BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

2

3 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri 16 Flytninger 18 Fødsler og dødsfald 18 6 Kommunernes befolkningsvækst Befolkningens aldersfordeling 22 Aldersgrafer 25 8 Resultattabeller 30 Silkeborg Kommune 31 Planområder 32 Skoledistrikter 59 Børnedistrikter 89 Ældredistrikter Boligprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Silkeborg Kommune, marts 2016 Kontaktpersoner: Søren Boisen, Silkeborg Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf

4 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Silkeborg Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på eller 10,1 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 5,6 %. Prognosen forventer, at der hvert vil være både tilflytnings- og fødselsoverskud og dermed et stigende indbyggertal i Silkeborg Kommune. Figur 1 - De faktiske folketal i Silkeborg Kommune samt prognosens forventninger frem til 2029 UDGANGSPUNKT I PERIODE MED VÆKST Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for ene I denne periode har der hvert været en vækst i indbyggertallet, hvilket primært har kunnet tilskrives, at der har været flere tilflyttere end fraflyttere. I perioden fra , samt i , var der lige tilflytningsoverskud på op mod 867 personer om et. I 2012 var der dog for første gang i 10 et tilflytningsunderskud (på 120 personer). Et fødselsoverskud gjorde dog, at befolkningstallet steg med 25 i løbet af I 2015 steg befolkningstallet med 704. HØJT BOLIGBYGGERI Tilflytningsoverskuddet hænger naturligt sammen med, at der er opført mange nye boliger i Silkeborg Kommune. I ene blev der således gennemsnitligt opført 397 boliger pr., varierende fra knap 200 boliger i 2010 til over 700 boliger i Boligbyggeriet har været markant størst i perioden hvor gennemsnittet var godt 570 boliger pr. mens det i ene har ligget på et ligt gennemsnit på 245 boliger pr.. I prognoseene ventes der i gennemsnit at blive opført 397 boliger om et - altså noget mere end der er opført siden Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. FØDSELSBALANCE I de historiske ( ) har der i gennemsnit været fødsler pr.. I de senere har antallet af fødsler dog været under gennemsnittet. Således er der de sidste fire ( ) født omkring 870 børn om et. Det ventes at fødselstallet i prognoseene vil stige fra ca. 870 fødsler i 2016 til mere end fødsler i Silkeborg befolkningsprognose

5 Antallet af døde har de historiske ligget med et gennemsnit på 772 dødsfald om et. Det ventes - som følge af en aldrende befolkning - at antallet af døde vil stige jævnt over hele prognoseperioden fra et niveau omkring 750 til omkring 900 dødsfald om et. I alle prognose ventes der at være flere fødsler end dødsfald, hvilket betyder, at der er et fødselsoverskud og dermed et bidrag til befolkningstilvæksten. Fødselsoverskuddet ventes at svinge mellem 116 og 180 indbyggere om et i prognoseperioden. Silkeborg befolkningsprognose

6 2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Silkeborg Kommune udarbejdet en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra perioden samt boligprogrammet i ene Boligprogrammet er udarbejdet af Silkeborg Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Silkeborg befolkningsprognose

7 3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Silkeborg Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 193 såkaldte basisområder, der kombineret danner kommunens skoledistrikter, planområder, børnedistrikter og ældredistrikter. Basisområderne er dannet ved en opsplitning af kommunens by- og landområder således, at basisområderne kan kombineres til de gældende plandistrikter, skoledistrikter og ældredistrikter. Områder med helt særlig befolkningssammensætning, som for eksempel større plejehjem eller institutioner, er udskilt for sig. Folketallene i sådanne områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. Figur 2 - Sammensætningen af Silkeborg Kommunes 193 basisområder Silkeborg befolkningsprognose

8 BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Datasættet indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-s aldersklasser, antal fødsler, dødsfald, flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Silkeborg Kommune i de historiske ( ) samt folketallet pr. 31. december Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Silkeborg Kommune. De historiske har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. For flytninger er ene medtaget med lige vægt, mens de tidligere ikke indg i beregningsgrundlaget, da de adskiller sig ift. flyttemønstre. For dødsfald er ene medtaget med lige vægt er udeladt da dødelighedsraten var relativt høj dette. For fødsler er ene medtaget med lige vægt, mens de tidligere ikke indg i beregningsgrundlaget, da de adskiller sig ift. fødselsmønstre. Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i 193 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremg af figuren nedenfor: Figur 3 - Parameterområder i Silkeborg Kommune Silkeborg befolkningsprognose

9 FERTILITET Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Silkeborg Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau svarende til 1,91 fødsler pr. kvinde (landsgennemsnittet er 1,71). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder) ses af nedenstående graf. Figur 4 - Aldersbetinget fødselsrate gældende for Silkeborg Kommune (fødsler pr kvinder). For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for ene beregnet, hvilket fertilitetsniveau, man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,00 til 2,68. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder ligesom, der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. BOLIGBYGGERI I prognosemodellen er indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligudbygning se bilaget med boligbyggeprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indg som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. Silkeborg befolkningsprognose

10 I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Silkeborg Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhus (stor): 3,44 Parcelhus: 3,12 Parcelhus (lille): 2,77 Rækkehus (stor): 2,51 Rækkehus: 2,10 Etagebolig: 1,62 Seniorbolig: 1,51 Ungdomsbolig: 1,08 Ældrebolig: 1,00 Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. Figur 5 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse der indg i prognosemodellen Figur 6 - Tilflytningsprofiler for andre boligtyper der indg i prognosemodellen Silkeborg befolkningsprognose

11 SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indg også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Silkeborg Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Silkeborg Kommune i ene , er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 20 %. I planområde 25 (Ans), 31 (Gjern), 34 (Sorring) og 42 (Bryrup) har der været en markant højere tilflytning fra andre kommuner, hvorfor der i basisområderne i disse planområder regnes med splitfaktor på 45 %. I de basisområder, der hører til planområderne 12 (Balle/Hvinningdal) og 13 (Gødvad) og 14 (Voel/Sorring) er splitfaktoren sat til 25 %. TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I de sidste fire ( ) har der i gennemsnit været tilflyttere pr. og fraflyttere pr., svarende til et ligt flytteoverskud på 236 pr.. Nettotilflytningen har dog været markant stigende de senere og nåede i 2015 op på 638 nettotilflyttere. Eksterne flytninger Gennemsnit Tilflyttere Heraf indenlandsk Heraf indvandring Heraf flygtninge Andel indvandring inkl. flygtninge 15% 18% 19% 20% 18% Fraflyttere Heraf indenlandsk Heraf udvandring Andel udvandring 11% 11% 12% 10% 11% Nettotilflytning indland Netto ind/udvandring Nettotilflytning Tabel 1 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning, Ind- og udvandring har de seneste fire stået for hhv. 18 % og 11 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen i forhold til udlandet har i perioden fra 2012 til 2015 givet Silkeborg Kommune i gennemsnit 355 ekstra borgere om et. I samme periode har den indenlandske flyttebalance ligt givet et underskud på 119 personer ligt. Dog var der i 2015 et beskedent mellemkommunalt tilflytningsoverskud på 43 personer. ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Det fremg af figuren nedenfor, at der er størst flytteaktivitet for 0-5-ige samt ige, hvilket dækker over studerende og lignende samt børnefamilier. Aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere viser et tilflytningsoverskud blandt 0-17-ige og ige, mens unge fra er i underskud. Dette indikerer, at mange unge flytter fra kommunen for at studere for senere at vende tilbage for at slå sig ned og stifte familie. Silkeborg befolkningsprognose

12 Figur 7 - Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-sintervaller (ligt gennemsnit i perioden ) SÆRLIG MODELLERING AF FLYGTNINGE Flygtninge er medregnet i befolkningsprognosen som en selvstændig tilflytning. Det er vanskeligt at forudse, hvor mange flygtninge der vil komme til landet og hvor stor en del af disse, der vil blive boligplaceret i Silkeborg Kommune. Følgende tal er anvendt som forudsætninger i dette s prognose: I 2016 ventes der 363 kvoteflygtninge samt 436 familiesammenførte: I alt 799 flygtninge. I 2017 ventes en reduktion i flygtningetallet svarende til forventet landsudvikling, således at der til Silkeborg Kommune ventes 705 flygtninge. I 2018 forudsættes det, at niveauet vil svare til det 2015: 330 flygtninge. I 2019 forudsættes det, at niveauet vil svare til det 2014: 180 flygtninge. Fra 2020 og de efterfølgende forudsættes det, at niveauet vil svare til 100 flygtninge pr.. Silkeborg befolkningsprognose

13 4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSBALANCELIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ), hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden (t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-s intervaller). Antal tilflyttere (T f ) best dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseet. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseet fjerner sig fra basiset. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangset for befolkningsprognosen er et, der afviger fra de "normale f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere for at udligne enkelte s udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Silkeborg Kommune er baseret på tal fra de seneste fem ( ) og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangs var "typiske. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider, og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangset. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de gange, der regnes på. N gangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små gange størst. Silkeborg befolkningsprognose

14 5 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Udvikling Tabel 2 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Silkeborg Kommune i 2015 og prognoseene Indbyggertallet ventes at stige med mellem 0,6 og 1,2 % i ene Størst stigning ( indbyggere svarende til 1,2 % vækst) ventes i 2017, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der forventes mange flygtninge dette, samt at der ventes knap 440 nye boliger. Det ventes, at fødselstallet i prognoseene vil være stigende fra et niveau på ca. 870 til et niveau på ca over prognoseperioden. Antallet af fødte ventes i alle prognose at overstige antallet af døde. Dermed vil der hvert være et fødselsoverskud. I den første del af prognoseperioden, frem til 2022, er fødselsoverskuddet generelt stigende. Herefter er fødselsoverskuddet faldende i de resterende af prognoseperioden. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseene. Nettotilflytningen ventes hvert at tilføre kommunen mellem 426 og 984 ekstra indbyggere. De største tilflytningsoverskud ventes i ene 2016 og 2017, hvor der ventes at komme mange flygtninge. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge omkring 25 %. Det vil sige, at ca. en fjerdedel af tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens tre ud af fire tilflyttere til nye boliger vil komme fra Silkeborg Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger er hvert større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der sker en udtynding i den gamle boligmasse husstandsstørrelserne falder. Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de, hvor der opføres flest nye boliger. Der ventes generelt en lig udtynding på mellem 246 og 413 personer svarende til ca. 0,3-0,4 % af indbyggertallet. Dog ventes de mange flygtninge i 2016 og 2017 at skabe det modsatte fænomen: Fortætning på hhv. 331 og 197 personer. Silkeborg befolkningsprognose

15 BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I SILKEBORG KOMMUNE Folketallet i Silkeborg Kommune ventes at stige fra pr. 1. januar 2016 til pr. 1. januar Det svarer til en vækst på personer eller 10,1 %. I de historiske er folketallet i gennemsnit steget med 0,73 % pr., mens der i prognoseene ventes stigninger på mellem 0,6 % og 1,2 % pr.. Figur 8 - Fremskrivning af antal indbyggere i Silkeborg Kommune, absolutte tal samt relativt (2016 = 100) SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Silkeborg Kommunes egen prognose ligger noget højere end fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra Silkeborg Kommune forventer, at der i 2029 vil være indbyggere, mens DST forventer indbyggere - altså færre indbyggere end Silkeborg Kommunes 2016-prognose. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal , mens Silkeborgs egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som Silkeborg Kommune har lagt til grund for 2016-prognosen. Figur 9 - Silkeborg Kommunes 2016-prognose ift. Danmarks Statistiks prognose fra Silkeborg befolkningsprognose

16 BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Silkeborg Kommunes forventede boligudbygning i ene HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden er der i Silkeborg Kommune bygget mellem 194 og 734 boliger pr. (gennemsnitligt 397 pr. ). Boligbyggeriet har været markant størst i perioden , hvor gennemsnittet var godt 570 boliger pr., mens det i ene har ligget på et ligt gennemsnit på 245 boliger pr.. I prognoseene ventes der at blive opført i alt boliger, hvilket svarer til 394 boliger pr. - altså noget mere end de seneste historiske. I det første prognose forventes boligbyggeriet ca. at være på niveau med de seneste historiske, hvorefter der ventes en stigning i antal nye boliger til et niveau omkring 400 boliger pr.. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Figur 10 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, Figuren nedenfor viser fordelingen af nyopførte boliger på type. Af de nyopførte boliger ventes 37 % at være parcelhuse, 37 % rækkehuse, 22 % etageboliger og 3 % ældreboliger. I det fremtidige boligbyggeri ventes således en større andel af rækkehuse og en mindre andel af etageboliger end i de historiske. Figur 11 Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt. Silkeborg befolkningsprognose

17 SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2015 var der 841 tilflyttere til nye boliger Silkeborg Kommune. Af disse var 625 interne flytninger og 216 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at 26 % af tilflyttere til nye boliger kommer fra andre kommuner. Dette tal (splitfaktoren) er ventes i prognoseperioden at ligge mellem 22 og 24. Til de nye boliger ventes en tilflytning på mellem 725 og personer pr. i prognoseene (gennemsnitligt 953 pr. ) afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere til nye boliger i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 2,49 2,38 2,06 2,36 2,39 2,46 2,33 2,39 2,47 2,56 Tabel 3 - Splitfaktor (andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger) og tilflytning til nye boliger, UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber, der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opst, hvis antallet af tilflyttere til de gamle boliger er mindre end fraflytningen og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. Der ventes at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at falde. Udtyndingen ventes at ligge på 0,2-0,4 % ligt, svarende til mellem 246 og 413 personer. De mange flygtninge i 2016 og 2017 forventes at skabe det modsatte fænomen af udtynding nemlig en fortætning på hhv. 331 og 197 personer. Gennemsnitligt over hele prognoseperioden ventes en udtynding omkring 249 personer ligt. Regnes der med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på cirka 2,5 personer pr. bolig betyder dette, at der alene for at fastholde indbyggertallet, hvert skal der opføres omkring 100 nye boliger. Udtynding Befolkningsudv Tilflyt til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent -0,2% 0,4% 0,2% -0,3% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% -0,3% Tabel 4 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse, Silkeborg befolkningsprognose

18 FLYTNINGER I 2012 var der et flytteunderskud på 120 personer, mens der i alle øvrige historiske har været nettotilflytning til Silkeborg Kommune på mellem 158 og 867 personer. I prognoseperioden forventes udviklingen at være udelukkende positiv, med gennemsnitligt 556 nettotilflyttere pr.. Især i ene ventes et stort tilflytningsoverskud bl.a. som følge af de flygtninge som ventes at komme til kommunen. Figur 12 - Udvikling fra flyttebalance til og med FØDSLER OG DØDSFALD I perioden har der ligt været mellem 849 og fødsler og mellem 722 og 816 dødsfald. Dermed har der historisk været et fødselsoverskud på mellem 64 og 345 personer (gennemsnit på 236 personer om et). I prognosen forventes det at der i gennemsnit vil være et fødselsoverskud på gennemsnitligt 147 personer om et. Figur 13 - Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med Silkeborg befolkningsprognose

19 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2015 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Silkeborg Kommune har i 2015 haft en befolkningsvækst på 0,78 %, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet på 0,83 %. Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de kommuner som har en befolkningsvækst, som minder om Silkeborg Kommunes. Silkeborg er nr. 38 ud af 98 kommuner og den procentvise ændring spænder fra -1,25 % til 2,76 %. Nr. Kommune Ultimo Ultimo Udvikling Procent Furesø ,76% 2 København ,95% 3 Horsens ,59% 4 Ishøj ,51% 5 Høje-Taastrup ,48% 33 Herning ,84% 34 Viborg ,83% 35 Fanø ,83% 36 Dragør ,81% 37 Næstved ,80% 38 Silkeborg ,78% 39 Brøndby ,78% 40 Odense ,76% 41 Helsingør ,75% 42 Randers ,74% 43 Brønderslev ,74% 94 Samsø ,62% 95 Langeland ,79% 96 Lolland ,90% 97 Morsø ,90% 98 Lemvig ,25% Hele landet ,83% Silkeborg befolkningsprognose

20 Figur 14 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i 2015 Silkeborg befolkningsprognose

21 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER I ene har flytteaktiviteten været størst ift. Aarhus, Viborg, Skanderborg, Ikast-Brande og København Kommune. Ud af de fem kommuner er det dog kun Skanderborg og Ikast-Brande, der har bidraget med nettotilflyttere. I 2015 var det de samme kommuner, der bidrog med flest tilflyttere. I 2015 var der en nettotilflytning fra Aarhus, som ellers har hentet flere indbyggere fra Silkeborg, end de har afgivet. Omvendt var der en markant mere negativ flyttebalance til Viborg, end man ellers har set. Samlet set havde Silkeborg Kommune en mellemkommunal nettotilflytning på 43 indbyggere hvilket er anderledes en gennemsnittet for de sidste fem, hvor man i snit har mistet 91 indbyggere pr. til andre kommuner. Nr. Kommune Gennemsnit Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Aarhus Viborg Skanderborg Ikast-Brande København Herning Horsens Favrskov Aalborg Randers Vejle Holstebro Odense Ringkøbing-Skjern Skive Esbjerg Syddjurs Norddjurs Hedensted Kolding Samlet mellemkommunal flyttebalance Tabel 5 - Top 20 over de kommuner der har størst lig udveksling med Silkeborg Kommune (gennemsnit samt for 2015 alene). Silkeborg befolkningsprognose

22 7 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes folketallet at stige med 10,1 % frem til 2029, men udviklingen varierer meget, n der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan siges, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. Størst stigning ventes i aldersgruppen og 80+, mens der også er relativ stor stigning i antal småbørn både 0-2-ige og 3-5-ige. Alder Forskel Udvikling ,8% ,2% ,2% ,3% ,2% ,3% ,4% ,1% ,8% ,6% ,1% ,7% ,9% ,5% Total ,1% Tabel 6 - Udvikling i antallet af personer i Silkeborg Kommuner, grupperet efter alder Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende. Silkeborg befolkningsprognose

23 Figur 15 - Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper, 2016 og 2029 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2016 til 2029 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 4-18-ige og ige forventes at falde, mens andelen af 0-3-ige, ige, ige og især 71+-ige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2029, end den gør i dag. Silkeborg befolkningsprognose

24 Figur 16 - Den relative aldersfordeling i hhv og 2029 for Silkeborg Kommune. Silkeborg befolkningsprognose

25 ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende Silkeborg befolkningsprognose

26 Silkeborg befolkningsprognose

27 Silkeborg befolkningsprognose

28 Silkeborg befolkningsprognose

29 Silkeborg befolkningsprognose Total

30 8 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Silkeborg Kommune, tabeller for planområderne, skole-, børne- og socialdistrikter - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2016 er lig indeks 100. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende. Bemærk at personer bosat på administrative adresser (herunder det ventede antal flygtninge i prognoseene ) ikke indg i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Silkeborg befolkningsprognose

31 SILKEBORG KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Total Silkeborg befolkningsprognose

32 PLANOMRÅDER Figur 17 Planområder i Silkeborg Kommune Silkeborg befolkningsprognose

33 Planområde Silkeborg midt- og sydby Alderslyst Balle/Hv.dal Gødvad Funder Skægkær Grauballe Kragelund Thorning Vinderslev Kjellerup Sj.lev/Demstr Ans Fvang Gjern Voel Resenbro Sorring Linå Sejs/Svejbæk og Laven Them/Salten Virklund Bryrup - Hjøllund Gjessø Adm. adr Total Planområde Silkeborg midt- og sydby Alderslyst Balle/Hv.dal Gødvad Funder Skægkær Grauballe Kragelund Thorning Vinderslev Kjellerup Sjørslev/Demstrup Ans Fvang Gjern Voel Resenbro Sorring Linå Sejs/Svejbæk og Laven Them/Salten Virklund Bryrup - Hjøllund Gjessø Adm. adr Total Silkeborg befolkningsprognose

34 10 - Silkeborg midt- og sydby Total Total Silkeborg befolkningsprognose

35 11 - Alderslyst Total Total Silkeborg befolkningsprognose

36 12 - Balle/Hvinningdal Total Total Silkeborg befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

3 Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn

3 Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn 3 Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn 3.1 - Bilag: Notat om ændring i budget 2015 som følge

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder Befolkningen i Hjørring kommune Befolkningsprognose for 2010-2024 fordelt på områder og alder Plan & Udvikling April 2010 Indhold Hovedtræk 3 Indledning og hovedforudsætninger 6 Områdeinddeling 9 Holdt

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL OKONOMI@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI SIDE 1 1 RESUME... 4 1.1 OVERORDNET

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL OKONOMI@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI SIDE 1 1 RESUME... 4 1.1 OVERORDNET

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere