfægtet dette princip. 8

9 I henhold til lejekontrakten betaler lejerne endvidere alle forbrugsafgifter og ejendomsskatter på de lejede arealer, ligesom alle udgifter til kloakering og andre lovbefalede foranstaltninger afholdes af lejerne. Fødevareministeriet har således ingen udgifter i forbindelse med ejerskabet af kolonihavearealerne. Den nedenfor angivne lejeindtægt er således en ren nettoindtægt. I 2011 udgør den samlede indtægt 12,8 mio. kr. Heraf udgør lejeafgiften 8,2 mio. kr. medens 4,6 mio. kr. er tillægsleje, dvs. amortiserede afdrag og renter af de statslige udgifter til områdernes byggemodning og kloakering. DSB Ejendomme har oplyst, at man anvender ejendomsmæglere til lejefastsættelse/salgsvurderinger af ikke-varige kolonihaver. For varige kolonihaver søger man at fastsætte lejen under hensyn til både sociale og kommercielle hensyn, men der ønskes nærmere retningslinjer for prisfastsættelsen, hvor erhvervslejelovningens regler omkring markedsleje kan være til inspiration. DSB Ejendomme er i øvrigt i dialog med Banedanmark om udarbejdelsen af et nyt grundlag for lejeberegningen, som beskrevet nedenfor. Banedanmark har oplyst følgende om lejefastsættelsen: Banedanmark arbejder i øjeblikket på at hæve leje niveauet på havelodder, men grundet en sag for to år siden, skal det udkast til lejeforhøjelsen godkendes af Transportministeriet. Arbejdet er så langt, at der inden for nærmeste fremtid bliver indsendt forslag til ministeriet, der går på at hæve lejen op mod markedsleje i en periode på 5 år. Kriterierne er som følger: Den nuværende markedsleje for havelodder sættes til 2 % af den offentlige vurdering. Idet jernbanearealer er undtaget for vurderingen, regnes med den offentlige vurdering af det tilstødende naboareal. Når havelodderne er blevet reguleret anvendes denne model ikke mere. Der vil dog blive skelet til modellen, når lejen for nye lejemål skal sættes. Uanset størrelse og beliggenhed fastsættes minimumslejen til 500 kr./år pr. lejemål. Første år reguleres lejen til minimum 500 kr./år, hvorefter den reguleres retlinjet over fem år frem til slutlejen. Den maksimale m²-pris sættes til 10 kr./år. Denne reguleres efterfølgende med prisindekset, minimum 3 % p.a. For havelodder med en beliggenhed/egnethed under norm nedjusteres prisniveauet til 67 % af normallejeniveauet. For havelodder med en beliggenhed/egnethed over norm opjusteres prisniveauet til 150 % af normallejeniveauet. Ingen lejere vil få nedsat deres leje, selvom modellen skulle vise dette. Dette skyldes, at lejerne allerede har accepteret lejeniveauet. Ved udlejning af tomme lejemål vil modellens maksimale m²-pris ikke blive anvendt. I stedet forhandles lejen direkte med lejeren, for på denne måde at fastsætte markedslejen. Lejemål der opsiges ifm. denne lejeregulering vil blive genforhandlet mhp. fastlæggelse af en ny markedsleje. Aftalerne ændres fra etårige til løbende. 9

10 Det aktuelle lejeniveau De af arbejdsgruppen indsamlede oplysninger om det aktuelle lejeniveau er sammenfattet i følgende skema: Jordejer Opdeling i øvrigt Årsleje 2011/12 (kr./m2) * Kommuner Overnatningshaver Daghaver Eksempler på kommuner med stor koncentration af kolonihaver, der har aftale med Kolonihaveforbundet København 4,30 3,39 Brøndby 6,50 2,25 Gladsaxe 5,30 Ingen daghaver Roskilde 0,65 Ingen daghaver Odense 0,80 Ingen daghaver Århus 1,47 Ingen daghaver Ålborg 1,06 Ingen daghaver Staten NaturErhvervstyrelsen ** Hovedstadsområdet 3,28 1,97 *** Uden for hovedstadsområdet 1,97 1,18 Kirken Ikke oplyst Ikke oplyst Øvrige Ikke oplyst Ikke oplyst Selvejede**** Ikke oplyst Ikke oplyst Private samt selvstændige offentlige virksomheder DSB Ejendomme Banedanmark ***** Varige haver 3,20-4,30 Ingen overnatnings- Enkelte varige haver tilladelse 2,68 Enkelte ikke-varige haver 1,56 Hovedstadsområdet Ingen overnatnings- 0,49-1,69 Uden for hovedstadsområdet tilladelse 1,01-1,90 * Lejen beregnet med udgangspunkt i en have på 400 m2 (u. skatter og afgifter med undtagelse af **) ** Ifølge lejeaftalerne med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betaler lejer også grundskat, det gælder i mange tilfælde ikke ved leje af kommunal jord. *** MFLF oplyser, at prisen for daghaver beregnes som 60 % af prisen for overnatningshaver. ****Områder enten ejet på andelsbasis eller enkeltmatrikulerede havelodder, hvor kolonisten selv ejer jorden til sit havelod ***** Banedanmark lejer sine haver ud til hver enkelt kolonist, hvorfor priserne er beregnet ud fra 3 eksempler, henholdsvis i hovestadsområdet og uden for hovedstadsområdet. 10

11 Særligt vedrørende lejeniveauet i Københavns Kommune bemærkes, at der i de nugældende kontrakter fra 2011 er tale om en indfasningsmodel, som starter på de angivne 4,30 kr. og ender på 17,30 kr. i 2024 for overnatningshaver. Prisen i 2020 er 15,98 kr. For daghaver stiger prisen fra 3,39 til 8,55 kr. i 2020 og 9,26 kr. i Københavns Kommune har oplyst, at den lange indfasningsperiode skyldes, at lejekontrakterne var uopsigelige til Kommunen som udlejer kunne derfor ikke kræve lejen reguleret ud over hvad kontrakten tilsagde Kolonihavehuset En af de væsentligste udgifter ved besiddelse af en kolonihave er, i hvert fald for overnatningshavers vedkommende, udgifter til kolonihavehuset, som i modsætning til grunden, ejes af den enkelte kolonist. Udgifterne hertil kan i mange tilfælde overstige udgifterne til grundleje. Skønt udredningsarbejdets fokus er grundlejen, må en eventuel regulering heraf ses i sammenhæng med huspriserne. Der findes i dag ingen lovgivning for, hvem en kolonist skal sælge/overdrage sin kolonihave til, eller til hvilken pris det kan ske. Kolonihaver organiseret under Kolonihaveforbundet eller beliggende i Københavns Kommune er omfattet af visse privatretlige bestemmelser for prisfastsættelsen ved afhændelsen. Af Kolonihaveforbundets vedtægter fremgår således blandt andet, at en del af Kolonihaveforbundets virke er at modvirke enhver form for kapitalvinding i forbindelse med medlemmers afhændelse af haverne, jf. 2, stk. 2, nr. 10. Dette suppleres af bestemmelsen om, at ingen kolonihave må overdrages/sælges, uden vurdering har fundet sted efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler og formularer, jf. 7, stk. 8. Vurderingsreglerne er nærmere beskrevet i Hovedbestemmelser omfattende haveafståelse i kolonihaveområderne som vedlægges som bilag 3. Efter disse regler fastsættes prisen for en kolonihave af et vurderingsudvalg. Bebyggelsens værdi fastsættes ud fra et sæt enhedspriser omfattende hovedhus, udhuse, terrasser etc. Enhedsprisen følger forbrugerprisindekset to år tilbage. Enhedsprisen udgør en ramme indenfor hvilken enhver værdiansættelse skal foretages, hvilket betyder, at salgsprisen ikke må overskride vurderingsbeløbet, uanset om huset ville kunne sælges for mere i fri handel. Prisen pr. m2 kolonihavehus kan ud fra det gældende regelsæt maksimalt udgøre 2.630,- kr. Kolonihaveforbundet oplyser, at hensigten bag den kvadratmeterpris, som vurderingsreglerne opererer med, er at give sælger mulighed for en rimelig omkostningsdækning og samtidig gøre det muligt for folk med små indtægter at erhverve en kolonihave. Reglerne understøttes af en løbende uddannelsesvirksomhed for medlemmerne af foreningernes vurderingsudvalg, forestået af Forbundet. Kolonihaveforbundets vurderingsreglers gyldighed i forhold til medlemmerne er blevet stadfæstet ved flere højesteretsdomme. 8 Vurderingerne benyttes desuden efter aftale mellem Skat og Forbundet ved beregning af evt. ejendomsværdiskat, ligesom de indgår ved Kommissarius 8 Se U H, U H og den relaterede U H 11

12 fastsættelse af ekspropriationserstatninger i forbindelse med statslige anlægsarbejder, der berører Forbundets medlemsforeninger. Kolonihaveforbundet har oplyst en række gennemsnitlige vurderinger og salgspriser for kolonihavehuse forskellige steder i landet, sammenfattet i følgende skema: Salg af kolonihavehuse i 2011 Havetype Antal haver Antal salg Gennemsnitlig vurdering Gennemsnitlig salgspris Gennemsnitligt areal På Venteliste København H/F Fremtiden Overnatning kr kr. 44 m2 27 H/F Stjernelund Overnatning kr kr. 45 m2 25 H/F Mejlgården Overnatning kr kr. 37 m2 16 H/F Prøvestenen Daghave 198 Ikke oplyst kr kr. 10 m2 32 Viborg Overnatning kr kr. 40 m2 Odense Overnatning kr kr. 29 m2 Vejle Overnatning kr kr. 42 m2 * Ingen venteliste betyder, at der ikke benyttes ventelister. *Ingen venteliste Ingen venteliste Ingen venteliste Som det fremgår af skemaet, handles kolonihavehuse i kommunerne uden for København til priser, der ligger væsentligt under vurderingen. For kolonihavehuse beliggende på jord ejet af Københavns Kommune, er der i lejekontrakten henvist til for Kolonihaveforbundets til enhver tid gældende regler om haveafståelse dog kun så længe Kolonihaveforbundet fastholder reglerne om maksimalpriser. De omfattede kolonihaver kan således kun overdrages til de priser, der er fastsat efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Som nævnt i afsnit 3.2. udlejes samtlige Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris kolonihaver gennem Kolonihaveforbundet. De er dermed omfattet af Kolonihaveforbundets vurderingsregler, hvilket også er en betingelse i ministeriets lejekontrakter med Forbundet, som foreskriver, at eventuelle ændringer i vurderingsreglerne skal forelægges ministeriet til udtalelse. For så vidt angår kolonihaver som hverken er organiseret under Kolonihaveforbundet, eller ejes af Københavns Kommune ca. 1/3 af landets kolonihaver - herunder både kommunalt- og privatejede og muligvis også enkelte statsligt ejede, er der, arbejdsgruppen bekendt, ikke fastsat regler for prisfastsættelsen ved afhændelse/overdragelse af kolonihavehusene Kloakering 12

13 Kloakering er en omkostningstung faktor i kolonihavesammenhæng. I rapporten fra 2000 antages det på baggrund af indhentede oplysninger fra ca. 60 % af haverne, at ca. 10 % af samtlige haver er kloakerede. Kolonihaveforbundet foretog i 2010 en kortlægning af kloakeringsforholdene i haveforeningerne under Forbundet. Kortlægningen skete via spørgeskemaer, som udsendtes til de enkelte foreninger, og der blev modtaget svar fra 336 af Forbundets 400 foreninger. Af svarene fremgik det, at af de 336 foreninger, var 19 foreninger kloakerede, dvs. 5,7 %. Hovedparten af de øvrige foreninger anvendte enten lukkede samletanke eller sivebrønde til opsamling af spildevand. De fleste foreninger, der er kloakerede, er beliggende i Københavns omegn eller Århus kommune. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har oplyst, at der er gennemført kloakering af ca haver ud af det totale antal på haver. Det må forventes, at kommunerne vil stille krav om kloakering af de resterende haver indenfor de næste år som led i gennemførslen af vandplanerne. I henhold til lejekontrakterne er det lejerne, der skal afholde udgifterne til kloakeringen. Som følge af de statslige vandplaner, vil kommunerne i de kommende år og frem til 2027 skulle kloakere ganske betydelige områder af hensyn til opfyldelse af EU s vandrammedirektiv. Endvidere kan kloakering være begrundet i sundhedsmæssige og hygiejniske hensyn, samt af hensyn til en samlet udbygning af det offentlige kloaknet. Da der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet vandhandleplaner i alle 98 kommuner, kan det endnu ikke vurderes, hvor mange kolonihaver der vil blive omfattet Handel med kolonihaver I forbindelse med en lovovervågning af kolonihaveloven gennemført i 2004, blev problemer med penge under bordet ved handel med kolonihaver nævnt i flere høringssvar 9. Det fremgår af redegørelsen, at Københavns Kommune i den forbindelse fremførte, at det var blevet så attraktivt at få en kolonihave, at det havde ført til store prisstigninger, og da Københavns Kommunes lejekontrakt indtil 2011 indeholdt en regel om maksimum priser på husene, var der tale om prisstigninger under bordet. Som resultat af lovovervågningen blev der nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. vurderede problemstillingen omkring penge under bordet. Arbejdsgruppen udarbejdede Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet som lå færdig i oktober Som det fremgår af lovovervågningsredegørelsen og ovennævnte notat, finder både de relevante interessenter og Miljøministeriet, at det sociale sigte med kolonihaverne udhules, hvis de bliver for dyre at erhverve. Markedspriser, der afspejler ikke blot husværdien, men også herlighedsværdien og manglen på haver - og den deraf følgende risiko for kapitalvinding - er primært et problem i haveforeninger i hovedstadsområdet, hvor ca. 40 % af kolonihaverne ligger. Hovedparten af haverne i dette område udlejes imidlertid gennem Kolonihaveforbundet, hvis vurderingsregler, som fremgår af Forbundets 9 Redegørelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om lov om kolonihaver af 8. november 2001, s.15 13

14 lejekontrakter, bidrager til at holde priserne på et moderat niveau. Kolonihaveforbundets standardkontrakt vedlægges som bilag 4 Den omstændighed, at ca. 1/3 af landets kolonihaver ikke er omfattet af regler for prisfastsættelsen, er ikke problematisk, idet hovedparten af disse haver er beliggende i områder, hvor efterspørgslen ikke overstiger udbuddet, og hvor husene derfor i almindelighed handles til priser, der svarer til eller ligger under deres kostpris. Den omtalte kontrol med prisudviklingen hviler på Kolonihaveforbundets afhændelsesregler, som Forbundet vil kunne afskaffe ved en kongresbeslutning. Hovedparten af Forbundets lejekontrakter vedrørende kolonihaver i hovedstadsområdet er imidlertid fra udlejers side betinget af, at Forbundet opretholder sine vurderingsregler. Dér hvor reglerne har størst betydning for prisdannelsen, hviler de således i praksis på gensidige aftaler mellem Forbundet og de berørte offentlige myndigheder. Eksistensen af vurderingsreglerne hindrer ikke i sig selv, at der handles til priser, der overstiger vurderingerne ved betaling af penge under bordet. Flere faktorer har imidlertid de seneste år medvirket til at begrænse denne trafik For det første har der været ført en lang række sager ved domstolene om tilbagebetaling af bevisligt betalte beløb, som oversteg vurderingen 10. Både by- og landsretterne har dømt sælgerne til at tilbagebetale det for meget erlagte i disse sager. Denne retspraksis er kendt i offentligheden. Antallet af tilbagesøgningssager har i følge Kolonihaveforbundet på det seneste været aftagende, hvilket kunne tages som udtryk for, at de mange domme har haft en præventiv effekt. Hertil kommer, at bestyrelserne i haveforeningerne som forudsat i Forbundets standard haveforeningsvedtægt og standard lejekontrakt - i stadig større omfang står for formidlingen af havesalgene. Det reducerer sælgers mulighed for i givet fald at betinge sig penge under bordet. En konsekvent anvendelse af ventelister, som bl.a. er en betingelse i Forbundets 60 lejekontrakter med Københavns Kommune bidrager yderligere til at forebygge betalinger under bordet, idet sælger så ikke bestemmer, hvem der skal købe vedkommendes hus. Kolonihaveforbundet oplyser, at ventelister kun anvendes i København og Århus og omfatter i alt ca. 100 haveforeninger med tilsammen ca Der anslås at være personer på venteliste i København og i Århus. Der vil være personer, som samtidig er opført på mere end én venteliste. For dem, der bliver optaget på venteliste, er ventetiden mellem 3 og 10 år. De fleste foreninger lukker imidlertid deres venteliste, når de ikke forventer at kunne tildele flere en kolonihave indenfor en overskuelig årrække. Kolonihaveforbundet har ikke mandat til at træffe beslutning om, at der skal oprettes ventelister hos samtlige Forbundets medlemsforeninger og de eventuelle rammer herfor. 10 Kolonihaveforbundet henviser til bl.a. til U H 14

15 På denne baggrund anbefalede arbejdsgruppen i 2006, at der ved lov indførtes afhændelsesregler og etableredes regionale ventelister for offentligt ejede kolonihavearealer, da disse to tiltag tilsammen vil modvirke problematiske prisstigninger, herunder også betalinger under bordet. 4. Vurdering af behovet for lejeregulerende tiltag på området Som udgangspunkt for en vurdering af behovet for lejeregulerende tiltag på området kan det gennemsnitlige beløb, som en lavindtægtshusstand har til disposition til f.eks. at erhverve en kolonihave (dispositionsbeløbet), holdes op imod de aktuelle og fremtidige udgifter til leje og øvrige udgifter til kolonihaven. Det lægges her til grund, at det årlige dispositionsbeløb til brug for f.eks. en kolonihave for en husstand, hvor hovedindkomstmodtageren er pensionist eller efterlønsmodtagere er kr. 11 Ud af dette beløb skal udover grundleje fragå omkostninger til køb af kolonihavehus (afdrag på lån eller opsparing), samt relativt betydelige udgifter til byggemodning, kloakering og vedligeholdelse mv.. Bruges de i afsnit 3 nævnte tal, kan et rimeligt eksempel på en huspris i Københavns Kommune sættes til kr. 12 Med en forrentning estimeret til 6 % bliver den gennemsnitlige afbetaling på huset 5093,64 kr. Sammenlagt med en den nuværende grundleje på 4,30 kr. pr. m2 i Københavns Kommune, og en gennemsnitlig grundstørrelse på 400m2, udgør omkostningerne til den samlede kolonihave mindst ca. 28 % af dispositionsbeløbet (her er udgifter til byggemodning, kloakering og vedligeholdelse mv. ikke indberegnet). Antages det, at dispositionsbeløbet fra 2011 til 2020 stiger med inflationen (forbrugerprisindekset) 13, og at også huspriserne i perioden som helhed vil vokse med forbrugerpriserne, vil dispositionsbeløbet vokse fra kr. i 2011 til kr. i 2020, mens husprisen vil stige fra kr. til kr. 14 Med en grundleje på 15,98 kr. i 2020 som angivet i Københavns Kommunes kontrakt, vil andelen af dispositionsbeløbet således være mindst ca. 41 % i Gennemføres det samme regnestykke for Odense Kommune under anvendelse af den i afsnit 3 anførte gennemsnitlige salgspris på kr. for fire solgte kolonihaver, og en gennemsnitlig nuværende grundleje på 0,80 kr. pr. m2, udgør omkostningerne til den samlede kolonihave mindst ca. 4 % af dispositionsbeløbet. Var husene blevet solgt til den gennemsnitlige vurderingen på kr., havde tallet været mindst ca. 7 %. 11 Dette beløb er af Danmarks Statistik anført som den del af husstandens forbrug, der anvendes til fritidsudstyr, underholdning og rejser, og må betragtes som et rimeligt billede på hvilket beløb der er til disposition til brug for erhvervelse af f.eks. en kolonihave, når udgifter til bolig, forsyning, mad, medicin, transport mv. er betalt af rådighedsbeløbet. Tallet er fra 2009, som er det senest tilgængelige. 12 Dette er gennemsnittet af salgsprisen for de i alt 19 solgte overnatningshaver i de tre angivne foreninger. 13 Denne antagelse baseres på, at regeringen i sit udspil til skattereform foreslår at sociale ydelser i fremtiden reguleres med prisudviklingen. 14 Den årlige procentvise stigning i forbrugerindekset antages at følge forventningerne herom, som fremlægges i Danmarks Konvergensprogram 2011 og

16 Som det ses, er der meget væsentlig forskel på prisniveauerne landet over og dermed på adgangen til kolonihaveområderne for den økonomisk ringere stillede del af befolkningen. Dette tyder umiddelbart på, at en vis mobilitet ville kunne øge den relative adgang til kolonihaveområderne markant for denne befolkningsgruppe. Men da kolonihavernes funktion er snævert forbundet med nærhed til byboligen, er der begrænsede muligheder for via større mobilitet at reducere efterspørgslen efter kolonihaver i de områder, hvor den er størst. Samlet set, må det lægges til grund, at lejeniveauet i hvert fald i visse dele af landet ikke vil kunne bære væsentlige stigninger, uden at det vil forringe adgangen til kolonihaveområderne for den økonomisk ringere stillede del af befolkningen. Det har ikke umiddelbart været muligt at vurdere præcist, i hvilket omfang der kan forventes stigninger og hvor. Som det fremgår af afsnit 2, regulerer kolonihaveloven ikke prisfastsættelse af lejen for arealer til kolonihaveformål. Denne er derfor underlagt kommunalfuldmagtsreglerne for kommunernes vedkommende og Budgetvejledningen for statens vedkommende, mens private kolonihavejordejere, som heller ikke omfattes af lejelovgivningen, frit kan fastsætte lejen. Udover at de forskellige ejere er underlagt forskellig regulering af prisfastsættelsen, findes der i øvrigt, som det ses af afsnit 3, ingen fælles principper for f.eks. kommunernes prisfastsættelse, ud over det af Statsforvaltningen Hovedstaden angivne hovedprincip om markedsleje. I mangel af ensartede, faste og således forudsigelige principper for prisfastsættelsen, kan det ikke udelukkes, at adgangen for den økonomisk ringere stillede del af befolkningen til kolonihaveområderne vil forringes yderligere. Med den nuværende regulering kan statslige og private ejere af arealer til kolonihaveformål inddrage sociale hensyn i prisfastsættelsen heraf og således fortsat vælge at tilgodese den økonomisk ringere stillede del af befolkningen. Den største statslige ejer, NaturErhvervstyrelsen, har under udredningsarbejdet meldt ud, at man ønsker at fortsætte inddragelsen af sociale hensyn i prisfastsættelsen. Som beskrevet i afsnit 3 arbejder Banedanmark på at hæve lejen op mod markedsleje i en periode på 5 år. DSB Ejendomme er, som nævnt, i dialog med Banedanmark herom og søger i øvrigt at fastsætte lejen med større vægt på kommercielle hensyn. For så vidt angår gruppen af private ejere, må det forventes, at de selvejende haveforeninger, som udgør størstedelen, vil fastholde et lejeniveau, som tilgodeser foreningernes aktuelle medlemsgruppe.i forhold til de øvrige private ejere, kan linjen for den fremtidige prisfastsættelse ikke vurderes på nærværende grundlag. Der er dog tale om en forholdsvis lille gruppe, som dermed ikke vil have afgørende betydning for den generelle adgang til kolonihaveområderne på landsbasis. Kommunale ejere, som ejer langt størstedelen af kolonihaverne, er imidlertid efter den nuværende regulering forpligtet til at udleje til markedsleje. Kommunale ejere kan således ikke nødvendigvis sikre alle kommunens borgere adgang til kolonihaveområderne, om end de måtte ønske og have mulighed for dette. 16

17 Det vurderes på denne baggrund, at det vil være hensigtsmæssigt med tiltag på området, der kan understøtte en social mangfoldighed blandt kolonisterne, så kolonihaverne kan være et tilbud til både den økonomisk ringere stillede del af befolkningen og den øvrige del af befolkningen, som kolonihavelovens formål tilsiger. I den forbindelse bør eventuelt lejeregulerende tiltag ses i sammenhæng med tiltag i forhold til den beskrevne problemstilling vedrørende stigende priser på kolonihavehusene, som beskrevet i afsnit Løsningsmodeller I det følgende beskrives de tre løsningsmodeller, som arbejdsgruppen har behandlet Model 1: Præcisering af fastlæggelsen af markedsleje Beskrivelse Efter model 1 udarbejdes nærmere principper for fastlæggelse af markedsleje for arealer til kolonihaveformål. Disse principper kan tage udgangspunkt i de af RED Property Advisers skitserede vurderingsprincipper, som er behandlet i notatet Forslag til vurderingsprincipper vedr. kolonihavegrunde vedlagt som bilag 1. Her tages udgangspunkt i en basisgrundleje på ca. 5 kr./m2 i Hovedstadsområdet, ¾ heraf i Århusområdet, 2/3 heraf i større byer og ½ heraf i de resterende dele af landet. Basisgrundlejen justeres i forhold til de enkelte haveforeninger i henhold til fire nærmere beskrevne vurderingsparametre: 1. Omfanget af eventuelle ventelister i den givne haveforening 2. Salgspriser på huse i den givne haveforening 3. Haveforeningens beliggenhedsmæssige attraktivitet 4. Øvrige forhold (herunder forurening, sanitetsforhold o.l.) Parametrene 1-3 tildeles hver en karakter, der angiver, hvilken grad af attraktivitet den enkelte parameter tildeles. Karakteren angives som hele tal mellem 1 og 5, hvor 5 er bedst og 1 er dårligst. Karaktersystemet skal medvirke til at graduere haveforeningerne og udregne en tillægsleje for de mest attraktive. Der udregnes en gennemsnitskarakter for hver haveforening, hvor parametrene 1-3 indgår. Ud fra denne udledes en prisfaktor, der er bestemmende for, hvorvidt der kan opkræves en tillægsleje og størrelsen af denne. Prisfaktoren findes ved at dele haveforeningens gennemsnitskarakter med 2 (idet karakterer højere end 2 betragtes som bedre end den gængse have). Herefter multipliceres prisfaktoren med basisgrundlejen. Efter denne justering, anvendes vurderingsparameter 4 til at korrigere for særligt negative eller positive forhold. Dette er et subjektivt skøn, men det tilstræbes, at korrektionen i videst muligt 17

18 omfang begrundes i faktiske forhold og afspejler den faktiske omkostning/merværdi ved det givne forhold. Den omhandlede leje er den rene leje eksklusiv ejendomsskatter, forbrugsafgifter, driftsomkostninger, omkostninger til byggemodning og kloakering mv. Anvendes disse principper, vurderes det, at den gennemsnitlige markedsleje for arealer til kolonihaveformål er betalelig for lavindkomstgrupper, henset til den reelt relativt beskedne basisgrundleje anslået af RED Property Advisers sammenholdt med lavindkomstgruppernes anslåede rådighedsbeløb, som behandlet i afsnit 4. Model 1 bygger således på en forudsætning om, at kolonihaver, på trods af kravet om markedsleje, fortsat er et økonomisk realistisk fritidstilbud også for den økonomisk ringere stillede del af befolkningen, om end disse grupper ikke vil have adgang til alle kolonihaveområder, da lejeniveauet for visse af disse områder vil ligge væsentligt over basisgrundlejen. Det skal i den forbindelse understreges, at de angivne principper alene er et forsøg på at angive et operationelt udtryk for, hvad markedslejen på området reelt er, defineret som den leje, som en given grundejer og en typisk kolonihavebruger evt. repræsenteret ved forbund eller forening af forbund på udlejningstidspunktet ville være blevet enige om. Det lægges altså til grund, at markedslejen naturligt vil ramme et tilsvarende niveau, uanset at andre principper eller metoder anvendes. For så vidt angår eksisterende kontrakter om udleje af kolonihavejord, vil det bero på den konkrete kontrakt, og kontraktsretlige regler i øvrigt, om og i hvilket omfang disse vil kunne kræves genforhandlet i anledning af præciseringen af fastlæggelsen af markedsleje. Kan der i et konkret tilfælde kræves genforhandling, vil parterne kunne lægge de angivne principper til grund for fastlæggelsen af markedslejen. Med model 1 opretholdes således den nuværende situation, hvor kommunerne fortsat er bundet af kommunalfuldmagten, hvorefter udleje af arealer til kolonihaveformål skal ske til markedsleje, ligesom staten fortsat er bundet af gældende regler på området. Model 1 angiver ikke, at kommunerne er bundet af den af RED Property Advisers anførte basisgrundleje. Kommunerne vil efter modellen fortsat skulle udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at finde frem til markedsprisen Arbejdsgruppens bemærkninger Arbejdsgruppen finder, at de af RED Property Advisers foreslåede vurderingsprincipper til fastsættelse af prisen for leje af arealer til kolonihaveformål mv. generelt er velunderbyggede og objektive. Principperne, og især de angivne talværdier, bør dog understøttes af vurderinger fra andre parter, for at få den nødvendige sikkerhed og objektivitet. Kolonihaveforbundet er dog ikke enig i Red Property Advisers forslag om, at en relativt længere venteliste i en forening altid bør give sig udslag i, at havelejen i foreningen skal ansættes højere end basislejen. Ventelister og deres længde bestemmes først og fremmest af efterspørgslen i haveforeningernes nærområde. Det forhold, at mange mennesker i en bydel er noteret på venteliste i 18

19 bydelens haveforeninger, er naturligvis ikke nødvendigvis udtryk for, at haverne i disse foreninger har særlige kvaliteter de ligger bare i bydelen, og der er for få af dem. Arbejdsgruppen finder, at princippet om markedsleje, som videreføres i model 1, skaber gennemsigtighed i forhold til statens og kommunernes brug af midler. Model 1 bygger imidlertid på en forudsætning om, at markedslejen reelt ligger på et niveau, som ikke vil forringe adgangen for den økonomisk ringere stillede del af befolkningen til kolonihaverne. Arbejdsgruppen bemærker, at det er afgørende for modellens hensigtsmæssighed at denne forudsætning holder, og gør opmærksom på den naturlige usikkerhed der ligger bag de af ejendomsmæglerne anslåede talværdier, særligt når det tages i betragtning, at de angivne principper ikke vil være bindende for kommunerne. Arbejdsgruppen bemærker desuden, at den i modellen fastsatte basisgrundleje ikke vil være i overensstemmelse med lejeniveauet i mange kolonihaveområder beliggende i provinsen. Endelig betyder model 1, at hvert enkelt kolonihaveområde skal vurderes særskilt i forhold til prisfastsættelsen, hvilket indebær nogle administrationsomkostninger i forhold til f.eks. model 2, hvor områderne kan udlejes i bundter Model 2: Ændring af kolonihaveloven fri fastsættelse af lejen Beskrivelse Efter model 2 indføres en bestemmelse i kolonihaveloven, som skal gælde for statslige og kommunale udlejere af arealer til kolonihaveformål. Bestemmelsen skal give kommunerne mulighed for at fastsætte prisen for udlejning arealer til kolonihaver til markedslejen, eller helt eller delvist under hensyn til kolonihavelovens formål på baggrund af forhandlinger med lejer evt. repræsenteret ved den relevante haveforening eller sammenslutning af haveforeninger. Dette betyder også, at kommunernes udlejning af arealer til kolonihaveformål ikke længere vil være reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Samtidig skal bestemmelsen give statslige ejere af arealer til kolonihaveformål en udtrykkelig hjemmel til at fastsætte lejen under hensyn til kolonihavelovens formål på baggrund af forhandlinger med lejer evt. repræsenteret ved den relevante haveforening eller sammenslutning af haveforeninger. Endeligt skal bestemmelsen sikre, at udlejning af kolonihavelodder sker i henhold til offentligt tilgængelig venteliste og at kapitalvinding ved salg af bygninger opført på kolonihavelodder afskæres. Dette foreslås for ikke at udhule det sociale sigte med kolonihaveloven som lovændringen skal understøtte. Det vurderes, at sådanne begrænsninger ikke vil være erstatningspådragende efter grundlovens 73 i forhold til kolonihavehusejerne, såfremt begrænsningerne ikke indføres for bestående lejeforhold, men pålægges statslige og kommunale udlejere at indføre, når indgåede kontrakter ophører ved udløb af en aftalt lejeperiode eller ved en opsigelse, der har hjemmel lejekontrakten. 19

20 Det forudsættes med bestemmelsen, at kommunerne, hvis de ønsker det, kan udleje til haveforeninger, hvori der er medlemmer, som ikke er bosiddende i kommunen og har mulighed for at støtte særlige foreninger. Den leje, bestemmelsen vedrører, er den rene leje eksklusiv ejendomsskatter, forbrugsafgifter, driftsomkostninger, omkostninger til byggemodning og kloakering mv. Kolonihavelovens formål, som der efter bestemmelsen kan tages hensyn til, er det i kolonihavelovens 1 nævnte: at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Sammenholdt med de almindelige bemærkninger til lovforslaget indebær dette bl.a., at kolonihaverne bør kunne bidrage til at kvalificere det at bo i byen også for den lavere lønnede del af befolkningen. Bag kolonihaveloven lå således et ønske om at fastholde kolonihaverne som et økonomisk realistisk fritidstilbud nær byboligen også for den økonomisk ringere stillede del af befolkningen. Bestemmelsen vil omfatte alle kolonihaveområder som defineret i kolonihavelovens 2. Bestemmelsen omfatter ikke private ejere af arealer til kolonihaveformål, da disse ikke er underlagt et krav om markedsleje og således allerede i dag kan vælge at udleje under hensyn til kolonihavelovens formål. For så vidt angår eksisterende kontrakter om udleje af kolonihavejord, vil det bero på den konkrete kontrakt, og kontraktsretlige regler i øvrigt, om og i hvilket omfang disse vil kunne kræves genforhandlet i anledning af lovændringen. Kan der i et konkret tilfælde kræves genforhandling, medfører model 2 ikke, at et eventuelt aftalt markedslejeniveau skal ændres, da model 2 alene indfører en mulighed for at fravige kravet om markedsleje ikke et krav. Med model 2 fritages kommunerne fra kravet om at opkræve markedsleje, mens staten gives en mere specifik hjemmel til at fravige dette krav. Model 2 giver således særligt kommunerne et væsentligt råderum i forhold til den nuværende regulering af området, idet de frit kan fastsætte lejen til markedsleje eller derunder under hensyn til kolonihavelovens formål, hvis de skønner det ønskeligt eller hensigtsmæssigt de konkrete omstændigheder i den enkelte kommune taget i betragtning. Det kan i den forbindelse i forlængelse af beskrivelsen af model 1 tilføjes, at markedslejen i flere tilfælde vil være så relativt beskeden, at hensynene bag kolonihavelovens formål allerede er varetaget med en leje på markedslejeniveau. Model 2 tillader således en naturlig betydelig variation i lejeniveauet landet over. Det vurderes, at da der ikke pålægges nogen pligt til at udleje til en lavere leje end markedslejen, vil indførelse af bestemmelsen ikke være erstatningspådragende efter grundlovens 73 i forhold til de kommunale udlejere Arbejdsgruppens bemærkninger Arbejdsgruppen finder, at model 2 sikrer statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål det nødvendige råderum til at inddrage både hensyn til omkostningerne forbundet med ejerskabet til jorden, samt de sociale hensyn bag kolonihaveloven, som ejerne måtte have mulighed for og ønske at inddrage i forbindelse med udlejen, i forhold til de konkrete 20

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres Indhold 1. Indledning 4 2. Under markedspris 5 2.1 Fastsættelse af markedsprisen 6 2.2 Forskellige priser ved udlejning af flere arealer 6 3.

Læs mere

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven - Sådan bør de administreres Høringsudgave Høringsfrist til 5. maj 2014 Fotos: COLOURBOX Grafik:

Læs mere

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver.

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. 2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt kommunen i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven

Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven VEJ nr 9961 af 26/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen J.nr. NST-100-00079 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Advokaterne Sankt Knuds Torv

Advokaterne Sankt Knuds Torv J.nr.: 02-H4-81917 NOTAT 2 Ryesgade 31 PO Boks 5009 8100 Århus C Telefon 86 13 06 00 Telefax 86 13 15 00 Mail: info@askt.dk CVR DK 14 23 37 09 vedr. arealerne, hvorpå Haveforeningen Aabrinken (HFA) er

Læs mere

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010.

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. 1 Have 38 i Strandparken Have 38 i Strandparken Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. Huset har gennemgået

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus Kommune. Februar TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus Kommune. Februar TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus Kommune Februar 2017 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune N O TAT O M U D V I K L I N G A F H A N D L E P L A N F O

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om Lov om kolonihaver

Redegørelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om Lov om kolonihaver N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanafdelingen Ref. KFH J.nr. 2001-LPA212-0009 Redegørelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om Lov om kolonihaver Den 8. november 2004 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver 2012/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-101-00968 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 1. Formål med bestemmelserne Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet:

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: Haveforeningen Ishøj Søndergårds forslag kolonihaveforbundets kongres 2006 Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: 1. Havebladet skal også være et debatblad. Havebladet tilhører

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Påstandsdokument PFH RESPONSUM

Påstandsdokument PFH RESPONSUM Påstandsdokument PFH RESPONSUM Lige regler Lige ret. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Vedr. Strandparken HF www.lovløsetidned.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Offentretslige aftale 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver Lovforslag nr. L 214 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF).

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). S 2892 - Offentligt j.nr. 06-008189 Dato : Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). Kristian Jensen /Michael Bjørn Hansen Spørgsmål: Skal

Læs mere

Høring om en ny kolonihavehandleplan. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Høring om en ny kolonihavehandleplan. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune August 2017 Høring om en ny kolonihavehandleplan NOTAT OM UDVIKLING AF HANDLEPLAN FOR KOLONIHAVEOMRÅDET I AARHUS KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 2NOTAT OM UDVIKLING AF

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Den 24. august 2011 godkendte Aarhus Byråd Spildevandsplan 2010 2012.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Indledning Miljøministeren sendte den 24.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 21. januar 2016 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planforhold for kolonihaveområdet Præstemosen NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 13/24476 27. august 2013 Status Dette notat

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere