Sag. nr Dok. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939"

Transkript

1 Sag. nr Dok. nr ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by

2

3 Lokalplan nr Lokalplan for et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Afdeling i samarbejde med NIRAS Konsulenterne. Indholdsfortegnelse Bilag til lokalplanen Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... A Lokalplanens forhold til anden planlægning... B Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje og parkeringsforhold Tekniske anlæg og forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Eksisterende forhold Fremtidige forhold - lokalplankort Illustrationsplan

4 Bilag til lokalplanen

5 A Bilag Lokalplan nr Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Odder by på grænsen til det åbne land. Mod nordvest afgrænses området af den eksisterende by, der afgrænses af en skovplantning Præstelunden og Rævs å. Skoven ses på billedet herunder. Mod nordøst afgrænses området af Randlevvej, mod syd af Houvej og mod sydøst af den fremtidige omfartsvej øst for Odder by. Området henligger i dag som landbrugsjord. Det er lettere kuperet med højdepunkter mod syd og øst. Lokalplanområdet set fra Randlevvej mod nord Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af Strukturplan for Randlevparken. Strukturplanen blev vedtaget af Byrådet i september 2007, og fastlægger en række hovedprincipper for en udbygning af området. Lokalplanen er udarbejdet på foranledning af en privat investor, der ønsker at udbygge området. Strukturplan for Randlevparken Strukturplanen udstikker en række hovedprincipper for planers udformning inden for strukturplanområdet: Området skal udelukkende bebygges med parcelhuse (åben-lav boligbebyggelse) og evt. institution, Området skal opdeles i socialt overskuelige boligområder,

6 A Bilag Lokalplan nr Der skal arbejdes med lokale grønne områder, der kan fungere som fællesarealer for de enkelte boligområder, Boligveje og lokale grønne områder kan eventuelt tænkes sammen, Der skal sikres gode stiforbindelser, der forbinder alle boligområder med naturen mod nord og øst, og med de eksisterende stier i området, Der skal overholdes beskyttelseszoner på minimum 40 meter til de beskyttede områder (Rævs å og skoven Præstelund) og der kan arbejdes med støjafskærmende foranstaltninger ud mod de overordnede veje mod syd og øst. Planens hovedtræk Med udgangspunkt i strukturplanens hovedprincipper er der udarbejdet en bebyggelsesplan, der mere detaljeret viser en mulig udbygning af området. Bebyggelsesplanen danner grundlag for denne lokalplan dog er området nord for den eksisterende Randlevvej med institutioner og grønt område ikke medtaget. Eksempel på hvordan området kan bebygges Planen består af 86 parcelhusgrunde med en gennemsnitlig grundstørrelse på omkring 850 m 2. Området inddeles i overensstemmelse med strukturplanen i mindre boligområder med de indre grønne kiler som fællesareal. Området forbindes med det regionale stisystem, der dels løber langs Hovvej dels langs den fremtidige omfartsvej. Langs omfartsvejen friholdes således et areal til en ny regional sti.

7 A Bilag Lokalplan nr Bebyggelsens omfang og udseende Grundenes størrelse og den maksimale bygningshøjde afhænger af placeringen i forhold til landskabet samt nærheden til Houvej og den nye omfartsvej. I området som helhed kan der bygges i 1 etage med udnyttet tagetage. I de områder, hvor terrænet er mest markant, må der bygges i 2 etager bortset fra det vestligste boligområde, som ligger mellem Houvej og det grønne område ved åen. Det giver bedre mulighed for at kunne udnytte den enkelte grund. Diagram visende etagehøjder og grønne kiler For at udnytte lokalplanområdet optimalt, minimeres bebyggelsens afstand til vejene. Med en 2 m høj støjvold mod begge veje, må der derfor maksimalt bygges i én etage med udnyttet tagetage i områderne langs vejene. Delområde I, der ligger mellem vej A-B og det grønne område ved Præstelund, er til bebyggelse i 2 etager med ensidig taghældning (0-25 grader), herunder fladt tag. Bebyggelsen kan opføres i op til 8,5 meters højde. Taghældningens højeste punkt skal orienteres mod åen. Husene skal placeres med gavl eller facade parallelt med skellet mod boligvejen/den grønne kile. Herunder ses et princip for opførelse af byggeri i området.

8 A Bilag Lokalplan nr Principsnit for opførelse af byggeri i 2 etager Område II ligger langs Houvej og den nye omfartsvej. Her kan der opføres mere traditionelt parcelhusbyggeri i højst 1etage med udnyttet tagetage, og med en bygningshøjde op til 7,5 m. Husene skal opføres med symmetrisk saddeltag, og de skal placeres med facade eller gavl parallelt med vejen, mindst 4 og højst 6 m fra vej. Område III ligger i lokalplanområdets vestligste del langs Houvej. Her kan der opføres træhuse med saddeltag. Husene kan opføres i max. 1 etage med udnyttet tagetage, og med en bygningshøjde op til 7,5 m. Bebyggelsens tage skal enten udføres som flade tage eller i et sort tagmateriale, hvis der er hældning på taget. Herved fastholdes et ensartet, overordnet præg samtidig med at der gives mulighed for at variere bebyggelsen. De grønne områder Lokalplanområdets kant mod nord og øst udlægges som et sammenhængende grønt område. Det fungerer som rekreative arealer for områdets beboere og for offentligheden. Boligerne har adgang til dette område via en række indre grønne kiler. Boligvejene integreres i de indre grønne kiler på den måde får man et aktivt grønt fællesareal kombineret med en grøn og åben adgangsvej til sin bolig. Materialevalg, dimensionering og et slynget forløb af vejen skal medvirke til at sænke farten og skærpe opmærksomheden. Ved kilernes krydsning med den overordnede vej etableres en anden belægning i kilernes bredde. Det er med til at nedsætte farten på den overordnede vej. Den anden belægning etableres i samme plan som Stamvejen ikke en hævet flade. Kilerne skaber kontakt og adgang til fællesarealerne ved åen og skoven og er forbundet med de omkringliggende stier. Her kan der placeres forskellige rekreative fælles funktioner grillpladser, legeområder, petanque og lign. Ved at arbejde med varieret hækbeplantning kan kilerne samtidig gøres identitetsskabende for de enkelte områder. Det er intentionen med planen at definere nogle styrende principper for bebyggelsen i forhold til de grønne kiler. For at disse fællesarealer fremstår som veldefinerede rumligheder, reguleres der med byggelinjer (placeringslinjer) og de afgrænsende hækkes karakter.

9 A Bilag Lokalplan nr Eksempel på grøn kile med boligvej 1:1000

10 Bilag Lokalplan nr C Lokalplanens forhold til anden planlægning Skovbeskyttelseslinje Der gælder en skovbeskyttelseslinje på 300 m for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. I zonen inden for skovbeskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne og master. Skovbeskyttelseslinjen gælder både for skovplantningen nord og øst for lokalplanområdet. Statens Miljøcenter i Århus kan reducere skovbeskyttelseslinjen inden for lokalplanområdet efter Naturbeskyttelseslovens 69. Miljøcenter Århus vil blive ansøgt om at reducere skovbeskyttelseslinjen samtidig med, at lokalplanforslaget fremsættes i offentlig høring. Åbeskyttelseslinje Åbeskyttelseslinjen gælder for søer med en vandflade på mindst 3 ha og for vandløb, som amterne efter de tidligere regler har registreret med en beskyttelseslinie. Åbeskyttelseslinjen forløber 150 meter fra vandløbets øverste kant (vandløbslinjen). Inden for beskyttelseszonen er der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet. Åbeskyttelseslinjen gælder for vandløbet umiddelbart nord for lokalplanområdet. Statens Miljøcenter i Århus kan reducere åbeskyttelseslinjen inden for lokalplanområdet efter Naturbeskyttelseslovens 69. Miljøcenter Århus vil blive ansøgt om at reducere åbeskyttelseslinjen samtidig med, at lokalplanforslaget fremsættes i offentlig høring. Odder Kommune kan meddele dispensation fra åbeskyttelseslinjen til at foretage terrænreguleringer og etablere stier og regnvandsbassiner og lignende inden for åbeskyttelseslinjen. Spredningskorridor Iflg. kommuneplan er der udpeget en spredningskorridor langs Rævs å. Vedtages lokalplanen endeligt vil spredningskorridoren kunne opretholdes ubrudt, uforstyrret og uden spærringer i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Planloven - Zonestatus Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres en del af lokalplanområdet til byzone, mens en del forbliver i landzone. Landzonetilladelse bonusvirkning Lokalplanen erstatter landzonetilladelser til etablering af regnvandsbassiner, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, i den del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, jf. Planlovens 35 stk.1. Der skal således ikke søges om landzonetilladelse ved etablering af de regnvandsbassiner, som lokalplanen muliggør.

11 Bilag Lokalplan nr Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanlægningen. Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.B.42 og 1.RE.11., der er udlagt til boligformål henholdsvis rekreativt område. Miljøbeskyttelsesloven - støjhensyn Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. grænseværdier anført i Miljøstyrelsens vejledninger. C Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udenomsarealer. Støjniveauet fra eksisterende og planlagte veje må ikke overstige Lden 55 db. For lokalplanområ-det skal det sikres, at den støj, der påføres området, ikke overstiger Lden 55 db. I miljøscreeningen er der på baggrund af et støjberegningsnotat fra 2006 redegjort for, at støjgrænserne kan overholdes ved etablering af en 2 m høj støjvold, ligesom boligområderne er defineret, således at støjgrænserne overholdes. Desuden er der langs Houvej og den fremtidige omfartsvej sat en maksimal højde på bebyggelsen på 1 etage, således at bebyggelsen ikke påvirkes med facadestøj ved etablering af en støjvold med 2 m højde. Der er ikke støjende virksomheder i nærheden af lokalplanområdet. Indledende miljøvurdering/screening Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ved den indledende miljøvurdering/screening af lokalplan nr har Byrådet vurderet, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Konklusionen er, at boligområdet ikke efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr.1398 af , 3 - bilag 3 og 4) er omfattet af aktiviteter, der medfører, at der skal udarbejdes en vurdering af miljøet. Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses i sagen ved forespørgsel til Planafdelingen, Borgerservice, Odder Kommune, sag nr , dok. nr Museumsloven I vinteren 2008 prøvegravede Moesgård Museum et ca. 10 ha stort område ved den kommende Randlevvej i Odder.

12 Bilag Lokalplan nr C Prøvegravningen afslørede spor fra henholdsvis ældre jernalder ( f.kr.) og middelalder, sandsynligvis den nedlagte landsby Hovedstrup, som er omtalt i kilder fra 1300-tallet. På baggrund af prøvegravningens resultater ønsker museet at udgrave 5 arealer med en samlet størrelse på ca. 2,4 ha, før jordarbejdet påbegyndes. Vejloven Adgangsbegrænsning: Langs Houvej er der tinglyst servitut om adgangsbegrænsning. I følge adgangsfortegnelsen er der ikke tillagt ejendommen direkte adgang til Houvej. Byggelinier: Langs Houvej er tinglyst vejbyggelinjer på 25 m, byggelinjen måles fra vejens midtlinie. Langs den planlagte omfartsvej øst om Odder, er der tinglyst en byggelinje på 20 m, byggelinijen måles fra omfartsvejens midtlinje. Adgangsforhold: Den ønskede overkørsel til Houvej forudsætter særskilt tilladelse af kommunen som vejbestyrelse. En sådan godkendelse vil blive meddelt på nærmere fastsatte vilkår, herunder blandt andet et krav om ombygning af Houvej på grund af de trafikale forhold. Skole- og institutionsforhold Området ligger i Skovbakkeskolens distrikt. Skolen ligger på Tværgade 12 i en afstand af 1 km fra lokalplanområdet. Skolen har børnehaveklasse til og med 9. klasse. På skolen er der ca.680 elever. Børneinstitutionen Skovbakken er beliggende i umiddelbar nærhed af skolen. Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3 6 år. Kollektiv trafik Området betjenes ikke af kollektiv trafik. Nærmeste bybus stoppested er beliggende ved Lundevej ca. 400 m fra lokalplanområdet. Der er regional bustrafik på Randlevvej og Houvej. Varmeplan Området er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune og beliggende inden for Odder Varmeværks forsyningsområde. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der kan dispenseres for tilslutningspligten, hvis bebyggelsen opføres som passivhus eller lavenergihus. Projektforslag skal udarbejdes af Odder Varmeværk. Der er forbud mod etablering af el-varme. Varmetabet i fjernvarmestikledningerne skal minimeres som led i de generelle energibesparelsestiltag. Det vil sige, at boligerne og det rum i boligerne, hvor fjernvarmeenheden placeres, typisk bryggerset, skal placeres så tæt ved vej/hovedledningerne som muligt. Spildevandsplan Området er ikke omfattet af spildevandsplanen for Odder Kommune. Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Det forudsættes, at området kloakeres med separat system og tilsluttes offentlig kloak. Lokalplanen sikrer udlæg så der kan etableres regnvandsbassiner inden for lokalplanområdet.

13 Bilag Lokalplan nr C Lokalplanen erstatter de tilladelser landzonetilladelser som er nødvendige for at kunne etablere regnvandsbassiner. Odder Kommune skal søges om udledningstilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Vandforsyningsplan Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er arealet medtaget i området for Odder Vandværk. Antenneforhold Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg, Odder Antenneforening. Der er forbud mod egne paraboler, med mindre Odder Antenneforening ikke kan levere den ønskede kanal. Bæredygtig udvikling Byrådet har en målsætning om, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune blandt andet ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil herigennem gerne inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. Bygninger kan placeres og udformes, så man udnytter solen som supplement til opvarmning. Passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning, og der kan anvendes hårde hvidevarer m.v. som har et lavt energiforbrug. Ikke kun varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning har betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange former for foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og deres omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning : I vejledningen informeres om en række af de grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherrer og rådgivere opfordres til at arbejde med i byggeriet. De fleste borgere er med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes udviklingen imidlertid nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. Vejledningen kan hentes på den kan også udleveres ved henvendelse til Borgerservice på Rådhuset. Tilgængelighed Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt at sikre, at gældende regler bliver overholdt, så der ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg. Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser.

14 Bilag Lokalplan nr C Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige, at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlingen. Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard 3028 Tilgængelighed for alle, Dansk Standard 105 Udearealer for alle og Vejdirektoratet Færdselsarealer for alle. Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen medborgere udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder ude på de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager, rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger. Tilgængelighedskravene skal f.eks. overholdes ved opførelse og indretning af boliger, herunder enfamiliehuse, fælleshuse, helseklinikker, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hoteller. restaurationer, caféer, kontor- og administrationsbygninger, andre erhvervslokaler som værksteder, butikker m.fl. samt som førnævnt på udearealer. Kemiske bekæmpelsesmidler Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en trussel for vandforsyningerne og grundvandet. Af hensyn til grundvandsbeskyttelse opfordrer Byrådet grundejerne til at undlade brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer i lokalplanområdet. Teknisk forsyning (Pligtige) Elforsyning :Kan ske fra Østjysk Energi A/S. Der henvises i øvrigt til det liberaliserede elmarked. Vandforsyning :I/S Odder Vandværk. Varmeforsyning :Odder Varmeværk A.m.b.A. Kloakforsyning :Sker i henhold til gældende regler for afledning af spildevand inden for spil devandsplanens område efter aftale med Teknisk Afdeling. Regnvand Brandhaner. :Afledes separat gennem offentligt system. :Odder Kommune, Beredskabsafdelingen (Brandvæsenet).

15 Lokalplanens bestemmelser

16 1 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser Lokalplan for et område til boligformål beliggende ved Randlevvej i Odder by. I henhold til lov om planlægning (lov nr af ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at at at at at at udlægge området til boligformål parcelhuse til helårsbeboelse, sikre udlæg af veje, stier og fælles friarealer, fastlægge vejadgangen til området, fastsætte bestemmelser om støjafskærmning mod de omgivende veje, overføre dele af området fra landzone til byzone, tilskynde til: at der opføres ressourcebesparende bebyggelse med økologiske hensyn inden for energi-, miljø samt, at inde- og udearealer udføres med henblik på tilgængelighed. (se redegørelsens afsnit om bæredygtig udvikling og tilgængelighed for alle). 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 1cb og del af matr. nr. a (vejareal) begge af Rodsteenseje Hgd., Odder samt alle parceller, der efter den 26. august 2008 udstykkes eller sammenlægges eller arealoverføres fra nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder som vist på kort nr Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres dele af lokalplanområdet, som markeret på kort nr. 1, til byzone. 2.4 Etablering af regnvandsbassiner og tilhørende anlæg i delområde IV iht. 6.5 og 9.3 kræver ikke tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelse). Yderligere bebyggelse og anlæg i landzonearealer kræver fortsat landzonetilladelse.

17 2 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Områdets anvendelse Delområde I 3.1 Området må kun anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse til helårsbeboelse opført med maksimalt to etager. Delområde II 3.2 Området må kun anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse til helårsbeboelse opført med maksimalt én etage med udnyttet tagetage. Delområde III 3.3 Området må kun anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse til helårsbeboelse opført med maksimalt én etage med udnyttet tagetage. Delområde IV 3.4 Området må kun anvendes til grønt fælles friareal med regnvandsbassiner for bebyggelsen i lokalplanområdet. Fællesbestemmelser for delområde I, II og III 3.5 På den enkelte ejendom kan der drives liberalt erhverv såsom revisor, arkitekt, frisør o.l. sammen med den enkelte bolig under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter af beboelsesejendom og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende og at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 3.6 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige tekniske anlæg som transformerstationer og lignende mindre bygninger til områdets drift og forsyning. Udseende og placering skal godkendes af Odder Kommune.

18 3 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Udstykninger 4.1 Odder Kommune skal godkende udstykning. Udstykning skal ske som vist på kort nr Grunde til åben lav bebyggelse må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 700 m². 5. Vej-, parkerings- og byggelinieforhold Veje og stier 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Randlevvej. 5.2 Der udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed som vist på kort nr. 2. Vej A-B udlægges i en bredde af 15 m og anlægges i en kørebanebredde af minimum 7 m. Beplantning langs vej A-B kan ske i princippet som vist på kort nr. 3. Randlevvej omlægges på strækningen inden for lokalplanområdet, så den i stedet følger vej A-B s udlæg. Vej C-D udlægges i en bredde af 8 m og anlægges i en kørebanebredde af minimum 5 m. 5.3 Der udlægges arealer til en kombination af veje og grønne friarealer som vist på kort nr. 2. Det samlede udlæg for adgangsvejene i de grønne kiler anvendes til en kombination af veje og grønne friarealer i princippet som vist på kort nr. 3. Adgangsvejene placeret i de grønne kiler anlægges i en kørebanebredde på minimum 5 m, hvor de 4 m skal anlægges med fast belægning (fliser, asfalt el. lign.) og ½ m på hver side skal anlægges med græsarmeringssten eller lign. materiale, der fremstår med en grøn karakter. Vejene skal give adgang til alle tilstødende matrikler. 1 Vejene skal udformes med vendepladser, der dimensioneres efter gældende vejregler, så renovationsvogne og lignende køretøjer kan vende. 5.4 Vejadgang til de enkelte områder skal ske inden for de grønne kiler med boligveje, der er vist på kort nr. 2. På den strækning i en afstand af 10 meter fra vej A-B, der er vist på kort nr. 2 må der ikke etableres direkte vejadgang til den enkelte matrikel. Vejadgang til den enkelte matrikel skal ske i princippet som vist på kort nr Sti a-b og e-f-g udlægges i en bredde af 4 m og anlægges i en stibredde af minimum 2 m. Sti c-d, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r og s udlægges i en bredde af 3 m og anlægges i en stibredde af minimum 1,5 m. 1 Fælles udearealer skal anlægges så de kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelse blandt andet kørestolsbrugere, blinde og svagtseende. Der henvises til DS 3028 Tilgængelighed for alle, DS 105 Udearealer for alle samt Færdselsarealer for alle, udgivet af Vejdirektoratet i december 2003.

19 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Parkering 5.6 På hver parcel i delområde I, II og III skal der udlægges mindst 2 parkeringspladser Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større erhvervskøretøjer over 3, 5 tons må ikke finde sted inden for området med mindre disse køretøjer har et erhvervsmæssigt ærinde (eksempelvis når skraldebil skal afhente affald, flyttebil skal flytte for beboere eller lign.). 5.8 Henstilling af campingvogne, autocampere, lystbåde, køretøjer og lign. skal foregå på egen matrikel og skal afskærmes mod vej og nabo af hegn eller stå i garage eller carport. Campingvogne og lignende må ikke optage parkeringspladser nævnt i pkt Tekniske anlæg og forsyning 6.1 Alle tekniske forsyningsledninger skal udføres som jordkabler. 6.2 Regnvandsanlæg til toiletskyl, vanding, nedsivning m.v. kan etableres af økologiske og ressourcemæssige hensyn, hvis de geotekniske forhold tillader det. 6.3 Udvendige antenner til radiokommunikation, der er godkendt af Telestyrelsen og af folk med teleinspektionens radioamatørsendetilladelse, må ikke opsættes uden Odder Kommunes tilladelse. 6.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes Odder Varmeværk. 2 Opvarmning med el-varme er ikke tilladt. 6.5 Området separatkloakeres og tilsluttes offentlig kloak. Overfladevand kan afledes til Rævs Å via regnvandsbassiner placeret i delområde IV. 7. Bebyggelsens omfang og placering 3 Delområde I 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %. Der kan ikke medregnes areal fra fælles grønne arealer. 7.2 Carporte, udhuse, skure og lign. små bygninger skal placeres med mindst samme afstand til vejskel som boligbebyggelsen på den enkelte grund. 7.3 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager. 2 Hvis bebyggelsen opføres som minimum som lavenergihus skal Byrådet dispensere for denne tilslutning jf. Planlovens 19 stk Odder Kommune stiller krav om niveaufri adgang til boliger i.h.t. BR08.

20 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m, målt fra et niveauplan, som fastsættes i byggesagsbehandlingen. 7.5 Husene skal placeres med gavl eller facade parallelt med tilstødende skel mod boligvej/grøn kile. 7.6 Tage på beboelsesbygninger, carporte, udhuse og lignende skal udføres som tage med ensidig hældning eller flade tage. 7.7 Taghældningen må højst være 25 grader. 7.8 Taghældningens højeste punkt skal orienteres mod Rævs Å. Delområde II 7.9 Bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed må ikke overstige 30 % for den enkelte grund. Der kan ikke medregnes areal fra fælles grønne arealer Bygningers facade mod vej skal placeres parallelt med vej og imellem de to byggelinier hhv. 4 m og 6 m. fra vejskel, der er angivet på kort nr Carporte, udhuse, skure og lign. små bygninger skal placeres med mindst samme afstand til vejskel som boligbebyggelsen på den enkelte grund Bebyggelsen må maksimalt opføres i én etage med udnyttet tagetage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7,5 m målt fra et niveauplan, som fastsættes i byggesagsbehandlingen Tage på beboelsesbygninger, carporte, udhuse og lignende skal udføres som symmetriske saddeltage Taghældningen må højst være 45 grader. Delområde III 7.16 Bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed må ikke overstige 30 % for den enkelte grund. Der kan ikke medregnes areal fra fælles grønne arealer Bygningers gavlfacade skal orienteres mod vej og placeres parallelt med vej Carporte, udhuse, skure og lign. små bygninger skal placeres med mindst samme afstand til vejskel som boligbebyggelsen på den enkelte grund Bebyggelsen må maksimalt opføres i én etage med udnyttet tagetage.

21 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7,5 m målt fra et niveauplan, som fastsættes i byggesagsbehandlingen Tage på beboelsesbygninger, carporte, udhuse og lignende skal udføres som symmetriske saddeltage Taghældningen må højst være 45 grader Bebyggelsens ydre fremtræden Delområde I og II 8.1 Udvendige bygningssider skal fremtræde som blank eller vandskuret teglstensmur eller pudset facade. Mindre partier af facaden kan fremtræde med træbeklædning, mørke plader, zink eller glas. Delområde III 8.2 Bebyggelsens ydervægge må kun opføres med træbeklædning. Mindre partier af facaden kan udføres med andre lette materialer som f.eks. zink eller glas. Vandret træbeklædning skal udføres på klink eller som fer og not. Der må ikke opføres bjælkehuse eller bebyggelse med bjælkehuslignende konstruktioner. Træbeklædningen må ikke fremstå som bjælker. Fællesbestemmelser for hele lokalplanområdet 8.3 Blanke og skinnende materialer, herunder glaserede og ædel engoberede tagsten/tagplader må ikke anvendes på hverken ydervægge eller tagflader. 8.4 Odder Kommune kan, jf. 14.3, godkende at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor det er nødvendigt at forsyne bygninger med vedvarende energi. De anlægsdele, der anbringes udvendigt på bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningers ydervægge. 8.5 Udvendige bygningssider herunder døre, vinduesrammer, skodder og lignende bygningsdele må kun fremtræde i hvidt, sort eller rød okker, terra di Sienna, umbra, engelskrød, grønjord og dodenkopf eller disse sidst nævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. 8.6 Den enkelte ejendoms tagdækning skal være et sort tagmateriale. Ved brug af tegl, skifer, eternitskifer eller listeinddelt tagpap (listeinddeling kan undlades ved flade tage) kan farverne blåsort eller mørk grå også anvendes. 8.7 Synlige tagrender og nedløbsrør skal fremstå i kobber, stål eller zink.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Sag. nr Dok. nr

Sag. nr Dok. nr Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1085

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1085 Doknr.492026 sagnr. 448070 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1085 FOR ET OMRÅDE TIL ØKOLOGISK BESØGSHAVE, VANDREHJEM M.M. VED RØRTHVEJ I ODDER BY 13.09.2004. Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER.

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 Lokalplan for et areal til boligbebyggelse ved Vennelundsvej i Odder by. UDARBEJDET

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1077 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1077 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1077 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY. Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område til offentlige formål i Odder by. Odder Kommune Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TL BOLGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSLD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3013 Lokalplan for et område til boligformål ved Rudevej syd

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1081 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SNÆRILDVEJ I ODDER BY.

LOKALPLAN NR. 1081 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SNÆRILDVEJ I ODDER BY. Mål ca. 1 : 8.000 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1081 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SNÆRILDVEJ I ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1081 Lokalplan for et område til boligformål ved Snærildvej og Røddalsminde

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere