Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v."

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del Bilag 50 Offentligt UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, foretages følgende ændringer: 1. Efter 182 indsættes: 182 a. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan etablere erhvervsarealer i tilknytning til boliger for ældre og personer med handicap med det formål at udleje arealerne til mindre dagligvarebutikker. Udlejningen af arealerne kan ske til en leje under markedslejen. Det er en betingelse, at erhvervsarealerne er beliggende i et yderområde, jf. stk. 3. Stk. 2. Ved mindre dagligvarebutik forstås en butik, 1) hvis areal ikke overstiger 250 m², og 2) som udelukkende eller hovedsageligt sælger dagligvarer.«stk. 3. Socialministeren offentliggør efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren en liste over yderområder omfattet af stk.1 første gang den 1. juli 2011.«Loven træder i kraft den 1. juli

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund Hovedformålet med lovforslaget er at sikre rammerne for, at mindre butikker kan etablere sig i yderområderne. Herved fremmes samtidig specielt ældre og handicappedes muligheder for at foretage indkøb af dagligvarer i nærheden af, hvor de bor. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., (lukkeloven), jf. betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 6. maj I Erhvervsudvalget var der flertal for at fremsætte lovforslag om dispensation til etablering af servicebutikker i ældre- og plejeboligbebyggelser i yderområderne, således at der skabes gode rammer for tilgængeligheden af dagligvarer gennem adgang til butikslokaler på fordelagtige vilkår som sideaktivitet i almene boligbebyggelser m.v. Lovforslaget indgår ligeledes som et af initiativerne i regeringens publikation Danmark i balance i en global verden fra den 3. september Initiativet skal medvirke til at sikre bedre muligheder for lokal udvikling af Danmarks yderområder. 2. Gældende regler Kommuner kan efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse som udgangspunkt ikke varetage erhvervsvirksomhed. Det antages dog, at kommunerne efter kommunalfuldmagtsreglerne i et meget begrænset omfang har mulighed for at varetage accessoriske opgaver. Det vil sige opgaver, som kommunerne normalt ikke lovligt kan varetage, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af opgaver, som kommuner lovligt kan varetage. Det er dog blandt andet en betingelse for udøvelse af accessorisk virksomhed, at denne virksomhed i omfang er underordnet den kommunale hovedvirksomhed. Det indgår endvidere i vurderingen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. Det er endvidere en betingelse, at kommunalbestyrelsen søger disse opgaver bortforpagtet på markedsvilkår. Hovedeksemplerne på accessorisk virksomhed er en café i tilknytning til en kommunal svømmehal eller et kommunalt museum. Der er ikke i kommunalfuldmagtsreglerne hjemmel til, at kommunalbestyrelser kan bortforpagte lokaler, der i øvrigt opfylder ovennævnte betingelser for accessorisk virksomhed, til under markedsprisen. Regioner kan ikke varetage andre opgaver end de, som følger af regionsloven (lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab), eller som er nødvendige for at varetage regionens lovbestemte opgaver (den såkaldte regionsfuldmagt). Der er ikke hjemmel i lovgivningen til, at regionsråd udlejer lokaler i tilknytning til ældreboliger. Almene boligorganisationer kan efter reglerne i lov om almene boliger m.v. - udover sine kerneaktiviteter - udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed (sideaktiviteter). Socialministeren har fastsat nærmere regler herom i bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. Ifølge disse regler kan de almene boligorganisationer etablere erhvervsarealer, herunder dagligvarebutikker i tilknytning til alment byggeri, herunder almene ældreboliger. Det er en forudsætning, at erhvervsarealerne udlejes til et skattepligtigt selskab, som boligorganisationen har foretaget indskud i. Selskabet fremlejer lokalerne til den erhvervsdrivende til markedsleje. Der er ikke i bekendtgørelsen hjemmel til at fremleje af de nævnte arealer kan ske til en leje under markedslejen. 3. Den foreslåede ordning Med lovforslaget gives der mulighed for, at kommuner og regioner kan medvirke til at fremme udviklingen af mindre erhverv i yderområder. Det foreslås, at kommunalbestyrelser og regionsråd kan etablere mindre dagligvarebutikker i tilknytning til boliger for ældre og personer med handicap. Udlejning af arealerne til den

3 erhvervsdrivende kan i givet fald ske til leje under markedslejen. Det er en betingelse for udlejning under markedslejen, at erhvervsarealerne er beliggende i et yderområde. Det foreslås, at socialministeren efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren offentliggør en liste over de nævnte yderområder. Listen offentliggøres første gang den 1. juli Regeringen vil i folketingsåret evaluere kriterierne for afgrænsningen af yderområder. I overensstemmelse hermed vil listen blive revideret. I lovforslaget anvendes den afgrænsning af yderområder, som regeringsinitiativet Danmark i balance i en global verden har lagt til grund. Listen omfatter således kommuner uden for Københavnsområdet og det østjyske bybånd mellem Kolding og Aarhus, hvor 40 pct. af indbyggerne bor uden for bymæssig bebyggelse. Desuden er alle ikke-brofaste øer omfattet af listen. Listen, der offentliggøres pr. 1. juli 2011 vil således omfatte følgende 29 kommuner: Assens, Bornholm, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Fanø, Guldborgsund, Jammerbugt, Kalundborg, Langeland, Lemvig, Lolland, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Norddjurs, Nordfyn, Odsherred, Rebild, Ringkjøbing-Skjern, Samsø, Stevns, Syddjurs, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Vordingborg og Ærø. Listen vil tillige omfatte følgende ikke brofaste øer: Aarø, Agersø, Barsø, Drejø, Egholm, Endelave, Fur, Hjarnø, Hjortø, Mandø, Omø, Orø, Skarø, Tunø og Venø. Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ved udlejning under markedslejen iagttager EU s regler om de minimis støtte (Kommissionens forordning 1998/2006 EF af 15. december 2006). Der vil endvidere gennem en ændring af bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. blive givet mulighed for, at boligorganisationerne via et skattepligtigt selskab kan udleje mindre dagligvarebutikker under markedslejen. Det vil tilsvarende være en betingelse for den nævnte udlejning, at erhvervsarealerne er beliggende i et yderområde. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Forslaget giver visse kommuner og regioner, beliggende i yderområder, en frivillig mulighed for i tilknytning til boliger for ældre og personer med handicap at etablere og udleje til en leje under markedslejen. Da det således helt er overladt til disse kommuner og regioner, om de vil gøre brug af de ændrede muligheder, har forslaget ikke økonomiske og administrative konsekvenser for kommuner og regioner. De økonomiske konsekvenser er forhandlet med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget berører EU s regler om statsstøtte. Kommuners og regioners støtte i forbindelse med udlejning af mindre butikker til en leje under markedslejen skal ske under iagttagelse af EU s regler om de minimis støtte. Ordningen skal således ikke anmeldes til og godkendes af Kommissionen, før den iværksættes. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget har været i høring hos følgende organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Alzheimerforeningen, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Byggeskadefonden, Copp, Danmarks

4 Lejerforeninger, Danmarks Restauranter & Cafeer, Dansk Detail, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Advokater, Danske Handicaporganisationer DH, Danske Regioner, Danske Slagtermestres Landsforening, Danske Ældreråd, Den Danske Dommerforening, De Samvirkende Købmænd, Det Centrale Handicapråd, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Forbrugerrådet, Dansk Revisorforening, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forsikring og Pension, HK/Handel, HORESTA, Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Landbrug og Fødevarer, Landsforeningen Ældre Sagen, Landsbyggefonden, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Nærbutikkernes Landsforening, O.K.-fonden, Organisationen af Selvejende Institutioner (OSI), Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, Rådet for Socialt Udsatte, Ældreforum og Ældremobiliseringen. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget berører EU s regler om statsstøtte Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med den foreslåede 182 a, stk. 1, får kommunalbestyrelser og regionsråd mulighed for at etablere og udleje mindre dagligvarebutikker i tilknytning til boliger for ældre og personer med handicap. Udlejningen kan ske til en leje under markedslejen. Det er en betingelse for udlejning til under markedslejen, at de pågældende erhvervsarealer er beliggende i et yderområde. Med begrebet etablering menes tilvejebringelse af de pågældende butikslokaler gennem nybyggeri, erhvervelse af eksisterende ejendomme og/eller ombygning af/tilbygning til en eksisterende ejendom Butikslokalerne skal endvidere være beliggende i tilknytning til ældreboligerne, dvs. i samme boligområde, hvor ældreboligerne fysisk er beliggende.

5 Der kan etableres erhvervslokaler i tilknytning til alle typer af ældreboliger, herunder plejeboliger, uanset om disse er ejet af almene boligorganisationer, kommuner, regioner eller private. Eksisterende plejehjem og beskyttede boliger, jf. 192 i lov om social service, er således også omfattet. Erhvervslokalerne skal i alle tilfælde være ejet af kommunen eller regionen, som efterfølgende udlejer disse til en erhvervsdrivende. Ved mindre dagligvarebutik forstås ifølge den foreslåede 182, stk. 2, en butik, hvis areal ikke overstiger 250 m², og som udelukkende eller hovedsageligt sælger dagligvarer. Det nævnte maksimum areal for butikkerne er inklusiv lager-og personalerum m.v. Ved dagligvarer forstås varer, der ophører med at eksistere samtidig med brugen. For at omsætningen hovedsageligt består af dagligvarer kræves, at mere end 50 pct. af omsætningen kan henføres hertil. Som eksempler på dagligvarer kan nævnes alle føde- og drikkevarer, rengøringsmidler samt shampoo, tandpasta, køkkenruller, aviser og blade m.v. Modsætningen hertil er udvalgsvarer som f.eks. elektronik, tøj og sko m.v. Det bemærkes dog, at udvalgsvarer godt kan sælges fra butikken, så længe omsætningen herfra udgør mindre end 50 pct. af butikkens samlede omsætning af varer. Det er som nævnt en betingelse for at leje butikslokalerne ud til en leje under markedslejen, at erhvervslokalerne er beliggende i et yderområde. Socialministeren offentliggør efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren en liste over, hvilke områder der anses for yderområder, jf. de almindelige bemærkninger. Kommuner og regioner kan således etablere erhvervslokaler i tilknytning til ældreboliger i de pågældende kommuner. Derudover vil listen også omfatte et antal ikke-brofaste øer, der hører under kommuner, der ikke er optaget på listen. Sidstnævnte øer vil ligeledes være omfattet af reglerne. Offentlig støtte omfatter ifølge EU s statsstøtteregler ikke kun direkte tilskud, men også lån på fordelagtige vilkår, eller som i dette tilfælde adgang til udlejning til under markedsprisen. Støttebeløbet vil her udgøre forskellen mellem markedslejen og den faktisk opkrævede leje. Ved udlejning under markedslejen skal kommunalbestyrelsen eller regionsrådet som omtalt i afsnit 3 i de almindelige bemærkninger overholde EU- Kommissionens regler om de minimis støtte. Ifølge disse regler kan enhver uafhængig virksomhed modtage op til ca. 1,5 mio. kr. ( euro) i offentlig støtte over en periode på tre regnskabsår. De minimis reglerne indeholder en række formelle krav, som skal være opfyldt, for at støtten kan ydes som de minimis støtte. Det er bl.a. et krav, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, før støtten ydes, sikrer sig, at dagligvarebutikken, ikke har modtaget de minimis støtte fra andre offentlige kilder, eller anden form for støtte til samme formål, der bevirker, at det samlede støtteloft på 1,5 mio. kr. over tre år overskrides. Kommunen eller regionen skal endvidere give støttemodtageren besked om støttens størrelse, og om dens karakter af de minimis støtte. Endelig skal kommunen gemme oplysningerne om støtten i minimum 10 år. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2011.

6

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v.

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Folketinget har den 24.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Fremsat den 29. maj 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere