Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr Arsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport"

Transkript

1 LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade Klippinge Telf Fax Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr Arsrapport 1. januar -31. december Fremlagt og godkendt pa vandvasrkets ordinaere generalforsamling, den Registreret revisor Hans J0rgen Rasmussen

2 Indholdsfortegnelse Vandvarksoplysninger Bestyrelsespategning Interne revisorers pategning Revisors erklasring Bestyrelsesberetning Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgorelse Balance Noter

3 Vandvaerksoplysninger Vandvasrket Bestyrelse Magleby Vandvasrk a.m.b.a Vandvasrksvasnget Klippinge Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Regnskabsar: formand Ole Olsen kasserer Bjarne Larsen best.medlem Thomas Andersen best.medlem Benny Tengstedt best.medlem Peter Madsen Stevns Revisor Pengeinstitut LOKALREVISION Registreret revisionsanpartsselskab Nygade Klippinge NordeaBankA/S Nytorv Store Heddinge

4 side 2 Bestyrelsespategning Bestyrelsen aflasgger hermed arsrapport 2014 for andelsselskabet Magleby Vandvaerk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven og vandvaerkets vedtaegter. Den anvendte regnskabspraksis er hensigtsmaessig, saledes at arsregnskabet giver et retvisende billede af vandvasrkets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Vi indstiller arsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Magleby, den 2015 Peter Madsen Bjarne Larsen kasserer Benny best.me" Ole Olsen formand Thomas Andersen best.medlem Interne revisorers pategning Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgaet bilagene vedr0rende vandveerkets/regnskab for Gennemgangen har ikke givet anledning til bemasrkninger. n Magleby, den Lone Je/isen revisor Jan Pedersen revisor

5 Side 3 Revisors erklsering Til forbrugerne i Andelsselskabet Magleby Vandvaerk Erklaering om review af arsregnskabet. Vi har udfert review af arsregnskabet for Magleby Vandvasrk for regnskabsaret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgerelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven Arsregnskabet er udarbejdet pa grundlag af vandvaerkets bogfering for Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for n0dvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet. Vi har udf0rt vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrarende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifelge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmaessige begrebsramme. Dette kraever ogsa, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udfort efter den internationale standard vedrarende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklaeringsopgave med begrasnset sikkerhed. Revisor udferer handlinger, der primaert bestar af forespergsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmaessigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnaede bevis. Omfanget af de handlinger, der udfores ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udfert efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om arsregnskabet. Konklusion Ved det udforte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at arsregnskabet ikke giver et retvisende billede af vandvaerkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt at resultatet af vandvaerkets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 2014 er i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Klippinge, den 2015 LOKALRE VISION registreret revisionsanpartsselskab Hans Jergerf-Ralmussen registreret repisor medlem af FSR - danske revisorer

6 side 4 Bestyrelsesberetning Generelt Vaesentligste aktiviteter Vandvaerkets vaesentligste aktiviteter er produktion og distribution af vand. Udviklingen i aktiviteter og okonomiske forhold Arets resultat udg0r kr hvilket anses for tilfredsstillende. Virksomhedens balance udviser en samlet aktivmasse pa kr og et regnskabsmaessigt indesstaende pa kr Begivenheder efter regnskabsarets afslutiling Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vaesentligt vil kunne pavirke den finansielle stilling. Forventet udvikling i regnskabsaret 2015 Foreningens bestyrelse forventer et nogenlunde uasndret resultat for det kommende regnskabsar i henhold til udarbejdede budgetter.

7 Side 5 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Arsrapporten er afiagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A virksomheder. Arsregnskabet er afiagt efter samme regnskabspraksis som foregaende ar. Resultatopgarelse Indtaegts- og omkostningskriterium Indtsegter og omkostninger er periodiseret, saledes at de daekker perioden frem til regnskabsarets udlob. Eventuelle nye tilslutningsbidrag indtasgtsfiares og indgar i arets resultatdisponering. Finansielle poster Finansielle poster omfatter finansielle indtsegter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer af vasrdipapirer. Materielle anlaegsaktiver Grunde og bygninger, ledningsanlaeg, maskinanlaeg, boringer og driftsmidler i ovrigt indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udgifter til udvidelse af eksisterende anlaeg aktiveres og afskrives fra nasste regnskabsar. Der foretages liniaere afskrivninger baseret pa en vurdering af aktivernes forventede brugstider. Fortjeneste eller tab ved afhasndelse af materielle anlasgsaktiver opgores som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmaessige vasrdi pa salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgorelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender males til nominel vaerdi. Vaerdien reduceres med nedskrivning til imodegaelse af forventet tab. Gaeldsforpligtelser Gasldsforpligtelser males til nominel restgaeld pa balancedagen.

8 Side 6 Resultatopg0relse Realiseret Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat for andre driftsindteeger og omkostninger Andre driftsindtaegteraomkostninger vrige finansielle omkostninger Der foreslas overfert til egenkapitalen

9 side 7 Balance pr Realiseret 2013 Aktiver 10 Grande og bygninger Boringer Driftsmidler Bygningsanlaeg Ledningsanlceg Materielle aktiver Tilgodehavender Likvide midler Omsastningsaktiver Aktiver Passiver 15 Egenkapital Hensaattelser Kreditorer og omkostninger AM-bidrag Momsopgorelse Kortfristede gaeldsforpligtelser Passiver Materielle anlaegsaktiver Oplysning om eventualforpligtelser Oplysning om pantsaetninger og sikkerhedsstillelser

10 Noter Nettoomsaetning Fast driftsbidrag kr. 600,00 pr. part Kubikmeterafgift kr. 6, Anden indtaegt Regulering arsopgorelse Regulering arsopgorelse Nettoomsffitning Produktionsomkostninger Vedligeholdelse boringer Kob af vand Vandpraver og analyser Lenninger Kob af smaaktiver -927 Forsikringer El Refusion elafgift Afskrivninger boringer Afskrivninger bygninger Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Lonninger El Refusion elafgift Afskrivninger ledninger Afskrivninger malere Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Annoncer -774 EDBudgifter -314 Kontorartikler Opkrasvningsservice Nets/Ramboll Vandvaerksadministration Kursusudgifter Porto og gebyrer Faglitteratur -240 Modeudgifter Revisorhonorar Revisorhonorar tidl. ar Forsikringer bestyrelse/adm. personale -968 Kontingenter Lon og honoraer bestyrelsen Skattefri godtgorelse Administrationsomkostninger

11 side 9 5 Andre driftsindt32gter/-omkostninger Andre driftsindtasgter Andre driftsindta3gter/-omkostninger Andre finansielle indtaegter Renteindtaegt pengeinstitut 1194 Andre finansielle indtaegter vrige finansielle omkostninger Renteudgift pengeinstitut -3 0vrige finansielle omkostninger -3 8 Bygningsanlaeg Anskaffelsessum primo Af-/nedskrivninger primo Arets af-/nedskrivninger Bygningsanlaeg Ledningsanlaeg Anskaffelsessum primo M-/nedskrivninger primo Arets af-/nedskrivninger Ledningsankeg Grunde og bygninger Anskaffelsessum primo Af-/nedskrivninger primo Grunde og bygninger Maskinanlaeg og installationer Anskaffelsessum primo Af-/nedskrivninger primo Maskinanlaeg og installationer 0 11 Boringer Anskaffelsessum primo Af-/nedskrivninger primo Arets af-/nedskrivninger Boringer

12 side Driftsmidler Anskaffelsessum primo Tilgangiaret Af-/nedskrivninger primo Arets afskrivninger Driftsmidler Tilgodehavender Regulering arsopgorelse Skattekontoen 1 Tilgodehavender Likvide midler Nordea Bank A/S Likvide midler Egenkapital Primo Overfort driftsresultat Egenkapital Hensaettelser Hensat til vedl. distribution primo Anvendt i aret distribution Hensaettelser Kreditorer og omkostninger Skyldig forbrugere 105 Skyldige adm.omkostninger Lon- og honorarafregning L0nfordeling Kreditorer og omkostninger AM-bidrag Opkraevede gronne afgifter Regulering arsopgorelse Regulering arsopg0relse Afregnede gronne afgifter AM-bidrag Momsopgerelse Salgsmoms K0bsmoms Elafgift Momsafregning Momsopg0relse

13 side 11 Note 20 Materielle anlaegsaktiver Ved seneste offentlige ejendomsvurdering 1. oktober 2012 er ejendommen vurderet til kr ,00, heraf udgor grundvaerdi kr Note 22 Oplysning om eventualforpligtelser Vandvasrkets bestyrelse har oplyst, at der ikke er nogle kautions-, leasing- og garantiforpligtelser ud over det i arsrapporten anforte. Note 21 Oplysning om pantsaetninger og sikkerhedsstillelser Vandvaerkets bestyrelse har oplyst, at der ikke er nogle pantsaetninger og sikkerhedsstillelser udover det i arsrapporten anferte.

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j Haveforeningen IshBjgArd Pilemllevej 22 2635 Ishj CVR-nr. 32551 Arsrapport for 213.&.rsrapporten er fremlagt og godkendt pa foreningens ordinc:ere generalforsamling den Dirigent DSSING & PARTNERE.., ..,

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kro A/S Rougsøvej 118 8950 Ørsted Internt regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere