ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal afleveres på papir i udfyldt stand til ens skattecenter senest den 31. maj i år. Indberetter man over internettet, er fristen for aflevering senere afhængigt af, i hvilket département man bor. Bor man i et af départementerne 01 19, er fristen den 7. juni, bor man i et af départementerne 20 49, er fristen den 14. juni, og bor man i et af départementerne 50 til 974, er fristen den 21. juni. For personer, der bor i Europa, men udenfor Frankrig, og som er skattepligtige til Frankrig, er fristen den 30. juni uanset om man indberetter på papir eller over internettet. Det franske skattevæsen ser gerne, at man indberetter over internettet, idet dette medfører mindre arbejde i skatteregionerne. For skatteyderne har det den fordel, at der automatisk kommer anvisninger på skærmen, såfremt man har indberettet forkert, og man kan på denne måde få en vis assistance i udfyldelsen af selvangivelsen. Desuden får man i forbindelse med indberetningen oplysning om, hvor meget man skal betale i skatter, således at man ikke behøver at vente på denne oplysning, til den franske årsopgørelse (avis d imposition) bliver udsendt til skatteyderne i august eller september. Den franske selvangivelse er meget forskellig fra den danske, og mange står derfor famlende overfor, hvordan man skal udfylde den, i hvert fald hvis det er første gang. Jeg vil derfor også i år komme med en vejledning i, hvordan man skal udfylde den franske selvangivelse, når det drejer sig om indtægter, som man modtager fra Danmark. Jeg er dog nødsaget til at udelade mere specifikke former for indtægter, ligesom jeg som hovedregel ikke kommer ind på indtægter fra Frankrig. Derom må man indhente oplysninger ad anden vej. Den franske selvangivelse er så kompliceret, at også mange franskmænd må søge vejledning om, hvorledes den skal udfyldes. Derfor er de franske skattecentre indstillet på at give råd derom til borgere, som henvender sig, og man kan normalt få den hjælp, som man har behov for til at udfylde selvangivelsen, selvom man i øjeblikket kan komme ud for at skulle vente i en temmelig lang kø, før man kan komme til. Men drejer det sig om mere komplicerede transaktioner eller om skatteforhold for selskaber, er det absolut tilrådeligt at søge professionel hjælp og vejledning hos revisor eller lignende. Revisorerne i Frankrig kender til de franske skatteregler og har kontakt til de franske skattecentre, og de kan 1

2 derigennem holde sig orienteret om franske skatteregler og fransk skattepraksis, som desuden kan variere fra sted til sted. Får man en revisor til at hjælpe sig, vil man derfor normalt være mere sikker på, at ens franske selvangivelse bliver udfyldt korrekt, og udgifterne til denne form for assistance kan ofte vise sig at være givet godt ud og er i øvrigt af forholdsvist begrænset størrelse. Der findes også danske revisorer i Frankrig, som desuden kender til danske skatteregler og skattepraksis, og som i øvrigt har den fordel, at man kan kommunikere med dem på sit eget sprog. Selvangivelsen er opbygget på grundlag af reglerne i det franske skattesystem. Opstillingen af de enkelte rubrikker er udarbejdet ud fra, hvilken paragraf i den franske skattelovgivning hver enkelt indtægt er omfattet af, og det er derfor bestemt ikke ligegyldigt, i hvilken rubrik man anfører sine indtægter, idet skatten i Frankrig kan være højst forskellig efter hvor i selvangivelsen indtægten er placeret. Indberetter man indtægten i nogle rubrikker, medfører det automatisk skattefradrag og i andre ikke. Man skal desuden i selvangivelsen kun oplyse om beløb, der er skattepligtige. Mener man, at der er behov for en uddybende forklaring, kan man vedlægge et supplerende notat til selvangivelsen på almindeligt brevpapir eller komme med en forklarende note, hvis man indberetter over internettet, og det kan normalt være en fordel at gøre dette, idet det franske skattevæsen af sig selv retter oplysninger, som man ved en fejl er kommet til at opføre i en forkert rubrik. På samme måde kan man til en vis grad gardere sig mod at der rejses en skattesag mod en ved at have givet supplerende oplysninger i en note til selvangivelsen. Rejses der en skattesag, vil dette normalt føre til efterbetaling med et skattetillæg på en vis procentdel af det krævede beløb og morarenter af beløbet til betaling sker, og har man ledsaget sin selvangivelse af en forklarende note, står man sig bedre i en situation, hvor skattevæsenet rejser sag, idet man kan påstå, at man ikke har forsøgt at lægge skjul på noget. I modsætning til Danmark omfatter selvangivelsen hele husstandens samlede indtægter, og der skal derfor kun afgives en selvangivelse for hver husstand omfattende ægtefællerne og de hjemmeværende børn, og denne selvangivelse skal underskrives af husfaderen. Andre medlemmer af husstanden må dog også gerne underskrive selvangivelsen, hvis denne er på papir, medens dette ikke er muligt, såfremt der indberettes over internettet. For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at mine bemærkninger baserer sig på de skatteregler og den skattepraksis, som i øjeblikket er gældende i Frankrig. De enkelte skattecentre har en betydelig selvstændighed i deres fortolkning af skattereglerne, og der kan derfor lokalt forekomme tilfælde, hvor et skattecenter administrerer reglerne efter en anden praksis end den, som er almindeligt gældende i Frankrig. Det ligger udenfor rammerne for denne fremstilling at komme ind på dette. Som tidligere omtalt i ORIENTERING om franske forhold har Skattecentret i Draguignan i départementet Var lagt op til en betydelig skærpelse af praksis med hensyn til beskatningen af danske privattegnede pensioner. Der arbejdes i øjeblikket med dette spørgsmål i Skatteadministrationen i Var, og der er lagt op til, at der i løbet af kort tid vil fremkomme nye regler for beskatning af danske pensioner. Kommer disse regler fra Finansministeriet i Paris, vil de nye regler komme til at gælde for hele Frankrig. Det er også muligt at Finansministeriet først fremkommer med nye regler på et senere tidspunkt, og i denne situation forbereder skatteadministrationen i départementet Var at introducere en ny praksis, som så i første omgang kun vil komme til at omfatte skatteydere med bopæl i départementet Var. Der er indtil nu ikke 2

3 kommet noget konkret frem om, hvad den nye praksis vil komme til at gå ud på, og med virkning fra hvilket tidspunkt den vil blive gældende. Man har dog i Skatteadministrationen i Var oplyst, at man lægger op til, at alle danske pensioner, for hvilke der har været givet skattefradrag for indbetalingerne, også i Danmark, eller som ikke er blevet beskattet hos modtageren, såfremt det er ens arbejdsgiver der har stået for indbetalingerne, skal beskattes som pensions, retraites, rentes, hvilket vil sige, at hele udbetalingen beskattes i Frankrig efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, og at privattegnede ophørende pensioner derfor ikke længere vil kunne beskattes som contrats de capitalisation, hvor kun afkastet af indbetalinger foretaget efter et bestemt tidspunkt beskattes. Gennemføres dette, vil det også komme til at betyde, at det memorandum, som advokatfirmaet CMS - Bureau Francis Lefebvre udarbejdede i 2007 om beskatning i Frankrig af danske pensioner, ikke længere er anvendeligt. I skrivende stund kendes der imidlertid intet til de nye regler, som muligvis er under vejs, og derfor henholder jeg mig i det følgende til de skatteregler og den skattepraksis, som i øjeblikket er gældende i Frankrig. Bor man ikke i départementet Var, kan man udfylde sin selvangivelse som hidtil. Bor man i départementet Var, gør man klogest i at afvente indtil den 1. juni i år for at se om der kommer nye regler, og hvad disse i givet fald går ud på. Men står man over for at være nødsaget til at aflevere sin selvangivelse inden, kan man gøre det efter de hidtil gældende regler. Man må dog så være forberedt på, at skattemyndighederne kan rejse sag mod en med krav om efterbetaling i overensstemmelse med eventuelt kommende nye regler og praksis samt krav om betaling af et skattetillæg og morarenter. For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at det efterhånden er kendt i revisorkredse, at der kan være en ny praksis under vejs i départementet Var, og at velrenommerede revisorer derfor ikke i den nuværende situation ønsker at medvirke til en fremskyndelse af udfyldelsen af selvangivelser for beboere i départementet Var inden de nye regler bliver offentliggjort. Når man skal udfylde selvangivelsen vedrørende indtægter fra Danmark, har man normalt behov for tre formularer, nemlig a) den almindelige selvangivelse (déclaration des revenus 2011, no K), der normalt allerede er udfyldt med de oplysninger, som skattevæsenet sidder inde med, b) en selvangivelse med specifikationer (déclaration des revenus complémentaires 2011, no C) og c) en rød selvangivelse vedrørende indtægter fra udlandet (déclaration des revenus encaissés à l étranger, no. 2047). Har man konti i pengeinstitutter i udlandet, herunder i Danmark, har man desuden pligt til at oplyse om disse konti til det franske skattevæsen, og det kan man gøre på en særlig formular (Déclaration par un résident d un compte ouvert hors de France, no. 3916). Oplyser man ikke om sine udenlandske konti, kan man ikendes en bøde, og denne bliver særligt høj, hvis man har konti i de såkaldte skattely. Har man konti i udlandet, skal man desuden afkrydse feltet UU nederst på side 4 på den almindelige selvangivelse. Indledende bemærkninger. Side 1 og 2 på den almindelige selvangivelse er beregnet til oplysninger om husstandens medlemmer, deres adresse og civilstand. I Frankrig får man et nedslag i skatten afhængigt af hvor stor husstanden er (hvor mange parter husstanden består af), og det er derfor vigtigt, at man kontrollerer, at disse oplysninger er rigtige, og at alle husstandens medlemmer er med. Desuden er der på side 1 en rubrik, som man skal afkrydse, såfremt man 3

4 IKKE har TV i Frankrig, idet TV-licensen opkræves ud fra denne oplysning sammen med opkrævningen af taxe d habitation. Endelig er der på side 1 en rubrik til datering og underskrift af selvangivelsen. I august måned 2010 indførte Frankrig regler gældende fra den 1. januar 2009 om dobbeltbeskatningslempelse for indtægter, som man som skattepligtig i Frankrig modtager fra Danmark, dog bortset fra pensioner, og som det er tanken skal gælde så længe som der ikke er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Frankrig og Danmark. Ifølge disse regler bliver man ikke som skattepligtig i Frankrig dobbeltbeskattet af sine indtægter fra Danmark, idet man kan trække de i Danmark betalte skatter fra i den franske skat, dog med det væsentlige forbehold, at reglerne ikke gælder for pensioner, som man modtager fra Danmark. Af disse bliver man derfor fortsat dobbeltbeskattet. Reglerne fremgår af instruktion nummer 14 B-2-10 af 2. august 2010, som er vedlagt som bilag til denne ORIENTERING om franske forhold, og reglen om dobbeltbeskatningslempelse fremgår af instruktionens artikel 27. Denne instruktion kan i givet fald anvendes som dokumentation overfor de franske skattemyndigheder for, at man har krav på at få de franske skatter nedsat med betalte danske skatter af den samme indtægt, dog ikke for så vidt angår pensioner fra Danmark. Renter. Renter af kontoindeståender i pengeinstitutter, af obligationer og af pantebreve i Danmark er ikke skattepligtige i Danmark men i Frankrig, når man er almindeligt skattepligtig i Frankrig. De skal indberettes på den røde selvangivelse nummer 2047 på side 2 under afsnit B. I kolonne 1 skal man anføre udbetalingsland (Danmark), og i kolonne 5 anfører man rentebeløbet omregnet til euros. Da renterne ikke beskattes i Danmark, skal man ikke udfylde andre kolonner. Beløbet føres ned under totaux og videre til rubrik A og gentages under linien. Beløbet føres derefter videre til rubrik 2TS på side 3 på den almindelige selvangivelse. Aktieudbytter. Ved udbetaling af aktieudbytter af danske aktier tilbageholder det udbetalende pengeinstitut en dansk udbytteskat på 28 %. Denne sats er nedsat til 27 % fra og med den 1. januar i år, men for året 2011, som den nuværende franske selvangivelse omfatter, var satsen 28 %. Af denne udbytteskat kan man efter ansøgning til Skat i Danmark få de 13 % refunderet, medens de resterende 15 % er en endelig dansk skat. Det er dog en forudsætning, at man ikke har 10 % eller mere af aktiekapitalen, for så sker der ingen refusion fra Danmark. Det er i martsudgaven for år 2011 af ORIENTERING om franske forhold beskrevet, hvordan man bærer sig ad med at få de 13 % af udbytteskatten refunderet fra Skat i Danmark. I medfør af instruktionen fra 2. august 2010 får man et fradrag (såkaldt crédit d impôt ) på den franske selvangivelse for de 15 % af udbytteskatten, som udgør den endelige danske skat. Man bliver derfor ikke dobbeltbeskattet af udbetaling af udbytter af sine danske aktier. Desuden får man et ligningsmæssigt fradrag på 40 % af udbyttet i Frankrig. Man skal indberette danske (og andre udenlandske) aktieudbytter på den røde selvangivelse nummer 2047 under afsnit A på side 2. I kolonne 1 anføres udbetalingsland, og i kolonne 2 anføres nettobeløbet (efter at den endelige udenlandske skat er fratrukket) af aktieudbyttet omregnet til euros. I kolonne 3 skal man anføre den procentsats, som gælder for det pågældende land, og som man kan læse sig til på side 3 på den røde selvangivelse. Man vil her bemærke sig, at Danmark ikke er nævnt, idet der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, men den danske procentsats er 17,7. I kolonne 4 anfører man dernæst den crédit d impôt, som 4

5 man er berettiget til efter procentsatsen. Summen af aktieudbytter og af crédit d impôt angives under totaux og føres frem til linie A og B til højre for skemaet. Beløbene lægges sammen under linien, og dette beløb fremføres til rubrik 2 DC på side 3 på den almindelige selvangivelse. Beløbet for crédit d impôt (den endelige danske skat af danske aktieudbytter) gentages på den røde selvangivelse ud for TA angivelsen og føres frem til rubrik 8TA på complémentaire. Endvidere føres det frem til rubrik 2 AB på den almindelige selvangivelse. Derved sikrer man sig det fradrag, som man får i den franske skat, så man ikke bliver dobbeltbeskattet. Løn. Løn for arbejde i Danmark beskattes normalt i Danmark, men er man bosiddende i Frankrig, er lønnen normalt også skattepligtig i Frankrig. Men i kraft af instruktionen fra den 2. august 2010 har man mulighed for en crédit d impôt i Frankrig for den betalte danske skat af den danske løn, hvilket bevirker, at man ikke bliver dobbeltbeskattet af lønarbejde i Danmark, og normalt ikke kommer til at betale den franske skat, selvom beløbet skal opføres på den franske selvangivelse. Lønindtægten opføres under traitements, salaires på side 1 på den røde selvangivelse og fremføres til linien Revenus d activité connus øverst på side 3 på den almindelige selvangivelse. Man skal dernæst fremføre skatten til rubrik 8TA på complémentaire for at få fradrag i Frankrig for den betalte danske skat. Modtager man som bosat i Frankrig løn for arbejde udført i Frankrig, skal denne løn opføres på side 3 på den almindelige selvangivelse under revenus d activité connus på samme måde som anført ovenfor, men da lønnen ikke er oppebåret i udlandet, skal den røde selvangivelse ikke udfyldes vedrørende denne indtægt, ligesom der ikke skal overføres betalt skat til complémentaire. Efterløn. Efterløn betragtes som et substitut for løn, og det anerkendes næsten overalt i Frankrig, at efterløn skal betragtes som substitut for løn og ikke som pension. Efterløn skal derfor indberettes på den franske selvangivelse på samme måde som løn som omtalt ovenfor. På den almindelige selvangivelse skal efterløn dog anføres i rubrikken nedenunder løn, der hedder autres revenus imposables connus, préretraite, chômage. Er man omfattet af overgangsordningerne, skal der ikke betales dansk skat af dansk efterløn. Er man ikke omfattet af overgangsordningerne, skal man betale dansk skat af dansk efterløn, men denne danske skat skal indberettes i rubrik 8TA på complémentaire, så man får fradrag for den betalte danske skat i den franske skat. Pensioner. Reglerne i Frankrig for, hvorledes man skal udfylde selvangivelsen for så vidt angår modtagelse af danske pensioner er ganske forskellig alt efter hvilken form for pension man modtager, og desuden efter om man er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, således at man ikke betaler dansk skat af sine pensionsudbetalinger, eller man er ikke er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven eller er modtager af dansk tjenestemandspension, således at man betaler dansk skat af sine pensionsudbetalinger. Fremstillingen i det følgende bygger på den oversigt over beskatningen i Frankrig af danske pensioner, som jeg gav i april-udgaven fra 2011 af ORIENTERING om franske forhold. Hvis man ikke er i besiddelse af denne udgave, kan den læses på min hjemmeside 5

6 Pensioner, som er led i et arbejdsforhold, eller som udbetales fra det offentlige Er man omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er disse pensioner ikke skattepligtige i Danmark men alene i Frankrig. Er man derimod ikke omfattet af overgangsordningerne, er disse pensioner skattepligtige både i Danmark og i Frankrig. Til denne gruppe henhører dansk livsvarig alderspension og dansk ratepension, når disse pensioner er etableret som led i et arbejdsforhold, dansk tjenestemandspension, dansk folkepension og førtidspension, dansk ATP samt løbende udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond og fra Den særlige Pensionsfond. Disse indtægter skal indberettes på den røde selvangivelse nummer 2047 på side 1 under Pensions, retraites, rentes, hvor man anfører beløbet omregnet til euros. Beløbet skal dernæst fremføres til den almindelige selvangivelse, hvor det på side 3 anføres i rubrik 1AS, 1BS, 1CS eller 1DS. Da den franske instruktion fra den 2. august 2010 ikke giver dobbeltbeskatningslempelse for betalte danske skatter af disse pensioner, er det ikke muligt at få fradrag på den franske selvangivelse for den betalte danske skat, som man skal betale, hvis man ikke er omfattet af overgangsordningerne. Er man omfattet af overgangsordningerne, har man imidlertid mulighed for at få den danske skat af sine danske tjenestemandspensioner nedsat med den franske skat, som man skal betale af de samme pensionsudbetalinger, således at man ikke bliver dobbeltbeskattet men kommer til at betale skat efter dansk skatteniveau. Der er i ekstraudgaven for maj måned 2011 af ORIENTERING om franske forhold givet en vejledning i, hvorledes man bærer sig ad med at anmode om en sådan nedsættelse af den danske skat af ens danske tjenestemandspension. Er man ikke omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er der ikke mulighed for at få den danske skat af ens danske tjenestemandspension nedsat med den franske skat. Men er man omfattet af overgangsordningerne, er det muligt at få den danske skat nedsat med den franske skat. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat af den pågældende tjenestemandspension. Har man ikke andre skattepligtige indtægter i Frankrig end tjenestemandspensionen, får man derfor fuld nedsættelse for den franske skat. Det er imidlertid de færreste danske tjenestemandspensionister, som bor i Frankrig, som ikke har andre skattepligtige indtægter i Frankrig end tjenestemandspensionen alene af den grund, at der i Frankrig sker beskatning af den samlede husstand under et. Derfor er der indført en regel, hvorefter nedsættelsen, hvis man betaler skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, udgør den del af den samlede franske skat, der efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den i Frankrig beskattede indkomst, kan henføres til den del af indkomsten, som vedrører tjenestemandspensionen. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af indkomstskatterne, som de er beregnet, inden nedsættelsen er givet, der vedrører tjenestemandspensionen. Denne regel er indført med henblik på at fastsætte den franske skat som skal indgå i beregningsgrundlaget for nedsættelsen, såfremt man betaler fransk skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, og det har i praksis vist sig, at man i denne situation, således som reglen er udformet, ikke får fuld nedsættelse for de betalte franske skatter af tjenestemandspensionen, idet reglen ikke tager hensyn til, at der i Frankrig er et skattefrit bundfradrag før man begynder at skulle betale fransk skat, og at de danske skattemyndigheder ved beregningen af nedsættelsen af den danske skat 6

7 fordeler dette bundfradrag på hele den indkomst, der beskattes i Frankrig, og dermed også på tjenestemandspensionen. Nedsættelsesreglen i tilfælde af at man har andre skattepligtige indtægter i Frankrig end tjenestemandspensionen kan i øvrigt udtrykkes i følgende formel: tjenestemandspensionen x betalt fransk Skat samlet indkomst i Frankrig. Livsvarige pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv. Er man omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er disse pensioner ikke skattepligtige i Danmark men alene i Frankrig. Er man derimod ikke omfattet af overgangsordningerne, er disse pensioner skattepligtige både i Danmark og i Frankrig. Teknisk set giver den instruktion, som Frankrig indførte den 2. august 2010, crédit d impôt for alle former for indtægter hidrørende fra Danmark, bortset fra pensioner, jfr. instruktionens artikel 27. Pensioner fra Danmark, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv, går imidlertid i Frankrig ikke under betegnelsen pensions men under betegnelsen rentes viagères à titre onéreux. Der kan derfor fremføres det synspunkt, at man i kraft af instruktionens ordlyd også har fradragsret for de danske skatter i den franske skat af disse pensioner, selvom man ikke er omfattet af overgangsreglerne i opsigelsesloven, fordi de teknisk ikke er pensions i Frankrig men rentes. Mig bekendt er der aldrig taget stilling til dette spørgsmål i Frankrig, men jeg skal forsøge at få spørgsmålet opklaret så godt som jeg kan, og i givet fald skal jeg oplyse om dette i ORIENTERING om franske forhold. Personer, der ikke er under overgangsordningerne, og som har fået udbetalt beløb på disse pensioner, kan også selv teste spørgsmålet ved at indsætte den danske skat af pensionerne i rubrik 8TA på complémentaire og så håbe på at fradraget bliver godkendt af de franske skattemyndigheder. Jeg lover dog ikke for, at dette vil blive godkendt af skattemyndighederne, men skulle det ske, vil det komme til at betyde, at man, selv om man ikke er omfattet af overgangsordningerne, i praksis kun kommer til at betale den danske skat af disse pensioner og ikke den franske skat, og at man derigennem ikke bliver dobbeltbeskattet af disse pensioner. I øvrigt skal udbetalingerne af disse pensioner indberettes på den røde selvangivelse nummer 2047 på side 1 under Rentes viagères à titre onéreux, hvor man anfører beløbet omregnet til euros. Beløbet skal dernæst fremføres til den almindelige selvangivelse, hvor det på side 3 anføres i rubrik 1AW, 1BW, 1 CW eller 1DW alt efter hvornår man er BEGYNDT at modtage disse pensioner. Der gives et ligningsmæssigt fradrag efter hvornår man begynder at oppebære denne pension, og dette fradrag stiger jo senere man begynder at oppebære pensionen. Er man mellem 60 og 69 år, beskattes kun 40 % af udbetalingerne. Man skal dog anføre hele det beløb, der er modtaget. Ikke livsvarige pensioner, som den berettigede helt og aldeles selv har bekostet opsparingen til selv. Er man omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, er disse pensioner ikke skattepligtige i Danmark men alene i Frankrig. I Frankrig betragtes de desuden ikke som pensioner men som opsparingsordninger. Til denne gruppe hører danske ratepensioner. Er man ikke omfattet af 7

8 overgangsordningerne, skal man betale både dansk og fransk skat af disse pensioner, men den franske instruktion af 2. august 2010 giver her mulighed for, at man kan få den franske skat nedsat med betalte danske skatter, således at der i praksis ikke bliver tale om at skulle betale fransk skat af disse pensioner. De bliver derfor i praksis kun beskattet med den danske skat. Det er kun ratepensionskontrakter oprettet efter den 1. januar 1983, som er skattepligtige, og kun af indbetalinger foretaget efter den 1. januar 1998, og det er i øvrigt kun afkastet af det i årets løb udbetalte beløb af ratepensionen, der er skattepligtigt. I øvrigt får man et ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og på euros for ægtefæller. Er udbetalinger ikke skattepligtige, skal de ikke opføres på selvangivelsen. Er afkastet, som indgår i det udbetalte beløb, lavere end det anførte ligningsmæssige fradrag, skal dette afkast opføres på selvangivelsen, men dette beløb vil så ikke blive beskattet i Frankrig Der er ikke afsat plads på den røde selvangivelse til modtagelse af sådanne pensioner fra udlandet, og der skal derfor ikke anføres noget beløb som skattepligtig indtægt på denne. Indtægten som det skattemæssige afkast (læs mere herom i april-udgaven fra år 2011) skal derfor omregnet til euros føres direkte ind på side 3 på den almindelige selvangivelse under rubrik 2CH. Har man benyttet sig af adgangen til at lade udbetalingerne beskatte separat som prélèvements libératoires, skal man i stedet såfremt man ikke i samme omgang har betalt prélèvements sociaux af beløbet anføre det skattepligtige beløb i rubrik 2DH, idet der så bliver beregnet prélèvements sociaux af beløbet. Er man ikke omfattet af overgangsordningerne og har betalt dansk skat af disse pensioner, skal man anføre den danske skat omregnet til euros under rubrik 8TA på complémentaire, så man får nedsættelse for den betalte danske skat i den franske skat. Specielt om kapitalpensioner Ved udbetaling af danske kapitalpensioner opkræves der i Danmark en afgift på 40 % af det udbetalte beløb eller på 25 % for så vidt angår ældre indbetalinger. Fra og med den 1. januar 2011 skal der imidlertid også betales fransk skat af pensioner, som udbetales som kapital, og denne franske skat opkræves uden hensyntagen til at der også er betalt en dansk afgift. Udbetales pensionen i et enkelt beløb, og har der været fradrag for indbetalingerne af de årlige præmier på ens selvangivelse, er den franske skat 7,5 % af det udbetalte beløb, hvortil kommer prèlèvements sociaux. Det udbetalte kapitalbeløb skal opføres på den røde selvangivelse under Pensions de retraite versées en capital og skal dernæst fremføres til rubrik 1AT eller 1BT på side 3 på den almindelige selvangivelse. Er kapitalpensionen oprettet med et pensionsinstitut udenfor Frankrig, er udbetalingen af pensionen dog fortsat skattefri i Frankrig forudsat at man kan godtgøre, at man hverken selv eller ens arbejdsgiver har haft skattefradrag for indbetalingerne på pensionsordningen, og at udbetalingerne ikke har været skattefritaget i ens bopælsland. 8

9 Specielt om udbetaling af engangsbetalinger fra SP-ordningen og fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond I forbindelse med udbetaling af disse ordninger er der indeholdt en afgift, som er viderebetalt til den danske stat. Denne afgift er betalt uanset om man er omfattet af overgangsordningerne eller ikke. Da der er tale om udbetaling af kapitalbeløb, er disse udbetalinger fra og med den 1. januar 2011 skattepligtige i Frankrig på samme måde som anført ovenfor under kapitalpensioner. Er der derimod tale om løbende udbetalinger, er disse udbetalinger skattepligtige i Frankrig på samme måde som arbejdsmarkedspensioner og skal derfor uanset om man er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven eller ikke indberettes på den franske selvangivelse på samme måde som Pensioner, som er led i et arbejdsforhold, eller som udbetales fra det offentlige som omtalt ovenfor. Specielt om indekskontrakter Indekskontrakter, som udbetales over en fast udbetalingsperiode på 10 eller 15 år, er ikke skattepligtige i Frankrig, forudsat at de er etableret inden den 1. januar For indekskontrakter, der udbetales så længe man lever, skal det i årets løb udbetalte skattepligtige afkast indberettes på samme måde som for livsvarige pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv. Specielt om formueskat I efteråret 2011 gennemførtes en reform af den franske formueskat. Bundgrænsen blev sat i vejret, således at der kun skal betales fransk formueskat, hvis formuen er på over euros, og formueskatten blev sænket. Det er værdierne per den 1. januar, der anvendes som grundlag for beregningen af formueskatten. Er ens formue (handelsværdi minus gæld) på denne dato mellem euros og euros, skal der ikke længere indgives separat formueselvangivelse, men formuen skal angives på side 8 nederst på den særlige selvangivelse complémentaire i rubrik 9 HI. Man skal nu blot anføre et samlet tal for ens nettoformue, og man slipper derfor for det betydelige arbejde, der tidligere var forbundet med at skulle udarbejde en meget detailleret formueselvangivelse med specifikationer af de enkelte aktiver og passiver. Er formuen mellem euros og euros, er formueskatten 0,25 % af hele ens formue beregnet som aktiver minus passiver. På complémentairen skal man desuden oplyse antallet af personer, som man har forsørgerpligt over og antallet af børn udenfor husstanden, idet disse oplysninger har betydning for beregning af formueskatten, jfr. nedenfor. Man skal desuden heller ikke længere selv sørge for betaling af formueskatten, idet denne vil blive opkrævet i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen avis d imposition, som sker i august/september. 9

10 Er ens formue over euros, skal man imidlertid fortsat udfærdige en separat formueselvangivelse på samme måde som hidtil. Formueskatten er i denne situation 0,5 af hele ens formue beregnet som aktiver minus passiver. Der er indført et fradrag i skatten på euros på formuer på eller over euros og på 750 euros på formuer på eller over euros. Desuden er der indført en form for fradrag ved overgang til de to undergrænser for at mildne overgangen til de højere skattesatser. Er nettoformuen således på over euros men lavere end euros, reduceres formueskatten med euros minus 1,75 % af nettoformuen, og er nettoformuen på eller over euros men under euros, reduceres formueskatten med euros minus 3,75 % af nettoformuen. Formueskatten nedsættes med 150 euros for hvert medlem af husstanden eller børn, som man har forsørgerpligt over (børn under 18 år, invalider m. fl.). Det er husstandens globale formue, som danner grundlag for formueansættelsen uanset om denne befinder sig i Frankrig eller udenfor Frankrig. Er man imidlertid først flyttet til Frankrig den 6. august 2008 eller senere, gælder der en undtagelse, idet man i de første fem år efter det år, hvor man er flyttet til Frankrig, ikke behøver medtage de aktiver og passiver, der befinder sig udenfor Frankrig eller de tilgodehavender, som man har udenfor Frankrig. Fra og med det sjette år skal man dernæst beregne sin formue ud fra sine samlede aktiver og passiver uanset om disse befinder sig i Frankrig eller udenfor Frankrig. Er man flyttet til Frankrig inden den 6. august 2008, er man ikke omfattet af denne undtagelse. I formueopgørelsen skal medtages alle husstandens formueaktiver, herunder fast ejendom, løsøre, værdipapirer, smykker, automobiler og andre aktiver men fratrukket gæld. Fast ejendom i Frankrig med fradrag af kursværdien af gæld i ejendommen skal derfor også medtages i formueopgørelsen. Man har ikke i Frankrig nogen form for ejendomsvurdering, og de vurderinger, der lægges til grund for beregningen af taxe foncière og taxe d habitation, er ikke udtryk for handelsværdien og anerkendes derfor ikke som grundlag for værdiansættelsen af fast ejendom i Frankrig. Man må derfor selv vurdere sig frem til den aktuelle handelsværdi. Har man ikke mulighed for dette, kan man anmode en lokal ejendomsmægler om at vurdere ejendommen. Det er de franske skattemyndigheder, der har bevisbyrden for, at den foretagne ejendomsværdiansættelse er rigtig, og da man ikke har nogen systematisk ejendomsvurdering i Frankrig, skal ansættelsen være åbenbart urigtig før skattemyndighederne vil kunne skride ind og tilsidesætte denne. Der er udfærdiget en vejledning for fastsættelsen af værdien af fast ejendom, som kan findes på Er den faste ejendom i Frankrig ens primære bolig, maison primaire, har man ret til at nedsætte værdien af denne bolig med 30 %. Denne regel gælder dog kun for ens normale bolig i Frankrig og kun såfremt man er bosiddende i Frankrig. Den gælder ikke for maisons secondaires. På samme måde skal fast ejendom beliggende i Danmark medtages ved beregningen af formueskatten, fraregnet kursværdien af gæld i ejendommen. De danske ejendomsvurderinger 10

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Maj 2011 Danmark og Frankrig er på ny blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2010 Den franske formueskat Medens formueskatten er ophævet i Danmark, har man fortsat formueskat i Frankrig. Den har den optimistiske betegnelse Impôt de la Solidarité

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2012 Beskatningen af danske livrenter og ratepensioner i Frankrig Indførelse af en ny praksis i Département du Var. I Frankrig beskattes danske pensioner, som er etableret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2013 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 4. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere