107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl kl og lørdag-søndag kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00."

Transkript

1 Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. Direkte tlf.: Aftale om overdragelse af tilladelse til udøvelse af programvirksomhed, id.nr. R1 Irene Dahl Hansen, advokatfirmaet Beck & Partnere, har på vegne af sin klient Foreningen K.O.R.A. den 22. december 2008 anmodet Radio- og tvnævnet om at tage stilling til, hvorvidt aftale indgået den 1. april 2003 mellem hendes klient og BSC Invest ApS er i strid med radio- og fjernsynslovgivningen. Irene Dahl Hansen har herved bl.a. anført: Jeg skriver til jer på vegne af min klient Foreningen K.O.R.A., som herved ønsker at indbringe en sag mellem Foreningen K.O.R.A. og BSCH Invest ApS for Radio- og tv-nævnet. Min klient har tilladelse til at udøve programvirksomhed på følgende frekvenser i Kolding: 91,3 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl og lørdag-søndag kl ,7 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl og lørdag-søndag kl ,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl kl og lørdag-søndag kl Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med tilladelsen. I forbindelse med, at der i Foreningen K.O.R.A. er kommet ny bestyrelse, er denne bestyrelse blevet opmærksom på, at Foreningen K.O.R.A. via den tidligere bestyrelse ved samarbejdsaftale af 1. april 2003 har overdraget hele produktionsretten incl. al reklametid i henhold til den udstedte programtilladelse til BSCH Invest ApS. Vederlaget for overdragelsen er i aftalen fastsat til kr. 0 og aftalen er samtidig gjort uopsigelig til og med Samarbejdsaftalen af 1. april 2003 er vedlagt denne skrivelse. EAN: CVR:

2 - 2 - Indholdet i samarbejdsaftalen er efter min klients klare opfattelse at betragte som en overdragelse af selve programtilladelsen, idet hele produktionstiden incl. al reklametid overdrages, hvilket må være i strid med reglerne om udstedelse af tilladelser efter radio- og fjernsynsloven, herunder i strid med betingelserne i den udstedte tilladelse, som foreskriver at sendetid ikke må sælges til andre. Samarbejdsaftalen af 1. april 2003 må betragtes som et salg af hele sendetiden uanset at købesummen er fastsat til kr. 0,00. Min klient gør på det ovenstående grundlag derfor gældende, at den indgåede aftale af 1. april 2003 skal tilsidesættes. Jeg skal derfor på min klients vegne bede Radio- og TV-Nævnet tage stilling til, om en opretholdelse af aftalen af 1. april 2003 vil være i strid med lovgivningen på området samt i strid med den udstedte tilladelse til Foreningen K.O.R.A. med den virkning at aftalen mellem BSCH Invest ApS og Foreningen K.O.R.A. skal tilsidesættes i sin helhed. Parterne har i fogedretten i Kolding den 11. december 2008 indgået et forlig, hvor begge parter tiltræder, at der kan foretages en materiel prøvelse af samarbejdsaftalens gyldighed. Modpartens advokat, Kenneth Cramer fra Lett Advokatfirma, har den 24. februar 2009 besvaret sekretariatets høring i anledning af klagen: Indledningsvist bemærkes det, at den ovenfor nævnte klage tilsyneladende støttes på en aftale indgået mellem foreningerne K.O.R.A. og BSCH Invest ApS dateret 1. april Ifølge indholdet af den pågældende aftale, som er vedlagt klagen som bilag 1, overdrages reklametid i henhold til den udstedte programtilladelse. Reklametiden udgør 15 % af sendetiden i henhold til den udstedte programtilladelse. Vederlaget for overdragelsen af reklametiden er i aftalen fastsat således, at BSCH Invest ApS overtager den gæld, der er oparbejdet og som i aftalen er oplyst til kr. 0,00. Udover overdragelse af reklametid er det i aftalen anført, at BSCH Invest ApS gives ret til at forestå produktion af færdigproducerede radioudsendelser i henhold til programtilladelsen.

3 - 3 - Der er således ikke, som forudsat i klagen dateret 22. december 2008, tale om en overdragelse af selve tilladelsen. Der er således alene tale om en overdragelse af reklametiden kombineret med en ret til at forestå færdigproducerede programmer. Det kan oplyses, at BSCH Invest ApS for tiden lader Radio 100 FM producere de radioudsendelser, der udsendes på de pågældende frekvenser. Allerede fordi der ikke er tale om en overdragelse af sendetilladelsen hvorved forstås en fuldstændig overdragelse af samtlige rettigheder og pligter i henhold til den udstedte tilladelse men derimod alene en overdragelse af reklametiden, er det ikke et forhold, der falder ind under lovbekendtgørelse nr. 680 om radiofrekvenser 18. I det omfang Mediesekretariatet måtte være af den opfattelse, at aftalen af 1. april 2003 er at betragte som en fuldstændig overdragelse af sendetilladelsen og dermed omfattet af 18 i ovennævnte bekendtgørelse, da bemærkes det, at forpligtelsen til at indhente forudgående tilladelse til overdragelse alene påhviler tilladelsesindehaveren, i dette tilfælde altså foreningen K.O.R.A. BSCH Invest ApS og Radio 100 FM har således med føje kunnet gå ud fra, at eventuelle tilladelser m.v. var indhentet, da foreningen K.O.R.A. i 2003 udarbejdede og underskrev aftalen. At det nu viser sig, at en sådan tilladelse tilsyneladende ikke har været indhentet må naturligvis tages til indtægt for, at foreningen K.O.R.A. i 2003 var af den opfattelse, at aftalen af 1. april ikke var en aftale, der var omfattet af ovennævnte bekendtgørelses 18 og således ikke krævede forudgående tilladelse. Under alle omstændigheder forekommer det åbenbart, at såvel BSCH Invest ApS og Radio 100 FM har handlet i god tro, og på baggrund heraf anmodes Mediesekretariatet om at foretage en efterfølgende godkendelse af aftalen af 1. april Det bemærkes her særligt, at Radio 100 FM allerede sender på de pågældende frekvenser i overensstemmelse med en produktionsaftale indgået mellem Radio 100 FM og BSCH Invest ApS samt at Radio 100 FM i adskillige år har sendt landsdækkende radio, og således i alle henseender har den økonomiske formåen, der er nødvendig for at videreføre radiodriften på de pågældende frekvenser. Radio 100 FM ejer i øvrigt eget sendeudstyr. For god ordens skyld bemærker jeg i øvrigt, at henvendelsen fra foreningen K.O.R.A. s advokat til Mediesekretariatet udspringer af en længerevarende tvist mellem Vejle lokalradio (VLR A/S) og Radio 100 FM. En tilbagekaldelse af den oprindeligt udstedte sendetilladelse vil medføre, at Mediesekretariatet tager stilling til det materielle indhold i den tvist, der

4 - 4 - er dokumenteret ved de nu fremlagte bilag. Dette vil efter min opfattelse være uforeneligt med princippet om den civilretlige prøvelse af tvister, og jeg skal derfor opfordre Mediesekretariatet såfremt sekretariatet ikke på det foreliggende grundlag kan godkende aftalen af 1. april 2003 til at henskyde afgørelsen omkring tilbagekaldelsen af sendetilladelsen til efter de civilretlige domstole måtte have truffet afgørelse i den verserende tvist mellem parterne. Radio- og tv-nævnets vurdering Irene Dahl Hansen, advokatfirmaet Beck & Partnere, har på vegne af sin klient Foreningen K.O.R.A. anmodet Radio- og tv-nævnet om at tage stilling til, hvorvidt aftale indgået den 1. april 2003 mellem hendes klient og BSC Invest ApS er i strid med radio- og fjernsynslovgivningen. Modpartens advokat, Kenneth Cramer, Lett Advokatfirma, har hertil udtalt, at der ikke er tale om en overdragelse af selve tilladelsen, men alene en overdragelse af reklametiden kombineret med en ret til at forestå færdigproducerede programmer. I henhold til 10 i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed skal Radio- og tv-nævnet underrettes om en overdragelse. I henhold til 8, stk. 2, i samme bekendtgørelse kan Nævnet ved behandlinger af ansøgninger bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner. Det bemærkes, at for tilladelser udstedt før 1. januar 2006 er individuelle eller lokale programkrav, der er fastsat i tilladelsen, eller som følger heraf, ophævet, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 3, som affattet ved bekendtgørelse nr af 27. november Radio- og fjernsynslovgivningen stiller ingen yderligere krav knyttet til forholdene vedrørende indehaveren af en programtilladelse. Radio- og tv-nævnet har ikke tidligere fået forelagt spørgsmålet om overdragelse af tilladelser, herunder aftaler om overdragelse af reklametid kombineret med retten til at forestå færdigproducerede programmer. Der er således ingen tidligere praksis på området, og Nævnet må konkludere, at der ikke findes regler indenfor den nuværende radio- og fjernsynslovgivning, som hindrer hverken hel eller delvis overdragelse af tilladelser til at udøve lokal programvirksomhed. Advokat Kenneth Cramer har vedrørende Radio 100 FMs økonomi og programplaner oplyst, at stationen allerede sender på de pågældende frekvenser i overensstemmelse med en produktionsaftale indgået mellem Radio 100 FM og BSCH Invest ApS, samt at Radio 100FM i adskillige år har

5 - 5 - sendt landsdækkende radio, og således i alle henseender har den økonomiske formåen, der er nødvendig for at videreføre radiodriften på de pågældende frekvenser. Radio 100FM ejer i øvrigt eget sendeudstyr. På baggrund af ovenstående har Radio- og tv-nævnet på sit møde den 25. marts 2009 truffet følgende AFGØRELSE Radio- og tv-nævnet finder ikke aftalen mellem Foreningen K.O.R.A. og BSC Invest ApS i strid med radio- og fjernsynslovgivningens bestemmelser, jf. lov nr. 338 af 11. april 2007 om radio- og fjernsynsvirksomhed, bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed og bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Under henvisning til de af advokat Kenneth Cramer indsendte oplysninger vedrørende Radio 100FMs økonomi mv., har Radio- og tv-nævnet ingen indvendinger imod en eventuel overdragelse af programtilladelsen til Radio 100FM, jf. lokalbekendtgørelsens 8, stk. 2, og 45, stk.1, i lov nr. 338 af 11. april 2007 om radio- og fjernsynsvirksomhed. Christian Scherfig formand /Lill-Jana Vandmose Larsen nævnssekretær Kopi sendt til: Advokat Kenneth Cramer, Lett Advokatfirma

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere