LOKALPLAN NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 10-007"

Transkript

1 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR

2 Lokalplan nr Centerområde mellem Østergade, Torvet og Søvej INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Områdets afgrænsning... Baggrund for lokalplanens udarbejdelse... Lokalplanens formål... Side LOKALPLANENS INDHOLD Eksisterende forhold... Servitutter Lokalplanens indhold REDEGØRELSE Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Kommuneplan Detailhandel... Forsyning... Miljøscreening Resumé af miljøvurdering.. Øvrige relevante forhold... Tilladelse fra andre myndigheder BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, gangforbindelser og parkering. 6. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og beplantning Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 10 Ophævelse af servitutter Lokalplanenes retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune, Oktober 2010 Kortbilag 1 Tegning nr af 12. oktober 2010 Eksisterende forhold Kortbilag 2 Tegning nr af 12. oktober 2010 Lokalplankort Til internt brug ved Silkeborg Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse (1992/KD )

3 Redegørelse 2 INDLEDNING Områdets afgrænsning Lokalplanen omfatter et område som ligger centralt i Silkeborgs bymidte. Området er i Kommuneplan udlagt til centerformål og afgrænses af Søvej og Silkeborg Langsø mod nord og vest, Østergade og Torvet mod syd og parkeringspladsen ved Rådhuset mod øst. Lokalplanområdet er vist på oversigtskortet til venstre. Oversigtskort Baggrund for lokalplanens udarbejdelse Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at åbne mulighed for yderligere bebyggelse indenfor området, således at der kan ske en fortætning - men også en forskønnelse - af de eksisterende forhold. Det forudsættes blandt andet, at størstedelen af parkeringen i området etableres under terræn, således at områdets attraktive sø- og bynære arealer kan anvendes til mere rekreative formål. Silkeborg Kommune ønsker at åbne mulighed for, at der kan ske en udvidelse af Silkeborg Rådhus på adressen Søvej 1-3. Det er desuden hensigten at give mulighed for en øget bebyggelse på bagsiden af karréen Østergade-Torvet, samt at åbne mulighed for etablering af 2 punkthuse ved Søvej. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål, at give mulighed for fortætning indenfor et område udlagt til centerformål. Bebyggelsen skal placeres og udformes, så der opnås et godt samspil mellem bebyggelse og opholdsarealer. Der skal sikres fysisk og visuel forbindelse gennem området bl.a. fra Torvet og ned til Silkeborg Langsø. Stueetagen i handelsgader og ud til handelstorveog pladser skal forbeholdes butikker eller lig-

4 Redegørelse 3 nende, med kunde- og publikumsorienterede aktiviteter. Eksisterende bebyggelse, som har arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, skal bevares. Ny parkering skal fortrinsvist etableres under terræn. LOKALPLANENS INDHOLD Eksisterende forhold Lokalplanområdet grænser mod syd op til bebyggelse i 2-4 etager, som vender facaden mod Østergade og Torvet. Stueetagen er præget af butikker, restauranter o.lign., mens der i de øvrige etager er kontorerhverv og enkelte boliger. Bagsiden af bebyggelsen vender ud mod Lille Søgade og har karakter af bagside. Mod øst grænser området op til parkeringspladsen ved Rådhuset. Lokalplanområdet er præget af store parkeringsarealer attraktivt beliggende ud til Silkeborg Langsø. I baggrunden Kirkens Korshær og Medborgerhuset. Mod nord og vest grænser lokalplanområdet op til Søvej og Silkeborg Langsø. Rådhuset danner facade mod Silkeborg Langsø, imens den gamle fabriksbygning som tidligere husede Medborgerhuset mm., er trukket tilbage i forhold til Rådhusets facadelinie. På terræn er lokalplanområdet præget af store parkeringsarealer. I Silkeborg Kommunes Trafikplan ligger parkeringspladsen vest for Rådhuset i forbindelse med kommunens p-søgering. Parkeringspladsen rummer i dag 225 parkerings-pladser. Der er vejadgang til området fra Søvej og fra Lille Søgade via rundkørslen samt gennem enkelte portåbninger fra Torvet. Bevaringsværdige bygninger I Silkeborg Kommuneatlas er følgende bygninger indenfor lokalplanområdet registreret med høj bevaringsværdi: Odd-Fellow Palæet og Hotel Dania. Hotel Dania, Torvet 5, opført i 1848 i klassicistisk stil oprindeligt i én etage. Den pudsede facade er rig på dekorative elementer. I 1916 tegnede arkitekt Torkel Møller, Århus, bygningens national-romantiske bindingsværksoveretager.

5 Redegørelse 4 Med sin markante facade spiller huset en vigtig rolle på Torvet. Bevaringsværdi 3. Odd-Fellow Palæet, Torvet 3, opført i 1927 i historicistisk stil, ombygget i Oprindeligt et af Torvets smukkeste bygninger; velproportioneret og med gode detaljer i puds og cement. Bevaringsværdi 3. Lokalplanen sikrer at bygningerne bevares, og at om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningens originale arkitektur. Indenfor lokalplanområdet er følgende bygninger registreret med middel bevaringsværdi: Underhuset, Torvet 7, opført i 1877 og senere ombygget i Bevaringsværdi 5. I forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan udnævnes det nuværende Rådhus som bevaringsværdigt. Rådhuset, Søvej 1, er tegnet af de lokale arkitekter Knud Sørensen og Ejner Olesen og opført i etaper i perioden Lokalplanen sikrer, at Rådhuset bevares, og at om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningernes oprindelige arkitektur. Rådhuset set fra Sølystvej. Servitutter Der er den tinglyst Dok. om højden af bebyggelse. Servitutten er en privat tilstandsservitut gældende for matr.nr. 48a, 48c, 48d og 52a, alle Silkeborg Bygrunde. Servitutten er ikke i overensstemmelse med lokalplanen og aflyses. Ejerne af de omhandlede ejendomme er påtaleberettiget. Der er den tinglyst Dok. om fælles gård, opholdsareal mv. Deklarationen omhandler færdselsret og ret til regn- og spildevandsledninger over matr.nr. 52a for matr.nr. 53c og 54. Færdselsretten findes indenfor lokalplanens byggefelt i delområde IV. Området kan ikke bebygges fuldt ud med mindre rådighedsservitutten eksproprieres. Ejeren af matr.nr. 53a, 53c og 54 samt Silkeborg Kommune er påtaleberettiget. Der er den tinglyst Dok. om færdselsret for matr.nr. 54 over matr.nr. 53c til matr.nr. 52a. Færdselsretten findes indenfor lokalplanens

6 Redegørelse 5 byggefelt i delområde IV. Området kan ikke bebygges fuldt ud medmindre rådighedsservitutten eksproprieres. Påtaleberettiget er ejeren af matr.nr. 53c og Silkeborg Kommune. Der er den tinglyst Dok. om parkering mv., færdselsret mv. adgangsveje. Deklarationen omhandler bl.a. færdselsret for matr.nr. 48d over matr.nr. 48c. Fædselsretten berører et område der er udlagt til vej/parkering og respekteres således i lokalplanen. Deklarationen omhandler desuden princip for placering af offentligt tilgængelige parkeringsarealer og ejers ret til at reservere parkeringspladser. Ejerne af matr. nr. 48a, 48c og 48d og Silkeborg Kommune er påtaleberettigede. Der er den tinglyst Dok. Om bygninger med vinduer mv. Dokumentet er en privat rådighedsservitut som sikrer lysindfald for vinduer på matr.nr. 53a i en bredde på 5,5m. Deklarationen er omfattet af lokalplanens delområde IV, hvor der kan bygges i en højde på op til 7 etager. BEMÆRK: Bebyggelsen kan ikke etableres det pågældende sted uden aflysning af deklarationen. Ejeren af matr.nr. 53a er påtaleberettiget. Der er den tinglyst dok. Om forbud mod ny bebyggelse mv. på matr.nr. 54. Deklarationen er en offentlig tilstandsservitut og omhandler forbud mod bebyggelse som betingelse fra Silkeborg Kommune ifm. tilladelse til etablering af terrasse på matr.nr. 55. Silkeborg Kommune er påtaleberettiget. Området er i lokalplanen udlagt til bebyggelse i 7 etager. BEMÆRK: Lokalplanen kan ikke realiseres medmindre kommunen meddeler dispensation fra deklarationen eller terrassen fjernes. Silkeborg Kommune forventer at terrassen fjernes i forbindelse med nybyggeri. Der er den tinglyst dok. Om brandtrappe på matr.nr. 54 og 55. Deklarationen er en offentlig rådighedsservitut hvoraf det fremgår, at det er en betingelse ifm. ombygning på matr.nr. 55, at der skal fastholdes en brandtrappe og en minimum 1,3 m bred flugtvej over matr.nr. 54. Silkeborg Kommune er påtaleberettiget. Området er i lokalplanen udlagt til bebyggelse. BEMÆRK: I forbindelse med etablering af ny

7 Redegørelse 6 bebyggelse skal der fortsat sikres brandtrappe/flugtvej. Lokalplanens indhold Området ligger i Silkeborg bymidte. Området må anvendes til centerformål med boliger, kontorer, hotel, restaurant og café, udstillingslokaler, offentlige funktioner samt andre funktioner, der med fordel kan placeres i centrale byområder. Butikker kan kun etableres mod Torvet og langs Østergade. Området opdeles i delområderne I, II, III og IV som vist på kortbilag 2. For hele området gælder, at den primære parkering skal etableres under terræn, således at der frigives attraktive sø- og bynære arealer til ophold til glæde for offentligheden. På parkeringspladsen ved Søvej 3 kan der opføres 2 punkthuse i 5 etager. Den nye Rådhusudvidelse, som skal placeres på parkeringspladsen i forgrunden, skal forholde sig til områdets varierede arkitektur og et terræn i flere niveauer. Delområde I Indenfor delområde I kan der opføres to punkthuse i maks. 5 etager svarende til maks. bygningshøjden som på det eksisterende Rådhus, bygning C (Kote DNN) og en minimumshøjde svarende til det eksisterende Rådhus, bygning A (Kote 35,370 DNN). Bygningerne skal placeres indenfor de udlagte byggefelter, således at der sikres visuel forbindelse fra den bagvedliggende bebyggelse ved Lille Søgade (Delområde IV) og ned til Silkeborg Langsø. Punkthusene kan indeholde boliger og lettere erhverv/kontor samt café, galleri o.lign. Stueetagen skal mod de offentlige byrum og pladser signalere åbenhed og offentlig tilgængelighed, f.eks. ved brug af store glaspartier. Arealerne omkring bebyggelsen skal have offentlig adgang. Delområde II Indenfor delområde II kan der ske udvidelse af Rådhuset. Ny bebyggelse skal opføres med en bygningshøjde svarende til højden på eksisterende Rådhus, blok A (kote DNN), således at tagkoten tilpasses højden på det eksisterende Rådhus. Ny bebyggelse skal placeres indenfor det udlagte byggefelt og have en udformning der sikrer, at der opnås fysisk forbindelse til det eksisterende

8 Redegørelse 7 Rådhus. Byggefeltet indenfor delområde II kan alternativt anvendes til privat formål i form af lettere erhverv, kontor, restaurant o.lign. jf I dette tilfælde må der ikke ske sammenbygning med det eksisterendes Rådhus. Ny bebyggelse skal i dette tilfælde holde en afstand på minimum 12 m til det eksisterende, bevaringsværdige Rådhus. Se byggelinie jf. kortbilag 2. Rådhuspassagen, som skal forbinde den nye Rådhusudvidelse ved Søvej 3 med Godthåbsvej. I begge tilfælde gælder, at bebyggelse i sit arkitektoniske udtryk og volumen skal tilpasse sig og underordne sig det oprindelige Rådhusbyggeri. Dog uden at fremstå som en kopi at den eksisterende bebyggelse. Der skal sikres en fysisk og visuel forbindelse Rådhuspassagen - på tværs af området, fra parkeringspladsen ved Søvej 3 til Godthåbsvej. Se figur 1. Det eksisterende Rådhus skal bevares. Om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningernes oprindelige arkitektur Figur 1: Vigtige forbindelser indenfor lokalplanområdet. Silkeborg Kommune vil som ejere af arealet omfattet af delområde II - udskrive en totalenterprise konkurrence med særlig vægt på arkitekturen, for at sikre den bedst mulige udformning af ny bebyggelse og pladsdannelse indenfor delområdet. Fælles for delområde I og II Der skal etableres fælles nedkørselsrampe til p- kælder under delområde I og II. Se kortbilag 2. Der skal desuden ske en bearbejdning af udenomsarealerne indenfor delområderne, som sikrer at områderne fremstår med en arkitektonisk og funktionel helhed.

9 Redegørelse 8 Figur 2:Vejledende illustrationsplan, delområde I og II. Delområde III Indenfor delområde III kan der opføres bebyggelse i 4 etager ud mod Østergade og Torvet. Den øverste etage skal udformes som sadeltag eller trækkes minimum 1m tilbage i forhold til øvrig facadelinien i gadeniveau for at skabe udtryksmæssig sammenhæng med den øvrige bebyggelse langs gaderne. I stueetagen skal etableres butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede funktioner. På øvrige etager kan der etableres boliger og lettere erhverv mm. På bagsiden af bebyggelsen ud mod Lille Søgade og Rådhuset kan der ske en forøgelse af bebyggelsen i overensstemmelse med kommuneplanen. Se figur 3 side 10. Der skal således ske en nedtrapning af bebyggelsen højde ned mod Rådhuset. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets terrænforhold. Delområde IV Hotel Dania og Odd-Fellow Palæet skal bevares. Om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningens originale arkitektur. På øvrige ejendomme indenfor delområdet må opføres byggeri i op til 4 etager ud mod Torvet. Den øverste etage skal udformes som sadeltag

10 Redegørelse 9 eller trækkes minimum 1 m tilbage i forhold til øvrig facadelinien i gadeniveau, for at skabe udtryksmæssig sammenhæng med den øvrige bebyggelse langs Torvet. For hele delområdet gælder, at der i stueetagen ud mod Torvet skal etableres butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede funktioner. På øvrige etager kan der etableres boliger og lettere erhverv mm. Et byggeri i 7 etager svarende til byggeriet til højre i billedet vil afslutte karréen mod Lille Søgade. Mod Lille Søgade kan der påføres byggeri til boliger og lettere erhverv i maks. 7 etager. Nyt byggeri må ikke overstige en højde fastlagt til kote 43,11 DVR, svarende til bygningshøjden på boligbebyggelsen Rådhusgade 2. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets terræn. Ny bebyggelse kan opføres i etaper, Z og Æ, svarende til byggefelternes afgrænsning jf. kortbilag 2. Byggeri indenfor byggefelt Z kan umiddelbart realiseres, imens det er en forudsætning for realisering af nyt byggeri indenfor byggefelt Æ, at ejendommen Lille Søgade 10 (Kirkens Korshær) nedrives. Bygningsdybden indenfor byggefelt Z og Æ skal mod Lille Søgade svare til eksisterende bebyggelse (Rådhusgade 2), således at der ikke opstår unødig indbliks- og skyggegener. Eksisterende udsigt fra Torvet og ned til Silkeborg Langsø gennem porten ved Hotel Dania skal respektere og fastholdes i det nye byggeri. Udsigten fra Torvet til Silkeborg Langsø gennem porten ved Hotel Dania skal bevares. Der skal etableres vejadgang til den planlagte parkeringskælder under Torvet gennem delområde V. Der skal sikres offentlig adgang i form af trappe fra Torvet og ned til Rådhuset og Silkeborg Langsø gennem delområde V. Trappeanlægget skal placeres på matr.nr. 55, i direkte forlængelse af portåbningen ved Hotel Dania. Forbilledet er trappen ved Jyske Bank. Der udlægges således et 6 m bredt areal i skel mellem matr.nr. 55 og matr.nr. 56a og ind på matr.nr. 55. Indenfor dette areal skal der laves en samlet løsning, hvor portåbningen ved Hotel Dania, portåbningen i det nye byggeri, indkørslen til parkeringskælderen under Torvet og trappen etableres, således at alle disse anlæg placeres i samme akse.

11 Redegørelse 10 Øverst: Passagen ved Jyske Bank. Nederst: Eksempel på hvordan trappe fra Torvet til Lille Søgade kan udformes. (Indkørsel til p- kælder under Torvet er ikke vist)

12 Redegørelse 11 Figur 3: Figuren viser det maksimale etageantal, som kan opføres indenfor området jf. Tillæg nr. 2 til kommuneplan for Silkeborg Kommune. Desuden ses vigtige gangforbindelser og sigtelinier som skal respekteres i forbindelse med opførelse af nyt byggeri indenfor lokalplanområdet.

13 Redegørelse 12 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i Silkeborg Bymidte og indenfor det centrale butiksområde. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Kommuneplanen opstiller bl.a. følgende mål for bymidten: Der skal skabes mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse, Ny bebyggelse skal understøtte det sammenhængende bycenter, med liv, bevægelse og kontakt til den omkringliggende natur, Parkering skal etableres under terræn i forbindelse med fortætningsprojekter i bymidten. Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanens mål for bymidten. Lokalplanen ligger inden for rammeområde 10-C-10. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 10-C-10. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune.

14 Redegørelse 13 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan , rammeområde 10-C-10, karré 11: Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for en del af karré 11, rammeområde 10-C-10. Områdets anvendelse er fastsat til centerformål. Ny bebyggelse kan opføres i maks. 4 etager mod Torvet; Østergade og Godthåbsvej, maks. 5 etager mod Lille Søgade og maks. 5 etager mod Søvej. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for bebyggelsens højde og etageantal. Ligeledes er der ikke overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse vedr. udstrækning af ny bebyggelse. Områdets anvendelse: Området er udlagt til centerområde i Silkeborg Særlige bestemmelser for karré 11, Rådhuset, rammeområde 10-C-10, Silkeborg. Ny bebyggelse ud mod Søvej skal udformes på en måde, der sikrer visuel kontakt til Silkeborg Langsø fra de bagvedliggende ejendomme. Der skal sikres visuel og fysisk kontakt fra Torvet til Silkeborg Langsø. Bebyggelsens art og anvendelse: Der kan opføres bebyggelse til center- og butiksformål, boliger, butikker, kontorer, hotel, restaurant og café, biograf, udstillingslokaler, offentlige funktioner samt andre funktioner, der med fordel kan placeres i centrale byområder. Stueetagen i handelsgader og ud til handelstorve og pladser skal forbeholdes butikker og lignende, med kunde- og publikumsorienterede aktiviteter. Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoareal på m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. Bebyggelsesforhold Bebyggelsens placering og etageantal samt veje og stier fremgår af rammekortet. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 2 til kommuneplanen, som gør det muligt at opføre bebyggelse i op til 7 etager indenfor en del af rammeområde 10-C-10. Placeringen fremgår af rammekortet til venstre. Tillægget følger lokalplanens afgrænsning. Desuden er udstrækningen af området indenfor hvilket der kan opføres ny bebyggelse øget langs Lille Søgade i forhold til Kommuneplan for Silkeborg Kommune. Rammeområdenummeret ændres herefter til 10-C-110 for den del som er omfattet af lokalplan Tillæg nr. 2 til kommuneplanen ændrer ikke ved hovedprincipperne i Kommuneplan , hvilket bl.a. fremgår at principskitsen s. 16. Detailhandel Området er en del af bymidten i Silkeborgs centrale butiksområde. For bymidten som helhed er rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål på m 2. Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoareal på m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. Infrastruktur Hvor der kan anlægges acceptable tilkørselsveje skel parkeringsanlæg fortrinsvis etableres under terræn. Parkeringsanlæg under terræn kan etableres med et loft indtil 2 m over terræn. Området er omfattet af p-fond. Krav til parkering skal overholde kravene anført i den til

15 Redegørelse 14 en hver tid gældende parkeringsnorm. Miljøforhold Maksimalt tilladt miljøklasse 1 Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m. Opholdsarealer Hvor bebyggelsesprocenten er større end 60% skal der udlægges min. 10% af boligetagearealet til opholdsarealer til boligerne. Til erhvervs- og butiksbebyggelse skal der etableres et passende opholdsareal i forhold til antal ansatte. Opholdsarealets størrelse vurderes i forhold til områdets karakter og bebyggelsens anvendelse. Velbeliggende altaner og tagterrasser m.m., der er større end 3 m 2 kan medregnes som opholdsareal, hvis de ikke er støjbelastede. Principskitse fra Kommuneplan med principiel placering af byggefelter og markering af vigtige forbindelser i området.

16 Redegørelse 15 FORSYNING Silkeborg Kommune vil være i dialog med bygherre om muligheden for at indarbejde særlige energi- og miljøvenlige løsninger i projekteringsfasen. Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger inden for et eksisterende fjernvarmeforsyningsområde. Derfor fastsætter lokalplanens afsnit 9.1, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er foretaget tilslutning til den kollektive varmeforsyning efter Silkeborg Kommunes anvisning. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Silkeborg Kommune. Området er separatkloakeret og spildevandet ledes til Søholt Renseanlæg. Vandforsyning Området skal fortsat være tilsluttet Silkeborg Vand A/S. Affaldsplan Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan, hvorefter alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Forsyningsforhold i øvrigt Detailspørgsmål vedrørende varmeforsyning, spildevand, affald og vandforsyning kan rettes til: Silkeborg Forsyning A/S Tietgensvej Silkeborg Tlf.: Henvendelse vedrørende elforsyning kan ske til: Energi Midt Tietgensvej Silkeborg Tlf.: Øvrige spørgsmål vedr. planer og generelle forhold kan rettes til Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling.

17 Redegørelse 16 MILJØSCREENING Lokalplanen er screenet i henhold til 3, stk.1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen medfører en væsentlig miljøpåvirkning, og derfor skal miljøvurderes. Lokalplanen er miljøvurderet på følgende forhold: Landskabelig værdi Søbeskyttelseslinier (sø) Gener i anlægsfasen Trafikbelastning Trafikstøj Miljøvurderingen er beskrevet i Miljørapport for lokalplan Et resumé af miljøvurderingen fremgår af lokalplanen. Resumé af miljøvurdering Gennemførelsen af lokalplanen vil ændre bybilledet set fra vestlige, nordlige og østlige retninger, idet bebyggelsestætheden i området øges. Det, der landskabeligt set er den mest markante ændring, er bygningernes nærhed og visuelle dominans i forhold til søen. For at realisere lokalplanen, er det nødvendigt, at sø- og åbeskyttelseslinien ophæves eller der gives en dispensation. Forudsætningen herfor er, at projektet ikke medfører negative konsekvenser for søen og dyre- og planteliv på stedet. Det er vurderet, at realiseringen af lokalplanen ikke forringer levevilkårene eller spredningsmulighederne for dyre- og plantelivet da den naturlige del af søbredden ikke berøres af projektet. Der er regnet på 2 alternativer for trafikbelastningen. Alternativ som forudsætter, at vejnettet er det samme som i 2008 og en årlig stigning i trafikmængden på 1,8 % og alternativ som forudsætter etablering af en forlængelse af Drewsensvej mod øst og vest, samt etablering af motorvejen gennemføres. I alternativ regnes også med en årlig stigning i trafikmængden på 1,8%. I begge alternativer er indregnet trafikken genereret af lokalplanens realisering og den plan-

18 Redegørelse 17 lagte parkeringskælder under Torvet. For alternativ viser beregninger, at rundkørslen i krydset Søgade/Rådhusgade/Søvej ikke kan afvikle spidstimetrafikken. Hvis der ikke tages andre tiltag for at reducere trafikken på Søvej og Søgade, vil den generelle trafikstigning og realiseringen af lokalplanen medføre omfattende kødannelser i en spidstime i 2020 på Søvej og Søgade. Desuden betyder den forøgede trafikbelastning i det signalregulerede kryds Søvej/Christian 8.s Vej/Papirfabrikken, at det formentlig bliver nødvendigt at forøge kapaciteten i dette kryds ved en ombygning af dette. For alternativ forventes trafikken at kunne afvikles i den nuværende rundkørsel i krydset Søgade/Rådhusgade/Søvej. De forventede trafikmængder medfører for både alternativ og alternativ , at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra vejtrafik ikke vil kunne overholdes på udendørsopholdsarealer i den vestlige del af lokalplanområdet. I lokalplanens 8.15 er det fastlagt, at ny bebyggelse ikke kan tages i brug før det ved måling eller beregning kan godtgøres, at de gældende støjkrav kan overholdes. For udearealer kan støjkravene dog fraviges, dersom særlige forhold taler for en lempelse. I dette tilfælde vurderes det, at forholdet vedrørende støjbelastning af udendørsopholdsarealer for punkthusene kompenseres af bebyggelsens bynære beliggenhed og muligheden for udsigt over Silkeborg Langsø. Trafikstøjen vil også indendørs overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det anbefales derfor, at der i den videre bearbejdning af bebyggelsen tages særligt hensyn til støjbelastningen ved facader mod Søvej og Lille Søgade. Dette kan eksempelvis ske ved at stille krav om anvendelse af vinduer med større lydreduktion end normale termoruder. I lokalplanens 6.18 er fastsat bestemmelse som sikrer, at støjkravet indendørs skal overholdes. I forbindelse med nedrivning af eksisterende bygninger vil der forekomme støj-, støv- og vibrationspåvirkninger. Ved eventuel spunsning vil der ligeledes kunne forekomme vibrationer. Hvis ge-

19 Redegørelse 18 nerne vurderes at være væsentlige, vil der blive stillet krav til hvordan anlægsarbejdet gennemføres. ØVRIGE RELEVANTE FORHOLD Natur Lokalplanen medfører ikke ændringer for områder som en beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Det areal lokalplanen omfatter, er i forvejen bebygget eller anlagt som p-plads og projektet har derfor ingen betydning for dyrelivet, herunder Bilag IV-arter eller den botaniske eller biologiske mangfoldighed. Kirkebyggelinie Silkeborg Kirke ligger syd-sydøst for planområdet. Da kirken i hele beskyttelseszonen er omgivet af bymæssig bebyggelse, er planområdet ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens 18 (kirkebyggelinien). Ressourcer Med lokalplanen udnyttes en række allerede foretagne investeringer i vej- og forsyningsanlæg og den eksisterende kollektive trafik. En øget bebyggelsestæthed i området kan medvirke til, at byvæksten koncentreres i byen, så forbruget af landbrugsjord til byvækst begrænses mest muligt. Arealet søges udnyttet optimalt ved, at der gives mulighed for etablering af parkeringsanlæg under terræn. Byggeri vil medføre energi-, materiale og vandforbrug og affaldsfrembringelse. Det vurderes dog ikke, at forbruget vil være væsentligt anderledes end for tilsvarende bebyggelse lokaliseret et andet sted. I forbindelse med etablering af p-kælder, kan der blive tale om bortskaffelse af betydelige mængder overskudsjord Forurening Dele af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2 efter Lov om Jordforurening og hele arealet er områdeklassificeret efter bestemmelserne i Lov

20 Redegørelse 19 om Jordforurening. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet skal der træffes de nødvendige foranstaltninger vedrørende anmeldelse og håndtering af den forurenede jord. I forbindelse med etablering af boliger skal det sikres, at bestemmelserne i Lov om Jordforurening overholdes. Silkeborg Kommune vurderer at det vil være formålstjenligt at tilsvarende forholdsregler også træffes for den kortlagte del af matr. nr. 40a, hvor der ikke etableres boliger. Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses, jf. jordforureningslovens 71. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Da der skal etableres p-kælder i området tæt ved søen og det kortlagte areal er det muligt at forurenet spildevand skal pumpes væk. En sådan afledning kræver tilladelse fra Silkeborg Kommune. Det samme gælder hvis uforurenet grundvand skal ledes til Silkeborg Langsø. Der skal ligeledes indhentes tilladelse til grundvandssænkning efter Vandforsyningsloven hvis der er tale om indvinding over m3/år i 2 år. Luftforureningen fra biltransport/-kørsel til og fra området forventes ikke at give anledning til gener. Da der kun kan etableres boliger og centerfunktioner i området, vurderes der ikke at være væsentlige emissioner fra disse, der kan medføre gener for omgivelserne. Lokalplanens bestemmelser for bygningers ydre fremtræden og skiltning sikrer, at omgivelserne ikke vil blive udsat for væsentlige gener fra lys eller refleksioner. Området er separatkloakeret og overfladevand udledes til Silkeborg Langsø. Det forventes ikke at planens realisering vil give anledning til en væsentligt ændret/øget udledning af overfladevand, idet området allerede har en høj befæstelsesgrad.

21 Redegørelse 20 Levevilkår Området ligger centralt i Silkeborg by, og betjenes således af adskillige lokale og regionale busruter. I dag er lokalplanområdet præget af baggårdsbebyggelse mod Lille Søgade og parkeringsarealer omkring Rådhuset og Medborgerhuset. Planen giver mulighed for, at der kan ske en fortætning og forbedring af de eksisterende forhold. Der er ikke kendskab til arkæologiske fund i området. Hvis der ved anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder skal arbejdet standses og fundet anmeldes til Silkeborg Museum jf. Museumslovens 27. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHE- DER Lokalplanens endelige vedtagelse forudsætter, at Miljøcenter Århus ikke har bemærkninger til Kommuneplantillæg nr. 2. Kommunen vil søge søbeskyttelseslinien ophævet i lokalplanprocessen. Kompetencen til at ophæve søbeskyttelseslinien ligger hos Miljøcenter Århus. Såfremt beskyttelseslinien ikke kan ophæves, har kommunen kompetence til at meddele dispensation med tilhørende klagevejledning.

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Hvad er en lokalplan? Planloven fra 1991 indeholder bestemmelse

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse.

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Teknik- og Miljø Anne-Mette Lade 11.11.2014/18.11.2014 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade Områdets bebyggelse skal fremtræde som en parkbebyggelse i et åbent grønt

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr.29 til Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 10-C-15 Karré

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 504 THORSGADE

LOKALPLAN NR. 504 THORSGADE LOKALPLAN NR. 504 THORSGADE 16 THORSGADE NORDREGRAVE SANDGADE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanens område udgøres af ejendommen Thorsgade 16 på hjørnet af Thorsgade og Sandgade i Randers

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1 LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1 PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk i NDHOLD [ I N D H O L D

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 163 FORSLAG TIL. FOR BOLIGBEBYGGELSE l ÅG AD E PLAN- OG VEJAFDELINGEN

LOKALPLAN 163 FORSLAG TIL. FOR BOLIGBEBYGGELSE l ÅG AD E PLAN- OG VEJAFDELINGEN Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 FORSLAG TIL LOKALPLAN 163 FOR BOLIGBEBYGGELSE l ÅG AD E PLAN- OG VEJAFDELINGEN FEBRUAR 2004 Udarbejdet af arkitekterne

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

BALLE KIRKEVEJ KAJ MUNKS VEJ BRORSONSVEJ GRUNDTVIGSVEJ LUFTFOTO AF 2005 BOLIGOMRÅDE VED BRORSONSVEJ FORSLAG LOKALPLAN NR. 131.09

BALLE KIRKEVEJ KAJ MUNKS VEJ BRORSONSVEJ GRUNDTVIGSVEJ LUFTFOTO AF 2005 BOLIGOMRÅDE VED BRORSONSVEJ FORSLAG LOKALPLAN NR. 131.09 BALLE KIRKEVEJ KAJ MUNKS VEJ BRORSONSVEJ GRUNDTVIGSVEJ LUFTFOTO AF 2005 BOLIGOMRÅDE VED BRORSONSVEJ FORSLAG LOKALPLAN NR. 131.09 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger retningslinierne for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999 -~ Sø - I Nyborg Politistation 2 Indhold Lokaiplanens redegørelse 6 Lokaiplanens baggrund 6 Lokaiplanens indhold 6 Forholdet til anden planlægning 6 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere