Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek"

Transkript

1 Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del af stottepunktet for Neder Hornbak. Ifolge lokalplanen må lokaler, der er indrettet ti1 erhverv og som onskes anvendt ti1 andre formal, kun omdannes ti1 lokal butiks- og serviceforsyning. Ejendommene har tidligere vaxet omfattet af lokalplan nr Mollevej. Denne plan ophawes for de fire ejendomme. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifolge kommuneplanlovens 0 31 kun udstykkes, bebygges eller iovrigt anvendes i overenstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsaztte som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv pligt ti1 at udfore de anheg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

2 2 Private byggeservitutter og andre tilstands servitutter, der er i strid med planen, for treenges automatisk ifolge kommuneplanlovens LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for område V5 i kommuneplanens rammer for lokalplanhegningen. Ifolge rammerne skal området anvendes ti1 åben og lav boligbebyggelse, ti1 offentlige formål (daginstitutioner o. lign.), samt ti1 mindre butikker ti1 områdets daglige forsyning eller andre mermere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold ti1 omgivelserne. Stnrttepunkt En del af område V5, som blandt andet omfatter lokalplanområdet, er udlagt ti1 stottepunkt for lokal butiks- og serviceforsyning. Dette indebaxer, at byrådet vi1 vaxe szerlig imodekommende overfor tilladelser ti1 at etablere butikker eller anden form for privat service, hvis kundekredse primax? er afgrzenset ti1 Hornbzkområdet. Tidligere lokalplan Lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, men udbygger, skaxper og detaljerer dem, idet planen tager sigte på: - at forhindre, at der etableres virksomheder eller aktiviteter, der forudsztter et storre opland end Hornbzekområdet og, - at sikre, at lokaler, der er velegnede ti1 butiks- eller serviceforsyning, såvidt det overhovedet er muligt også anvendes ti1 det. Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent, bygningshojde, udstykninger m.v. er i overenstemmelse med lokalplanrammerne. Ejendommene eri omfattet af lokalplan nr. 168, fra august 1983 (for kommuneplanen). Naxvaxende lokalplan er afgrzenset ti1 de ejendomme af lokalplan 168 s område, der naturligt falder ind under kommuneplanens stottepunkt og ophrever bestemmelserne i lokalplan nr. 168 for de pågeldende ejendomme. LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål: - at opdatere bestemmelserne for de ejendomme indenfor lokalplan nr. 168, der naturligt falder ind under kommuneplanens bestemmelser om lokal butiks- og serviceforsyning i Neder Hornbzk ved blandt andet:

3 - at forhindre, at der etableres virksomheder eller aktiviteter, der forudsaztter et storre opland end Hornbzkområdet og, - at sikre, at lokaler, der er velegnede ti1 butiks- eller serviceforsyning, såvidt det overhovedet er muligt også anvendes dertil. 3 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 918 af 22. december 1989) fastszttes herved folgende bestemmelser for det i afsnit 1 nawnte område. l 6 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilaget og omfatter folgende matr. nre: 4c, 4d, 4e og 4q Neder Hornbzek by, Hornbzk, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nawnte ejendomme. 2 Parcelhuse Ikke dobbelthuse Erhverv på vilkår Eks. erhvervslokaler 6 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1 Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben og lav boligbebyggelse (parcelhuse). Stk. 2 På hver ejendom må kun opfores eller indrettes en bolig. Stk. 3 Byrådet kan tillade at der på ejendommen drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfores i beboelsesområder under forudszetning af at: at virksomheden drives af den, der bebor den pågazldende ejendom, at virksomheden efter byrådets skon drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medforer ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der ikke er plads til på den pågaadende ejendom. Stk. 4 Eksisterende erhvervslokaler må kun tages ibrug ti1 folgende nye formål: a) offentlig og privat lokal service (f. eks. daginstitutioner, mindre butikker, cykel- og knallertservice, frisor, lzege, tandlrege, fysioterapeut o. lign.), som ikke forudsztter et storre opland end Hombzekområdet. b) mindre vaxksteder eller fremstillingsvirksomhed, samt c) boliger, hvis lokaleme i kraft af beliggenhed, tilgangelighed, storrelse og udformning, efter byrådets skon er uegnede ti1 en af de under a) eller b) nawnte formål.

4 4 93 Grundsttwrelser 0 3 UDSTYKNINGER Stk. 1 Ingen grund må vaxe mindre end 700 m2. På enhver grund skal kunne indskrives et kvadrat med sidehengden 20 m. Indkmsel til grundene Stk. 2 Der må kun anhegges en indkorsel ti1 hver grund. Parkering Stk. 3 Der skal indrettes 2 parkeringspladser på hver grund LEDNINGSANLIEG M.V. Kabler Elektriske ledninger skal fremfores i jordkabler. 95 Q 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsesprocent Bygningsharjde Kaelder Stk. 1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30. Stk. 2 Bygningerne må ikke opfores med mere end 2 etager og bygningshojden må ikke overstige 8,5 m over terrax (niveauplan). Stk. 3 En eventuel ka4der må ikke have loftet beliggende mere end 0,8 m over terraxr (niveauplan) BEBYGGELSNES YDRE FREMTREDEN Skiltning Skiltning skal tilpasses bygningemes storrelse og karakter og tage hensyn ti1 kvarterets przeg af boligområde. Al skiltning skal godkendes af byrådet. Undtaget herfra er dog skilte med en storrelse på indtilo,2 m2, der må opsa%es i et eksemplar for hver bolig TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED Adgang til amtsvej Uanset foranstående bestemmelser må der ikke startes ny erhvervsvirksomhed eller amdres på den eksisterende anvendelse af de ejendomme, der har adgang ti1 Fladbrovej og Gl. Viborgvej, for end der er givet tilladelse fra Århus amtskommune, som administrerer de to nawnte veje og overkorslerne dertil OPHIEVELSE AF LOKALPLAN NR. 166 Lokalplan nr 168, som er vedtaget af byrådet den 17. august 1983, ophazves for det område, som er omfattet af mervax-ende lokalplan.

5 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd på nwdet den 25. marts 1991, og fremlqges for offentligheden efter regleme i kommuneplanloven. Randers den 25. marts 1991 Keld Hüttel borgmester Lokalplanen er uden zndringer og efter bemyndigelse af byrådet vedtaget endeligt af Udvalget for Teknik og Milj0 på nidet den 25. juni Randers den 25. juni 1991 Arne Juhl Christensen udvalgsformand

6 III 0.0 LOKALPLANGRENSE LOKALPLAN 241 ST0TTEPUNKT NEDER HORNB/EK E2 MATRSKEL m EKS. BEBYGGELSE 0 RANDERSKOMMUNETEKNISKFORVALTNINGLAKSETORVET-B MAR. 91 M&L 1: SO I I 1 I I I I I

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere