Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Danske Ølentusiaster"

Transkript

1 Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation. Stk. 2 - Danske Ølentusiasters formål er varetage de danske ølforbrugeres nationale og internationale interesser. For at fremme formålet skal Danske Ølentusiaster blandt andet: a)arbejde for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper. b) Oplyse og skabe debat om ølrelaterede emner. c) Udbrede kendskabet til håndbrygning i Danmark. d) Støtte og stimulere dansk ølhistorie og arbejde for at sikre dansk ølhistorie fremover. e) Arbejde for at sikre øl en respektfuld behandling. f) Sikre forbrugernes interesser ved at indtage en forbrugerkritisk holdning overfor kommercielle og politiske interesser. g) Varetage ølforbrugernes interesser ved repræsentation i råd og udvalg. h) organisere alle ølinteresserede enkeltpersoner og samlere af bryggerirelaterede effekter i Danmark. i) udbrede kendskabet til ølkultur og ølforbrug i resten af verden Stk. 3 - Danske Ølentusiaster samarbejder nationalt og internationalt med andre ølforbrugerorganisationer. Formålet er at sikre øl og ølkultur en fremtrædende opmærksomhed. Stk. 4 - Danske Ølentusiaster støtter en ansvarlig alkoholpolitik, hvor målet er kvalitet frem for kvantitet i ølforbruget. Danske Ølentusiaster vil arbejde for at skabe opmærksomhed på såvel de helbredsfremmende som helbredsskadelige konsekvenser af ølforbrug i mindre eller større omfang. 3 Medlemmer Stk. 1 - Som medlem kan optages alle personer, der kan støtte Danske Ølentusiasters formålsparagraf. Stk. 2 - Danske Ølentusiasters medlemsfortegnelse er kun tilgængelig for Landsbestyrelsen. Til anvendelser inden for formålsparagraffen jf. 2 kan Landsbestyrelsen dog give adgang til hele eller dele af medlemsfortegnelsen.

2 Stk. 3 Kun medlemmer af Danske Ølentusiaster, der ikke har noget økonomisk udestående med foreningen, og som skønnes at være uafhængige af kommercielle interesser, kan vælges eller udpeges til foreningens tillidsposter. Regionsrådet kan fastsætte nærmere regler for, hvad der ligger i begrebet uafhængige af kommercielle interesser. Stk. 4 - Et medlems valgbarhed til Landsbestyrelsen afgøres af Generalforsamlingen. Stk. 5 - Et medlems valgbarhed til andre poster end Landsbestyrelsen afgøres i tvivlstilfælde af Landsbestyrelsen og kan appelleres til første ordinære Generalforsamling. 4 Kontingent og udmeldelse Stk. 1 - For medlemskab af Danske Ølentusiaster opkræves kontingent. Opkrævningsmåde og -terminer fastsættes af Landsbestyrelsen. Stk. 2 - Udmeldelse af Danske Ølentusiaster skal ske skriftligt til Landsbestyrelsen eller til en af Landsbestyrelsen udpeget person. Ved manglende kontingentbetaling udmeldes medlemmet af Danske Ølentusiaster efter en af Landsbestyrelsen fastsat rykkerprocedure. Stk. 3 - Ethvert medlem kan, for brud på vedtægterne eller reglementer vedtaget af Landsbestyrelsen, ekskluderes ved almindeligt landsbestyrelsesflertal. En sådan eksklusion kan appelleres til førstkommende ordinære eller ekstraordinære Generalforsamling, hvor den eller de ekskluderede kan forelægge sin eller deres sag. Indtil da står eksklusionen ved magt. Generalforsamling stadfæster eller forkaster derefter eksklusionen ved almindeligt stemmeflertal. Medlemmer der er ekskluderet efter denne paragraf, kan kun genoptages efter beslutning på en Generalforsamling. 5 Generalforsamling Stk. 1 - Generalforsamling er Danske Ølentusiasters højeste myndighed. Stk. 2 - Der afholdes en årlig ordinær Generalforsamling i perioden umiddelbart efter regnskabsårets afslutning og senest inden udgangen af marts måned. Stk. 3 - Generalforsamling skal indkaldes med mindst en måneds varsel i foreningens medlemsblad eller skriftligt til medlemmerne. Stk. 4 - Dagsorden til ordinær Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Formalia a. Valg af dirigent

3 b. Godkendelse af forretningsorden c. Valg af referent d. Valg af stemmetællere e. Øvrige formalia 2. Landsbestyrelsens beretning 3. Regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af Landsbestyrelse a. Valg af Landsformand b. Valg af Økonomiansvarlig c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant 8. Eventuelt Stk. 5 - Landsbestyrelsen kan vedtage tilmeldingsfrist af hensyn til spisning og evt. efterfølgende arrangementer. Fristen skal offentliggøres samtidig med indkaldelsen til Generalforsamling. Stk. 6 - Ekstraordinær Generalforsamling skal indkaldes såfremt a) mindst 3 Landsbestyrelsesmedlemmer begærer det. b) mindst 10 % af medlemmerne skriftlig begærer det. c) Danske Ølentusiaster ikke har en Landsformand, jf. dog 7, stk. 3 og 4 d) der ikke findes mindst 4 Landsbestyrelsesmedlemmer valgt på en Generalforsamling. Stk. 7 - Forslag der ønskes behandlet på en Generalforsamling, herunder ændringer af vedtægterne, skal være Landsformanden i hænde senest 1 måned før en Generalforsamling. Indsendte forslag skal kunne ses på hjemmesiden, dog kun af medlemmerne, 10 dage før Generalforsamlingen. 6 Afstemninger Stk. 1 - Alle afstemninger på Generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har (bortset ved afstemning efter 5, stk. 4, 6c) 1 stemme. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 eller flere medlemmer ønsker det. Stk. 2 - Ved hvert valg kan hver stemmeberettiget kun afgive én stemme. Ved valg i henhold 5, stk. 4, pkt. 6c kan der højst afgives 5 stemmer og hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster. Stk. 3 - Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted. Stk. 4 - Der kan ikke stemmes via. fuldmagt.

4 7 Bestyrelsen Stk. 1 - Danske Ølentusiaster ledes af en Landsbestyrelse på 7 medlemmer. Stk. 2 - Landsbestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen. Bestyrelsesposten som landsnæstformand skal altid besættes. Stk. 3 Ved et bestyrelsesmedlems varige eller længerevarende forfald suppleres Landsbestyrelsen med suppleant valgt at Regionsrådet. Stk. 4 - Ved landsformanden eller den økonomiansvarliges varige forfald varetages opgaven frem til næste generalforsamling, af et generalforsamlings valgt landsbestyrelsesmedlem, og Landsbestyrelsen suppleres med et ordinært medlem, jvf stk 3. Stk. 5 - Landsbestyrelsens forretningsorden fastlægges af Landsbestyrelsen selv. Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 Landsbestyrelsesmedlemmer, herunder landsformand eller landsnæstformand, er til stede. Stk. 6 - Alle beslutninger i Landsbestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed, er landsformandens stemme udslagsgivende. Ved landsformandens fravær er landsnæstformandens stemme udslagsgivende. Stk. 7 - Landsformanden forestår Danske Ølentusiasters daglige virke og drift og indkalder Landsbestyrelsesmøder, så ofte han finder anledning til det, eller når 3 Landsbestyrelsesmedlemmer kræver det. 8 Økonomi Stk. 1 Den Økonomiansvarlige har det overordnede ansvar for Danske Ølentusiasters budget, regnskab og generelle økonomi. Den daglige regnskabsførelse kan foretages af en person eller virksomhed udpeget af Landsbestyrelsen. Stk. 2 - Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kopier af regnskabet skal foreligge til den årlige generalforsamling og skal kunne ses på hjemmesiden, dog kun af medlemmerne, senest 10 dage før Generalforsamlingen. Stk. 3 - Danske Ølentusiaster tegnes af 2 Landsbestyrelsesmedlemmer i forening, begge skal være valgt på generalforsamlingen. Mindst én af disse skal være Landsformanden eller den Økonomiansvarlige. Stk. 4 Landsbestyrelsen er bemyndiget til at etablere kortvarige kreditter til særlige arrangementer.

5 Stk Danske Ølentusiaster hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke Danske Ølentusiasters medlemmer eller Landsbestyrelse nogen personlig hæftelse. 9 Revision Stk. 1 - Foreningens regnskab revideres af en kritisk revisor valgt på generalforsamlingen og en ekstern revisor. Den eksterne revisor skal være statsautoriseret, registreret eller medlem af Foreningen Danske Revisorer (FDR). Revision kan foretages løbende efter behov og Landsbestyrelsens ønske. 10 Opløsning Stk. 1 - Opløsning af Danske Ølentusiaster kan kun finde sted på 2 af hinanden efterfølgende Generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen skal vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Stk. 2 - I tilfælde af opløsning træffer Generalforsamlingen ved almindeligt flertal bestemmelse om afvikling og om brugen af Danske Ølentusiasters eventuelle formue til almennyttige (jf. skattemyndighedernes praksis) formål, der er forenelige med foreningens formål. 11 Vedtægtsændringer Stk. 1 - Ændringer af vedtægterne skal vedtages på en Generalforsamling af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. 12 Regioner Stk. 1 - Danske Ølentusiaster har en struktur, hvor landet er opdelt i en række regioner og underlagte lokalafdelinger. Regionerne kan ikke have selvstændige vedtægter eller kontingentopkrævning. Antallet af regioner fastsættes af Landsbestyrelsen. Stk. 2 De enkelte regioner ledes af en Regionsbestyrelse bestående af max. To medlemmer fra hver af lokalafdelingerne indenfor regionen. Regionsbestyrelsen vælger selv sin regionsformand og en regionsnæstformand minimum 1 gang om året, samt fastsætter sin forretningsorden. Medlemmerne udpeges jvf. 13, stk. 6. Hvis Regionsbestyrelsen vælger en regionsformand/regionsnæstformand, som ikke i forvejen sidder i Regionsbestyrelsen, så indtræder regionsformanden/regionsnæstformanden i Regionsbestyrelsen. Hvert år efter afholdelse af de lokale årsmøder samles de udpegede

6 regionsbestyrelsesmedlemmer for at konstituere sig. Dette møde skal være afholdt inden udgangen af november. Stk. 3 - De valgte regionsformænd og regionsnæstformænd udgør sammen med Landsbestyrelsen Danske Ølentusiasters Regionsråd. Regionsrådet mødes minimum 2 gange årligt. Landsbestyrelsen indkalder til møderne i Danske Ølentusiasters Regionsråd - dog kan et flertal af de valgte regionsformænd og regionsnæstformænd indkalde Danske Ølentusiasters Regionsråd ekstraordinært. Såfremt en regionsformand eller regionsnæstformand ikke kan deltage i et møde i Danske Ølentusiasters Regionsråd, kan Regionsbestyrelsen udpege en stedfortræder. 13 Lokalafdelinger Stk. 1 - I hver af Danske Ølentusiasters regioner kan der oprettes lokalafdelinger. Lokalafdelingerne kan ikke have selvstændige vedtægter eller kontingentopkrævning. Vælger en lokalafdeling jf. 14 at have en selvstændig økonomi, fungerer 13 og 14 således som lokalafdelingens vedtægter. Stk. 2 - Beslutning om oprettelse og nedlæggelse af lokalafdelinger, samt om hvilke postnumre lokalafdelingen omfatter, træffes af regionsformanden i samarbejde med Lokal- og Regionskoordinatoren. Alle medlemmer af Danske Ølentusiaster har adgang til alle lokalafdelingers arrangementer under samme betingelser. Stk. 3 - Regionsformanden har ansvar for indkaldelse af stiftende årsmøde i områder, hvor der ønskes oprettet en lokalafdeling. Stk. 4 Lokalafdelingerne ledes af en bestyrelse valgt på et årligt Lokalafdelingsårsmøde. Stk. 5 Hvert år i september eller oktober måned skal der afholdes et lokalt årsmøde. Årsmødet skal indkaldes med mindst en måneds varsel i foreningens medlemsblad eller skriftligt til lokalafdelingens medlemmer. Såfremt det anses for hensigtsmæssigt og betryggende kan indkaldelse evt. delvist erstattes af til den del af medlemmerne, der har opgivet en adresse. Stk. 6 - Dagsorden på det lokale årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Lokalafdelingen 3. Valg af Lokalafdelingsformand 4. Evt. Valg af Lokalafdelingsnæstformand 5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer 6. Eventuelt

7 Stk. 7 - Alle valg på lokalafdelingens årsmøde afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har 1 stemme ved valg af formand og ved valg af næstformand, og ved valg af menige bestyrelsesmedlemmer et antal stemmer svarende til det antal af menige medlemmer, der skal vælges. Årsmødet beslutter, inden valget af menige bestyrelsesmedlemmer, hvor mange der skal vælges. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. Valget af en næstformand og en bestyrelse er ikke en betingelse for at gøre bestyrelsen lovlig. Årsmødet kan beslutte, at bestyrelsen alene består af formanden. Lokalafdelingsbestyrelsen udpeger minimum 1, max. 2 repræsentanter til Regionsbestyrelsen. Det er ikke muligt at stemme via fuldmagt. Stemmeret tilkommer medlemmer, der er registreret med bopæl i lokalafdelingen, efter Danske Ølentusiaster centrale medlemsregister. Valgbarhed kan opnås i alle lokalafdelinger, jævnfør 3 stk. 3. Landsbestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål. Stk. 8 - Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster. Stk. 9 - Ekstraordinært Årsmøde i en lokalafdeling afholdes såfremt: a) mindst 10 % af medlemmerne fremsender skriftlig begæring til lokalafdelingsformanden herom med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet. b) Danske Ølentusiasters Landsbestyrelse fremsender skriftlig begæring om dette. c) Lokalafdelingen ikke har en formand, der er valgt på Årsmødet. 14 Lokalafdelinger med selvstændig økonomi Stk. 1 En lokalafdeling kan vælge at have en selvstændig økonomi. Beslutningen træffes på et ordinært årsmøde jf. stk. 5 inden punkter om valg eller ved et ekstraordinært årsmøde jf. stk. 9. Økonomien kan ikke finansieres ved et lokalt kontingent. Lokalafdelingens selvstændige økonomi kan komme fra tilskud fra region, landsforening eller indtægter fra egne arrangementer m.v. Stk. 2 Selvstændig økonomi for en lokalafdeling giver mulighed for, at lokalafdelingen opretter et selvstændigt CVR-nummer og bankkonto. Denne vedtægts 13 og 14 tjener som lokalafdelingens vedtægt og grundlag for oprettelsen. Stk. 3 - En lokalafdeling med selvstændig økonomi kan træffe beslutning om at være hjemmehørende i en kommune, der dækker et af de postnumre, der er fastlagt jf. 13, stk. 2. Stk. 4 Danske Ølentusiaster som landsorganisation hæfter ikke for økonomiske beslutninger i en lokalafdeling med selvstændig økonomi og dækker ikke et eventuelt underskud i lokalafdelingens funktionstid eller ved dennes opløsning. Lokalafdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den af lokalafdelingen hørende bank- og kassebeholdning.

8 Formuen i lokalafdelinger med selvstændig økonomi indgår ikke i egenkapitalen for Danske Ølentusiaster, og driftsresultater for lokalafdelingerne indgår ikke i Danske Ølentusiasters driftsregnskab. Stk. 5 Dagsordenen på det lokale årsmøde for en afdeling med selvstændig økonomi skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalafdelingen 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg af lokalafdelingsformand 5. Valg af afdelingskasserer 6. Valg af afdelingsnæstformand 7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af afdelingsrevisor og suppleant 9. Eventuelt Stk. 6 - Lokalafdelingsbestyrelsen skal som minimum bestå af formand, næstformand og afdelingskasserer. Formand, kasserer og revisor må ikke tilhøre samme husstand. Alle valg på lokalafdelingens årsmøde afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har 1 stemme ved valg af formand, næstformand, afdelingskasserer samt revisor og suppleant. Ved valg af menige bestyrelsesmedlemmer har hvert medlem 1-3 stemmer svarende til det antal af menige medlemmer, der skal vælges. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. Det er ikke muligt at stemme via fuldmagt. Stemmeret tilkommer medlemmer, der er registreret med bopæl i lokalafdelingen efter Danske Ølentusiaster centrale medlemsregister. Valgbarhed kan opnås i alle lokalafdelinger, jævnfør 3 stk. 3. Landsbestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster. Lokalafdelingsbestyrelsen udpeger max. 2 repræsentanter til Regionsbestyrelsen. Stk. 7 Lokalafdelingen tegnes af formand eller kasserer sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens varige forfald indtræder næstformanden som formand og som tegningsberettiget. Der kan meddeles prokura til en enkelt person. Lokalafdelingens bestyrelse påhviler kun det ansvar og de hæftelser, som følger af gældende lovgivning. Stk. 8 Regnskabsåret for en lokalafdeling med selvstændig økonomi er 1. juli 30. juni det følgende år. Regnskabet for en lokalafdeling med selvstændig økonomi og de løbende posteringer kan til enhver tid af Landsbestyrelsen eller et medlem i lokalafdelingen forlanges forelagt for den kritiske revisor i Danske Ølentusiaster. Det

9 af årsmødet godkendte regnskab sendes endvidere umiddelbart herefter til orientering til den økonomiansvarlige i Landsbestyrelsen. Stk. 9 - Ekstraordinært Årsmøde i en lokalafdeling afholdes såfremt: a) mindst 10 % af medlemmerne fremsender skriftlig begæring til lokalafdelingsformanden herom med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet. b) Danske Ølentusiasters Landsbestyrelse fremsender skriftlig begæring om dette. c) Lokalafdelingen ikke har en formand, der er valgt som formand eller næstformand på Årsmødet. Stk. 10 Vælger en lokalafdeling med selvstændig økonomi på et lokalt årsmøde at overgå til at være en lokalafdeling uden selvstændig økonomi, overgår en eventuel formue til Danske Ølentusiaster. Landsbestyrelsen træffer beslutning om anvendelse til medlemsaktiviteter fortrinsvis i lokalafdelingens og regionens område. Lokalafdelingen kan stille forslag til anvendelsen. Stk. 11 Opløses en lokalafdeling med selvstændig økonomi af regionsformanden i samarbejde med Lokal- og Regionskoordinatoren jf. 13, stk. 2, træffer Landsbestyrelsen beslutning om anvendelse af en eventuel formue jf. bestemmelserne om foreningens opløsning i 10, stk. 2. Nærværende vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. februar Ændret på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2005, på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006, på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2007, på den ordinære generalforsamling 28. marts 2009, på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 og på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2015.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Foreningen for Borgerlige Jurister på Aarhus Universitet, i daglig tale forkortet FBJ. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere