Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk"

Transkript

1 Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted 1

2 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt partnerskab, der udarbejder og gennemfører en lokal udviklingsstrategi for deres område. Et partnerskab finder sammen og opretter en lokal aktionsgruppe. Den lokale udviklingsstrategi er aktionsgruppens og bestyrelsens styringsværktøj. Strategien skal afspejle de nationale mål for lokalstyret udvikling. Hovedmålsætningen for lokalstyret udvikling er at fremme vækst og jobskabende erhvervsudvikling og forbedre rammevilkårene i landdistrikterne. Strategien skal forfølge disse mål gennem anvendelse af LEADER-metoden, der er en såkaldt bottom-up metode. Det betyder, at ideerne og initiativerne skal komme nedefra fra de lokale aktører. Strategien skal indeholde en vision og mål for indsatsen samt kvantificerbare mål for output eller resultater inden for de indsatsområder, som aktionsgruppen prioriterer i strategien. Strategien skal medvirke til, at bestyrelsen kan fokusere på og udvælge de projekter til tilskud, der bedst kan bidrage til at nå målene i den lokale udviklingsstrategi. Strategien skal derfor bl.a. indeholde en situationsanalyse, en vision for udviklingen af det geografiske område og kriterier for prioritering af projekter. Strategien skal sikre en sammenhæng mellem situationsanalysen og de mål, aktionsgruppen vil forfølge i løbet af programperioden. Tilsvarende er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem den projektbevilling, aktionsgruppen har til rådighed, og aktionsgruppens mål. Aktionsgruppen skal udfylde alle skabelonens punkter. Det anbefales, at læse hele skabelonen igennem, inden punkterne besvares og orientere sig i bekendtgørelse nr. 927 om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet for perioden

3 Indhold A. Navn og adresse... 5 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)... 5 C. Bilag... 5 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 6 E. Analyse af området... 6 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig L. Underskrifter Bilag LEADER-principperne... 42

4 Kort resumé af strategien Til brug for præsentation af strategien (f.eks. på hjemmeside) Maks anslag LAG Odder-Hedensted er et partnerskab som dækker Odder og Hedensted Kommuner. Partnerskabet fordeler midler under landdistriktsprogrammet til lokaldrevet udvikling af landdistrikterne. De overordnede mål er Skabelse af arbejdspladser og Udvikling af landdistrikter Visionen for LAG Odder-Hedensted er: At lokalområderne bliver steder; hvor man ønsker at bo, arbejde og leve livet, gerne i selvbærende lokalsamfund. Vi ønsker at styrke iværksætterånden og skabe nye arbejdspladser. Vi ønsker at tiltrække og fastholde borgere til området. Vi ønsker at arbejde for det gode liv, lokalt ud fra en grøn og bæredygtig målsætning. Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt og socialt. Skabelse af arbejdspladser målet er at: Arbejde for skabelse af afsætningsmuligheder for Mirko virksomheder og virksomheder som fremstiller lokale fødevarer - Understøtte nye former for turisme- og konsulentvirksomheder som kan være med til at styrke og udvikle områdets potentialer. - Understøtte virksomheder inden for forskellige fremstillings- og serviceerhverv med fokus på bæredygtighed - Deltage i at skabe netværk mellem virksomheder. - Støtte virksomheder, som skaber alternative energiløsninger Støtte virksomheder som tager udgangspunkt i cirkeløkonomi (genbrug/genanvendelse, materialeminimering, energibesparelser, lokale råvarer) - Der skal skabes gode vækstbetingelser for små innovative virksomheder. Rammevilkår for udvikling i landdistrikterne målet er: Landsbyforskønnelse og skabe mulighed for nye boformer - At udvikle nye muligheder og former for at deltage i fritidsliv - At der skabes og sikres adgang til naturområderne i landskabet og landsbyerne. - Gennem afprøvning af nye muligheder og metoder skal der skabes bedre sundhed for borgerne - At der findes og afprøves nye måder til at få den fælles trafik til at fungere bedre. - At der arbejdes for at sikre hurtige bredbåndsforbindelser og sikker mobiltelefondækning - At der skabes vedvarende energiløsninger - At der skabes stærke sociale netværk - At der skabes rammer om kulturelle arrangementer - At skabe offentlige og private samarbejder

5 A. Navn og adresse A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAG Odder-Hedensted A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by) C/O Uldum rådhus, Tjørnevej 6, 7171 Uldum (adressen er ændret efter indsendelse af ansøgning om godkendelse som Lokal Aktions Gruppe) A.3 Aktionsgruppens adresse (hvis oprettet) A.4. Aktionsgruppens telefonnummer (hvis oprettet) / B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B.1. Formand: Bent Sørensen B.2. Formandens adresse (vejnavn, postnummer og by): Herredsvej 29, 8723 Løsning B.3. Telefonnummer: B C. Bilag C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Budget med oversigt over fordeling af midler i hele perioden. Tidsplan/ årshjul

6 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse Giv her en redegørelse for Hvordan og hvilke centrale aktører er blevet inddraget i udarbejdelse af udviklingsstrategien. Hvordan den lokale godkendelsesprocedure er blevet gennemført. Centrale aktører omfatter: Aktionsgruppens bestyrelse og medlemmer Lokale organisationer, foreninger, borgere og erhvervsliv Kommuner og region Koordinatorer, konsulenter m.v. Ad D.1) Som opstart har der været afholdt møde med repræsentanter fra de 2 afgående LAG er for at få deres bud på mulige samarbejdsflader og erfaringer med arbejdet i den tidligere periode. Der har været afholdt informtionsmøde og stiftende generalforsamling. Medlemmer i LAG Odder-Hedensted og borgere i begge kommuner har været inviteret til strategimøde den 6. oktober Bestyrelsen har afholdt 4 møder, hvor man har drøftet muligheder og indsatser. Herefter har en skrivegruppe udarbejdet forslag til strategien, som er blevet tilrettet i en løbende proces med den samlede bestyrelse via mail. Begge kommuner har en embedsmand/kvinde tilknyttet processen med etablering af LAG Odder Hedensted og udarbejdelse af ansøgning om godkendelse og strategi. Samtidig har der været tilknyttet 2 konsulenter med erfaring fra LAG arbejdet til støtte for skriveprocessen. Godkendelsesproceduren af strategien har været Forslag til strategi er udsendt til medlemmerne, de berørte kommuner og regionen samt offentliggørelse på hjemmesiden, hvor der var mulighed for at indsende kommentarer til de enkelte dele af strategien. Endelig afstemning er gennemført elektronisk. E. Analyse af området E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer: Der er tale om en udbygning af den beskrivelse, aktionsgruppen gav i ansøgningsskemaet om godkendelse som tilskudsberettiget aktionsgruppe. Punkterne er: 1. Infrastruktur (trafikforhold, uddannelses- og sundhedsforhold, energiforsyning). 2. Natur, inkl. udnyttelse/benyttelse. 3. Eventuelle særlige miljømæssige forhold 4. Erhvervsstruktur små, store virksomheder, iværksættere, beskæftigelsesudvikling m.m. 5. Områdets befolkning: Befolkningssammensætning (alder, køn) og -udvikling, tilflytning/fraflytningsmønstre m.m. Opgiv områdets samlede areal og befolkningstal samt tæthed 6. Kulturelle forhold beskriv forhold/kendetegn for området.

7 Situationsbeskrivelsen skal være statistisk underbygget, og indeholde en analyse af områdets styrker, svagheder og de muligheder og trusler, der er kendetegnet for aktionsgruppens geografiske område (en SWOT analyse). Beskriv hvilke udfordringer og potentialer, som aktionsgruppen vil arbejde videre med i den lokale udviklingsstrategi. Som bilag findes en kort beskrivelse af anvendelsen af SWOT analysen.

8 Ad. E.1) Infrastruktur (trafikforhold, uddannelses- og sundhedsforhold, energiforsyning). Der er ingen købstæder i de 2 kommuner, men de er begge placeret mellem større byer, hvor der er mange kulturtilbud. Odder Kommune er placeret mellem Aarhus i nord og Horsens i syd/vest. Hedensted Kommune er placeret mellem Horsens i Nord og Vejle i syd. Langt de fleste borgere bor i enfamilieshuse. I Hedensted Kommune er det 79,6% og Odder Kommune er det 72,7% - gennemsnittet i Region Midtjylland er 64,8%. Da mange borgere bor i små landsbyer er opvarmningen primært centralvarmefyr. I de større byer findes dog fjernvarmesystemer. I begge kommuner er der skåret mærkbart i den offentlige trafikforsyning. Det betyder, at det kan være svært for især unge og ældre, som ikke har bil, at transportere sig til uddannelse, indkøb, læge m.v. Dog er privatbilismen mere udbredt, idet antallet af biler pr. borger er større end landsgennemsnittet. Samtidig er der stor udpendling af arbejdskraft som gennemsnitligt pendler mellem 20,1-22,4 km. landsgennemsnittet for pendling er 19,8 km. Der er 3 almene gymnasier og 1 handelsfagskole, men ellers er området kendetegnet ved, at de unge flytter til de større byer, når de skal i gang med en videregående uddannelse. Styrker Både Odder og Hedensted ligger relativt tæt på store vækstbyer i det østjyske udviklingsområde. I Hedensted stopper regionaltoget (rejsetiden til Vejle er 9 min. og til Aarhus 36 min.). Hedensted ligger desuden tæt på motorvejen E45. Odder har lokalbane til Aarhus (og Grenå), som i 2017 bliver til letbane (rejsetiden til Aarhus er dog i dag 41 min.). Odder Kommune har affaldssortering i bestræbelserne på at kunne genanvende flere ressourcer. 3 gymnasier og en Fagskole. Muligheder Trafikforbedringer tog, bus og bil hvis man skaber nye og bedre muligheder for transport både kollektivt og privat vil det blive mere attraktivt at bosætte sig i lokalområderne. Landbruget repræsenterer potentialer hvad angår bioenergi (biogas, energipil, halm, biodiesel m.v.). Svagheder Infrastruktur på tværs Manglende mulighed for at bruge offentlig transport til at komme mellem områderne lokalt og videre til fx uddannelse mm. Det kendetegner begge kommuner, at den trafikale infrastruktur er fokuseret mod de store byer i nabokommunerne, mere end mellem kommunernes egne byer og landsbyer. Lokale veje i begge kommuner er generelt underdimensioneret i forhold til de store lastbiler og landbrugsmaskiner, der præger nutidens erhverv. Indkøbsmuligheder er koncentreret i centerbyerne. Mange landsbyer har oplevet, at deres dagligvarebutik har lukket. Mange landsbyer har langt til lægehjælp og anden sundhedsservice. Vejnettet lokalt gør det svært at komme rundt i områderne mellem de mindre landsbyer og centerbyer. I dele af LAG ens område er der dårlig mobil- og internetdækning, hvilket hæmmer bosætning og erhvervsudvikling og muligheder for hjemmearbejdspladser. Trusler Kollektiv trafik nedlægges yderligere eller gøres mere besværlig. Dårlig mobiltelefon og Internetdækning i nogle af områderne, som kan betyde at kommende borgere ikke bosætter sig her. Folkeskoler i landsbyer lukkes (hvis det ikke allerede er sket).

9 Natur, inkl. udnyttelse/benyttelse. I begge kommuner er der udpeget beskyttede naturtyper, 3. Andelen af de arealer er i Hedensted Kommune 4,8% og i Odder Kommune 5,4%, mens den landsgennemsnitlige andel er 9,5%. Langs hele kysten er der særlige forhold, som gør sig gældende, og en del af kystområderne er udpeget som Natura 2000 områder. Arealer med økologisk dyrkning er i begge kommuner under landsgennemsnittet. Styrker Der er ikke langt til naturområder og god plads til udfoldelse i naturen. Området er kendetegnet ved den lange kystlinie med 2 fjorde Muligheder Der kan skabes mange muligheder for rekreative aktiviteter langs kysterne og i havet. Det har stor betydning, at der skabes adgang til naturen og skabes små åndehuller i naturen. Små steder, hvor det tit kun er den enkelte landmand som har adgang, men kan der skabes stier langs markskel, kan det give adgang for den brede offentlighed. Der er meget naturlandskab, men der mangler grønne oaser i landsbyernes umiddelbare nærhed, hvortil der er offentlig adgang. I de senere år er der etableret forskellige former for havbrug med henholdsvis tang, muslinger og fisk. Det er et erhverv, som er i stor vækst, og i Hedensted kommune findes flere virksomheder inden for dette område. Nye muligheder for sport og bevægelse i naturen kan udvikles. Svagheder Det kan være svært at skabe adgang til naturområder, som ligger midt i et dyrket landbrugsområde. Havbrug kan spærre store havområder for andre brugere, fx sejlere. Svært at skabe en sammenhængende natur i et så intensivt dyrket landbrugsområde. Trusler Uvilje til at give alle adgang til naturområder Forurening på land og i havet særlig intensiv dyrkning og udnyttelse af ressourcerne kan skabe ubalance til skade for biodiversiteten/økologien. Erhvervsstruktur små, store virksomheder, iværksættere, beskæftigelsesudvikling m.m. Beskæftigelsesmæssigt minder de to kommuner en del om hinanden. Der findes flest virksomheder med 0-9 ansatte, virksomheder har under 9 ansatte, i alt er det totale antal virksomheder Godt 70 % af de ansatte er beskæftiget inden for enten privat eller offentlig service. I Hedensted Kommune fylder industrien dog stadig en del. Landbruget, som fylder forholdsvist meget arealmæssigt, beskæftiger kun omkring 4 %. De store produktionsvirksomheder er primært koncentreret ved motorvejene, mens der i resten af områderne er små og mellemstore virksomheder samt iværksættere. Nye iværksættere i Hedensted- og Odder Kommuner har en god overlevelsesgrad, mellem 65-71% af de nyetablerede virksomheder overlever de første 5 år. Uddannelsesniveauet i befolkningen er i visse områder forholdsvist lavt, hvilket bl.a. gør det svært at tiltrække videnstunge virksomheder. I stedet er det mindre industri- og servicevirksomheder, der er flest af. Andelen af borgere med en videregående uddannelse er i Odder Kommune 27,3% og i Hedensted Kommune 20% - gennemsnittet i Region Midtjylland er 26%. Andelen af årige, der modtager indkomsterstattende ydelser/overførselsindkomst, er en stort set som landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midtjylland knap 36%. Styrker Faghøjskole i Odder og 3 gymnasieuddannelser

10 Områdets lange kystlinje giver store områder med sommerhusbebyggelser, som tiltrækker turister fra hele landet og også fra udlandet. Placeret i det østjyske udviklingsområde i rimelig afstand til store byer med god erhvervsudvikling. Billige erhvervsgrunde/erhvervslokaler. Ikke mindst en fordel for nystartede virksomheder. Landbruget repræsenterer potentialer hvad angår fremtidens biomaterialer (fx bioplast). Dermed også potentialer for nye arbejdspladser i landområdet. Muligheder Der er en stor arbejdskraftreserve, idet 34-35% i dag modtager overførselsindkomster. Med henblik på at mindske andelen af borgere på overførselsindkomster og sikre beskæftigelse til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, kan der skabes socialøkonomiske virksomheder, hvor der er plads til det enkelte menneske, og hvor der kan tages udgangspunkt i deres ressourcer. Der er mange små virksomheder. Man kan via CVR registret arbejde for skabelse af netværk mellem virksomhederne Cooperate Social Responsibility skabelse af virksomheder og netværk, som kan tilbyde job til borger på kanten af arbejdsmarkedet. Mulighed for produktionsfællesskaber flere ville nok vælge at, bo i landområder og landsbyer, hvis der skabes mulighed for kontor- og produktionsfællesskaber som alternativ eller supplement til hjemme arbejdspladser.. Udvikling af nye tilbud og faciliteter til de turister, som allerede i dag besøger områderne, Skabe målrettede projekter, som kan tiltrække nye turister til området. Skabe mulighed for afsætning af produkter fra de mange mindre råvareproducenter. Skabe fælles faciliteter til fx fødevareproduktion/forædling, som lever op til tidens miljøkrav. Skabe uddannelsestiltag i virksomhedernes, som kan opkvalificere den enkelte medarbejder til at imødegå de færdigheder, som virksomhederne efterspørger. Svagheder Der er mange små lokale råvareproducenter uden gode og udviklingsfremmende muligheder for afsætning af produkterne. Der er mange turister, som kommer til området, men de tager i udpræget grad til andre kommuner for at købe oplevelser. Unge søger væk for videregående uddannelser, og kommer kun i mindre grad tilbage efter endt uddannelse. Det giver ringe mulighed for lokal arbejdsrekruttering for mere videnskrævende virksomheder. I Odder Kommune er der langt til motorvejen, hvilket er en svaghed i forhold til mange virksomheder især industri-/produktionsvirksomheder. Mange steder for dårlig mobildækning og for langsom internethastighed. Trusler Manglende generationsskifte det kan være svært at gennemføre generationsskifte i virksomheder pga. mulighederne for at låne til omkostningerne ved dette. Butiksdød der etableres ikke nye butikker og de eksisterende konkurrerer på ulige vilkår med fx store supermarkedskæder. For mange iværksættere kan det være svært at skabe den fornødne finansiering ved etablering af virksomheden. Manglende afsætningsmuligheder for lokale produkter. Administrative krav der stilles mange administrative krav til etablering af virksomheder i landdistrikterne. Mange små og nye virksomheder kan have svært ved at leve op til disse krav, samtidig med at det også kan pålægge en iværksætter urimeligt store udgifter Der er ikke mange turister uden for højsæsonen. De vestlige områder rummer uudnyttede potentialer for turisme.

11 Områdets befolkning: Befolkningssammensætning (alder, køn) og -udvikling, tilflytning/fraflytningsmønstre m.m. Opgiv områdets samlede areal og befolkningstal samt tæthed Til sammen har de 2 kommuner indbyggere (pr. januar 2014), der fordeler sig på et samlet areal på 776 km2. Dette giver en befolkningstæthed på m 2 pr. indbygger. Hovedparten af indbyggerne bor i landsbyer og det åbne land, og de har en gennemsnitlig indkomst, der ligger lidt over både landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midtjylland. Som mange andre landkommuner er landsbyerne presset af faldende huspriser og manglende udvikling af landområdernes herlighedsværdier. I Odder Kommune er huspriserne faldet med 12,9%. I Hedensted Kommune er huspriserne generelt faldet mindre, nemlig med -1,4%, men her er der er dog store lokale forskelle. Huspriserne i centerbyerne er generelt faldet mindre end huspriserne i landsbyerne. I nogle landsbyer er op til 40% af husene til salg. Det er mest rollen som bosætningskommune for pendlere til omegnskommunerne, der kendetegner begge kommuner i LAG Odder-Hedensteds område. Andelen af borgere, som bor i landdistrikter med et indbyggertal under 200 personer, er i Odder Kommune 25,9% og i Hedensted Kommune 33,9%. I landsbyer med et indbyggertal mellem personer bor i Odder Kommune 22,6% og i Hedensted Kommune 32,8%. Styrker Lave priser på jord og ejendom. Set i forhold til de større nabobyer og deres opland er priser på jord og ejendommene væsentlig lavere. Muligheder Se attraktive huspriser huspriserne kan være et parameter, som man skal bruge over for tilflyttere - man får mange flere m 2 for pengene i de 2 kommuner end i nabokommunerne. Nabonetværk - man kommer hinanden ved og hjælper hinanden i landsbyerne og lokalområderne. For at kunne leve og evt. arbejde i landdistrikterne er der brug for hurtige Internetopkoblinger og sikker mobiltelefonforbindelse. Mulighed for storparceller og alternativ bosætning (fx økolandsbyer). De som gerne vil flytte ud i landsbyer og landområder ønsker ofte en anden boform end den, de kan finde i byområder. Mange søger mulighed for en mere grøn og bæredygtig livsform, hvor der fx også er plads til dyr og egen produktion af grøntsager. Desuden ønsker mange at bo uden at skulle tage hensyn til naboerne. Integration af nye borgere, der kommer til vores land med en anden kulturel baggrund. Det kan være en mulighed for de enkelte lokalsamfund at arbejde for integration af netop disse nye borgere. Hvis der etableres hurtigt internet og god mobildækning, vil muligheden for at tiltrække tilflyttere til landdistrikterne blive større. Svagheder Stigende andel af ældre stiller nye krav til den service, som kommunen leverer. Faldende andel af børnefamilier giver et faldende behov for de eksisterende faciliteter, som dermed i mange tilfælde forfalder. Der er i nogle landsbyer en stor fraflytning, uden at husene er solgt. Derved forfalder husene, hvilket kan gøre det svært at tiltrække nye beboere. Affolkningen af landsbyerne er en stigende udfordring, hvilket medfører butiksdød, og grundlaget for opretholdelse af service minimeres. Hvor købmand (og også skole) er forsvundet, mangler der ofte det naturlige daglige mødested for landsbyens beboere. Trusler Finansiering i en del af landsbyerne og landdistrikterne har det været svært at få realkreditlån til at købe hus. Når landsbyens servicefaciliteter som fx busforbindelser, dagligvarebutikker, læge mm. Forsvinder, kan det være svært for især unge og ældre at leve i byen.

12 Internet er i dag en så vigtig del af den måde vi lever og kommunikerer på, at manglende eller ringe forbindelser kan være en hindring for bosætning Lave huspriser tiltrækker et klientel, der kan være problematisk for udvikling af landsbyen. En del landsbyer bærer præg af misligholdte fysiske rammer. Kulturelle forhold beskriv forhold/kendetegn for området. Begge kommuners kulturbudgetter ligger på ca. det halve af landsgennemsnittet målt pr. borger. Odder- og Hedensted Kommuner ligger i statistikker som nummer 97 og 98 over kommunernes kulturbudgetter; I følge Danmarks Statistik er der i Odder Kommune afsat 468 kr. pr indbygger og i Hedensted Kommune er der afsat 436 kr. pr. indbygger. Styrker Mange foreninger står for at arrangere kulturelle og samlende arrangementer i de enkelte lokalområder Sammenholdet i landsbyerne og landområderne er stort. Man står sammen om at skabe det, som man vurderer skal til. Handlekraft i lokalsamfundene. Man står sammen og skaber det, som mangler. Man er vant til at kæmpe for lokalsamfundet og de funktioner, som er her. Beboerne har generelt en højt oplevet livskvalitet. De mange foreninger i området er vigtige for den borgerskabte kultur. Der findes ikke store kulturinstitutioner i området. Det er ildsjælene i foreningerne og sammenslutningerne, der skaber de kulturaktiviteter, som findes. Muligheder Alternativ organisering af foreningslivet med mulighed at afprøve forskellige andre foreningsformer. Hvor købmand (og også skole) er forsvundet, mangler der ofte det naturlige daglige mødested for landsbyens beboere. Svagheder Det kan være svært at finde nye deltagere i bestyrelser og råd. Det er tit de samme personer/ildsjæle, som påtager sig opgaver og arbejde Mange forsamlingshuse i landsbyerne virker lidt triste, og appellerer ikke længere helt til den anvendelse, de var tiltænkt. Trusler At der ikke kan findes medlemmer, som vil deltage i bestyrelsesarbejdet De nødvendige ildsjæle mister interessen på grund af manglende opbagning ikke mindst økonomisk. Den kulturelle opmærksomhed hos landsbyens beboere flyttes fra lokalsamfundet til storbyen, TV og de sociale medier.

13 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater F. 1 Udviklingsstrategiens vision Opstil en vision for aktionsgruppens virke i programperioden. Visionen skal udtrykke aktionsgruppens overordnede målsætning om, hvilken retning LAG ens geografiske område skal udvikle sig i, og hvordan området skal se ud om et givent antal år, eksempelvis i 2020, hvor programmet slutter. En vision kan for eksempel se sådan ud: Visionen for LAG-FREMTID er, at bidrage til at det geografiske område i 2020 er et mere attraktivt bosætningsområde med social og kulturel sammenhængskraft karakteriseret ved økonomisk vækst og beskæftigelsesmuligheder baseret på et økonomisk bæredygtigt erhvervsliv, en smuk og indbydende natur samt et velfungerende udbud af offentlige og private serviceydelser til gavn for alle i området. Ad. F.1) Visionen for LAG Odder-Hedensted er, at lokalområderne bliver steder, hvor man ønsker at bo, arbejde og leve livet. Gerne i selvbærende lokalsamfund, som er funderet i løsninger, der kan skabe et grønt og bæredygtigt samfund: økonomisk, miljømæssigt og socialt. Ud fra den vision ønsker vi: o at styrke iværksætterånden og skabe nye arbejdspladser. o at tiltrække og fastholde borgere til området. o at sikre rammer og muligheder for det gode liv; både for den enkelte og fællesskabet. F.2 Strategiens mål Til opfyldelse af strategiens vision opstilles en række mål ud fra situationsbeskrivelsen og SWOT-analysen. Målene skal være klare og kunne gennemføres gennem en række målbare aktiviteter. Målet er eksempelvis: Styrke salget af lokale kvalitetsfødevarer Ad F.2) Skabelse af arbejdspladser målet er at: 1. At styrke afsætningsmulighederne for små virksomheder, som fremstiller og/eller sælger lokale fødevarer 2. At understøtte nye former for turisme- og konsulentvirksomheder, som kan være med til at styrke og udvikle områdets potentialer fx i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng. 3. At fremme microvirksomheder inden for forskellige fremstillings- og serviceerhverv med fokus på bæredygtige løsninger herunder alternative energiløsninger, energibesparelser, genbrug/genanvendelse, materialeminimering og lokale råvarer. 4. At fremme opbygning af netværk, synergi og samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og foreninger. 5. At understøtte forretningsmodeller omkring kunst, kunsthåndværk og kulturaktiviteter. 6. At understøtte tiltag, som fremmer cirkeløkonomi. 7. At bidrage til gode opstarts- og vækstbetingelser for små innovative virksomheder.

14 Ramevilkår for udvikling i landdistrikterne målet er: 1. At fremme landsbyforskønnelse og nytænkning omkring fremtidens landsby. 2. At udvikle nye muligheder og former for at deltage i fritidsliv og fællesskab. 3. At der skabes og sikres bedre adgang til naturområderne i landskabet og landsbyerne. 4. At der gennem afprøvning af nye tiltag skabes bedre sundhed for borgerne. 5. At fremme løsninger, som kan få den kollektive trafik til at fungere bedre 6. At sikre hurtig bredbåndsforbindelse og god mobiltelefondækning. 7. At skabe vedvarende energiløsninger og energibesparelser 8. At understøtte opbygningen af stærke sociale netværk. 9. At skabe gode rammer omkring kulturelle arrangementer og det lokale fællesskab 10. At skabe offentlige og private samarbejder. 11. At fremme muligheder for nye boformer og kontorfællesskaber herunder også alternative bo- og produktionsfællesskaber. 12. At bidrage til landsbyernes "markedsføring" og genskabe en tiltrækningskraft. F.3 Aktiviteter Aktionsgruppen skal opstille og beskrive de aktiviteter, som forventes iværksat for at nå udviklingsstrategiens mål. Eksempler på aktiviteter, hvis målet er at styrket salget af lokale kvalitetsfødevarer: Styrke lokale fødevarenetværk Udvikling af nye lokale produkter Anvendelse af nye processer, teknologier og afsætningskanaler Aktionsgruppens mål og forventede aktiviteter skal anføres i skemaet nedenfor. Skemaet er i to dele. En del for de mål og aktiviteter der vedrører vækst- og jobskabende erhvervsudvikling og en del der vedrører forbedring af rammevilkårene. Der udfyldes et skema for hvert mål, som aktionsgruppen har prioriteret. Til hvert mål kan aktionsgruppen anføre det antal aktiviteter, som findes nødvendige for at opfylde målet. Inden for de standardkategorier, som er anført i skemaet, som fx investeringsomfang, antal projekter, antal job osv. skal aktionsgruppen udfylde det forventede antal og beløb. Der er naturligvis tale om et skøn, men skal betragtes som et pejlemærke for det resultat som LAG en ønsker og realistisk kan forvente at opnå gennem sine aktiviteter. Som nøgletal for resultater vedr. jobskabelse og værdiforøgelsen benyttes følgende minimumtal: 10 millioner kroner i projektinvesteringer skaber som minimum 3 millioner kroner i værdiforøgelse (omsætning) og 3 fuldtidsarbejdspladser. Det gælder her skønsmæssigt for alle erhvervsrettede aktiviteter. Hvis de forventede resultater af aktiviteterne skønnes at være højere, skal det begrundes i skemaet under bemærkninger. For samarbejdsaktiviteter kan det evt. være relevant idet der for et forholdsvis beskedent projektbeløb (etablering og drift af netværket i en periode) kan forventes en indirekte effekt, der skaber såvel nye job som værdiforøgelse blandt de deltagende i netværket.

15 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer kr. Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: 4. At fremme opbygning af netværk, synergi og samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og foreninger. Kroner % andel af total Aktivitet 1: Via CVR registreringen samle iværksættervirksomheder i netværk, hvor de kan inspirere hinanden og evt. yde støtte til nye iværksættere Aktivitet 2: I samarbejde med erhvervskontorer/foreninger arrangere inspirationsaften for iværksættere med relevant formidling af viden til virksomheder herunder også mulighederne for støtte via LAG Odder-Hedensted % 3 0, % 1 0,

16 Aktivitet 3: Skabe netværkshuse/kontorfællesskaber lokalt for iværksætter og hjemmearbejdere hvor man kan leje en arbejdsplads og få adgang til fælles faciliteter % 6 0, Total % 10 0, Bemærkninger:

17 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer kr. Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: At styrke afsætningsmulighederne for små virksomheder, som fremstiller og/eller sælger lokale fødevarer At bidrage til gode opstarts- og vækstbetingelser for små innovative virksomheder. Kroner % andel af total Aktivitet 1: Etablering af fælles selskab for afsætning af lokale produkter, bl.a. lokale fødevarer. Aktivitet 2: Gennem etablering af selskab/forening skabe "torvehaller" med markedsdage, hvor lokalt producerede fødevarer mm. kan afsættes under samme tag, sammen med skabelse af , ,

18 indkøbsfællesskab (fælles lokal dagligvarehandel og samlingscentral for netindkøb). Det kan evt. etableres i tiloversblevne landbrugsbygninger. Total , Bemærkninger:

19 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer kr. Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: 2 Nye former for turisme- og konsulentvirksomheder, som kan være med til at styrke og udvikle områdets potentialer. Kroner % andel af total Aktivitet 1: Udnytte de stedbundne potentialer i fx natur og kyst til at skabe nye turisttilbud med fx sejlads, kystvandring mm , Aktivitet 2: Skabe en vandrerute/ture langs hele kysten i begge kommuner - som igen forbinder sig til stisystemer i nabokommunerne. Aktivitet 3: I samarbejde med områdets museer etablere , ,

20 egne fx kulturelle ture til landsbyer og deres historie, herregårde, kirker eller andet. Aktivitet 4: Etablere cykelruter med overnatning på B&B tilbud i området , Total Bemærkninger:

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole LAG Odder-Hedensted Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole Velkommen til strategimøde! - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmønter den del af EU s landdistriktsprogram, der vedrører lokaldrevet

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold Kort resumé... 3 A. Navn og adresse...

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi

LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Forslag til Lokal udviklingsstrategi

Forslag til Lokal udviklingsstrategi Forslag til Lokal udviklingsstrategi Lokal Udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold Kort

Læs mere

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 Dagens program kl. 9.00 12.00 inkl. pause EU og dansk baggrund. CLLD/ Community- Led Local Development/LEADER Regler om habilitet

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland Fremlagt på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 Vedtægter for LAG-Sydsjælland I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Landdistriktsgruppen LAG (lokal aktions gruppe) Ikast-Brande. 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014 Referat mandag den 17. november 2014 Kl. 18:30 i Mødelokalet Akvariet, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Godkendelse

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Landudvikling Slagelse

Forslag til Vedtægter for Landudvikling Slagelse Forslag til Vedtægter for Landudvikling Slagelse I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Landudvikling Slagelse 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Slagelse Kommune 3.

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø

Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø den integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014 2020 Januar 2016

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Lokalstyretudvikling Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 Emneoversigt Prioriteter for lokalstyret udvikling Budget til LAG-indsatsen og fordeling

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Bilag E 2 SWOT analyse udviklingsstrategi for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Indledning. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i bilag E 1, som skal understøtte analysen og ses i sammenhæng hermed. Desuden

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen Præsentation til Fondsmesse 2014 den 30. oktober 2014 EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen v/ Gert Kristoffersen 1 Lokaldrevet udvikling via lokale aktionsgrupper er en tilskudsordning

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere