Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk, Lone Ulholm og Ellen Højgaard Jensen Afbud fra Fra administrationen Bjarne Krohn Margrete Pump, Rolf Andersson, Lene Vennits, Christen Mors, Pernille Egelund Johansen (under punkt 16), Maja Didic, Berit Bekhøj og Anne Mette F. Svendsen. Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. september Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning Målsætningsprogram - kommunikation /31

2 4. Status på arbejdet i Driftsgruppen og Demokratigruppen Gennemgang af Teglværkshavnens og Askholms økonomi Lejlighedsammenlægninger fra tre til to lejligheder Nedsættelse af administrationsbidrag Tingbjerg Forum Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg Opgangsfællesskaber til udviklingshæmmede i Valbyholm Registrering i Tingbogen af Rolandsgård/Rolandsgården Uddannelse af organisationsbestyrelsesmedlemmer Dybbølhus nyt kabelanlæg Vandregnskab Mødeplan for Bellahøj helhedsplan Tingbjerg Kulturhus Sølund (LUKKET PUNKT) Sager til orientering Status på SAB s okonomi Strandlodsvej Status på Sølund - udlejning Finansiering af helhedsplanen for Tingbjerg Årsberetning Teglværkshavnen 5 års eftersyn Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Målsætningsprogram... 4 Bilag 2: Anbefalinger fra Demokratigruppen... 7 Bilag 3: Anbefalinger fra Driftsgruppen... 7 Bilag 4: Aftale mellem SAB og Socialforvaltningen Bilag 5: Uddannelsesprogram for organisationsbestyrelser Bilag 6: Kommissorium for redaktionsudvalg /31

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013 Referatet fra ovennævnte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 26. september 2013 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. 2. Revisionsprotokol Det bemærkes hermed, at der ikke siden regnskabsaflæggelsen den 10. januar 2013 er foretaget indførelser i protokollen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Sager til beslutning 3. Målsætningsprogram - kommunikation På det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013 drøftede bestyrelsen det sidste emne i målsætningsprogrammet, nemlig Kommunikation i centrum. Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til mål og indsatser for dette emne efter samme skabelon som de øvrige emner se punkt 3.1 og 3.2 i bilag 1. Kommunikation i centrum skal drøftes og besluttes på mødet. Kommentarer til de øvrige emner er naturligvis fortsat velkomne, men der er ikke lagt op til en ny drøftelse af disse. Dog skal det bemærkes, at der manglede en SAB politisk indsats under indsatsområde 2.2 Fællesskab. Der foreslås følgende SAB er den dagsordenssættende boligorganisation mht. styrkelse af fællesskabet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender Kommunikation i centrum samt den politiske målsætning under fællesskab. 3/31

4 Videre proces Målsætningsprogrammet skal gerne spille sammen med SAB s nye hjemmeside, derfor indstilles det at lade Bulldog komme med forslag til piktogrammer og opsætning. Programmet trykkes i en pæn kvalitet, men det skal stadig fremstå som et forslag, der skal vedtages af Repræsentantskabet. Når det er vedtaget, trykkes det på glittet papir. For at festliggøre og markere de nye mål og sigtelinier produceres en T-shirt i god kvalitet, produceret efter etiske regler (bæredygtigt, fair trade ect.). T-shirten forsynes med SAB s logo samt sloganet Det starter med dig og omdeles på repræsentantskabsmødet til medlemmerne. Prisen for 100 T-shirts er kr. inklusive moms. Efter repræsentantskabsmødet kan der som led i strategien for målsætningsprogrammet produceres ny merchandise som understøtter fremdriften i programmet. På repræsentantskabsmødet bør der bruges nogen tid på at præsentere det nye målsætningsprogram. Hvorfor har organisationsbestyrelsen lavet det, hvad vil man opnå, hvordan adskiller processen omkring det sig fra tidligere proces og hvad er indholdet kort. Det er væsentligt at takke afdelingsbestyrelserne for input under Rødvig-seminaret og at understrege, at alle herefter er forpligtet af målsætningerne. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen - godkender Kommunikation i centrum, 3.1 og godkender den politiske indsats under punkt 2.2 Fællesskab - SAB er den dagsordenssættende boligorganisation mht. styrkelse af fællesskabet - bevilliger kr. til T-shirts til repræsentantskabsmødet - tiltræder den videre proces Bilag 1: Målsætningsprogram Lene Vennits præsenterede et udkast til det tredje ben i målsætningsprogrammet om kommunikation. Der var nogle konkrete rettelser og ændringer til oplægget, som vil blive indføjet. Der var desuden en diskussion af, om SAB skulle have nogle ambassadører for SAB s værdier og kommunikation. Den overvejende holdning i organisationsbestyrelsen var, at organisationsbestyrelsen selv optræder som en slags ambassadører, men at det var noget man kunne overveje at arbejde videre med uden dog at blive skrevet direkte ind i målsætningsprogrammet. Organisationsbestyrelsen godkendte den politiske indsats under pkt. 2.2, besluttede at bevillige kr. til T-shirst til repræsentantskabet og tiltrådte den videre proces. 4/31

5 4. Status på arbejdet i Driftsgruppen og Demokratigruppen På repræsentantskabsmødet den 24. januar 2013 blev det som opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen besluttet at nedsætte to grupper en Driftsgruppe og en Demokratigruppe - til at arbejde med de kommentarer og emner, der især blev fremhævet i tilfredshedsundersøgelsen. De to grupper har arbejdet meget seriøst med emnerne og det er indtrykket, at det har været meget givende for alle deltagere at udveksle ideer og synspunkter. Af kommissoriet for de to grupper fremgår det, at tidshorisonten for gruppernes arbejde er 2013 og at grupperne afrapporterer - samt kommer med indstillinger til eventuelle tiltag til organisationsbestyrelsen i januar 2014 med henblik på, at organisationsbestyrelsen kan melde tilbage til Repræsentantskabet på det næste repræsentantskabsmøde den 27. januar Da tiden mellem organisationsbestyrelsens møde den 13. januar 2014 og repræsentantskabsmødet er lidt knap, kan det være en god ide at organisationsbestyrelsen forholder sig til gruppernes arbejde allerede på nuværende tidspunkt med henblik på at overveje, hvilke tiltag der eventuelt skal iværksættes og formen på tilbagemeldingen til repræsentantskabet. Grupperne har på deres møder udarbejdet en række anbefalinger og fokuspunkter, der er vedlagt som bilag 2 og bilag 3. Som man kan se er der flere sammenfald i de anbefalinger og ønsker grupperne har, men overordnet set tegner der sig fire fokusområder som er: Modtagelse af nye beboere, modtagelse af nye bestyrelser, opbakning til bestyrelser og kommunikation. Modtagelse af nye beboere I forhold til modtagelse af nye beboere var Demokratigruppen meget enig i de tiltag, der afprøves i forbindelse med projektet En hånd til alle og en del af de ønsker, der måtte være, vil blive imødekommet af implementeringen af indsatserne derfra, men herudover var der et ønske om velkomstbrochurer på flere sprog og at der afholdes lokale velkomstmøder for nye beboere. Modtagelse af nye bestyrelser/bestyrelsesmedlemmer Dette punkt var begge grupper rundt om og begge grupper foreslår et velkomstmøde med driftschefen og driftslederen og en bedre introduktion til afdelingens team i FOA. Der er behov for introduktion til det at være i en bestyrelse, årets gang i afdelingen, markvandring, budgetter, regler om rådighedsbeløb og samarbejdet med administrationen. 5/31

6 Opbakning til bestyrelser Begge grupper efterlyste her en ekstra fokus på støtte til bestyrelserne - men på forskellige områder. Fra Driftsgruppens side var der især fokus på markvandringen og en ordentlig forberedelse af denne. Men der var også et ønske om et bedre samarbejde om - og introduktion til budgetter, langtidsplaner og handleplaner. Her blev der bl.a. peget på kurser, men også en workshop i FOA-regi for bestyrelser. Fra Demokratigruppen lyder der ønske om hjælp til at skabe nye rammer for afdelingsmøderne og sikre opfølgning på de beslutninger, der er truffet. Der er også behov for information om håndtering af klagesager og hjælp til at etablere afdelingshjemmesider og uddannelse af flere dirigenter. Kommunikation I begge grupper er der blevet talt en del om kulturen omkring besvarelse af henvendelser i KAB, men også om de muligheder, der ligger i en øget digitalisering. Her er det forslaget, at disse inputs og ønsker må blive behandlet i en FOA-nedsat gruppe, der dels vurderer, hvilke indsatser der er realistiske at gennemføre, dels ser på hvilke lignende tiltag der allerede er i støbeskeen. Tiltag og initiativer Sammen med hvert sæt anbefalinger er vedhæftet et forslag til mål, succeskriterier og konkrete initiativer, der kan iværksættes på baggrund af gruppernes anbefalinger. Mål og konkrete initiativer er udarbejdet af administrationen, der har forsøgt at prioritere, at ramme ned i de problemer som tilfredshedsundersøgelsen adresserede at få gruppernes centrale anbefalinger omsat til konkrete initiativer at initiativerne understøtter målsætningsprogrammet at initiativerne rammer bredt og understøtter demokratiet Som nævnt tidligere er der i andre regi ved at blive taget hånd om nogle af de tiltag, grupperne foreslår. F.eks. er der et nyt kursusudbud på vej, der arbejdes med modtagelsen af nye beboere og KAB og SAB er begge i færd med at få nye hjemmesider, der måske kan opfylde nogle behov. De konkrete initiativer og indsatser skal naturligvis afstemmes herefter. Organisationsbestyrelsen bedes diskutere og forholde sig til gruppernes anbefalinger og de foreslåede initiativer. Der vil blive givet en tilbagemelding til grupperne med organsationsbestyrelsens respons. Præsentation på repræsentantskabsmødet Det foreslåes, at gruppernes anbefalinger og forslag til succeskriterier og initiativer samles i et hæfte og sendes ud til repræsentantskabet, sammen med øvrigt materiale. På repræsentantskabsmødet præsenteres succeskriterier og forslag til initiativer af formanden. 6/31

7 Der lægges op til, at initiativerne implementeres over to år og at der efter to år gennemføres en ny tilfredshedsundersøgelse eller evaluering af indsatserne. Det vil koste penge at gennemføre en ny tilfredshedsundersøgelse og visse af indsatserne. På baggrund af organisationsbestyrelsens diskussion og beslutning om indsatser, bør der derfor afsættes midler hertil, som vil blive indarbejdet i de næste års budgetter. Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen forholder sig til gruppernes anbefalinger og fastlægger initiativer til forelæggelse for repræsentantskabet - at organisationsbestyrelsen godkender, at der afsættes et passende beløb i næste års budget til gennemførelse af de initiativer organisationsbestyrelsen beslutter at iværksætte - at der afsættes midler i budgettet 2015/2016 til en opfølgende tilfredshedsundersøgelse Bilag 2: Anbefalinger fra Demokratigruppen Bilag 3: Anbefalinger fra Driftsgruppen Organisationsbestyrelsen gav udtryk for, at det var et rigtig godt stykke arbejde, grupperne havde udført og organisationsbestyrelsen havde en længere diskussion af de enkelte anbefalinger. Administrationen havde forsøgt at samle gruppernes anbefalinger i nogle indsatser for at komme med et bud på, hvordan man kan imødekomme anbefalingerne. Organisationsbestyrelsen ville dog gerne have en kommentar til hver enkelt anbefaling om, hvordan den kan håndteres, inden man samler dem sammen i indsatsområder. Der var også en erkendelse af, at nogle af forslagene kræver en behandling i KAB på et andet niveau end FOA, for at kunne føres ud i livet. Administrationen blev derfor bedt om at skrive et nyt udkast til indsatser og præsentere det for formandsskabet og derefter resten af organisationsbestyrelsen på det næste møde den 13. januar 2014 til endelig beslutning, inden det forelægges i samlet form for repræsentantskabet. 5. Gennemgang af Teglværkshavnens og Askholms økonomi Forhistorie I perioden var der alvorlige problemer med tomgangslejemål i afdelingerne Askholm og Teglværkshavnen. Det var en anseelig udgift, der ultimativt skulle dækkes af SAB s dispositionsfond. Det var baggrunden for, at organisationsbestyrelsen besluttede at iværksætte en anseelig finansiel støtte til de to afdelinger. 7/31

8 Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. juni 2011 at bevilge tilskud til lejenedsættelse på kr. pr. lejemål i Askholm og Teglværkshavnen. Organisationsbestyrelsen besluttede tillige, at lejen i de to afdelinger maksimalt måtte stige 2 % i budgetårene og med forbehold for afgifter, vi ikke er herrer over. Baggrunden herfor var, at afdelingerne var meget huslejefølsomme. På det tidspunkt blev der ikke truffet præcis beslutning om, hvad der skulle ske i fald huslejen oversteg de to procent. Allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2012/2013 kunne man se, at der ville blive behov for en kapitaltilførsel for at holde huslejestigningen under de 2 % og der blev derfor budgetteret med en kapitaltilførsel fra SAB til Askholm på kr. og til Teglværkshavnen på kr. Der belv også foretaget budgetberegninger for det følgende budgetår 2013/2014, hvorefter det blev estimeret, at Askholm ville have behov for en kapitaltilførsel på kr. og Teglværkshavnen for kr. I alt for de to år ville det betyde en bevilling på kr. Organisationsbestyrelsen behandlede igen økonomien i afdelingerne på dets møde 26. september 2013, hvor man så på muligheden for at hæve grænsen for huslejestigningen til 6 % i de to afdelinger. På mødet viste sig et behov for at opdatere huslejesammenligningen med øvrige lejeboliger på Sluseholmen samt undersøge driftsudgifterne i Teglværkshavnen nærmere, inden organisationsbestyrelsen træffer beslutning om kapitaltilskuddene fremadrettet. Huslejeniveau i lokalområdet Nedenfor følger en oversigt over husleje i Teglværkshavnen. For de private lejeboliger i Teglværkshavnen har vi ikke kunnet få oversigt over lejeniveau for forskellige lejlighedstyper. Vi har fået oplyst, at lejeniveauet er på 1.269, ,00 pr. m 2 hvert lejemål er individuelt vurderet. Lejemålene i SAB Teglværkshavnen og i Askholm er også inviduelt vurderet. Endelig til sidst oversigt over huslejeniveauet i Askholm og Sluseholmen, som er Lejerbos afdeling. Teglværkshavnen SAB 2013 Gennemsnitlig m 2 -leje: kr / kr. Areal (m²) Antal rum Husleje / + 10% Indskud (kr.) / / / / Askholm SAB 2013 Gennemsnitlig m 2 -leje: kr. Areal (m²) Antal rum Husleje (kr. pr. md.) Indskud (kr.) /31

9 Sluseholmen - Lejerbo 2013 Gennemsnitlig m 2 -leje: kr. Areal (m²) Antal rum Husleje (kr. pr. md.) Indskud (kr.) Der er efterspørgsel efter lejlighederne i SAB Teglværkshavnen. Ultimo oktober 2013 er der i alt opført på ventelisten til afdelingen, dertil kommer 510 fra Boligbutikken og endelig er der 675 på oprykningsventelisten. Det vil sige beboere fra andre SAB-afdelinger, der ønsker at flytte til Teglværkshavnen. For Askholms vedkommende gælder, at ultimo oktober 2013 er der i alt opført på ventelisten til afdelingen, dertil kommer 924 fra Boligbutikken og endelig er der 665 på oprykningsventelisten. På baggrund af det sammenlignelige huslejeniveau i området og den ikke ubetydelige efterspørgsel efter lejligheder i afdelingen, er det vores konklusion, at huslejen i både Askholm og Teglværkshavnen godt kan bære 10 % stigning i næste budgetår. Driftsudgifter i afdelingen KAB har lavet en sammenlignende undersøgelse af driftsudgifterne i på kt. 114, 115 og 116 i de fire nybyggeri-afdelinger: Brohuset, Sejlhuset, Askholm og Teglværkshavnen. Det viser sig, at der er nogenlunde overensstemmelse mellem driftsudgifterne i de tre første afdelinger, medens Teglværkshavnen skiller sig ud. Driftsudgifterne pr. m 2 er på: Brohuset: 140 kr., Sejlhuset: 129 kr., Askholm: 114 kr., Teglværkshavnen: 204 kr. Det skyldes blandt andet, at det er en tekniktung afdeling med elevatorer og underjordisk p- dæk med forskellige pumpeinstallationer. Herudover er det en udsat afdeling, der ligger frit ud til havneudløbet med saltvand. Støtte fra dispositionsfonden Det forudsættes, at støtten til til Askholm og Teglværkshavnen i forhold til lejenedsættelse på kr. pr. lejemål bibeholdes. Denne støtte aftrappes frem til Udgiften for perioden er i forhold til beslutningsoplægget til mødet 24. juni 2011 beregnet til kr. Udgiftsudviklingen i Askholm har overordnet vist sig gunstig, idet der ikke i har været behov for den budgetterede støtte til en afbalanceret huslejeudvikling. Det skyldes primært to forhold: 1) Askholm har et opsamlet overskud og 2) driftsudgifterne er som ovenfor nævnt relativt lave. Der er budgetteret med en støtte på kr. for budgetåret Vi ved endnu ikke, om der bliver behov for støtte af denne størrelsesorden, men ved 9/31

10 10 % stigning i lejen for budget , er der ikke behov for støtte i forhold til en afbalanceret huslejeudvikling. Den samme gunstige udgiftsudvikling har ikke velsignet Teglværkshavnen. Nedenfor følger et skema over det tilskud, som er afdelingens behov for at kunne sikre en afbalanceret huslejeudvikling. Tallene for og er indbudgetteret i afdelingens budgetter. Tallene for og forudsætter en 10 % lejeforhøjelse for disse år. For de følgende år er tallene udtryk for en forsigtig estimering.: Det indebærer samlet udgift i forhold til afbalanceret huslejeudvikling for perioden til Teglværkshavnen på kr. Teglværkshavnen har siden dens opførelse realiseret et opsamlet underskud på kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender - at huslejen i Teglværkshavnen og Askholm maksimalt stiger med 10% i og at der ydes støtte til Teglværkshavnen i forhold til afbalanceret lejeudvikling i perioden på estimeret kr. denne støtte ydes foreløbigt som lån fra dispositionsfonden. John B. Sørensen og Christen Mors uddybede punktet. Lone Ulholm erklærede sig inhabil og deltog dermed ikke i behandlingen af punktet. Der var en drøftelse af, hvorvidt afdelingen fortsat kan bære den høje husleje. Rolf Anderson nævnte, at afdelingen har et meget stort beboerhus i forhold til antallet af boliger, som også er med til at belaste økonomien udover byggeriets kompleksitet, der gør det dyrt at drifte. Afdelingen blev bygget som et flagskib og det var forventningen, at beboerne måtte være folk med penge. Men afdelingen har tidligere været plaget af tomgang, hvilket kan indikere, at der er grænser for hvor høj huslejen må blive. Organisationsbestyrelsen besluttede, at følge udviklingen nøje og i øvrigt at følge indstillingen. 10/31

11 6. Lejlighedsammenlægninger fra tre til to lejligheder SAB har på sit møde den 26. april 2012 besluttet at støtte lejlighedssammenlægninger med op til 2/3 trækningsret af et maximalt beløb til ombygning på kr. Udgangspunktet herfor var, at to lejemål blev slået sammen til et ved en hul i muren løsning. I Jydeholmen har man set på forskellige muligheder for lejlighedssammenlægninger og er nået frem til, at der kan foretages nogle meget optimale sammenlægninger i opgange med tre boliger på hver etage, som ved sammenlægning kan blive til to lejligheder på hver etage. Ingen af lejlighederne er i dag gennemlyste og lever som sådan ikke op til tidens standard. En almindelig sammenlægning af to lejligheder vil give nogle store lejligheder på ca. 120 m 2, som afdelingen skønner vil blive for store og dyre til et byggeri som Jydeholmen. Mens en sammenlægning af tre lejligheder til to vil give bedre boligstørrelser på ca. 90 m 2. En sammenlægning af tre lejligheder til to afstedkommer dog en omkostning mere i forhold til en traditionel sammenlægning, idet der skal etableres en ny brandmur i den lejlighed, der bliver delt. Afdelingsbestyrelsen i Jydeholmen spørger derfor organisationsbestyrelsen, om det er muligt, at de kr., der som maksimum ydes trækningsret til ved en sammenlægning, kan ændres til kr. pr. lejlighed, der indgår i sammenlægningen. Det indstilles, at de kr., der som maksimum ydes trækningsret til ved en sammenlægning, kan ændres til kr. pr. lejlighed, der indgår i sammenlægningen, således at der ydes 2/3 trækningsret af et maksimalt beløb på kr. til en sammenlægning af tre lejligheder til to. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen. 7. Nedsættelse af administrationsbidrag Tingbjerg Forum I forbindelse med etableringen af Tingbjerg Forum blev det drøftet, om SAB s afdelinger skulle have en nedsættelse af administrationsbidraget, fordi man ansatte en områdeleder og en driftschef i Tingbjerg Forum. Der blev ikke truffet endelig aftale herom. Stig Torp Kaspersen har ønsket sagen genoptaget. De enkelte afdelinger fastsætter selv deres serviceniveau og bemandingen på ejendomskontorerne. Valg af serviceniveau har ikke indflydelse på administrationsbidraget. Imidlertid kan organiseringen i Tingbjerg ikke sidestilles med øvrige afdelingers organisering. Bemandingen i Tingbjerg Forum kan tilsige et vist nedslag i pris, fordi der 11/31

12 trækkes mindre på driftschefressourcer i KAB. Imidlertid har det kostet andre ressourcetræk (forretningsfører, kundechef, økonomimedarbejder) i KAB til at medvirke til at få Tingbjerg Forum op at køre samt at deltage i diverse udviklingsprojekter til gavn for området. Siden 2012 har KAB ikke opkrævet ekstra administrationsbidrag for en række særlige opgaver, som ikke er indeholdt i stor pakke. I 2012/2013 ville dette have beløbet sig til godt 0,2 mio. kr. Det er vurderingen, at Tingbjerg Forum nu er implementeret og at der derfor er grundlag for at nedsætte administrationsbidraget. Imidlertid bruger FOA dog fortsat en del ressourcer på Tingbjerg pga. samarbejde med fsb, Kulturhuset og Erhvervsudviklingsprojekt. Erhvervsudviklingsprojektet er finansieret af Københavns Kommune og har kørt på fuld turbo navnlig i dette efterår. Ligeledes er der brugt rigtig mange ressourcer på at forhandle og afslutte økonomien omkring den gamle helhedsplan. Det indstilles, at Tingbjerg Forum får en rabat på kr. ekskl. moms relativt fordelt på afdelingerne i budgetår 2013/2014 og at rabatten øges til 0,4 mio. kr., når Kulturhuset og Erhvervsudviklingsprojektet forventes afsluttet, dvs. i budgetåret 2015/2016. Der var et par spørgsmål af opklarende karakter. Derpå blev indstillingen godkendt. 8. Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2013 afsatte Københavns Kommune 2 mio. kr. til erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg. Parterne anmoder Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med de almene boligselskaber og de øvrige forvaltninger om frem mod kommuneplan 2015 at udarbejde en analyse af mulighederne for en revitalisering af Tingbjerg, Voldparken og Husum, herunder mulighederne for jobskabelse, erhvervsudvikling, fortætning og bedre sammenhænge med den øvrige by. I forbindelse med analysen skal der nedsættes et erhvervspanel med erhvervsfolk og lokal repræsentation, som inden udgangen af 2013 skal komme med anbefalinger til stærkere erhvervsudvikling i Tingbjerg. Parterne er enige om at afsætte: 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013 og 1,0 mio.kr. i anlæg i 2014 til dette arbejde. I kommissoriet for erhvervspanelet står der bl.a., at forudsætninger og business case for at realisere 2 first movers skal være en af de ting, som skal leveres ved årets udgang. 12/31

13 Der er blevet afholdt en erhvervscamp og der arbejdes nu videre med 4 forskellige spor (erhvervspaneler), som skal forsøge at realisere de ideer, der kom frem på campen. Panelerne støttes af Majgaard Branding og Bindslev. Den ene af grupperne arbejder med at etablere kontorhotel eller produktionshus. Imidlertid viser de analyser, som konsulenterne har udarbejdet, at omdømmet fortsat er et problem og at huslejen på erhvervslokaler er for høj i Tingbjerg. Så derfor er der behov for at finde ud af, om der overhovedet er basis for at få flere til at drive erhverv fra Tingbjerg iværksætteri. Det, panelet i første omgang satser på at afprøve, er, om der er mulighed for at opstarte et kontorhotel i Tingbjerg. Efterspørgslen efter kontorhoteller er steget med 5 % i det sidste år. Men kan man få gang i den form for erhverv i Tingbjerg? Til at sparke gang i projektet er der behov for et mindre og et større erhvervslokale. Fsb har et større ledigt institutionslokale på ca. 450 m 2, og SAB har haft et mindre erhvervslokale på Lille Torv på 41 m 2 stående tomt. Dette er imidlertid i skrivende stund blevet udlejet pr. 1. januar Udlejningen af erhvervslokalerne på Lille Torv er dog langtfra stabil. Flere lejere er af og til i restance og flere beklager sig over huslejeniveauet så udlejningen er ustabil. I henhold til 18 i bekendtgørelse om sideaktiviteter kan en boligorganisation iværksætte sociale aktiviteter. Hvis der opstår et ønske om at udføre en aktivitet (udlån af erhvervslokale), kan dette ske uden kommunalbestyrelsens underretning, såfremt aktiviteten er et led i en godkendt helhedsplan i et problemramt boligområde. Helhedsplanen i Tingbjerg omfatter initiativer omkring etablering af job og erhverv. Såfremt det bliver aktuelt at etablere et mindre kontorhotel er der behov for, at SAB stiller et eventuelt tomt erhvervslokale på Lille Torv gratis til rådighed for projektet i en periode på et halvt til et helt år. Forbrugsafgifter i form af vand, varme og el vil blive betalt af lejer. Fsb vil blive bedt om tilsvarende for så vidt angår deres institutionslejemål. Ideen er at få nogen yngre iværksættere til at opdage Tingbjerg og dermed trække flere til (som kan betale husleje) og som kan blive kunder hos de øvrige erhvervsdrivende i Tingbjerg. Dette kan ifølge konsulenterne kun opnås, hvis prisen bliver ekstrem lav. Der vil senere blive taget kontakt til ejeren af erhvervslokalerne på Store Torv for at høre om deres strategi. Rigtig mange lokaler på denne del af Ruten står tomme og har gjort det i lang tid. I den forbindelse kan det blive relevant at søge om mulighed for at etablere blandede lejemål i Tingbjerg (erhverv- og bolig i samme lejemål). Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at et eventuelt ledigt mindre erhvervslokale stilles gratis til rådighed for projektet mod betaling af forbrugsafgifter. 13/31

14 John B. Sørensen indledte punktet med at sige, at det skal afklares om det er afdelingen, der skal betale for at stille lokalet til rådighed eller det er organisationen. Lene Vennits fortalte, at erhvervslejemålet koster 3700 kr. om måneden. Det blev besluttet, at SAB skal afholde udgiften over arbejdskapitalen. 9. Opgangsfællesskaber til udviklingshæmmede i Valbyholm På organisationsbestyrelsens møde den 14. november 2012 blev det besluttet at lade visitationsretten for 24 ældreboliger i Valbyholm overgå fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen. Heraf skulle fire af boligerne omdannes til servicearealer. Socialforvaltningen har nu henvendt sig med et ønske om at få visitationsret til yderligere en bolig. Den ekstra bolig skal fungere som serviceareal, men ikke ombygges, da den alene skal bruges til en nattevagt, som skal tilknyttes opgangsbofællesskaberne. Opsummeret vil det sige, at Socialforvaltningen beder om visitationsret til i alt 25 boliger, hvoraf de 5 midlertidigt nedlægges som ældreboliger for at kunne anvendes som servicearealer. Vedlagt som bilag 4 ses forslaget til den samlede aftale mellem Socialforvaltningen og SAB. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender Socialforvaltningens overtagelse af visitationsretten til endnu en bolig i Valbyholm, der skal anvendes som serviceareal for nattevagten, samt at organisationsbestyrelsen godkender den samlede aftale med Socialforvaltningen. Bilag 4: Aftale mellem SAB og Socialforvaltningen Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 10. Registrering i Tingbogen af Rolandsgård/Rolandsgården KAB er i gang med en revision af boligafdelingernes navne, da det har vist sig, at der kan opstå komplikationer i forbindelse med låntagning, hvis ikke navnene er korrekt registreret i Tingbogen. I værste fald kan afdelingen ikke stifte lån, hvis afdelingens navn ikke er i overensstemmelse med det navn, der er registreret i Tingbogen. 14/31

15 Den SAB afdeling, der i KAB s arkivsystem hedder Rolandsgården med afdelingsnummeret , er således i Tingbogen registreret som Rolandsgaard. Der er en tendens til, at de ældre papirer vedrørende afdelingen angiver afdelingens navn som Rolandsgaard, mens de nyere bruger Rolandsgården. Dog findes der ikke noget dokument på en eventuel navneændring. Der er formentlig gennem årene sket en umærkelig navneglidning fra Rolandsgaard til Rolandsgården Det samme kan man iagttage for Stefansgård der også jævnligt kaldes Stefansgården til trods for, at den alle steder (også i KAB s systemer) er registreret som Stefansgård. For Abildgården gælder, at den både kaldes og er registreret i Tingbogen og KAB som Abildgården. Med hensyn til brugen af å i stedet for dobbelt a er det en generel ændring, som accepteres for egennavne, mens andre ændringer skal registreres i Tingbogen. Administrationen har derfor rettet henvendelse til Rolandsgård/en-s afdelingsbestyrelse for at høre, hvad de gerne selv vil hedde. Bestyrelsen har meddelt, at flertallet gerne vil hedde Rolandsgården (som de hele tiden troede, de hed) og indstiller derfor til organisationsbestyrelsen, at afdelingens navn må blive rettet i Tingbogen til Rolandsgården. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen officielt beslutter at ændre navnet på afdeling fra Rolandsgaard til Rolandsgården, så det kan rettes i Tingbogen. Organisationsbestyrelsen godkendte at ændre navnet fra Rolandsgaard til Rolandsgården. 11. Uddannelse af organisationsbestyrelsesmedlemmer Vedlagt som bilag 5 er et program for et uddannelsesforløb for organisationsbestyrelsesmedlemmer arrangeret af nes Landsforening (BL). SAB s formand har fået tilsendt en invitation. Som introduktion til kurset skriver BL: Måske har du og din bestyrelse allerede opdaget, at I har fået tungere dagsordener til bestyrelsesmøderne. Og måske mærker I også behovet for mere overblik og for flere strategiske overvejelser forud for jeres beslutninger. Vilkårene for de almen boligorganisationer har ændret sig og det påvirker i høj grad bestyrelsens arbejde. Det betyder, at der er behov for nye værktøjer og nye metoder i bestyrelsesarbejdet for at kunne løse de aktuelle og fremtidige opgaver i et konstruktivt samarbejde med administrationen. 15/31

16 Vedlagt finder du en præsentation af en uddannelse for medlemmer af organisationsbestyrelserne i 1. kreds, som skal klæde bestyrelserne på til at kunne varetage det moderne bestyrelsesarbejde. Tilmelding til uddannelsen skal ske via boligorganisationen til Deltagergebyret for kurset er kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter om nogle af - eller alle medlemmer af - organisationsbestyrelsen skal deltage i kurset. Bilag 5: Uddannelsesprogram for organisationsbestyrelser Organisationsbestyrelsen besluttede, at de medlemmer af bestyrelsen, der har lyst, kan tilmelde sig. 12. Dybbølhus nyt kabelanlæg På sidste ordinære afdelingsmøde blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at opgradere antenneanlægget, så der sikres gode TV-signaler nu og fremover. Flere og flere TV kanaler sendes kun digitalt og flere og flere signaler udefra forstyrrer det nuværende anlæg. Rådgivningsfirmaet Balslev A/S har arbejdet med sagen og anbefaler, at anlægget udskiftes. Der er afholdt licitation og det bedste tilbud på nyt anlæg, levering af TV-signaler, internet og telefoni blev givet af ComX. Nyt anlæg Det nye anlæg giver mulighed for valg mellem flere TV-pakker samt telefoni og hurtigt og billigt internet. Projektet omfatter nye kabler i bygningen og et tilslutningsstik i hver bolig. Ekstra stik kan tilkøbes. Budget - håndværkere kr. - rådgiver kr. - administrative omkostninger kr. - i alt kr. Finansiering og lejestigning Projektet finansieres af opsparing fra antennebudgettet i alt kr., samt et 20 årigt lån på kr. Der skal afdrages kr. årligt på lånet i 20 år. 16/31

17 Stigningen i antennebidraget bliver 46 kr. pr. måned for hver bolig. Foreløbig tidsplan Forslaget blev vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 25. september Det nye kabelanlæg etableres i perioden november 2013 marts Det forventes, at levering af TV, internet og telefoni fra ComX starter i april Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender projektet og dermed lånoptagelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte låneoptagelsen. 13. Vandregnskab I en konkret afgørelse i beboerklagenævnet i Roskilde kommune, hvor et vandregnskab er blevet kendt ugyldigt grundet fordelingen af ikke målbart vandforbrug i fordelingsregnskabet, har klageren fået medhold i, at der ikke skal ske efterbetaling af udgifter til vandforbrug. Årsagen er, at der stilles meget specifikke krav til dokumentationen af, hvordan dette forbrug er opstået. Dette krav kan være meget vanskeligt at opfylde. Konsekvensen, når et regnskab kendes ugyldigt, er, at boligselskabet/afdelingen fortaber retten til at inddrive efterbetalinger også selvom disse skyldes et regulært merforbrug på det målte vandforbrug. Disse efterbetalinger havner derfor kollektivt i bebyggelsen. KAB anbefaler derfor, at alle afdelinger fremadrettet i SAB kun afregner målt forbrug i fordelingsregnskabet. Det ikke målte forbrug optages i driftsregnskabet som en udgift. Når disse udgifter medtages i afdelingens driftsudgifter, så fordeles det efter samme principper som alle andre driftsudgifter i afdelingen, og afdelingen eliminerer risikoen for at få underkendt fordelingsregnskabet. Hvad er ikke målt forbrug? Enhver boligafdeling har et afregningspunkt med leverandøren (Forsyningsselskabet). Alt vand, som passerer dette punkt, skal der betales for. Der opstår imidlertid ofte en forskel på det vand, der skal betales for i forhold til det vand, der forbruges/skønnes forbrugt i boligerne. Dette er definitionen på ikke målt forbrug. Hvorfor opstår denne difference? De fleste boligafdelinger har tappesteder, der ikke er underlagt måling. Det kan være tappesteder på fællesarealerne, i skralderum, containergårde, vaskerum m.m. Men det kan også være vand, der forsvinder som følge af defekter og utætheder i afdelingens distributionssystem. 17/31

18 I SAB vedrører dette følgende afdelinger: Humlevænget Bellahøj I+II Utterslevhuse Brohuset Sejlhuset Flexibo På Sporet Askholm Teglværkshavnen Saxobo Vesterbo Toften Strandlodsvej Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at alle afdelinger fremadrettet i SAB kun afregner målt forbrug i fordelingsregnskabet, og det ikke målte forbrug optages i driftsregnskabet som en udgift. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen. 14. Mødeplan for 2014 Tirsdag den 18. februar 2014 kl Tirsdag den 22. april 2014 kl Fredag den 13. juni 2014 kl Mandag den 15. september 2014 kl Mandag den 24. november 2014 kl Torsdag den 15. januar 2015 kl Det foreslås, at det ordinære repræsentantskabsmøde planlægges til: Torsdag den 29. januar 2015, kl /31

19 Organisationsbestyrelsen godkendte mødeplanen, men besluttede at møderne skal begynde kl. 16, bortset fra mødet den 13. juni Bellahøj helhedsplan Organisationsbestyrelsen har flere gange behandlet punktet om iværksættelse af en helhedsplan i Bellahøj, senest på mødet 3. oktober Der er i mellemtiden blevet valgt en ny afdelingsbestyrelse i afdelingen. Der skal derfor nedsættes en ny følgegruppe. Organisationsbestyrelsen havde udpeget Ellen Højgaard Jensen og Stig Torp Kaspersen som bestyrelsens repræsentanter i følgegruppen. Disse to har indvilget i at fortsætte i den nye følgegruppe. Det vil være hensigtsmæssigt i forhold til fremdrift i følgegruppen, at Bellahøj deltager i denne med to repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen. Forinden iværksættelse af de fire individuelle helhedsplaner for fsb, AAB, AKB København og SAB skal der arbejdes med en Idekonkurrence, der skal afklare udseende for blokkenes facader og for udearealerne i Bellahøj. Der etableres en styregruppe for Idekonkurrencen, der inkluderer repræsentanter fra Kulturstyrelsen. Som et led heri nedsættes et redaktionsudvalg, der koordinerer informationen til beboerne i de fire afdelinger. Redaktionsudvalget forudsættes at bestå af en kommunikationsmedarbejder fra fsb samt projektledere og forretningsførere for de fire afdelinger. Ydermere indstilles, at et medlem af afdelingsbestyrelsen indgår som afdelingernes repræsentant. Redaktionsudvalget forventes at forestå kommunikationen til beboerne om processen, indtil byggearbejderne påbegyndes. Til den tid må forventes, at der ansættes kommunikationsmedarbejdere på de enkelte helhedsplaner. Kommissorium for redaktionsudvalget for Bellahøj vedlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen godkender, at afdelingsbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til følgegruppen - at organisationsbestyrelsen godkender Kommissoriet for redaktionsudvalget for Bellahøj. Bilag 6: Kommissorium for redaktionsudvalg 19/31

20 Organisationsbestyrelsen fastslog, at det overordnede ansvar for byggesager ligger hos organisationsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen besluttede at tildele afdelingsbestyrelsen to pladser i følgegruppen og en i redaktionsgruppen. De valgte repræsentanter må derefter tage ansvar for at kommunikere videre til de andre i afdelingsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte desuden kommissoriet for redaktionsudvalget. 16. Tingbjerg Kulturhus Københavns Kommune har i 11. time - modsat tidligere beslutning - vurderet, at der skulle foretages en nabohøring om kulturhuset i Tingbjerg. Høringen er nu afsluttet. Der er indkommet 3 individuelle indsigelser samt en klage med 25 underskrifter fra beboere fra Skolesiden dvs. den vej, som kulturhuset skal opføres på. Indsigelserne går på følgende forhold: Beboerne mener, at det tidligere er bestemt, at kulturhuset skulle placeres mellem omklædningsrumsfløjen og sportshallen Beboerne mener, at kulturhuset tager udsigten til træer og solopgang fra vinduerne mod Skolesiden Beboerne mener, at kulturhuset tager lys fra lejlighederne på nogle tidspunkter og forårsager genskin i glasdelene på andre tidspunkter af dagen Beboerne mener, at kulturhuset skiller sig arkitektonisk (negativt) ud fra det øvrige byggeri Beboerne mener, at der vil være indbliksgener, fordi man kan kigge fra kulturhuset ind i deres lejligheder Beboerne mener, at der vil komme trafik- og parkeringsgener som følge af kulturhuset (for beboerne i Skolesiden). COBE arkitekter er i samarbejde med projektledelsen i gang med at svare kommunen på indsigelserne. Det kan nævnes, at der er foretaget analyser af lysindfald og parkering er som bekendt særskilt vurderet og håndteret. om placeringen af kulturhuset og sammenbygning med skolen er truffet af Byggeudvalget, hvor bl.a. Stig Torp Kaspersen og Hans Nielsen fra afdelingsbestyrelsen sidder og videresendt til styregruppen. Styregruppen, som består af administrative repræsentanter fra kommunen (centralt og lokalt) og fsb og KAB, har konfirmeret indstillingen. Af hensyn til den videre proces omkring opførelsen af kulturhuset herunder svaret til kommunen - er det væsentligt, at boligorganisationen og repræsentanterne i Byggeudvalget 20/31

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Flemming Balle, Ole Lagoni, Peder Boas Jensen, Alice Hahn, Stig Torp Kaspersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed Aftaledokument for styringsdialogmødet mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2014/2015. Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 6. oktober

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Flemming Balle,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Anette Jensen, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere