Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation. En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation. En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist"

Transkript

1 6. juli 2012 Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2012, DAMVAD 2 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Summary 4 2 Indledning og baggrund Baggrund Projektets formål Projektdesign og -forløb 6 3 Bibliotekerne som underleverandør til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet: Hvorfor og hvordan? Ydelser, kompetencer og samarbejde Synligheden skal formidles Udvikling i bestillerkapaciteten Erhvervsfremmeaktørerne efterspørger klassisk vidensøgning Generel tilfredshed med samarbejdet med bibliotekerne Modtagerkapaciteten er afgørende for leverancens anvendelighed Bibliotekarernes er klædt på til kerneopgaven men skal øve sig i at omsætte og være i en bestillerdialog Værdiskabelsen i opgaveløsningen Værdien ligger i kvaliteten af videngrundlaget Men der er også tid at spare Et stort potentiale Organisering og forretningsmodel Biblioteksydelser bør være en betalingsydelse Synlighed via erhvervsfremmesystemet En skabelon En regional baseret netværksmodel, men tæt koblet Start med udvalgte regioner Udfordringer i ovenstående model 18 4 De ni cases 19 Teknologier til at forhindre tyveri af dieselolie 19 Erhvervsudviklingsprojekt indenfor detailhandel, turisme og fritid 19 Etablering af Syddjurs Videnpark 20 Fastholdelse af unge ansatte i yderområder 21 PIN-kodehusker 21 Markedet for energidrikke 22 Generationsskifte, erhvervsstruktur mv. 23 Erhverv spinoff-effekter af supersygehus 23 Turisme i Thorsminde 24 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 3

4 1 Summary This report presents the learning and findings generated through the project; try an information specialist. The project is the third and latest in a row of projects, which main purpose has been to explore and map the potentials of attaching the research libraries to the public enterprise support system as subcontractors. Building on the learning from the previous projects, the project has aimed to generate concrete examples on rewarding cooperation between the libraries and the enterprise support system. It is important that the specific competences and services of the research libraries are made visible to the enterprise support system, for example through specific seminars on the subject. The ability of the customers in the enterprise support system to make a precise enquiry is limited. This requires the information specialist to be able to translate the customers requests and explain precisely which kind of information they will be able to deliver. As a part of the project research libraries have worked on 9 specific cases on behalf of actors from the enterprise support system. The project has resulted in the following learning: On the basis of the generated learning, and the findings presented in the above, the final part of the report gives recommendations to how a permanent system for delivering knowledge and information searches to the enterprise support system can be organized. The customers in general find the delivered services valuable, and in most cases indicate that they are interested in making use of an information specialist in the future. The services are valuable because; The customer saves time and resources The customer gets access to knowledge that would otherwise have been out of reach The customer ends up making decisions on a more educated foundation than would otherwise have been the case (due to limited time and resources) The services of the research libraries are relevant for a variety of different actors in the enterprise support system. 4 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

5 2 Indledning og baggrund Projektet Lån en Informationsspecialist er det sidste i en række af tre projekter, der har haft til formål at undersøge potentialerne forbundet med at koble fag- og forskningsbibliotekerne som ekstern leverandør til erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet. 2.1 Baggrund I DEFFs strategi for , Biblioteker som katalysator for udviklingen i Danmark som innovativt samfund, har man fokus på at styrke fag- og forskningsbibliotekernes rolle over for virksomheder, men også forsknings- og innovationssystemet bredt defineret. En af strategiens delmålsætninger er, at bibliotekerne i stigende grad skal levere kompetencer og tjenester til støtte for danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter. Strategien adresserer dermed eksplicit det forhold, at de fleste virksomheder, særligt de små og mellemstore (SMV er) mangler kompetencer og ressourcer til at indsamle og arbejde med forskningsbaseret viden. Dette forhold vurderes at have en negativ indvirkning på virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne og således også i sidste ende på deres forudsætninger for vækst. at bidrage til, at konsulenternes arbejde tager afsæt i den nyeste viden og forskning, og at de på den måde bliver i stand til at udvikle deres egen praksis. Ved at indgå i samarbejdet med erhvervsserviceog erhvervsfremmesystemet kan DEFF-bibliotekerne således bidrage til at styrke både SMV ernes innovationsevne samt til at styrke informations- og rådgivningskompetencerne hos de rådgivere i væksthuse og lokale erhvervsserviceinstitutioner, som er bindeleddet til disse virksomheder. 2.2 Projektets formål Lån en informationsspecialist bygger direkte på erfaringerne fra to tidligere udviklingsprojekter, der i 2010 og 2011 søgte at afdække, hvordan fag- og forskningsbibliotekerne kan indgå som en aktiv medspiller i erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet. De to projekter viste, at der ligger et uudnyttet potentiale i at øge samarbejdet mellem fag- og forskningsbibliotekerne og erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet, men at udviklingen af dette potentiale blandt andet hæmmes af: Manglende kompetencer og ressourcer til at arbejde med forskningsbaseret viden synes også at være gældende i erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet. Her viser flere analyser, at samarbejdet med videninstitutioner er forholdsvis sporadisk og oftere defineret af den enkelte konsulents netværk nærmere end en systematisk søgning af, hvor det mest relevante samarbejde kan finde sted. Der har i erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet over de senere år derfor været et stigende fokus på kompetenceudvikling bl.a. med det formål manglende gensidigt kendskab mellem bibliotekerne og erhvervsaktørerne bibliotekernes manglende synlighed manglende ledige ressourcer i erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet til at prioritere området. Lån en informationsspecialist er udviklet med henblik på at adressere de oven for nævnte udfordringer ved at styrke det gensidige kendskab mellem bibliotekerne og erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet og ved i praksis at tilbyde er- SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 5

6 hvervsservicekonsulenterne vederlagsfri assistance fra en bibliotekar. Herigennem har det været projektets mål at generere konkrete erfaringer med samarbejder mellem erhvervssystemet og bibliotekerne, der kan ligge til grund for en grundigere vurdering af potentialet i samarbejdet samt udviklingen af en fremtidig forretningsmodel. 2.3 Projektdesign og -forløb Projektet er gennemført i Region Midtjylland med deltagelse af tre fag- og forskningsbiblioteker, Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) samt DAMVAD, som har været facilitator for projektets gennemførelse. De deltagende biblioteker har været: Bibliotek Utopia, Erhvervsakademi MidtVest MEA er et kompetenceudviklingsprogram under Væksthus Midtjylland, som gennem kortere undervisningsmoduler søger at udvikle kompetenceniveauet hos de midtjyske erhvervsservicekonsulenter. Som illustreret i figur 1 neden for har projektet været opdelt i tre faser: Fase 1 Projektets første fase var centreret om afholdelsen af et MEA-undervisningsmodul, der skulle introducere og markedsføre mulighederne for at samarbejde med et bibliotek overfor de lokale og specialiserede erhvervsservicekonsulenter. MEA drives af Væksthus Midtjylland. ASB Bibliotek: Forskningsbiblioteket på Aarhus Business School, nu Aarhus Universitet Aarhus Tekniske Bibliotek på Ingeniørhøjskolen i, nu Aarhus Universitet Indledningsvist blev der afholdt henholdsvis et opstartsmøde samt et decideret forberedelsesmøde med deltagelse af MEA, programgruppe D fra FIGUR 1 Forløb af Lån en informationsspecialist DAMVAD 6 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

7 DEFF og de deltagende biblioteker. Formålet med møderne var dels at klæde de deltagende bibliotekarer på til at præsentere mulige ydelser for erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktørerne, dels at forberede modulet og tilrettelægge en effektiv markedsføring overfor konsulenterne med henblik på at sikre en kritisk masse på modulet. Selve MEA-modulet blev afholdt d. 28. februar (se evt. programmet i bilag 1) med deltagelse af 11 erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktører. Ud over en generel introduktion til projektet samt potentialet for systemet i at benytte bibliotekerne som leverandører, centrede modulet sig om konkrete demonstrationer af bibliotekernes tilbud, forestået af de fire deltagende informationsspecialister. Endelig blev ordningen med Lån en informationsspecialist præsenteret for deltagerne og hjemmeside med mulighed for tilmelding lanceret (se boks nedenfor med uddrag fra hjemmeside). Fase 2 På baggrund af det gennemførte MEA-modul samt en opfølgende rekrutteringsindsats lykkedes det at indhente ni bestillinger fra erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktører, der ønskede at få hjælp til en konkret opgaveløsning fra en informationsspecialist. Bestillergruppen repræsenterede et forholdsvist bredt udsnit spændende fra den basale erhvervsservice hos henholdsvis erhvervsrådene og kom- BOKS 1: HJEMMESIDE FOR MEA-MODUL OG LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST Kilde: DAMVAD SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 7

8 munerne, til den specialiserede erhvervsservice hos væksthuset samt hos en privat rådgivningsvirksomhed. de enkelte cases uddybes (kapitel 4). Der har dermed også været tale om forskelligartede bestillinger fra forholdsvis ukomplicerede markeds- og databasesøgninger til mere omfattende vidensøgninger. De ni forløb er opsummeret i tabel 1 neden for og beskrives uddybende i kapitel 4. Fase 3 Som opfølgning på de gennemførte forløb, er der gennemført telefoninterview med bestillere fra samtlige ni forløb samt de fire deltagende bibliotekarer. Herudover er der afslutningsvist blevet afholdt en evalueringsworkshop med deltagelse af MEA, programgruppe D og de tre deltagende biblioteker. Fokus har været på at kortlægge styrker og svagheder i samarbejdet og vurderingen af værdien af samarbejdet. I det følgende afsnit præsenteres en samlet analyse af de gennemførte forløb (kapitel 3), hvorefter TABEL 1 Gennemførte opgaveløsninger i Lån en informationsspecialist Bestiller Type erhvervsservice Emne Bibliotek Dansk Innovation Privat rådgivning Erhvervsudviklingsprojekt indenfor detailhandel, ASB Bibliotek turisme og fritid Syddjurs Kommune Kommunal erhvervsafdeling Etablering af Syddjurs Videnpark ASB Bibliotek Ringkøbing Fjords Erhvervsråd I Erhvervsråd Teknologier til at forhindre tyveri af dieselolie Aarhus Tekniske Bibliotek Ringkøbing Fjords Erhvervsråd II Erhvervsråd Motivation for bosættelse i yderområder Aarhus Tekniske Bibliotek Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Pinkode husker Aarhus Tekniske Bibliotek Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Markedet for energidrikke ASB Bibliotek VIBORGegnens Erhvervsråd Erhvervsråd Generationsskifte, erhvervsstruktur mv. ASB Bibliotek Erhvervsrådet Herning & Ikast- Erhvervsråd & kommunal Erhvervsspinoff-effekter i forbindelse med Bibliotek Utopia Brande og Herning Kommune erhvervsafdeling etablering af supersygehus i Gødstrup Startvækst Holstebro Lokal erhvervsservice under væksthuset Turisme i Thorsminde Bibliotek Utopia Kilde: DAMVAD 8 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

9 3 Bibliotekerne som underleverandør til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet: Hvorfor og hvordan? 3.1 Ydelser, kompetencer og samarbejde Der er tale om ni forskelligartede cases, som har medført samarbejde på forskellige niveauer. Det til trods er der en række karakteristika ved samarbejdet, som går på tværs. Det uddyber vi nedenfor Synligheden skal formidles De tidligere analyser har vist, at en væsentlig udfordring for et potentielt samarbejde er, at erhvervsfremmekonsulenterne har meget begrænset kendskab til bibliotekernes ydelser og services. Fx har de ikke kendskab til den licensbelagte viden, som kun er tilgængelig via bibliotekerne og muligheder i at lave målrettede søgninger af viden. Det er sådant set ikke så mærkeligt taget i betragtning af, at informationerne i begrænset grad er tilgængelige på bibliotekernes hjemmesider og på ingen måde er repræsenteret der, hvor erhvervsfremmekonsulenterne søger information og danner sig overblik, som fx vækstguiden.dk. Formålet med afholdelse af MEA-modulet var derfor også at udbrede viden om og kenskab til bibliotekerne og ikke mindst, hvad man kan bruge bibliotekerne til. Den manglende indsigt i relevansen af biblioteksydelser blev bekræftet af MEA-modulet, idet rekruttering af deltagere krævede en meget aktiv og opsøgende markedsføring som resulterede i 11 deltagere. Derimod så viser erfaringerne, at MEA-modulet har været et godt tiltag til øge indsigten i bibliotekernes ydelser. Ud af de ni erhvervsfremmeaktører, som havde deltaget i cases, er der tydelig forskel på indsigten i bibliotekernes ydelser blandt de, som har deltaget, og de som ikke har deltaget i MEAmodulet. Et andet væsentligt resultat er, at størstedelen af de, som deltog i MEA-modulet, efterfølgende havde lyst til og kunne se et potentiale i at deltage i det videre projekt en rekruttering som ellers havde vist sig særlig vanskelig i de foregående to projekter. En konklusion, der bakkes op af interviewene med de deltagende erhvervsfremmeaktører, er således, at synlighed fx via hjemmeside i sig selv ikke er nok formidling om mulighederne og værdien heraf er afgørende. Derfor synes arrangementer, som MEA-modulet som både har et kompetenceudviklende og formidlende sigte at være et nyttigt tiltag Udvikling i bestillerkapaciteten Som kortlagt i de tidligere analyser, har erhvervsfremmeaktørerne en begrænset bestillerkapacitet, fordi de har et meget konservativt billede af, hvad et bibliotek kan tilbyde og har vanskeligt ved at gennemskue, hvori merværdien af samarbejde med fag- og forskningsbibliotekerne ligger i forhold til at lave f.eks. en google-søgning. Således har erhvervsservicekonsulenterne i de to tidligere projekter også haft vanskeligt ved at fremkalde problemstillinger, hvor det kunne være relevant at samarbejde med bibliotekerne. I nærværende projekt er der dog sket en udvikling i bestillerkapaciteten, idet flere har været i stand til at fremsætte gode og relevante problemstillinger vedrørende manglende viden på et givent område. Konsulenternes bestillinger har dog stadig fokus på den konkrete problemstilling, hvorimod de ofte har begrænset viden om, hvordan denne kan løses på bibliotekerne. Dette er en klar begrænsning for konsulenternes evne til at bestille en detaljeret leverance. Det stiller store krav til bibliotekarernes oversættelseskompetencer, ligesom forventningsafstemning i forhold til proces og mulige resultater bliver afgørende (se nedenfor). SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 9

10 3.1.3 Erhvervsfremmeaktørerne efterspørger klassisk vidensøgning I de tidligere potentialeafdækninger er der blevet udviklet et ydelseskatalog bestående af syv potentielle ydelser. Kataloget er udviklet på baggrund af de deltagende bibliotekers vurdering af ydelsernes relevans for erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet. Det er vurderet ud fra indsamlede cases og ikke på erkendte behov hos og en konkret efterspørgsel fra de deltagende erhvervsfremmeaktører. FIGUR 2: EFTERSPØRGSEL EFTER BIBLIOTE- KERNES YDELSER vidensøgning. De deltagende konsulenter har hverken tid til, kompetencer til eller adgang til at søge den viden frem, som de har behov for i de specialiserede cases. Deres behov deler sig dog i to overordnede typer: Strategiske indsatser Fælles for nedenstående tre eksempler er, at de alle efterspørger viden, som skal indgå i tilrettelæggelsen af en strategisk indsats, hvor det at vide, hvad der virker, og hvad andre har gjort, er altafgørende. Et godt eksempel er fra Syddjurs Kommune, hvor de er i gang med at etablere en videnpark med fokus på produktion. Derfor havde de behov for et solidt videngrundlag om, hvad der er kritiske faktorer for at skabe succesfulde videnparker. Et andet eksempel er Dansk Innovation, som skulle i gang med at planlægge en indsats om byudvikling, hvor de havde behov for at få indsigt i de nyeste forskningsbaserede tendenser. Endelig et tredje eksempel, som handler om viden om, hvordan man stimulerer til og understøtter erhvervsspin-off i forbindelse med større offentlige byggerier i det her tilfælde et supersygehus i Gødstrup. I nærværende projekt har vi derimod været ude og afprøve, hvad erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktørerne faktisk efterspørger, når de har mulighed herfor. Figur 2 oven for viser, hvilke af de syv ydelser, der har været efterspurgt (grøn), delvist efterspurgt (gul) og slet ikke efterspurgt (rød). En væsentlig konklusion er dog, at erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktørernes behov ikke er helt så avancerede, som det oprindelige ydelseskatalog lægger op til. Fælles for størstedelen af casene er, at deres behov tager afsæt i en solid Markedsinformation Et andet efterspurgt område er markedsinformation i forbindelse med et specielt produkt eller ydelse, hvorom en virksomhed har henvendt sig til en erhvervsservicekonsulent. Der er eksempler på cases med en pinkodehusker og energidrik, hvor der i begge tilfælde er fokus på markedsinformation og konkurrentinformation. Flere af erhvervsaktørerne angiver dog, at de er bedre klædt på til selv at arbejde med nøgletal end med litteratursøgning nøgletallene har de i nogen grad adgang til, mens de ikke har adgang til licensbelagt litteratur. 10 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

11 TABEL 2 Anbefaling af kerneydelser til erhvervsfremme og -servicesystemet og en bobler. Hvad Fokus Vidensøgning Søgninger på et specifikt emne, som skal anvendes i en bredere strategisk satsning fx videnparker eller erhvervsspin-off. Fokus på både forskningsbaseret litteratur og andre kilder, som studenterprojekter og ikke-akademisk litteratur. Markedssøgninger Søgninger vedrørende generelle markeds- eller konkurrenceinformationer, eller efter konkrete virksomheder, leverandører eller agenter. Ydelserne er ofte rettet mod virksomheder frem for mod erhvervsfremmekonsulenten Patentsøgning Kobling til forskere eller studerende Videnvalidering og metaklassificering Oversigt over teknologier, patenter og aktiviteter inden for et specifikt område som led i produkt- eller konkurrentinformation. Systematisk overblik over og formidling af kontakt til eksperter, forskere, undervisere e. lign. på et specialiseret område. Organisering og validering af viden på et specialiseret område. Eksempelvis igennem gennemgang af konsulentrapporter eller metaklassificering af projektinformationer rettet mod fx en særlig projektgruppe eller mod en særlig indsats. Kilde : DAMVAD, 2011 Undervejs i processen henvendte Østjysk Innovation sig også med en case, hvor en virksomhed var i gang med at udvikle et nyt avanceret produkt indenfor biotech og i den forbindelse havde behov for viden om, hvordan en særlig biologisk proces havde været anvendt i andre produkter. Casen blev dog stoppet, fordi der var så meget fortrolighed om casen, at kunden ikke ønskede, at der blev inddraget underleverandører. Det er et eksempel på, at der kan være særlige forhold i forbindelse med markeds- og produktinformationer, som det er vigtigt at være opmærksom på. Sidste og mere overordnet pointe i forhold til bibliotekernes ydelser er, at der er fokus på løsning af problemstillinger frem for ydelser. Det betyder også, at ydelserne ofte bliver flerstrengede: De tager afsæt i vidensøgning med biprodukter, som fx kan handle om kontakt til forskere, tilknytning til studenterprojekter og patentsøgninger. I tabel 2 oven for findes en oversigt over de fire foreslåede kerneydelser og en bobler. Begrundelser herfor uddybes i de næste afsnit Generel tilfredshed med samarbejdet med bibliotekerne En væsentlig konklusion af det gennemførte projekt er, at trods den indledende skepsis som hele tankegangen med at koble bibliotekerne som underleverandør til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet har mødt, så har der generelt været stor tilfredshed med samarbejdet og med bibliotekernes ydelser. Grundlaget herfor synes at være en grundig forventningsafstemning i forhold til, hvad erhvervsaktørerne havde behov for, og hvad den leverede ydelse skulle anvendes til. En væsentlig læring er derfor også, at selve samarbejdsprocessen er afgørende for en god ydelse. I nærværende proces har det være indlagt et face-to-face møde mellem bibliotekaren og erhvervsfremmeaktørerne forud for bestilling af ydelser og igen ved levering heraf også af hensyn til at styrke den gensidige læring i dette pilotprojekt. Konklusionen er dog, at et sådant dobbeltmøde ikke er en forudsætning for en godt samarbejde, men i mange tilfælde vil kunne afholdes telefonisk. Det væsentlige er derimod den løbende kontakt, SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 11

12 når bibliotekerne er i gang med at udføre opgaven. Erfaringerne indikerer, at denne kontakt er nødvendig for at sikre en målrettet opgaveløsning. Det viste eksempelvis casen med erhvervsspin-off i Herning, hvor der var behov for at rette søgeordene til flere gange undervejs i processen. Et andet læringspunkt er, at det er vigtigt at være meget konkret i forventningsafstemningen og bevidst hjælpe erhvervsfremmeaktørens bestillerkapacitet på vej ved fx at fremsende to forskelligartede artikler, som viser spektret fra forskningsbaseret litteratur til ikke-akademisk litteratur Modtagerkapaciteten er afgørende for leverancens anvendelighed De tidligere projekter pegede på, at der skulle være fokus på viden, som er formidlet og bearbejdet for, at det har relevans for erhvervsfremmeaktørerne og at de har tid til at læse det. Den observation bekræftes også i dette projekt, men flere understreger dog også den selvstændige værdi af den identificerede videns soliditet hvorfor forskningsbaserede viden er efterspurgt. Fokus på den evidensbaserede viden har også spredt sig til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet, hvor viden giver legitimitet og gennemslagskraft over for virksomheder og andre samarbejdspartnere. De ni cases viser dog, at der er væsentligt forskel på aktørernes modtagerkapacitet fx på erhvervschefen, som efterspørger viden på det strategiske niveau, og erhvervsservicekonsulenten som efterspørger operationel viden, som er direkte anvendeligt over for virksomhederne. Et andet aspekt af dette er i, hvor høj grad bibliotekerne skal indgå i formidlingen og kondenseringen af viden. To af casene viser yderpunkterne i det kontinuum. I casen med turisme i Thorsminde fik bibliotekaren til opgave at gennemgå og sammenstille en række konsulentrapporter for at uddrage de centrale konklusioner, hvormed bibliotekarens analytiske kompetencer var i centrum. I den anden ende af skalaen er fokus alene på at fremsøge viden, hvorefter erhvervsaktøren selv vil bearbejde viden, som i fx casen fra Syddjurs Kommune. I det tilfælde var forventningen ikke, at biblioteker skal analysere viden de skal finde den og gøre den overskuelig. Det stiller til gengæld krav til, at erhvervsaktøren selv er vant til at behandle og omsætte forskningsbaseret viden. Spørgsmålet er således i, hvilken udstrækning bibliotekerne skal nærme sig de services, som traditionel udbydes af konsulenthuse eller forskere, eller om de alene skal fremskaffe viden i en mere traditionel underleverandørrolle. En af de interviewede deltagere foreslår, at en måde at forene de to er ved at sikre samarbejde mellem konsulenter og biblioteker Bibliotekarernes er klædt på til kerneopgaven men skal øve sig i at omsætte og være i en bestillerdialog Erfaringen fra dette projekt viser, at bibliotekarerne grundlæggende er godt klædt på til at løse opgaverne. De fremkomne problemstillinger kalder ikke på avancerede biblioteksløsninger, som ligger uden for bibliotekarernes kernekompetencer. Omvendt så viser projekterfaringerne også, at der er behov for specialiseret indsigt i de områder, erhvervsfremmeaktørerne ønsker indsigt i for at kunne lave en god søgning relateret til fx turisme, dieselolie eller videnparker. Det kalder på en organisering bag bibliotekerne som underleverandører, der kan sikre, at det er specialiserede bibliotekarer, som løser opgaverne. Men et er specialistviden, noget andet er evnen til at omsætte det. Projektet viser, at bibliotekarerne føler sig på hjemmebane i forhold til opgaverne, men selve arbejdsformen med at gå i dialog med 12 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

13 erhvervsaktørerne er uvant og kræver særlige redskaber og kompetencer. En anden kompetenceudfordring ligger i at formidle resultaterne af søgningen. Jo, længere bibliotekarerne skal gå i forhold til at påtage sig en konsulentrolle, hvor resultaterne af søgningen analyseres og formidles, jo mere kompetenceudvikling kræves der. 3.2 Værdiskabelsen i opgaveløsningen I dette afsnit ser vi nærmere på, hvilken konkret værdi biblioteksydelserne har bidraget med i de ni cases. Da der er forskel i karakteren af de ni cases, og hvor langt erhvervsaktøren er kommet med at omsætte bibliotekarernes arbejde, er der også stor forskel på den oplevede værdi Værdien ligger i kvaliteten af videngrundlaget På tværs af casene vurderes den væsentligste værdi af samarbejdet at være, at bibliotekernes ydelser er med til at øge kvaliteten i erhvervsservicen ved at sikre et markant øget og mere solidt videngrundlag i beslutnings- og forberedelsesprocessen. Det kommer sig fx til udtryk i: Forberedelse af udbudsprocesser i forbindelse med større analyser. Det fremskaffede videngrundlag kan kvalificere bestilling af konsulentydelser og på den måde sikre mere målrettede ydelser af højere kvalitet. Bedre forberedelse af strategiske indsatser, som klæder erhvervsfremmeaktørerne på til både at lede processer og til at inddrage virksomheder. Viden styrker aktørernes legitimitet, fordi de ved noget og særligt, hvad der virker. Viden om konkrete indsatser gør erhvervskonsulenterne mere attraktive over for virksomheder, hvilket kan have en positiv effekt på erhvervsfremmesystemets dækningsgrad i forhold til virksomhederne. Viden er en vigtig vare i erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet. Mere målrettet og kvalificeret rådgivning af virksomheder i forhold til fremtidig viden samarbejde, herunder også kobling til både studenterprojekter og forskere Men der er også tid at spare Det er uden tvivl kvaliteten i videngrundlaget, som er den væsentligste værdiskabelse, idet de fremlagte cases i nogen tilfælde ikke ville blive forberedt på samme måde uden denne kontakt til bibliotekerne. I andre tilfælde vil erhvervsfremmeaktørerne selv have varetaget søgningen. I sidstnævnte tilfælde er der væsentlige effektiviseringsgevinster, idet erhvervsfremmeaktørerne ikke har den fornødne kompetence til at søge viden frem. Dialogen i flere af de ni cases viser, at selv de mest almindelige google-søgninger kan laves mere effektivitet og målrettet. Herudover er der eksempler på, at bibliotekarerne inden for deres specialistområder kan finde den helt rigtige viden på meget kort tid, fordi de ved præcist, hvor de skal lede. Tidsbesparelse er derfor i sig selv en væsentlig værdi. Effektivitet består dernæst i, at bibliotekernes services kan bruges til at målrette køb af konsulentydelser. Både casene med turisme i Thorsminde og videnparker i Syddjurs viser, at biblioteksydelser formentlig kunne have sparet dem for en konsulentrapport eller i hvert fald have målrettet ydelsen betydeligt. SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 13

14 3.2.3 Et stort potentiale Baseret på ovenstående ser erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktørerne også et stort potentiale i at gøre bibliotekerne til underleverandører i deres system, hvor vidensøgning opfattes som en underleverance på lige fod med andre ydelser. Potentialet synes især at ligge på nye arbejdsområder, hvor erhvervsfremmeaktørerne befinder sig på usikker grund, frem for på områder, hvor aktørerne i forvejen har solid erfaring, men mangler meget detaljeret viden. Dette kan dog potentielt ændre sig i takt med, at erhvervsfremmeaktørerne får et bedre kendskab til bibliotekarernes ydelser og disses styrker og begrænsninger. Nogle af de interviewede nævner også, at bibliotekernes ydelser ikke blot er relevant for erhvervsområdet, men for kommunerne generelt i form af en rammeaftale. Fx nævner Herning Kommune, at ydelserne kunne være relevante for Region Midtjyllands EU-kontor. Hvis der skal genereres viden om et satsningsområde, kan det ligeså godt blive gjort fra centralt hold og blive gjort tilgængelig for alle. En måde at styrke og systematisere denne efterspørgsmål kunne være at stille krav til, at biblioteksydelser/viden-afdækninger i højere grad skrives ind i projektansøgninger. På baggrund af erfaringerne fra dette projekt erklærer flertallet af deltagene sig også klar til at betale for den ydelse, de har modtaget, baseret på et realistisk skøn af, hvad ydelsen vil koste. Omfanget af ydelserne har ligget på mellem 10 og 40 timer og vil derfor koste mellem og baseret på en timepris på cirka 400 kr. i timen. 3.3 Organisering og forretningsmodel I dette afsnit opsummerer vi analysen ved at lægge op til en organisering, som kan understøtte bibliotekerne i at blive underleverandører til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet, samt en egentlig forretningsmodel. Det udmøntes i fem anbefalinger Biblioteksydelser bør være en betalingsydelse Konklusionen i det forrige projekt anbefalede at udvikle en kupon-model, som kan stimulere erhvervsfremmesystemet til at benytte bibliotekerne som underleverandør på umiddelbar sigt. Bevæggrunden herfor var udfordringen med at få erhvervsfremmeaktørerne til at deltage i projekterne. Erfaringer fra nærværende projekt viser, at erhvervsfremmeaktørerne er villige til at betale for en biblioteksydelse af høj kvalitet. Det forudsætter, at bibliotekerne koncentrerer sig om det marked, hvor de kan tilbyde en konkurrencedygtig pris ved at have de nødvendige forudsætninger for at levere ydelser af høj kvalitet og mere effektivt end andre aktører. TEKSTBOKS 2: STOP-AND-GO InfoGate i Herning, som i en årrække har leveret ydelser til virksomheder og erhvervsfremme- og erhvervsservice-systemet anvender en model, hvor de efter dialog med kunden laver en indledende søgning for at få en ide om informationsniveauet og kilder. Konkret tages der en kort telefonsamtale, hvorefter Infogate laver en kort prøvesøgning for at afdække, hvad de vil kunne finde på det givne område. Herefter holdes der et opstartsmøde, hvor det mere præcist aftales, hvad der skal søges efter og hvor mange timer biblioteket skal anvende herpå (og dermed i realiteten også prisen). På denne baggrund indgås der kontrakt. Såfremt der indgås kontrakt, faktureres der for indledende søgning og opstartsmøde. 14 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

15 Det altafgørende er, at erhvervsfremmeaktørerne får noget ud af vidensøgningen, hvilket man jo af gode grunde ikke kan garantere, før de indledende søgninger er foretaget. Derfor kan en stop-and-gomodel være en mulighed, hvor der laves en indledende søgning, hvorefter ydelsen og prisen fastlægges Synlighed via erhvervsfremmesystemet Synlighed og kendskab til bibliotekernes ydelser er vigtige for at kunne udfylde rollen som underleverandør. Nærværende projekt viser, at det er altafgørende at denne synlighed kommer inde fra altså fra erhvervsfremmesystemet selv. Erfaringerne med kompetenceudviklingsmoduler er positive, men viser også, at det kræver en meget målrettet opfølgning at klæde erhvervsaktørerne på til at bestille biblioteksydelser. Det anbefales derfor, at man på baggrund af nærværende projekt videreudvikler fokuserede kompetenceforløb om informationssøgning, brugen af bibliotekernes ydelser i den løbende kompetenceudvikling og muligheder for at anvende bibliotekerne som rådgivere for både virksomheder og erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet. Forløbene skal udbredes via væksthusenes kompetenceudviklingsforpligtigelse over for de lokale erhvervsfremmeaktører. Et kompetenceudviklingskrav, som igen kunne stimuleres af, at vidensøgning skal være tænkt ind i nye ansøgninger. Det synes oplagt at afholde kurser i biblioteksmiljøerne for at mindske den mentale og fysiske afstand mellem de to målgrupper og stimulere til gensidig læring og kendskab. Dernæst bør erhvervsfremmesystemet selv i form af de regionale væksthuse, spille en central rolle i at udbrede underleverandørmodellen og værdien heraf (se nedenfor). SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 15

16 3.3.3 En skabelon Bestillerkapaciteten er en udfordring, idet erhvervsfremmeaktørerne har svært ved at oversætte deres behov til biblioteksydelser. Dernæst har bibliotekarerne behov for at udvikle deres kompetencer til at indgå i denne oversættelsesproces. Derfor bør der udvikles en ydelsesmodel, som viser, hvad bibliotekerne kan tilbyde. Ydelsesmodellen skal også sikre fokus i ydelserne TEKSTBOKS 3: SKABELON FOR AFDÆKNING OG YDELSE FRA BIBLIOTEKERNE Afdækning Problemstillingen Behov for vidensøgning Biblioteksydelse Kilder til søgning Viden Projekter Nøgletal Patenter Eksperter på feltet Offentlige myndigheder og andre relevante aktører Ressourcer på institutionen Kort beskrivelse af den givne problemstilling, og hvilke forhold det er væsentligt at få belyst Beskrivelse af målgruppen for vidensøgningen, hvordan biblioteksydelsen skal anvendes, og hvad biblioteksydelsen skal bidrage til Kort beskrivelse af de væsentligste kilder, som er grundlag for biblioteksservicen Links og henvisninger til de mest relevante: Videnskabelige artikler Andre artikler Konsulentrapporter og andre analyser Bøger Studenterprojekter Konferencer og oplæg Andet Links og henvisninger til de mest relevante: Forskningsprojekter Udviklingsprojekter Links og henvisninger til de mest relevante: Statistikker Andre nøgletal Links og henvisninger til de mest relevante patenter Liste over de væsentligste nationale og internationale eksperter på feltet Links og henvisninger til de mest relevante: Offentlige myndigheder Interesseorganisationer Faglige netværk Andet Beskrivelse af ressourcer internt på institutioner (fx det universitet hvor biblioteket er forankret): Forskningsprojekter Videncentre Studenterprojekter Andet Kilde: DAMVAD 16 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

17 og fastlægge priser. Udkast til en sådan ydelsesmodel findes i tekstboks En regional baseret netværksmodel, men tæt koblet På tværs af de tre projekter har det vist sig altafgørende at sikre det nødvendige engagement og kompetencedækning for at kunne imødekomme opgaveløsningen på et tilstrækkeligt højt niveau. Samtidig viser erfaringerne, at det kræver særlige bibliotekarkompetencer at kunne indgå i arbejdet. I tekstboks 4 neden for følger en første skitse til ansvarsdeling mellem væksthus, koordinerende bibliotek og udførende biblioteker. Det anbefales derfor, at der laves en regionalt baseret netværksmodel, hvor udvalgte biblioteker og bibliotekarer fra regionens fag- og forskningsbiblioteker indgår i en samlet organisation, som har til opgave at udvikle ydelser og løse opgaver fra erhvervsfremmeaktører. I den forbindelse bør det også overvejes, om det er relevant at lade folkebibliotekerne indgå. Arbejdet forankres hos et koordinerende bibliotek, som har ansvar for at udvikle ydelserne og sikre samarbejdet mellem de deltagende biblioteker. Det foreslås, at selve underleverandørsaftalen indgås med det regionale væksthus. Begrundelsen er, at det netop er det regionale væksthus, som har ansvar for kompetenceudvikling af de lokale erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktører, hvori biblioteksydelserne er en væsentlig del. Fordi synlighed og markedsføring skal komme inde fra systemet, er det også afgørende at væksthuset har et ejerskab til at sikre grundlaget for, at bibliotekerne bliver anvendt som underleverandører på en hensigtsmæssig og værdiskabende måde. Derfor foreslås det også, at der nedsættes en styregruppe, som har ansvar for at sikre grundlaget for en hensigtsmæssig brug af underleverandøraftalen. SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 17

18 3.3.5 Start med udvalgte regioner Selv om de tre projekter har vist, at der et stort potentiale i at koble fag- og forskningsbibliotekerne som underleverandører til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet, så anbefales det at udrulle underleverandørmodellen i en eller to udvalgte regioner. Det bør være i form af et længerevarende projekt, hvor der er tid til at udvikle organisationen, udrulle kompetenceudviklingsmoduler samt have et solidt grundlag for at vurdere behovets omfang og værdien af at imødekomme det. nuværende tidspunkt må gå i forhold til at udbrede den licensbelagte viden i elektronisk form til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet. Det er derfor væsentligt at afklare disse forhold og forhandle aftaler med forlagene, som kan understøtte udbredelsen af viden En målrettet regional model bør således evalueres efter fx to år med henblik på at vurdere nytteværdien heraf på længere sigt Udfordringer i ovenstående model I forhold til at udbrede ovenstående fem anbefalinger er der en umiddelbar, men væsentlig udfordring. Det er uafklaret, hvor langt bibliotekerne på TEKSTBOKS 4: ANSVARSDELING MELLEM DE TRE AKTØRNIVEAUER Aktør Væksthuset Koordinerende fag- og forskningsbibliotek Fag- og forskningsbiblioteker Ansvar Ansvar for at indgå underleverandøraftale med bibliotekerne og dermed: At markedsføre aftalen overfor den lokale erhvervsservice At stimulere til brugen af aftale via kompetenceudviklingsprogrammer og anden styring At følge op brugen af og nytteværdien af aftalen At sekretariatsbetjene styregruppe med deltagelse af biblioteker og erhvervsfremmes- og erhvervsservicesystemet. Ansvar for at koordinere og strategisk udvikle bibliotekernes ydelser til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet, herunder: At udvikle ydelseskatalog At sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de deltagende biblioteker, men henblik på den bedste udnyttelse af ressourcer At kompetenceudvikling af de deltagende bibliotekarer og sikre kvaliteten i ydelserne At formidle og markedsføre ydelser overfor erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet i samarbejde med væksthuset Ansvar for at udføre og tilbyde biblioteksydelser og herunder. Kilde: DAMVAD 18 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

19 4 De ni cases Teknologier til at forhindre tyveri af dieselolie Kunde Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Bibliotek Aarhus Tekniske Bibliotek Problemstilling kort I Ringkøbing-Skjern Kommune oplever entreprenører, landmænd mv. i stor stil, at der bliver stjålet dieselolie fra fx byggepladser. Tyverierne udgør en stor økonomisk belastning for de berørte virksomheder, og Ringkøbing Fjord Erhvervsråd arbejder derfor på at finde mulige løsninger på problemet. Informationsspecialisten skulle således hjælpe erhvervsrådet med at tilvejebringe viden om mulige løsninger til at forhindre tyveri af dieselolie. Herunder: Hvad er erfaringerne med lignende problemer andre steder? Er der udviklet produkter eller løsninger, fx en chip eller andet sporbart til at putte i dieselolien, der kan spore hvor dieselolien bliver kørt hen? Er der evt. patenter på området? Proces Personligt opstarts- og afleveringsmøde Leverancer Artikler og hjemlånte bøger En et-sides opsamlende beskrivelse af søgningens resultater, inkl. links. Fokus på eksisterende produkter, eksisterende lovgivning samt patenter. Søgning hovedsageligt baseret på Google. Værdi Ringkøbing Fjord Erhvervsråd har været yderst tilfreds med den gennemførte opgaveløsning og de leverede resultater. Der har her været tale om et område, hvor bestilleren i høj grad var på bar bund. Det leverede materiale har derfor været af stor værdi og har været medvirkende til, at bestiller har levere en bedre vejledning til lokale virksomheder. Herudover har bestiller sparet ressourcer i forhold til, hvis de selv skulle have foretaget viden-søgningen. Det leverede materiale har været arrangeret og præsenteret på en måde, så det har været yderst let at gå til og har derfor været anvendeligt for bestiller uden, at denne selv har skullet følge op med en større læse- eller søgeindsats. Erhvervsudviklingsprojekt indenfor detailhandel, turisme og fritid Kunde Dansk Innovation, Randers Cityforening Bibliotek ASB bibliotek Problemstilling Dansk Innovation og Randers Cityforening samarbejder om et erhvervsudviklingsprojekt vedrørende detailhandel, turisme og fritid. Projektet tager udgangspunkt i erhvervene i Randers bymidte (Randers City). I forbindelse med projektets opstartsfase var projektdeltagerne interesseret i viden om, hvordan oplevelsesudvikling på tværs af detailhandelsværdikæden, turismeværdikæden og fritidsværdikæden kan være en driver for denne erhvervsudvikling. Informationsspecialisten skulle således tilvejebringe eksisterende viden, analyser, eksempler, trends og ressourcepersoner inden for området med specifikt fokus på: Det sidste nye inden for by- og detailhandelsudvikling Hvem er de 10 videns personer i Danmark inden for byudvikling (detailområdet)?. SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 19

20 Hvor findes der byer, der allerede er langt i udviklingen af detailhandlen og deres midtbyer? Hvordan ser fremtidens fysiske butikker ud, og hvor har man allerede udviklet unikke oplevelsesunivers i midtbyen, hvor detailhandel, turisme og oplevelser er tænkt sammen? Hvilke analyser findes om hvordan forbrugeradfærdsmønstret vil ændre sig de kommende 5 år? Anvendelse af nye it-medier i forhold til detailhandel By-branding Proces Indledende telefonsamtale, hvorefter processen i midlertidig blev afbrudt på grund af sygdom. En ny strategi lægger op til, at udviklingsparken skal deles i to en håndværkerpark, der fortrinsvis henvender sig til traditionelle virksomheder, og en videnpark, der henvender sig til (nye) virksomheder, hvor viden er en afgørende eller betydningsfuld råvare. Dette er med henblik på at fremme etableringen eller tiltrækningen af flere videnstunge virksomheder, der i kraft af disse nye fysiske og funktionelle rammer vælger at lokalisere sig i Syddjurs. I forbindelse med etableringen af Syddjurs Videnpark, arbejder Syddjurs Kommune og Syddjurs Erhvervsforening på at lokalisere en eller flere finansielle eller institutionelle investorer. Leverancer Udvalgte artikler Værdi Stor tilfredshed med dialogen og leverancen, men eftersom projektet blev ramt af en langtidssygemelding, har det desværre ikke været muligt at fuldføre opgaven endnu. Etablering af Syddjurs Videnpark Kunde Erhvervsafdelingen, Syddjurs Kommune Bibliotek ASB bibliotek Problemstilling Syddjurs Erhvervsforening har som led i den lokale erhvervsservice gennem ti år drevet en udviklingspark, hvor forskellige nystartede virksomheder har fået tilbud om billige erhvervslokaler kombineret med adgang til fælles faciliteter og løbende sparring med erhvervschefen og en række mentorer. I den forbindelse efterspørger kommunen viden om, hvilke forskellige faktorer, der i sidste ende er afgørende for, at en videnpark eller forskerpark formår at skabe et dynamisk og innovativt miljø, tiltrække de rette virksomheder og dermed også blive en bæredygtig forretning, der kan hvile i sig selv uden kommunalt driftstilskud. Kommunen er i besiddelse af erfaringer fra andre danske udviklingsparker, men mangler mere valid viden baseret på forskning. Samtidig er de også interesserede i viden om erfaringerne fra udenlandske initiativer i stil med dette. Proces Indledende telefonsamtale, opstartsmøde og leveringsmøde Leverancer Fire videnskabelige artikler Beskrivelse af to danske projekter med lignende fokus Artikel fra ikke-videnskabeligt magasin To specialer fra ASB 20 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

21 Værdi Overordnet var der stor tilfredshed med samarbejdet og bibliotekarens evne til at stille skarpt på problemstillingen og dermed også med de leverede ydelser. I denne forbindelse ville erhvervsrådet gerne have assistance af en informationsspecialist til at lave en søgning på, hvad der motiverer unge (18-30-årige) til at bosætte sig eller forblive bosiddende i yderområder. Herunder ønskede erhvervsrådet også information om, hvilke strategier, virksomheder kan anvende med henblik på at fastholde yngre medarbejdere samt, hvad der findes af projekter i Danmark og udlandet vedrørende lignende problemstillinger. Den leverede viden har bidraget med at øge indsigten i området betydeligt herunder også om lignende danske projekter, som de ellers ikke havde haft opmærksomhed på. Konkret så har det øgede vidensniveau medført, at kommunen har været bedre klædt på til at påtage sig den strategisk udviklende rolle over for erhvervsforeningen, som driver parken. Dernæst vurderer de at være blevet en bedre bestiller i forhold til fremtidige konsulentydelser, som skal indgå i forberedelse af arbejdet. De har ligeledes har fået konkrete idéer til fundraising til projektet fra andre projekter, herunder fra internationale erfaringer. Endelig vurderes det, at der er sparet væsentlige ressourcer ved at bruge bibliotekerne til videnssøgning sammenlignet med eget ressourceforbrug uden endda at ville nå til det samme kvalitetsniveau af viden. Fastholdelse af unge ansatte i yderområder Kunde Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Bibliotek Aarhus Tekniske Bibliotek Proces Personligt opstartsmøde, overleveringsmøde per og telefon Leverancer Artikler om strategier for at fastholde og tiltrække bosætning Bøger om at motivere unge mennesker Artikler og links vedrørende erfaringer og projekter inden for området Værdi Ringkøbing Fjord Erhvervsråd har været yderst tilfreds med den gennemførte opgaveløsning og de leverede resultater. Bestiller har brugt det leverede materiale i forbindelse med en nedsat arbejdsgruppe med lokale virksomheder. Opgaveløsningen har i høj grad medvirket til at lette bestillers arbejde med servicering af arbejdsgruppen samt til at styrke kvaliteten i dette arbejde. De deltagende virksomheder i arbejdsgruppen var yderst imponerede over det leverede materiale og gav udtryk for, at de selv ville overveje at anvende en lignende service fremover. Problemstilling Sammen med en række lokale virksomheder deltager Ringkøbing Fjord Erhvervsråd i en arbejdsgruppe, der har til formål at styrke lokale virksomheders evne til at fastholde yngre medarbejdere. Det er bestillers vurdering, at de selv skulle have brugt væsentligt mere tid på blot at fremskaffe halvdelen af det overleverede materiale. Anvendelen af en informationsspecialist har således skabt væsentlig værdi for arbejdsgruppen. PIN-kodehusker Kunde Privat virksomhed, Væksthus Midtjylland SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 21

22 Bibliotek Aarhus Tekniske Bibliotek Problemstilling En konsulent ved Væksthus Midtjylland vejleder en lokal erhvervsmand vedrørende udvikling af et nyt produkt. Erhvervsmanden har med sin virksomhed udviklet en ny og tilsyneladende revolutionerende PIN-kodehusker, men han har, før han går videre med produktudviklingen, brug for vished om, at der ikke allerede eksisterer lignende produkter eller patenter. Erhvervsmanden vil derfor gerne gøre brug af en informationsspecialist med henblik på at lave en indledende afdækning af, hvorvidt der eksisterer patenter eller produkter af lignende karakter på markedet i Danmark eller udlandet. Proces Telefonisk møde og korrespondance Bibliotek ASB bibliotek Problemstilling En konsulent ved Væksthus Midtjylland vejleder en lokal erhvervsmand. Erhvervsmanden arbejder med en ny virksomhed, der skal importere og sælge energidrikke. Han har fået option på at blive eneforhandler at en stærk international energidrik i Danmark og muligvis også de øvrige nordiske lande. Kunden er helt opmærksom på, at han langt fra er den eneste, der har fået den gode idé at importere eller producere energidrikke, og han har derfor været i gang med at undersøge, hvem der i forvejen gør dette. I denne forbindelse har han måtte konstatere, at det er ganske vanskeligt at få et bare nogenlunde komplet billede af det danske/nordiske marked for energidrikke. Erhvervsmanden vil derfor gerne gøre brug af en informationsspecialist med henblik på at tilvejebringe viden omkring; Leverancer Patentsøgning Google-søgning Markedsrapporter Værdi Den bestillende erhvervsmand har været meget tilfreds med de leverede resultater. Da der er tale om en virksomhed i en opstartsfase, er ressourcer stærkt begrænsede, hvorfor den leverede ydelse i høj grad har forbedret forudsætningerne for at kunne arbejde videre med produktudviklingen. Markedet for energidrikke Kunde Privat virksomhed, Væksthus Midtjylland Hvem der importerer energidrikke i Danmark? Hvem der markedsfører energidrikke i Danmark? Hvem der distribuerer energidrikke i Danmark? Endvidere er erhvervsmanden om muligt interesseret i en bruttoliste over stærke aktører inden for drikkevarer (eksempelvis øl, sodavand, kildevand o. lign.), der ikke har en energidrik i sortimentet. Proces korrespondance Leverancer Rapport om sport og energidrikke i Danmark fra 2012 Nøgletal Værdi 22 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

23 Det har ikke været muligt at interviewe konsulenten grundet sommerferie. Generationsskifte, erhvervsstruktur mv. Kunde VIBORGegnens Erhvervsråd Bibliotek ASB bibliotek Leverancer Liste over relevante bøger Affhandlinger på generationsskifte Links til MAPP (fødevare forskningscenter) Kortlægning af ændringen i erhvervsstruktur i Viborg over de sidste 10 år. Værdi Det har ikke været muligt at interviewe konsulenten grundet sommerferie. Problemstilling VIBORGegnens Erhvervsråd ønskede ikke at deltage i projektet med en konkret problemstilling, men ville gerne have besøg af en informationsspecialist med henblik på at afklare, hvorvidt og hvordan erhvervsrådet kan drage nytte af bibliotekernes vidensøgningskompetencer i deres arbejde. Der blev således afholdt et indledende møde med en informationsspecialist, hvoraf der udsprang tre mindre opgaver: 1. I forbindelse med deres arbejde med generationsskifter i virksomheder ønskede erhvervsrådet et stærkere videngrundlag for deres arbejde og efterspurgte således bøger, artikler samt eventuelle afhandlinger på området. 2. Også på fødevareområdet (et lokalt satsningsområde) ønskede erhvervsrådet sig et stærkere videngrundlag for deres arbejde. Her var erhvervsrådet blandt andet interesseret i at komme i kontakt med relevante fagpersoner og forskningsmiljøer. 3. Slutteligt ønskede erhvervsrådet hjælp med at skabe et overblik over udviklingen i den lokale erhvervsstruktur. Erhverv spinoff-effekter af supersygehus Kunde Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Herning Kommune Bibliotek Bibliotek Utopia (Erhvervsakademi MidtVest) Problemstilling Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er sammen med Herning Kommune i færd med at geare det lokale område til opførelsen af et nyt sygehus i Gødstrup. I den forbindelse forventes det, at byggeriet vil komme til at få en løftestangseffekt, således, at der sker en erhvervsspinoff-effekt i mange brancher i lokalområdet. Erhvervsrådets og kommunens kendskab til erfaringer fra andre områder, hvor lignende byggerier/bygningsværker er blevet opført, er dog stærkt begrænset. De vil derfor gerne have assistance fra en informationsspecialist til at undersøge, hvilken erhvervsspinoff-effekt, der er sket i andre områder i forbindelse med større byggerier. Proces Personligt opstartsmøde Proces Personligt opstarts-, midtvejs- og afslutningsmøde SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 23

24 Leverancer Artikelsamling (links samt fotokopier) Hjemlånte bøger Samlet notat på ca. syv sider med samlet introduktion til søgningsresultaterne. Værdi Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune havde ved interviewets gennemførsel endnu ikke haft mulighed for at gå i dybden med det leverede materiale. Overordnet var bestiller dog dybt imponeret over såvel omfang som den umiddelbart vurderede relevans af det leverede materiale og var således meget glad for forløbet. Bestiller har igennem opgaveløsningen fået adgang til viden omkring emnet, som de ellers ikke kunne have fået adgang til. Især den internationale og licensbelagte viden tillægges stor værdi, og vurderes ellers at have været uden for rækkevidde. Bestiller har desuden fået et klarere billede af hvad en informationsspecialist kan levere samt, hvad der skal til for, at en bestilling giver de ønskede resultater. Bestiller giver således udtryk for at være meget interesseret i igen at benytte en informationsspecialist. Turisme i Thorsminde Kunde STARTVÆKST Holstebro Bibliotek Bibliotek Utopia (Erhvervsakademi MidtVest) Problemstilling Thorsminde er udset til at være et Fyrtårn for fremtidens turisme i Holstebro. Der har i mange år været fokus på Thorsminde, og der er blevet skrevet en del rapporter, hvilket har ført til en vis konsulentmæthed. STARTVÆKST Holstebro har derfor ikke brug for, at der laves flere nye rapporter, men derimod et overblik over, hvad der allerede er skrevet samt en opsummering af de eksisterende visioner og ideer på turismeområdet i Thorminde. Herudover ønsker de også at se på de eksisterende tilbud og igangsatte projekter samt at se fremad; hvor peger visionerne og ideerne hen, og hvordan svarer det til andres tiltag hvad gør tilsvarende destinationsområder? Hvad har virket? Og hvad har ikke virket? STARTVÆKST Holstebro vil i denne forbindelse gerne have assistance af en informationsspecialist til en opgave besående af 3 dele: En opsummering af tidligere rapporters ideer og visioner for turismen i Thorminde Skabelse af et overblik over eksisterende tilbud i Thorminde En afdækning af erfaringer fra sammenlignelige destinationer. Proces Personligt opstarts- og afslutningsmøde Leverancer Dokument med resume af konsulentopgaver samt samlet opsummering Overblik over eksisterende turismetilbud i Thorsminde En række artikler vedrørende erfaringer fra lignende destinationer Værdi STARTVÆKST Holstebro var overordnet tilfreds med opgaveløsningen, som har tilført ekstra ressourcer til erhvervscenterets arbejde. Opgaveløsningen har også ført til et stærkere videngrundlag, bl.a. gennem de leverede artikler samt information om ny hvidbog omkring turisme. 24 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

25 Videngrundlaget blev dog ikke styrket i et lige så stort omfang, som bestiller indledningsvist havde håbet på. Bestiller havde i forvejen et stærkt akademisk kendskab til området og var derfor interesseret i meget specialiseret viden. Det vurderes, at en stærkere forventningsafstemning og dialog omkring opgaveløsningen kunne have hjulpet til at målrette søgningen og således medført et endnu bedre resultat. SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 25

26 BILAG 1: INTERVIEWGUIDE FOR OPFØLGENDE INTERVIEW 26 SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

27 BILAG 2: PROGRAM FOR DET AFHOLDTE MEA-MODUL SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM 27

28 Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel Essendrops gate 3 N-0368 Oslo Tel SYSTEMATISK VIDENSØGNING SOM GRUNDLAG FOR ERHVERVSFREMME OG INNOVATION DAMVAD.COM

August 2012. Lån en informationsspecialist. Slutrapportering

August 2012. Lån en informationsspecialist. Slutrapportering August 2012 Lån en informationsspecialist Slutrapportering For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 01/10/13 Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2 KOMPETENCEMÅLING PÅ FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEKERNE DAMVAD.COM

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Lokale myndigheder Sektorforskning Handelsskoler Universiteter og forskning Teknologiske Videnformidlere Vækstmiljø - Specialiseret Regionalt Innovationssystem

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere