Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN"

Transkript

1 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN Titel: Partnering og Trimmet Byggeri - en kombination er vejen frem! Tema: Afgangsprojekt i byggeledelse Projektperiode: 10. semester, 1. februar juni 2005 Udarbejdet af: Marie Louise Sørensen Tim Krøyer Madsen Projekttilknytning: Kollektivcentret Bytoften Vejleder: Erik Bejder Randi Mu Ebbesen Censor: Sten Bonke Synopsis Udgangspunktet for rapporten er byggeriets tilstand i Danmark, hvor det er fundet, at udviklingen i produktiviteten i den danske byggebranche har været stagnerende de sidste 40 år. Dette er til trods for, at der i de sidste 15 år er gjort en række tiltag mhp. at eektivisere den danske byggebanche. Branchen formår således ikke at skabe værdi af de gjorte erfaringer. Ud fra denne problemstilling er det valgt at arbejde med kombinationen af Partnering og Trimmet Byggeri samt erfaringsoverførelse fra tidligere projekter i rapporten. Under udarbejdelse af rapporten har projektgruppen været tilknyttet projektet Kollektivcentret Bytoften i Tjørring. I denne forbindelse er der analyseret en foreliggende erfaringsrapport fra et tidligere projekt, Dalgasparken, med samme bygherre og leveranceteam. Her ud fra er opstillet en række punkter, det anbefales at anvende på fremtidige projekter. Efterfølgende er Partnering og Trimmet Byggeri behandletmhp.atkombineredetosamarbejdsformer.dette har resulteret i samarbejdsformen TB05, der er en kombination af værktøjerne værdibaseret samarbejde og Last Planner System. Afslutningsvis er TB05 implementeret på Kollektivcentret Bytoften. Herunder er erfaringerne fra Dalgasparken inddraget, således løsningen tilpasses det konkrete projekt. Der er udarbejdet deciderede værktøjer til at understøtte brugen af TB05 på det konkrete projekt. Oplagstal: 8 Hovedrapport: 154 sider Appendiks: I-XI (116 sider) Bilag: 1-10 (70 sider) Vejledning: 21 sider

2 2 Den 10. juni 2005

3 Forord Forord Nærværende rapport er udarbejdet i forbindelse med afsluttende eksamen som Civilingeniør med speciale i byggeledelse ved Aalborg Universitet, Institut for Produktion. Projektet er udarbejdet i perioden fra den 1. februar til den10.juni2005,ogevalueresden22.junimedlektorstenbonkesomcensor. Rapportens primære formål er at danne baggrund for evalueringen af projektgruppens civilingeniøruddannelse ved Aalborg Universitet i perioden fra september 2000 til juni Rapportens primære målgruppe er derfor vejledere og censor. Sekundært har rapporten til formål at inspirere Boligselskabet Fruehøjgaard og leveranceteamet på Kollektivcentret Bytoften i Tjørring i deres fremtidige samarbejde samt interesserede personer, der er beskæftiget med Partnering og Trimmet Byggeri. Rapportens titel er: Partnering og Trimmet Byggeri - en kombination er vejen frem! og er udarbejdet med henblik på en eektivisering af den danske byggebranche gennem anvendelse af erfaringer fra tidligere projekter og en kombination af de to samarbejdsformer Partnering og Trimmet Byggeri. Rapporten eller dele deraf må kun gengives efter aftale med projektgruppen eller med tydeligt kildegengivelse. I forbindelse med projektarbejdet rettes en stor tak til projektgruppens vejledere, der har bistået gruppen med konstruktiv kritik samt faglig bistand under projektforløbet. Ligeledes rettes en stor tak til Boligselskabet Fruehøjgaard for et godt og udbytterigt samarbejde under udarbejdelsen af rapporten. Aalborg Universitet den 10. juni 2005 Marie Louise Sørensen Tim Krøyer Madsen 3

4 Forord Den 10. juni

5 Læsevejledning Læsevejledning Nærværende projekt er inddelt i en hovedrapport og en kombineret appendiks- og bilagsrapport. Hovedrapporten indeholder beskrivelser, analyser og udarbejdelsen af en løsningsmodel, der slutteligt tilknyttes projektet Kollektivcentret Bytoften. Til understøttelse af hovedrapporten er der udarbejdet Appendiks I-XI, der indeholder teoretiske beskrivelser. Dertil fremstilles projektgruppens udbytte i forbindelse med en række møder og konferencer, der har været anvendt som inspiration til udarbejdelsen af projektet. Til rapporten er endvidere knyttet 10 bilag, der indeholder skemaer udarbejdet af projektgruppen i forbindelse med projektets løsningsdel samt relevant dokumentation og materialer i forhold til rapporten. Uddrag af rapporten er sammenfattet i en vejledning vedrørende implementering af TB05 under udførelsen. Vejledningen er henvendt til bygherrer, rådgivere og entreprenører med det formål at give overblik over brugen af TB05. Figurer og tabeller er fortløbende nummereret i hvert kapitel og ledsaget af forklarende tekst og en eventuel kilde. Således er eksempelvis femte gur i andet kapitel i hovedrapporten betegnet: Figur 2.5. Tilsvarende er femte gur i appendix II angivet som: Figur II.5. Noter med uddybende forklaringer til teksten ndes nederst på den pågældende side som fodnote. Bagerst i hovedrapporten samt i Appendiks- og bilagsrapporten ndes en litteraturliste, hvor de anvendte kilder er listet. Litteraturhenvisningen varierer i henhold til den form for materiale, der henvises til. Årsagen hertil er at orientere læseren om, hvorvidt henvisningen referer til en artikel, bog, internettet eller lign. Der benyttes følgende tre former for kildehenvisning: Bøger, publikationer & artikler: [Andersen, 1997, s.xx] = [Efternavn, udgivelses år, evt. side] Hjemmesider & internetartikler: [BEC, 15/02/2005] = [Navn/forkortelse, dato for besøg eller oentliggørelse] Mail, udtalelser & div. materiale: [Bertelsen] = [Efternavn/navn] Ønskes der en mere uddybende information vedrørende de enkelte kilder, henvises der til litteraturlisten bagerst i rapporten. 5

6 Læsevejledning Den 10. juni 2005 Rapporten er skrevet som en sammenhængende enhed, men afhængigt af kendskabet til rapportens indhold, kan kapitlerne læses uafhængigt. Kapitlerne er fortløbende nummererede og påbegyndes med en kort introduktion for at skabe et overblik over indholdet heraf. Følgende gives en kort præsentation af indholdet i de enkelte kapitler. I kapitel 1 redegøres der for de benyttede metoder samt den informationssøgning, der er benyttet i forbindelse med projektet, herunder kildekritik. Ligeledes fremføres projektgruppens aktiviteter under projektetperioden. I kapitel 2 redegøres for byggeriets tilstand i Danmark bl.a. gennem en behandling af produktivitetsudviklingen i den danske og udenlandske byggebranche. Ligeledes betragtes markedssituationen og de tendenser, der forventes i branchen de kommende år. Afslutningsvis behandles de udviklingstiltag, der er igangsat i perioden I kapitel 3 deneres projektets problemstillinger og rammer. Efterfølgende beskrives indholdet af analyserne og løsningen. I kapitel 4 præsenteres casen Kollektivcentret Bytoften, som projektgruppen har været tilknyttet under udarbejdelsen af nærværende projekt. I kapitel 5 behandles en analyse af de erfaringer, der eksisterer fra projektet Dalgasparken i Herning, og som er hensigtsmæssige at videreføre på projektet Kollektivcentret Bytoften. I kapitel 6 behandles samarbejdsformerne Partnering og Trimmet Byggeris udspring fra produktionslosoerne. Efterfølgende redegøres der for, hvordan Partnering og Trimmet Byggeri kan kombineres for at effektivisere byggebranchen. I kapitel 7 redegøres der indledningsvis for brugen af hhv. Partnering og Trimmet Byggeri på Kollektivcentret Bytoften. Efterfølgende fremføres, hvordan Boligselskabet Fruehøjgaard kan anvende en kombination af Partnering og Trimmet Byggeri under udførelsen af Kollektivcentret Bytoften kombineret med erfaringerne fra Dalgasparken. I Konklusionen og vurderingen fremføres projektgruppens konklusion og vurdering af nærværende projekt. I Perspektiveringen reekteres der over projektets løsningsramme og hvordan denne kan inddrages i en større sammenhæng. I english summary fremføres et engelsk resume af nærværende afgangsprojekt. 6

7 For at anskueliggøre opbygningen i rapporten er nedenstående gur udarbejdet. Figuren viser en oversigt over indholdet af hovedrapporten samt appendiks- og bilagsrapporten. Dertil illustreres, hvor de enkelte appendiks er anvendt under udarbejdelsen af hovedrapporten. Læsevejledning 7

8 Læsevejledning Den 10. juni

9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Metoder og informationssøgning Metoder og metodekritik Informationssøgning og kildekritik Tidsplan for afgangsprojektet Byggeriets tilstand i Danmark Produktiviteten i byggebranchen Markedssituationen Tiltag i den danske byggebranche Opsamling Projektets problemstilling Problemidentikation Projektets rammer Casebeskrivelse Projektbeskrivelse Udviklingselementer Involverede parter Projektorganisation Erfaringer fra Dalgasparken Dalgasparken Vurdering af Delrapport Boligselskabet Fruehøjgaards succeskriterier for Kollektivcentret Bytoften Konceptfasen Projektering Trimmet Udførelse Opsummering af erfaringer fra Dalgasparken Partnering og Trimmet Byggeri Fra industri til byggeri Kombinationen af Partnering og Trimmet Byggeri Opsummering

10 Indholdsfortegnelse Den 10. juni Anvendelse af TB Argumentation for anvendelsen af TB05 på Kollektivcentret Bytoften TB05 på Kollektivcentret Bytoften Implementering af TB05 på Kollektivcentret Bytoften Vurdering af TB05 på Kollektivcentret Bytoften Konklusion og vurdering 135 Perspektivering 139 English summary

11 1. Metoder og informationssøgning Kapitel 1 Metoder og informationssøgning Hensigten med det følgende kapitel er at redegøre for de benyttede metoder samt at foretage en kritik heraf. Ligeledes behandles den informationssøgning, der er benyttet ved projektet, herunder kildekritik. Slutteligt redegøres der for projektgruppens aktiviteter i forbindelse med nærværende projekt. Igennem nærværende projekt er anvendt metoder til at sikre den overordnede struktur og udbyttet af analyserne. Projektskrivningen beror endvidere på en omfattende vidensindsamling i form af faglitteratur, artikler, møder m.m. I dette kapitel redegøres for valget af de anvendte metoder og den benyttede vidensindsamling. Dertil behandles det tidsmæssige perspektiv for afgangsprojektet. 1.1 Metoder og metodekritik Ved udarbejdelse af projekter benyttes forskellige metoder, der afhænger af projektets type. Nærværende projekt opfattes som samfundsvidenskab, idet projektet fokuserer på at udnytte erfaringer fra bl.a. udviklingstiltag og forsøgsprojekter til at eektivisere samarbejdet i den danske byggebranche. Erfaringerne stammer bl.a. fra enkelte individers vurderinger og organiseringen af tidligere byggeprojekter. I forbindelse med denne indgangsvinkel er det derfor vurderet relevant at anvende samfundsvidenskabelige metoder til udarbejdelsen af projektet. Ved samfundsorienterede opgaver ndes forskellige samfundsvidenskabelige metoder, der medvirker til en større viden og forståelse for samfundet, organisationer, grupper og individer. Baggrunden for de samfundsvidenskabelige metoder er, at mennesker er forskellige, og individer derfor opfatter virkeligheden forskelligt. De samfundsvidenskabelige metoder er en samlet betegnelse for den eller de fremgangsmåder, der benyttes til at indsamle, bearbejde og sammenfatte oplysninger, så resultatet opfattes som viden. [Andersen, 1997, s.18] Der skelnes primært mellem to hovedformer for metoder; kvalitative og kvantitative metoder. [Andersen, 1997, s.40] 11

12 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni 2005 Kvalitative metoder Kvalitative metoder har til formål at give en dybere forståelse for problemkompleksets sammenhæng med helheden gennem anvendelse af forskellige former for dataindsamling. Metoden benytter i ringe grad statistik, matematik og aritmetiske formler, da det ikke er muligt pga. dataens art. Metoden frembringer mere en forståelse frem for en forklaring af problemkomplekset. Kvantitative metoder Kvantitative metoder bygger på brugen af statistik, matematik og aritmetiske formler samt klare retningslinier for fremgangsmåder ved gennemførelse af en undersøgelse. Det primære formål med de kvantitative metoder er at årsagsforklare de fænomener, der er gjort til genstand for undersøgelsen. Gennem projektet er der primært benyttet kvalitative metoder. Dette grunder i, at der primært er arbejdet med empiri i analyserne i form af interviews, observationer og behandling af evalueringsrapporter. I de efterfølgende afsnit redegøres for de metoder, der er benyttet under udarbejdelsen af projektet. Herunder hvordan metoderne er anvendt og tilpasset projektet. Dertil foretages en kritik af metoderne Logical Framework Approach Logical Framework Approach (LFA) er en systematisk metode til planlægning af projekter. LFA indeholder elementer af både kvantitative- og kvalitativemetoder. Metoden er ikke henvendt til en specik branche eller type af projekt, hvorfor det er nødvendigt at tilpasse metoden til det konkrete projekt. Teorien bag LFA er nærmere beskrevet i appendiks I afsnit I.1. Anvendelse af LFA Det er valgt at anvende LFA i forbindelse med projektet for at sikre den overordnede struktur. Metoden anvendes således som et styringsredskab for at sikre, at relevante aktiviteter behandles og gennemføres under udarbejdelsen af projektet. Ikke alle elementer fra LFA er benyttet i projektet, da det ikke er fundet relevant. Metoden er derfor mere benyttet som inspiration end som et decideret værktøj. I opstarten af projektet har LFA medvirket til at sætte fokus på områder, der ofte overses i forbindelse med udarbejdelse af projekter. I denne forbindelse er LFA benyttet til at fastlægge projektets formål, mål, produkt, aktiviteter og succeskriterier. Herved har projektgruppen fået dannet et overblik over projektet og sikret en afgrænsning, således projektet ikke blev for bredt. Samtidig blev der taget stilling til projektets indhold og output. Disse punkter er nærmere beskrevet i kapitel 3 afsnit

13 1. Metoder og informationssøgning Kritik af LFA LFA er en god metode i opstartsfasen af et projekt. LFA medvirker til, at de væsentligste elementer gennemtænkes og fastlægges tidligt i projektet. Metoden medvirker herved til, at relevante emner/aktiviteter behandles og gennemføres. LFA er dog meget teoretisk og kasseopdelt, hvorfor metoden kun skal bruges til at sikre den overordnede struktur i projektet. Det er nødvendigt at supplere metoden med andre analyseværktøjer og generelle vurderinger Analysemetoder: interview Der eksisterer mange metoder til analyse og fortolkning af interviews, der igen er afhængig af hvilken lososk indgangsvinkel, der ønskes anvendt. Metoderne griber analysearbejdet forskelligt an, ligesom resultaterne heraf fremstår forskelligt. Valg af analysemetode beror derfor delvist på, hvilken form resultaterne ønskes i. I appendiks I afsnit I.2 er der beskrevet fem metoder til analyse og fortolkning af interviews. Anvendelse af analysemetoder: interview Det er valgt at fortolke Delrapport 3 - Værdioptimering i koncept og konstruktionsfasen [Davidsen, 2004] ud fra analysemetoder til interviews. Dette begrundes med, at det primære indhold af evalueringsrapporten er længere citater fra implicerede parter på projektet Dalgasparken. Rapporten indeholder enkelte konklusioner, der har karakter af perspektiveringer for samarbejdet over en længere periode. Projektgruppen ønsker derimod at udtrække erfaringer gennem udtalelserne, der vurderes anvendelige i forbindelse med Kollektivcentret Bytoften, hvorfor fokusområdet er koncentreret om udtalelserne. Fremgangsmåden i analysen af Delrapport 3 - Værdioptimering i koncept og konstruktionsfasen [Davidsen, 2004] er illustreret på nedenstående gur. Figur 1.1 Fremgangsmetode i analysen Erfaringer fra Dalgasparken. Udgangspunktet for analysen Erfaringer fra Dalgasparken i kapitel 5 er en gennemlæsning af rapporten, hvor der er dannet et overblik over indholdet heraf. Efterfølgende har projektgruppen foretaget en vurdering af rapporten ud fra en subjektiv holdning til det opnåede udbytte ved gennemlæsningen. Selve analysen af udtalelserne er foretaget gennem løbende gennemlæsning af de 13

14 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni enkelte afsnit i rapporten. Gennem analysen behandles udtalelserne, samtidig med at projektgruppen løbende vurderer de erfaringer, der anbefales Boligselskabet Fruehøjgaard at videreføre på fremtidige projekter. Udtalelserne, der fremgår af Delrapport 3 - Værdioptimering i koncept og konstruktionsfasen [Davidsen, 2004], er vurderet ud fra projektgruppens faglige baggrund. Herunder er tilknyttet konkrete teorier til udtalelserne, samtidig med at projektgruppens praktiske erfaringer fra praktikophold på 9. semester har været anvendt i forhold til vurderingen af udtalelserne. Til analysen af Erfaringer fra Dalgasparken er anvendt metoden skabelse af mening ad hoc. Dette grunder i, at der delvist er anvendt en fornuftbetonet indgangsvinkel til problemstillingerne i evalueringsrapporten. Endvidere er anvendt de tre første trin i metoden meningskondensering til at danne et overblik over rapporten, hvorefter selve analysen af udtalelserne er med udgangspunkt i meningsfortolkning. For en nærmere beskrivelse af metoderne henvises der til appendiks I afsnit I.2. Kritik af analysemetode: interview Den primære ulempe ved kvalitative analysemetoder er en manglende fremgangsmåde til at foretage analyserne på. Det er således svært at sikre, at alle relevante emner i metoden er anvendt til analysen. I analysemetoderne tages der ikke højde for forskerens teoretiske og praktiske baggrund, hvorfor resultatet af analysen vil være anderledes, hvis materialet analyseres af en person med en anden faglig baggrund. Dette gør sig ligeledes gældende i nærværende rapport, hvor det er projektgruppens teoretiske viden og praktiske erfaringer, der præger resultatet af analysen Erfaringer fra Dalgasparken i kapitel Spørgeteknik: interview og spørgeskema Der eksisterer forskellige former for spørgeteknikker til indsamling af data, herunder interviews og spørgeskemaer. Fælles for alle spørgeteknikkerne er deres direkte forhold til informationskilden, hvor der bliver lyttet til respondenten, der vurderes at besidde en relevant information. Der henvises til appendiks I afsnit I.3 for en nærmere beskrivelse af interview og spørgeskema. Anvendelse af interviews og spørgeskemaer I forbindelse med nærværende projekt har projektgruppen medvirket til evaluering af workshopforløbet for Kollektivcentret Bytoften. Projektgruppen har fungeret som sparringspartner til Randi M. Ebbesen under udarbejdelsen af interviewguiden og spørgeskemaet, som fremgår af bilag 1. I forlængelse af workshop 5 på Kollektivcentret Bytoften den 30. marts 2005, gennemførte projektgruppen i alt to interviews. Interviewene blev gennemført som ikke-standardiserede og strukturerede interviews ud fra den interviewguide, der er vedlagt i bilag 1. Efterfølgende transkriberede projektgruppen samtlige interviews samt udarbejdede en skriftlig vurdering af koncept-

15 1. Metoder og informationssøgning fasen på Kollektivcentret Bytoften. Den skriftlige vurdering er efterfølgende indarbejdet i evalueringens konklusion. Se bilag 2. Udover interviews blev der i forbindelse med evalueringen af workshopforløbet anvendt spørgeskemaer. Under workshop 5 på Kollektivcentret Bytoften blev der udfyldt ca. 40 spørgeskemaer. Spørgeskemaerne er primært udarbejdet med lukkede spørgsmål. Afslutningsvis er der givet mulighed for uddybende svarmuligheder i form af tre åbne spørgsmål vedrørende workshopforløbet. Resultatet af spørgeskemaerne fremgår af evalueringsrapporten i bilag 2. Kritik af interviews og spørgeskemaer Hvorvidt der er direkte ulemper forbundet med brugen af interviews og spørgeskemaer kan diskuteres. Derimod skal det vurderes hvilken form for spørgeteknik, der ønskes anvendt i det konkrete tilfælde, samtidig med at der tages hensyn til respondenternes baggrund. Typen afhænger af projektets art samt hvilken form for data, der ønskes. I forbindelse med evalueringen af workshopforløbet på Kollektivcentret Bytoften blev der både anvendt interviews og spørgeskemaer. Herved bygger evalueringsrapporten på både sammenlignelige og generaliserbare resultater samt uddybende kommentarer til konkrete problemstillinger i forhold til workshopforløbet Observationsteknik Observationer er en god og eektiv måde til anskaelse af data men anvendes sjældent som eneste indsamlingsmetode. Derimod kombineres observationer ofte med interviews eller dokumentariske studier. Der henvises til appendiks I afsnit I.4 for en nærmere beskrivelse af observationer. Anvendelse af observationer I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende projekt har projektgruppen anvendt observationer til at anskae data vedrørende Kollektivcentret Bytoften. Projektgruppen har fungeret som observatører i forbindelse med et evalueringsmøde hos Boligselskabet Fruehøjgaard den 9. marts 2005 samt på workshop 5 på Kollektivcentret Bytoften den 30. marts Observationerne er gennemført som ikke-deltagende og passive feltobservationer. Hensigten hermed var at anskae mest mulig information om hele projektet, hvorfor der er anvendt en kvalitativ observationsteknik. Kritik af observationer Ulemperne ved observationsteknikkerne er imidlertidig, at de ofte er yderst tids- og ressourcekrævende. Samtidig begrænses udbyttet, idet mennesket kun i begrænset omfang kan iagttage og registrere enkelte fænomener. Som følge af observationernes ulemper har projektgruppen anvendt andre metoder til indsamling af data. Eksempelvis mail-korrespondance, møder m.m. 15

16 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni Kotters ottetrinsproces Kotters ottetrinsproces er en struktureret metode til at belyse hvilke problemstillinger, der ofte overses i en forandringsproces. I mange tilfælde har forandringerne været skuende og medført et spild af ressourcer eller frustrerede medarbejdere. Erfaringen har vist, at det ofte er de samme otte fejl, der begås ved gennemførelse af en forandring. Ud fra disse otte fejl er ottetrinsprocssen opstillet. Ved at rette fokus herpå er det muligt at minimere fejlene. Der henvises til appendiks I afsnit I.5 for en nærmere beskrivelse af Kotters ottetrinsproces. Anvendelse af Kotters ottetrinsproces I nærværende projekt har Kotters ottetrinsproces været anvendt i forbindelse med implementeringen af løsningsforslaget. Hensigten hermed er at sikre succes ved indførelsen af nye tiltag på Kollektivcentret Bytoften. I den forbindelse har projektgruppen behandlet de områder, der kræver særlig opmærksomhed ved implementeringen af forandringer. Dette er gjort ud fra projektgruppens kendskab til kulturen i den danske byggebranche og viden om det konkrete projekt. Kritik af Kotters ottetrinsproces Metoden er primært tiltænkt omfattende ændringer i store produktionsvirksomheder, idet den er udviklet på baggrund af erfaringer herfra. Metodens fordel er, at den berører en række områder, der ofte overses i en implementerigsfase, og derved giver input til at sikre en succesfuld implementering. Metoden behandler dog ikke alle elementer i implementeringen af et konkret projekt, hvorfor det er valgt at supplere metoden med teorierne bag LFA, der er nærmere beskrevet i appendiks I afsnit I.1. Herved sikres en behandling af de aktiviteter, der er en forudsætning for implementeringen samt en cost-benet analyse. Det er dog vigtigt at tilpasse metoden til det konkrete projekt. Hermed menes, at metoden primært henvender sig til industrielle virksomheder og ikke til byggebranchen, hvor samarbejdspartnere ofte udskiftes mellem de enkelte projekter, samtidig med at projekterne er tidsbegrænsede Informationssøgning og kildekritik Før og under selve projektskrivningen er der foretaget en omfattende informationssøgning. Dette er for at opnå relevant og tidssvarende litteratur og informationer til at danne grundlaget for projektet. I denne forbindelse er informationerne vurderet ud fra en kritisk synsvinkel. I dette afsnit redegøres for, hvor informationerne er fundet, samt hvilke vurderinger der er foretaget med henblik på at sikre kildernes oprigtighed.

17 1.2.1 Informationssøgning 1. Metoder og informationssøgning Af nedenstående punkter fremgår det, hvor der er søgt informationer og viden i forbindelse med projektskrivningen. Efterfølgende uddybes de forskellige områder. Internettet Praktikophold Bibliotek Interviews Spørgeskemaer Vejledermøder Observationer Konferencer Møder Internettet og bibliotek Til udarbejdelse af projektet har internettet og biblioteket været anvendt i forbindelse med litteratursøgningen. Dette har resulteret i faglitteratur, publikationer, rapporter og artikler. Dertil er der anvendt relevante lærebøger fra tidligere semestre. Mail-korrespondance har i løbet af projektperioden været anvendt i ere henseender. Herunder til kontakt med projektgruppens vejledere samt udveksling af information med de personer, der er involverede i projektet Kollektivcentret Bytoften. Slutteligt har mail-korrespondance været anvendt i forbindelse med uddybende forklaringer på udtalelser og konklusioner i det anvendte materiale hos udgiverne. Vejledere I forbindelse med udarbejdelsen af projektet har der været tilknyttet to vejledere fra Aalborg Universitet: Erik Bejder, Akademiingeniør (B), HD (O), Ph.d., Lektor ved Aalborg Universitet Randi Mu Ebbesen, Civilingeniør, Ph.D.-studerende ved Aalborg Universitet Igennem vejledermøder og mail-korrespondance har projektgruppen fået respons på arbejdsblade samt input til projektets indhold. Konferencer Under udarbejdelsen af projektet har projektgruppen deltaget i forskellige konferencer, der er vurderet relevante i forhold til projektets problemstilling. Erfaringerne herfra er anvendt ere steder i projektets indledende kapitler. Der henvises til afsnit tabel 1.1 for gennemgang af de aktiviteter, som projektgruppen har deltaget i. 17

18 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni 2005 Praktikophold I forbindelse med uddannelsen til Civilingeniør i byggeledelse har projektgruppen gennemført 9. semester som et praktikophold hos to større danske entreprenørvirksomheder. Praktikperioden har for Marie Louise Sørensen og TimKrøyerMadsenhaftenvarighedpåhhv.seksogfemmdr.Beggedeltagere i projektgruppen har været tilknyttet et konkret byggeprojekt, hvor arbejdsopgaverne primært har været fokuseret på ledelse og koordinering af mandskab og materialer på de respektive byggepladser. Erfaringerne fra praktikperioden har medvirket til at skabe en større forståelse for nødvendigheden af at anvende Partnering og Trimmet Byggeri for herved at sikre en mere hensigtsmæssig byggeproces. Dertil er opnået et indblik i de problemstillinger, der opstår under udførelsen. Samtidig er projektgruppen blevet bekræftet i, at de eksisterende holdninger i byggebranchen er svære at ændre. Interview/spørgeskemaer Igennem projektforløbet har interviews været anvendt til at opnå viden i forbindelse med Kollektivcentret Bytoften og få svar på uklarheder. Projektgruppen har dertil deltaget i evalueringen af workshopforløbet i forbindelse med Kollektivcentret Bytoften. Hertil har der været anvendt spørgeskemaer, der efterfølgende er blevet fuldt op på via afklarende interviews med udvalgte personer. Observationer og møder I forbindelse med projektet Kollektivcentret Bytoften har projektgruppen bl.a. deltaget i møder hos Boligselskabet Fruehøjgaard samt workshop 5. Møderne og workshoppen har medvirket til et bedre indblik i casen og de tiltag, der er igangsat med henblik på at sikre en mere eektiv byggeproces Aktiviteter Under udarbejdelsen af projektet har projektgruppen deltaget i en række forskellige aktiviteter, der bl.a. er anvendt som informationssøgning og vidensindsamling. Herunder vejledermøder, konferencer, interviews og møder i forbindelse med Kollektivcentret Bytoften. Tabel 1.1 har til formål at give et overblik over projektgruppens aktiviteter gennem projektperioden. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: Erik Bejder(EB), Randi Mu Ebbesen(RME), Tim Krøyer Madsen (TKM), Marie Louise Sørensen (MLS) og Boligselskabet Fruehøjgaard (FHG). 18

19 1. Metoder og informationssøgning Dato Beskrivelse 31. jan Vejledermøde m/eb og RME Fremlæggelse af projektgruppens ideer til afgangsprojektet. Herunder ønske om tilknytning til en konkret case. 9. feb Vejledermøde m/eb og RME Diskussion af udarbejdet projektbeskrivelse samt forslag til projektets indhold. 28. feb Industrialisering af byggeriet Konference arrangeret af Teknologisk Institut i Århus. På konferencen blev nødvendigheden af en industrialisering af byggebranchen synliggjort ud fra forskellige indgangsvinkler. Projektgruppen var repræsenteret ved TKM. Se appendiks VII. 4. marts 2005 Vejledermøde m/eb og RME Diskussion af strukturen i indledningen samt litteratur ang. metoder. 8. marts 2005 Vejledermøde m/rme Gennemgang af arbejdsblade vedr. indledning og udviklingstiltag. Kort introduktion til evalueringsmøde hos Boligselskabet Fruehøjgaard i Herning den 9. marts marts 2005 Evalueringsmøde hos Boligselskabet Fruehøjgaard Efter præsentation af projektet Kollektivcentret Bytoften og gennemgang af FHGs udviklingsprogram blev evalueringen af projektet diskuteret og fastlagt. Se appendiks VIII. 14. marts 2005 Vejledermøde m/rme Opsamling på evalueringsmødet hos Boligselskabet Fruehøjgaard den 9. marts Diskussion om anvendelse af LFA til den overordnede struktur i projektet. 23. marts 2005 Møde m/rme Respons til RME på spørgeskemaer til evaluering af workshopforløbet på Kollektivcentret Bytoften. 29. marts 2005 Møde m/rme Respons til RME på interviewguide til evaluering af workshopforløbet på Kollektivcentret Bytoften. 30. marts 2005 Evaluering af workshopforløbet Deltagelse i workshop 5 på Kollektivcentret i Tjørring, hvor kontraktprojektet, økonomien for projektet m.m. blev præsenteret. Efterfølgende uddelte RME og projektgruppen spørgeskemaer og foretog uddybende interviews mhp. en evaluering af forløbet. Se appendiks IX samt bilag 1 og 2. Tabellen fortsætter på næste side. 19

20 1. Metoder og informationssøgning Den 10. juni 2005 Fortsættelse fra forrige side. 1. april 2005 Vejledermøde m/eb og RME Gennemgang af arbejdsblade vedr. indledning, projektbeskrivelse og metodeafsnit. Kort diskussion af analysernes indhold. 13. april 2005 Ledelse og/i fremtiden IDA arrangement om de udfordringer, som danske virksomheder ledelsesmæssigt står overfor i takt med, at vi bevæger os fra et industrisamfund til at være et videnssamfund. Projektgruppen var repræsenteret ved MLS og TKM. Se appendiks X. 15. april 2005 Vejledermøde m/eb og RME Gennemgang af arbejdsblade vedr. projekt- og casebeskrivelse. Status på analyserne og kort diskussion af løsningens indhold. 13. maj 2005 Vejledermøde m/eb Gennemgang af arbejdsblade vedr. udviklingstiltag og forsøgsprojekter, produktionslosoer, Partnering og Trimmet Byggeri. Status på analyserne og præsentation af løsningens indhold. 17. maj 2005 Vejledermøde m/eb Gennemgang af arbejdsblade vedr. analyserne. Diskussion af løsningens indhold. 20. maj 2005 Møde hos Boligselskabet Fruehøjgaard Fremlæggelse af projektgruppens analyser og resultater samt diskussion af løsningsforslag. 27. maj 2005 Vejledermøde m/rme Gennemgang af arbejdsblade vedr. analyserne og løsningen. Kort diskussion angående resumé samt indhold og målgruppe for en ledelsesrapport (vejledning). Tabel 1.1 Oversigt over projektgruppens aktiviteter i forbindelse med projektet Kildekritik Ofte er det anvendte materiale fremlagt ud fra en subjektiv synsvinkel, hvorfor det er nødvendigt at foretage en kritisk vurdering af alle informationer. Dette skyldes, at formidleren gennem skrevet materiale eller udtalelser har mulighed for at præge budskabet i en bestemt retning. Ligeledes er det nødvendigt at overveje, hvem informationen har som primær målgruppe, og om informationen er dækkende for det behandlede emne/område. For at vericere det anvendte materiale i projektet er der benyttet informationssøgning fra ere forskellige og uafhængige kilder. Samtidig har projektgruppens viden indenfor området medvirket til, at den benyttede information er vurderet kritisk.

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION BYGGELEDELSE, 10. SEMESTER B-SEKTOREN Titel: Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Samarbejdet i byggeprocessen Projektperiode: 2. feb. 2004 2. juni.

Læs mere

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Institut for Mekanik og Produktion Fibigerstræde 16 DK - 9220 Aalborg Telefon 96 35 80 80 Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Tema: Kandidatspeciale Projektperiode: BL4, forårssemester

Læs mere

http://studieweb.production.aau.dk

http://studieweb.production.aau.dk 4. semester - Byggeledelse Fibigerstræde 16 9220 Aalborg Ø Telefon: 9940 8957 http://studieweb.production.aau.dk Titel: Tillid som konkurrenceparameter Tema: Afgangsprojekt Projektperiode: 1. februar -

Læs mere

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM AALBORG UNIVERSITET Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM - et systemudviklingsprojekt med fokus på synergi mellem teknologiske fremskridt og nye arbejdsmetoder i byggeriet Kandidatspeciale

Læs mere

Hindringer for byggebranchens udvikling

Hindringer for byggebranchens udvikling Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse 30 03 2010 Forord Denne rapport

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Projektgruppens medlemmer. Uddannelse CST-BL 3. semester på Aalborg Universitet

Titelblad. Synopsis. Projektgruppens medlemmer. Uddannelse CST-BL 3. semester på Aalborg Universitet Titelblad Uddannelse CST-BL 3. semester på Aalborg Universitet Hovedtitel Nye strategiske vinde i Frede D. Nielsen A/S Virksomhed Frede D. Nielsen A/S Afleveringsdato 2013.05.28 Vejleder Erik Bejder Gruppenummer

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter Trængselsafgifter i København - analyse af sociologiske effekter Et 5. semesters projekt fra Gruppe 2, Plan og Miljø, Aalborg Universitet, 2007 Synopsis Titel Tema Trængselsafgifter i København Mobilitetens

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322 Mentaltræning i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Gruppe 10gr322 Titel: Mentaltræning - i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Tema: Præstationsoptimering - Talentudvikling Projektperiode:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Århus Havn Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Titel: Århus Havn Undertitel: Et casestudie om afvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Kandidatafhandling af: Martin Ingemann - 2006 1 Indledning Op igennem tiden har flere undersøgelser sået tvivl omkring udbyttet ved virksomheders

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere