Mange krav til repræsentationsudgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange krav til repræsentationsudgifter"

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Side 2 Mange krav til repræsentationsudgifter Deltagere og formål skal påføres restaurationsregninger Når en selvstændigt erhvervsdrivende eller et selskab bespiser forretningsforbindelser, er der ikke fuld fradragsret for udgiften, men kun fradrag for 25 pct. af udgiften. For at få fradraget på 25 pct. af regningen er der endog flere dokumentationskrav, der skal opfyldes. Bilag skal være dateret og med navn Det kræves således, at et bilag er dateret og angiver udstederen og modtageren. Det skal endvidere normalt fremgå af bilaget, hvilke ydelser det vedrører, og bilaget skal herudover (når dette er sædvanligt) være forsynet med kvitteringspåtegning eller kasseapparatafstempling. Når restaurationsbilag bruges som dokumentation for repræsentationsudgifter, kræves yderligere, at det på bilaget er noteret, hvem der har deltaget i sammenkomsten og årsagen til denne. Når disse krav er opfyldt, kan ligningsmyndighederne til gengæld ikke kritisere størrelsen af de dokumenterede udgifter. Fradrag kan dog nægtes, hvis udgiften ikke kan anses for en fradragsberettiget driftsudgift. Det kan være tilfældet, hvis den erhvervsmæssige baggrund ikke anses for korrekt. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Ikke fradrag, når reglerne ikke følges At de mange krav skal overholdes, blev hovedaktionæren i et aktieselskab klar over i forbindelse med en sag ved Østre Landsret. Sagen vedrørte et aktieselskab, der havde fratrukket en række udgifter, herunder især til restaurationsbesøg, som selskabet mente var repræsentationsudgifter. Myndighederne nægtede fradrag for disse. Først under sagens administrative klagebehandling havde selskabets hovedaktionær påført udgiftsbilagene oplysning om, hvem der havde deltaget i sammenkomsten mv. Østre Landsret fandt, at selskabet ikke kunne fratrække udgifterne som repræsentation. Under henvisning til den nærliggende risiko for misbrug stillede Landsretten betydelige krav til dokumentationen som forudsætning for godkendelse af fradrag for repræsentationsudgifter. Landsretten påpegede, at det specielt med hensyn til restaurationsbesøg forlanges, at det på bilaget er noteret, hvem der har deltaget i sammenkomsten, og i hvilken anledning den er afholdt. Landsretten lagde vægt på, at hovedaktionæren først efter selvangivelsens indlevering havde påført navne på, hvem repræsentationen vedrørte, og at det for så vidt angår restaurationsbesøgene i intet tilfælde var anført, hvad anledningen havde været. Herefter havde selskabet ikke løftet bevisbyrden for, at der var tale om fradragsberettigede repræsentationsudgifter. Bedre muligheder for selvstændiges pensionsopsparing Kapitalpensioner kan udbetales løbende Aktie- og anpartsselskabslovene moderniseret Jubilæum hos ND Frederikssund Fristen for frivillig indbetaling af restskat Nyttige satser 2004 Side 3 Side 4 Bindende ligningssvar udvides Side 5 Selvstændige kan sikre sig mod erhvervssygdomme Etableringskontoordning med nye muligheder Side 6 Side 7 Side 8

2 Sidste nyt fra A conto selskabsskat senest den 22. marts Frivillige indbetalinger forrentes godt Forbedrede regler for etableringskonto Nye regler fra den 1. juli 2004 Regeringens forårspakke er fremlagt i Folketinget Den betyder fremrykning af skattenedsættelsen og suspension af SP-bidraget Skattevæsenets interesser i 2004/2005 Den nye ligningsplan er offentliggjort Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Nu er det tid til at følge op på de råd, som du fik på regnskabsmødet Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Lavere forrentning af selskabers a conto skattebetalinger Regeringen foreslår ændringer af renteberegningen Bagatelgrænsen for frynsegoder på kr. i 2003 Større værdi skal medtages på selvangivelsen Ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2003 på nettet Fra den 15. april kan ejendomsvurderingerne ses på Internettet Skattebegunstiget opsparingsordning for professionelle sportsfolk Indskud på pensionsordning kan hæves tidligt Klar besked til selskaber og hovedaktionærer Mulighed for bindende ligningssvar fra den 1. juli 2004 Skattenedsættelser betyder nye skattekort Forårspakkens skattenedsættelser har virkning fra den 1. januar 2004 Fortsat mulighed for ekstra tilskud til forskningssamarbejder Ordningen er forbedret for små og mellemstore virksomheder Mulighed for ekstraordinært udbytte i selskaber Kan være en fordel ved salg og omstrukturering af selskab Kapitalpensioner kan hæves løbende Udbetalinger kan fordeles over en årrække Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. Alle vore medarbejdere skal i den kommende tid på en velfortjent ferie. Velfortjent, for de har som altid arbejdet hårdt for at få dit regnskab opstillet og din selvangivelsen udfyldt til tiden og naturligvis korrekt. Vurdering af indtjeningsevne og fremtid Et naturligt led i gennemgangen er en analyse af virksomhedens resultat, en sammenligning med tidligere års realiserede resultater og med budgetterne for det netop afsluttede regnskabsår. Det giver os mulighed for at stille spørgsmål til nogle af dine handlinger eller mangel på samme. Nogle af spørgsmålene har vi fået svar på, andre hænger stadig lidt i luften. Formålet med regnskabet Regnskaberne opstilles ikke kun for at tilfredsstille skattemyndighederne og andre interessegrupper. De giver også mulighed for, at den ansvarlige for virksomheden og dens fremtid får mulighed for at vurdere, om nye tiltag er nødvendige, eller allerede igangsatte tiltag er unødvendige. Det er altså dig, der skal beslutte, om der skal ske udvikling i eller afvikling af din virksomhed. Udvikling kommer ikke af sig selv Brug et par timer en dag på at betragte virksomheden fra helikopterhøjde. Fungerer den? Ved alle, hvad de skal gøre, hvorfor de gør, som de gør, og hvad der kommer ud af det? Kan rutiner effektiviseres, og vil det i givet fald medføre fordele? Vurder hele virksomheden - ikke mindst ledelsen, og vurder den indbyrdes sammenhæng. Det nytter ikke noget, at produktionen leverer dobbelt så mange emner, når ingen sælger dem - eller omvendt. Forretningsplan Sæt nye mål for virksomheden og beskriv, hvordan du vil nå dem. Drøft de nye tiltag med de rådgivere, som er nødvendige, og tag samtidig stilling til, om andre tiltag skal ophøre. Inddrag eventuelt nøglepersonerne i din virksomhed. Måske kan det være en god ide, at de får indflydelse på processen. Du har nu en forretningsplan for den kommende periode. Den er et godt instrument, som dels kan bruges som grundlag for virksomhedens budgetter, dels kan bruges til at styre og lede virksomheden. Vi assisterer dig naturligvis gerne med dit budget, knytter kommentarer til planerne og undersøger, om din virksomhed kan finansiere aktiviteterne. Planlægning og opfølgning Det er vigtigt, at du får planlagt nogle opfølgninger med nogle målepunkter og målemetoder af dine aktiviteter. Det er den eneste måde, hvorpå du kan konstatere, om der er sket udvikling eller afvikling. Find forklaringerne på, hvorfor det gik godt eller skidt. Brug forklaringerne til at udvikle videre på virksomheden. Vi er naturligvis gerne til rådighed, måske som tovholdere i dit projekt. Vi ved ikke alt, men har kontakt til et stort netværk med rådgivere inden for produktion, indkøb og salg. Sammen kan vi hjælpe dig, hvis du vil udvikle og ikke afvikle. God sommer. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Efter pensionsbeskatningsloven skal en privat livrente eller ratepension tegnes med en indskudsperiode på mindst 10 år, ligesom de årlige indbetalinger skal være lige store, for at der opnås fuld fradragsret. Denne regel har medført problemer for selvstændigt erhvervsdrivende, der ofte har svingende indtægter fra år til år, og derfor kan have svært ved at forpligte sig til lige store indbetalinger i så lang en periode. Hvis indbetalingerne på grund af faldende indtjening nedsættes i løbet af indbetalingsperioden, har det hidtil været således, at fradragsretten omregnes i forhold til de faktisk betalte præmier og bidrag. Desuden efterbeskattes de for meget fratrukne beløb med et procenttillæg. Dette har afholdt mange selvstændigt erhvervsdrivende fra at binde sig til ordninger med indbetalinger i en størrelsesorden, der sikrer en passende økonomi ved pensioneringen. Mulighed for fradrag på op til 30 pct. af overskuddet Selvstændigt erhvervsdrivende har dog som alle øvrige skatteydere altid kunnet foretage fradrag op til den årligt fastsatte grænse for opfyldningsfradrag. I 2004 er den på kr. Såfremt det beregnede fradrag udgjorde mindre end dette beløb, kunne man vælge at foretage fradrag op til grænsen for opfyldningsfradraget. Bedre muligheder for selvstændiges pensionsopsparing Indbetaling til ratepension kan aftales årligt En lovændring medfører, at grænsen for opfyldningsfradraget for selvstændigt erhvervsdrivende fra og med 2004 gøres afhængigt af virksomhedens overskud. Hvis det samlede årlige fradrag udgør et mindre beløb end 30 pct. af overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed, kan der foretages fradrag svarende til 30 pct. af dette overskud. Hvis eksempelvis en selvstændigt erhvervsdrivende har haft et overskud på kr., kan der foretages et kapitalindskud på kr. med fuldt fradrag for indkomståret. Med denne ordning behøver en selvstændigt erhvervsdrivende ikke at binde sig til et fast beløb hvert år. Hvis det i forbindelse med årsregnskab og selvangivelse efterfølgende viser sig, at den foretagne indbetaling eksempelvis svarer til 25 pct. af overskuddet, er der fradrag for hele indskuddet i indkomståret. Viser det sig omvendt, at der er indbetalt mere end 30 pct., kan der foretages fradrag for de første 30 pct. i indskudsåret, mens det resterende beløb vil kunne fradrages i de følgende indkomstår. Lønindtægt indgår ikke i overskuddet Det er kun overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed, der indgår i beregningen. Har en person eksempelvis lønindkomst på kr. og overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed på kr., giver 30 pct.-reglen mulighed for fuldt fradrag for kr. 30 pct.-reglen kan ikke anvendes på lønindkomsten - af hvilken der imidlertid ved siden af naturligvis kan foretages indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. 30 pct. reglen er tiltænkt selvstændigt erhvervsdrivendes løbende pensionsopsparing, der foretages på basis af virksomhedens "ordinære" overskud. Det er virksomhedens overskud opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning. Til dette overskud skal lægges eventuelle renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og fradrages eventuelle rente- og udbytteindtægter samt kursgevinster på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud. I overskuddet indgår derimod ikke ekstraordinære indkomster som goodwill og andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmåde eller lignende (knowhow), patentret, forfatterog kunstnerret og ret til mønster og varemærke, eller fortjenester ved afståelse af fast ejendom. Kapitalpensioner kan udbetales løbende Kravet om samtidig udbetaling afskaffet Efter de hidtil gældende regler skulle alle kapitalpensioner hæves samtidigt. Hvis det ikke skete, blev den eller de først ophævede kapitalpensionsordninger anset for ophævet i utide, hvorfor der skulle betales en afgift på 60 pct. i stedet for de normale 40 pct. Den eller de øvrige ordninger skal der til sin tid betales 40 pct. af, hvis de vel at mærke tilsvarende ophæves samtidigt. Gennem årene har det givet anledning til stor utilfredshed. I forbindelse med en større justeringer af de gældende regler på pensionsområdet har Folketinget vedtaget at afskaffe kravet om, at alle kapitalpensioner skal hæves samtidig, dog stadig under forudsætning af, at de øvrige betingelser for afgiftsberigtigelse med 40 pct. er opfyldt. Ændringen er gældende fra og med Den tidligere gældende regel stammede fra dengang, da indskud på kapitalpension kunne fratrækkes i topskattegrundlaget, og den var derfor ikke længere særlig velbegrundet. Ikke fradrag for yderligere indskud Samtidig med, at samtidighedskravet ophæves, præciseres det, at der ikke er fradragsret for yderligere indbetalinger på de ikke-ophævede ordninger i årene efter, at den første kapitalpension er hævet. Der kan således ikke indskydes på en kapitalforsikring eller -opsparing med en fradragsværdi på op til 44 pct., fordi indskuddet i princippet straks vil kunne hæves til en beskatning på 40 pct. I stedet for indskud på kapitalpension kan pensionsopspareren fortsat - med fradragsret - indskyde på ratepension eller en pension med løbende udbetalinger, såfremt de almindelige betingelser herfor er opfyldt. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Aktie- og anpartsselskabslovene moderniseret Både små og store ændringer Mange love ændres eller ajourføres i løbet af et folketingsår. Det gælder også i indeværende folketingsår. Flere af de nye love indeholder forenklinger, men også forenklinger kræver lovgivning, så på den måde er ønsket om forenkling med til at skabe øgede administrative byrder, når de nye regler skal tilpasses eksisterende rutiner i danske virksomheder. Det gælder således også for aktie- og anpartsselskabslovgivningen, hvor Folketinget har vedtaget nye regler, der skal sikre selskaberne større råderum og gøre den eksisterende lovgivning mere forståelig. Midlet er en klarere formulering på områder, hvor reglerne hidtil har givet anledning til tvivl om retstilstanden. I artiklen vil vi se nærmere på nogle af de nye bestemmelser. Ingen krav om bopæl her i landet I aktieselskaber har det hidtil været gældende, at direktører, mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, likvidator og mindst én stifter samt filialbestyrere af udenlandske selskabers filialer skulle have bopæl i Danmark. I 1996 blev bopælskravene i anpartsselskaber ophævet, og i den nye lov sker det samme for aktieselskaber, så reglerne for aktie- og anpartsselskaber er ensartede. Mulighed for skriftlige bestyrelsesmøder i aktieselskaber Ved ændringen af aktieselskabsloven i 2003 blev det muligt for bestyrelserne at holde elektroniske bestyrelsesmøder, hvis det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Efter de nye bestemmelser kan elektroniske bestyrelsesmøder f.eks. også holdes ved skriftlig dialog over e- mail. Det er en betingelse herfor, at bestyrelsen på forhånd har besluttet, at de pågældende emner kan behandles skriftligt, og der ikke fremsættes ønske fra et bestyrelsesmedlem eller en direktør om at holde fysisk eller elektronisk møde. Mulighed for ekstraordinært udbytte Efter de hidtil gældende regler kan udbytte kun uddeles efter vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling. I fremtiden kan generalforsamlingen give bestyrelsen en tidsbegrænset bemyndigelse til at beslutte ekstraordinær uddeling af selskabets midler. En ekstraordinær uddeling kan ske på et andet tidspunkt end i forbindelse med den ordinære generalforsamling. En bemyndigelse er ikke det samme som et tilsagn om, at der vil blive udbetalt ekstraordinært udbytte. Som for andet udbytte forudsætter det, at selskabets økonomiske situation giver grundlag for udbetaling af udbytte. Bestyrelsen er således fortsat ansvarlig for, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt. Træffer bestyrelsen beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, og påfører denne beslutning selskabet, aktionærerne eller kreditorer tab, vil bestyrelsen være erstatningsansvarlig. Kreditorbeskyttelsen varetages i form af krav om udarbejdelse af en mellembalance, der skal gennemgås af selskabets revisor, samt en erklæring fra bestyrelsen om selskabets eller koncernens aktuelle økonomiske stilling. Der er ikke krav om, at mellembalancen skal revideres. Men særlige forhold kan gøre en egentlig revision hensigtsmæssig, så bestyrelsen kan opnå tilstrækkelig sikkerhed for beslutningen om ekstraordinært udbytte. Muligheden kan være hensigtsmæssig i flere situationer. Det gælder især for selskaber, der skal indgå i omstruktureringer eller salg. De har ofte behov for at kunne tilpasse de likvide midler i selskabet. Uddeling af ekstraordinære indtægter ved f.eks. frasalg af store datterselskaber eller virksomheder kan på samme måde være hensigtsmæssigt for selskaberne. Fordel ved omstrukturering og salg Hvis et selskab tømmes for ekstra likviditet, kan det sælges til en lavere pris. Det er både til fordel for køber og sælger. Hvis et selskab har ejet et datterselskab i mindre end tre år, er en eventuel avance ved salg skattepligtig. Den skattepligtige fortjeneste kan mindskes ved, at der i forbindelse med salget udbetales ekstraordinært udbytte. Udbytter fra datterselskaber er som regel skattefri for moderselskabet. Hidtil har man typisk afventet den ordinære generalforsamling, eller man har benyttet de mere tidskrævende og omstændelige opog nedskrivninger af aktiekapitalen. Udbytte under likvidation Efter de hidtidige regler kunne der ikke ske uddeling af et selskabs midler til aktionærerne under likvidation. Fremover kan der kan ske udbetaling af udbytte under likvidation, når selskabet har tilstrækkelig overskudslikviditet til, at likvidator ikke finder det betænkeligt. Hensynet til selskabets kreditorer varetages ved, at udbytte ikke kan udbetales, hvis ikke det sker på baggrund af enten en revideret årsrapport eller en mellembalance, som selskabets revisor har gennemgået. NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 Overkursfonden afskaffes Den lovpligtige binding af midler i overkursfonden bliver ophævet, hvorved overkursbeløb i aktieselskaber bliver til frie reserver som i anpartsselskaber. Ved udbetalinger af overkursbeløb til aktionærerne og ved henlæggelse af disse beløb til en særlig fond, der kun kan anvendes efter generalforsamlingsbeslutning, vil kravet om proklama bortfalde. Overkursfonde, som er etableret inden lovens ikrafttræden den 1. juli 2004, forbliver bundne, indtil selskaberne har afholdt deres første ordinære generalforsamling efter lovens ikrafttræden. Hvis aktionærerne ikke tager stilling på selskabets førstkommende generalforsamling, vil en eksisterende overkursfond herefter automatisk være en fri reserve. Kapitalnedsættelser til overkurs I den nye lov præciseres det, at såvel kapitalnedsættelse med henblik på henlæggelse til særlig fond som kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærerne kan ske til overkurs. Fusion og spaltning Loven medvirker til mere klare bestemmelser om spaltning, ligesom der er indført en række andre forenklinger på området for fusion og spaltning. Det bliver således muligt regnskabsmæssigt at gå længere tilbage i tid ved fusioner og spaltninger. Også mange mindre ændringer Fremover skal der være tilslutning fra aktionærer, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen, før der skal udstedes aktiebreve. Tidligere kunne den enkelte aktionær kræve det. Loven præciserer, at et datterselskabs erhvervelse af aktier i moderselskabet er at sidestille med erhvervelse af egne aktier. Det gælder også i tilfælde, hvor datterselskabet er udenlandsk. Et datterselskabs erhvervelse af aktier i moderselskabet er dermed omfattet af 10 pct. grænsen. En række af indsendelses- og anmeldelsesfristerne i aktieselskabslovene er præciseret. Desuden er der foretaget en præcisering af, for hvilke frister en overskridelse fører til registreringsnægtelse. Endvidere er formuleringen af enkelte frister ændret, så der er større ensartethed imellem visse af selskabslovenes fristbestemmelser. Af loven fremgår endvidere, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremover kan bestemme, at anmeldelse og registrering af oplysninger om selskaber skal ske elektronisk. Kontakt ND REVISION Som det fremgår af ovenstående er der tale om mange ændringer med mere eller mindre betydning for de enkelte selskaber. Kontakt ND REVISION, hvis enkelte områder ønskes yderligere uddybet. Bindende ligningssvar udvides Omfatter fra den 1. juli 2004 også selskaber og hovedaktionærer I Nyt fra ND REVISION har vi tidligere beskrevet fysiske personers mulighed for at anmode om et bindende ligningssvar fra kommunen. Ordningen trådte i kraft den 1. juli 2003, men hovedaktionærer og selskaber var ikke omfattet. Hvis disse havde skattespørgsmål, de ønskede svar på, var de henvist til ordningen med bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet. Denne ordning har hele tiden været en mulighed for dødsboer og fysiske personer. Den væsentligste forskel mellem de to ordninger er, at bindende forhåndsbesked i modsætning til bindende ligningssvar gives for en tidsmæssigt ubegrænset periode, og at der kan svares på andres forhold og så er den dyrere end ligningssvaret fra kommunen. Ligningssvar til selskaber og hovedaktionærer Folketinget har nu besluttet at udvide ordningen med bindende ligningssvar fra kommunen til også at omfatte selskaber og hovedaktionærer, så de inden for relativ kort tid og mod betaling af et gebyr på 300 kr. får mulighed for at få et bindende ligningssvar fra den skatteansættende myndighed om virkningerne af en disposition. Som det er gældende for ordningen for fysiske personer, kan myndighederne dog i særlige tilfælde afvise at give et bindende ligningssvar. Vejledning om bindende forhåndsbesked For at lette sagsgangen mest muligt for både fysiske og juridiske personer skal den skatteansættende myndighed, hvis den giver afslag på at give et bindende ligningssvar, medsende en vejledning om muligheden for at søge om bindende forhåndsbesked. Kun bindende for skattemyndighederne Et ligningssvar skal myndighederne anvende ved den ligningsmæssige bedømmelse af skatteyderen, hvis skatteyderen vælger at foretage den omhandlede disposition, såfremt forudsætningerne for ligningssvaret ikke er ændret. Spørgeren er derimod ikke bundet af svaret og kan derfor se bort fra et modtaget bindende ligningssvar ved udfyldelsen af selvangivelsen. Der kan således klages både over indholdet af det bindende ligningssvar og over en senere ansættelsesændring vedrørende samme skattespørgsmål. Et bindende ligningssvar vil som udgangspunkt kun være bindende i forhold til skattelovgivningen, og det er ikke bindende over for andre end skattemyndighederne. Det kan derfor i forbindelse med det bindende ligningssvar være nødvendigt at tage forbehold over for lovgivning, der varetages af andre ministerier, styrelser mv., og eventuelt også andre landes lovgivning. Gyldigt i fem år Som det er gældende i den nuværende ordning for fysiske personer, vil et bindende ligningssvar for juridiske personer og hovedaktionærer være bindende for myndighederne ved behandlingen af det beskrevne forhold i fem år. Såfremt der skønnes behov for det, kan myndigheden efter et konkret skøn begrænse den bindende virkning af et bindende ligningssvar til en kortere periode end fem år. Samme klagevej som ved anden ligning En hovedaktionær vil i de situationer, hvor det er en kommune, der er den skatteansættende myndighed, kunne påklage en afgørelse over et bindende ligningssvar til den pågældende kommunes skatteankenævn. Skatteankenævnets afgørelse om bindende ligningssvar kan påklages til Landsskatteretten, og sagen vil senere kunne indbringes for domstolene svarende til, hvad der gælder for klager over skatteansættelsen. Hvis det er en juridisk person, der har fået et bindende ligningssvar fra en kommunal eller statslig skattemyndighed, vil afgørelsen kunne påklages til Landsskatteretten og herefter til domstolene. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Etableringskontoordning med nye muligheder Ændringer gælder fra den 1. juli 2004 Selvstændige kan sikre sig mod erhvervssygdomme Samme sats som de ansatte i samme branche I 1999 besluttede Folketinget at oprette Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - kaldet AES. Institutionens formål er at udbetale erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. AES har siden starten været obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark. Fra den 1. januar 2004 er det også muligt for selvstændige at sikre sig mod erhvervssygdomme i AES. Dækningen giver mulighed for at få erstatning, hvis man får en erhvervssygdom. AES tager sig af sygdom, men ikke ulykke Alle, der arbejder, kan få en erhvervssygdom uanset om man er ansat, indehaver eller medarbejdende ægtefælle. Erhvervssygdomme er forskellige fra arbejdsulykker. Ulykken kommer pludseligt, mens erhvervssygdommen kommer efter længere tids påvirkning. AES tager sig af erhvervssygdomme - de private forsikringsselskaber tager sig af ulykker. En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Der kan gå flere år, fra man har været udsat for en skadelig påvirkning til sygdommen viser sig. Som eksempler på erhvervssygdomme kan nævnes høreskader, hudlidelser og ryglidelser. Samme præmie som for de ansatte Bidraget til AES dækker udgifter til erstatninger og administration. Bidraget bestemmes ud fra virksomhedens branche. Alle virksomheder får en branchekode, når de bliver registreret hos ToldSkat. Branchekoden kan ses på virksomhedens registreringsbevis. I 2004 betales samme AES-sats for en selvstændig som for en ansat i samme branche. I 2004 er det gennemsnitlige bidrag pr. ansat 750 kr. Det laveste bidrag er 155 kr., og det højeste opkrævede bidrag er kr. Hvis man arbejder på halv tid eller mindre i en selvstændig virksomhed, skal der kun betales halv sats. Men en eventuel erstatning vil altid blive beregnet på baggrund af den fulde sats. Etableringskontoordningen er en opsparingsordning i forbindelse med senere etablering af virksomhed for fuldt skattepligtige personer, som i indkomståret har haft lønindtægt, eller som indtil fem år efter etableringen har haft lønindtægt eller overskud af egen virksomhed. Indskud på etableringskonto fragår på selvangivelsen som et ligningsmæssigt fradrag. Der kan indskydes op til 40 pct. af nettolønindtægt eller overskud i indkomståret, dog er det altid muligt at indskyde kr. af lønindtægt eller overskud. Indskuddene, der altid mindst skal udgøre kr., kan ske i indskudsåret, der løber fra 16. maj til 15. maj i året efter indkomståret. Folketinget har vedtaget en række ændringer og forbedringer af etableringskontoordningen med virkning for virksomhedsetableringer, der sker den 1. juli 2004 eller senere. Kan anvendes til køb af aktier og anparter Den vigtigste ændring er, at de opsparede midler fra den 1. juli 2004 kan anvendes til etablering af virksomhed i selskabsform, dvs. til køb af aktier og anparter. Når etablering er sket, skal fradrag for indskud genbeskattes med lige store beløb over 10 år ved at forhøje den personlige indkomst. Det skyldes, at aktier og anparter ikke er fradragsberettigede. Derfor kan man ikke reducere i noget afskrivningsgrundlag, som man ellers gør, når der er tale om aktiver. Der er en lang række krav, som skal være opfyldt, og ND Revision orienterer gerne herom. Blandt de vigtigste kan nævnes, at der skal være tale om et aktivt driftsselskab, hvori der skal ejes mindst 25 pct. af aktierne eller anparterne eller rådes over mere end 50 pct. af stemmeværdien. Køb af en del af et selskab anses først for at være sket, når de nævnte grænser er opfyldt. Der skal samtidig ydes en ikke uvæsentlig arbejdsindsats i selskabet, hvilket er det samme krav, som stilles i etableringskontoordningen i øvrigt, når det gælder personligt ejede virksomheder. Lavere grænse for etablering En anden del af den nye lov medfører, at den såkaldte etableringsgrænse nedsættes fra kr. til kr., så man kan nøjes med at anskaffe færre aktiver eller aktier/anparter for at være anset som etableret. Dermed skal man kun købe aktiver eller aktier/anparter for kr. for at kunne bruge de opsparede midler. Nye anvendelsesmuligheder for de opsparede midler Området for de udgifter, som etableringskontoindskud kan anvendes til bliver udvidet ved lovændringen. I fremtiden kan de opsparede midler ud over fysiske aktiver (driftsmidler, skibe, bygninger m.m.), goodwill og aktier/anparter også bruges til løn mv., leje af erhvervslokaler, advokat- og revisorbistand, markedsundersøgelser, kurser og uddannelse samt til forsøg og forskning. Det er blot en betingelse, at udgiften er fradragsberettiget. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Jubilæum hos ND Frederikssund Eneste rent kvindeejede ND-virksomhed blev 25 år Den 3. maj var en særlig dag for ND Revision i Frederikssund. Denne dag fejrede de to indehavere, registreret revisor FRR Karin Hansen og registreret revisor FRR Sanne Hedegaard, virksomhedens 25 års jubilæum. Det skete med reception og jazzmusik i gården til virksomhedens ejendom i Havnegade i Frederikssund. ND Revision i Frederikssund har 12 medarbejdere og ca. 400 faste kunder. Fristen for frivillig indbetaling af restskat Fristen for betaling af restskat op til kr. for 2003 er den 1. juli Fristen for betaling af restskat for 2003 op til kr. er den 1. juli Dette gælder, uanset om årsopgørelsen for 2003 er modtaget inden den 1. juli 2004 eller ej. Hvis restskatten ikke er indbetalt inden den 1. juli 2004, vil der blive pålagt et tillæg på 7 pct. Hvis der i perioden 1. januar juli 2004 er foretaget frivillige indbetalinger, der overstiger kr., betales der et rentetillæg på 2 pct. af beløbet over kr. Rentetillægget på de 2 pct. anses for at være en del af indbetalingen. Selvangivelsesfrist Fristen for tilføjelser eller ændringer til de fortrykte selvangivelser for indkomståret 2003 udløb den 1. maj For de skatteydere, der skal benytte den udvidede selvangivelsesblanket, udløber fristen den 1. juli De fortrykte selvangivelser indebærer, at skatteydere, der ikke har tilføjelser eller ændringer, hurtigt modtager årsopgørelsen. Skatteydere, der har tilføjelser eller ændringer, må afvente skattemyndighedernes behandling af de nye oplysninger. For skatteydere, der har oversiddet fristen for ændringer eller tilføjelser til den fortrykte selvangivelse, er løbet imidlertid ikke kørt. Der kan således også efter den 1. maj 2004 foretages ændringer eller tilføjelser uden anden konsekvens, end at der skal udskrives en ny årsopgørelse. Danmarks økonomi dags dato! PRISUDVIKLING Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Indeks antal beløb Nyt fra ND REVISION Nr. 2 - Juni 2004 Periode Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse Samme periode året før Forbrugerprisindekset 108,4 apr ,8% Nettoprisindeks 109,0 apr ,1% Prisindeks, importerede varer 101,8 apr ,5% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 103,8 apr ,6% Lønudvikling Private sektor 135,1 4. kvt ,5% Offentlige sektor - Stat 136,6 1. kvt ,4% - Kommune 134,0 1. kvt ,0% AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 97,4 feb ,1% Byggeomkostningsindeks for boliger 101,3 4. kvt ,0% Påbegyndt boligbyggeri mar ,3% Prisindeks enfamilieshuse 174,5 4. kvt ,1% Industriens omsætning, Indeks 112,4 mar ,2% Industriens ordreindgang, Indeks 114,4 mar ,6% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt. 03 0,9% Ledigheden (i tusinde) 178,7 mar ,7% På børnepasningsorlov mar ,6% På barselsdagpenge kvt ,6% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 34,8 mar ,5% Eksport i mia. kr. 39,1 mar ,1% Valutabeholdning i mia kr. 223,1 apr ,4% Effektiv kronekurs 101, ,6% SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 18 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2004 Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 1. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2003) 5% Skattesats (2003-overskud, der ikke hæves) 30% Selskabsskat acontoordningen 30% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: Kørselsgodtgørelse pr. km indtil km kr. 2,98 Kørselsgodtgørelse pr. km over km kr. 1,62 Cykel, knallert og EU-knallert kr. 0,40 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 641 REJSER UDEN OG MED OVERNATNING Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 171,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 399,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 16,63 Reduktion for fri morgenmad 15% Reduktion for fri frokost 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 25% til småfornødenheder kr. 99,75 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER 2004 Indregningsgrænse restskat kr Medarbejdende ægtefælle kr Kapitalpension efter bruttoskat kr Personfradrag kr Aktieindkomst - 28%-grænse kr Grænse - småaktiver/ straksafskrivning kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VIBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 3. februar 2012 (J.nr. 2011-0024717) Styrelsens

Læs mere

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 2 2003 ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk Denne hjemmeside giver en hurtig adgang til information om ND REVISION og de forskellige

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 17/

TimeTax NYHEDSBREV 17/ Indskud på pensionsordninger Side 1 Pensioner indskud fradrag Vi nærmer os afslutningen på endnu et år, og årets indtægter er ved at være kendte. Det er derfor nu man skal begynde at overveje, om der skal

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten.

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten. Nyt fra fronten INDHOLD: Forårspakken 2004... 2 Klar besked om skat... 3 Holdingselskaber får momsfradrag... 4 På efterløn med pengetank... 4 Kapitalpensioner kan nu hæves successivt... 5 Skattemappen...

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis.

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis. Side 1/5 Gå hjem møde hvad er op og ned på skattely? Side 1 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 2 SKATs kontrol af køreskoler Side 4 GÅ HJEM MØDE HVAD ER OP OG NED PÅ SKATTELY? I den seneste

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere