Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m."

Transkript

1 Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. Marts 2007

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definitioner... 3 Etablering af nye eller ændringer af eksisterende restaurationer m.m... 4 Indretning af restaurationer m.m Tekniske installationer... 4 Ventilation... 4 Bygningsforhold... 5 Lyddæmpning... 5 Musikanlæg... 5 Andet... 5 Driftsforhold... 5 Forebyggende foranstaltninger... 5 Service og vedligehold... 6 Køleanlæg... 6 Udendørs aktiviteter... 6 Opsamling, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald... 7 Fedtudskiller... 7 Byggetilladelse... 8 Påbud og forbud... 8 Love og bekendtgørelser... 9 Bilag Vejledende grænseværdier for luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer m.m Vejledende grænseværdier for støjbelastningen målt udendørs i beboelsesområder: Vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra restaurationer m.m. ved bygningstransmitteret støj målt indendørs: Vægge og etagedæk Faste musikanlæg Mobile musikanlæg Bilag Vejledende miljøkrav til ventilationsanlæg i restaurationer m.m. *) Emhætte Ventilationsanlægget Afkastluften Luftskifte Eksempel på dimensionering: Yderligere oplysninger, adresser m.m Adresser Åbningstid Telefontid LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE, Teknisk Forvaltning Marts

3 Vejledning vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Indledning Formålet med vejledningen er at kunne hjælpe til at forbedre miljøet på en for alle parter bæredygtig måde, samt at forebygge at restaurationer m. m. giver anledning til støj- og lugtgener i omgivelserne Vejledningen indeholder information om, hvordan virksomheder bør forholde sig ved nyetablering af restauranter mm. eller når en eksisterende virksomhed planlægger at ændre eksisterende forhold eller drift. Vejledningen er tænkt som hjælp til at undgå fejlinvesteringer ved utilstrækkelig eller direkte uhensigtsmæssige installationer. Denne vejledning indeholder ikke forhold som Fødevaredirektoratet regulerer, f.eks. madtilberedning og opbevaring af råvarer. Denne vejledning indeholder ikke forhold som Arbejdstilsynet regulerer. Denne vejledning for Restauranter mm i Lyngby-Taarbæk Kommune er udarbejdet i samarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Indholdet i denne vejledning er derfor også direkte anvendeligt i disse kommuner. Definitioner Denne vejledning, som omhandler restaurationer m.m. kan benyttes ved arbejde med følgende type virksomhed: Restaurationer: restaurationer værtshuse cafeterier kaffebarer diskoteker og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder. Forretninger: Virksomheder for tilberedning af mad såsom: slagtere viktualieforretninger mad ud af huset grill- og pizzabarer og lignende. Ved faste musikanlæg forstås i denne vejledning fastmonterede eller fastplacerede anlæg i restaurationen, f. eks. jukebokse, lydforstærkere, højtalere og lignende. Ved mobile musik-/sanganlæg forstås lydforstærkeranlæg med højtalere. 3

4 Ved en begrænsning/ blokering af musikanlæg forstås en anordning, der gør, at man ikke kan skrue helt op på volumenindstillingen. Etablering af nye eller ændringer af eksisterende restaurationer m.m. Ved planlægning af etablering af nye restaurationer m.m., eller ændring af eksisterende restaurationer m.m, anbefales det før projektets iværksættelse, at drøfte dette med kommunens Forsynings- og Miljøafdeling. Herved har kommunen mulighed for at vejlede om, hvordan den enkelte virksomhed minimerer miljøbelastning i omgivelserne og samtidig får virksomheden mulighed for, at ændringer kan indarbejdes i planerne før byggeriet iværksættes. Baggrunden for god vejledning er, at kommunen kan få et samlet overblik over virksomhedens planer, og derfor anbefales det, at projektet forelægges skriftligt med angivelse af virksomhedens art, beskrivelse af aktiviteten, beliggenhed, omfanget af etableringen, driftsændringen eller udvidelsen, herunder driftstidens fordeling på dag-, aftenog nattetimerne, samt det forventede tidspunkt for gennemførelsen og idriftsætningen. Skitser og tegninger er også relevante. Før etablering eller ændringer af en restauration m.m. iværksættes, skal der indhentes byggetilladelse fra kommunens Byggesagsafdeling. Projektet vil samtidig blive forlagt Forsynings- og Miljøafdelingen. Indretning af restaurationer m.m. Virksomheden bør indrettes, så den ikke giver anledning til væsentlige gener, f.eks. støj og lugt i omgivelserne (se også bilag 1). Tekniske installationer Støjende udendørs og indendørs installationer bør udføres således, at støjbelastningen fra disse ikke medfører væsentlige gener for de omkringboende. Støjende indendørs installationer kan være køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, vægautomater, højttalere osv. Støjende indendørs installationer bør være monteret på svingningsdæmpere. Ventilation Virksomheder bør forsynes med et velfungerende udsugnings- eller ventilationsanlæg, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. Det kan stærkt anbefales at benytte de rekommandationer for dimensionering af ventilationsanlæg som er angivet i bilag 2. Vinduesventilatorer anbefales kun benyttet i særlige tilfælde til udluftning og da kun i serveringslokaler. Åbninger til det fri må kun benyttes som luftindtag i forbindelse med driften af et ventilationsanlæg. Luftindtag bør om nødvendigt være forsynet med lydsluse og filter. 4

5 Bygningsforhold Åbninger til det fri, som kan være træklemme og vinduesrosetter, kan ikke hindre lugt i at brede sig uden for virksomheden hvorfor det bør undgås Det kan anbefales at undgå udgang til fælles køkkentrappe. Ved at sørge for særskilt udgang til det fri undgås lugt gener (pga. skorstensvirkning i trapperummet) og støjgener (intern transport og lukning af døre) i ejendommen. Lyddæmpning Det er ofte nødvendigt at vægge og etagedæk i restaurationer m.m. lydisoleres således, at virksomheden ikke medfører væsentlige gener for de omkringboende. Bestemmelser herom er beskrevet i Bygningsreglementets krav til bygningstransmitteret støj. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, bør lydisoleres således, at virksomheden bidrag til den udendørs støjbelastning ikke medfører væsentlige gener for de omkringboende. Indgangspartier til restaurationer med musik beliggende i og nær boligområder anbefales at være forsynet med lydsluse (f. eks. vindfang med dør i begge ender). Døre i indgangspartier bør være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Indvendige døre, der ikke anvendes i indgangspartier, bør forsynes med dørpumpe eller anden form for anslagsordning. Etageadskillelse og skillevægge, herunder installationsgennembrud mod andre lejemål, bør være tætte og fri for revner og lignende. Dette både af hensyn til støj- og lugtgener. Musikanlæg Faste musikanlæg og eludtag til mobile lydanlæg (musik-/sanganlæg), der ved gæsteoptræden medbringes af musikere, discjockeyer og andre bør ved etablering, udvidelse eller ændring forsynes med en begrænsning, som sikrer, at restaurationen ikke medfører væsentlige gener for de omkringboende. Dette er normalt ikke nødvendigt i spiserestaurationer og lignende, der udelukkende har svag baggrundsmusik. Flere sæt højttalere anbragt jævnt fordelt i lokalerne kan give en bedre lydoplevelse og samtidig et mindre støjniveau. Andet I billiardrum bør gulvet være udført med stødabsorberende materiale. Radiatorer mv. bør være afskærmede. Dette er normalt kun relevant hvis rummet er beliggende i en boligejendom. Driftsforhold Driften af virksomheden må ikke give anledning til væsentlige gener, f.eks. støj- eller lugt i omgivelserne (se også bilag 1). Forebyggende foranstaltninger Vinduer og døre til det fri bør holdes lukkede. 5

6 Døre kan dog holdes åbne i forbindelse med udendørsservering, såfremt restaurationen udelukkende har svag baggrundsmusik. Det anbefales, at stærkt lugtende krydderier, råvarer eller lignende opbevares således, at de ikke giver lugtgener. Virksomheder, der har trapperum eller andre arealer fælles med boliger, må ikke benytte disse til opbevaring af varer, flasker, affald m.v. eller på anden måde lade disse arealer indgå i virksomhedens drift. Brandmyndigheden stiller krav om at bagudgange og gangarealer skal holdes fri for oplagrede varer og returemballage. Varelevering, støjende oprydning og rengøring i restauranter m. m. beliggende i beboelsesejendomme, bør ikke finde sted i tidsrummet kl Service og vedligehold Ventilationsanlæg bør mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl og slitage (som f.eks. kan medføre unødig støj m.v.), tilsmudsning og utætheder og om nødvendigt renses og repareres. Virksomheden bør som egenkontrol føre særskilt driftsjournal, der som minimum indeholder oplysninger om dato for egenkontrol, kontrollens art og omfang, eventuelle afhjælpende foranstaltninger, samt hvem der har udført disse. Køleanlæg Arbejdstilsynet stiller krav til køleanlæg. Der er speciel lovgivning for regelmæssig tilsyn med køleanlæg over en hvis størrelse, som skal have tilsyn mindst 1 gang årligt. Der skal føres tilsynsbog ved eftersyn, reparation og driftsuheld med køleanlæg, omfattet af disse regler. Hvis der skal føres tilsynsbog, skal disse på forlangende forevises tilsynsmyndigheden, og tilsynsbøgerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Kølebranchens miljøordning, KMO kan rådgive om de nærmere regler om køleanlæg på tlf Alt arbejde på køleanlæg bør udføres af professionelle kølemontører. Hvis der er tilsynspligt, skal arbejdet udføres af et af Arbejdstilsynet autoriseret kølefirma. Udendørs aktiviteter Udendørs aktiviteter som f.eks. servering bør ikke finde sted i tidsrummet kl Ovennævnte tidsgrænse er fastlagt for at kunne tage hensyn til naboernes nattesøvn. Udendørs musikarrangementer må ikke uden særlig tilladelse, anvendes ved restaurationer mm. Tilladelse til udendørs musikarrangementer gives af politiet. Afledte gener på offentlig vej, f.eks. støj fra gæster, der ankommer til eller forlader restaurationen, reguleres af politiet. 6

7 Opsamling, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald Opsamling, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald må ikke give anledning til væsentlige gener i omgivelserne. Der er fastsat regler for affaldsopsamling, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald. Reglerne findes i Regulativ for erhvervsaffald samt i Regulativ for husholdningsaffald for Lyngby-Taarbæk Kommune, som kan fås ved henvendelse til Teknisk Service. For at hindre lugtgener og uhygiejniske forhold bør containere for madaffald forsynes med en plastforing (leveres af renovatøren). Ved stærkt lugtende affald er det en god idé at rengøre containerne f.eks. 1 gang om ugen, især i de varme sommermåneder. Det påhviler brugeren selv at renholde containerne. Bemærk, der er tilslutningspligt til kommunens indsamlingsordning for madaffald fra storkøkkener, når der produceres mere end 100 kg madaffald om ugen. Virksomheden er forpligtet til at sikre sig, at have kapacitet til at rumme den producerede mængde affald, så overfyldning undgås. Dette gælder også, når der er helligdage og lignende der kan forlænge tømningsintervallet. Adgangs- og afhentningsforhold skal til enhver tid opfylde Arbejdstilsynets bestemmelser. Opstilling af containere skal godkendes af Teknisk Forvaltning. Fedtudskiller Ved madtilberedning kan der opstå fedtholdigt spildevand, som kan give fedtpropper i afløb og kloak mm. Ved erhvervsmæssigt tilberedning af mad, må det påregnes at det er nødvendigt at etablere fedtudskiller på afløb, hvortil der kan afledes fedtholdigt spildevand. Lyngby-Taarbæk Kommune kan, hvis det vurderes nødvendigt påbyde virksomheder, (se afsnit om påbud) hvor der erhvervsmæssigt tilberedes og/eller serveres varm mad, at der installeres fedtudskiller, jf. Afløbsnormen, DS 432, kap hvor alt fedtholdigt vand skal ledes igennem. Fedtudskillere må ikke give anledning til lugtgener. Tømning af fedtudskiller: Ny viden anbefaler, at fedtudskillere tømmes mindst hver måned, på grund af risiko for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier. Lyngby-Taarbæk kommune anbefaler på den baggrund, at der foretages tømning af fedtudskillere mindst hver måned i sommerhalvåret, hvor risiko for bakterievækst og lugt er størst. Kommune kan fastsætte vilkår om bestemte tømningsfrekvenser. Dokumentation for tømning og korrekt bortskaffelse bør opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 7

8 Byggetilladelse Etablering eller ændring af brugen af lokaler, facadeudsmykning, tekniske anlæg, gennembrydning af mure og lignende skal anmeldes til Byggesagsafdelingen. Anmeldelse af bygningsændringer eller ansøgning om byggetilladelse stiles til Kommunens Byggesagsafdeling, bilagt projektbeskrivelse, tegninger samt accept fra ejer / ejerforening. Påbud og forbud Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune skønner at virksomheden er til væsentlig gene for de omkringboende (f.eks. ved støj eller lugt), kan kommunen give påbud om at generne skal nedbringes. Et påbud vil i givet fald blive meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1-5 som lyder: 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan give påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger over for idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter, som medfører væsentlige støjulemper for omgivelserne. Stk. 4. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod virksomheden eller aktiviteten. Stk. 5. Bliver tilsynsmyndigheden i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af en af de i stk. 1 nævnte virksomheder opmærksom på forhold, som kan forventes at medføre krav om begrænsning af virksomhedens forurening eller forbud mod virksomhedens drift, kan tilsynsmyndigheden på forhånd tilkendegive dette over for virksomheden. Bemærk at et sådan påbud ikke kan påklages, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 20. Hvis virksomhedens spildevandsafledning, herunder fedtudskillere, ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt kan Lyngby-Taarbæk Kommune meddele påbud om forbedringer eller fornyelse af anlægget jf. miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4. 8

9 Love og bekendtgørelser Lov om miljøbeskyttelse: Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, med senere ændringer. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, Bek. nr af 14.december 2006) Afløbsnormen, DS 432, kap Bygningsreglementet, det til en hver tid gældende. Vejledninger fra miljøstyrelsen: 3/ Støj og lugt fra restaurationer. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Mange af ovennævnte publikationer kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Retsinformations hjemmeside eller via biblioteker eller boghandler. Ved etablering af ventilationsanlæg henledes opmærksomheden på anden lovgivning, især byggelovgivning, levnedsmiddellovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen. Dette er ikke en fyldestgørende liste over de love, bekendtgørelser og vejledninger som kan være relevante for restaurationer m. m. 9

10 Bilag 1 Vejledende grænseværdier for luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer m.m Vejledende grænseværdier for støjbelastningen målt udendørs i beboelsesområder: Områdetype Tidsrum Centerområde (bykerne), Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse mandag fredag kl lørdag kl Mandag fredag kl lørdag kl søn- og helligdag kl alle dage kl Maksimalværdi nat kl Etageboligområder Boligområder for åben/lav bebyggelse Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (støjbelastningen) og gælder virksomhedens samlede støjbidrag. Vedrørende målepositioner, målebetingelser, støjdæmpning, beregningsmetoder mv. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger: Vejl. nr. 3/1982 Støj og lugt fra restaurationer, vejl. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder og vejl. nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. I vejledningen nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder er angivet flere områdetyper end her angivet Vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra restaurationer m.m. ved bygningstransmitteret støj målt indendørs: Tidsrum Dag og aften Kl Nat Kl Maksimalværdi Nat Kl Anvendelse Erhvervslokaler (bortset fra kontorer) Kontorer (kontorarbejde og lignende støjfølsomme aktiviteter) Beboelsesrum Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (støjbelastningen) og gælder virksomhedens samlede bygningstransmitterede støjbidrag, ved en efterklangstid på henholdsvis 1,0 s, 0,8 s og 0,5 s som funktion af tidsrum og anvendelse der henvises til vejl. nr. 5/1984 afsnit 2.3. Vedrørende målepositioner, målebetingelser, støjdæmpning, beregningsmetoder mv. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger: Vejl. Nr. 3/1982 Støj og lugt fra restaurationer, vejl. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder og vejl. nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Der er desuden fastsat vejledende grænseværdier for bygningstransmitteret støj i Bygningsreglementet BR

11 1. 3. Vægge og etagedæk Vægge og etagedæk bør have en sådan lydisolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter i virksomheden ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i pkt. 2 angivne grænseværdier. Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen L A(MUSIK) mellem lydtrykniveauet i virksomheden, angivet som det ækvivalente konstante støjniveau i db(a) og det ækvivalente konstante støjniveau i nærmeste beboelsesrum, kontorer eller erhvervslokaler Faste musikanlæg Faste musikanlæg bør indstilles og blokeres således, at musikken herfra er tilpasset de aktuelle forhold i ejendommen. Der skal også tages højde for støjniveauet i tilstødende naboejendomme, hvis bygningstransmitteret støj kan forekomme. Musikken må ikke medfører et støjniveau, der overstiger de i pkt.2 angivne grænseværdier. Blokeringen af et fast musikanlæg bør, for at have nogen mening, foretages således, at man ikke umiddelbart kan ændre denne Mobile musikanlæg På mobile musikanlæg og eludtag, der benyttes til lydanlæg medbragt af musikere m.v. ved gæsteoptræden, bør installeres en form for begrænsning, således at det samlede støjbidrag fra restaurationen ikke overstiger de i pkt.1 og 2 anførte grænseværdier. Begrænsningen bør udføres således, at man ikke umiddelbart kan ændre denne, for at have nogen mening. Eludtag tilknyttet lydbegrænsningsanlæg bør også benyttes ved gæsteoptræden. Begrænsning af lydanlæg, der medbringes ved gæsteoptræden (musikere, discjockeyer, standup-komikere m.v.) sker bedst ved at installere et lydbegrænsningsanlæg på sikringsgrupper i restaurationens el-system, der benyttes til de optrædendes lydanlæg. Disse sikringsgrupper anbefales ikke samtidig benyttet til for eksempel almen belysning, idet lydbegrænsningsanlægget da vil slukke lyset, hvis der skrues for højt op for lyden. Lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden bør være mikrofonstyrede og være forsynet med en advarselslampe, der indikere, at man nærmer sig det maksimalt tilladelige lydniveau. Overskrides lydniveauet, afbrydes el-tilførslen. 11

12 Bilag 2 Vejledende miljøkrav til ventilationsanlæg i restaurationer m.m. *) Emhætte Der bør være installeret en emhætte over madtilberedningssteder. Emhætten bør være en selvstændig konstruktion, der er forsynet med aftagelige fedtfiltre, således at disse kan udtages og rengøres i nødvendigt omfang. Emhætten bør være konstrueret således, at den er rengørings- og vedligeholdelsesvenlig. Emhætter bør på frie sider have et udhæng over komfuret eller tilberedningsstedet, der er ca. 0,3 0,4 gange emhættens højde over komfur eller bordkant. Kantsuget i emhætten bør være minimum 0,3 meter pr. sekund. Ved fritstående kogeøer bør kantsuget være ca. 0,5 meter pr. sekund. Ved at følge ovenstående dimensionering kan udledes den nødvendige udsugningskapacitet, som kan sikre emfangets ydeevne, kriterium A Ventilationsanlægget Ventilationsanlægget skal installeres således, at alle dele er let tilgængeligt og således, at der kan foretages tilsyn og vedligeholdelse i nødvendigt omfang. Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form for effektiv forsegling. Kanalerne skal være forsynet med nødvendige renselemme. For så vidt angår indvendige kanaler, der passerer beboelsesrum eller andre opholdsrum, gælder, at det skal godtgøres, at kanalerne er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger, inden anlægget igangsættes Afkastluften Afkastluften skal ledes til det fri, i en højde som sikre, at der ikke forekommer lugtgener i de nære omgivelser. Dette vil oftest kunne sikres ved at udsugede luft føres til afkast over tagryg eller over højereliggende tagryg på naboejendomme. Afkastet skal afsluttes med jethætte eller lignende. Ved forekomst af lugtgener vil kommunen stille krav om gennemførelse af forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftskifte Ventilationsanlægget skal sikre et tilstrækkeligt luftskifte, kriterium B. Et tilstrækkeligt luftskifte vil normalt være: 40 gange i timen ved grill - og/eller friturestegning 25 gange i timen ved almindelig madtilberedning 8 gange i timen i serveringslokaler. I serveringslokaler anbefales luftskiftet dog dimensioneres efter komfortbehov (Antal personer og varmebelastning). Efter indhentning af en udtalelse fra myndighederne for levnedsmiddellovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen i den konkrete sag, vil de ovenfor angivne luftskifter for forskellige aktiviteter enten kunne fastsættes lavere eller højere. 12

13 Den nødvendige udsugningskapacitet fås ved at vælge den største luftmængde, ud fra de beregnede kapacitet efter kriterium A, som sikrer emfangets ydeevne eller kriterium B, som sikrer tilstrækkelig udluftning i lokalet. *) Ved etablering af ventilationsanlæg henledes opmærksomheden på anden lovgivning, især levnedsmiddellovgivningen (som kan ses på og arbejdsmiljølovgivningen, Endvidere kræver etablering af ventilationsanlæg byggetilladelse efter byggeloven. Nærmere oplysninger om ansøgningens indhold kan fås ved henvendelse til Byggesagsafdelingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Eksempel på dimensionering: Kriterium A ud fra emfangets ydeevne I køkkenet er et komfur på 60 x 60 cm det står 10 cm fra væggen. Emfanget ønskes ophængt 1 meter over komfur dvs. udhæng 1 x 0,3 = 0,3 m Dybden af emfang: 0,60 + 0,1 + 0,3 = 1,0 m Bredden af emfang: 0,60 + 2(0,3) = 1,2 m Emfangets areal: 1,0 x 1,2 = 1,2 m 2 Nødvendig kanthastighed for luften: 0,3 m/s Nødvendig luftmængde, Kriterie A 1,2 x 0,3 = 0,36 m 3 /s eller 1300 m 3 /h Kriterium B ud fra lokalets størrelse Køkkenlokale 3 x 4 meter, lofthøjde 3 meter Lokalets areal: 3 x 4 = 12 m 2 Lokalets volumen 12 x 3 = 36 m 3 Nødvendigt luftskifte (der bruges ikke friture) 25 gange i timen Nødvendig luftmængde, Kriterie B 36 x 25 = 900 m 3 /h Dimensionerende luftmængde Det største tal vælges dimensionerende luftmængde = 1300 m 3 /h eller = 0,36 m 3 /s 13

14 Yderligere oplysninger, adresser m.m. Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning Adresser Åbningstid Telefontid Lyngby Rådhus Lyngby Torv Kgs. Lyngby Tlf Man.-ons. kl tors. kl fre. kl Man.-ons. kl tors. kl fre. kl adresse: Teknisk Service Rådhuset, 3. sal og 4. sal Tlf Man.-ons. kl tors. kl fre. kl Man.-ons. kl tors. kl fre. kl Byggesagsafdelingen Rådhuset, 3. sal Fax Man.- tirs. kl onsdag lukket tors. kl fre. kl Man.- tirs. kl onsdag lukket tors. kl fre. kl Genbrugsstationen, Firskovvej 9, 2800 Kgs. Lyngby telefon telefax Åben daglig fra til Lyngby Politi telefon

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Vejledning om miljøforhold ved indretning og drift af restaurationer m.m.

Vejledning om miljøforhold ved indretning og drift af restaurationer m.m. Vejledning om miljøforhold ved indretning og drift af restaurationer m.m. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definitioner... 3 Etablering af nye eller ændringer af eksisterende restaurationer m.m... 4

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Forskrift restauranter

Forskrift restauranter Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Forskrift restauranter Miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Grundlag og gyldighedsområde Begrænsning

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Vedtaget i Byrådet den 31. oktober 2007 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning

Læs mere

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER. i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER. i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner 0 Baggrund 1. Formålet med denne forskrift er at kunne hjælpe til at forbedre det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Revideret marts 2012 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER Udkast 01-06-2015 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune Billede: #574152 Billede: #572326 1 Sådan indretter jeg min restaurant Her er

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

Forskrift for miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer

Forskrift for miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer Forskrift for miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer Februar 2011 Baggrund Greve kommune har, med baggrund i flere borgerhenvendelser udarbejdet denne forskrift. Forskriften har hjemmel i

Læs mere

Forskrift for indretning og drift af restaurationer

Forskrift for indretning og drift af restaurationer Forskrift for indretning og drift af restaurationer August 2009 Forskrift for indretning og drift af restaurationer Generelt Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift er at begrænse støj-,

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restanrationer i Vejle Kommnne.

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restanrationer i Vejle Kommnne. Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restanrationer i Vejle Kommnne. Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER JEG MIN RESTAURANT...3 Sådan sikrer du dig, så

Læs mere

Forskrift for indretning og drift af restaurationer

Forskrift for indretning og drift af restaurationer Forskrift for indretning og drift af restaurationer - herunder værtshuse, cafeterier, pizzeriaer, grillbarer, diskoteker m.m. Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Forskrift for indretning og drift

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Forskrift om Restaurationsdrift i Rebild Kommune

Forskrift om Restaurationsdrift i Rebild Kommune Forskrift om Restaurationsdrift i Rebild Kommune Forskrift om miljøkrav til indretning og drift af restaurationer, diskoteker, barer og lignende i Rebild Kommune diskoteker mv. Forskrift om Restaurationsdrift

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER, SPILLESTEDER MV.

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER, SPILLESTEDER MV. Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER, SPILLESTEDER MV. Silkeborg Kommune Teknik-og Miljø Søvej 3, 8600 Silkeborg Indledning Indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014 Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune Oktober 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune... 2 1 Lovgivningsgrundlag...

Læs mere

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE [Regulativet omhandler en kommunal tømningsordning for individuel tømning af samletank på privat ejendom.] April 2008 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1)

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1) BEK nr 467 af 23/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST- 1220-00012 Senere ændringer

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2017 Offentlig høring af revideret: Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Side 1 / 7 Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj og støv i forbindelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Bygnings og maskinsnedkeriet O. Olesen og søn

Bygnings og maskinsnedkeriet O. Olesen og søn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK -- Bygnings og maskinsnedkeriet O. Olesen og søn Søndergade 27 7600 Struer Att. Finn Olesen. DATO:05-10-2015

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere