Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet"

Transkript

1 Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet den endelige udgave af en ændret anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet efter, at udkastet har været i høring. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 2. Varmeforsyningsvirksomhederne skal anmelde priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for deres ydelser til Energitilsynet. Anmeldelserne registreres i Energitilsynets register og tjener bl.a. til at sikre gennemsigtigheden på varmeområdet og til at gennemføre tilsyn og kontrol med varmepriser. Anmeldelserne anvendes også til statistik om og analyse af fx priser og omkostninger. I den forbindelse er det vigtigt med regler om, hvilke oplysninger der skal anmeldes, på hvilken måde oplysningerne skal anmeldes og på hvilket tidspunkt. 3. Bekendtgørelsen udstedes af Energitilsynet, hvorfor beslutningen om bekendtgørelsens endelige udformning skal træffes af Energitilsynet. 4. Reglerne for virksomhedernes anmeldelser til Energitilsynet er foreslået ændret, fordi bestemmelser i varmeforsyningsloven med relevans for bekendtgørelsen er blevet ændret. Det drejer sig bl.a. om prisbestemmelsernes anvendelsesområde og prislofter for affaldsforbrændingsanlæg, samt at Energitilsynet har fået lovhjemmel til at kunne forpligte virksomhederne til at anmelde elektronisk. 5. Et udkast til ændret anmeldelsesbekendtgørelse har været sendt i høring. De indkomne høringssvar giver efter sekretariatets vurdering kun anledning til en mindre justering i det oprindelige udkast. Justeringen indebærer, at bekendtgørelsen i en bestemmelse henviser til revisorloven uden angivelse af revisorlovens nummer og ændringer af denne. Derudover har sekretariatet vurderet, at bekendtgørelsens ikrafttræden bør rykkes til 1. januar 2015.

2 2/11 Tilkendegivelse 6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgende: - at den i bilag 1 vedlagte anmeldelsesbekendtgørelse underskrives af Energitilsynets formand med kontrasignering af sekretariatets direktør til videre ekspedition og offentliggørelse, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 1, og 34, stk. 2.

3 3/11 Sagsfremstilling Baggrund 7. Dette notat omhandler Energitilsynets udstedelse af en ændret anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet. 8. Bekendtgørelsen udstedes af Energitilsynet i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 1, og beslutningen om bekendtgørelsens endelige udformning skal træffes af Energitilsynet. 9. Energitilsynet har tidligere udstedt en bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomhedernes anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser på varmeområdet. Den gældende anmeldelsesbekendtgørelse blev udstedt i 2009 og er ikke efterfølgende blevet ændret. 10. Siden bekendtgørelsens udstedelse har lovgiver foretaget en række ændringer af bestemmelser i varmeforsyningsloven med relevans for bekendtgørelsen. Hertil kommer, at Energitilsynet siden 2011 har arbejdet på at kunne idriftsætte et nyt online anmeldelsessystem, Energitilsynets Anmeldelsessystem Online (ENAO). Sekretariatet forventer, at dette elektroniske anmeldelsessystem ENAO idriftsættes i 4. kvartal Dette er årssagen til, at sekretariatet tidligere på året foreslog, at anmeldelsesbekendtgørelsen skulle ændres. 11. Energitilsynet blev på mødet den 24. juni 2014 forelagt udkast til en ændret anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet, herunder baggrundsnotat om Energitilsynets hjemmel og sekretariatets bemærkninger til bekendtgørelsesudkastets enkelte bestemmelser. Energitilsynet tilsluttede sig på mødet, at bekendtgørelsesudkastet blev sendt i høring. Tilsynsnotatet og bekendtgørelsesudkastet, der efter tilsynsmødet blev sendt i høring, vedlægges som bilag Bekendtgørelsesudkastet blev sendt i høring den 7. juli 2014 hos berørte interessenter med høringsfrist den 25. august 2014 kl Udkastet blev endvidere offentliggjort på høringsportalen og på Energitilsynets hjemmeside. Høringssvar 13. Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Danske Revisorer FSR, Datatilsynet, DI, Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER), Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Miljøstyrelsen og Rigsrevisionen. Høringssvarene er vedlagt dette notat som bilag 3. I bilag 4 vedlægges skema over høringssvar, bemærkninger og konklusion.

4 4/ Miljøstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, DI, Rigsrevisionen og Datatilsynet har meddelt, at de ikke har bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet, idet Datatilsynet dog forudsætter, at persondataloven vil blive iagttaget i forbindelse med eventuelle behandlinger af personoplysninger. 15. Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har fremsendt bemærkninger. Nedenfor redegøres for disse samt sekretariatets bemærkninger (i kursiv) hertil, herunder sekretariatets vurdering af i hvilket omfang høringssvarene har medført ændringer i bekendtgørelsesudkastet. Generelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet 16. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) bemærker, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative lettelser for forsyningsvirksomheder. De administrative lettelser består af følgende: 17. Ifølge 1 vil virksomhedernes levering af procesvarme som udgangspunkt løbende blive fritaget fra bestemmelserne i anmeldelsesbekendtgørelsen, efterhånden som de gamle kontrakter om levering af procesvarme udgår eller genforhandles. 18. Ifølge 5 vil kravet om anmeldelse af produktionsomkostningerne til brug for prisloftsfastsættelse, fremover kun gælde for centrale kraftvarmeanlæg. Det betyder, at der fremover kun skal anmeldes produktionsomkostninger for ca. 16 værker, i forhold til ca. 300 værker som i dag anmelder deres produktionsomkostninger. 19. Ifølge 3 vil det fremover være obligatorisk at anmelde elektronisk. Dette vurderes ikke at have væsentlig administrativ betydning for de berørte virksomheder. De administrative konsekvenser bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. 20. Sekretariatet: TERs høringssvar giver ikke anledning til bemærkninger fra sekretariatet. 21. Dansk Fjernvarme ser frem til, at der kommer et system for elektronisk anmeldelse til Energitilsynet, som forhåbentlig kan lette den administrative arbejdsgang for foreningens medlemmer. 22. Sekretariatets bemærkninger: SET har i udviklingen af ENAO indbygget flere funktioner, der skal gøre det nemmere for fjernvarmeselskaberne at indberette til Energitilsynet. ENAO-systemet omfatter automatiske påmindelser før en anmeldelsesfrist, mulighed for at genbruge udvalgte oplysninger fra tidligere års anmeldelser, integration til DFF-EDB (Dansk Fjernvarmes edb-selskab), der giver de selskaber, der anvender DFF-EDB

5 5/11 mulighed for at importere data til udarbejdelse af priseftervisning. ENAOsystemet kan tilgås gennem virk.dk eller Energitilsynets egen hjemmeside og anvender NemLogin. 23. Dansk Energi anfører, at foreningen ikke har større indholdsmæssige bemærkninger til indholdet af bekendtgørelsen. 24. Dansk Energi bemærker imidlertid, at der med den nye anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet indføres et krav om elektronisk anmeldelse. Kravet indføres med hjemmel i varmeforsyningsloven, som blev indført ved en lovændring i 2010 og indebærer, at virksomhedernes anmeldelse af priser osv. skal ske elektronisk til Energitilsynets online anmeldelsessystem. Dansk Energi ønsker at få oplyst, om Sekretariatet for Energitilsynet ønsker, at et lignende krav om elektronisk anmeldelse indføres på henholdsvis el- og naturgasområdet. I så fald bemærker Dansk Energi, at det må forventes, at en lignende hjemmel, som blev indført i varmeforsyningsloven i 2010 også vil skulle indføres i el- og naturgasforsyningslovene. 25. Sekretariatets bemærkninger: På nuværende tidspunkt er der ingen aktuelle planer om at udbrede kravet om elektroniske anmeldelser til området for el og gas. Det kan derimod ikke afvises, at det på et senere tidspunkt vil være relevant. Krav om elektronisk anmeldelse kræver udtrykkelig lovhjemmel, og lovgiver må således forventes at indskrive et sådant krav i forsyningslovene. Indføres et krav om elektronisk anmeldelse på el- og naturgasforsyningsområdet, vil Dansk Energi have mulighed for at fremsende kommentarer, når en eventuel ændringslov sendes i høring. Bekendtgørelsesudkastets Dansk Fjernvarme bemærker, at levering af fjernvarme til procesformål ikke er omfattet af prisbestemmelserne. At levering til procesvarme ikke længere er omfattet af prisreguleringen og skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra levering til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand medfører en række problemstillinger for varmeforsyningsvirksomhederne, som endnu ikke er klarlagt. 27. Ved levering til andre formål såsom procesformål og lignende vil udgangspunktet være, at omkostningerne medgået hertil skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra de omkostninger, der er anvendt til levering af fjernvarme til opvarmning og varmt vand. I forarbejderne er imidlertid anført, at Energitilsynet kan træffe afgørelse om, at fjernvarmeværkerne ikke behøver at holde aktiviteterne adskilt, såfremt indtægterne fra de andre ydelser anvendes til at nedsætte prisen for varme eller gas til rumopvarmning og varmt brugsvand. På den måde kan kommunalt eller forbrugerejede værker, der alligevel ikke vil være interesseret i at optjene et overskud på leverancen til procesformål, slippe for den administrative byrde, en regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter medfører.

6 6/ Ønsker en forsyningsvirksomhed derimod at opnå en indtjening ved levering af fjernvarme til procesformål, bliver det nødvendigt at foretage en regnskabsmæssig adskillelse af omkostningerne hertil. Ved fordeling af fællesomkostninger til henholdsvis rum- og procesvarme bliver det nødvendigt at anvende fordelingsnøgler baseret på f.eks. fordelingen af varmemængden til de to aktiviteter. 29. Såfremt fjernvarmeværkerne skal udarbejde en fordelingsnøgle for andelen af leveret fjernvarme til procesenergi, bliver det en udfordring for værkerne at få kendskab til den andel af en virksomheds energiforbrug, der er medgået til procesvarme. Forsyningsvirksomheder ved oftest ikke, hvor stor en andel af den leverede energi, der er medgået til rumvarme/varmt vand og til industrielle formål. Denne problemstilling er dog mindre relevant, såfremt værket udelukkende afregner på omkostningsdækkende basis, og derfor har tilladelse til kun at lave ét regnskab. 30. Det må imidlertid påregnes, at mange værker leverer fjernvarme til lokale industrivirksomheder til en anden pris end den pris, der opkræves ved almindelige forbrugere. Såfremt en del af den varme, der leveres til industrien, anvendes til procesformål, skal aktiviteten udskilles. Som følge heraf skal der også laves en fordeling af omkostningerne på basis af anvendelsen af energi til de forskellige formål. Hvorledes varmeværket skal få oplyst målingen af virksomhedens forbrug på henholdsvis rumvarme/varmt vand og proces er et uafklaret spørgsmål. Desuden er det nødvendigt, at værket kan stille krav til virksomhedens målere og det interne nets integritet, såfremt varmeværket skal kunne bruge én af virksomheden udarbejdet opgørelse af fordelingen mellem rumopvarmning og procesvarme til deres egen omkostningsfordeling. 31. I praksis kan det således være en særdeles vanskelig opgave at lave fordelingsnøgler for levering af fjernvarme til opvarmning og varmt vand og levering til proces. Herudover er det ikke fastlagt, hvorledes varmeforsyningsvirksomheder, som er omfattet af den betingede skattefritagelse i selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4, vil blive stillet skattemæssigt. 32. Fjernvarmeværker er kun omfattet af bestemmelsen om betinget skattefritagelse, såfremt værkets aktivitet udelukkende er produktion og distribution af varme. Værker omfattet af varmeforsyningsloven kan imidlertid også iværksætte aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til varmeproduktion og distribution, når der er en vedtægtsmæssig mulighed herfor. Sådanne sideordnede aktiviteter kan dog medføre skattepligt af varmeværkernes samlede indkomst. Hidtil har SKAT tolket bestemmelsen meget restriktivt, hvorfor også betaling for aktiviteter, som afregnes af værkerne på omkostningsdækkende basis, vil udløse skattepligt. Dette gælder også selv om varmeværkerne udskiller aktiviteterne i selvstændige aktie- eller anpartsselskaber. Årsagen hertil er, at også den situation, hvor værkerne har ejerandele i andre selskaber, vil udløse skattepligt.

7 7/ På nuværende tidspunkt er det uafklaret, hvorledes ikkeskattepligtige fjernvarmeværker er stillet ved levering af fjernvarme til procesformål. Da mange fjernvarmeværker har leverancer i større eller mindre omfang til procesformål, er det meget væsentligt at få denne problemstilling afklaret. 34. Dansk Fjernvarme bistår gerne Energitilsynet med at løse ovenstående problemstillinger. 35. Sekretariatets bemærkninger: Levering af fjernvarme til procesformål er som udgangspunkt ikke omfattet af prisbestemmelserne, hvilket indebærer, at aktiviteter vedrørende levering af varme og gas til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra eventuelle andre aktiviteter således, at Energitilsynet kan føre tilsyn med, at der kun er indregnet nødvendige omkostninger i prisen. Samtidig med ændringen af formålsbestemmelsen i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, blev indført en overgangsbestemmelse, hvorefter eksisterende aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas fortsat vil være omfattet af den prisregulering, som var gældende før lovens ikrafttræden (20. juni 2012), dvs. leverancer uanset formålet. Betydningen af overgangsbestemmelsen for anmeldelsespligten efter bekendtgørelsen fremgår af bekendtgørelsens 9, stk. 3. De centrale kraftvarmeanlægs leverancer af opvarmet vand til andre formål end rumopvarmning, herunder leverancer af opvarmet vand til procesformål, er fortsat omfattet af prisbestemmelserne og dermed af anmeldelsespligten. 36. Sekretariatet bemærker, at det er korrekt, at lovbemærkningerne nævner, at Energitilsynet kan træffe afgørelse om, at de virksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, ikke skal holde aktiviteter vedrørende levering af varme og gas til lovens formål regnskabsmæssigt adskilt fra de andre aktiviteter under forudsætning af, at indtægterne fra de andre ydelser anvendes til at nedsætte prisen for varme eller gas til rumopvarmning og varmt brugsvand. Energitilsynet har ikke på nuværende tidspunkt truffet afgørelse om dette spørgsmål. 37. Dansk Fjernvarme bemærker, at det i praksis er en vanskelig opgave for værkerne at lave fordelingsnøgler for levering af fjernvarme til opvarmning og varmt vand og levering til proces. Sekretariatet kan oplyse, at Energistyrelsen har indledt drøftelser med sekretariatet med henblik på en udmøntning af ministerens bemyndigelse i varmeforsyningslovens 20, stk. 3, til at fastsætte regler om fordeling af omkostninger til levering af ydelser omfattet af stk. 1 og andre ydelser. Bemyndigelsen forventes udmøntet i en bekendtgørelse, der fastsætter regler for fordeling af omkostninger på bl.a. anlæg, der producerer både rum- og procesvarme. 38. Dansk Fjernvarme bemærker, at det herudover ikke er fastlagt, hvorledes varmeforsyningsvirksomheder, der er omfattet af den betingede

8 8/11 skattefritagelse i selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4, vil blive stillet skattemæssigt. Sekretariatet finder ikke umiddelbart, at denne bemærkning giver anledning til ændringer i udkastet til anmeldelsesbekendtgørelsen. Sekretariatet vil tage initiativ til en drøftelse med Dansk Fjernvarme om problemstillingen. Bekendtgørelsesudkastets Dansk Fjernvarme imødeser, at der kommer et system for elektronisk anmeldelse til Energitilsynet. Dansk Fjernvarme opfordrer til, at det også bliver muligt for værkerne at indberette deres investerings- og henlæggelsesplan elektronisk ved, at der bliver oprettet et format hertil i det nye system. Skulle der fremover komme krav om andre data, som skal indberettes til Energitilsynet, vil Dansk Fjernvarme anbefale, at disse data også skal indberettes via det nye elektroniske anmeldelsessystem for at lette den administrative byrde for fjernvarmeværkerne. 40. Sekretariatets bemærkninger: I kravspecifikationen til det elektroniske anmeldelsessystem, er der lagt stor vægt på, at systemet skal kunne tilpasses og udvides med nye typer anmeldelser. Såfremt der i fremtiden bliver behov for at ændre i eksisterende indberetninger, eller tilføje nye indberetninger, giver systemet altså mulighed herfor. Investerings- og henlæggelsesplaner er i udbuddet ikke inkluderet som en elektronisk anmeldelse, men som en vedhæftet fil. Bekendtgørelsesudkastets 3, stk Danske Revisorer FSR henviser til, at revisorloven senest er ændret ved lovændring af 28. april Derudover har FSR ingen kommentarer. 42. Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet var ved formuleringen af bekendtgørelsesudkastets 3, stk. 4, 1. pkt., opmærksomt på, at revisorloven senest er blevet ændret ved lov nr. 403 af 28/04/2014 (ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love). Bestemmelserne i revisorloven, som bekendtgørelsesudkastet henviser til i 3, stk. 4, 1. pkt., er senest ændret ved lov nr. 617 af 12. juni 2013 (ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed). Dette er baggrunden for sekretariatets formulering af bestemmelsen. 43. Sekretariatet finder efter en nærmere vurdering - og da revisorloven jævnligt ændres - at bestemmelsen med fordel kan nøjes med at henvise til, at revisor skal være godkendt efter revisorloven. Sekretariatet foreslår på den baggrund, at 3, stk. 4, 1. pkt., formuleres således, at Anmeldelse af priseftervisning, jf. 2, stk. 2, skal være ledsaget af en revisorerklæring om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 afgivet af en revisor, der er godkendt efter revisorloven.

9 9/ Dansk Fjernvarme bemærker, at priseftervisningen ifølge 3, stk. 4, skal ledsages af en revisorerklæring. For varmeforsyningsvirksomhederne betyder dette, at de skal afholde omkostninger til indhentning af to erklæringer angående deres regnskabsaflæggelse. For mange varmeforsyningsvirksomheder er der kun enkelte forskelle i principperne for opstilling af de to regnskaber, hvorfor det virker unødvendigt, at virksomhederne skal pålægges yderligere omkostninger for at få udarbejdet to revisionserklæringer. Det burde være tilstrækkeligt med én revisorerklæring, som både omfatter aflæggelse af regnskabet efter årsregnskabsloven og priseftervisning efter varmeforsyningsloven. 45. Sekretariatets bemærkninger: Indledningsvis bemærker sekretariatet, at der er en række væsentlige forskelle mellem årsregnskabslovens og varmeforsyningslovens opgørelser. Der er derfor tale om to forskellige typer regnskaber, og det kræver særlige kompetencer at vurdere, om varmeforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser, herunder afskrivningsbekendtgørelsen, er overholdt ved anmeldelse til Energitilsynet. 46. Pligten for varmeforsyningsvirksomhederne til at lade priseftervisningen forsyne med revisorerklæring blev indført i den gældende anmeldelsesbekendtgørelse fra I 2008 blev indføjet en bemyndigelsesbestemmelse i varmeforsyningslovens 21, stk. 1, hvorefter Energitilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. På baggrund af sekretariatets erfaringer med anmeldelsers overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, fandt sekretariatet på daværende tidspunkt, at der var behov for krav om revision med høj grad af sikkerhed for, at anmeldelserne ikke indeholdt fejlinformation. 47. I forbindelse med sekretariatets nuværende arbejde med en ændret anmeldelsesbekendtgørelse har sekretariatet vurderet, om kravet om revision af priseftervisningerne skulle fastholdes. Bl.a. henset til den historiske kvalitet af virksomhedernes anmeldelser af budgetter og priseftervisninger har sekretariatet vurderet, at der fortsat er behov for kontrol af priseftervisningerne. Kravet om revisorerklæring er således en videreførelse fra gældende anmeldelsesbekendtgørelse. Ændring foretaget af sekretariatet Bekendtgørelsesudkastets 9, stk Sekretariatet har vurderet, at bekendtgørelsens ikrafttræden bør rykkes til 1. januar 2015 for at overgangen til elektronisk anmeldelse ikke sker i en periode med spidsbelastning. Mange selskaber anvender kalenderåret som regnskabsår, og skal derfor anmelde budget og priser i slutningen af december. Ved at flytte overgangen til elektronisk anmeldelse til 1. januar

10 10/11 vil der være 2 måneder til at indkøre systemet inden næste spidsbelastningsperiode i marts Udskydelsen bidrager dermed til en lettere overgang til kravet om elektronisk anmeldelse. 49. Sekretariatet foreslår på den baggrund, at 9, stk. 1, ændres således, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015 og ikke som tidligere foreslået den 15. december Bekendtgørelsen vil herefter gælde for anmeldelser, der foretages til Energitilsynet på denne dato eller senere. Lovgrundlag 50. Lovgrundlaget er gengivet i det tilsynsnotat, som er forelagt for Energitilsynet på mødet den 24. juni 2014 og som vedhæftet høringsmaterialet. Notatet er vedlagt som bilag 2 til denne forelæggelse. Sekretariatet henviser dertil.

11 11/11 Vurdering 51. Varmeforsyningsvirksomhedernes anmeldelser er et vigtigt grundlag for Energitilsynets mulighed for at føre et effektivt tilsyn med priser og betingelser og til statistik om og analyse af priser og omkostninger på varmeområdet. Det er i den forbindelse vigtigt, at der på bekendtgørelsesniveau fastsættes nærmere regler for, hvilke oplysninger virksomhederne skal anmelde, på hvilken måde oplysningerne skal anmeldes og på hvilket tidspunkt. 52. Med de seneste ændringer af varmeforsyningsloven vedrørende ændret prisregulering, ændret prisloftudmelding og Energitilsynets mulighed for at stille krav om elektronisk anmeldelse har sekretariatet vurderet, at bekendtgørelsen skal opdateres, så den afspejler det ændrede lovgrundlag. Hertil kommer, at sekretariatet forventer at kunne idriftsætte ENAO i 4. kvartal 2014, som muliggør elektronisk anmeldelse fra varmeforsyningsvirksomhederne. 53. Høringssvarene, som gengivet ovenfor, fører efter sekretariatets vurdering alene til en enkelt mindre ændring af det bekendtgørelsesudkast, som tidligere har været forelagt Energitilsynet. Justeringen indebærer, at bekendtgørelsen i en bestemmelse henviser til revisorloven uden angivelse af revisorlovens nummer og ændringer af denne. Sekretariatet vedlægger i bilag 5 udkast til endelig anmeldelsesbekendtgørelse til godkendelse med ændringsmarkering og i bilag 1 udkast til endelig anmeldelsesbekendtgørelse til godkendelse uden ændringsmarkering. 54. Med de foreslåede ændringer er det sekretariatets vurdering, at den ændrede bekendtgørelse nu afspejler lovgrundlaget og de ændrede anmeldelsesprocedurer. 55. Sekretariatet vurderer, at bekendtgørelsen kan træde i kraft 1. januar Samtidig ophæves den gældende bekendtgørelse. Tilkendegivelse 56. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgende: - at den i bilag 1 vedlagte anmeldelsesbekendtgørelse underskrives af Energitilsynets formand med kontrasignering af sekretariatets direktør til videre ekspedition og offentliggørelse, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 1, og 34, stk. 2.

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/09.759 Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

Ankenævnets historie

Ankenævnets historie Ankenævnets historie Sidst opdateret: 05-02-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formandens forord... 3 1 Ankenævnets etablering... 6 1.1 Reform af forbrugerpolitikken - Behov for et privat

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere