Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk, Lone Ulholm og Ellen Højgaard Jensen Afbud fra Fra administrationen Bjarne Krohn Margrete Pump, Rolf Andersson, Lene Vennits, Christen Mors, Pernille Egelund Johansen (under punkt 16), Maja Didic, Berit Bekhøj og Anne Mette F. Svendsen. Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. september Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning Målsætningsprogram - kommunikation /31

2 4. Status på arbejdet i Driftsgruppen og Demokratigruppen Gennemgang af Teglværkshavnens og Askholms økonomi Lejlighedsammenlægninger fra tre til to lejligheder Nedsættelse af administrationsbidrag Tingbjerg Forum Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg Opgangsfællesskaber til udviklingshæmmede i Valbyholm Registrering i Tingbogen af Rolandsgård/Rolandsgården Uddannelse af organisationsbestyrelsesmedlemmer Dybbølhus nyt kabelanlæg Vandregnskab Mødeplan for Bellahøj helhedsplan Tingbjerg Kulturhus Sølund (LUKKET PUNKT) Sager til orientering Status på SAB s okonomi Strandlodsvej Status på Sølund - udlejning Finansiering af helhedsplanen for Tingbjerg Årsberetning Teglværkshavnen 5 års eftersyn Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Målsætningsprogram... 4 Bilag 2: Anbefalinger fra Demokratigruppen... 7 Bilag 3: Anbefalinger fra Driftsgruppen... 7 Bilag 4: Aftale mellem SAB og Socialforvaltningen Bilag 5: Uddannelsesprogram for organisationsbestyrelser Bilag 6: Kommissorium for redaktionsudvalg /31

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013 Referatet fra ovennævnte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 26. september 2013 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. 2. Revisionsprotokol Det bemærkes hermed, at der ikke siden regnskabsaflæggelsen den 10. januar 2013 er foretaget indførelser i protokollen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Sager til beslutning 3. Målsætningsprogram - kommunikation På det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013 drøftede bestyrelsen det sidste emne i målsætningsprogrammet, nemlig Kommunikation i centrum. Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til mål og indsatser for dette emne efter samme skabelon som de øvrige emner se punkt 3.1 og 3.2 i bilag 1. Kommunikation i centrum skal drøftes og besluttes på mødet. Kommentarer til de øvrige emner er naturligvis fortsat velkomne, men der er ikke lagt op til en ny drøftelse af disse. Dog skal det bemærkes, at der manglede en SAB politisk indsats under indsatsområde 2.2 Fællesskab. Der foreslås følgende SAB er den dagsordenssættende boligorganisation mht. styrkelse af fællesskabet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender Kommunikation i centrum samt den politiske målsætning under fællesskab. 3/31

4 Videre proces Målsætningsprogrammet skal gerne spille sammen med SAB s nye hjemmeside, derfor indstilles det at lade Bulldog komme med forslag til piktogrammer og opsætning. Programmet trykkes i en pæn kvalitet, men det skal stadig fremstå som et forslag, der skal vedtages af Repræsentantskabet. Når det er vedtaget, trykkes det på glittet papir. For at festliggøre og markere de nye mål og sigtelinier produceres en T-shirt i god kvalitet, produceret efter etiske regler (bæredygtigt, fair trade ect.). T-shirten forsynes med SAB s logo samt sloganet Det starter med dig og omdeles på repræsentantskabsmødet til medlemmerne. Prisen for 100 T-shirts er kr. inklusive moms. Efter repræsentantskabsmødet kan der som led i strategien for målsætningsprogrammet produceres ny merchandise som understøtter fremdriften i programmet. På repræsentantskabsmødet bør der bruges nogen tid på at præsentere det nye målsætningsprogram. Hvorfor har organisationsbestyrelsen lavet det, hvad vil man opnå, hvordan adskiller processen omkring det sig fra tidligere proces og hvad er indholdet kort. Det er væsentligt at takke afdelingsbestyrelserne for input under Rødvig-seminaret og at understrege, at alle herefter er forpligtet af målsætningerne. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen - godkender Kommunikation i centrum, 3.1 og godkender den politiske indsats under punkt 2.2 Fællesskab - SAB er den dagsordenssættende boligorganisation mht. styrkelse af fællesskabet - bevilliger kr. til T-shirts til repræsentantskabsmødet - tiltræder den videre proces Bilag 1: Målsætningsprogram Lene Vennits præsenterede et udkast til det tredje ben i målsætningsprogrammet om kommunikation. Der var nogle konkrete rettelser og ændringer til oplægget, som vil blive indføjet. Der var desuden en diskussion af, om SAB skulle have nogle ambassadører for SAB s værdier og kommunikation. Den overvejende holdning i organisationsbestyrelsen var, at organisationsbestyrelsen selv optræder som en slags ambassadører, men at det var noget man kunne overveje at arbejde videre med uden dog at blive skrevet direkte ind i målsætningsprogrammet. Organisationsbestyrelsen godkendte den politiske indsats under pkt. 2.2, besluttede at bevillige kr. til T-shirst til repræsentantskabet og tiltrådte den videre proces. 4/31

5 4. Status på arbejdet i Driftsgruppen og Demokratigruppen På repræsentantskabsmødet den 24. januar 2013 blev det som opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen besluttet at nedsætte to grupper en Driftsgruppe og en Demokratigruppe - til at arbejde med de kommentarer og emner, der især blev fremhævet i tilfredshedsundersøgelsen. De to grupper har arbejdet meget seriøst med emnerne og det er indtrykket, at det har været meget givende for alle deltagere at udveksle ideer og synspunkter. Af kommissoriet for de to grupper fremgår det, at tidshorisonten for gruppernes arbejde er 2013 og at grupperne afrapporterer - samt kommer med indstillinger til eventuelle tiltag til organisationsbestyrelsen i januar 2014 med henblik på, at organisationsbestyrelsen kan melde tilbage til Repræsentantskabet på det næste repræsentantskabsmøde den 27. januar Da tiden mellem organisationsbestyrelsens møde den 13. januar 2014 og repræsentantskabsmødet er lidt knap, kan det være en god ide at organisationsbestyrelsen forholder sig til gruppernes arbejde allerede på nuværende tidspunkt med henblik på at overveje, hvilke tiltag der eventuelt skal iværksættes og formen på tilbagemeldingen til repræsentantskabet. Grupperne har på deres møder udarbejdet en række anbefalinger og fokuspunkter, der er vedlagt som bilag 2 og bilag 3. Som man kan se er der flere sammenfald i de anbefalinger og ønsker grupperne har, men overordnet set tegner der sig fire fokusområder som er: Modtagelse af nye beboere, modtagelse af nye bestyrelser, opbakning til bestyrelser og kommunikation. Modtagelse af nye beboere I forhold til modtagelse af nye beboere var Demokratigruppen meget enig i de tiltag, der afprøves i forbindelse med projektet En hånd til alle og en del af de ønsker, der måtte være, vil blive imødekommet af implementeringen af indsatserne derfra, men herudover var der et ønske om velkomstbrochurer på flere sprog og at der afholdes lokale velkomstmøder for nye beboere. Modtagelse af nye bestyrelser/bestyrelsesmedlemmer Dette punkt var begge grupper rundt om og begge grupper foreslår et velkomstmøde med driftschefen og driftslederen og en bedre introduktion til afdelingens team i FOA. Der er behov for introduktion til det at være i en bestyrelse, årets gang i afdelingen, markvandring, budgetter, regler om rådighedsbeløb og samarbejdet med administrationen. 5/31

6 Opbakning til bestyrelser Begge grupper efterlyste her en ekstra fokus på støtte til bestyrelserne - men på forskellige områder. Fra Driftsgruppens side var der især fokus på markvandringen og en ordentlig forberedelse af denne. Men der var også et ønske om et bedre samarbejde om - og introduktion til budgetter, langtidsplaner og handleplaner. Her blev der bl.a. peget på kurser, men også en workshop i FOA-regi for bestyrelser. Fra Demokratigruppen lyder der ønske om hjælp til at skabe nye rammer for afdelingsmøderne og sikre opfølgning på de beslutninger, der er truffet. Der er også behov for information om håndtering af klagesager og hjælp til at etablere afdelingshjemmesider og uddannelse af flere dirigenter. Kommunikation I begge grupper er der blevet talt en del om kulturen omkring besvarelse af henvendelser i KAB, men også om de muligheder, der ligger i en øget digitalisering. Her er det forslaget, at disse inputs og ønsker må blive behandlet i en FOA-nedsat gruppe, der dels vurderer, hvilke indsatser der er realistiske at gennemføre, dels ser på hvilke lignende tiltag der allerede er i støbeskeen. Tiltag og initiativer Sammen med hvert sæt anbefalinger er vedhæftet et forslag til mål, succeskriterier og konkrete initiativer, der kan iværksættes på baggrund af gruppernes anbefalinger. Mål og konkrete initiativer er udarbejdet af administrationen, der har forsøgt at prioritere, at ramme ned i de problemer som tilfredshedsundersøgelsen adresserede at få gruppernes centrale anbefalinger omsat til konkrete initiativer at initiativerne understøtter målsætningsprogrammet at initiativerne rammer bredt og understøtter demokratiet Som nævnt tidligere er der i andre regi ved at blive taget hånd om nogle af de tiltag, grupperne foreslår. F.eks. er der et nyt kursusudbud på vej, der arbejdes med modtagelsen af nye beboere og KAB og SAB er begge i færd med at få nye hjemmesider, der måske kan opfylde nogle behov. De konkrete initiativer og indsatser skal naturligvis afstemmes herefter. Organisationsbestyrelsen bedes diskutere og forholde sig til gruppernes anbefalinger og de foreslåede initiativer. Der vil blive givet en tilbagemelding til grupperne med organsationsbestyrelsens respons. Præsentation på repræsentantskabsmødet Det foreslåes, at gruppernes anbefalinger og forslag til succeskriterier og initiativer samles i et hæfte og sendes ud til repræsentantskabet, sammen med øvrigt materiale. På repræsentantskabsmødet præsenteres succeskriterier og forslag til initiativer af formanden. 6/31

7 Der lægges op til, at initiativerne implementeres over to år og at der efter to år gennemføres en ny tilfredshedsundersøgelse eller evaluering af indsatserne. Det vil koste penge at gennemføre en ny tilfredshedsundersøgelse og visse af indsatserne. På baggrund af organisationsbestyrelsens diskussion og beslutning om indsatser, bør der derfor afsættes midler hertil, som vil blive indarbejdet i de næste års budgetter. Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen forholder sig til gruppernes anbefalinger og fastlægger initiativer til forelæggelse for repræsentantskabet - at organisationsbestyrelsen godkender, at der afsættes et passende beløb i næste års budget til gennemførelse af de initiativer organisationsbestyrelsen beslutter at iværksætte - at der afsættes midler i budgettet 2015/2016 til en opfølgende tilfredshedsundersøgelse Bilag 2: Anbefalinger fra Demokratigruppen Bilag 3: Anbefalinger fra Driftsgruppen Organisationsbestyrelsen gav udtryk for, at det var et rigtig godt stykke arbejde, grupperne havde udført og organisationsbestyrelsen havde en længere diskussion af de enkelte anbefalinger. Administrationen havde forsøgt at samle gruppernes anbefalinger i nogle indsatser for at komme med et bud på, hvordan man kan imødekomme anbefalingerne. Organisationsbestyrelsen ville dog gerne have en kommentar til hver enkelt anbefaling om, hvordan den kan håndteres, inden man samler dem sammen i indsatsområder. Der var også en erkendelse af, at nogle af forslagene kræver en behandling i KAB på et andet niveau end FOA, for at kunne føres ud i livet. Administrationen blev derfor bedt om at skrive et nyt udkast til indsatser og præsentere det for formandsskabet og derefter resten af organisationsbestyrelsen på det næste møde den 13. januar 2014 til endelig beslutning, inden det forelægges i samlet form for repræsentantskabet. 5. Gennemgang af Teglværkshavnens og Askholms økonomi Forhistorie I perioden var der alvorlige problemer med tomgangslejemål i afdelingerne Askholm og Teglværkshavnen. Det var en anseelig udgift, der ultimativt skulle dækkes af SAB s dispositionsfond. Det var baggrunden for, at organisationsbestyrelsen besluttede at iværksætte en anseelig finansiel støtte til de to afdelinger. 7/31

8 Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. juni 2011 at bevilge tilskud til lejenedsættelse på kr. pr. lejemål i Askholm og Teglværkshavnen. Organisationsbestyrelsen besluttede tillige, at lejen i de to afdelinger maksimalt måtte stige 2 % i budgetårene og med forbehold for afgifter, vi ikke er herrer over. Baggrunden herfor var, at afdelingerne var meget huslejefølsomme. På det tidspunkt blev der ikke truffet præcis beslutning om, hvad der skulle ske i fald huslejen oversteg de to procent. Allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2012/2013 kunne man se, at der ville blive behov for en kapitaltilførsel for at holde huslejestigningen under de 2 % og der blev derfor budgetteret med en kapitaltilførsel fra SAB til Askholm på kr. og til Teglværkshavnen på kr. Der belv også foretaget budgetberegninger for det følgende budgetår 2013/2014, hvorefter det blev estimeret, at Askholm ville have behov for en kapitaltilførsel på kr. og Teglværkshavnen for kr. I alt for de to år ville det betyde en bevilling på kr. Organisationsbestyrelsen behandlede igen økonomien i afdelingerne på dets møde 26. september 2013, hvor man så på muligheden for at hæve grænsen for huslejestigningen til 6 % i de to afdelinger. På mødet viste sig et behov for at opdatere huslejesammenligningen med øvrige lejeboliger på Sluseholmen samt undersøge driftsudgifterne i Teglværkshavnen nærmere, inden organisationsbestyrelsen træffer beslutning om kapitaltilskuddene fremadrettet. Huslejeniveau i lokalområdet Nedenfor følger en oversigt over husleje i Teglværkshavnen. For de private lejeboliger i Teglværkshavnen har vi ikke kunnet få oversigt over lejeniveau for forskellige lejlighedstyper. Vi har fået oplyst, at lejeniveauet er på 1.269, ,00 pr. m 2 hvert lejemål er individuelt vurderet. Lejemålene i SAB Teglværkshavnen og i Askholm er også inviduelt vurderet. Endelig til sidst oversigt over huslejeniveauet i Askholm og Sluseholmen, som er Lejerbos afdeling. Teglværkshavnen SAB 2013 Gennemsnitlig m 2 -leje: kr / kr. Areal (m²) Antal rum Husleje / + 10% Indskud (kr.) / / / / Askholm SAB 2013 Gennemsnitlig m 2 -leje: kr. Areal (m²) Antal rum Husleje (kr. pr. md.) Indskud (kr.) /31

9 Sluseholmen - Lejerbo 2013 Gennemsnitlig m 2 -leje: kr. Areal (m²) Antal rum Husleje (kr. pr. md.) Indskud (kr.) Der er efterspørgsel efter lejlighederne i SAB Teglværkshavnen. Ultimo oktober 2013 er der i alt opført på ventelisten til afdelingen, dertil kommer 510 fra Boligbutikken og endelig er der 675 på oprykningsventelisten. Det vil sige beboere fra andre SAB-afdelinger, der ønsker at flytte til Teglværkshavnen. For Askholms vedkommende gælder, at ultimo oktober 2013 er der i alt opført på ventelisten til afdelingen, dertil kommer 924 fra Boligbutikken og endelig er der 665 på oprykningsventelisten. På baggrund af det sammenlignelige huslejeniveau i området og den ikke ubetydelige efterspørgsel efter lejligheder i afdelingen, er det vores konklusion, at huslejen i både Askholm og Teglværkshavnen godt kan bære 10 % stigning i næste budgetår. Driftsudgifter i afdelingen KAB har lavet en sammenlignende undersøgelse af driftsudgifterne i på kt. 114, 115 og 116 i de fire nybyggeri-afdelinger: Brohuset, Sejlhuset, Askholm og Teglværkshavnen. Det viser sig, at der er nogenlunde overensstemmelse mellem driftsudgifterne i de tre første afdelinger, medens Teglværkshavnen skiller sig ud. Driftsudgifterne pr. m 2 er på: Brohuset: 140 kr., Sejlhuset: 129 kr., Askholm: 114 kr., Teglværkshavnen: 204 kr. Det skyldes blandt andet, at det er en tekniktung afdeling med elevatorer og underjordisk p- dæk med forskellige pumpeinstallationer. Herudover er det en udsat afdeling, der ligger frit ud til havneudløbet med saltvand. Støtte fra dispositionsfonden Det forudsættes, at støtten til til Askholm og Teglværkshavnen i forhold til lejenedsættelse på kr. pr. lejemål bibeholdes. Denne støtte aftrappes frem til Udgiften for perioden er i forhold til beslutningsoplægget til mødet 24. juni 2011 beregnet til kr. Udgiftsudviklingen i Askholm har overordnet vist sig gunstig, idet der ikke i har været behov for den budgetterede støtte til en afbalanceret huslejeudvikling. Det skyldes primært to forhold: 1) Askholm har et opsamlet overskud og 2) driftsudgifterne er som ovenfor nævnt relativt lave. Der er budgetteret med en støtte på kr. for budgetåret Vi ved endnu ikke, om der bliver behov for støtte af denne størrelsesorden, men ved 9/31

10 10 % stigning i lejen for budget , er der ikke behov for støtte i forhold til en afbalanceret huslejeudvikling. Den samme gunstige udgiftsudvikling har ikke velsignet Teglværkshavnen. Nedenfor følger et skema over det tilskud, som er afdelingens behov for at kunne sikre en afbalanceret huslejeudvikling. Tallene for og er indbudgetteret i afdelingens budgetter. Tallene for og forudsætter en 10 % lejeforhøjelse for disse år. For de følgende år er tallene udtryk for en forsigtig estimering.: Det indebærer samlet udgift i forhold til afbalanceret huslejeudvikling for perioden til Teglværkshavnen på kr. Teglværkshavnen har siden dens opførelse realiseret et opsamlet underskud på kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender - at huslejen i Teglværkshavnen og Askholm maksimalt stiger med 10% i og at der ydes støtte til Teglværkshavnen i forhold til afbalanceret lejeudvikling i perioden på estimeret kr. denne støtte ydes foreløbigt som lån fra dispositionsfonden. John B. Sørensen og Christen Mors uddybede punktet. Lone Ulholm erklærede sig inhabil og deltog dermed ikke i behandlingen af punktet. Der var en drøftelse af, hvorvidt afdelingen fortsat kan bære den høje husleje. Rolf Anderson nævnte, at afdelingen har et meget stort beboerhus i forhold til antallet af boliger, som også er med til at belaste økonomien udover byggeriets kompleksitet, der gør det dyrt at drifte. Afdelingen blev bygget som et flagskib og det var forventningen, at beboerne måtte være folk med penge. Men afdelingen har tidligere været plaget af tomgang, hvilket kan indikere, at der er grænser for hvor høj huslejen må blive. Organisationsbestyrelsen besluttede, at følge udviklingen nøje og i øvrigt at følge indstillingen. 10/31

11 6. Lejlighedsammenlægninger fra tre til to lejligheder SAB har på sit møde den 26. april 2012 besluttet at støtte lejlighedssammenlægninger med op til 2/3 trækningsret af et maximalt beløb til ombygning på kr. Udgangspunktet herfor var, at to lejemål blev slået sammen til et ved en hul i muren løsning. I Jydeholmen har man set på forskellige muligheder for lejlighedssammenlægninger og er nået frem til, at der kan foretages nogle meget optimale sammenlægninger i opgange med tre boliger på hver etage, som ved sammenlægning kan blive til to lejligheder på hver etage. Ingen af lejlighederne er i dag gennemlyste og lever som sådan ikke op til tidens standard. En almindelig sammenlægning af to lejligheder vil give nogle store lejligheder på ca. 120 m 2, som afdelingen skønner vil blive for store og dyre til et byggeri som Jydeholmen. Mens en sammenlægning af tre lejligheder til to vil give bedre boligstørrelser på ca. 90 m 2. En sammenlægning af tre lejligheder til to afstedkommer dog en omkostning mere i forhold til en traditionel sammenlægning, idet der skal etableres en ny brandmur i den lejlighed, der bliver delt. Afdelingsbestyrelsen i Jydeholmen spørger derfor organisationsbestyrelsen, om det er muligt, at de kr., der som maksimum ydes trækningsret til ved en sammenlægning, kan ændres til kr. pr. lejlighed, der indgår i sammenlægningen. Det indstilles, at de kr., der som maksimum ydes trækningsret til ved en sammenlægning, kan ændres til kr. pr. lejlighed, der indgår i sammenlægningen, således at der ydes 2/3 trækningsret af et maksimalt beløb på kr. til en sammenlægning af tre lejligheder til to. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen. 7. Nedsættelse af administrationsbidrag Tingbjerg Forum I forbindelse med etableringen af Tingbjerg Forum blev det drøftet, om SAB s afdelinger skulle have en nedsættelse af administrationsbidraget, fordi man ansatte en områdeleder og en driftschef i Tingbjerg Forum. Der blev ikke truffet endelig aftale herom. Stig Torp Kaspersen har ønsket sagen genoptaget. De enkelte afdelinger fastsætter selv deres serviceniveau og bemandingen på ejendomskontorerne. Valg af serviceniveau har ikke indflydelse på administrationsbidraget. Imidlertid kan organiseringen i Tingbjerg ikke sidestilles med øvrige afdelingers organisering. Bemandingen i Tingbjerg Forum kan tilsige et vist nedslag i pris, fordi der 11/31

12 trækkes mindre på driftschefressourcer i KAB. Imidlertid har det kostet andre ressourcetræk (forretningsfører, kundechef, økonomimedarbejder) i KAB til at medvirke til at få Tingbjerg Forum op at køre samt at deltage i diverse udviklingsprojekter til gavn for området. Siden 2012 har KAB ikke opkrævet ekstra administrationsbidrag for en række særlige opgaver, som ikke er indeholdt i stor pakke. I 2012/2013 ville dette have beløbet sig til godt 0,2 mio. kr. Det er vurderingen, at Tingbjerg Forum nu er implementeret og at der derfor er grundlag for at nedsætte administrationsbidraget. Imidlertid bruger FOA dog fortsat en del ressourcer på Tingbjerg pga. samarbejde med fsb, Kulturhuset og Erhvervsudviklingsprojekt. Erhvervsudviklingsprojektet er finansieret af Københavns Kommune og har kørt på fuld turbo navnlig i dette efterår. Ligeledes er der brugt rigtig mange ressourcer på at forhandle og afslutte økonomien omkring den gamle helhedsplan. Det indstilles, at Tingbjerg Forum får en rabat på kr. ekskl. moms relativt fordelt på afdelingerne i budgetår 2013/2014 og at rabatten øges til 0,4 mio. kr., når Kulturhuset og Erhvervsudviklingsprojektet forventes afsluttet, dvs. i budgetåret 2015/2016. Der var et par spørgsmål af opklarende karakter. Derpå blev indstillingen godkendt. 8. Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2013 afsatte Københavns Kommune 2 mio. kr. til erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg. Parterne anmoder Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med de almene boligselskaber og de øvrige forvaltninger om frem mod kommuneplan 2015 at udarbejde en analyse af mulighederne for en revitalisering af Tingbjerg, Voldparken og Husum, herunder mulighederne for jobskabelse, erhvervsudvikling, fortætning og bedre sammenhænge med den øvrige by. I forbindelse med analysen skal der nedsættes et erhvervspanel med erhvervsfolk og lokal repræsentation, som inden udgangen af 2013 skal komme med anbefalinger til stærkere erhvervsudvikling i Tingbjerg. Parterne er enige om at afsætte: 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013 og 1,0 mio.kr. i anlæg i 2014 til dette arbejde. I kommissoriet for erhvervspanelet står der bl.a., at forudsætninger og business case for at realisere 2 first movers skal være en af de ting, som skal leveres ved årets udgang. 12/31

13 Der er blevet afholdt en erhvervscamp og der arbejdes nu videre med 4 forskellige spor (erhvervspaneler), som skal forsøge at realisere de ideer, der kom frem på campen. Panelerne støttes af Majgaard Branding og Bindslev. Den ene af grupperne arbejder med at etablere kontorhotel eller produktionshus. Imidlertid viser de analyser, som konsulenterne har udarbejdet, at omdømmet fortsat er et problem og at huslejen på erhvervslokaler er for høj i Tingbjerg. Så derfor er der behov for at finde ud af, om der overhovedet er basis for at få flere til at drive erhverv fra Tingbjerg iværksætteri. Det, panelet i første omgang satser på at afprøve, er, om der er mulighed for at opstarte et kontorhotel i Tingbjerg. Efterspørgslen efter kontorhoteller er steget med 5 % i det sidste år. Men kan man få gang i den form for erhverv i Tingbjerg? Til at sparke gang i projektet er der behov for et mindre og et større erhvervslokale. Fsb har et større ledigt institutionslokale på ca. 450 m 2, og SAB har haft et mindre erhvervslokale på Lille Torv på 41 m 2 stående tomt. Dette er imidlertid i skrivende stund blevet udlejet pr. 1. januar Udlejningen af erhvervslokalerne på Lille Torv er dog langtfra stabil. Flere lejere er af og til i restance og flere beklager sig over huslejeniveauet så udlejningen er ustabil. I henhold til 18 i bekendtgørelse om sideaktiviteter kan en boligorganisation iværksætte sociale aktiviteter. Hvis der opstår et ønske om at udføre en aktivitet (udlån af erhvervslokale), kan dette ske uden kommunalbestyrelsens underretning, såfremt aktiviteten er et led i en godkendt helhedsplan i et problemramt boligområde. Helhedsplanen i Tingbjerg omfatter initiativer omkring etablering af job og erhverv. Såfremt det bliver aktuelt at etablere et mindre kontorhotel er der behov for, at SAB stiller et eventuelt tomt erhvervslokale på Lille Torv gratis til rådighed for projektet i en periode på et halvt til et helt år. Forbrugsafgifter i form af vand, varme og el vil blive betalt af lejer. Fsb vil blive bedt om tilsvarende for så vidt angår deres institutionslejemål. Ideen er at få nogen yngre iværksættere til at opdage Tingbjerg og dermed trække flere til (som kan betale husleje) og som kan blive kunder hos de øvrige erhvervsdrivende i Tingbjerg. Dette kan ifølge konsulenterne kun opnås, hvis prisen bliver ekstrem lav. Der vil senere blive taget kontakt til ejeren af erhvervslokalerne på Store Torv for at høre om deres strategi. Rigtig mange lokaler på denne del af Ruten står tomme og har gjort det i lang tid. I den forbindelse kan det blive relevant at søge om mulighed for at etablere blandede lejemål i Tingbjerg (erhverv- og bolig i samme lejemål). Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at et eventuelt ledigt mindre erhvervslokale stilles gratis til rådighed for projektet mod betaling af forbrugsafgifter. 13/31

14 John B. Sørensen indledte punktet med at sige, at det skal afklares om det er afdelingen, der skal betale for at stille lokalet til rådighed eller det er organisationen. Lene Vennits fortalte, at erhvervslejemålet koster 3700 kr. om måneden. Det blev besluttet, at SAB skal afholde udgiften over arbejdskapitalen. 9. Opgangsfællesskaber til udviklingshæmmede i Valbyholm På organisationsbestyrelsens møde den 14. november 2012 blev det besluttet at lade visitationsretten for 24 ældreboliger i Valbyholm overgå fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen. Heraf skulle fire af boligerne omdannes til servicearealer. Socialforvaltningen har nu henvendt sig med et ønske om at få visitationsret til yderligere en bolig. Den ekstra bolig skal fungere som serviceareal, men ikke ombygges, da den alene skal bruges til en nattevagt, som skal tilknyttes opgangsbofællesskaberne. Opsummeret vil det sige, at Socialforvaltningen beder om visitationsret til i alt 25 boliger, hvoraf de 5 midlertidigt nedlægges som ældreboliger for at kunne anvendes som servicearealer. Vedlagt som bilag 4 ses forslaget til den samlede aftale mellem Socialforvaltningen og SAB. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender Socialforvaltningens overtagelse af visitationsretten til endnu en bolig i Valbyholm, der skal anvendes som serviceareal for nattevagten, samt at organisationsbestyrelsen godkender den samlede aftale med Socialforvaltningen. Bilag 4: Aftale mellem SAB og Socialforvaltningen Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 10. Registrering i Tingbogen af Rolandsgård/Rolandsgården KAB er i gang med en revision af boligafdelingernes navne, da det har vist sig, at der kan opstå komplikationer i forbindelse med låntagning, hvis ikke navnene er korrekt registreret i Tingbogen. I værste fald kan afdelingen ikke stifte lån, hvis afdelingens navn ikke er i overensstemmelse med det navn, der er registreret i Tingbogen. 14/31

15 Den SAB afdeling, der i KAB s arkivsystem hedder Rolandsgården med afdelingsnummeret , er således i Tingbogen registreret som Rolandsgaard. Der er en tendens til, at de ældre papirer vedrørende afdelingen angiver afdelingens navn som Rolandsgaard, mens de nyere bruger Rolandsgården. Dog findes der ikke noget dokument på en eventuel navneændring. Der er formentlig gennem årene sket en umærkelig navneglidning fra Rolandsgaard til Rolandsgården Det samme kan man iagttage for Stefansgård der også jævnligt kaldes Stefansgården til trods for, at den alle steder (også i KAB s systemer) er registreret som Stefansgård. For Abildgården gælder, at den både kaldes og er registreret i Tingbogen og KAB som Abildgården. Med hensyn til brugen af å i stedet for dobbelt a er det en generel ændring, som accepteres for egennavne, mens andre ændringer skal registreres i Tingbogen. Administrationen har derfor rettet henvendelse til Rolandsgård/en-s afdelingsbestyrelse for at høre, hvad de gerne selv vil hedde. Bestyrelsen har meddelt, at flertallet gerne vil hedde Rolandsgården (som de hele tiden troede, de hed) og indstiller derfor til organisationsbestyrelsen, at afdelingens navn må blive rettet i Tingbogen til Rolandsgården. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen officielt beslutter at ændre navnet på afdeling fra Rolandsgaard til Rolandsgården, så det kan rettes i Tingbogen. Organisationsbestyrelsen godkendte at ændre navnet fra Rolandsgaard til Rolandsgården. 11. Uddannelse af organisationsbestyrelsesmedlemmer Vedlagt som bilag 5 er et program for et uddannelsesforløb for organisationsbestyrelsesmedlemmer arrangeret af nes Landsforening (BL). SAB s formand har fået tilsendt en invitation. Som introduktion til kurset skriver BL: Måske har du og din bestyrelse allerede opdaget, at I har fået tungere dagsordener til bestyrelsesmøderne. Og måske mærker I også behovet for mere overblik og for flere strategiske overvejelser forud for jeres beslutninger. Vilkårene for de almen boligorganisationer har ændret sig og det påvirker i høj grad bestyrelsens arbejde. Det betyder, at der er behov for nye værktøjer og nye metoder i bestyrelsesarbejdet for at kunne løse de aktuelle og fremtidige opgaver i et konstruktivt samarbejde med administrationen. 15/31

16 Vedlagt finder du en præsentation af en uddannelse for medlemmer af organisationsbestyrelserne i 1. kreds, som skal klæde bestyrelserne på til at kunne varetage det moderne bestyrelsesarbejde. Tilmelding til uddannelsen skal ske via boligorganisationen til Deltagergebyret for kurset er kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter om nogle af - eller alle medlemmer af - organisationsbestyrelsen skal deltage i kurset. Bilag 5: Uddannelsesprogram for organisationsbestyrelser Organisationsbestyrelsen besluttede, at de medlemmer af bestyrelsen, der har lyst, kan tilmelde sig. 12. Dybbølhus nyt kabelanlæg På sidste ordinære afdelingsmøde blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at opgradere antenneanlægget, så der sikres gode TV-signaler nu og fremover. Flere og flere TV kanaler sendes kun digitalt og flere og flere signaler udefra forstyrrer det nuværende anlæg. Rådgivningsfirmaet Balslev A/S har arbejdet med sagen og anbefaler, at anlægget udskiftes. Der er afholdt licitation og det bedste tilbud på nyt anlæg, levering af TV-signaler, internet og telefoni blev givet af ComX. Nyt anlæg Det nye anlæg giver mulighed for valg mellem flere TV-pakker samt telefoni og hurtigt og billigt internet. Projektet omfatter nye kabler i bygningen og et tilslutningsstik i hver bolig. Ekstra stik kan tilkøbes. Budget - håndværkere kr. - rådgiver kr. - administrative omkostninger kr. - i alt kr. Finansiering og lejestigning Projektet finansieres af opsparing fra antennebudgettet i alt kr., samt et 20 årigt lån på kr. Der skal afdrages kr. årligt på lånet i 20 år. 16/31

17 Stigningen i antennebidraget bliver 46 kr. pr. måned for hver bolig. Foreløbig tidsplan Forslaget blev vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 25. september Det nye kabelanlæg etableres i perioden november 2013 marts Det forventes, at levering af TV, internet og telefoni fra ComX starter i april Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender projektet og dermed lånoptagelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte låneoptagelsen. 13. Vandregnskab I en konkret afgørelse i beboerklagenævnet i Roskilde kommune, hvor et vandregnskab er blevet kendt ugyldigt grundet fordelingen af ikke målbart vandforbrug i fordelingsregnskabet, har klageren fået medhold i, at der ikke skal ske efterbetaling af udgifter til vandforbrug. Årsagen er, at der stilles meget specifikke krav til dokumentationen af, hvordan dette forbrug er opstået. Dette krav kan være meget vanskeligt at opfylde. Konsekvensen, når et regnskab kendes ugyldigt, er, at boligselskabet/afdelingen fortaber retten til at inddrive efterbetalinger også selvom disse skyldes et regulært merforbrug på det målte vandforbrug. Disse efterbetalinger havner derfor kollektivt i bebyggelsen. KAB anbefaler derfor, at alle afdelinger fremadrettet i SAB kun afregner målt forbrug i fordelingsregnskabet. Det ikke målte forbrug optages i driftsregnskabet som en udgift. Når disse udgifter medtages i afdelingens driftsudgifter, så fordeles det efter samme principper som alle andre driftsudgifter i afdelingen, og afdelingen eliminerer risikoen for at få underkendt fordelingsregnskabet. Hvad er ikke målt forbrug? Enhver boligafdeling har et afregningspunkt med leverandøren (Forsyningsselskabet). Alt vand, som passerer dette punkt, skal der betales for. Der opstår imidlertid ofte en forskel på det vand, der skal betales for i forhold til det vand, der forbruges/skønnes forbrugt i boligerne. Dette er definitionen på ikke målt forbrug. Hvorfor opstår denne difference? De fleste boligafdelinger har tappesteder, der ikke er underlagt måling. Det kan være tappesteder på fællesarealerne, i skralderum, containergårde, vaskerum m.m. Men det kan også være vand, der forsvinder som følge af defekter og utætheder i afdelingens distributionssystem. 17/31

18 I SAB vedrører dette følgende afdelinger: Humlevænget Bellahøj I+II Utterslevhuse Brohuset Sejlhuset Flexibo På Sporet Askholm Teglværkshavnen Saxobo Vesterbo Toften Strandlodsvej Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at alle afdelinger fremadrettet i SAB kun afregner målt forbrug i fordelingsregnskabet, og det ikke målte forbrug optages i driftsregnskabet som en udgift. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen. 14. Mødeplan for 2014 Tirsdag den 18. februar 2014 kl Tirsdag den 22. april 2014 kl Fredag den 13. juni 2014 kl Mandag den 15. september 2014 kl Mandag den 24. november 2014 kl Torsdag den 15. januar 2015 kl Det foreslås, at det ordinære repræsentantskabsmøde planlægges til: Torsdag den 29. januar 2015, kl /31

19 Organisationsbestyrelsen godkendte mødeplanen, men besluttede at møderne skal begynde kl. 16, bortset fra mødet den 13. juni Bellahøj helhedsplan Organisationsbestyrelsen har flere gange behandlet punktet om iværksættelse af en helhedsplan i Bellahøj, senest på mødet 3. oktober Der er i mellemtiden blevet valgt en ny afdelingsbestyrelse i afdelingen. Der skal derfor nedsættes en ny følgegruppe. Organisationsbestyrelsen havde udpeget Ellen Højgaard Jensen og Stig Torp Kaspersen som bestyrelsens repræsentanter i følgegruppen. Disse to har indvilget i at fortsætte i den nye følgegruppe. Det vil være hensigtsmæssigt i forhold til fremdrift i følgegruppen, at Bellahøj deltager i denne med to repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen. Forinden iværksættelse af de fire individuelle helhedsplaner for fsb, AAB, AKB København og SAB skal der arbejdes med en Idekonkurrence, der skal afklare udseende for blokkenes facader og for udearealerne i Bellahøj. Der etableres en styregruppe for Idekonkurrencen, der inkluderer repræsentanter fra Kulturstyrelsen. Som et led heri nedsættes et redaktionsudvalg, der koordinerer informationen til beboerne i de fire afdelinger. Redaktionsudvalget forudsættes at bestå af en kommunikationsmedarbejder fra fsb samt projektledere og forretningsførere for de fire afdelinger. Ydermere indstilles, at et medlem af afdelingsbestyrelsen indgår som afdelingernes repræsentant. Redaktionsudvalget forventes at forestå kommunikationen til beboerne om processen, indtil byggearbejderne påbegyndes. Til den tid må forventes, at der ansættes kommunikationsmedarbejdere på de enkelte helhedsplaner. Kommissorium for redaktionsudvalget for Bellahøj vedlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen godkender, at afdelingsbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til følgegruppen - at organisationsbestyrelsen godkender Kommissoriet for redaktionsudvalget for Bellahøj. Bilag 6: Kommissorium for redaktionsudvalg 19/31

20 Organisationsbestyrelsen fastslog, at det overordnede ansvar for byggesager ligger hos organisationsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen besluttede at tildele afdelingsbestyrelsen to pladser i følgegruppen og en i redaktionsgruppen. De valgte repræsentanter må derefter tage ansvar for at kommunikere videre til de andre i afdelingsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte desuden kommissoriet for redaktionsudvalget. 16. Tingbjerg Kulturhus Københavns Kommune har i 11. time - modsat tidligere beslutning - vurderet, at der skulle foretages en nabohøring om kulturhuset i Tingbjerg. Høringen er nu afsluttet. Der er indkommet 3 individuelle indsigelser samt en klage med 25 underskrifter fra beboere fra Skolesiden dvs. den vej, som kulturhuset skal opføres på. Indsigelserne går på følgende forhold: Beboerne mener, at det tidligere er bestemt, at kulturhuset skulle placeres mellem omklædningsrumsfløjen og sportshallen Beboerne mener, at kulturhuset tager udsigten til træer og solopgang fra vinduerne mod Skolesiden Beboerne mener, at kulturhuset tager lys fra lejlighederne på nogle tidspunkter og forårsager genskin i glasdelene på andre tidspunkter af dagen Beboerne mener, at kulturhuset skiller sig arkitektonisk (negativt) ud fra det øvrige byggeri Beboerne mener, at der vil være indbliksgener, fordi man kan kigge fra kulturhuset ind i deres lejligheder Beboerne mener, at der vil komme trafik- og parkeringsgener som følge af kulturhuset (for beboerne i Skolesiden). COBE arkitekter er i samarbejde med projektledelsen i gang med at svare kommunen på indsigelserne. Det kan nævnes, at der er foretaget analyser af lysindfald og parkering er som bekendt særskilt vurderet og håndteret. om placeringen af kulturhuset og sammenbygning med skolen er truffet af Byggeudvalget, hvor bl.a. Stig Torp Kaspersen og Hans Nielsen fra afdelingsbestyrelsen sidder og videresendt til styregruppen. Styregruppen, som består af administrative repræsentanter fra kommunen (centralt og lokalt) og fsb og KAB, har konfirmeret indstillingen. Af hensyn til den videre proces omkring opførelsen af kulturhuset herunder svaret til kommunen - er det væsentligt, at boligorganisationen og repræsentanterne i Byggeudvalget 20/31

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

SAB ÅRSBERETNING 2013

SAB ÅRSBERETNING 2013 AB ÅRBERETNING 2013 AB ÅRBERETNING 2013 1 ÅRBERETNING 2 Forord 1 Beretning Nyt målsætningsprogram og status på det gamle 3 Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen 4 tatus på helhedsplaner 5 Driftsfællesskaber

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. august 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere