PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE"

Transkript

1 PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008

2 RESUMÈ Det er nu mere end 8 år siden, at JFL 48 trådte i kraft, men forvirringen og usikkerheden om bestemmelsens rækkevidde er større end på andet tidligere tidspunkt. Et er den praksis, der er fra forsikringsselskabets side for at acceptere påbud (eller ikke-accept), noget andet er, hvad bestemmelsen objektivt måtte give hjemmel til, hvilket det altid tilkommer domstolene at afgøre endeligt. Der har siden 48 s ikrafttræden kun været 4 retsafgørelser, 2 anlagt mod og 2 anlagt af forsikringsselskabet, og forsikringsselskabet har fået medhold i alle 4 sager. Derudover afventes p.t. dom i konstateringstidspunkt-sagen, hvor dom ventes afsagt den 25. juni Et af de spørgsmål, som ikke er blevet endeligt pådømt af domstolene, er oprensningsomfanget, eller måske rettere kriterierne for, at det hjemlede oprensningsomfang er nået. Den foreliggende administrative praksis efterlader (fortsat) et indtryk af, at den miljø- og sundhedsmæssige risiko afhænger af, om det er en virksomhed, et forsikringsselskab, en privatperson eller kommunen, jf. 49 stk. 5, der skal betale for oprensningen. Miljøstyrelsen har på trods af perioden siden bestemmelsens ikrafttræden ikke udstedt nogen vejledning om anvendelsen af 48, end ikke efter at Miljøstyrelsen blev frigjort fra klagesager og dermed den vanskelige rolle både at skulle vejlede og administrativt pådømme. Samtidigt blev Miljøklagenævnet omdannet til en almindelig rekursinstans, som dermed klart er underlagt Miljøstyrelsens vejledninger, ligesom Miljøklagenævnet ikke længere kan afvise klagesager ud fra klagenævnets egen opfattelse af, hvorvidt sagen er principiel. Hjemmel Den indtil nu eneste retsafgørelse om hjemmel er Aabybro-sagen, UfR I denne sag forelå to spørgsmål til pådømmelse, nemlig hhv. hvorvidt forurening stammede fra et anlæg i brug, når forureningen hidrørte fra en tank, der var udskiftet for år tilbage, jf. 48 stk. 3, og i bekræftende tilfælde, hvorvidt forureningen var konstateret efter ikrafttræden af 48 (1. marts 200), jf. betingelsen herom i stk. 1. Med stemmerne 2-1 understregede dommerne, at bebyrdende forvaltningsakter kun kan udstedes, når der er klar hjemmel, og da 48 benytter ordene olietank og anlæg i flæng, var der ikke hjemmel til at udstede påbud i medfør af 48. Dommen er interessant, da den indikerer et mere snævert anvendelsesområde for 48, end det nuværende forsikringsselskab accepterer. Med henvisning til dommen kan der således stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt selve oliefyret egentligt er omfattet af påbudshjemlen i 48. Tilsvarende, hvis der sker spild i forbindelse med påfyldning, hvor forureningen hverken stammer fra tanken eller anlægget. Sidstnævnte har navnlig betydning i de sager, hvor forureningen er opstået ved, at tankejeren selv har forsøgt at påfylde olie, f.eks. fra andre gamle tanke, efter afhentning af fyrings- eller dieselolie på servicestationer og lignende. At 48 ikke giver hjemmel til påbud i de tilfælde, hvor tanken endnu ikke er taget i brug, er lagt til grund i Østre Landsrets dom af den 28. maj 2008 i B I administrativ praksis er det endvidere fastslået, at beregningen af, hvorvidt 50 % af det areal, som opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, jf. 48 stk. 3,

3 som udgangspunkt skal ske på grundlag af det totale areal af alle opvarmede arealer, jf. MAD (Almind Brugs). Det betyder formentligt for boligejendomme med erhverv, herunder f.eks. landbrug, at indirekte opvarmede arealer, såsom garager, maskinrum og lignende skal medregnes, og dermed vil det kunne være afgørende for påbudshjemlen, hvorvidt f.eks. en garage overvejende anvendes privat eller til virksomheden. Det er også fastslået i administrativ praksis, at det (fortsat) er en betingelse for udstedelse af påbud, at der skal være konstateret en forurening, for at der er hjemmel til udstedelse af et (undersøgelses)påbud, jf. MAD Dette svarer til retstilstanden før jordforureningsloven 1, så det har altså ikke medført nogen lempelse i forhold til mistankekravet, at myndighederne nu i selve lovens 76 stk. 4 er pålagt at refundere de omkostninger, der er afholdt til påbudte undersøgelser, når der ikke ved undersøgelsen konstateres en forurening. Andre ugyldighedsgrunde Udover at et påbud skal opfylde de objektive kriterier i 48, skal påbuddet selvfølgelig rettes til den, der efter bestemmelsen kan være påbudsadressat, ligesom påbuddet skal overholde de forvaltningsretlige gyldighedsbetingelser, og påbudsadgangen må ikke være bortfaldet, f.eks. som følge af passivitet. Det fremgår af 48 stk. 1, at påbudsadressaten er ejere af olietanke. Heraf følger 2, at der ikke kan rettes påbud mod en senere ejer af ejendommen i de tilfælde, hvor den tank, der har forårsaget forureningen, er fjernet fra ejendommen. Det betyder også, at påbudsadressaten vedbliver at være den oprindelige tankejer, selv om ejendommen skifter ejer under en oprensning, uanset hvorvidt tanken er fjernet eller henstår på ejendommen under oprensningen, da tanken jo ikke er i brug. Af hensyn til ensartethed i fortolkningen af, hvem der er rette påbudsadressat, bør der endvidere ikke være forskel på påbudsadressaten afhængig af, hvorvidt forureningen hidrører fra selve tanken eller en rørforbindelse. I de tilfælde, hvor en forurening hidrører fra f.eks. en rørforbindelse, bør det altså være den, der var ejer af tanken på konstateringstidspunktet, der er adressat også for yderligere påbud, uanset om ejendommen skifter ejer, og uanset hvorvidt selve tanken fortsat er i brug. De forvaltningsretlige gyldighedsbetingelser er de samme for påbud efter 40, 41 og 48. Det betyder principielt, at tankejeren/forsikringsselskabet kan få ophævet påbud efter 48 i samme omfang, som påbud efter 40 og 41 og omvendt. I UfR H (Kolding-sagen) fik Topdanmark således medhold i sin principale påstand med henvisning til, at Kolding Kommune ikke havde gennemført nogen konkret sagsbehandling. Dommen betyder blandt andet at uanset en vis ensartethed i sager omfattet af 48, kan der ikke indføres et sæt retningslinier eller lignende, som resulterer i skøn under regel. Der er uden for 48-sagerne en række afgørelser fra Miljøstyrelsen, der ophæver påbud under henvisning til manglende bestemthed, klarhed eller begrundelse, jf. MAD 2006 side 846, 856, 1422 og I disse sager vil den kompetente myndighed selvfølgelig kunne rette fejlene og udstede et nyt, gyldigt påbud forudsat myndighedens påbudsadgang ikke fortabes ved passivitet.

4 I MAD fandt Miljøstyrelsen således, at 19 måneder fra påbudsadressatens aflevering af en risikovurdering, der konkluderede, at restforureningen ikke udgjorde nogen miljøeller sundhedsmæssig risiko, til kommunen forvarslede et supplerende påbud, udgjorde en retsfortabende passivitet, og kommunen var dermed helt afskåret fra at udstede yderligere påbud i forhold til restforureningen. Afgørelsen er, navnlig henset til de lange sagsbehandlingstider hos rekursinstanserne, tankevækkende. I en enkelt sag er der set en sagsbehandlingstid hos Miljøstyrelsen på 12 år. I den sag ophævede Miljøstyrelsen det kommunale påbud med henvisning til manglende hjemmel, men reelt kunne påbuddet også have været ophævet med henvisning til Miljøstyrelsens egen passivitet, i hvert fald som følge af, at påbudsadressaten aldrig havde fået bekræftet, at kommunen havde oversendt klagen til Miljøstyrelsen. Oprensningsomfanget Spørgsmålet om, hvor meget der skal oprenses i de tilfælde, hvor der er eller kan udstedes et gyldigt påbud efter 48, har i hele lovens levetid været genstand for indgående diskussioner og har afstedkommet adskillige klagesager og indtil nu en retssag 3. I Kolding-sagen fastslog Højesteret, at vejledning 6/1998 kan anvendes til afgørelse af, hvorvidt en restforurening indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko i og med, at Højesteret fastslog, at det ikke kunne kritiseres, at skønsmanden havde anvendt vejledningens risikovurderingsmodeller. Og Højesteret fastslog endvidere, på trods af Kolding Kommunes anbringender, at det kunne lægges til grund, at restforureningen ikke indebærer nogen risici i forhold til arealanvendelsen, indeklimaet eller recipienter. Højesterets dom betyder altså, at når en risikovurdering i overensstemmelse med vejledning 6/1998 fører til, at der ikke er en risiko, så skal dette lægges til grund af de administrative myndigheder, og dette selv om vejledningen (der i så henseende er selvmodsigende) angiver at rette sig mod den offentlige indsats. At Højesterets dom indebærer, at vejledning 6/1998 kan anvendes også i påbudssager, understøttes af, at Højesteret netop henviser til, at vejledning 6/1998 ikke blev fulgt ved risikovurderingen i forhold til grundvandet, og Højesteret, der jo i sagens natur består af jurister pr. definition uden særlig teknisk indsigt, turde dermed ikke konkludere, at restforureningen (heller ikke) udgjorde en risiko i forhold til grundvandet. Det må dog nu, tre år efter Højesterets dom, lægges til grund, at Kolding Kommune efterfølgende heller ikke vurderede, at der var en grundvandsrisiko, idet Kolding Kommune ikke udstedte nye påbud vedrørende forureningen, og adgangen hertil er i hvert fald nu fortabt. Der har ikke endnu været flere retsafgørelser, hvor domstolene har taget stilling til oprensningsomfanget af i øvrigt gyldige påbud. Men Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 3 sager 4. Set fra en jurists side forekommer Miljøklagenævnets afgørelser vanskeligt forenelige både indbyrdes og i forhold til Højesterets dom. Advokat Line M. Pedersen og jeg har for at få et overblik, søgt at sammenholde, hvad vi opfatter som væsentlige parametre i det følgende skema:

5 Ejendom Hallinsgade 1 og 3, København Sagens status: Status for afværge ført med afgrav- ning af ca. 40 cm Afværge gennem- jord i kælder og nyt gulv Miljøk Afgørelse Afværge godkendt Sofielundsvej 78, Glostrup Afværge foreslået med afgravning af min. 40 cm jord i kælder, nyt gulv samt monitering Vester Voldgade 5, 7 og 9, Gedser Afværge foreslået med afgravning af tilgængelig jord, nyt gulv samt monitering Fjeldparken 45, Kolding Jord er afgravet til 2,4 meter under terræn og nyt gulv Myndighed lagenævnet Miljøklagenævnet Miljøklagenævnet Højesteret Afværgeforslag ikke Afværgeforslag ikke Afværge godkendt, tilstrækkeligt tilstrækkeligt risikovurdering udestår hvis afvigelse fra vejledning 6/1998 Dato 20. august oktober september juni 2005 Mængde af restforurening Nr. 1: liter liter Variationen Ca. 12 liter ca liter Nr. 3: ca. 40 liter skyldes an- vendelse af forskelli- ge forudsætninger i opgørelsen Omkostninger til Kr. 1,5 mio. Kr (heraf Kr Kr OM s afværge (ekskl. moms) dækkes kr af bygningsforsikring) Omkostning til Kr. 8,4-10,5 mio. Kr Kr Kr fuldstændig oprensning (ekskl. moms) MKN s vurdering Nævnet kommen- Nævnet fandt, at Nævnet fandt, at Højesteret tager ikke af omkostninger terer ikke de opstillede scenarier omkostninger i oven- nævnte størrelsesorden ikke strider mod proportionalitetsprincippet. Nævnet lagde vægt på, at der er tale om en betydelig oliemængde på l, og at forureningen ligger over et grundvandsmagasin, som udgør en vigtig ressource for blandt andre Glostrup Kommunes vandindvinding (s57) omkostninger til af- værge i ovennævnte størrelsesorden ikke strider mod proporti- onalitetsprincippet. Nævnet lagde vægt på, at størrelsen af forureningen samt de risikoforhold, der knytter sig til forureningen, ligger under boliger, er mobil og ikke dybtliggende. (s43) direkte stilling, men det fremgår, at Højesteret finder, at proportionalitetsprin- for, cippet bl.a. må føre til, at en forurening eller restforurening med olie uafhængigt af omkostningernes størrelse som udgangspunkt ikke kan påbydes fjernet, hvis der foreligger en høj grad af sikkerhed at den hverken aktu- elt eller i fremtiden indebærer en miljøog sundhedsmæssig risiko (s11) Risiko for arealanvendelse Vertikal forure- 0,4 m under 0,4 m under kælder- 0,5 m u.t. i hot spot 2,6 m u.t. (huset har nings placering kældergulv / 2 m gulv / 2,5 m u.t. ellers generelt 1-1,5 ingen kælder) u.t. m u.t. Målt højeste mg/kg mg/kg total mg/kg total mg/kg total niveau total kulbrinter kulbrinter kulbrinter i hot spot kulbrinter Myndighedens Forurening dybe- Med hensyn til kon- Med hensyn til kontaktrisiko Højesteret tiltrådte, bemærkninger re end 3 m.u.t. vurderes ikke at udgøre en risiko for arealanvendelsen (53) taktrisiko bemærker nævnet, at der ved mere gennemgriben- de bygningsforandringer vil være mu- lighed for kontakt med forureningen, som findes i niveauer, bemærker nævnet, at der ved bygningsarbejder vil være mulighed for kontakt med forure- ningen. (s43) at der ikke var nogen risiko.

6 Ejendom Hallinsgade 1 og 3, København Risiko for indeklima Målt højeste niveau µg/m3 Nr. 3: kulbrinter/ 1,4 Beregnet niveau i Nr. 1: bolig Målt til at være lig eller under baggrundsniveauet Nr. 3: 0,029 µg/m3 benzen / 0,4 µg/m3 kulbrinter Antal målepunk- Nr. 3: ter 4 målepunkter Sofielundsvej 78, Glostrup der ligger markant over MST s jordkvali- tetskriterier (54) Antal målerunder 1 målerunde 2 målerunder for 4 pr. punkt målepunkter og 1 Vester Voldgade 5, 7 og 9, Gedser µg/m3 total Nr. 5: kulbrinter / 1,9 340 µg/m3 total kulbrinter / 0,41 Nr. 7: µg/m3 total kulbrinter / 4,2 Nr. 9: 810 µg/m3 total kulbrinter / 2,5 0,0019 Nr. 5: / 33 µg/m3 kulbrint er 12µg/m3 total kulbrinter / benzen langt under kriterium (ca gange) Nr. 7: µg/m3 total kulbrinter afhængigt af gulvopbygning Nr. 9: 1,2 µg/m3 total kulbrinter / benzen ikke beregnet 8 målepunkter Nr. 5: 2 målepunkter Nr. 7: 7 målepunkter Nr. 9: 3 målepunkter Nr. 5: 1 målerunde målerunde for 4 må- Nr. 7: lepunkter Måling gentaget 1 gang i et målepunkt (PL1) Nr. 9: 1 målerunde Fjeldparken 45, Kolding 2,0 0,0087 µg/m3 ben- zen 1 målepunkt 1 målerunde Myndighedens Nævnet fandt, at Nævnet fandt, at den Nævnet fandt, at en Højesteret tiltrådte, bemærkninger den foreliggende dokumentation i foreliggende dokumentation i sagen for reduktion over 100 gange ikke bør forud- at der ikke var nogen risiko. sagen var tilstrækkelig be- grundet med undersøgelser i flere omgange, relativ stor tæthed af målepunk- ter og kun påvist lave niveauer (53) omfanget af indeklimapåvirkningen er spinkel. Der henvises til, at der er observeret tidslige variationer ved poreluftmålinger, samt at der ikke er foretaget registrering af vejrforhold under målingerne. (s55) sættes uden en sikkerhedsmargin. Næv- net fandt, at den foreliggende doku- mentation i sagen er spinkel. Der henvises til, at der er observeret tidslige variationer ved poreluftmålinger. (s44) Risiko for grundvand Afgrænsning af Forureningen er Forureningen er af- Forureningen er af- Ingen målinger i grundvandsforurening ikke afgrænset grænset indenfor 70- grænset indenfor ca. grundvand horisontalt 100 m2 150 m2 Dokumentation Ikke afgrænset 10 afgrænsende 6 afgrænsende borin- Ingen målinger i

7 Ejendom Hallinsgade 1 og 3, København for afgrænsning Sofielundsvej 78, Glostrup Vester Voldgade 5, 7 og 9, Gedser Fjeldparken 45, Kolding boringer, herunder 3 i ger, 1 målerunde grundvand dybere grundvand, 4 målerunder over 4 år Forureningsni- Fri fase 36 µg/l total kulbrinter Op til 620 µg/l kul- Beregnet af skønsveavetagning, ved seneste prø- i hot spot 660 µg/l total kulbrinter brinter uden for hot spot manden op til 0,37 mg/l toluen og 7,04 mg/l xylener Fri fase cm Der forventes ikke fri Der forventes fri fase Vurderet: nej fase. Oliefilm kan dog i hot spot området forekomme Klassifikation af Område med Område med drikke- Område med be- Område med drikkegrundvandsressource drikkevandsinte- vandsinteresser grænsede drikke- vandsinteresser resser vandsinteresser Vurdering af Det vurderes, at Det vurderes, at Det vurderes, at Skønmanden vurderisiko forureningen ikke udgør en risiko forureningen ikke udgør en risiko for drikkevandsinteresser forureningen ikke udgør en risiko for drikkevandsinteresser rede, at forureningen ikke udgør en risiko på JAGG trin 3 i området. i området. i vejledning 6/1998. Myndighedens Nævnet kommen- Nævnet tiltræder Nævnet er enig i, at Skønsmandens bemærkninger terer ikke grund- vandsrisici i den- ne afgørelse Miljøstyrelsens syns- punkt, hvorefter det er JAGG trin 1, der skal anvendes ved vurdering af, om forureningen udgør en risiko for grundvandet (s50) Det kan på baggrund af nævnets bemærkninger ikke afvises, at forureningen kan udgøre en risiko over for grundvandsressourcen i området. (s52) forureningen ikke udgør en risiko for drikkevandsinteresser i området. Nævnet lægger til grund, at forureningen ikke er stabil, men fortsat spredes i terrænnært magasin. (s43) anvendelse af vejledning 6/1998 for grundvand kan ikke i sig selv kritiseres. Højesteret lægger vægt på, at skønsmanden ikke har fulgt vejledning 6/1998 for grundvand, idet der ikke har foreligget målte data som grundlag for beregningerne på trin 3, og idet der ikke er iværksat monitering. (s12) Tal i () henviser til side nr. myndighedens/rettens afgørelse Fra afgørelserne kan særligt fremhæves, at en potentiel fremtidig kontaktrisiko med forureningen under ejendommene på Sofielundsvej og Vester Voldgade udgør en risiko, mens dette ikke er tilfældet, for så vidt angår Hallinsgade, uden at der gives nogen begrundelse herfor. Det er også bemærkelsesværdigt, at Miljøklagenævnet indirekte anerkender, at der ikke er nogen risiko for grundvandet ved at efterlade den betydelige restforurening på ca liter under Hallinsgade 1, selvom grundvandsforureningen ikke er afgrænset, og selvom der er efterladt fri fase på mellem 20 og 50 cm på det sekundære grundvandsspejl, medens Miljøklagenævnet i Sofielundsvejafgørelsen tilsidesatte 41 vandprøver udtaget fra 10 boringer over 4 omgange som værende ikke-repræsentative. Endelig har Miljøklagenævnet i afgørelserne vedrørende Sofielundsvej og Vester Voldgade anlagt en meget streng proportionalitetsvurdering, særligt for så vidt angår Sofielundsvej, hvor oprensningsomkostningerne til fjernelse af restforureningen er beregnet til mellem kr og kr ekskl. moms pr. liter olie. Til sammenligning ville en fuldstændig fjernelse af forureningen på Hallinsgade kun have beløbet sig til ca. kr ekskl. moms pr. liter

8 olie, da der til trods for de høje totale oprensningsomkostninger også var tale om en betydelig restforurening. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at der ingen holdepunkter er i jordforureningsloven eller dennes forarbejder for at foretage en proportionalitetsvurdering ved at beregne omkostningerne pr. 1 liter efterladt olie. De tiltag, som Miljøklagenævnet finder nødvendige for at fjerne den miljø- og sundhedsmæssige risiko, står også i skærende kontrast til, hvad kommunerne finder nødvendigt i de sager, hvor der ikke er forsikringsdækning. Det er i sagens natur begrænset, hvor mange af disse sager, der kommer til offentlighedens/forsikringsselskabets kendskab, men indtrykket er generelt i de sager, hvor der rejses krav om dækning af de af tankejeren på grundlag af et 48 påbud afholdte undersøgelses- og/eller oprensningsomkostninger. I sagen MAD var de totale omkostninger til oprensning af en forurening fra en utæt Ajva-tank således opgjort til kr ,61 inkl. moms. Sager over kr. 2 mio. Ifølge 49 stk. 5 skal miljømyndigheder, altså kommunen, betale den del af udgifterne, der overstiger kr. 2 mio. I bemærkningerne til bestemmelsen blev det anført: I øvrigt skal det bemærkes, at situationen formentlig næppe vil forekomme, da Miljøstyrelsen ikke har kendskab til, at udgifter til oprydning m.v. efter villaolietanke har oversteget kr. 2 mio. Heroverfor står, at omkostningerne i de tre sager, hvor Miljøklagenævnet har truffet afgørelse, langt overstiger kr. 2 mio., såfremt der gennemføres en oprensning ud fra Miljøklagenævnets vurdering i sagerne vedrørende Sofienlundsvej og Vester Voldgade af, hvad der er nødvendigt for at fjerne en evt. miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Skulle Miljøklagenævnets kriterier for risikovurderingerne blive anerkendt af domstolene, må det forventes, at der bliver en del sager, hvor omkostningerne vil overstige kr. 2 mio. og det er der reelt ikke taget højde i 49 stk. 5. For det første er det forsikringsselskabet, der er pålagt pligten til at underrette myndigheden og indhente godkendelse, såfremt det vurderes, at udgiften overstiger kr. 2 mio. Men loven indeholder ingen adgang for forsikringsselskabet til at forestå oprensningen. Det beror i hvert enkelt tilfælde på en privatretlig aftale mellem forsikringsselskabet og påbudsadressaten, når/hvis forsikringsselskabet forestår opfyldelsen af påbuddet til tankejeren. For det andet er der hverken i loven eller forarbejderne taget stilling til, hvad der nærmere skal ske, når omkostningerne passerer kr. 2 mio., og forsikringsdækningen ophører. Et forsikringsselskab har i sagens natur ingen interesser i en sag, hvor maksimumsdækningsbeløbet er udbetalt, og der er dermed intet, der skulle kunne begrunde, at forsikringsselskabet fortsat skal ofre tid og ressourcer på sagen. Men der er ikke givet kommunerne adgang til at få indflydelse på den del af oprensningen, som kommunen skal betale. Kommunen har dermed ikke, uden en privatretlig aftale med tankejeren, adgang til at bestemme, hvorvidt og i bekræftende tilfælde der skal antages et rådgivende ingeniørfirma med erfaring i oprensningssager. Tilsvarende har kommunen ingen mulighed for selv at vælge entreprenører, træffe prisaftaler m.v.

9 For det tredje er det, jf. 49 stk. 2, ikke alle påbudssager, der er forsikringsdækning i. Spørgsmålet er derfor, om det har været hensigten, at tankejeren i disse sager selv skal betale oprensningsomkostningerne ud over kr. 2 mio. For dette synspunkt taler, at forsikringsdæk- netop undtager de tilfælde, hvor tankejeren har handlet klart culpøst, altså uforsvarligt, ningen samtidigt har det formodningen mod sig, at lovgiver vil fastsætte bestemmelser, der medfører, at der hvert år vil være borgere, der ruineres som følge af en forureningssag. Ovennævnte forhold bekræfter, at det ved lovens vedtagelse blev anset for utænkeligt, at oprensningsomkostningerne ganske væsentligt og i en hel del sager ville kunne overstige kr. 2 mio. og dermed må det også have været anset for utænkeligt, at kriterierne for risikovurderingerne ville blive væsentligt skærpet i forhold til vejledning 6/1998. Ny vejledning fra Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen indtog meget hurtigt efter jordforureningslovens vedtagelse det standpunkt, at vejledning 6/1998 ikke finder direkte anvendelse i påbudssager. Standpunktet er for så vidt korrekt, idet vejledningen ikke udelukker anvendelse af andre risikovurderingsmodeller end de i vejledningen anførte. Men standpunktet blev ikke fulgt op af en vejledning om oprens- i påbuds sager, hvilket ellers ville have været nærliggende henset til, at miljøministeren i ning forhold til spørgsmål om oprensning i påbudssager henviste til vejledning 6/1998 ved Folke- tingets behandling af forslaget til jordforureningsloven. På den anden side havde Miljøstyrelsen dengang en ret uheldig rolle, idet Miljøstyrelsen jo både udførte lovforberedende arbejde, udfærdigede bekendtgørelser til ministeren, vejledte andre myndigheder, herunder med trykte vejledninger, orienteringsmeddelelser, cirkulærer m.v. og var klageinstans. Denne uheldige rolle blev blandt andet påpeget af Advokatrådets fagudvalg for miljøret i møder med Folketingets Miljø og Planudvalg, og Advokatrådets fag- til såvel kommunerne som udvalg for miljøret anbefalede, at klagesagerne blev flyttet (f.eks. til Miljøklagenævnet), således at Miljøstyrelsen kunne blive uafhængig af konkret sagsbehandling og dermed bedre kunne fastsætte de generelle retningslinier i forhold klageinstansen. Ved strukturreformen blev Miljøstyrelsen frigjort fra den konkrete klagesagsbehandling, og dermed var eventuelle hindringer for, at Miljøstyrelsen trådte i karakter som eksperterne, der fastlægger de overordnede generelle retningslinier, fjernet. Men på trods heraf er der intet der tyder på, at Miljøstyrelsen tænker på at få udarbejdet en vejledning om oprensning i påbuds- sager. Man fristes til at spørge: Hvad i h.. går de rundt og gør i Miljøstyrelsen efter 3. Noter og referencer 1 Jf. Miljøstyrelsens afgørelse af 10. august 1993 i sag Jf. MAD MS 3 UfR H (Kolding-sagen) 4 MAD , og

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse MILJØKLAGENÆVNET Advokat Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE I FORBINDELSE MED VURDERING AF PÅBUDSMULIGHEDER I RELATION TIL

Læs mere

Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven

Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Jens Nonboe Andersen EnviNa årsmøde for jord og grundvand 2015 Jens Nonboe Andersen - EnviNa årsmøde i Horsens - 2015-09-30 Indlæg om afgørelser fra

Læs mere

9. APRIL Praksis siden sidst. Onsdag den 9. april Danske Miljøadvokater. Advokat Britta Moll Bown

9. APRIL Praksis siden sidst. Onsdag den 9. april Danske Miljøadvokater. Advokat Britta Moll Bown Praksis siden sidst Onsdag den 9. april 2014 Advokat Britta Moll Bown Højesterets dom af 5. december 2013 Holsted-sagen - jordforurening fra villaolietank Østre Landsrets dom af 12. marts 2014 Cirkelbroen

Læs mere

Envina 10. april 2014

Envina 10. april 2014 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe

Læs mere

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning nr. 2 2009 Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Set fra den kommunale synsvinkel - Vær opmærksom på at vejledningen også er ny for os Hvem og hvorfor Hvem: Line Hyldahl-Rishøj

Læs mere

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Pouel Pedersen Envina årsmøde jord og grundvand Horsens, 8.-9. oktober 2014

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Pouel Pedersen Envina årsmøde jord og grundvand Horsens, 8.-9. oktober 2014 Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Pouel Pedersen Envina årsmøde jord og grundvand Horsens, 8.-9. oktober 2014 Temaer Hovedtema: Proportionalitet og egnethed Højesterets dom af 5. december

Læs mere

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus De forvaltningsretlige

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg [A] Jord & Affald J.nr. 335/05-0043 Ref. ULU/OKI Den 28. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg 1.

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ]. [Advokat for A] Jord & Affald J.nr. MST-834-00005 Ref. ULU/AHE/OKI Den 30. oktober 2006 Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 I/S KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00702 Ref. suand/loped Den 13. januar 2015 Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 Miljøstyrelsen giver

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 Sag 110/2016 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Vivi Bruhn Knudsen) mod If Skadeforsikring,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ].

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0036 Ref. LIHAN/OKI Den 28. juni 2006 Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. 1. Klage til

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen.

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0015 Ref.: OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Viborg Kommunes påbud af 20. august 2001 om afværgeforanstaltninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

ATVMØDE 17/6-2008. En ikke-jurist i en juridisk verden problemer (udfordringer) og løsninger. Søren Helt Jessen, Kontorleder Holbæk NIRAS

ATVMØDE 17/6-2008. En ikke-jurist i en juridisk verden problemer (udfordringer) og løsninger. Søren Helt Jessen, Kontorleder Holbæk NIRAS ATVMØDE 17/6-2008 En ikke-jurist i en juridisk verden problemer (udfordringer) og løsninger. Søren Helt Jessen, Kontorleder Holbæk NIRAS I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Dagsorden

Læs mere

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke UDKAST Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. X 2009 2 Indhold INDHOLD... 3 FORORD... 5 1 INDLEDNING... 6 1.1 FORMÅL...6 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger Natur & Miljø 2017 Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger 1. Indledning hvad forstås ved de udfordrende påbud - Søren Helt Jessen 2. Hovedtemaet:

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo Den 4. december 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved cykelskur Miljøstyrelsen meddeler

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Brev 2 til Miljøstyrelsen

Brev 2 til Miljøstyrelsen Brev 2 til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens hovedmail: mst@mst.dk cc: Helle Okholm cc: Preben Bruun Ref. Susanne Prior Drønen SPR@fredensborg.dk Sagsnr. 15/28023 27. september 2015 Konkret forslag til ændring

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Jordkvalitetskriterium mg/kg

Jordkvalitetskriterium mg/kg Foreningen Danske Olieberedskabslagre Tingskovvej 3 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01188 Ref. sidpe/perbe/tiska 10. juli 2014 Påbud om oprydning af olieforurening FDO-2010-03 Miljøstyrelsen

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Offentligretlige klage- og retssager. v/håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 2015

Offentligretlige klage- og retssager. v/håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 2015 Offentligretlige klage- og retssager v/håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 2015 2 Klagesager 1. Klagesagsstrategi o Skal man klage, eller skal man gå direkte til domstolene U.2005.2923H o Hvad vil klienten

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0011 Ref.: PBR/jeg Den 5. april 2005 Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere