Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN"

Transkript

1 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN Titel: Partnering og Trimmet Byggeri - en kombination er vejen frem! Tema: Afgangsprojekt i byggeledelse Projektperiode: 10. semester, 1. februar juni 2005 Udarbejdet af: Marie Louise Sørensen Tim Krøyer Madsen Projekttilknytning: Kollektivcentret Bytoften Vejleder: Erik Bejder Randi Mu Ebbesen Censor: Sten Bonke Synopsis Udgangspunktet for rapporten er byggeriets tilstand i Danmark, hvor det er fundet, at udviklingen i produktiviteten i den danske byggebranche har været stagnerende de sidste 40 år. Dette er til trods for, at der i de sidste 15 år er gjort en række tiltag mhp. at eektivisere den danske byggebanche. Branchen formår således ikke at skabe værdi af de gjorte erfaringer. Ud fra denne problemstilling er det valgt at arbejde med kombinationen af Partnering og Trimmet Byggeri samt erfaringsoverførelse fra tidligere projekter i rapporten. Under udarbejdelse af rapporten har projektgruppen været tilknyttet projektet Kollektivcentret Bytoften i Tjørring. I denne forbindelse er der analyseret en foreliggende erfaringsrapport fra et tidligere projekt, Dalgasparken, med samme bygherre og leveranceteam. Her ud fra er opstillet en række punkter, det anbefales at anvende på fremtidige projekter. Efterfølgende er Partnering og Trimmet Byggeri behandletmhp.atkombineredetosamarbejdsformer.dette har resulteret i samarbejdsformen TB05, der er en kombination af værktøjerne værdibaseret samarbejde og Last Planner System. Afslutningsvis er TB05 implementeret på Kollektivcentret Bytoften. Herunder er erfaringerne fra Dalgasparken inddraget, således løsningen tilpasses det konkrete projekt. Der er udarbejdet deciderede værktøjer til at understøtte brugen af TB05 på det konkrete projekt. Oplagstal: 8 Hovedrapport: 154 sider Appendiks: I-XI (116 sider) Bilag: 1-10 (70 sider) Vejledning: 21 sider

2 2 Den 10. juni 2005

3 Forord Forord Nærværende rapport er udarbejdet i forbindelse med afsluttende eksamen som Civilingeniør med speciale i byggeledelse ved Aalborg Universitet, Institut for Produktion. Projektet er udarbejdet i perioden fra den 1. februar til den10.juni2005,ogevalueresden22.junimedlektorstenbonkesomcensor. Rapportens primære formål er at danne baggrund for evalueringen af projektgruppens civilingeniøruddannelse ved Aalborg Universitet i perioden fra september 2000 til juni Rapportens primære målgruppe er derfor vejledere og censor. Sekundært har rapporten til formål at inspirere Boligselskabet Fruehøjgaard og leveranceteamet på Kollektivcentret Bytoften i Tjørring i deres fremtidige samarbejde samt interesserede personer, der er beskæftiget med Partnering og Trimmet Byggeri. Rapportens titel er: Partnering og Trimmet Byggeri - en kombination er vejen frem! og er udarbejdet med henblik på en eektivisering af den danske byggebranche gennem anvendelse af erfaringer fra tidligere projekter og en kombination af de to samarbejdsformer Partnering og Trimmet Byggeri. Rapporten eller dele deraf må kun gengives efter aftale med projektgruppen eller med tydeligt kildegengivelse. I forbindelse med projektarbejdet rettes en stor tak til projektgruppens vejledere, der har bistået gruppen med konstruktiv kritik samt faglig bistand under projektforløbet. Ligeledes rettes en stor tak til Boligselskabet Fruehøjgaard for et godt og udbytterigt samarbejde under udarbejdelsen af rapporten. Aalborg Universitet den 10. juni 2005 Marie Louise Sørensen Tim Krøyer Madsen 3

4 Forord Den 10. juni

5 Læsevejledning Læsevejledning Nærværende projekt er inddelt i en hovedrapport og en kombineret appendiks- og bilagsrapport. Hovedrapporten indeholder beskrivelser, analyser og udarbejdelsen af en løsningsmodel, der slutteligt tilknyttes projektet Kollektivcentret Bytoften. Til understøttelse af hovedrapporten er der udarbejdet Appendiks I-XI, der indeholder teoretiske beskrivelser. Dertil fremstilles projektgruppens udbytte i forbindelse med en række møder og konferencer, der har været anvendt som inspiration til udarbejdelsen af projektet. Til rapporten er endvidere knyttet 10 bilag, der indeholder skemaer udarbejdet af projektgruppen i forbindelse med projektets løsningsdel samt relevant dokumentation og materialer i forhold til rapporten. Uddrag af rapporten er sammenfattet i en vejledning vedrørende implementering af TB05 under udførelsen. Vejledningen er henvendt til bygherrer, rådgivere og entreprenører med det formål at give overblik over brugen af TB05. Figurer og tabeller er fortløbende nummereret i hvert kapitel og ledsaget af forklarende tekst og en eventuel kilde. Således er eksempelvis femte gur i andet kapitel i hovedrapporten betegnet: Figur 2.5. Tilsvarende er femte gur i appendix II angivet som: Figur II.5. Noter med uddybende forklaringer til teksten ndes nederst på den pågældende side som fodnote. Bagerst i hovedrapporten samt i Appendiks- og bilagsrapporten ndes en litteraturliste, hvor de anvendte kilder er listet. Litteraturhenvisningen varierer i henhold til den form for materiale, der henvises til. Årsagen hertil er at orientere læseren om, hvorvidt henvisningen referer til en artikel, bog, internettet eller lign. Der benyttes følgende tre former for kildehenvisning: Bøger, publikationer & artikler: [Andersen, 1997, s.xx] = [Efternavn, udgivelses år, evt. side] Hjemmesider & internetartikler: [BEC, 15/02/2005] = [Navn/forkortelse, dato for besøg eller oentliggørelse] Mail, udtalelser & div. materiale: [Bertelsen] = [Efternavn/navn] Ønskes der en mere uddybende information vedrørende de enkelte kilder, henvises der til litteraturlisten bagerst i rapporten. 5

6 Læsevejledning Den 10. juni 2005 Rapporten er skrevet som en sammenhængende enhed, men afhængigt af kendskabet til rapportens indhold, kan kapitlerne læses uafhængigt. Kapitlerne er fortløbende nummererede og påbegyndes med en kort introduktion for at skabe et overblik over indholdet heraf. Følgende gives en kort præsentation af indholdet i de enkelte kapitler. I kapitel 1 redegøres der for de benyttede metoder samt den informationssøgning, der er benyttet i forbindelse med projektet, herunder kildekritik. Ligeledes fremføres projektgruppens aktiviteter under projektetperioden. I kapitel 2 redegøres for byggeriets tilstand i Danmark bl.a. gennem en behandling af produktivitetsudviklingen i den danske og udenlandske byggebranche. Ligeledes betragtes markedssituationen og de tendenser, der forventes i branchen de kommende år. Afslutningsvis behandles de udviklingstiltag, der er igangsat i perioden I kapitel 3 deneres projektets problemstillinger og rammer. Efterfølgende beskrives indholdet af analyserne og løsningen. I kapitel 4 præsenteres casen Kollektivcentret Bytoften, som projektgruppen har været tilknyttet under udarbejdelsen af nærværende projekt. I kapitel 5 behandles en analyse af de erfaringer, der eksisterer fra projektet Dalgasparken i Herning, og som er hensigtsmæssige at videreføre på projektet Kollektivcentret Bytoften. I kapitel 6 behandles samarbejdsformerne Partnering og Trimmet Byggeris udspring fra produktionslosoerne. Efterfølgende redegøres der for, hvordan Partnering og Trimmet Byggeri kan kombineres for at effektivisere byggebranchen. I kapitel 7 redegøres der indledningsvis for brugen af hhv. Partnering og Trimmet Byggeri på Kollektivcentret Bytoften. Efterfølgende fremføres, hvordan Boligselskabet Fruehøjgaard kan anvende en kombination af Partnering og Trimmet Byggeri under udførelsen af Kollektivcentret Bytoften kombineret med erfaringerne fra Dalgasparken. I Konklusionen og vurderingen fremføres projektgruppens konklusion og vurdering af nærværende projekt. I Perspektiveringen reekteres der over projektets løsningsramme og hvordan denne kan inddrages i en større sammenhæng. I english summary fremføres et engelsk resume af nærværende afgangsprojekt. 6

7 For at anskueliggøre opbygningen i rapporten er nedenstående gur udarbejdet. Figuren viser en oversigt over indholdet af hovedrapporten samt appendiks- og bilagsrapporten. Dertil illustreres, hvor de enkelte appendiks er anvendt under udarbejdelsen af hovedrapporten. Læsevejledning 7

8 Læsevejledning Den 10. juni

9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Metoder og informationssøgning Metoder og metodekritik Informationssøgning og kildekritik Tidsplan for afgangsprojektet Byggeriets tilstand i Danmark Produktiviteten i byggebranchen Markedssituationen Tiltag i den danske byggebranche Opsamling Projektets problemstilling Problemidentikation Projektets rammer Casebeskrivelse Projektbeskrivelse Udviklingselementer Involverede parter Projektorganisation Erfaringer fra Dalgasparken Dalgasparken Vurdering af Delrapport Boligselskabet Fruehøjgaards succeskriterier for Kollektivcentret Bytoften Konceptfasen Projektering Trimmet Udførelse Opsummering af erfaringer fra Dalgasparken Partnering og Trimmet Byggeri Fra industri til byggeri Kombinationen af Partnering og Trimmet Byggeri Opsummering

10 Indholdsfortegnelse Den 10. juni Anvendelse af TB Argumentation for anvendelsen af TB05 på Kollektivcentret Bytoften TB05 på Kollektivcentret Bytoften Implementering af TB05 på Kollektivcentret Bytoften Vurdering af TB05 på Kollektivcentret Bytoften Konklusion og vurdering 135 Perspektivering 139 English summary

11 1. Metoder og informationssøgning Kapitel 1 Metoder og informationssøgning Hensigten med det følgende kapitel er at redegøre for de benyttede metoder samt at foretage en kritik heraf. Ligeledes behandles den informationssøgning, der er benyttet ved projektet, herunder kildekritik. Slutteligt redegøres der for projektgruppens aktiviteter i forbindelse med nærværende projekt. Igennem nærværende projekt er anvendt metoder til at sikre den overordnede struktur og udbyttet af analyserne. Projektskrivningen beror endvidere på en omfattende vidensindsamling i form af faglitteratur, artikler, møder m.m. I dette kapitel redegøres for valget af de anvendte metoder og den benyttede vidensindsamling. Dertil behandles det tidsmæssige perspektiv for afgangsprojektet. 1.1 Metoder og metodekritik Ved udarbejdelse af projekter benyttes forskellige metoder, der afhænger af projektets type. Nærværende projekt opfattes som samfundsvidenskab, idet projektet fokuserer på at udnytte erfaringer fra bl.a. udviklingstiltag og forsøgsprojekter til at eektivisere samarbejdet i den danske byggebranche. Erfaringerne stammer bl.a. fra enkelte individers vurderinger og organiseringen af tidligere byggeprojekter. I forbindelse med denne indgangsvinkel er det derfor vurderet relevant at anvende samfundsvidenskabelige metoder til udarbejdelsen af projektet. Ved samfundsorienterede opgaver ndes forskellige samfundsvidenskabelige metoder, der medvirker til en større viden og forståelse for samfundet, organisationer, grupper og individer. Baggrunden for de samfundsvidenskabelige metoder er, at mennesker er forskellige, og individer derfor opfatter virkeligheden forskelligt. De samfundsvidenskabelige metoder er en samlet betegnelse for den eller de fremgangsmåder, der benyttes til at indsamle, bearbejde og sammenfatte oplysninger, så resultatet opfattes som viden. [Andersen, 1997, s.18] Der skelnes primært mellem to hovedformer for metoder; kvalitative og kvantitative metoder. [Andersen, 1997, s.40] 11

12 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni 2005 Kvalitative metoder Kvalitative metoder har til formål at give en dybere forståelse for problemkompleksets sammenhæng med helheden gennem anvendelse af forskellige former for dataindsamling. Metoden benytter i ringe grad statistik, matematik og aritmetiske formler, da det ikke er muligt pga. dataens art. Metoden frembringer mere en forståelse frem for en forklaring af problemkomplekset. Kvantitative metoder Kvantitative metoder bygger på brugen af statistik, matematik og aritmetiske formler samt klare retningslinier for fremgangsmåder ved gennemførelse af en undersøgelse. Det primære formål med de kvantitative metoder er at årsagsforklare de fænomener, der er gjort til genstand for undersøgelsen. Gennem projektet er der primært benyttet kvalitative metoder. Dette grunder i, at der primært er arbejdet med empiri i analyserne i form af interviews, observationer og behandling af evalueringsrapporter. I de efterfølgende afsnit redegøres for de metoder, der er benyttet under udarbejdelsen af projektet. Herunder hvordan metoderne er anvendt og tilpasset projektet. Dertil foretages en kritik af metoderne Logical Framework Approach Logical Framework Approach (LFA) er en systematisk metode til planlægning af projekter. LFA indeholder elementer af både kvantitative- og kvalitativemetoder. Metoden er ikke henvendt til en specik branche eller type af projekt, hvorfor det er nødvendigt at tilpasse metoden til det konkrete projekt. Teorien bag LFA er nærmere beskrevet i appendiks I afsnit I.1. Anvendelse af LFA Det er valgt at anvende LFA i forbindelse med projektet for at sikre den overordnede struktur. Metoden anvendes således som et styringsredskab for at sikre, at relevante aktiviteter behandles og gennemføres under udarbejdelsen af projektet. Ikke alle elementer fra LFA er benyttet i projektet, da det ikke er fundet relevant. Metoden er derfor mere benyttet som inspiration end som et decideret værktøj. I opstarten af projektet har LFA medvirket til at sætte fokus på områder, der ofte overses i forbindelse med udarbejdelse af projekter. I denne forbindelse er LFA benyttet til at fastlægge projektets formål, mål, produkt, aktiviteter og succeskriterier. Herved har projektgruppen fået dannet et overblik over projektet og sikret en afgrænsning, således projektet ikke blev for bredt. Samtidig blev der taget stilling til projektets indhold og output. Disse punkter er nærmere beskrevet i kapitel 3 afsnit

13 1. Metoder og informationssøgning Kritik af LFA LFA er en god metode i opstartsfasen af et projekt. LFA medvirker til, at de væsentligste elementer gennemtænkes og fastlægges tidligt i projektet. Metoden medvirker herved til, at relevante emner/aktiviteter behandles og gennemføres. LFA er dog meget teoretisk og kasseopdelt, hvorfor metoden kun skal bruges til at sikre den overordnede struktur i projektet. Det er nødvendigt at supplere metoden med andre analyseværktøjer og generelle vurderinger Analysemetoder: interview Der eksisterer mange metoder til analyse og fortolkning af interviews, der igen er afhængig af hvilken lososk indgangsvinkel, der ønskes anvendt. Metoderne griber analysearbejdet forskelligt an, ligesom resultaterne heraf fremstår forskelligt. Valg af analysemetode beror derfor delvist på, hvilken form resultaterne ønskes i. I appendiks I afsnit I.2 er der beskrevet fem metoder til analyse og fortolkning af interviews. Anvendelse af analysemetoder: interview Det er valgt at fortolke Delrapport 3 - Værdioptimering i koncept og konstruktionsfasen [Davidsen, 2004] ud fra analysemetoder til interviews. Dette begrundes med, at det primære indhold af evalueringsrapporten er længere citater fra implicerede parter på projektet Dalgasparken. Rapporten indeholder enkelte konklusioner, der har karakter af perspektiveringer for samarbejdet over en længere periode. Projektgruppen ønsker derimod at udtrække erfaringer gennem udtalelserne, der vurderes anvendelige i forbindelse med Kollektivcentret Bytoften, hvorfor fokusområdet er koncentreret om udtalelserne. Fremgangsmåden i analysen af Delrapport 3 - Værdioptimering i koncept og konstruktionsfasen [Davidsen, 2004] er illustreret på nedenstående gur. Figur 1.1 Fremgangsmetode i analysen Erfaringer fra Dalgasparken. Udgangspunktet for analysen Erfaringer fra Dalgasparken i kapitel 5 er en gennemlæsning af rapporten, hvor der er dannet et overblik over indholdet heraf. Efterfølgende har projektgruppen foretaget en vurdering af rapporten ud fra en subjektiv holdning til det opnåede udbytte ved gennemlæsningen. Selve analysen af udtalelserne er foretaget gennem løbende gennemlæsning af de 13

14 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni enkelte afsnit i rapporten. Gennem analysen behandles udtalelserne, samtidig med at projektgruppen løbende vurderer de erfaringer, der anbefales Boligselskabet Fruehøjgaard at videreføre på fremtidige projekter. Udtalelserne, der fremgår af Delrapport 3 - Værdioptimering i koncept og konstruktionsfasen [Davidsen, 2004], er vurderet ud fra projektgruppens faglige baggrund. Herunder er tilknyttet konkrete teorier til udtalelserne, samtidig med at projektgruppens praktiske erfaringer fra praktikophold på 9. semester har været anvendt i forhold til vurderingen af udtalelserne. Til analysen af Erfaringer fra Dalgasparken er anvendt metoden skabelse af mening ad hoc. Dette grunder i, at der delvist er anvendt en fornuftbetonet indgangsvinkel til problemstillingerne i evalueringsrapporten. Endvidere er anvendt de tre første trin i metoden meningskondensering til at danne et overblik over rapporten, hvorefter selve analysen af udtalelserne er med udgangspunkt i meningsfortolkning. For en nærmere beskrivelse af metoderne henvises der til appendiks I afsnit I.2. Kritik af analysemetode: interview Den primære ulempe ved kvalitative analysemetoder er en manglende fremgangsmåde til at foretage analyserne på. Det er således svært at sikre, at alle relevante emner i metoden er anvendt til analysen. I analysemetoderne tages der ikke højde for forskerens teoretiske og praktiske baggrund, hvorfor resultatet af analysen vil være anderledes, hvis materialet analyseres af en person med en anden faglig baggrund. Dette gør sig ligeledes gældende i nærværende rapport, hvor det er projektgruppens teoretiske viden og praktiske erfaringer, der præger resultatet af analysen Erfaringer fra Dalgasparken i kapitel Spørgeteknik: interview og spørgeskema Der eksisterer forskellige former for spørgeteknikker til indsamling af data, herunder interviews og spørgeskemaer. Fælles for alle spørgeteknikkerne er deres direkte forhold til informationskilden, hvor der bliver lyttet til respondenten, der vurderes at besidde en relevant information. Der henvises til appendiks I afsnit I.3 for en nærmere beskrivelse af interview og spørgeskema. Anvendelse af interviews og spørgeskemaer I forbindelse med nærværende projekt har projektgruppen medvirket til evaluering af workshopforløbet for Kollektivcentret Bytoften. Projektgruppen har fungeret som sparringspartner til Randi M. Ebbesen under udarbejdelsen af interviewguiden og spørgeskemaet, som fremgår af bilag 1. I forlængelse af workshop 5 på Kollektivcentret Bytoften den 30. marts 2005, gennemførte projektgruppen i alt to interviews. Interviewene blev gennemført som ikke-standardiserede og strukturerede interviews ud fra den interviewguide, der er vedlagt i bilag 1. Efterfølgende transkriberede projektgruppen samtlige interviews samt udarbejdede en skriftlig vurdering af koncept-

15 1. Metoder og informationssøgning fasen på Kollektivcentret Bytoften. Den skriftlige vurdering er efterfølgende indarbejdet i evalueringens konklusion. Se bilag 2. Udover interviews blev der i forbindelse med evalueringen af workshopforløbet anvendt spørgeskemaer. Under workshop 5 på Kollektivcentret Bytoften blev der udfyldt ca. 40 spørgeskemaer. Spørgeskemaerne er primært udarbejdet med lukkede spørgsmål. Afslutningsvis er der givet mulighed for uddybende svarmuligheder i form af tre åbne spørgsmål vedrørende workshopforløbet. Resultatet af spørgeskemaerne fremgår af evalueringsrapporten i bilag 2. Kritik af interviews og spørgeskemaer Hvorvidt der er direkte ulemper forbundet med brugen af interviews og spørgeskemaer kan diskuteres. Derimod skal det vurderes hvilken form for spørgeteknik, der ønskes anvendt i det konkrete tilfælde, samtidig med at der tages hensyn til respondenternes baggrund. Typen afhænger af projektets art samt hvilken form for data, der ønskes. I forbindelse med evalueringen af workshopforløbet på Kollektivcentret Bytoften blev der både anvendt interviews og spørgeskemaer. Herved bygger evalueringsrapporten på både sammenlignelige og generaliserbare resultater samt uddybende kommentarer til konkrete problemstillinger i forhold til workshopforløbet Observationsteknik Observationer er en god og eektiv måde til anskaelse af data men anvendes sjældent som eneste indsamlingsmetode. Derimod kombineres observationer ofte med interviews eller dokumentariske studier. Der henvises til appendiks I afsnit I.4 for en nærmere beskrivelse af observationer. Anvendelse af observationer I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende projekt har projektgruppen anvendt observationer til at anskae data vedrørende Kollektivcentret Bytoften. Projektgruppen har fungeret som observatører i forbindelse med et evalueringsmøde hos Boligselskabet Fruehøjgaard den 9. marts 2005 samt på workshop 5 på Kollektivcentret Bytoften den 30. marts Observationerne er gennemført som ikke-deltagende og passive feltobservationer. Hensigten hermed var at anskae mest mulig information om hele projektet, hvorfor der er anvendt en kvalitativ observationsteknik. Kritik af observationer Ulemperne ved observationsteknikkerne er imidlertidig, at de ofte er yderst tids- og ressourcekrævende. Samtidig begrænses udbyttet, idet mennesket kun i begrænset omfang kan iagttage og registrere enkelte fænomener. Som følge af observationernes ulemper har projektgruppen anvendt andre metoder til indsamling af data. Eksempelvis mail-korrespondance, møder m.m. 15

16 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni Kotters ottetrinsproces Kotters ottetrinsproces er en struktureret metode til at belyse hvilke problemstillinger, der ofte overses i en forandringsproces. I mange tilfælde har forandringerne været skuende og medført et spild af ressourcer eller frustrerede medarbejdere. Erfaringen har vist, at det ofte er de samme otte fejl, der begås ved gennemførelse af en forandring. Ud fra disse otte fejl er ottetrinsprocssen opstillet. Ved at rette fokus herpå er det muligt at minimere fejlene. Der henvises til appendiks I afsnit I.5 for en nærmere beskrivelse af Kotters ottetrinsproces. Anvendelse af Kotters ottetrinsproces I nærværende projekt har Kotters ottetrinsproces været anvendt i forbindelse med implementeringen af løsningsforslaget. Hensigten hermed er at sikre succes ved indførelsen af nye tiltag på Kollektivcentret Bytoften. I den forbindelse har projektgruppen behandlet de områder, der kræver særlig opmærksomhed ved implementeringen af forandringer. Dette er gjort ud fra projektgruppens kendskab til kulturen i den danske byggebranche og viden om det konkrete projekt. Kritik af Kotters ottetrinsproces Metoden er primært tiltænkt omfattende ændringer i store produktionsvirksomheder, idet den er udviklet på baggrund af erfaringer herfra. Metodens fordel er, at den berører en række områder, der ofte overses i en implementerigsfase, og derved giver input til at sikre en succesfuld implementering. Metoden behandler dog ikke alle elementer i implementeringen af et konkret projekt, hvorfor det er valgt at supplere metoden med teorierne bag LFA, der er nærmere beskrevet i appendiks I afsnit I.1. Herved sikres en behandling af de aktiviteter, der er en forudsætning for implementeringen samt en cost-benet analyse. Det er dog vigtigt at tilpasse metoden til det konkrete projekt. Hermed menes, at metoden primært henvender sig til industrielle virksomheder og ikke til byggebranchen, hvor samarbejdspartnere ofte udskiftes mellem de enkelte projekter, samtidig med at projekterne er tidsbegrænsede Informationssøgning og kildekritik Før og under selve projektskrivningen er der foretaget en omfattende informationssøgning. Dette er for at opnå relevant og tidssvarende litteratur og informationer til at danne grundlaget for projektet. I denne forbindelse er informationerne vurderet ud fra en kritisk synsvinkel. I dette afsnit redegøres for, hvor informationerne er fundet, samt hvilke vurderinger der er foretaget med henblik på at sikre kildernes oprigtighed.

17 1.2.1 Informationssøgning 1. Metoder og informationssøgning Af nedenstående punkter fremgår det, hvor der er søgt informationer og viden i forbindelse med projektskrivningen. Efterfølgende uddybes de forskellige områder. Internettet Praktikophold Bibliotek Interviews Spørgeskemaer Vejledermøder Observationer Konferencer Møder Internettet og bibliotek Til udarbejdelse af projektet har internettet og biblioteket været anvendt i forbindelse med litteratursøgningen. Dette har resulteret i faglitteratur, publikationer, rapporter og artikler. Dertil er der anvendt relevante lærebøger fra tidligere semestre. Mail-korrespondance har i løbet af projektperioden været anvendt i ere henseender. Herunder til kontakt med projektgruppens vejledere samt udveksling af information med de personer, der er involverede i projektet Kollektivcentret Bytoften. Slutteligt har mail-korrespondance været anvendt i forbindelse med uddybende forklaringer på udtalelser og konklusioner i det anvendte materiale hos udgiverne. Vejledere I forbindelse med udarbejdelsen af projektet har der været tilknyttet to vejledere fra Aalborg Universitet: Erik Bejder, Akademiingeniør (B), HD (O), Ph.d., Lektor ved Aalborg Universitet Randi Mu Ebbesen, Civilingeniør, Ph.D.-studerende ved Aalborg Universitet Igennem vejledermøder og mail-korrespondance har projektgruppen fået respons på arbejdsblade samt input til projektets indhold. Konferencer Under udarbejdelsen af projektet har projektgruppen deltaget i forskellige konferencer, der er vurderet relevante i forhold til projektets problemstilling. Erfaringerne herfra er anvendt ere steder i projektets indledende kapitler. Der henvises til afsnit tabel 1.1 for gennemgang af de aktiviteter, som projektgruppen har deltaget i. 17

18 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni 2005 Praktikophold I forbindelse med uddannelsen til Civilingeniør i byggeledelse har projektgruppen gennemført 9. semester som et praktikophold hos to større danske entreprenørvirksomheder. Praktikperioden har for Marie Louise Sørensen og TimKrøyerMadsenhaftenvarighedpåhhv.seksogfemmdr.Beggedeltagere i projektgruppen har været tilknyttet et konkret byggeprojekt, hvor arbejdsopgaverne primært har været fokuseret på ledelse og koordinering af mandskab og materialer på de respektive byggepladser. Erfaringerne fra praktikperioden har medvirket til at skabe en større forståelse for nødvendigheden af at anvende Partnering og Trimmet Byggeri for herved at sikre en mere hensigtsmæssig byggeproces. Dertil er opnået et indblik i de problemstillinger, der opstår under udførelsen. Samtidig er projektgruppen blevet bekræftet i, at de eksisterende holdninger i byggebranchen er svære at ændre. Interview/spørgeskemaer Igennem projektforløbet har interviews været anvendt til at opnå viden i forbindelse med Kollektivcentret Bytoften og få svar på uklarheder. Projektgruppen har dertil deltaget i evalueringen af workshopforløbet i forbindelse med Kollektivcentret Bytoften. Hertil har der været anvendt spørgeskemaer, der efterfølgende er blevet fuldt op på via afklarende interviews med udvalgte personer. Observationer og møder I forbindelse med projektet Kollektivcentret Bytoften har projektgruppen bl.a. deltaget i møder hos Boligselskabet Fruehøjgaard samt workshop 5. Møderne og workshoppen har medvirket til et bedre indblik i casen og de tiltag, der er igangsat med henblik på at sikre en mere eektiv byggeproces Aktiviteter Under udarbejdelsen af projektet har projektgruppen deltaget i en række forskellige aktiviteter, der bl.a. er anvendt som informationssøgning og vidensindsamling. Herunder vejledermøder, konferencer, interviews og møder i forbindelse med Kollektivcentret Bytoften. Tabel 1.1 har til formål at give et overblik over projektgruppens aktiviteter gennem projektperioden. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: Erik Bejder(EB), Randi Mu Ebbesen(RME), Tim Krøyer Madsen (TKM), Marie Louise Sørensen (MLS) og Boligselskabet Fruehøjgaard (FHG). 18

19 1. Metoder og informationssøgning Dato Beskrivelse 31. jan Vejledermøde m/eb og RME Fremlæggelse af projektgruppens ideer til afgangsprojektet. Herunder ønske om tilknytning til en konkret case. 9. feb Vejledermøde m/eb og RME Diskussion af udarbejdet projektbeskrivelse samt forslag til projektets indhold. 28. feb Industrialisering af byggeriet Konference arrangeret af Teknologisk Institut i Århus. På konferencen blev nødvendigheden af en industrialisering af byggebranchen synliggjort ud fra forskellige indgangsvinkler. Projektgruppen var repræsenteret ved TKM. Se appendiks VII. 4. marts 2005 Vejledermøde m/eb og RME Diskussion af strukturen i indledningen samt litteratur ang. metoder. 8. marts 2005 Vejledermøde m/rme Gennemgang af arbejdsblade vedr. indledning og udviklingstiltag. Kort introduktion til evalueringsmøde hos Boligselskabet Fruehøjgaard i Herning den 9. marts marts 2005 Evalueringsmøde hos Boligselskabet Fruehøjgaard Efter præsentation af projektet Kollektivcentret Bytoften og gennemgang af FHGs udviklingsprogram blev evalueringen af projektet diskuteret og fastlagt. Se appendiks VIII. 14. marts 2005 Vejledermøde m/rme Opsamling på evalueringsmødet hos Boligselskabet Fruehøjgaard den 9. marts Diskussion om anvendelse af LFA til den overordnede struktur i projektet. 23. marts 2005 Møde m/rme Respons til RME på spørgeskemaer til evaluering af workshopforløbet på Kollektivcentret Bytoften. 29. marts 2005 Møde m/rme Respons til RME på interviewguide til evaluering af workshopforløbet på Kollektivcentret Bytoften. 30. marts 2005 Evaluering af workshopforløbet Deltagelse i workshop 5 på Kollektivcentret i Tjørring, hvor kontraktprojektet, økonomien for projektet m.m. blev præsenteret. Efterfølgende uddelte RME og projektgruppen spørgeskemaer og foretog uddybende interviews mhp. en evaluering af forløbet. Se appendiks IX samt bilag 1 og 2. Tabellen fortsætter på næste side. 19

20 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni 2005 Fortsættelse fra forrige side. 1. april 2005 Vejledermøde m/eb og RME Gennemgang af arbejdsblade vedr. indledning, projektbeskrivelse og metodeafsnit. Kort diskussion af analysernes indhold. 13. april 2005 Ledelse og/i fremtiden IDA arrangement om de udfordringer, som danske virksomheder ledelsesmæssigt står overfor i takt med, at vi bevæger os fra et industrisamfund til at være et videnssamfund. Projektgruppen var repræsenteret ved MLS og TKM. Se appendiks X. 15. april 2005 Vejledermøde m/eb og RME Gennemgang af arbejdsblade vedr. projekt- og casebeskrivelse. Status på analyserne og kort diskussion af løsningens indhold. 13. maj 2005 Vejledermøde m/eb Gennemgang af arbejdsblade vedr. udviklingstiltag og forsøgsprojekter, produktionslosoer, Partnering og Trimmet Byggeri. Status på analyserne og præsentation af løsningens indhold. 17. maj 2005 Vejledermøde m/eb Gennemgang af arbejdsblade vedr. analyserne. Diskussion af løsningens indhold. 20. maj 2005 Møde hos Boligselskabet Fruehøjgaard Fremlæggelse af projektgruppens analyser og resultater samt diskussion af løsningsforslag. 27. maj 2005 Vejledermøde m/rme Gennemgang af arbejdsblade vedr. analyserne og løsningen. Kort diskussion angående resumé samt indhold og målgruppe for en ledelsesrapport (vejledning). Tabel 1.1 Oversigt over projektgruppens aktiviteter i forbindelse med projektet Kildekritik Ofte er det anvendte materiale fremlagt ud fra en subjektiv synsvinkel, hvorfor det er nødvendigt at foretage en kritisk vurdering af alle informationer. Dette skyldes, at formidleren gennem skrevet materiale eller udtalelser har mulighed for at præge budskabet i en bestemt retning. Ligeledes er det nødvendigt at overveje, hvem informationen har som primær målgruppe, og om informationen er dækkende for det behandlede emne/område. For at vericere det anvendte materiale i projektet er der benyttet informationssøgning fra ere forskellige og uafhængige kilder. Samtidig har projektgruppens viden indenfor området medvirket til, at den benyttede information er vurderet kritisk.

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen Introduktion Denne introduktion til rapporten har til formål at introducere rapportens struktur, med en kort angivelse af indholdet af hvert kapitel. I introduktion gives der også en læsevejledning til

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER? Indhold Forord............................................. 7 Kapitel I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?.......... 11 Kapitel II HVORDAN KAN MAN TILRETTELÆGGE UNDERSØGELSEN?..... 25 Kapitel III

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats M iljøkortlægning Gennem førelse og erfaringsopsamling Vurdering M iljøhandlingsprogram

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater Effektmålinger giver ofte misvisende resultater - Om selektionsbias i effektmåling inden for erhvervs- og innovations-politikken Af Jens Nyholm og Jens Bjerg, partnere IRIS Group Der er i de senere år

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Udbuddet omfatter følgende dokumenter 1. Kontraktudkast 2. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere