Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Danske Ølentusiaster"

Transkript

1 Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation. Stk. 2 - Danske Ølentusiasters formål er varetage de danske ølforbrugeres nationale og internationale interesser. For at fremme formålet skal Danske Ølentusiaster blandt andet: a)arbejde for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper. b) Oplyse og skabe debat om ølrelaterede emner. c) Udbrede kendskabet til håndbrygning i Danmark. d) Støtte og stimulere dansk ølhistorie og arbejde for at sikre dansk ølhistorie fremover. e) Arbejde for at sikre øl en respektfuld behandling. f) Sikre forbrugernes interesser ved at indtage en forbrugerkritisk holdning overfor kommercielle og politiske interesser. g) Varetage ølforbrugernes interesser ved repræsentation i råd og udvalg. h) organisere alle ølinteresserede enkeltpersoner og samlere af bryggerirelaterede effekter i Danmark. i) udbrede kendskabet til ølkultur og ølforbrug i resten af verden Stk. 3 - Danske Ølentusiaster samarbejder nationalt og internationalt med andre ølforbrugerorganisationer. Formålet er at sikre øl og ølkultur en fremtrædende opmærksomhed. Stk. 4 - Danske Ølentusiaster støtter en ansvarlig alkoholpolitik, hvor målet er kvalitet frem for kvantitet i ølforbruget. Danske Ølentusiaster vil arbejde for at skabe opmærksomhed på såvel de helbredsfremmende som helbredsskadelige konsekvenser af ølforbrug i mindre eller større omfang. 3 Medlemmer Stk. 1 - Som medlem kan optages alle personer, der kan støtte Danske Ølentusiasters formålsparagraf. Stk. 2 - Danske Ølentusiasters medlemsfortegnelse er kun tilgængelig for Landsbestyrelsen. Til anvendelser inden for formålsparagraffen jf. 2 kan Landsbestyrelsen dog give adgang til hele eller dele af medlemsfortegnelsen.

2 Stk. 3 Kun medlemmer af Danske Ølentusiaster, der ikke har noget økonomisk udestående med foreningen, og som skønnes at være uafhængige af kommercielle interesser, kan vælges eller udpeges til foreningens tillidsposter. Regionsrådet kan fastsætte nærmere regler for, hvad der ligger i begrebet uafhængige af kommercielle interesser. Stk. 4 - Et medlems valgbarhed til Landsbestyrelsen afgøres af Generalforsamlingen. Stk. 5 - Et medlems valgbarhed til andre poster end Landsbestyrelsen afgøres i tvivlstilfælde af Landsbestyrelsen og kan appelleres til første ordinære Generalforsamling. 4 Kontingent og udmeldelse Stk. 1 - For medlemskab af Danske Ølentusiaster opkræves kontingent. Opkrævningsmåde og -terminer fastsættes af Landsbestyrelsen. Stk. 2 - Udmeldelse af Danske Ølentusiaster skal ske skriftligt til Landsbestyrelsen eller til en af Landsbestyrelsen udpeget person. Ved manglende kontingentbetaling udmeldes medlemmet af Danske Ølentusiaster efter en af Landsbestyrelsen fastsat rykkerprocedure. Stk. 3 - Ethvert medlem kan, for brud på vedtægterne eller reglementer vedtaget af Landsbestyrelsen, ekskluderes ved almindeligt landsbestyrelsesflertal. En sådan eksklusion kan appelleres til førstkommende ordinære eller ekstraordinære Generalforsamling, hvor den eller de ekskluderede kan forelægge sin eller deres sag. Indtil da står eksklusionen ved magt. Generalforsamling stadfæster eller forkaster derefter eksklusionen ved almindeligt stemmeflertal. Medlemmer der er ekskluderet efter denne paragraf, kan kun genoptages efter beslutning på en Generalforsamling. 5 Generalforsamling Stk. 1 - Generalforsamling er Danske Ølentusiasters højeste myndighed. Stk. 2 - Der afholdes en årlig ordinær Generalforsamling i perioden umiddelbart efter regnskabsårets afslutning og senest inden udgangen af marts måned. Stk. 3 - Generalforsamling skal indkaldes med mindst en måneds varsel i foreningens medlemsblad eller skriftligt til medlemmerne. Stk. 4 - Dagsorden til ordinær Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Formalia a. Valg af dirigent

3 b. Godkendelse af forretningsorden c. Valg af referent d. Valg af stemmetællere e. Øvrige formalia 2. Landsbestyrelsens beretning 3. Regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af Landsbestyrelse a. Valg af Landsformand b. Valg af Økonomiansvarlig c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant 8. Eventuelt Stk. 5 - Landsbestyrelsen kan vedtage tilmeldingsfrist af hensyn til spisning og evt. efterfølgende arrangementer. Fristen skal offentliggøres samtidig med indkaldelsen til Generalforsamling. Stk. 6 - Ekstraordinær Generalforsamling skal indkaldes såfremt a) mindst 3 Landsbestyrelsesmedlemmer begærer det. b) mindst 10 % af medlemmerne skriftlig begærer det. c) Danske Ølentusiaster ikke har en Landsformand, jf. dog 7, stk. 3 og 4 d) der ikke findes mindst 4 Landsbestyrelsesmedlemmer valgt på en Generalforsamling. Stk. 7 - Forslag der ønskes behandlet på en Generalforsamling, herunder ændringer af vedtægterne, skal være Landsformanden i hænde senest 1 måned før en Generalforsamling. Indsendte forslag skal kunne ses på hjemmesiden, dog kun af medlemmerne, 10 dage før Generalforsamlingen. 6 Afstemninger Stk. 1 - Alle afstemninger på Generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har (bortset ved afstemning efter 5, stk. 4, 6c) 1 stemme. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 eller flere medlemmer ønsker det. Stk. 2 - Ved hvert valg kan hver stemmeberettiget kun afgive én stemme. Ved valg i henhold 5, stk. 4, pkt. 6c kan der højst afgives 5 stemmer og hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster. Stk. 3 - Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted. Stk. 4 - Der kan ikke stemmes via. fuldmagt.

4 7 Bestyrelsen Stk. 1 - Danske Ølentusiaster ledes af en Landsbestyrelse på 7 medlemmer. Stk. 2 - Landsbestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen. Bestyrelsesposten som landsnæstformand skal altid besættes. Stk. 3 Ved et bestyrelsesmedlems varige eller længerevarende forfald suppleres Landsbestyrelsen med suppleant valgt at Regionsrådet. Stk. 4 - Ved landsformanden eller den økonomiansvarliges varige forfald varetages opgaven frem til næste generalforsamling, af et generalforsamlings valgt landsbestyrelsesmedlem, og Landsbestyrelsen suppleres med et ordinært medlem, jvf stk 3. Stk. 5 - Landsbestyrelsens forretningsorden fastlægges af Landsbestyrelsen selv. Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 Landsbestyrelsesmedlemmer, herunder landsformand eller landsnæstformand, er til stede. Stk. 6 - Alle beslutninger i Landsbestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed, er landsformandens stemme udslagsgivende. Ved landsformandens fravær er landsnæstformandens stemme udslagsgivende. Stk. 7 - Landsformanden forestår Danske Ølentusiasters daglige virke og drift og indkalder Landsbestyrelsesmøder, så ofte han finder anledning til det, eller når 3 Landsbestyrelsesmedlemmer kræver det. 8 Økonomi Stk. 1 Den Økonomiansvarlige har det overordnede ansvar for Danske Ølentusiasters budget, regnskab og generelle økonomi. Den daglige regnskabsførelse kan foretages af en person eller virksomhed udpeget af Landsbestyrelsen. Stk. 2 - Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kopier af regnskabet skal foreligge til den årlige generalforsamling og skal kunne ses på hjemmesiden, dog kun af medlemmerne, senest 10 dage før Generalforsamlingen. Stk. 3 - Danske Ølentusiaster tegnes af 2 Landsbestyrelsesmedlemmer i forening, begge skal være valgt på generalforsamlingen. Mindst én af disse skal være Landsformanden eller den Økonomiansvarlige. Stk. 4 Landsbestyrelsen er bemyndiget til at etablere kortvarige kreditter til særlige arrangementer.

5 Stk Danske Ølentusiaster hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke Danske Ølentusiasters medlemmer eller Landsbestyrelse nogen personlig hæftelse. 9 Revision Stk. 1 - Foreningens regnskab revideres af en kritisk revisor valgt på generalforsamlingen og en ekstern revisor. Den eksterne revisor skal være statsautoriseret, registreret eller medlem af Foreningen Danske Revisorer (FDR). Revision kan foretages løbende efter behov og Landsbestyrelsens ønske. 10 Opløsning Stk. 1 - Opløsning af Danske Ølentusiaster kan kun finde sted på 2 af hinanden efterfølgende Generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen skal vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Stk. 2 - I tilfælde af opløsning træffer Generalforsamlingen ved almindeligt flertal bestemmelse om afvikling og om brugen af Danske Ølentusiasters eventuelle formue til almennyttige (jf. skattemyndighedernes praksis) formål, der er forenelige med foreningens formål. 11 Vedtægtsændringer Stk. 1 - Ændringer af vedtægterne skal vedtages på en Generalforsamling af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. 12 Regioner Stk. 1 - Danske Ølentusiaster har en struktur, hvor landet er opdelt i en række regioner og underlagte lokalafdelinger. Regionerne kan ikke have selvstændige vedtægter eller kontingentopkrævning. Antallet af regioner fastsættes af Landsbestyrelsen. Stk. 2 De enkelte regioner ledes af en Regionsbestyrelse bestående af max. To medlemmer fra hver af lokalafdelingerne indenfor regionen. Regionsbestyrelsen vælger selv sin regionsformand og en regionsnæstformand minimum 1 gang om året, samt fastsætter sin forretningsorden. Medlemmerne udpeges jvf. 13, stk. 6. Hvis Regionsbestyrelsen vælger en regionsformand/regionsnæstformand, som ikke i forvejen sidder i Regionsbestyrelsen, så indtræder regionsformanden/regionsnæstformanden i Regionsbestyrelsen. Hvert år efter afholdelse af de lokale årsmøder samles de udpegede

6 regionsbestyrelsesmedlemmer for at konstituere sig. Dette møde skal være afholdt inden udgangen af november. Stk. 3 - De valgte regionsformænd og regionsnæstformænd udgør sammen med Landsbestyrelsen Danske Ølentusiasters Regionsråd. Regionsrådet mødes minimum 2 gange årligt. Landsbestyrelsen indkalder til møderne i Danske Ølentusiasters Regionsråd - dog kan et flertal af de valgte regionsformænd og regionsnæstformænd indkalde Danske Ølentusiasters Regionsråd ekstraordinært. Såfremt en regionsformand eller regionsnæstformand ikke kan deltage i et møde i Danske Ølentusiasters Regionsråd, kan Regionsbestyrelsen udpege en stedfortræder. 13 Lokalafdelinger Stk. 1 - I hver af Danske Ølentusiasters regioner kan der oprettes lokalafdelinger. Lokalafdelingerne kan ikke have selvstændige vedtægter eller kontingentopkrævning. Vælger en lokalafdeling jf. 14 at have en selvstændig økonomi, fungerer 13 og 14 således som lokalafdelingens vedtægter. Stk. 2 - Beslutning om oprettelse og nedlæggelse af lokalafdelinger, samt om hvilke postnumre lokalafdelingen omfatter, træffes af regionsformanden i samarbejde med Lokal- og Regionskoordinatoren. Alle medlemmer af Danske Ølentusiaster har adgang til alle lokalafdelingers arrangementer under samme betingelser. Stk. 3 - Regionsformanden har ansvar for indkaldelse af stiftende årsmøde i områder, hvor der ønskes oprettet en lokalafdeling. Stk. 4 Lokalafdelingerne ledes af en bestyrelse valgt på et årligt Lokalafdelingsårsmøde. Stk. 5 Hvert år i september eller oktober måned skal der afholdes et lokalt årsmøde. Årsmødet skal indkaldes med mindst en måneds varsel i foreningens medlemsblad eller skriftligt til lokalafdelingens medlemmer. Såfremt det anses for hensigtsmæssigt og betryggende kan indkaldelse evt. delvist erstattes af til den del af medlemmerne, der har opgivet en adresse. Stk. 6 - Dagsorden på det lokale årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Lokalafdelingen 3. Valg af Lokalafdelingsformand 4. Evt. Valg af Lokalafdelingsnæstformand 5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer 6. Eventuelt

7 Stk. 7 - Alle valg på lokalafdelingens årsmøde afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har 1 stemme ved valg af formand og ved valg af næstformand, og ved valg af menige bestyrelsesmedlemmer et antal stemmer svarende til det antal af menige medlemmer, der skal vælges. Årsmødet beslutter, inden valget af menige bestyrelsesmedlemmer, hvor mange der skal vælges. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. Valget af en næstformand og en bestyrelse er ikke en betingelse for at gøre bestyrelsen lovlig. Årsmødet kan beslutte, at bestyrelsen alene består af formanden. Lokalafdelingsbestyrelsen udpeger minimum 1, max. 2 repræsentanter til Regionsbestyrelsen. Det er ikke muligt at stemme via fuldmagt. Stemmeret tilkommer medlemmer, der er registreret med bopæl i lokalafdelingen, efter Danske Ølentusiaster centrale medlemsregister. Valgbarhed kan opnås i alle lokalafdelinger, jævnfør 3 stk. 3. Landsbestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål. Stk. 8 - Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster. Stk. 9 - Ekstraordinært Årsmøde i en lokalafdeling afholdes såfremt: a) mindst 10 % af medlemmerne fremsender skriftlig begæring til lokalafdelingsformanden herom med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet. b) Danske Ølentusiasters Landsbestyrelse fremsender skriftlig begæring om dette. c) Lokalafdelingen ikke har en formand, der er valgt på Årsmødet. 14 Lokalafdelinger med selvstændig økonomi Stk. 1 En lokalafdeling kan vælge at have en selvstændig økonomi. Beslutningen træffes på et ordinært årsmøde jf. stk. 5 inden punkter om valg eller ved et ekstraordinært årsmøde jf. stk. 9. Økonomien kan ikke finansieres ved et lokalt kontingent. Lokalafdelingens selvstændige økonomi kan komme fra tilskud fra region, landsforening eller indtægter fra egne arrangementer m.v. Stk. 2 Selvstændig økonomi for en lokalafdeling giver mulighed for, at lokalafdelingen opretter et selvstændigt CVR-nummer og bankkonto. Denne vedtægts 13 og 14 tjener som lokalafdelingens vedtægt og grundlag for oprettelsen. Stk. 3 - En lokalafdeling med selvstændig økonomi kan træffe beslutning om at være hjemmehørende i en kommune, der dækker et af de postnumre, der er fastlagt jf. 13, stk. 2. Stk. 4 Danske Ølentusiaster som landsorganisation hæfter ikke for økonomiske beslutninger i en lokalafdeling med selvstændig økonomi og dækker ikke et eventuelt underskud i lokalafdelingens funktionstid eller ved dennes opløsning. Lokalafdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den af lokalafdelingen hørende bank- og kassebeholdning.

8 Formuen i lokalafdelinger med selvstændig økonomi indgår ikke i egenkapitalen for Danske Ølentusiaster, og driftsresultater for lokalafdelingerne indgår ikke i Danske Ølentusiasters driftsregnskab. Stk. 5 Dagsordenen på det lokale årsmøde for en afdeling med selvstændig økonomi skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalafdelingen 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg af lokalafdelingsformand 5. Valg af afdelingskasserer 6. Valg af afdelingsnæstformand 7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af afdelingsrevisor og suppleant 9. Eventuelt Stk. 6 - Lokalafdelingsbestyrelsen skal som minimum bestå af formand, næstformand og afdelingskasserer. Formand, kasserer og revisor må ikke tilhøre samme husstand. Alle valg på lokalafdelingens årsmøde afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har 1 stemme ved valg af formand, næstformand, afdelingskasserer samt revisor og suppleant. Ved valg af menige bestyrelsesmedlemmer har hvert medlem 1-3 stemmer svarende til det antal af menige medlemmer, der skal vælges. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. Det er ikke muligt at stemme via fuldmagt. Stemmeret tilkommer medlemmer, der er registreret med bopæl i lokalafdelingen efter Danske Ølentusiaster centrale medlemsregister. Valgbarhed kan opnås i alle lokalafdelinger, jævnfør 3 stk. 3. Landsbestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster. Lokalafdelingsbestyrelsen udpeger max. 2 repræsentanter til Regionsbestyrelsen. Stk. 7 Lokalafdelingen tegnes af formand eller kasserer sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens varige forfald indtræder næstformanden som formand og som tegningsberettiget. Der kan meddeles prokura til en enkelt person. Lokalafdelingens bestyrelse påhviler kun det ansvar og de hæftelser, som følger af gældende lovgivning. Stk. 8 Regnskabsåret for en lokalafdeling med selvstændig økonomi er 1. juli 30. juni det følgende år. Regnskabet for en lokalafdeling med selvstændig økonomi og de løbende posteringer kan til enhver tid af Landsbestyrelsen eller et medlem i lokalafdelingen forlanges forelagt for den kritiske revisor i Danske Ølentusiaster. Det

9 af årsmødet godkendte regnskab sendes endvidere umiddelbart herefter til orientering til den økonomiansvarlige i Landsbestyrelsen. Stk. 9 - Ekstraordinært Årsmøde i en lokalafdeling afholdes såfremt: a) mindst 10 % af medlemmerne fremsender skriftlig begæring til lokalafdelingsformanden herom med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet. b) Danske Ølentusiasters Landsbestyrelse fremsender skriftlig begæring om dette. c) Lokalafdelingen ikke har en formand, der er valgt som formand eller næstformand på Årsmødet. Stk. 10 Vælger en lokalafdeling med selvstændig økonomi på et lokalt årsmøde at overgå til at være en lokalafdeling uden selvstændig økonomi, overgår en eventuel formue til Danske Ølentusiaster. Landsbestyrelsen træffer beslutning om anvendelse til medlemsaktiviteter fortrinsvis i lokalafdelingens og regionens område. Lokalafdelingen kan stille forslag til anvendelsen. Stk. 11 Opløses en lokalafdeling med selvstændig økonomi af regionsformanden i samarbejde med Lokal- og Regionskoordinatoren jf. 13, stk. 2, træffer Landsbestyrelsen beslutning om anvendelse af en eventuel formue jf. bestemmelserne om foreningens opløsning i 10, stk. 2. Nærværende vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. februar Ændret på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2005, på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006, på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2007, på den ordinære generalforsamling 28. marts 2009, på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 og på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2015.

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere