LOKALPLAN NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 10-007"

Transkript

1 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR

2 Lokalplan nr Centerområde mellem Østergade, Torvet og Søvej INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Områdets afgrænsning... Baggrund for lokalplanens udarbejdelse... Lokalplanens formål... Side LOKALPLANENS INDHOLD Eksisterende forhold... Servitutter Lokalplanens indhold REDEGØRELSE Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Kommuneplan Detailhandel... Forsyning... Miljøscreening Resumé af miljøvurdering.. Øvrige relevante forhold... Tilladelse fra andre myndigheder BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, gangforbindelser og parkering. 6. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og beplantning Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 10 Ophævelse af servitutter Lokalplanenes retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune, Oktober 2010 Kortbilag 1 Tegning nr af 12. oktober 2010 Eksisterende forhold Kortbilag 2 Tegning nr af 12. oktober 2010 Lokalplankort Til internt brug ved Silkeborg Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse (1992/KD )

3 Redegørelse 2 INDLEDNING Områdets afgrænsning Lokalplanen omfatter et område som ligger centralt i Silkeborgs bymidte. Området er i Kommuneplan udlagt til centerformål og afgrænses af Søvej og Silkeborg Langsø mod nord og vest, Østergade og Torvet mod syd og parkeringspladsen ved Rådhuset mod øst. Lokalplanområdet er vist på oversigtskortet til venstre. Oversigtskort Baggrund for lokalplanens udarbejdelse Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at åbne mulighed for yderligere bebyggelse indenfor området, således at der kan ske en fortætning - men også en forskønnelse - af de eksisterende forhold. Det forudsættes blandt andet, at størstedelen af parkeringen i området etableres under terræn, således at områdets attraktive sø- og bynære arealer kan anvendes til mere rekreative formål. Silkeborg Kommune ønsker at åbne mulighed for, at der kan ske en udvidelse af Silkeborg Rådhus på adressen Søvej 1-3. Det er desuden hensigten at give mulighed for en øget bebyggelse på bagsiden af karréen Østergade-Torvet, samt at åbne mulighed for etablering af 2 punkthuse ved Søvej. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål, at give mulighed for fortætning indenfor et område udlagt til centerformål. Bebyggelsen skal placeres og udformes, så der opnås et godt samspil mellem bebyggelse og opholdsarealer. Der skal sikres fysisk og visuel forbindelse gennem området bl.a. fra Torvet og ned til Silkeborg Langsø. Stueetagen i handelsgader og ud til handelstorveog pladser skal forbeholdes butikker eller lig-

4 Redegørelse 3 nende, med kunde- og publikumsorienterede aktiviteter. Eksisterende bebyggelse, som har arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, skal bevares. Ny parkering skal fortrinsvist etableres under terræn. LOKALPLANENS INDHOLD Eksisterende forhold Lokalplanområdet grænser mod syd op til bebyggelse i 2-4 etager, som vender facaden mod Østergade og Torvet. Stueetagen er præget af butikker, restauranter o.lign., mens der i de øvrige etager er kontorerhverv og enkelte boliger. Bagsiden af bebyggelsen vender ud mod Lille Søgade og har karakter af bagside. Mod øst grænser området op til parkeringspladsen ved Rådhuset. Lokalplanområdet er præget af store parkeringsarealer attraktivt beliggende ud til Silkeborg Langsø. I baggrunden Kirkens Korshær og Medborgerhuset. Mod nord og vest grænser lokalplanområdet op til Søvej og Silkeborg Langsø. Rådhuset danner facade mod Silkeborg Langsø, imens den gamle fabriksbygning som tidligere husede Medborgerhuset mm., er trukket tilbage i forhold til Rådhusets facadelinie. På terræn er lokalplanområdet præget af store parkeringsarealer. I Silkeborg Kommunes Trafikplan ligger parkeringspladsen vest for Rådhuset i forbindelse med kommunens p-søgering. Parkeringspladsen rummer i dag 225 parkerings-pladser. Der er vejadgang til området fra Søvej og fra Lille Søgade via rundkørslen samt gennem enkelte portåbninger fra Torvet. Bevaringsværdige bygninger I Silkeborg Kommuneatlas er følgende bygninger indenfor lokalplanområdet registreret med høj bevaringsværdi: Odd-Fellow Palæet og Hotel Dania. Hotel Dania, Torvet 5, opført i 1848 i klassicistisk stil oprindeligt i én etage. Den pudsede facade er rig på dekorative elementer. I 1916 tegnede arkitekt Torkel Møller, Århus, bygningens national-romantiske bindingsværksoveretager.

5 Redegørelse 4 Med sin markante facade spiller huset en vigtig rolle på Torvet. Bevaringsværdi 3. Odd-Fellow Palæet, Torvet 3, opført i 1927 i historicistisk stil, ombygget i Oprindeligt et af Torvets smukkeste bygninger; velproportioneret og med gode detaljer i puds og cement. Bevaringsværdi 3. Lokalplanen sikrer at bygningerne bevares, og at om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningens originale arkitektur. Indenfor lokalplanområdet er følgende bygninger registreret med middel bevaringsværdi: Underhuset, Torvet 7, opført i 1877 og senere ombygget i Bevaringsværdi 5. I forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan udnævnes det nuværende Rådhus som bevaringsværdigt. Rådhuset, Søvej 1, er tegnet af de lokale arkitekter Knud Sørensen og Ejner Olesen og opført i etaper i perioden Lokalplanen sikrer, at Rådhuset bevares, og at om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningernes oprindelige arkitektur. Rådhuset set fra Sølystvej. Servitutter Der er den tinglyst Dok. om højden af bebyggelse. Servitutten er en privat tilstandsservitut gældende for matr.nr. 48a, 48c, 48d og 52a, alle Silkeborg Bygrunde. Servitutten er ikke i overensstemmelse med lokalplanen og aflyses. Ejerne af de omhandlede ejendomme er påtaleberettiget. Der er den tinglyst Dok. om fælles gård, opholdsareal mv. Deklarationen omhandler færdselsret og ret til regn- og spildevandsledninger over matr.nr. 52a for matr.nr. 53c og 54. Færdselsretten findes indenfor lokalplanens byggefelt i delområde IV. Området kan ikke bebygges fuldt ud med mindre rådighedsservitutten eksproprieres. Ejeren af matr.nr. 53a, 53c og 54 samt Silkeborg Kommune er påtaleberettiget. Der er den tinglyst Dok. om færdselsret for matr.nr. 54 over matr.nr. 53c til matr.nr. 52a. Færdselsretten findes indenfor lokalplanens

6 Redegørelse 5 byggefelt i delområde IV. Området kan ikke bebygges fuldt ud medmindre rådighedsservitutten eksproprieres. Påtaleberettiget er ejeren af matr.nr. 53c og Silkeborg Kommune. Der er den tinglyst Dok. om parkering mv., færdselsret mv. adgangsveje. Deklarationen omhandler bl.a. færdselsret for matr.nr. 48d over matr.nr. 48c. Fædselsretten berører et område der er udlagt til vej/parkering og respekteres således i lokalplanen. Deklarationen omhandler desuden princip for placering af offentligt tilgængelige parkeringsarealer og ejers ret til at reservere parkeringspladser. Ejerne af matr. nr. 48a, 48c og 48d og Silkeborg Kommune er påtaleberettigede. Der er den tinglyst Dok. Om bygninger med vinduer mv. Dokumentet er en privat rådighedsservitut som sikrer lysindfald for vinduer på matr.nr. 53a i en bredde på 5,5m. Deklarationen er omfattet af lokalplanens delområde IV, hvor der kan bygges i en højde på op til 7 etager. BEMÆRK: Bebyggelsen kan ikke etableres det pågældende sted uden aflysning af deklarationen. Ejeren af matr.nr. 53a er påtaleberettiget. Der er den tinglyst dok. Om forbud mod ny bebyggelse mv. på matr.nr. 54. Deklarationen er en offentlig tilstandsservitut og omhandler forbud mod bebyggelse som betingelse fra Silkeborg Kommune ifm. tilladelse til etablering af terrasse på matr.nr. 55. Silkeborg Kommune er påtaleberettiget. Området er i lokalplanen udlagt til bebyggelse i 7 etager. BEMÆRK: Lokalplanen kan ikke realiseres medmindre kommunen meddeler dispensation fra deklarationen eller terrassen fjernes. Silkeborg Kommune forventer at terrassen fjernes i forbindelse med nybyggeri. Der er den tinglyst dok. Om brandtrappe på matr.nr. 54 og 55. Deklarationen er en offentlig rådighedsservitut hvoraf det fremgår, at det er en betingelse ifm. ombygning på matr.nr. 55, at der skal fastholdes en brandtrappe og en minimum 1,3 m bred flugtvej over matr.nr. 54. Silkeborg Kommune er påtaleberettiget. Området er i lokalplanen udlagt til bebyggelse. BEMÆRK: I forbindelse med etablering af ny

7 Redegørelse 6 bebyggelse skal der fortsat sikres brandtrappe/flugtvej. Lokalplanens indhold Området ligger i Silkeborg bymidte. Området må anvendes til centerformål med boliger, kontorer, hotel, restaurant og café, udstillingslokaler, offentlige funktioner samt andre funktioner, der med fordel kan placeres i centrale byområder. Butikker kan kun etableres mod Torvet og langs Østergade. Området opdeles i delområderne I, II, III og IV som vist på kortbilag 2. For hele området gælder, at den primære parkering skal etableres under terræn, således at der frigives attraktive sø- og bynære arealer til ophold til glæde for offentligheden. På parkeringspladsen ved Søvej 3 kan der opføres 2 punkthuse i 5 etager. Den nye Rådhusudvidelse, som skal placeres på parkeringspladsen i forgrunden, skal forholde sig til områdets varierede arkitektur og et terræn i flere niveauer. Delområde I Indenfor delområde I kan der opføres to punkthuse i maks. 5 etager svarende til maks. bygningshøjden som på det eksisterende Rådhus, bygning C (Kote DNN) og en minimumshøjde svarende til det eksisterende Rådhus, bygning A (Kote 35,370 DNN). Bygningerne skal placeres indenfor de udlagte byggefelter, således at der sikres visuel forbindelse fra den bagvedliggende bebyggelse ved Lille Søgade (Delområde IV) og ned til Silkeborg Langsø. Punkthusene kan indeholde boliger og lettere erhverv/kontor samt café, galleri o.lign. Stueetagen skal mod de offentlige byrum og pladser signalere åbenhed og offentlig tilgængelighed, f.eks. ved brug af store glaspartier. Arealerne omkring bebyggelsen skal have offentlig adgang. Delområde II Indenfor delområde II kan der ske udvidelse af Rådhuset. Ny bebyggelse skal opføres med en bygningshøjde svarende til højden på eksisterende Rådhus, blok A (kote DNN), således at tagkoten tilpasses højden på det eksisterende Rådhus. Ny bebyggelse skal placeres indenfor det udlagte byggefelt og have en udformning der sikrer, at der opnås fysisk forbindelse til det eksisterende

8 Redegørelse 7 Rådhus. Byggefeltet indenfor delområde II kan alternativt anvendes til privat formål i form af lettere erhverv, kontor, restaurant o.lign. jf I dette tilfælde må der ikke ske sammenbygning med det eksisterendes Rådhus. Ny bebyggelse skal i dette tilfælde holde en afstand på minimum 12 m til det eksisterende, bevaringsværdige Rådhus. Se byggelinie jf. kortbilag 2. Rådhuspassagen, som skal forbinde den nye Rådhusudvidelse ved Søvej 3 med Godthåbsvej. I begge tilfælde gælder, at bebyggelse i sit arkitektoniske udtryk og volumen skal tilpasse sig og underordne sig det oprindelige Rådhusbyggeri. Dog uden at fremstå som en kopi at den eksisterende bebyggelse. Der skal sikres en fysisk og visuel forbindelse Rådhuspassagen - på tværs af området, fra parkeringspladsen ved Søvej 3 til Godthåbsvej. Se figur 1. Det eksisterende Rådhus skal bevares. Om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningernes oprindelige arkitektur Figur 1: Vigtige forbindelser indenfor lokalplanområdet. Silkeborg Kommune vil som ejere af arealet omfattet af delområde II - udskrive en totalenterprise konkurrence med særlig vægt på arkitekturen, for at sikre den bedst mulige udformning af ny bebyggelse og pladsdannelse indenfor delområdet. Fælles for delområde I og II Der skal etableres fælles nedkørselsrampe til p- kælder under delområde I og II. Se kortbilag 2. Der skal desuden ske en bearbejdning af udenomsarealerne indenfor delområderne, som sikrer at områderne fremstår med en arkitektonisk og funktionel helhed.

9 Redegørelse 8 Figur 2:Vejledende illustrationsplan, delområde I og II. Delområde III Indenfor delområde III kan der opføres bebyggelse i 4 etager ud mod Østergade og Torvet. Den øverste etage skal udformes som sadeltag eller trækkes minimum 1m tilbage i forhold til øvrig facadelinien i gadeniveau for at skabe udtryksmæssig sammenhæng med den øvrige bebyggelse langs gaderne. I stueetagen skal etableres butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede funktioner. På øvrige etager kan der etableres boliger og lettere erhverv mm. På bagsiden af bebyggelsen ud mod Lille Søgade og Rådhuset kan der ske en forøgelse af bebyggelsen i overensstemmelse med kommuneplanen. Se figur 3 side 10. Der skal således ske en nedtrapning af bebyggelsen højde ned mod Rådhuset. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets terrænforhold. Delområde IV Hotel Dania og Odd-Fellow Palæet skal bevares. Om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningens originale arkitektur. På øvrige ejendomme indenfor delområdet må opføres byggeri i op til 4 etager ud mod Torvet. Den øverste etage skal udformes som sadeltag

10 Redegørelse 9 eller trækkes minimum 1 m tilbage i forhold til øvrig facadelinien i gadeniveau, for at skabe udtryksmæssig sammenhæng med den øvrige bebyggelse langs Torvet. For hele delområdet gælder, at der i stueetagen ud mod Torvet skal etableres butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede funktioner. På øvrige etager kan der etableres boliger og lettere erhverv mm. Et byggeri i 7 etager svarende til byggeriet til højre i billedet vil afslutte karréen mod Lille Søgade. Mod Lille Søgade kan der påføres byggeri til boliger og lettere erhverv i maks. 7 etager. Nyt byggeri må ikke overstige en højde fastlagt til kote 43,11 DVR, svarende til bygningshøjden på boligbebyggelsen Rådhusgade 2. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets terræn. Ny bebyggelse kan opføres i etaper, Z og Æ, svarende til byggefelternes afgrænsning jf. kortbilag 2. Byggeri indenfor byggefelt Z kan umiddelbart realiseres, imens det er en forudsætning for realisering af nyt byggeri indenfor byggefelt Æ, at ejendommen Lille Søgade 10 (Kirkens Korshær) nedrives. Bygningsdybden indenfor byggefelt Z og Æ skal mod Lille Søgade svare til eksisterende bebyggelse (Rådhusgade 2), således at der ikke opstår unødig indbliks- og skyggegener. Eksisterende udsigt fra Torvet og ned til Silkeborg Langsø gennem porten ved Hotel Dania skal respektere og fastholdes i det nye byggeri. Udsigten fra Torvet til Silkeborg Langsø gennem porten ved Hotel Dania skal bevares. Der skal etableres vejadgang til den planlagte parkeringskælder under Torvet gennem delområde V. Der skal sikres offentlig adgang i form af trappe fra Torvet og ned til Rådhuset og Silkeborg Langsø gennem delområde V. Trappeanlægget skal placeres på matr.nr. 55, i direkte forlængelse af portåbningen ved Hotel Dania. Forbilledet er trappen ved Jyske Bank. Der udlægges således et 6 m bredt areal i skel mellem matr.nr. 55 og matr.nr. 56a og ind på matr.nr. 55. Indenfor dette areal skal der laves en samlet løsning, hvor portåbningen ved Hotel Dania, portåbningen i det nye byggeri, indkørslen til parkeringskælderen under Torvet og trappen etableres, således at alle disse anlæg placeres i samme akse.

11 Redegørelse 10 Øverst: Passagen ved Jyske Bank. Nederst: Eksempel på hvordan trappe fra Torvet til Lille Søgade kan udformes. (Indkørsel til p- kælder under Torvet er ikke vist)

12 Redegørelse 11 Figur 3: Figuren viser det maksimale etageantal, som kan opføres indenfor området jf. Tillæg nr. 2 til kommuneplan for Silkeborg Kommune. Desuden ses vigtige gangforbindelser og sigtelinier som skal respekteres i forbindelse med opførelse af nyt byggeri indenfor lokalplanområdet.

13 Redegørelse 12 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i Silkeborg Bymidte og indenfor det centrale butiksområde. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Kommuneplanen opstiller bl.a. følgende mål for bymidten: Der skal skabes mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse, Ny bebyggelse skal understøtte det sammenhængende bycenter, med liv, bevægelse og kontakt til den omkringliggende natur, Parkering skal etableres under terræn i forbindelse med fortætningsprojekter i bymidten. Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanens mål for bymidten. Lokalplanen ligger inden for rammeområde 10-C-10. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 10-C-10. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune.

14 Redegørelse 13 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan , rammeområde 10-C-10, karré 11: Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for en del af karré 11, rammeområde 10-C-10. Områdets anvendelse er fastsat til centerformål. Ny bebyggelse kan opføres i maks. 4 etager mod Torvet; Østergade og Godthåbsvej, maks. 5 etager mod Lille Søgade og maks. 5 etager mod Søvej. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for bebyggelsens højde og etageantal. Ligeledes er der ikke overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse vedr. udstrækning af ny bebyggelse. Områdets anvendelse: Området er udlagt til centerområde i Silkeborg Særlige bestemmelser for karré 11, Rådhuset, rammeområde 10-C-10, Silkeborg. Ny bebyggelse ud mod Søvej skal udformes på en måde, der sikrer visuel kontakt til Silkeborg Langsø fra de bagvedliggende ejendomme. Der skal sikres visuel og fysisk kontakt fra Torvet til Silkeborg Langsø. Bebyggelsens art og anvendelse: Der kan opføres bebyggelse til center- og butiksformål, boliger, butikker, kontorer, hotel, restaurant og café, biograf, udstillingslokaler, offentlige funktioner samt andre funktioner, der med fordel kan placeres i centrale byområder. Stueetagen i handelsgader og ud til handelstorve og pladser skal forbeholdes butikker og lignende, med kunde- og publikumsorienterede aktiviteter. Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoareal på m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. Bebyggelsesforhold Bebyggelsens placering og etageantal samt veje og stier fremgår af rammekortet. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 2 til kommuneplanen, som gør det muligt at opføre bebyggelse i op til 7 etager indenfor en del af rammeområde 10-C-10. Placeringen fremgår af rammekortet til venstre. Tillægget følger lokalplanens afgrænsning. Desuden er udstrækningen af området indenfor hvilket der kan opføres ny bebyggelse øget langs Lille Søgade i forhold til Kommuneplan for Silkeborg Kommune. Rammeområdenummeret ændres herefter til 10-C-110 for den del som er omfattet af lokalplan Tillæg nr. 2 til kommuneplanen ændrer ikke ved hovedprincipperne i Kommuneplan , hvilket bl.a. fremgår at principskitsen s. 16. Detailhandel Området er en del af bymidten i Silkeborgs centrale butiksområde. For bymidten som helhed er rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål på m 2. Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoareal på m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. Infrastruktur Hvor der kan anlægges acceptable tilkørselsveje skel parkeringsanlæg fortrinsvis etableres under terræn. Parkeringsanlæg under terræn kan etableres med et loft indtil 2 m over terræn. Området er omfattet af p-fond. Krav til parkering skal overholde kravene anført i den til

15 Redegørelse 14 en hver tid gældende parkeringsnorm. Miljøforhold Maksimalt tilladt miljøklasse 1 Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m. Opholdsarealer Hvor bebyggelsesprocenten er større end 60% skal der udlægges min. 10% af boligetagearealet til opholdsarealer til boligerne. Til erhvervs- og butiksbebyggelse skal der etableres et passende opholdsareal i forhold til antal ansatte. Opholdsarealets størrelse vurderes i forhold til områdets karakter og bebyggelsens anvendelse. Velbeliggende altaner og tagterrasser m.m., der er større end 3 m 2 kan medregnes som opholdsareal, hvis de ikke er støjbelastede. Principskitse fra Kommuneplan med principiel placering af byggefelter og markering af vigtige forbindelser i området.

16 Redegørelse 15 FORSYNING Silkeborg Kommune vil være i dialog med bygherre om muligheden for at indarbejde særlige energi- og miljøvenlige løsninger i projekteringsfasen. Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger inden for et eksisterende fjernvarmeforsyningsområde. Derfor fastsætter lokalplanens afsnit 9.1, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er foretaget tilslutning til den kollektive varmeforsyning efter Silkeborg Kommunes anvisning. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Silkeborg Kommune. Området er separatkloakeret og spildevandet ledes til Søholt Renseanlæg. Vandforsyning Området skal fortsat være tilsluttet Silkeborg Vand A/S. Affaldsplan Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan, hvorefter alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Forsyningsforhold i øvrigt Detailspørgsmål vedrørende varmeforsyning, spildevand, affald og vandforsyning kan rettes til: Silkeborg Forsyning A/S Tietgensvej Silkeborg Tlf.: Henvendelse vedrørende elforsyning kan ske til: Energi Midt Tietgensvej Silkeborg Tlf.: Øvrige spørgsmål vedr. planer og generelle forhold kan rettes til Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling.

17 Redegørelse 16 MILJØSCREENING Lokalplanen er screenet i henhold til 3, stk.1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen medfører en væsentlig miljøpåvirkning, og derfor skal miljøvurderes. Lokalplanen er miljøvurderet på følgende forhold: Landskabelig værdi Søbeskyttelseslinier (sø) Gener i anlægsfasen Trafikbelastning Trafikstøj Miljøvurderingen er beskrevet i Miljørapport for lokalplan Et resumé af miljøvurderingen fremgår af lokalplanen. Resumé af miljøvurdering Gennemførelsen af lokalplanen vil ændre bybilledet set fra vestlige, nordlige og østlige retninger, idet bebyggelsestætheden i området øges. Det, der landskabeligt set er den mest markante ændring, er bygningernes nærhed og visuelle dominans i forhold til søen. For at realisere lokalplanen, er det nødvendigt, at sø- og åbeskyttelseslinien ophæves eller der gives en dispensation. Forudsætningen herfor er, at projektet ikke medfører negative konsekvenser for søen og dyre- og planteliv på stedet. Det er vurderet, at realiseringen af lokalplanen ikke forringer levevilkårene eller spredningsmulighederne for dyre- og plantelivet da den naturlige del af søbredden ikke berøres af projektet. Der er regnet på 2 alternativer for trafikbelastningen. Alternativ som forudsætter, at vejnettet er det samme som i 2008 og en årlig stigning i trafikmængden på 1,8 % og alternativ som forudsætter etablering af en forlængelse af Drewsensvej mod øst og vest, samt etablering af motorvejen gennemføres. I alternativ regnes også med en årlig stigning i trafikmængden på 1,8%. I begge alternativer er indregnet trafikken genereret af lokalplanens realisering og den plan-

18 Redegørelse 17 lagte parkeringskælder under Torvet. For alternativ viser beregninger, at rundkørslen i krydset Søgade/Rådhusgade/Søvej ikke kan afvikle spidstimetrafikken. Hvis der ikke tages andre tiltag for at reducere trafikken på Søvej og Søgade, vil den generelle trafikstigning og realiseringen af lokalplanen medføre omfattende kødannelser i en spidstime i 2020 på Søvej og Søgade. Desuden betyder den forøgede trafikbelastning i det signalregulerede kryds Søvej/Christian 8.s Vej/Papirfabrikken, at det formentlig bliver nødvendigt at forøge kapaciteten i dette kryds ved en ombygning af dette. For alternativ forventes trafikken at kunne afvikles i den nuværende rundkørsel i krydset Søgade/Rådhusgade/Søvej. De forventede trafikmængder medfører for både alternativ og alternativ , at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra vejtrafik ikke vil kunne overholdes på udendørsopholdsarealer i den vestlige del af lokalplanområdet. I lokalplanens 8.15 er det fastlagt, at ny bebyggelse ikke kan tages i brug før det ved måling eller beregning kan godtgøres, at de gældende støjkrav kan overholdes. For udearealer kan støjkravene dog fraviges, dersom særlige forhold taler for en lempelse. I dette tilfælde vurderes det, at forholdet vedrørende støjbelastning af udendørsopholdsarealer for punkthusene kompenseres af bebyggelsens bynære beliggenhed og muligheden for udsigt over Silkeborg Langsø. Trafikstøjen vil også indendørs overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det anbefales derfor, at der i den videre bearbejdning af bebyggelsen tages særligt hensyn til støjbelastningen ved facader mod Søvej og Lille Søgade. Dette kan eksempelvis ske ved at stille krav om anvendelse af vinduer med større lydreduktion end normale termoruder. I lokalplanens 6.18 er fastsat bestemmelse som sikrer, at støjkravet indendørs skal overholdes. I forbindelse med nedrivning af eksisterende bygninger vil der forekomme støj-, støv- og vibrationspåvirkninger. Ved eventuel spunsning vil der ligeledes kunne forekomme vibrationer. Hvis ge-

19 Redegørelse 18 nerne vurderes at være væsentlige, vil der blive stillet krav til hvordan anlægsarbejdet gennemføres. ØVRIGE RELEVANTE FORHOLD Natur Lokalplanen medfører ikke ændringer for områder som en beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Det areal lokalplanen omfatter, er i forvejen bebygget eller anlagt som p-plads og projektet har derfor ingen betydning for dyrelivet, herunder Bilag IV-arter eller den botaniske eller biologiske mangfoldighed. Kirkebyggelinie Silkeborg Kirke ligger syd-sydøst for planområdet. Da kirken i hele beskyttelseszonen er omgivet af bymæssig bebyggelse, er planområdet ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens 18 (kirkebyggelinien). Ressourcer Med lokalplanen udnyttes en række allerede foretagne investeringer i vej- og forsyningsanlæg og den eksisterende kollektive trafik. En øget bebyggelsestæthed i området kan medvirke til, at byvæksten koncentreres i byen, så forbruget af landbrugsjord til byvækst begrænses mest muligt. Arealet søges udnyttet optimalt ved, at der gives mulighed for etablering af parkeringsanlæg under terræn. Byggeri vil medføre energi-, materiale og vandforbrug og affaldsfrembringelse. Det vurderes dog ikke, at forbruget vil være væsentligt anderledes end for tilsvarende bebyggelse lokaliseret et andet sted. I forbindelse med etablering af p-kælder, kan der blive tale om bortskaffelse af betydelige mængder overskudsjord Forurening Dele af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2 efter Lov om Jordforurening og hele arealet er områdeklassificeret efter bestemmelserne i Lov

20 Redegørelse 19 om Jordforurening. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet skal der træffes de nødvendige foranstaltninger vedrørende anmeldelse og håndtering af den forurenede jord. I forbindelse med etablering af boliger skal det sikres, at bestemmelserne i Lov om Jordforurening overholdes. Silkeborg Kommune vurderer at det vil være formålstjenligt at tilsvarende forholdsregler også træffes for den kortlagte del af matr. nr. 40a, hvor der ikke etableres boliger. Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses, jf. jordforureningslovens 71. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Da der skal etableres p-kælder i området tæt ved søen og det kortlagte areal er det muligt at forurenet spildevand skal pumpes væk. En sådan afledning kræver tilladelse fra Silkeborg Kommune. Det samme gælder hvis uforurenet grundvand skal ledes til Silkeborg Langsø. Der skal ligeledes indhentes tilladelse til grundvandssænkning efter Vandforsyningsloven hvis der er tale om indvinding over m3/år i 2 år. Luftforureningen fra biltransport/-kørsel til og fra området forventes ikke at give anledning til gener. Da der kun kan etableres boliger og centerfunktioner i området, vurderes der ikke at være væsentlige emissioner fra disse, der kan medføre gener for omgivelserne. Lokalplanens bestemmelser for bygningers ydre fremtræden og skiltning sikrer, at omgivelserne ikke vil blive udsat for væsentlige gener fra lys eller refleksioner. Området er separatkloakeret og overfladevand udledes til Silkeborg Langsø. Det forventes ikke at planens realisering vil give anledning til en væsentligt ændret/øget udledning af overfladevand, idet området allerede har en høj befæstelsesgrad.

21 Redegørelse 20 Levevilkår Området ligger centralt i Silkeborg by, og betjenes således af adskillige lokale og regionale busruter. I dag er lokalplanområdet præget af baggårdsbebyggelse mod Lille Søgade og parkeringsarealer omkring Rådhuset og Medborgerhuset. Planen giver mulighed for, at der kan ske en fortætning og forbedring af de eksisterende forhold. Der er ikke kendskab til arkæologiske fund i området. Hvis der ved anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder skal arbejdet standses og fundet anmeldes til Silkeborg Museum jf. Museumslovens 27. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHE- DER Lokalplanens endelige vedtagelse forudsætter, at Miljøcenter Århus ikke har bemærkninger til Kommuneplantillæg nr. 2. Kommunen vil søge søbeskyttelseslinien ophævet i lokalplanprocessen. Kompetencen til at ophæve søbeskyttelseslinien ligger hos Miljøcenter Århus. Såfremt beskyttelseslinien ikke kan ophæves, har kommunen kompetence til at meddele dispensation med tilhørende klagevejledning.

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Forslag til Lokalplan nr. 325 - Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere