De nordiske herregårdes kulturmiljø i fortid, nutid og fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nordiske herregårdes kulturmiljø i fortid, nutid og fremtid"

Transkript

1 De nordiske herregårdes kulturmiljø i fortid, nutid og fremtid Torsdag d. 17. september : Omvisning på Gammel Estrup v/museumsdirektør Britta Andersen (DK) : Registrering : Velkomst Herregårdshaver : 1700-årenes franske og engelske haver. Den arkitektoniske og den landskabelige den bundne og den frie? v/museumsinspektør, seniorforsker Ulla Kjær (DK) : Diskussion : Genskabelse og fremtid - Restaureringen af haven på herregården Tirsbæk v/landskabsarkitekt Marie-Louise Wanscher (DK) : Diskussion : Frokost Bygningerne i herregårdenes kulturmiljø: : Forholdet mellem herregårde, økonomi, jordbrug og bebyggelse v/forsker Göran Ulväng (S) : Diskussion : Herregårdenes avlsbygninger. Fremtidens omog tilbygninger versus arkitektoniske kulturarvsværdier v/ph.d.-studerende, arkitekt Sonja M. Overgaard (DK) : Diskussion : Kaffepause : Moderne transformationer herregårdene Hafslund og Borregaard, fra adelsgods til industricentrum v/dr.phil. Arne Bugge Amundsen (N) : Diskussion : Opsamling 17.15: Busafgang, Hotel Randers 18.30: Busafgang, Gammel Estrup : Middag i Riddersalen på Gammel Estrup 23.00: Busafgang, Hotel Randers

2 Fredag d. 18. september : Busafgang, Gammel Estrup Herregårdsarkitektur : Europæisk i Norge. Herregårdsarkitektur under enevælden v/ph.d. Lars Jacob Hvinden-Haug (N) : Diskussion : Restaurering af Dronning Sophies Hus på Halsted Kloster v/arkitekt Peter Bering (DK) : Diskussion : Kaffepause : Fremtidens Herregård Fonden Realdanias idékonkurrence v/cand.silv. Peter Tom-Petersen (DK) : Diskussion : Frokost Adelens selvopfattelse og iscenesættelse : Måder at bo på. Indretning, liv, stemninger og bevidsthedsformer i danske overklasseboliger i byen v/ph.d. Thomas Lyngby (DK) : Diskussion : Nybygt af gammel art. Nygotisk herregårdsarkitektur i Danmark v/ph.d. Anne Grethe Sværke (DK) : Diskussion : Kaffepause : Vandring i Gammel Estrups kulturmiljø v/museumsdirektør Britta Andersen 16.30: Busafgang, Hotel Randers : Middag på Hotel Randers

3 Lørdag d. 19. september 2009 Ekskursion til østjyske herregårde 8.00: Busafgang : Stenalt. Moderne herregårdsproduktion, økologisk gedeproduktion. Klassicistisk hovedbygning v/godsejer Dorte Mette Jensen og seniorforsker Claus M. Smidt : Clausholm. Eksempel på Realdanias projekt Herregårdshaver. Omvisning i hovedbygning og have v/hofjægermester, Kim A. Berner og landskabsarkitekt Preben Skaarup : Frokost på Bidstrup : Bidstrup. Hovedbygning, avlsbygninger, herregårdshelhed, idéer for fremtiden v/godsejer, cand.merc. Geert H. de Lichtenberg : Frijsenborg. Historicistisk herregård. Hovedbygning. Bevaringshensyn v/bendt lensgreve Wedell Forbehold for ændringer Søndag d. 20. september 2009 Frivillig ekskursion til herregården Rosenholm : Rundvisning på Rosenholm v/ lektor Carsten Porskrog Rasmussen

4 De nordiske herregårdes kulturmiljø i fortid, nutid og fremtid Synopser 1700-årenes franske og engelske haver. Den arkitektoniske og den landskabelige den bundne og den frie? v/museumsinspektør, seniorforsker Ulla Kjær, Nationalmuseet. Gennem hele havekunstens historie går et skel mellem arkitektoniske og landskabelige havetyper. I 1700-tallet blev dette skel nationalt: den traditionelle barokhave med de lange, lige linier blev synonym med en fransk have, mens en ny type naturlig have, anlagt, så den fulgte landskabet, og med masser af snoede stier, fik navn efter sit oprindelsesland og blev kendt som en engelsk have. I vores grundopfattelse af, hvad hver af disse havetyper stod for, er vi i dag i overensstemmelse med datidens tanker. Men det er dette foredrags tese, at vi samtidig er alt for stereotype i vores vurdering af forholdet mellem de to typer. Var det franske altid fransk og det engelske engelsk? Hvad var gammeldags og hvad var moderne, hvad var bundet og hvad var frit? Genskabelse og fremtid - Restaureringen af haven på herregården Tirsbæk v/landskabsarkitekt Marie-Louise Wanscher, Kirsten Lund-Andersens Tegnestue. Haven på Tirsbæk blev anlagt i 1745, dvs. i en periode, hvor der blev anlagt barokhaver på mange danske herregårde. Tirsbæks naturlige, kuperede landskab gjorde dog anlæggelsen af en klassisk, fransk barokhave med store alléer og udsigter ud i landskabet vanskelig. Haven blev derfor ikke anlagt i en bestemt stil, men derimod tilpasset Tirsbæks særegen natur. Takket være støtte fra Realdania har man nu påbegyndt en renovering af Tirsbæks haveanlæg. Marie-Louise Wanscher vil berette om overvejelserne bag arbejdet med at få haven på Tirsbæk til at fortælle en historie, uden at det er en for stor driftsmæssig byrde for ejerne. Forholdet mellem herregårde, økonomi, jordbrug og bebyggelse v/forsker Göran Ulväng, Ekonomisk historiska institutionen på Uppsala Universitet. Göran Ulväng vil i sit foredrag fortælle om betydningen af de landbrugsforbedringer, der i og 1800-tallet fandt sted i Sverige. Denne landbrugsudvikling fik stor betydning for herregårdsbygningerne, hvad enten det drejede sig om produktionseller avlsbygningerne, haveanlægget eller selve hovedbygningen. Mere indirekte fik det også betydning for selve indretningen af herregården, hvad der bl.a. kom til udtryk på herregården Sjöö, hvilket Göran Ulväng bl.a. vil komme ind på i sit foredrag.

5 Herregårdenes avlsbygninger. Fremtidens om- og tilbygninger versus arkitektoniske kulturarvsværdier v/ ph.d.-stipendiat, arkitekt Sonja Marie Overgaard, Dansk Center for Herregårdsforskning. Landbrugets udvikling har gennem de sidste mange år medført produktspecialisering og nye driftsformer, hvilket ofte stiller store krav til avlsbygningernes indretning og udformning. Udvikling karakteriserer også landbruget på de danske herregårde, hvor den udgør en trussel mod den arkitektoniske kulturarv, som avlsbygningerne er en del af. Sonja M. Overgaard vil i forlængelse af denne problemstilling give et bud på, hvordan man værdisætter avlsbygningerne, kortlægger disse kulturarvsværdier og ikke mindst fører dem videre i en genanvendelse. Moderne transformationer herregårdene Hafslund og Borregaard, fra adelsgods til industricentrum v/ dr. phil., institutleder, Arne Bugge Amundsen, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Oslo Universitet. De to norske herregårde, Hafslund og Borregaard, har en utrolig historie. Begge er karakteristiske for en bestemt udvikling hos de norske herregårde i og tallet, nemlig udviklingen fra herregård til industricentrum. Herregårdene havde i kraft af deres beliggenhed ved elven Glommen et gunstig grundlag for at udvikle industri; og trælastproduktionen blev knyttet til de to herregårdes privilegier. Dermed begyndte i 1800-tallet en udvikling, hvor herregårdene blev spekulations- og investeringsprojekter for internationale kapitalister. Europæisk i Norge. Herregårdsarkitektur under enevælden v/ph.d., arkitekt Lars Jacob Hvinden-Haug, Norsk institutt for kulturminneforskning. Lars Jacob Hvinden-Haug rykker med sin nye forskning på den opfattelse og viden, vi har om de norske herregårde i stilarten barok. Barok har således haft en langt mere fremtrædende plads i norsk arkitekturhistorie, end man før har regnet med. Lars Jacob Hvinden-Haug vil bl.a. fortælle om de norske herregårde set i forhold til samtidens arkitekturhistorie og fortælle om nogle af herregårdsanlæggene fra perioden: Herregårdsanlæg, som tidligere har været præget af netop barokken. Restaureringen af Dronning Sophies hus på Halsted Kloster v/arkitekt Peter Bering, Berings Tegnestue. Halsted Kloster var oprindeligt gammelt krongods. I 1177 skænkede Valdemar den Store jorden til Ringsted Kloster, hvorefter der formentlig blev stiftet et benediktinerkloster i Halsted. Efter reformationen overgik klostret i slutningen af 1500-tallet til enkedronning Sophie, der i 1591 opførte et stort grundmuret hus; det vi i dag kalder for Dronning Sophies hus. Peter Bering vil fortælle om arbejdet med at restaurere og give en ny funktion til det meget faldefærdige Dronning Sophies hus.

6 Fremtidens Herregård Realdanias idékonkurrence v/cand.silv., projektleder Peter Tom-Petersen, Bygningskultur Danmark. I 2008 lød startskuddet til Realdanias kampagne Fremtidens Herregård. Kampagnen, der løber over fem år, skal give et bud på, hvordan de danske herregårde igen kan indtage deres position som kraftcentre rundt om i landet. Der skal skabes liv i de gamle bygninger, samtidig med at herregårdenes kulturarv sikres. Peter Tom-Petersen vil i sit foredrag give eksempler på nogle af de udvalgte herregårde og de erfaringer, som Realdania indtil videre har gjort med projektet. Måder at bo på. Indretning, liv, stemninger og bevidsthedsformer i danske overklasseboliger i byen v/ph.d., museumsinspektør, Thomas Lyngby, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot. Specielt inden for adelen har boligindretning gennem tiden betydet meget for selvopfattelsen. I 1700-tallet blev boligerne således bevidst brugt som en form for selviscenesættelse. Boligen og indretningen havde ikke blot en stor betydning, hvis man ville gøre sig forhåbninger om en karriere inden for statsadministrationen; det var så uundværlig en del af den aristokratiske selvopfattelse, at selv økonomisk ruin ikke kunne stoppe indretningen af et pragtpalæ. Thomas Lyngby tager i sit foredrag udgangspunkt i udvalgte adelige bypalæer og fortæller om 1700-tallets aristokratiske boligkultur. Nybygt af gammel art. Nygotisk herregårdsarkitektur i Danmark v/ph.d., mag. art., museumsinspektør Anne Grethe Sværke, Billund Museum. Eftertiden har i Danmark været meget fordømmende over for den historicistiske arkitektur, der blev betragtet som både stilforvirret og forloren. Anne Grethe Sværke har i sin ph.d.-afhandling gjort op med denne forestilling og vist, at ejere og arkitekter tværtimod var særdeles stilbevidste; Det var således en bevidst strategi fra herregårdsejernes side at vælge en bestemt stilart, hvad enten det var nygotik, nyrenæssance eller en blanding. Anne Grethe Sværke vil i sit foredrag tage udgangspunkt i danske herregårde fra perioden og beskrive de overvejelser, der lå bag valget af stilart. Vandring i Gammel Estrups kulturmiljø v/museumsdirektør Britta Andersen, Gammel Estrup Herregårdsmuseet. Gammel Estrup er meget andet end blot den imponerende hovedbygning. Herregården har gennem årene sat sit præg på naturen omkring Gammel Estrup, og de bygninger, der i sin tid blev opført, eksisterer den dag i dag som et levn fra en svunden tid. Britta Andersen vil tage symposiets deltagere ud på en vandring ved Gammel Estrup, hvor hun vil fortælle historien om stedets kulturmiljø. Her vil deltagerne bl.a. besøge Lunden, som huser familiegravstedet 0g iskælderen, Pumpehuset, der er placeret i herregårdens engarealer, og Polakhuset, der blev bygget til godsets polske arbejdere i slutningen af 1800-tallet: Kort sagt vil turen vise deltagerne, hvor dybe spor herregårdskulturen har efterladt sig i det danske kulturlandskab.

KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET... 4 Nøgletal for museet... 4

Læs mere

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene Re sign - til dig, der vil bygge om og forny med respekt for husets sjæl OldNews Side 16 - er great news når det gælder materialer Side 19 Hjem med sjæl Side 15 Bliv dit klogere gamle på hus Tæt på ildsjælene

Læs mere

Herregårde i det lollandske landskab

Herregårde i det lollandske landskab AR TI KE L Herregårde i det lollandske landskab M Au ÅN gu ED st E 20 N 13 S Mellem storhed og nedgang Af: Jesper Munk Andersen, museumsinspektør - herregårde Fig. 1 Med den statelige hovedbygning, ud-

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Fortidens potentiale

Fortidens potentiale Fortidens potentiale kulturarv som udviklingsressource OKTOBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 4 Kulturarv som udviklingsressource Kornsiloer, firelængede bondegårde, mejerier, herregårde,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet.

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet. 3. SEKTION Arkitektur NR. 11 18. MARTS 2005 Agro Enkelt og harmonisk Respekt for landskab og historie side 4-6 side 8-10 Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 EN GLORVÆRDIG FORTID HAR DEN EN FREMTID? Vi er allerede godt på vej... INTRODUKTION Fredensborg Store Kro har en lang og spændende historie bag sig lige siden dets opførelse

Læs mere

Tale til Anne-Marie Mai modtager af Kunstrådets formidlingspris 2010

Tale til Anne-Marie Mai modtager af Kunstrådets formidlingspris 2010 Tale til Anne-Marie Mai modtager af Kunstrådets formidlingspris 2010 Når Kunstrådet gerne vil sætte pris på den kritiske kulturjournalistik eller nogen, der har præsteret en selvstændig, nyskabende kunstformidling

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Fornyelse af lindealléer i Barokhave. Renewal of lime avenues in Baroque garden

Fornyelse af lindealléer i Barokhave. Renewal of lime avenues in Baroque garden Fornyelse af lindealléer i Barokhave Renewal of lime avenues in Baroque garden Bachelorprojekt 2009 Pernille Thomsen, LAB06017 Københavns Universitet Det Biovidenskabelige Fakultet Skov & Landskab Vejleder

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Af Jannie Uhre Ejstrud Nationalpark Vadehavet December 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bevaringsværdi 6 Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører.

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Lindøværftet Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012 arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Konference arrangeret i samarbejde mellem Håndværks- og Industripuljen, Selskabet

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Sandbjerg Gods og Aarhus Universitet gennem 50 år

Sandbjerg Gods og Aarhus Universitet gennem 50 år 40235_sandbjerg gods 14/07/04 9:29 Side 17 Kapitel I Sandbjerg Gods og Aarhus Universitet gennem 50 år Af Hans Fink Med virkning fra 1. september 1954 fik Aarhus Universitet overdraget ejendomsretten til

Læs mere

Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008.

Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008. Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008. (red. Dorthe Danner Lund) Den internationale borgforskning har fra sin spæde opkomst i 1800-tallet

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Præfabrikeret boligbyggeri

Præfabrikeret boligbyggeri Præfabrikeret boligbyggeri Trends udfordringer løsninger Præfabrikation og brugerdesign kan godt forenes. Her i et af Bensonwoods nyopførte træhuse i Vermont. Rapport fra workshop om træbaseret præfabrikation.

Læs mere

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier Først til mølle Stensby Møllebæk Stier 1 Indholdsfortegnelse Introduktion - Først til mølle 3 Første del - Møllerens historie 3 Anden del - Orienteringsløb i Mallings Kløft 3 Tredje del - Repetitionsspil

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere