Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m."

Transkript

1 Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. Marts 2007

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definitioner... 3 Etablering af nye eller ændringer af eksisterende restaurationer m.m... 4 Indretning af restaurationer m.m Tekniske installationer... 4 Ventilation... 4 Bygningsforhold... 5 Lyddæmpning... 5 Musikanlæg... 5 Andet... 5 Driftsforhold... 5 Forebyggende foranstaltninger... 5 Service og vedligehold... 6 Køleanlæg... 6 Udendørs aktiviteter... 6 Opsamling, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald... 7 Fedtudskiller... 7 Byggetilladelse... 8 Påbud og forbud... 8 Love og bekendtgørelser... 9 Bilag Vejledende grænseværdier for luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer m.m Vejledende grænseværdier for støjbelastningen målt udendørs i beboelsesområder: Vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra restaurationer m.m. ved bygningstransmitteret støj målt indendørs: Vægge og etagedæk Faste musikanlæg Mobile musikanlæg Bilag Vejledende miljøkrav til ventilationsanlæg i restaurationer m.m. *) Emhætte Ventilationsanlægget Afkastluften Luftskifte Eksempel på dimensionering: Yderligere oplysninger, adresser m.m Adresser Åbningstid Telefontid LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE, Teknisk Forvaltning Marts

3 Vejledning vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Indledning Formålet med vejledningen er at kunne hjælpe til at forbedre miljøet på en for alle parter bæredygtig måde, samt at forebygge at restaurationer m. m. giver anledning til støj- og lugtgener i omgivelserne Vejledningen indeholder information om, hvordan virksomheder bør forholde sig ved nyetablering af restauranter mm. eller når en eksisterende virksomhed planlægger at ændre eksisterende forhold eller drift. Vejledningen er tænkt som hjælp til at undgå fejlinvesteringer ved utilstrækkelig eller direkte uhensigtsmæssige installationer. Denne vejledning indeholder ikke forhold som Fødevaredirektoratet regulerer, f.eks. madtilberedning og opbevaring af råvarer. Denne vejledning indeholder ikke forhold som Arbejdstilsynet regulerer. Denne vejledning for Restauranter mm i Lyngby-Taarbæk Kommune er udarbejdet i samarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Indholdet i denne vejledning er derfor også direkte anvendeligt i disse kommuner. Definitioner Denne vejledning, som omhandler restaurationer m.m. kan benyttes ved arbejde med følgende type virksomhed: Restaurationer: restaurationer værtshuse cafeterier kaffebarer diskoteker og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder. Forretninger: Virksomheder for tilberedning af mad såsom: slagtere viktualieforretninger mad ud af huset grill- og pizzabarer og lignende. Ved faste musikanlæg forstås i denne vejledning fastmonterede eller fastplacerede anlæg i restaurationen, f. eks. jukebokse, lydforstærkere, højtalere og lignende. Ved mobile musik-/sanganlæg forstås lydforstærkeranlæg med højtalere. 3

4 Ved en begrænsning/ blokering af musikanlæg forstås en anordning, der gør, at man ikke kan skrue helt op på volumenindstillingen. Etablering af nye eller ændringer af eksisterende restaurationer m.m. Ved planlægning af etablering af nye restaurationer m.m., eller ændring af eksisterende restaurationer m.m, anbefales det før projektets iværksættelse, at drøfte dette med kommunens Forsynings- og Miljøafdeling. Herved har kommunen mulighed for at vejlede om, hvordan den enkelte virksomhed minimerer miljøbelastning i omgivelserne og samtidig får virksomheden mulighed for, at ændringer kan indarbejdes i planerne før byggeriet iværksættes. Baggrunden for god vejledning er, at kommunen kan få et samlet overblik over virksomhedens planer, og derfor anbefales det, at projektet forelægges skriftligt med angivelse af virksomhedens art, beskrivelse af aktiviteten, beliggenhed, omfanget af etableringen, driftsændringen eller udvidelsen, herunder driftstidens fordeling på dag-, aftenog nattetimerne, samt det forventede tidspunkt for gennemførelsen og idriftsætningen. Skitser og tegninger er også relevante. Før etablering eller ændringer af en restauration m.m. iværksættes, skal der indhentes byggetilladelse fra kommunens Byggesagsafdeling. Projektet vil samtidig blive forlagt Forsynings- og Miljøafdelingen. Indretning af restaurationer m.m. Virksomheden bør indrettes, så den ikke giver anledning til væsentlige gener, f.eks. støj og lugt i omgivelserne (se også bilag 1). Tekniske installationer Støjende udendørs og indendørs installationer bør udføres således, at støjbelastningen fra disse ikke medfører væsentlige gener for de omkringboende. Støjende indendørs installationer kan være køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, vægautomater, højttalere osv. Støjende indendørs installationer bør være monteret på svingningsdæmpere. Ventilation Virksomheder bør forsynes med et velfungerende udsugnings- eller ventilationsanlæg, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. Det kan stærkt anbefales at benytte de rekommandationer for dimensionering af ventilationsanlæg som er angivet i bilag 2. Vinduesventilatorer anbefales kun benyttet i særlige tilfælde til udluftning og da kun i serveringslokaler. Åbninger til det fri må kun benyttes som luftindtag i forbindelse med driften af et ventilationsanlæg. Luftindtag bør om nødvendigt være forsynet med lydsluse og filter. 4

5 Bygningsforhold Åbninger til det fri, som kan være træklemme og vinduesrosetter, kan ikke hindre lugt i at brede sig uden for virksomheden hvorfor det bør undgås Det kan anbefales at undgå udgang til fælles køkkentrappe. Ved at sørge for særskilt udgang til det fri undgås lugt gener (pga. skorstensvirkning i trapperummet) og støjgener (intern transport og lukning af døre) i ejendommen. Lyddæmpning Det er ofte nødvendigt at vægge og etagedæk i restaurationer m.m. lydisoleres således, at virksomheden ikke medfører væsentlige gener for de omkringboende. Bestemmelser herom er beskrevet i Bygningsreglementets krav til bygningstransmitteret støj. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, bør lydisoleres således, at virksomheden bidrag til den udendørs støjbelastning ikke medfører væsentlige gener for de omkringboende. Indgangspartier til restaurationer med musik beliggende i og nær boligområder anbefales at være forsynet med lydsluse (f. eks. vindfang med dør i begge ender). Døre i indgangspartier bør være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Indvendige døre, der ikke anvendes i indgangspartier, bør forsynes med dørpumpe eller anden form for anslagsordning. Etageadskillelse og skillevægge, herunder installationsgennembrud mod andre lejemål, bør være tætte og fri for revner og lignende. Dette både af hensyn til støj- og lugtgener. Musikanlæg Faste musikanlæg og eludtag til mobile lydanlæg (musik-/sanganlæg), der ved gæsteoptræden medbringes af musikere, discjockeyer og andre bør ved etablering, udvidelse eller ændring forsynes med en begrænsning, som sikrer, at restaurationen ikke medfører væsentlige gener for de omkringboende. Dette er normalt ikke nødvendigt i spiserestaurationer og lignende, der udelukkende har svag baggrundsmusik. Flere sæt højttalere anbragt jævnt fordelt i lokalerne kan give en bedre lydoplevelse og samtidig et mindre støjniveau. Andet I billiardrum bør gulvet være udført med stødabsorberende materiale. Radiatorer mv. bør være afskærmede. Dette er normalt kun relevant hvis rummet er beliggende i en boligejendom. Driftsforhold Driften af virksomheden må ikke give anledning til væsentlige gener, f.eks. støj- eller lugt i omgivelserne (se også bilag 1). Forebyggende foranstaltninger Vinduer og døre til det fri bør holdes lukkede. 5

6 Døre kan dog holdes åbne i forbindelse med udendørsservering, såfremt restaurationen udelukkende har svag baggrundsmusik. Det anbefales, at stærkt lugtende krydderier, råvarer eller lignende opbevares således, at de ikke giver lugtgener. Virksomheder, der har trapperum eller andre arealer fælles med boliger, må ikke benytte disse til opbevaring af varer, flasker, affald m.v. eller på anden måde lade disse arealer indgå i virksomhedens drift. Brandmyndigheden stiller krav om at bagudgange og gangarealer skal holdes fri for oplagrede varer og returemballage. Varelevering, støjende oprydning og rengøring i restauranter m. m. beliggende i beboelsesejendomme, bør ikke finde sted i tidsrummet kl Service og vedligehold Ventilationsanlæg bør mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl og slitage (som f.eks. kan medføre unødig støj m.v.), tilsmudsning og utætheder og om nødvendigt renses og repareres. Virksomheden bør som egenkontrol føre særskilt driftsjournal, der som minimum indeholder oplysninger om dato for egenkontrol, kontrollens art og omfang, eventuelle afhjælpende foranstaltninger, samt hvem der har udført disse. Køleanlæg Arbejdstilsynet stiller krav til køleanlæg. Der er speciel lovgivning for regelmæssig tilsyn med køleanlæg over en hvis størrelse, som skal have tilsyn mindst 1 gang årligt. Der skal føres tilsynsbog ved eftersyn, reparation og driftsuheld med køleanlæg, omfattet af disse regler. Hvis der skal føres tilsynsbog, skal disse på forlangende forevises tilsynsmyndigheden, og tilsynsbøgerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Kølebranchens miljøordning, KMO kan rådgive om de nærmere regler om køleanlæg på tlf Alt arbejde på køleanlæg bør udføres af professionelle kølemontører. Hvis der er tilsynspligt, skal arbejdet udføres af et af Arbejdstilsynet autoriseret kølefirma. Udendørs aktiviteter Udendørs aktiviteter som f.eks. servering bør ikke finde sted i tidsrummet kl Ovennævnte tidsgrænse er fastlagt for at kunne tage hensyn til naboernes nattesøvn. Udendørs musikarrangementer må ikke uden særlig tilladelse, anvendes ved restaurationer mm. Tilladelse til udendørs musikarrangementer gives af politiet. Afledte gener på offentlig vej, f.eks. støj fra gæster, der ankommer til eller forlader restaurationen, reguleres af politiet. 6

7 Opsamling, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald Opsamling, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald må ikke give anledning til væsentlige gener i omgivelserne. Der er fastsat regler for affaldsopsamling, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald. Reglerne findes i Regulativ for erhvervsaffald samt i Regulativ for husholdningsaffald for Lyngby-Taarbæk Kommune, som kan fås ved henvendelse til Teknisk Service. For at hindre lugtgener og uhygiejniske forhold bør containere for madaffald forsynes med en plastforing (leveres af renovatøren). Ved stærkt lugtende affald er det en god idé at rengøre containerne f.eks. 1 gang om ugen, især i de varme sommermåneder. Det påhviler brugeren selv at renholde containerne. Bemærk, der er tilslutningspligt til kommunens indsamlingsordning for madaffald fra storkøkkener, når der produceres mere end 100 kg madaffald om ugen. Virksomheden er forpligtet til at sikre sig, at have kapacitet til at rumme den producerede mængde affald, så overfyldning undgås. Dette gælder også, når der er helligdage og lignende der kan forlænge tømningsintervallet. Adgangs- og afhentningsforhold skal til enhver tid opfylde Arbejdstilsynets bestemmelser. Opstilling af containere skal godkendes af Teknisk Forvaltning. Fedtudskiller Ved madtilberedning kan der opstå fedtholdigt spildevand, som kan give fedtpropper i afløb og kloak mm. Ved erhvervsmæssigt tilberedning af mad, må det påregnes at det er nødvendigt at etablere fedtudskiller på afløb, hvortil der kan afledes fedtholdigt spildevand. Lyngby-Taarbæk Kommune kan, hvis det vurderes nødvendigt påbyde virksomheder, (se afsnit om påbud) hvor der erhvervsmæssigt tilberedes og/eller serveres varm mad, at der installeres fedtudskiller, jf. Afløbsnormen, DS 432, kap hvor alt fedtholdigt vand skal ledes igennem. Fedtudskillere må ikke give anledning til lugtgener. Tømning af fedtudskiller: Ny viden anbefaler, at fedtudskillere tømmes mindst hver måned, på grund af risiko for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier. Lyngby-Taarbæk kommune anbefaler på den baggrund, at der foretages tømning af fedtudskillere mindst hver måned i sommerhalvåret, hvor risiko for bakterievækst og lugt er størst. Kommune kan fastsætte vilkår om bestemte tømningsfrekvenser. Dokumentation for tømning og korrekt bortskaffelse bør opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 7

8 Byggetilladelse Etablering eller ændring af brugen af lokaler, facadeudsmykning, tekniske anlæg, gennembrydning af mure og lignende skal anmeldes til Byggesagsafdelingen. Anmeldelse af bygningsændringer eller ansøgning om byggetilladelse stiles til Kommunens Byggesagsafdeling, bilagt projektbeskrivelse, tegninger samt accept fra ejer / ejerforening. Påbud og forbud Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune skønner at virksomheden er til væsentlig gene for de omkringboende (f.eks. ved støj eller lugt), kan kommunen give påbud om at generne skal nedbringes. Et påbud vil i givet fald blive meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1-5 som lyder: 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan give påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger over for idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter, som medfører væsentlige støjulemper for omgivelserne. Stk. 4. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod virksomheden eller aktiviteten. Stk. 5. Bliver tilsynsmyndigheden i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af en af de i stk. 1 nævnte virksomheder opmærksom på forhold, som kan forventes at medføre krav om begrænsning af virksomhedens forurening eller forbud mod virksomhedens drift, kan tilsynsmyndigheden på forhånd tilkendegive dette over for virksomheden. Bemærk at et sådan påbud ikke kan påklages, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 20. Hvis virksomhedens spildevandsafledning, herunder fedtudskillere, ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt kan Lyngby-Taarbæk Kommune meddele påbud om forbedringer eller fornyelse af anlægget jf. miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4. 8

9 Love og bekendtgørelser Lov om miljøbeskyttelse: Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, med senere ændringer. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, Bek. nr af 14.december 2006) Afløbsnormen, DS 432, kap Bygningsreglementet, det til en hver tid gældende. Vejledninger fra miljøstyrelsen: 3/ Støj og lugt fra restaurationer. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Mange af ovennævnte publikationer kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Retsinformations hjemmeside eller via biblioteker eller boghandler. Ved etablering af ventilationsanlæg henledes opmærksomheden på anden lovgivning, især byggelovgivning, levnedsmiddellovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen. Dette er ikke en fyldestgørende liste over de love, bekendtgørelser og vejledninger som kan være relevante for restaurationer m. m. 9

10 Bilag 1 Vejledende grænseværdier for luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer m.m Vejledende grænseværdier for støjbelastningen målt udendørs i beboelsesområder: Områdetype Tidsrum Centerområde (bykerne), Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse mandag fredag kl lørdag kl Mandag fredag kl lørdag kl søn- og helligdag kl alle dage kl Maksimalværdi nat kl Etageboligområder Boligområder for åben/lav bebyggelse Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (støjbelastningen) og gælder virksomhedens samlede støjbidrag. Vedrørende målepositioner, målebetingelser, støjdæmpning, beregningsmetoder mv. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger: Vejl. nr. 3/1982 Støj og lugt fra restaurationer, vejl. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder og vejl. nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. I vejledningen nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder er angivet flere områdetyper end her angivet Vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra restaurationer m.m. ved bygningstransmitteret støj målt indendørs: Tidsrum Dag og aften Kl Nat Kl Maksimalværdi Nat Kl Anvendelse Erhvervslokaler (bortset fra kontorer) Kontorer (kontorarbejde og lignende støjfølsomme aktiviteter) Beboelsesrum Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (støjbelastningen) og gælder virksomhedens samlede bygningstransmitterede støjbidrag, ved en efterklangstid på henholdsvis 1,0 s, 0,8 s og 0,5 s som funktion af tidsrum og anvendelse der henvises til vejl. nr. 5/1984 afsnit 2.3. Vedrørende målepositioner, målebetingelser, støjdæmpning, beregningsmetoder mv. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger: Vejl. Nr. 3/1982 Støj og lugt fra restaurationer, vejl. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder og vejl. nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Der er desuden fastsat vejledende grænseværdier for bygningstransmitteret støj i Bygningsreglementet BR

11 1. 3. Vægge og etagedæk Vægge og etagedæk bør have en sådan lydisolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter i virksomheden ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i pkt. 2 angivne grænseværdier. Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen L A(MUSIK) mellem lydtrykniveauet i virksomheden, angivet som det ækvivalente konstante støjniveau i db(a) og det ækvivalente konstante støjniveau i nærmeste beboelsesrum, kontorer eller erhvervslokaler Faste musikanlæg Faste musikanlæg bør indstilles og blokeres således, at musikken herfra er tilpasset de aktuelle forhold i ejendommen. Der skal også tages højde for støjniveauet i tilstødende naboejendomme, hvis bygningstransmitteret støj kan forekomme. Musikken må ikke medfører et støjniveau, der overstiger de i pkt.2 angivne grænseværdier. Blokeringen af et fast musikanlæg bør, for at have nogen mening, foretages således, at man ikke umiddelbart kan ændre denne Mobile musikanlæg På mobile musikanlæg og eludtag, der benyttes til lydanlæg medbragt af musikere m.v. ved gæsteoptræden, bør installeres en form for begrænsning, således at det samlede støjbidrag fra restaurationen ikke overstiger de i pkt.1 og 2 anførte grænseværdier. Begrænsningen bør udføres således, at man ikke umiddelbart kan ændre denne, for at have nogen mening. Eludtag tilknyttet lydbegrænsningsanlæg bør også benyttes ved gæsteoptræden. Begrænsning af lydanlæg, der medbringes ved gæsteoptræden (musikere, discjockeyer, standup-komikere m.v.) sker bedst ved at installere et lydbegrænsningsanlæg på sikringsgrupper i restaurationens el-system, der benyttes til de optrædendes lydanlæg. Disse sikringsgrupper anbefales ikke samtidig benyttet til for eksempel almen belysning, idet lydbegrænsningsanlægget da vil slukke lyset, hvis der skrues for højt op for lyden. Lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden bør være mikrofonstyrede og være forsynet med en advarselslampe, der indikere, at man nærmer sig det maksimalt tilladelige lydniveau. Overskrides lydniveauet, afbrydes el-tilførslen. 11

12 Bilag 2 Vejledende miljøkrav til ventilationsanlæg i restaurationer m.m. *) Emhætte Der bør være installeret en emhætte over madtilberedningssteder. Emhætten bør være en selvstændig konstruktion, der er forsynet med aftagelige fedtfiltre, således at disse kan udtages og rengøres i nødvendigt omfang. Emhætten bør være konstrueret således, at den er rengørings- og vedligeholdelsesvenlig. Emhætter bør på frie sider have et udhæng over komfuret eller tilberedningsstedet, der er ca. 0,3 0,4 gange emhættens højde over komfur eller bordkant. Kantsuget i emhætten bør være minimum 0,3 meter pr. sekund. Ved fritstående kogeøer bør kantsuget være ca. 0,5 meter pr. sekund. Ved at følge ovenstående dimensionering kan udledes den nødvendige udsugningskapacitet, som kan sikre emfangets ydeevne, kriterium A Ventilationsanlægget Ventilationsanlægget skal installeres således, at alle dele er let tilgængeligt og således, at der kan foretages tilsyn og vedligeholdelse i nødvendigt omfang. Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form for effektiv forsegling. Kanalerne skal være forsynet med nødvendige renselemme. For så vidt angår indvendige kanaler, der passerer beboelsesrum eller andre opholdsrum, gælder, at det skal godtgøres, at kanalerne er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger, inden anlægget igangsættes Afkastluften Afkastluften skal ledes til det fri, i en højde som sikre, at der ikke forekommer lugtgener i de nære omgivelser. Dette vil oftest kunne sikres ved at udsugede luft føres til afkast over tagryg eller over højereliggende tagryg på naboejendomme. Afkastet skal afsluttes med jethætte eller lignende. Ved forekomst af lugtgener vil kommunen stille krav om gennemførelse af forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftskifte Ventilationsanlægget skal sikre et tilstrækkeligt luftskifte, kriterium B. Et tilstrækkeligt luftskifte vil normalt være: 40 gange i timen ved grill - og/eller friturestegning 25 gange i timen ved almindelig madtilberedning 8 gange i timen i serveringslokaler. I serveringslokaler anbefales luftskiftet dog dimensioneres efter komfortbehov (Antal personer og varmebelastning). Efter indhentning af en udtalelse fra myndighederne for levnedsmiddellovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen i den konkrete sag, vil de ovenfor angivne luftskifter for forskellige aktiviteter enten kunne fastsættes lavere eller højere. 12

13 Den nødvendige udsugningskapacitet fås ved at vælge den største luftmængde, ud fra de beregnede kapacitet efter kriterium A, som sikrer emfangets ydeevne eller kriterium B, som sikrer tilstrækkelig udluftning i lokalet. *) Ved etablering af ventilationsanlæg henledes opmærksomheden på anden lovgivning, især levnedsmiddellovgivningen (som kan ses på og arbejdsmiljølovgivningen, Endvidere kræver etablering af ventilationsanlæg byggetilladelse efter byggeloven. Nærmere oplysninger om ansøgningens indhold kan fås ved henvendelse til Byggesagsafdelingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Eksempel på dimensionering: Kriterium A ud fra emfangets ydeevne I køkkenet er et komfur på 60 x 60 cm det står 10 cm fra væggen. Emfanget ønskes ophængt 1 meter over komfur dvs. udhæng 1 x 0,3 = 0,3 m Dybden af emfang: 0,60 + 0,1 + 0,3 = 1,0 m Bredden af emfang: 0,60 + 2(0,3) = 1,2 m Emfangets areal: 1,0 x 1,2 = 1,2 m 2 Nødvendig kanthastighed for luften: 0,3 m/s Nødvendig luftmængde, Kriterie A 1,2 x 0,3 = 0,36 m 3 /s eller 1300 m 3 /h Kriterium B ud fra lokalets størrelse Køkkenlokale 3 x 4 meter, lofthøjde 3 meter Lokalets areal: 3 x 4 = 12 m 2 Lokalets volumen 12 x 3 = 36 m 3 Nødvendigt luftskifte (der bruges ikke friture) 25 gange i timen Nødvendig luftmængde, Kriterie B 36 x 25 = 900 m 3 /h Dimensionerende luftmængde Det største tal vælges dimensionerende luftmængde = 1300 m 3 /h eller = 0,36 m 3 /s 13

14 Yderligere oplysninger, adresser m.m. Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning Adresser Åbningstid Telefontid Lyngby Rådhus Lyngby Torv Kgs. Lyngby Tlf Man.-ons. kl tors. kl fre. kl Man.-ons. kl tors. kl fre. kl adresse: Teknisk Service Rådhuset, 3. sal og 4. sal Tlf Man.-ons. kl tors. kl fre. kl Man.-ons. kl tors. kl fre. kl Byggesagsafdelingen Rådhuset, 3. sal Fax Man.- tirs. kl onsdag lukket tors. kl fre. kl Man.- tirs. kl onsdag lukket tors. kl fre. kl Genbrugsstationen, Firskovvej 9, 2800 Kgs. Lyngby telefon telefax Åben daglig fra til Lyngby Politi telefon

Vejledning om miljøforhold ved indretning og drift af restaurationer m.m.

Vejledning om miljøforhold ved indretning og drift af restaurationer m.m. Vejledning om miljøforhold ved indretning og drift af restaurationer m.m. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definitioner... 3 Etablering af nye eller ændringer af eksisterende restaurationer m.m... 4

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Vedtaget i Byrådet den 31. oktober 2007 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning

Læs mere

Forskrift restauranter

Forskrift restauranter Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Forskrift restauranter Miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Grundlag og gyldighedsområde Begrænsning

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER. i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER. i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER Udkast 01-06-2015 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune Billede: #574152 Billede: #572326 1 Sådan indretter jeg min restaurant Her er

Læs mere

Forskrift for miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer

Forskrift for miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer Forskrift for miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer Februar 2011 Baggrund Greve kommune har, med baggrund i flere borgerhenvendelser udarbejdet denne forskrift. Forskriften har hjemmel i

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner 0 Baggrund 1. Formålet med denne forskrift er at kunne hjælpe til at forbedre det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Revideret marts 2012 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014 Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune Oktober 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune... 2 1 Lovgivningsgrundlag...

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Bygnings og maskinsnedkeriet O. Olesen og søn

Bygnings og maskinsnedkeriet O. Olesen og søn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK -- Bygnings og maskinsnedkeriet O. Olesen og søn Søndergade 27 7600 Struer Att. Finn Olesen. DATO:05-10-2015

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Nordic Design Village. VVM-tilladelse til Holmstaden

Nordic Design Village. VVM-tilladelse til Holmstaden Nordic Design Village By- og Udviklingsforvaltningen Plan VVM-tilladelse til Holmstaden Kolding Kommune meddeler hermed Nordic Design Village tilladelse til etablering af et blandet byområde med butikker,

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Farum Gydevej 71,3520 Farum Tlf.: 46 16 19 19 Fax: 46 16 19 10 E-mail: info@purus.dk Internet: www.purus.dk

Farum Gydevej 71,3520 Farum Tlf.: 46 16 19 19 Fax: 46 16 19 10 E-mail: info@purus.dk Internet: www.purus.dk Farum Gydevej 71,3520 Farum Tlf.: 46 16 19 19 Fax: 46 16 19 10 E-mail: info@purus.dk Internet: www.purus.dk PURUS as har i mere end 40 år beskæftiget sig med produktudvikling samt salg af afløbssystemer

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indregulering af musikanlæg Orientering nr. 42 JEL/CB/OWN/ilk 30. juni 2010 Hvordan sikrer man, at naboen til etablissementet ikke udsættes for støj over grænseværdien?

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Virksomhedstype: Bilsalg Autoværksted

Miljøtilsynsrapport. Virksomhedstype: Bilsalg Autoværksted POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK -- Fousing Autoværksted Klosterhedevej 36 Fousing Kirkeby 7600 Struer Att. Lars Hvingelby DATO:13-08-2015

Læs mere