ADVOKATGRUPPEN. Handelsagenter mildere skatteretlig bedømmelse? nyhedsbrev INDHOLD. 1 Handelsagenter og skat. 2 Konkurrenceloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATGRUPPEN. Handelsagenter mildere skatteretlig bedømmelse? nyhedsbrev INDHOLD. 1 Handelsagenter og skat. 2 Konkurrenceloven"

Transkript

1 Marts-april 2005 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Handelsagenter og skat 2 Konkurrenceloven 3 Reduceret retsafgift Udlæg i andelsboliger 4 Diskrimination p.g.a. alder og handicap Gældssanering og tvangsakkord 5 Afskrivning og kunstnerisk udsmykning 6 Luftfartspassagerers rettigheder Tyskland 7 U.S.A. New Zealand Handelsagenter mildere skatteretlig bedømmelse? Fradrag for omkostningerne i forbindelse med udførelse af arbejdsydelser bedømmes væsentligt forskelligt, afhængig af om den pågældende er selvstændig eller lønmodtager. Den selvstændige kan som udgangspunkt foretage fuldt fradrag i indkomst. Lønmodtagere kan alene foretage visse ligningsmæssige fradrag. Skattebetalingen kan følgelig være meget forskellig, uanset at der er tale om samme udgifter. Også for hvervgiveren (arbejdsgiveren) er det væsentligt at få fastslået, om der er tale om et ansættelsesforhold eller om et almindeligt kontraktforhold. Er der nemlig tale om et ansættelsesforhold, indebærer det indeholdelsespligt i løn med deraf flydende yderligere forpligtelser til at friholde skattemyndighederne, i det omfang det har vist sig, at der ikke er sket den fornødne indbetaling af A-skat m.v. Et af de områder, der flere gange har givet anledning til tvivl om, hvorvidt der foreligger lønmodtagerforhold eller selvstændigt erhvervsdrivende, er handelsagenter. Om der er tale om lønmodtagerforhold eller selvstændigt erhvervsdrivende, afgøres ud fra cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven. Cirkulæret anfører en række momenter, der taler for lønmodtagerforhold, respektive selvstændigt erhvervsdrivende. Som udgangspunkt anses en person for lønmodtager, hvis vedkommende modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold efter hvervgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud. Domstolene og Landsskatteretten har i to afgørelser fra 2004 behandlet spørgsmålet, om handelsagenter var selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtagere. I begge sager blev de lavere instanser underkendt, og agenterne ansås som selvstændigt erhvervsdrivende. Trykfarve-agenten I en af Vestre Landsret den 17. juni 2004 afsagt dom havde skatteyderen indtil den 31. oktober 1998 drevet selvstændig virksomhed som eneforhandler for et tysk firma, der producerede trykfarver. Skatteyderen havde som forhandler bl.a. haft en selvstændig lagerfunktion. Skatteyderen indgik pr. 1. november 1998 en agentaftale med en dansk leverandør. Han skulle ikke længere have noget lager, og lagerfunktionen blev varetaget direkte fra agenturgiveren. Skatteyderen havde betydelige udgifter i forbindelse med sit hverv som agent ca. 25 % af produktionsindtægten - og heraf udgjorde en betydelig del udgifter i forbindelse med kørsel i egen bil. Såvel Skatteankenævnet som Landsskatteretten statuerede, at der forelå et ansættelsesforhold. Skatteyderen indbragte herefter sagen for Vestre Landsret. For landsretten gav skatteyderen, dennes revisor, agenturgiverens daværende direktør samt agentens advokat og agenturgiverens advokat samstemmende udtryk for, at det klart havde været intentionen i forbindelse med indgåelse

2 side 2 af agentaftalen, at der skulle være tale om selvstændig virksomhed. Skatteministeriet og tidligere Skatteankenævnet og Landsskatteretten gjorde med baggrund i cirkulæret fra 1994 gældende, at skatteyderen alene havde én agenturgiver som hvervgiver og løbende havde leveret arbejdsydelser til hvervgiveren, at skatteyderen havde en 12 måneders gensidig opsigelsesfrist, og at den provisionsaflønning, der fandt sted, måtte betragtes som normal for ansatte sælgere. Skattemyndighederne fandt, at det også burde tillægges betydning, at sælgeren det første år var garanteret en fast månedsløn samt fik sine udgifter til messer i udlandet betalt. Endelig mente skattemyndighederne, at handelsagenten kun indenfor snævre rammer havde mulighed for at tilrettelægge sit arbejde. Heroverfor gjorde handelsagenten gældende, at han selv tilrettelagde, ledede og fordelte sit arbejde, at han var momsregistreret og i det hele drev sin virksomhed for egen regning, idet han ikke var sikret indtægt under ferier og sygdom og efter udløbet af overgangsperioden ikke var garanteret en minimumsprovision samtidig med, at han som overvejende hovedregel afholdt alle omkostninger i forbindelse med virksomheden. Endelig at man aldrig i lønmodtagerforhold ville acceptere et opsigelsesvarsel på 12 måneder fra lønmodtageren. Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at skatteyderen var selvstændig erhvervsdrivende. Landsretten lagde herved bl.a. vægt på forklaringerne afgivet af de involverede, samt at skatteyderen selv havde tilrettelagt salgsarbejdet, at han efter udløbet af overgangsperioden havde haft den økonomiske risiko og med en betydelig omkostningsprocent havde afholdt alle omkostninger, at han måtte antage medhjælp og forhandle produkter, der ikke konkurrerede, samt at han var momsregistreret. Slankeprodukt-agenten Kort herefter den 22. juli 2004 besluttede Landsskatteretten at ændre en bindende forhåndsbesked om den skatteretlige status for personer, der ønsker at drive virksomhed som agent for et selskab, som er en del af en international koncern. Pågældende koncern drev virksomhed med udvikling og salg af tjenesteydelser (kursusvirksomhed) og af produkter som f.eks. brochurer, bøger, vægte og madvarer alt indenfor områderne vægttab og vægtstyring. Salget af produkter skulle ske gennem agenter på grundlag af det af koncernen udviklede koncept. Agentfunktionen var knyttet til salg af produkter udviklet af koncernen samt afholdelse af kursusvirksomhed baseret på koncernens koncept. Ligningsrådet mente, at der var tale om et lønmodtagerforhold, bl.a. ud fra synspunkterne, at agenterne skulle gennemgå et obligatorisk uddannelsesprogram, at de skulle deltage i informationsmøder, at de havde rapporteringspligt efter hvert møde og skulle følge anvisningerne og alene anvende agenturgiverens produkter, at de selv skulle forestå kurser og ikke måtte anvende underagenter hertil. Endvidere at agenterne var bundet af hvervgivers prisfastsættelse, at salg af produkterne skete i selskabets navn, at udgifterne ikke væsentligt afveg fra lønmodtagerforhold, samt at de ikke bar nogen økonomisk risiko, udover hvad der er karakteristisk i lønmodtagerforhold. Selskabet mente til gengæld ikke, at agenterne ville være lønmodtagere, idet de selv tilrettelagde arbejdet, og idet der ikke var tale om nogen løbende arbejdsydelse, samt idet de selv skulle afholde alle udgifter og var økonomisk ansvarlige overfor selskabet. Endvidere modtog de ikke noget nettovederlag og havde ikke pligt til at udføre alt arbejde personligt. Det var også tilladt at arbejde for andre, når der blot ikke var tale om konkurrerende virksomhed. De modtog vederlag efter regning og var ikke garanteret noget minimumsvederlag. De skulle anvende egne erhvervslokaler og var ikke omfattet af ferieloven samt havde betydelige udgifter, herunder til husleje. Landsskatteretten fandt ud fra en samlet afvejning, at der ikke var tale om lønmodtagerforhold; især ud fra synspunktet at agenterne ikke på grund af aftalen var begrænset i adgangen til at udføre arbejde for andre, når der blot ikke var tale om konkurrerende virksomhed, at de selv måtte afholde udgifterne i forbindelse med arbejdet, at de helt frit bestemte deres arbejdstid, at de var frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp, at de var momsregistreret, og at de påtog sig i hvert fald en vis økonomisk risiko. ---o--- Der skulle med de to afgørelser være skabt lidt mere klarhed også hos skattemyndighederne! - vedrørende kriterier for selvstændig erhvervsvirksomhed - i hvert fald for så vidt angår sælgere. Ændring af konkurrenceloven Folketinget vedtog den 22. december 2004 en ændring af konkurrenceloven. Det overordnede formål med lovændringen var, at bringe de danske regler på linie med EU-retten, men også både at sikre store virksomheder mulighed for at konkurrere internationalt og at sikre, at forbrugernes og mindre virksomheders interesser fortsat bliver tilgodeset. Ændringsloven indfører en øget kontrol i forbindelse med fusioner, og Konkurrencerådet vil modsat tidligere få Ny advokat i Horsens I november 2004 tiltrådte advokat Peter Bech-Rasmussen som advokat på Advokatgruppens Horsens-kontor. Peter Bech-Rasmussen, der er 45 år, opnåede advokatbestalling i Peter Bech-Rasmussen Han har tidligere i en årrække drevet egen advokatvirksomhed i Sydvestjylland, men er nu bosiddende i Horsens, hvor han har virket som advokat siden Peter Bech-Rasmussen beskæftiger sig med såvel privat- som erhvervsretlig rådgivning, herunder kontraktsret, rets- og voldgiftssager, ejendomsoverdragelse og lejeret. Peter Bech-Rasmussen underviser sideløbende med advokatgerningen på ejendomsmægleruddannelsen på Horsens Handelsskole, ligesom han lejlighedsvis afholder kurser for bl.a. Hjemmeværnsdistrikt Århus. Det irakiske guld Advokat Gitte Nedergaard har i de seneste år deltaget i det juridiske arbejde omkring den københavnske

3 side 3 beføjelse til at forbyde en fusion, hvis fusionsparterne bliver i stand til at udøve en væsentlig markedsstyring uden nødvendigvis at være den største på markedet. Lovændringen indebærer også mulighed for konkurrencemyndighederne for under visse forudsætninger at stille krav til dominerende virksomheder om at fremlægge deres samhandelsbetingelser. Herved får myndighederne bedre mulighed for at komme skadelig konkurrence til livs, f.eks. når en dominerende virksomhed forsøger at presse en mindre virksomhed ud af markedet, ved at den dominerende virksomhed påbydes enten at fjerne eller ændre sine samhandelsbetingelser. Forbuddet mod bindende videresalgspriser præciseres også i loven for at undgå tvivl om rækkevidden. Forbuddet vil således også gælde, hvis der f.eks. tilskyndes til at følge bestemte videresalgspriser gennem tildeling af fordele. Ledelsen er ansvarlig for en krænkelse af forbuddet mod bindende videresalgspriser uanset dens eventuelle manglende kendskab til den konkrete krænkelse. Det vil dog kunne være en formildende omstændighed, hvis ledelsen med det formål at hindre lovbrud har taget skridt til at udbrede kendskabet til konkurrenceloven i organisationen. Ændringsloven bestemmer, at navnene på virksomheder, der er blevet dømt for at overtræde konkurrenceloven, skal offentliggøres, således at virksomheder og forbrugere har lettere adgang til at gøre erstatningskrav gældende overfor virksomheder, der har indgået i en konkurrencebegrænsende aftale. Denne offentliggørelsespligt vil fremover også omfatte ejere af enkeltmandsfirmaer. Ud over ovennævnte hovedpunkter, indeholder ændringsloven en lang række administrative forenklinger, som har til formål at smidiggøre behandlingen af konkurrencesager. Der lægges således vægt på virksomhedernes mulighed for at få syndsforladelse i en række tilfælde, hvis de indgår frivillig aftale om, at de fremover vil afholde sig fra den konkurrencestridige adfærd. Sådanne frivillige aftaler er bindende for parterne og kan ikke ankes. Loven trådte i kraft den 1. februar Reduceret retsafgift Den 1. januar 2005 nedsattes retsafgiften på en række punkter. Mest markant er ændringen af retsafgiftslovens 1, hvorefter retsafgiften i sager med en sagsgenstand på op til kr alene udgør kr. 500, der som hidtil betales ved sagens anlæg. Der er tale om en besparelse på op mod 70 % i forhold til retsafgift og berammelsesafgift efter de gamle regler. Overstiger sagsgenstanden kr betales ved sagens anlæg yderligere kr. 250 med tillæg af 1,2 % af den del af værdien, der overstiger kr I praksis betyder det en besparelse på over 50 % i forhold til de tidligere regler, hvis sagsgenstanden er kr Endvidere indfører lovændringen et loft for retsafgiften ved første instans, idet retsafgiften ikke kan overstige kr I praksis får denne ændring alene betydning for krav i en størrelsesorden på kr. 6 mio. og derover. Af større interesse er det, at der samtidig er fastsat et særlig lavt loft for retsafgiften i sager i første instans om prøvelse af myndighedsudøvelse. I disse sager er loftet for retsafgiften nu fastsat til kr Lovændringen medfører også, at reglerne om tidspunktet for retsafgiftens betaling ændres, idet halvdelen af den samlede retsafgift nu skal betales ved sagens anlæg og den anden halvdel ved sagens berammelse til domsforhandling. Ankes en byretsdom til landsretten, er reglerne nu sådan, at retsafgiften for ankebehandlingen er den samme som for første instans, dog med den undtagelse at minimumsafgiften for landsretten udgør kr Reglerne om retsafgift ved anke til Højesteret er også ændret, således at afgiften forhøjes med 50 % i forhold til retsafgiften i første instans, og minimumsafgiften derfor udgør kr Herefter kan den samlede retsafgift for behandling af en ankesag i Højesteret altså højst udgøre kr i formueretlige sager, nemlig kr ,med tillæg af 50 % og kr i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, nemlig kr med tillæg af 50 %. Ændringerne i retsafgiftsloven er således betydelige og medfører, at det generelt er blevet væsentligt billigere at forfølge et krav ved domstolene. De nye regler om retsafgift suppleres af reglerne om forenklet inkassoproces, hvis hensigt er at gøre det lettere og billigere at forfølge pengekrav, hvis skyldneren ikke bestrider eksistensen af kravet. Reglerne om den forenklede inkassoproces trådte ligeledes i kraft pr. 1. januar Udlæg i andelsboliger Den 1. februar 2005 trådte en ændring af andelsboligloven i kraft. Den hidtidige retsstilling forhindrede andelshavere i at pantsætte deres andele. Til gengæld var andelshaverne beskyttet mod udlæg i deres andelsboligforeningsandele, når blot vedtægterne i den pågældende andelsboligforening indeholdt en bestemmelse om, at tvangsforfølgning ikke kunne ske. udstillingsarrangør United Exhibits Group, der står bag den internationalt turnerende udstilling af de største ægyptiske arkæologiske skatte fra bl.a. Luxor-museet, The Quest for Immortality Treasures of Ancient Egypt. Gitte Nedergaard United Exhibits Group og Gitte Nedergaard arbejder nu tillige på en ny udstilling, der skal vises på nogle af verdens kendteste museer, The Gold of Nimrud - Hidden Treasures of Iraq. Nimrud-guldskatten blev udgravet i de assyriske dronningers grav i Nimrud i Arkæologer rangerer den på linie med Tut Ankh Amon-fundet. Under Irak-krigen blev skatten opbevaret i den irakiske nationalbanks hvælvinger i Bagdad. Skatten var i øvrigt i 1950 lige ved at blive fundet af den britiske arkæolog Max Mallowan Agatha Christies ægtefælle. Han arbejdede imidlertid ikke med helt samme grundighed som hustruens detektiver eller de irakiske arkæologer i 1989, der opdagede en lille forskydning i nogle fliser.

4 side 4 Ændringerne af andelsboligloven har betydet, at andelshaverne nu er berettiget til at pantsætte andelene. Andelsforeningens vedtægter kan dog begrænse adgangen til pantsætning, således at der ikke må optages lån i andelen, der overstiger 80 % af andelens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Som modstykke til at andelsboliger nu kan fungere som sikkerhed for lån m.v., kan der nu også foretages arrest og gøres udlæg i en skyldners andel uanset eventuelt modstående vedtægtsbestemmelser. Reglerne er i praksis tilrettelagt således, at andelsboligforeningen, når der f.eks. er gjort udlæg i andelen, er forpligtet til at erklære, hvorvidt den person, der fremgår af tinglysningsdokumentet, også er den person, som rent faktisk er godkendt som andelshaver, og som har brugsret til andelen. Formålet hermed er at forhindre, at der sker tinglysning af urigtige oplysninger. Hvis andelsboligforeningen kan bekræfte oplysningerne i tinglysningsdokumentet, vil udlægget kunne lyses endeligt på andelen i den særlige andelsboligbog, som føres ved Retten i Århus. Regelændringen må betegnes som et kærkomment skub i retning af bedre inddrivelsesmuligheder for kreditorerne, idet de tidligere regler reelt fungerede som et kreditorly, hvor skyldnerne kunne placere midler i en andelsbolig for derved automatisk at blive omfattet af de beskyttende regler. Selvom de nye regler således er et fremskridt, når det gælder kreditorers fyldestgørelsesmulighed, så er der dog fortsat lang vej, før Danmark har lige så gode inddrivelsesmuligheder, som de lande, vi normalt sammenligner os med. Justitsminister Lene Espersen har dog meldt ud, at hun er i færd med at se på retsstillingen i vores nabolande, herunder Sverige, hvor også private har mulighed for at lade foretage indeholdelse i lønindtægter. Forbud mod diskrimination på baggrund af alder og handicap I december 2004 trådte Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. i kraft. Lovændringen er en gennemførsel af dele af to EU-direktiver fra 2000 og skal ses som et led i det handlingsprogram til bekæmpelse af diskrimination, som Ministerrådet i 2000 besluttede at gennemføre i perioden frem til De nye regler har ændret den bestående lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., således at også arbejdsgiveres diskrimination på baggrund af alder og handicap nu er forbudt. Reglerne har betydning allerede i det øjeblik, arbejdsgiveren søger efter nye medarbejdere. Lovændringen har nemlig medført, at arbejdsgiveren ikke længere lovligt i et stillingsopslag kan anføre, at han søger eller foretrækker en person i en bestemt alder eller med et bestemt handicap, ligesom han ikke lovligt kan anføre, at der ikke ønskes en person af en bestemt alder eller med et bestemt handicap. De nye bestemmelser har til formål at modvirke, at særlige aldersgrupper og særlige grupper af handicappede sorteres fra allerede ved stillingens opslag. Arbejdsgiveren er desuden forpligtet til at træffe foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i forhold til handicappedes adgang til beskæftigelse. I praksis betyder det, at arbejdsgiveren er forpligtet til at tilrettelægge sine rammer sådan, at indretningen af virksomheden ikke i sig selv indebærer en diskriminering af handicappede, medmindre de nødvendige foranstaltninger vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde, og denne byrde ikke i betydeligt omfang lettes af offentlige foranstaltninger. De nye regler finder ikke kun anvendelse på nyansættelser, men også på bestående medarbejdere. Arbejdsgiveren må således ikke længere diskriminere en medarbejder ved f.eks. at afskedige vedkommende på grund af alder, inden medarbejderen fylder 65 år. Loven forhindrer dog ikke, at der iværksættes foranstaltninger med det formål at fremme beskæftigelsesmulighederne for personer i en bestemt aldersgruppe eller personer med handicap. Loven er naturligvis heller ikke til hinder for, at lovbestemmelser om aldersgrænser for adgang til beskæftigelse opretholdes, når dette sker for at beskytte børn og unge. Ændringerne i loven skal medvirke til, at arbejdsgiverne fremover forhindres i at lægge vægt på ret beset usaglige forhold som alder og handicap, men i stedet alene på den arbejdssøgendes eller ansattes faglige kvalifikationer. Ændring af reglerne om gældssanering og tvangsakkord Den 24. november 2004 er der fremsat og den 23. februar 2005 genfremsat - et lovforslag, der, hvis det bliver vedtaget De næsten 200 guldsmykker vejer tilsammen godt 14 kilo. Ny patentagent Patentgruppen har i februar 2005 ansat Thomas Guldbrand-Hansen som Thomas Guldbrand-Hansen ny patentagent på kontoret i Århus. Thomas Guldbrand-Hansen, der er 28 år, er svagstrømsingeniør fra Odense Teknikum. Han har speciale i apparatteknik og har desuden beskæftiget sig med bl.a. EMC, elektroakustik, transducere og interfaceteknik. Boligkøb i Tyrkiet Når det gælder udlændinges køb af fast ejendom, er Tyrkiet på mange måder det vilde vesten. Mange bliver snydt på den ene eller anden måde; de fleste på flere måder. Mange købere sparer på omkostningerne, men sætter typisk et lang større beløb over styr i form af en for høj købesum eller risikerer at gøre det, fordi farerne ikke er blevet afdækket. Ved køb af byggegrund, villa eller ejerlejlighed skal man for det første sikre sig i relation til nogle af de samme ting som i Danmark f.eks. at grunden er egnet til bebyggelse, og at lokalplaner m.v. ikke forhindrer den tilsigtede form for bebyggelse og benyttelse. Det er ikke let på egen hånd eller med tvivlsom hjælp i et fjernt land, hvis sprog, love, skikke

5 side 5 i den foreliggende form, vil indebære væsentlige ændringer af reglerne om gældssanering og tvangsakkord. Tvangsakkord For tvangsakkorder vil den vigtigste ændring være en nedsættelse af den dividendesats, som skifteretten tvangsmæssigt kan fastsætte, fra 25 % til 10 %. Gældssanering Det er på området for gældssaneringer, at de væsentligste ændringer vil finde sted. Der er tale om en ganske omfattende revision af reglerne, der sigter mod at bringe loven i overensstemmelse med den praksis, der har udviklet sig på området, navnlig vedrørende betingelserne for at kunne opnå gældssanering. Lovforslaget indebærer imidlertid også reelle nyskabelser, hvoraf de væsentligste omtales i det følgende. Præklusivt proklama Lovforslaget indebærer indførelse af et såkaldt præklusivt proklama for fordringer, der ikke er sikret ved pant. Dette betyder, at der indføres en frist på 8 uger efter offentliggørelsen af gældssaneringen for kreditorerne til at anmelde deres fordringer. Overskrides fristen, vil virkningen være, at kreditorerne mister retten til at få dækning. Reglerne herom vil i stort omfang være lig dem, der gælder for anmeldelse af fordringer i et dødsbo. Bestridte fordringer Bestrider skyldneren en anmeldt fordring, vil kreditor indenfor en frist på 3 måneder skulle anlægge retssag, idet kreditor i tilfælde af overskridelse af fristen også her vil miste retten til at få dækning. Ubetydelige fordringer Nyt er det også, at skifteretten får mulighed for at se bort fra fordringer, der kun vil opnå et ubetydeligt beløb i dividende, uanset tidspunktet for fordringens stiftelse. De nugældende regler indebærer, at skifteretten ikke har mulighed for at undtage fordringer, der ligger før gældssaneringens skæringsdato, uanset fordringernes størrelse eller art. Ægtefælle/samlevers indtægt Lovforslaget angiver, at Justitsministeriet med hjemmel i de nye bestemmelser har til hensigt at udarbejde en bekendtgørelse, hvorefter bl.a. skyldnerens ægtefælles/samlevers indtægt efter nærmere retningslinier ikke længere skal indgå i gældssaneringsbudgettet, såfremt ægteskabet/samlivsforholdet er af nyere dato end gældstiftelsen. Børnefamilieydelser Endvidere vil Justitsministeriet i den nævnte bekendtgørelse fastsætte regler om, at visse børnefamilieydelser helt eller delvist skal holdes udenfor gældssaneringsbudgettet. Hvorledes de konkrete regler herom vil blive, angives dog ikke nærmere. Uforholdsmæssige pensionsindbetalinger Lovforslaget indeholder tillige regler om, at skifteretten, i de situationer, hvor skyldneren har foretaget uforholdsmæssigt store indbetalinger på pensionsordninger, der ellers er undtaget fra kreditorforfølgning, skal kunne stille krav om, at et beløb svarende til det for meget indbetalte skal indgå i skyldnerens gældssaneringsforslag til gunst for kreditorerne. Gældssanering i konkurs Også reglerne om gældssanering for erhvervsdrivende under konkurs vil ifølge lovforslaget undergå væsentlige ændringer, der bl.a. vil være ensbetydende med, at kravene til, at skyldnerens økonomiske forhold skal være afklarede, lempes væsentligt. Afskrivningsloven og udgifter til kunstnerisk udsmykning Med ikrafttræden den 22. december 2004 skete der en ændring af reglerne om afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning af erhvervsbygninger. Afskrivningsprocenten er fortsat 5 %, og afskrivning kan fortsat ske fra og med anskaffelsesåret. Hvor det førhen kun var muligt at foretage afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning i bygninger, der udelukkende benyttedes erhvervsmæssigt - bortset fra visse typer af bygninger som hoteller, campinghytter, døgninstitutioner m.v. jfr. afskrivningslovens 14, stk. 2 nr. 4 - er der nu med den ændrede formulering af lovens 44 a og 44 b sket en udvidelse af mulighederne. Udvidelsen angår såvel udgifter til kunstnerisk udsmykning af selve bygningen som udgifter til anskaffelse af kunstnerisk udsmykning til ophængning og opstilling, f.eks. malerier og skulpturer. Kravet i de tidligere regler om, at bygningerne skulle være udelukkende til erhvervsmæssig benyttelse, er nu ændret, således at der nu kan ske afskrivning også i bygninger med blandet benyttelse. Afskrivning kan ikke ske for den del af bygningen, der anvendes til beboelse. Undtaget fra udvidelsen er en- og tofamiliehuse, hvor afskrivning fortsat o.s.v. man ikke kender. Mange udlændinge køber fast ejendom i Tyrkiet ved skriftlige aftaler, der slet ikke er gyldige, og slipper derefter købesummen uden at have den ringeste sikkerhed for, at de får noget for pengene. Skal man have tilladelse til at købe fast ejendom i Tyrkiet? Nej, nationaliteten er som hovedregel ingen hindring, hvis man er dansker. Dog kan det i praksis være noget sværere at købe fast ejendom i landområder end i turistområder. En meget stor del af de ejendomsmæglere desværre også danske - der opererer på det tyrkiske ferieboligmarked, er alt andet end seriøse. Al sikkerhed kastes overbord til fordel for en hurtig handel. Tyrkiske ejendomsmæglere og advokater er ikke ansvarsforsikret og er i praksis næsten umulige at stille til ansvar for retten. Fælderne er mange. Advokat Ulla Ullvit og advokat Jørgen Pedersen guider gerne igennem. Læs mere på Advokatgruppens hjemmeside under Nyheder, Køb af feriebolig i Tyrkiet. The Multilaw Award The 2004 Multilaw Award tildeltes på Multilaws verdensmøde i Toronto i oktober den canadiske forretningsmand Milton K. Wong, der administrerer ejendomme,

6 side 6 ikke kan ske, selvom disse delvist anvendes til erhverv. Luftfartspassagerers rettigheder Europa Parlamentet har indført et nyt regelsæt, der skal sikre luftfartspassagerers rettigheder ved boardingafvisning, lange forsinkelser og aflysninger. Regelsættet, der har betegnelsen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser, trådte i kraft den 17. februar 2005 og har direkte virkning i samtlige medlemsstater. Forordningen er gældende for passagerer til en flyafgang fra en lufthavn, der er beliggende på en medlemsstats område, samt for passagerer til en flyafgang fra en lufthavn, der er beliggende i et tredjeland, når bestemmelseslufthavnen er beliggende på en medlemsstats område, og hvor det transporterende luftfartsselskab for den pågældende flyvning er et EF-luftfartsselskab. Forordningen indfører bl.a. regler om fast økonomisk kompensation ved aflysninger eller boardingafvisning med op til 600 Euro, der beregnes efter længden af flyvningen. Kompensationen betales med 250 Euro for flyvninger indtil 1500 km, 400 Euro for flyvninger mellem 1500 og 3500 km samt 600 Euro for flyvninger derover. Kompensationen skal udbetales i penge, og må således kun med passagerens skriftlige accept udbetales i rejsekuponer eller tjenesteydelser. Såfremt passageren får tilbudt omlægning af rejsen, kan kompensationen nedsættes med 50 %, hvis forsinkelsen ikke overstiger 2 timer for flyvninger indtil 1500 km, 3 timer for flyvninger mellem 1500 og 3500 km og 4 timer for flyvninger over 3500 km. Forsinkelsen regnes med udgangspunkt i det planlagte ankomsttidspunkt på den oprindeligt reserverede flyvning. Udover retten til kompensation fastlægger forordningen tillige regler for passagerens ret til, ved forsinkelser af en vis længde, at forlange omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser samt en ret til forplejning, der står i rimeligt forhold til ventetiden, og hotelophold hvis nødvendigt, samt 2 gratis telefonopringninger, telex-, telefax- eller e- postmeddelelser. Endvidere er det bestemt, at der i denne forbindelse skal tages særligt hensyn til bevægelseshæmmede personers og uledsagede børns behov. I forbindelse med nedgradering til en lavere klasse end den, billetten er købt til, har passageren krav på, inden 7 dage at få refunderet 30 % af billetprisen for flyvninger indtil 1500 km, 50 % for visse nærmere beskrevne flyvninger mellem 1500 og 3500 km og 75 % for alle flyvninger over 3500 km. I tilfælde af opgradering til en højere klasse, må luftfartsselskabet ikke afkræve yderligere betaling. Det skal fremhæves, at såfremt en passager frivilligt giver afkald på sin reservation, vil passagerens rettigheder i henhold til forordningen på væsentlige punkter blive forringet. Det er dog udtrykkeligt bestemt, at forordningen ikke må indskrænke en passagers ret til yderligere kompensation og erstatning iht. anden lovgivning. Luftfartsselskaberne er forpligtet til, ved indcheckningsskranken umiddelbart synligt for passagererne at opsætte en meddelelse om deres rettigheder i henhold til forordningen, ligesom luftfartsselskaberne ved boardingafvisninger og aflysninger er forpligtet til at informere hver enkelt passager herom. Forordningen kan i sin fulde ordlyd læses på EUs internetportal på adressen: doc?smartapi!celexplus!prod!celexnumd oc&numdoc=304r0261&lg=da. Tyskland: Grænseoverskridende konkurs Med et stigende antal konkurser i Tyskland stiger desværre også antallet af danske virksomheder, som kommer i berøring med tysk konkursret. For at forenkle forholdene omkring grænseoverskridende konkurs i EU har man vedtaget en EU-konkursforordning, som trådte i kraft den 31. maj Den gælder i EU-medlemsstaterne - med undtagelse af Danmark. Danmarks forbehold overfor Maastricht-traktaten indebærer, at Danmark foreløbig ikke deltager i det retslige samarbejde i EU. Af denne grund er grænseoverskridende konkurser mellem Danmark og Tyskland mere kompliceret end mellem de andre lande i EU. I forbindelse med at konkursforordningen er blevet inkorporeret i den tyske konkurslovgivning, har Tyskland gennemført, at EU-forordningens regler ikke kun skal gælde i forhold til andre EUlande, men også overfor resten af verden - og dermed også overfor Danmark! I Tyskland behandles en konkurs derfor nu efter det lands ret, hvor konkursen indledes. Kurator kan således omstøde en skyldners eller tredjemands dispositioner, pensionsfonde m.v. med en samlet balance på omkring 5 billioner USD. Han modtog prisen for sit store bidrag til en række velgørende formål, navnlig indenfor undervisning og forskning. Prisen overraktes af Canadas tidligere premierminister, John Turner, der i dag praktiserer som advokat i et af Multilaws medlemsfirmaer. John Turner blev premierminister i 1984 efter mere end 10 år på andre ministerposter. Advokat Jørgen Pedersen genvalgtes på mødet til Multilaws bestyrelse. John Turner Multilaw-formand Jobst von Wahlert og Milton K. Wong

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

Eneret - hvad er det?

Eneret - hvad er det? Marts 2006 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Eneret - hvad er det? 2 Må man låne penge af sit eget selskab? 3 Sygemeldinger 4 Aktieavancebeskatning Pensionsmidler og iværksætteri 5 Alder og direktørkontrakter

Læs mere

Lejelovens blanketregel

Lejelovens blanketregel September 2006 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Lejelovens blanketregel 2 Danske Lov Revisionspligt for mindre selskaber 3 Ny arvelov Ejendomsinvestering i Tyskland 4 Pensionsrettigheders deling 5 Ny

Læs mere

Den 6. april 2005 udstedtes en bekendtgørelse om unges arbejde, der supplerer arbejdsmiljølovens regler herom.

Den 6. april 2005 udstedtes en bekendtgørelse om unges arbejde, der supplerer arbejdsmiljølovens regler herom. September 2005 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Unges arbejde Advokatbranchen 2 Næringsbasen Domænenavne 3 Ny voldgiftslov Virksomhedspant 4 Høring af lønmodtagere 5 Ny navnelov Fogedforbud og læderpolstersofaer

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2011

Kunstnernes Beskatning 2011 Kunstnernes Beskatning 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2012

Kunstnernes Beskatning 2012 Gitte Skouby og Torben Juncker Kunstnernes Beskatning 2012 Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. Kunstnernes Beskatning 2012

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere