Affaldsforebyggelse ved renovering. Jørgen Vium Niras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsforebyggelse ved renovering. Jørgen Vium Niras"

Transkript

1 Affaldsforebyggelse ved renovering Jørgen Vium Niras Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold INDHOLD 3 FORORD 7 SAMMENDRAG 9 BAGGRUND OG FORMÅL 9 UNDERSØGELSEN 9 HOVEDKONKLUSIONER 10 PROJEKTRESULTATER 11 Affaldsdannelse ved nedrivning og renovering 11 Status og potentiale for renovering og nedrivning 11 Affaldsforebyggelse ved renovering praksis og potentiale 12 Myndighedernes rolle i forebyggelsen af byggeaffald 12 SUMMARY 15 BACKGROUND AND AIM 15 THE STUDY 15 PRINCIPAL FINDINGS 16 RESULTS OF THE PROJECT 17 Formation of Construction Waste in connection with Demolition and Building Rehabilitation 17 Status and Potentials for Rehabilitation and Demolition 17 Prevention of Waste during Building Rehabilitation Practice and Potential 18 Authorities Role as to Prevention of Construction Waste 18 1 INDLEDNING PROJEKTET RAMME OG FORMÅL AFFALDSFOREBYGGELSE OG AFFALDSSTRATEGIER METODE 22 2 AFFALDSDANNELSE VED NEDRIVNING OG RENOVERING LIVSCYKLUSPERSPEKTIV PÅ BYGGERI OG AFFALD AFFALDSMÆNGDER FRA BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED FRAKTIONERNE I BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Fraktioner til genanvendelse Fraktioner til forbrænding Fraktioner til deponering ENHEDSMÆNGDER FOR AFFALD OG MATERIALEFORBRUG I BYGNINGER Materialeforbrug Case om affaldsmængder - renoveringsprojekt i byfornyelsen Enhedsmængder for affald og materialeforbrug 32 3 STATUS OG POTENTIALE FOR RENOVERING OG NEDRIVNING BYGNINGSBESTAND OG BYGGEVIRKSOMHED STATUS FOR RENOVERING I DANMARK STATUS FOR NEDRIVNING I DANMARK 36 3

4 3.3.1 Nedrivning på boligområdet Nedrivning af erhverv og institutioner POTENTIALET FOR RENOVERING SOM ALTERNATIV TIL NEDRIVNING Boliger - renovering som alternativ til nedrivning Erhverv og institutioner renovering som alternativ til nedrivning FREMTIDIGE BEHOV FOR NEDRIVNINGER OG RENOVERING Fremtidige behov omkring boliger Fremtidige behov omkring erhverv og institutioner 45 4 AFFALDSFOREBYGGELSE VED RENOVERING PRAKSIS OG POTENTIALE RENOVERINGSPROCESSEN OG DENS AKTØRER AFFALDSFOREBYGGELSE OG FASERNE I RENOVERINGSPROCESSEN Byggeprogram og skitseprojekt Projektering Udførelse Aflevering og opfølgning Indkøb og afsætning af genbrugte byggematerialer PRAKSIS OG POTENTIALE FOR BEVARING OG GENBRUG VED BEVARING Praksis for bevaring og genbrug i renovering Potentiale for bevaring og genbrug i renovering MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER FOR BEVARING OG GENBRUG VED RENOVERING Mursten Betonelementer Tagsten og anden tagbeklædning Facadebeklædning Vinduer og døre Gulve og træ i øvrigt Mineraluld og anden isolering Gipsplader Krydsfiner m.v Toilet, håndvaske m.v Varmeinstallationer og radiatorer Andet jern Elinstallationer Andet SAMMENFATNING 61 5 MYNDIGHEDERNES ROLLE I FOREBYGGELSE AF BYGGEAFFALD DEN KOMMUNALE REGULERING OG AFFALDSFOREBYGGELSE Den fysiske planlægning Kommunale retningslinier for byfornyelse og støttet byggeri Byggeloven og byggesagsbehandling Kommunale affaldsregulativer og tilsyn ØVRIG REGULERING Afgifter og gebyrer Støtte til udviklingsprojekter NMK 96- Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning Andre virkemidler OPSAMLING PÅ VIRKEMIDLER 66 4

5 6 KONKLUSION AFFALDSDANNELSE VED NEDRIVNING OG RENOVERING STATUS OG POTENTIALE FOR RENOVERING OG NEDRIVNING AFFALDSFOREBYGGELSE VED RENOVERING PRAKSIS OG POTENTIALE MYNDIGHEDERNES ROLLE I FOREBYGGELSEN AF BYGGEAFFALD SAMMENFATTENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 71 BILAG A - SPØRGESKEMA 73 REFERENCER 77 ØVRIGE REFERENCER OG LITTERATUR 79 5

6 6

7 Forord Byggeaffald udgør en væsentlig del af de samlede affaldsmængder og fremkommer ved nedrivninger, renoveringer og nybyggerier. Siden 80érne er en væsentlig del af byggeaffaldet flyttet fra deponering til genanvendelse på baggrund af en målrettet indsats på området. En række udviklingsprojekter har sigtet mod at anvise muligheder for en affaldsforebyggende indsats i byggesektoren. Affaldsforebyggelse har dog på den baggrund vundet større indpas i byggesektoren. I nærværende projekt tages der fat i affaldsforebyggelse i forbindelse med renoveringsarbejder. Det er to omdrejningspunkter. For det første om renovering er et alternativ til total nedrivning af bygninger. For det andet om renovering af bygninger kan udføres således, at byggematerialerne i høj grad bevares i bygningen eller genbruges direkte i andre bygninger. Udgangspunktet for projektet har bl.a. været usrhed om, i hvilket omfang affaldsforebyggelsen gennemføres i praksis og hvilket potentiale, der yderligere måtte være for affaldsforebyggelse. Nærværende projekt søger at afdække disse forhold og vurderer på den baggrund mulighederne for at forbedre affaldsforebyggelse ved renovering og den tilknyttede nedrivning. Den primære målgruppe for projektet er Miljøstyrelsen, kommunerne og centrale aktører i byggebranchen, herunder hovedorganisationer og brancheforeninger for rådgivere, entreprenører og nedrivere. Projektet har været fulgt en følgegruppe bestående af: Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Henrik Eggersen, Byggeriets Arbejdsgivere Lars Søborg, Arbejdstilsynet Jens Kristoffersen, Byfornyelse Danmark Christian Duch, Byfornyelse Danmark Tove Palnum, Danske Entreprenører Jan Brandis, Danske Entreprenører 7

8 8

9 Sammendrag Affaldsforebyggelse ved renovering er vanskelig, men mulig Mængderne af byggeaffald er stigende. Er der et potentiale for mere affaldsforebyggelse ved renovering af bygninger? Status er, at en række materiale i forbindelse med en renovering, kun i begrænset omfang bevares i samme bygning eller genbruges i andre bygninger. Der er et vist potentiale for yderligere affaldsforebyggelse, herunder bl.a. for gulve, døre, vinduer, mursten og tagsten. Derimod er der et mindre potentiale for materialer som f.eks. gipsplader, betonelementer og til dels mineraluld. Rammevilkår i byggebranchen vanskeliggør generelt mulighederne for yderligere affaldsforebyggelse. En forstærket indsats hos kommunerne kan være nyttig, men i praksis vise sig vanskelig. Baggrund og formål Byggeaffald udgør en væsentlig del af de samlede affaldsmængder og fremkommer ved nedrivninger, renoveringer og nybyggerier. Siden 80érne er en væsentlig del af byggeaffaldet flyttet fra deponering til genanvendelse på baggrund af en målrettet indsats på området. En række udviklingsprojekter har sigtet mod, at anvise muligheder for en affaldsforebyggende indsats i byggesektoren. Affaldsforebyggelse har dog på den baggrund vundet større indpas i byggesektoren. I nærværende projekt tages der fat i affaldsforebyggelse i forbindelse med renoveringsarbejder. Det er to omdrejningspunkter. For det første om renovering er et alternativ til total nedrivning af bygninger. For det andet om renovering af bygninger kan udføres således, at byggematerialerne i høj grad bevares i bygningen eller genbruges direkte i andre bygninger. Undersøgelsen Der er i projektet gennemført en række interviews, herunder primært i form af telefoninterviews. I 14 kommuner har interviewene omfattet medarbejdere indenfor byfornyelse og byggesagsbehandling. Ligeledes er affaldsmedarbejdere i enkelte udvalgte kommuner blevet interviewet. I byggebranchen er der gennemført 17 interviews fordelt på arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og håndværkere og nedrivere. Interviewene er blevet suppleret med et uddybende spørgeskema. Der er endvidere gennemført interviews med enkelte byggevareproducenter. Der er i projektet endvidere gennemført en caseundersøgelse og registrering af affaldsdannelsen ved en totalrenovering af en etageejendom fra 1920 erne i Aalborg. Endelig er der gennemført en generel litteratursøgning, samt indsamling og bearbejdning af statistisk materiale på området. 9

10 Hovedkonklusioner Generelt er affaldsdannelse og affaldsforebyggelse i forbindelse med renovering og nedrivninger dårligt statistisk belyst. Der er i praksis kun er et mindre potentiale for at gennemføre renoveringer som alternativ til nedrivninger. Nedrivninger er ud fra de givne rammevilkår ofte velbegrundede. Affaldsforebyggelse er generelt særlig udbredt i forbindelse med selve renoveringen, hverken i forbindelse med bevaring i samme bygning eller genbrug i andre bygninger. For nogle materialer sker det dog i nogen grad, herunder bl.a. gulve, døre og vinduer. Undersøgelsen antyder endvidere, at grundlæggende forhold, såsom affaldssortering, i nogle tilfælde kan være mangelfuld. Væsentlige barrierer med hensyn til affaldsforebyggelse udspringer af de strukturelle rammevilkår i byggebranchen i form af høje lønninger, relativt billige materialer, garantiregler og stram projekt- og tidsstyring. Der er et vist potentiale for yderligere affaldsforebyggelse, herunder bl.a. for gulve, døre, vinduer, mursten og tagsten. Derimod er der et mindre potentiale for gipsplader, betonelementer og til dels mineraluld. Dette er uheldigt, da der er tale om væsentlige affaldsfraktioner i vækst. Det myndighedsmæssige fokus på affaldsforebyggelse er med få undtagelser stort. Dette udspringer bl.a. af, at ressourcerne omkring det kommunale tilsyn med byggebranchens affaldsforhold generelt er forholdsvis begrænsede. Anbefalinger: Der bør fortsat sættes fokus på den grundlæggende affaldssortering i forbindelse nedrivning og renovering Den videre prioritering af den fremtidige affaldsforebyggende indsats bør bygge på en nærmere analyse af de enkelte byggematerialers potentiale sammenholdt med de konkrete praktiske og økonomiske problemer. Det kan være hensigtsmæssigt, at sætte fokus på materialer, der har en høj kvalitet (værdi) og/eller har lave omkostninger knyttet til affaldsforebyggelse. Her kan sættes fokus på gulve, døre, vinduer, mursten og tagsten. En videre indsats kan evt. foregå via formidling af konkrete byggetekniske erfaringer vedrørende affaldsforebyggelse. Der er interessante muligheder i virkemidler som f.eks. Københavns Kommunes regulativ om erhvervsaffald vedrørende direkte genbrugelige materialer. Endvidere ligger muligheden for at stille miljøkrav i forbindelse med byfornyelse m.v.. 10

11 Projektresultater Affaldsdannelse ved nedrivning og renovering Bygge- og anlægsaffald udgjorde tilsammen omkring en fjerdedel af de samlede affaldsmængder i 2001 svarende til 3,4 millioner tons. Mængderne er steget med knap 40 % fra 1994 til Det statistiske materiale omkring byggeaffald er generelt særligt udbygget. Dog peger tidligere vurderinger på, at byggeaffald fra nedrivning udgør % af de samlede mængder bygge- og anlægsaffald. Tilsvarende vurderes byggeaffald fra renovering at udgøre 9-10 %. Generelt peger nøgletallene på, at renovering giver en væsentlig mindre affaldsdannelse end nedrivning. Ved de omfattende totalrenoveringer indskrænkes gevinsten dog væsentligt. I projektet viser en caseundersøgelse, at affaldsdannelsen ved en totalrenovering ligger på omkring 420 kg affald/m 2 svarende til % af mængderne ved totalnedrivning. Casen viser øvrigt, at den basale affaldssortering i forbindelse med renoveringen fungerer optimalt, og at affaldsforebyggelse i praksis er meget begrænset. Sammensætningen af byggeaffaldet ændrer sig over årene, hvilket bl.a. skyldes valg af byggematerialer. Beton og mineraluld vil blive stadig mere dominerende affaldsfraktioner. Ligeledes kan nye materialer som f.eks. fugemasse vanskeliggøre mulighederne for affaldsforebyggelse og affaldshåndteringen i øvrigt. Status og potentiale for renovering og nedrivning På lang sigt er behovet for både renoveringer og nedrivninger stigende for såvel erhverv som boliger. Det skyldes bl.a. den løbende vækst i bygningsbestanden, som arealmæssigt voksede 15 % fra Projektet første omdrejningspunkt er at undersøge, i hvilket omfang renovering er et alternativ til nedrivning. Samlet set er nedrivningen af boliger på nuværende tidspunkt begrænset og oftest velbegrundet. Det vurderes samlet, at potentialet for affaldsforebyggelse ved at udføre renovering frem for nedrivning er begrænset på boligområdet. Det er et åbent spørgsmål, hvorvidt der fremover vil ske nedrivninger af nyere betonbyggeri, herunder med sigte på at forbedre de boligsociale forhold. På erhvervsområdet sker der løbende nedrivninger, herunder af gamle driftsbygninger i landbruget, samt af gamle industri- og lagerbygninger i forbindelse med udvikling af by- og havneområder. Der vil også fremover løbende ske nedrivninger indenfor disse bygningstyper. På erhvervsområdet vurderes, at potentialet for affaldsforebyggelse ved udføre renovering frem for nedrivning er begrænset. 11

12 Affaldsforebyggelse ved renovering praksis og potentiale Affaldsforebyggelsen ved renovering af bygninger fremmes ved at bevare byggematerialer i bygningen eller genbruge disse i andre bygninger. De høje lønomkostninger og de relativt billige byggematerialer betyder imidlertid at affaldsforebyggelsen er under pres. Bygherrens udformning af byggeprogrammet er afgørende. Her kan en affaldsforbyggende indsats prioriteres, hvilket dog sjældent er tilfældet i praksis. I projekteringsfasen vil rådgiveren alt andet lige betragte nye materialer som mindre risikobetonet og nemmere at arbejde med, hvilket begrænser mulighederne for affaldsforebyggelse. For at styrke mulighederne for en affaldsforebyggende indsats skal nedrivningsarbejderne følge principperne om selektiv nedrivning. Her kan de projekterende med fordel inddrage nedbryderne mere i planlægningen. Indkøb og afsætningen af genbrugte byggematerialer sker primært via nedbryderne, der evt. afsætter materialerne videre til produkthandlere. Afsætningen sker primært til private, men der findes enkelte specialiserede genbrugslagre og byggemarkeder. Erfaringer fra aktører i byggebranchen viser, at der kun er begrænset praksis for, at byggematerialer fra renoveringer genbruges i andre bygninger. Byggematerialer fra renovering genbruges i højere grad i samme bygning dog stadig i begrænset omfang. Aktørerne angiver, at potentialet for yderligere affaldsforebyggelse for en stor del af materialerne ligger mellem % ud fra en snæver teknisk og funktionel vurdering. Når aktørerne bliver bedt om at anlægge en samlet vurdering af teknik, økonomi og organisation ligger potentialet derimod noget lavere, Besvarelserne peger i retning af, at der er et vist potentiale for øget affaldsforebyggelse i forbindelse med vinduer, døre, gulve og træ i øvrigt. Derimod vurderes det, at der er et lille potentiale for øget affaldsforebyggelse af materialer som beton, gips og mineraluld. Dette er uheldigt, da der samtidig er tale om væsentlige affaldsfraktioner, hvor der er vækst i mængderne. For række byggematerialer er affaldsforebyggelse enten i form af bevaring eller direkte genbrug, vanskelig at gennemføre. Valget af affaldsstrategi må baseres på en konkret vurdering for de enkelte affaldsfraktioner Myndighedernes rolle i forebyggelsen af byggeaffald De lokale myndigheder har generelt specielt fokus på affaldsforebyggelse i byggebranchen. En mulighed for at komme videre er, at de kommunale affaldsmyndigheder får ressourcerne til at gå i dialog med rådgiverne og entreprenører omkring affaldsforebyggelse. Det lader primært til at være tilfældet i Københavns Kommune. Her understøttes indsatsen af et affaldsregulativ vedrørende direkte genbrug, hvilket giver mulighed for en håndhævelse af indsatsen. 12

13 Kommunerne kan endvidere styrke affaldsforebyggelsen ved i højere grad at opstille retningslinier herfor i forbindelse med byfornyelse, støttet byggeri og kommunalt byggeri. Der er bl.a. sket i form af miljømæssige retningslinier i København, Århus og Aalborg Kommune. 13

14 14

15 Summary Prevention of Construction Waste during Building Rehabilitation is Difficult, but Feasible The quantities of construction waste are increasing. Is there a potential of increased prevention of construction waste from building rehabilitation? The current status for several building materials is that methods of preservation or reuse elsewhere are exploited to a very limited extent only. A potential for further prevention of construction waste exits, a.o. floors, doors, windows, bricks and tiles, whereas the potential of reusing materials such as plasterboards, precast concrete units and, in part, mineral wool is small. Moreover, the general conditions of the building sector complicate potentials of further prevention of construction waste. Intensified municipal efforts can be useful, even though they may turn out to be difficult to put to practical use. Background and Aim Construction waste comprises a large part of the total flow of waste and is produced in connection with demolitions, building rehabilitations and new construction projects. Since the 1980 es, increasing amounts of construction waste have been recycled in stead of disposed in landfills due to heightened focus on the subject. Several development projects have aimed at demonstrating feasible efforts of preventing construction waste within the building and construction sector, but the concept of prevention of construction waste has gained no particular foothold in the building and construction sector. This project concerns prevention of construction waste deriving from building rehabilitations. The project holds two central points: Is rehabilitation an alternative to total demolition of buildings? Can rehabilitation of buildings be performed in such a way that building materials become preserved in the actual building or reused in other buildings to maximum possible extent? The Study A series of interviews was conducted, primarily as telephone interviews. Urban planners and residential building inspectors of 14 municipalities were interviewed. Employees within the waste range in a few selected municipalities were interviewed too. As to the building trade, 17 interviews were conducted with architects, consulting engineers, contractors, workmen and demolishers. Some few construction material manufacturers were interviewed. Interviews were supplemented with a questionnaire. During the project phase, case study and registration of construction waste formation in connection with overall rehabilitation of residential Aalborg building from the 1920 es were accomplished. 15

16 Finally, overall information retrieval was performed together with collection and processing of statistical data. Principal Findings In general, existing statistical data on formation and prevention of waste in connection with building rehabilitations and demolitions are deficient. In practice the potential of accomplishing rehabilitations as an alternative to demolitions is limited. Demolitions are often well-founded due to the current overall conditions. In general, prevention of waste is not widely used during rehabilitation, neither as maintenance in existing building nor as reuse in other buildings except up to a point for materials such as floors, doors and windows. The study also indicates that underlying fundamentals such as sorting of waste may be inadequate at times. Substantive barriers are assignable to the overall conditions of the building sector such as expensive labour, affordable building materials, guarantees and stringent standards regarding project management and time schedules. A certain potential exists as to increased prevention of construction waste, a.o. floors, doors, windows, bricks and tiles. In contrast, the potential of prevention of waste for materials such as plasterboards, precast concrete units and, in part, mineral wool is small. This is unfortunate as the matter is about substantial waste fractions on the rise. With few exceptions, regulatory authorities focus on waste prevention is only low because of general shortage of resources as to supervision of building waste. Recommendations: Focus should be maintained on basic sorting of waste in connection with demolition and rehabilitation of buildings. Future assignment of priorities regarding prevention of building waste should be based on a detailed analysis of the potential of each individual building material compared against current practical as well as economic problems. Focussing on high quality (value) materials and/or low-cost materials as to waste prevention might be appropriate. Focus can be put on floors, doors, windows, bricks and tiles. Further efforts could be targeted at information on specific constructional experience on waste prevention. Regulations on commercial waste with particular reference to directly reusable waste issued by the Municipality of Copenhagen open up interesting perspectives. Moreover, the possibility of making environmental demands in connection with urban renewal etc. should be kept in mind. 16

17 Results of the Project Formation of Construction Waste in connection with Demolition and Building Rehabilitation Construction waste totalled approx. 25% of the overall 2001 waste amount, i.e. 3.4 million tons. From the increase amounted to about 40%. In general, statistical data on formation and prevention of waste in connection with building rehabilitations and demolitions are deficient. However, previous assessments indicate that construction waste from demolitions accounts for 40-47% of the total proportion of construction waste. The proportion of construction waste from rehabilitation projects is estimated to 9-10%. In general, key figures indicate that rehabilitation results in much less construction waste than demolition. However, the gain is considerably reduced when the matter is about extensive general rehabilitation projects. A case study of the project demonstrates that waste formation of a general rehabilitation amounts to approx. 420 kg waste/m 2 corresponding to 25-35% of the amounts deriving from total demolition. Furthermore, the case study demonstrates that procedures of basic sorting of waste in connection with rehabilitation projects do not operate as intended and that waste prevention is very limited in reality. The composition of construction waste changes between years, a.o. due to changes in building material preferences. Concrete and mineral wool will become increasingly dominating waste fractions. New materials such as joint filler may also complicate waste prevention and waste handling. Status and Potentials for Rehabilitation and Demolition On a long-term basis the need for rehabilitations and demolitions of residential as well as non-residential buildings is increasing. A.o. because of a 15% increase in the number of square meters from The first basic point of the project is to examine the extent of rehabilitation being an alternative to demolition. Altogether, demolition of residential buildings is limited for the time being and in most cases well-founded. The overall assessment is therefore that the potential of prevention of construction waste by rehabilitating instead of demolishing is low when the matter is about residential buildings. An open question is whether rather new concrete-built residential buildings will be demolished in future if outdated and socially worn-out etc. As to non-residential buildings, demolitions are made currently, e.g. worn-out agricultural buildings and worn-out industrial and storage buildings in connection with urban development and harbour rehabilitation. Demolitions of this kinds will be performed currently also in future. The assessment regarding non-residential buildings is that the potential of prevention of construction waste by rehabilitation in preference to demolition will be limited. 17

18 Prevention of Waste during Building Rehabilitation Practice and Potential Prevention of construction waste during building rehabilitation is furthered by preserving building materials in the existing building or reusing the materials in other buildings. However, expensive labour and affordable building materials squeeze the prevention of construction waste. Builder s design of the building programme is a decisive factor, because priority can be given to prevention of construction waste. However, the possibility is not often used. During the planning stage, technical advisers usually consider new materials less risk-bearing and easier to handle, and of course that viewpoint limits the possibility of prevention of construction waste. To strengthen the possibility in general, demolition projects should be operated according to the principles of selective demolition. Builder and technical adviser should involve the demolition enterprise in the initial planning. Purchase and sale of reused building materials are primarily handled by demolition enterprises, and the materials are often sold on to junk dealers. Junk dealers sell primarily to private persons, but some few specialised recycling storages and do-it-yourself centres exist. Experience shows that reuse of building materials in other buildings is very limited. Building materials are reused in existing buildings, but only on a limited scale. The players involved assess that the technical and functional potential for further prevention of construction waste regarding the majority of the buildings materials amounts to 20-30%. If asked to give an overall assessment of technique, economy and organisation, however, the players indicate a lower potential. The answers indicate that a certain potential exists as to increased prevention of construction waste, a.o. floors, doors, windows, bricks and tiles. In contrast, the potential of materials such as plasterboards, precast concrete units and, in part, mineral wool is small. This is unfortunate as the matter is about substantial waste fractions on the rise. Prevention of construction waste seems to be almost impracticable as regards a long range of building materials. The selection of waste strategy should therefore be based on current assessments of each individual waste fraction. Authorities Role as to Prevention of Construction Waste In general, local authorities do not particularly focus on prevention of construction waste. An initial start could be that municipal waste handling authorities urge increased dialogue among technical advisers, contractors and resource profiles on the issue. The Municipality of Copenhagen is the pioneer, supporting its prevention efforts by means of regulations on commercial waste, thus rendering it possible to enforce the rules. Aside from issuing regulations, municipalities can also intensify the prevention of construction waste by issuing guidelines in connection with urban renewal, publicly subsidized housing construction and municipal building projects. 18

19 The municipalities of Copenhagen, Aarhus and Aalborg have already issued such guidelines. 19

20 20

21 1 Indledning 1.1 Projektet ramme og formål Nærværende projekt er relateret til Udviklingsordningens 2.ansøgningsrunde pkt om affaldsforebyggelse. Projektbeskrivelsen er i løbet af projektet revideret efter ønske fra styregruppen. Projektet er udført fra sommeren 2001 til 2003 af rådgivningsfirmaet NIRAS. Formålet i den reviderede projektbeskrivelse har været: At få belyst i hvilket omfang bygninger på landsplan nedrives, hvor renovering kunne være et alternativ. At få belyst den konkrete praksis i branchen vedrørende planlægning/ projektering af nedrivningsarbejder ved renoveringer og gennemførelsen af undersøgelser. Herunder omfanget og graden af affaldsforebyggelse ved bevaring i bygningen og/eller selektiv nedrivning med henblik på direkte genbrug i andre bygninger. At få vurderet potentialet for affaldsforebyggelse både i forhold til nybyggeri og i forhold til den nuværende praksis for gennemførelser af renovering. At få belyst mulighederne i myndighedernes vejledende rolle i forhold til affaldsforebyggelse Det var endvidere hensigten, at få udarbejdet en mindre guide til branchen, hvilket bl.a. er gledet ud af ressourcemæssige årsager. 1.2 Affaldsforebyggelse og affaldsstrategier Affaldsforebyggelse omfatter generelt alle aktiviteter, der fører til en reduktion i dannelsen af affald. Herunder indgår direkte genbrug, hvor et stof, materiale eller produkt bruges igen i sin oprindelige form og til sit oprindelige formål. Affaldsforebyggelse har en mere afgrænset definition end begrebet affaldsminimering, som bl.a. i OECD s definition omfatter såvel affaldsforebyggelse som genanvendelse. Genanvendelse forstås her som nyttiggørelsen af stoffer og materialer, f.eks. ved regenerering, genvinding eller recirkulation. Begrebet er nærmere defineret i affaldsbekendtgørelsen. I dette projekt sættes fokus på affaldsforebyggelse med udgangspunkt i nedrivnings- og renoveringsaktiviteten i byggeriet. Definitionen er: Affaldsforebyggelse omfatter alle aktiviteter, der fører til en reduktion i dannelsen af byggeaffald. I nærværende projekt omfatter affaldsforebyggelsen, at materialer og produkter bibeholdes i bygningen eller genbruges direkte i andre bygninger efter nedrivning eller nedtagning. 21

22 For det første sætter definitionen fokus på, at produkter og materialerne bibeholdes i bygningen, hvilket kan ske på to niveauer: 1. Byggematerialer eller produkter bibeholdes ved, at en bygning renoveres frem for at der sker total nedrivning 2. Byggematerialer og produkter bibeholdes ved, at renoveringen af en bygning optimeres m.h.t. reduktion af affaldsdannelse For det andet handler definitionen af affaldsforebyggelsen om, at genbruge produkter eller materialer direkte i andre bygninger. Miljømæssigt set ligger den affaldsforebyggende indsats øverst i affaldshierarkiet. Først herefter prioriteres genanvendelse, forbrænding og deponering. Den største miljømæssig effekt vil isoleret set ske ved at rette indsatsen mod fraktioner, der går til deponering, efterfulgt af forbrænding og endelig genanvendelse. I de senere år har der været fokus på mest miljø for pengene. Dette indebærer en afvejning mellem de miljømæssige effekter og de konkrete praktiske og økonomiske problemer. I praksis kan det f.eks. indebære, at strategien om affaldsforebyggelse i nogle tilfælde må erstattes af genanvendelse eller en anden affaldsstrategi, hvis affaldsforebyggelse viser sig for vanskelig og omkostningsfyldt. Dette tema er søgt inddraget i projektets overvejelser. 1.3 Metode Projektets dataindsamling var som udgangspunkt primært baseret på interviews med kommuner og aktører indenfor byggebranchen. Der har overvejende været tale om telefoninterviews. Det har imidlertid vist sig nødvendigt, at supplere dataindsamlingen med spørgeskemaer, statistisk materiale, såvel som en generel litteratursøgning, da interviewene gav den information, som oprindelig var forventet. Interviewene har for det første omfattet 14 kommuner fordelt på de fire største kommuner, fem mellemstore kommuner og fem små kommuner fordelt over hele landet. I kommunerne er der gennemført interviews med en medarbejder, der arbejder med byfornyelse, samt med en medarbejder fra byggesagsbehandlingen. Endvidere er der gennemført interviews med affaldsmedarbejdere i Københavns, Århus og Aalborg Kommune. Der er gennemført 17 interviews indenfor byggebranchen fordelt på 4 arkitekter 5 rådgivende ingeniører 5 entreprenører og håndværkere 3 nedrivere For det andet blev interviewene suppleret med et spørgeskema, som blev returneret af 10. Endvidere er der gennemført korte interviews med enkelte producenter, herunder af gips og mineraluld. Der er indhentet statistiske oplysninger fra Danmarks Statistik, samt fra forskellige litteraturkilder. Derudover er der bl.a. indhentet nedrivningsstatistik fra de fire største kommuner. Det har generelt været 22

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Erik K. Lauritzen Lauritzen Advising Mængder og strømme af bygge- og anlægsaffald Kortlægning af strømme B&AA, jf. netværkets arbejdsprogram. Opdatering af PROBA,

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Statusrapport November 2013 Danwaste Consult ApS Nordsøvej 4 2150 Nordhavn Tlf: 33 66 30 63 Indhold 1 Indledning 1 2 Interview af parterne 1 2.1 Farum Sten & Grus

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder. Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S

Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder. Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S Dansk Betonforening den 6. april 2011 KONKLUSIONER DET ER IKKE ØKONOMISK OG TEKNISK ATTRAKTIVT

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050

Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050 Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 15 1 AFFALDSPRODUKTION

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

Netværk for byggeog anlægsaffald

Netværk for byggeog anlægsaffald Netværk for byggeog anlægsaffald 19. marts 2014 Ressourcekredsløbet Byggeri/anlæg Byggematerialer Screening/kortl ægning Afsætning og transport Miljøsanering Behandling og forarbejdning Transport Sortering

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold FLERE TAL Byggeri og boligforhold Konjunkturbarometer for bygge og anlæg Beskæftigede i bygge og anlæg Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Byggevirksomhed Boligbyggeri Boligtælling 1 Bygningsopgørelse

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Statistik for madaffald

Statistik for madaffald Miljøprojekt Nr. 622 2001 Statistik for madaffald Claus Petersen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere