TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN. Advokatpartnerselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN. Advokatpartnerselskab"

Transkript

1 Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen København V Finn Overgaard Advokat Anne Wissing Advokat 16. juni 2015 J.nr ALK TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN

2 Indholdsfortegnelse DEL A 1. Undersøgelsen Baggrund LETT s rådgivning af WoCo og Projektselskabet Verifikationsadvokat og verifikation Undersøgelsens afgrænsning Undersøgelsens tema Undersøgelsens udførelse Sammenfatning og konklusioner 8 DEL B 2. WoCo Baggrund og etablering Formål og virksomhed Kapitalmæssige- og øvrige økonomiske forhold Ledelsesforhold WoCo og de offentlige parter Projektselskabet Baggrund og etablering Kapitalmæssige- og øvrige økonomiske forhold Ledelse og medarbejdere 16 DEL C 4. WoCo s beslutning om at påtage sig værtsbyopgaven i forbindelse med ESC Tema WoCo s aktiviteter indenfor begivenheder/events WoCo s involvering i ESC Vurdering WoCo s økonomiske dispositioner i forbindelse med ESC 2014-projektet Tema WoCo s forpligtelser pr. den 1. september WoCo s økonomiske dispositioner efter den 1. september Mellemfinansiering på op til DKK 12,1 mio. i Mellemfinansiering på op til DKK 33 mio. fra januar Side 2

3 5.6 Bevilling af supplerende tilskud på DKK 4,34 mio. i januar Risiko for underskud i Projektselskabet på DKK 12 mio. i april Mellemfinansiering på op til DKK 16,7 mio. fra juni Underskudsfinansiering af Projektselskabet med DKK 12 mio. i august Vurdering af de økonomiske dispositioner i WoCo i forbindelse med ESC 2014-Projektet Vurdering af de økonomiske dispositioner i forhold til LEF 21, stk WoCo s støtteerklæringer overfor DR i april Tema DR s mellemfinansiering i april 2014 på op til DKK 32,1 mio Støtteerklæringerne overfor DR Vurdering Bestyrelsesformandens afgivelse af Støtteerklæringerne Tema Quorum og tegningsret Vurdering 51 DEL D 8. Ansvar for WoCo s ledelse Erstatningsansvar Strafansvar 54 BILAG 1: Undersøgelsestema Side 3

4 DEFINITIONER DR Danmarks Radio ESC 2014 ESC 2014-projektet LEF LEF 2015 Lovkommentaren REDA Eurovision Song Contest afholdt i København primo maj 2014 Projektselskabets opgaver i henhold til Værtsby- og Venueaftalen Lov nr. 286 af den 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde (ikraft pr. den 1. januar 1985) med efterfølgende ændringer Lov nr. 712 af den 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde (ikraft pr. den 1. januar 2015) Jytte Heje Mikkelsen og Lars Bunch: Erhvervsdrivende fonde en lovkommentar, 1. udgave, 2009 Refshaleøens Ejendomsselskab A/S Støtteerklæringerne Breve dateret henholdsvis den 24. maj 2014 og den 30. april 2014 fra WoCo s bestyrelsesformand til DR vedrørende DR s mellemfinansiering af Projektselskabet Projektselskabet/Selskabet Projektselskabet ESC 2014 ApS Værtsby- og Venueaftalen Aftalen af den 1. september 2013 mellem Projektselskabet og DR om Københavns værtsskab for og afvikling af ESC 2014 Venue WoCo/Fonden B&W-hallerne og de omkringliggende faciliteter på Refshaleøen Fonden Wonderful Copenhagen Side 4

5 DEL A 1. Undersøgelsen 1.1 Baggrund Blandt andet på baggrund af den betydelige medieomtale af Eurovision Song Contest 2014, som blev afholdt i København i begyndelsen af maj 2014 ( ESC 2014 ), og de i den forbindelse realiserede budgetoverskridelser indledte Erhvervsstyrelsen i efteråret 2014 en gennemgang af en række forhold og dispositioner vedrørende ESC 2014 i Fonden Wonderful Copenhagen ( WoCo / Fonden ). Det fremgik af Erhvervsstyrelsens endelige afgørelse af den 2. december 2014 blandt andet, at Erhvervsstyrelsen fandt, at der i forbindelse med forberedelsen og afviklingen af ESC 2014 var blevet foretaget en række dispositioner i Fonden og dens helejede datterselskab, Projektselskabet ESC 2014 ApS ( Projektselskabet / Selskabet ), som Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed skulle have samtykket til i medfør af 21, stk. 3, i den dagældende lov om erhvervsdrivende fonde ( LEF ). Styrelsen fandt samtidig, at det gennem en ekstern vurdering burde afklares, om der konkret er grundlag for eventuelt at rejse erstatnings- og/eller straffesager mod et eller flere nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer og direktører i Fonden eller Projektselskabet. På den baggrund besluttede WoCo s bestyrelse den 10. december 2014 efter indstilling fra bestyrelsens formand Peter Højland, der i september 2014 af WoCo s repræsentantskab var blevet valgt som nyt bestyrelsesmedlem og umiddelbart efter blev valgt som formand for WoCo s bestyrelse, at iværksætte en ekstern undersøgelse af de af Erhvervsstyrelsen kritiserede forhold. På baggrund af bestyrelsesformandens indstilling besluttede bestyrelsen samtidig, at undersøgelsen skulle foretages af LETT v/advokat Finn Overgaard, bistået af en verifikationsadvokat. 1.2 LETT s rådgivning af WoCo og Projektselskabet LETT har i en årrække, på linje med andre advokatfirmaer, bistået WoCo med udførelse af advokatopgaver, primært vedrørende en række WoCo-relaterede projekter eller selskaber og foreninger. LETT bistod også WoCo og Projektselskabet med udførelse af en række advokatopgaver i forbindelse med ESC 2014, primært i forbindelse med indgåelsen af aftalen af Side 5

6 den 1. september 2013 mellem Projektselskabet og Danmarks Radio ( DR ) om Københavns værtsskab for og afvikling af ESC 2014 ( Værtsby- og Venueaftalen ) og efterfølgende i forbindelse med Projektselskabets gennemførelse af opgaverne i henhold til aftalen. Som følge heraf har LETT s tilsagn om at gennemføre undersøgelsen været betinget af, at redegørelsen verificeres af en af Fondens bestyrelsesformand antaget advokat udenfor LETT, der ikke havde nogen forudgående samarbejdsrelation til Fonden og/eller Projektselskabet. 1.3 Verifikationsadvokat og verifikation Advokat Mogens Ebeling, Bruun & Hjejle, har efter aftale med Fondens bestyrelsesformand påtaget sig som uafhængig advokat at verificere LETT s redegørelse. Der er mellem LETT og Bruun & Hjejle afholdt en række fysiske og telefoniske statusmøder vedrørende udførelsen af undersøgelsen og udfærdigelse af redegørelsen. Verifikationsadvokaten afgiver en selvstændig verifikationsredegørelse. 1.4 Undersøgelsens afgrænsning Undersøgelsen har efter aftale med Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt været afgrænset til forhold, der vedrører Fonden og Fondens ledelse, og har alene vedrørt dispositioner og ledelsesforhold i Projektselskabet, såfremt og i det omfang undersøgelsen har givet anledning til at formode, at der ikke har bestået den fornødne adskillelse mellem Fonden og Projektselskabets ledelse. 1.5 Undersøgelsens tema Undersøgelsen er gennemført på grundlag af et undersøgelsestema, der er udarbejdet af LETT på grundlag af Erhvervsstyrelsens endelige afgørelse af den 2. december 2014 og er godkendt af Erhvervsstyrelsen og verifikationsadvokaten. Undersøgelsestemaet er dateret den 10. februar 2015 og er gengivet i bilag 1 til redegørelsen. Side 6

7 1.6 Undersøgelsens udførelse Undersøgelsen er udført i perioden fra medio februar 2015 og er afsluttet den 12. juni Undersøgelsen er gennemført og redegørelsen er udarbejdet af advokat Finn Overgaard og advokat Anne Wissing, bistået af advokatfuldmægtig Sara Lien Søbye. Derudover har en række andre medarbejdere i LETT bistået. Undersøgelsen er i væsentligt omfang gennemført på grundlag af skriftligt materiale, som efter anmodning fra LETT er udleveret af Fonden, eller som LETT har indsamlet fra offentligt tilgængelige kilder. Det væsentligste faktuelle grundlag for undersøgelsen har været WoCo s bestyrelsesmateriale samt skriftligt materiale med relation til DR s mellemfinansiering af Projektselskabet og de i den forbindelse af WoCo afgivne støttebreve. Som led i undersøgelsen er der afholdt møder med henholdsvis Lars Bernhard Jørgensen, WoCo s tidligere administrerende direktør, og Michael Metz Mørch, WoCo s tidligere bestyrelsesformand. Begge har været bistået af bisiddere. Hvor der i redegørelsen henvises til forklaringer fra henholdsvis Lars Bernhard Jørgensen og Michael Metz Mørch henvises til forklaringerne givet på disse møder. Som led i undersøgelsen er der endvidere ført samtaler med en række af WoCo s nuværende og tidligere medarbejdere. Ikke alt udbedt materiale har kunnet findes hos WoCo, som for den relevante periode ikke havde et komplet journaliserings- og arkiveringssystem, ligesom det ikke har været muligt at afdække alle undersøgte forhold til bunds. Det er derfor muligt, at der findes yderligere materiale eller oplysninger af betydning for bedømmelsen af forhold omfattet af undersøgelsen, som ville kunne påvirke vores vurderinger og konklusioner. Det er ligeledes muligt, at andre parter, der har været involveret i ESC 2014 og ESC 2014-projektet, herunder DR, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, er i besiddelse af materiale, der kunne være relevant for undersøgelsen. Baseret på det indsamlede materiale samt de øvrige modtagne oplysninger er vi imidlertid ikke bekendt med eksistensen af materiale eller oplysninger, som vi ikke har haft adgang til, og som ville ændre vores vurderinger og konklusioner væsentligt. Side 7

8 1.7 Sammenfatning og konklusioner Vores undersøgelse har vist, at WoCo der er organiseret som en erhvervsdrivende fond er undergivet en række særegne forhold, som ikke kan antages at være typiske for en sådan fond. WoCo blev etableret i 1992 uden kapital af betydning, idet finansieringen af WoCo s virksomhed af stifterne var forudsat at skulle ske gennem årlige tilskud fra primært offentlige parter. WoCo s virksomhed er i de forløbne år udvidet betragteligt, også økonomisk, men den grundlæggende model, hvorefter de årlige tilskud og bidrag samt kommercielle indtægter af bidragyderne forudsættes anvendt på årets aktiviteter, er grundlæggende fastholdt uændret. Virkningen heraf har været, at WoCo kun i meget begrænset omfang har kunnet opbygge egenkapital, der kunne anvendes som buffer i tilfælde af tabsgivende projekter og andre aktiviteter, hvilket heller ikke har været i bidragydernes interesse. Den væsentligste bidragyder bag WoCo er fortsat Region Hovedstaden, ligesom Wo- Co har tætte bånd til Københavns Kommune. Forløbet af ESC 2014-projektet har vist, at man i WoCo på bestyrelses- og direktionsniveau som følge af den politiske virkelighed WoCo som organisation befinder sig i, i hvert fald i den periode, hvor ESC 2014-projektet skulle realiseres, i flere tilfælde har ageret anderledes ledelsesmæssigt end man under mere traditionelle fondsretlige forhold ville forvente. Det er således vores vurdering, at man i flere tilfælde på ledelsesplan i bestræbelserne på at realisere ESC 2014-projektet, som også de offentlige parter bag WoCo og projektet havde en betydelig interesse i skulle lykkes har ladet væsentlige beslutninger af økonomisk karakter vedrørende ESC 2014-projektet bero på politiske drøftelser, tilsagn og tilkendegivelser, hvorved man i flere tilfælde har tilsidesat almindelige principper for god ledelsesmæssig governance. Vedrørende de af undersøgelsestemaet omfattede forhold har vores undersøgelse vist følgende: Mellemfinansiering af Projektselskabet I perioden november-december 2013 samt i perioden januar-august 2014 mellemfinansierede WoCo Projektselskabet med endog betydelige beløb. Mellemregningen på DKK 12 mio., som fra april 2014 var i risiko for at blive tabt, og som WoCo i slutfinansieringen af Projektselskabets underskud bidrog med, blev etab- Side 8

9 leret i henhold til en generel administrativ og af bestyrelsen accepteret praksis i WoCo om mellemfinansiering af projekter i WoCo-regi, herunder i selvstændige dattervirksomheder. Efter vores vurdering er der grundlag for at kritisere WoCo s ledelse for ikke at have etableret rammer for sådanne mellemregninger, herunder den aktuelle med Projektselskabet. Vi vurderer imidlertid ikke, at forholdet vedrørende mellemfinansieringen var af en karakter, som krævede Erhvervsstyrelsens forudgående samtykke, henset til at det alle forhold taget i betragtning ikke kunne antages at indebære risiko for WoCo s fortsatte eksistens. Efter vores opfattelse er der derfor heller ikke grundlag for at rejse straffesag mod bestyrelsens daværende medlemmer. Endelig er det vores vurdering, at der ikke er grundlag for at rejse erstatningssag mod den daværende bestyrelse, idet erstatningsbetingelserne herfor ikke er opfyldt. Hvad angår beløbet på DKK 12 mio., som WoCo deltog med i slutfinansieringen af Projektselskabets underskud, er det vores vurdering, at der ikke foreligger noget ansvarsgrundlag. Hvad angår det beløb på DKK 7 mio., som Region Hovedstaden som led i slutfinansieringen af Projektselskabet og indgåelsen af resultatkontrakten med WoCo for har tilkendegivet at ville reducere det årlige basistilskud med i de kommende år, er det endvidere vores vurdering, at der ikke foreligger noget tab. Støtteerklæringerne af den 24. og den 30. april 2014 til DR Det er vores vurdering, at de to støtteerklæringer ikke indebar økonomiske eller andre væsentlige forpligtelser for WoCo. Efter deres indhold medførte erklæringerne alene såkaldte indsatsforpligtelser for WoCo. Der var i konsekvens heraf ikke tale om dispositioner, som krævede Erhvervsstyrelsens forudgående samtykke. Der er derfor efter vores opfattelse heller ikke grundlag for at rejse straffesag eller erstatningssag mod bestyrelsens daværende medlemmer. Side 9

10 WoCo s påtagelse af ESC 2014-projektet Det er endelig vores vurdering, at WoCo s påtagelse og gennemførelse via Projektselskabet af ESC 2014-projektet falder indenfor WoCo s fundatsbestemte formål, herunder at WoCo berettiget kunne etablere Projektselskabet som selvstændig dattervirksomhed. Side 10

11 DEL B 2. WoCo 2.1 Baggrund og etablering WoCo blev stiftet i 1992 som en erhvervsdrivende fond. Stifterne var Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt (i dag Region Hovedstaden), Industriministeriet samt Danmarks Turistråd, Københavns Turistforening og Københavns City Center. Etableringen af WoCo var resultatet af et udvalgsarbejde under Industriministeriet. Lars Bernhard Jørgensen, der dengang var afdelingschef i ministeriet, var formand for udvalget, hvori blandt andet repræsentanter for stifterne af WoCo også deltog. Udvalget havde i oktober 1991 afgivet rapporten Turistens København, som redegjorde for det hidtidige turistfremmende arbejde i København og hovedstadsregionen og de deri involverede organisationer, institutioner og øvrige parter. Udvalget anbefalede på den baggrund at etablere én bred, slagkraftig udviklings- og markedsføringsorganisation til fremtidig varetagelse af hele hovedstadsregionens erhvervsinteresser indenfor turistområdet. Af rapportens afsnit om Organisatorisk opbygning, arbejdsområder og samarbejdspartnere fremgår blandt andet, at En organisation af sådanne dimensioner ville kunne tilfredsstille det meget følelige behov for, at de mange forskellige interesser og politikområder, der skal spille sammen for at skabe vækst og harmoni, afvejes mod hinanden ud fra en overordnet samfundsmæssig målsætning. og at Etableringen af en så vidtfavnende organisation kræver politisk, administrativ og erhvervsmæssig afbøjning og satsning i et omfang, der ikke kan anses for opnåeligt inden for en kortere tidshorisont. Den daværende markedsføringsorganisation Wonderful Copenhagen, der var etableret som et aktieselskab, blev omdrejningspunktet for etableringen af WoCo som et overordnet turistmarkedsføringsorgan. Side 11

12 Om den nye organisations etableringsform anførtes i rapporten, at Organisationens institutionelle form er ikke afgørende. Der kan være tale om selskabsdannelse, forening el.lign., men der må lægges afgørende vægt på, at den daglige ledelse varetages af en topprofessionel direktion med reference til en relevant sammensat og effektiv bestyrelse. Et repræsentantskab eller råd vil kunne afspejle den brede interessemæssige opbygning og bidrage med løbende inspiration. Endelig fremgår det af rapporten, at der også af økonomiske grunde var en stærk begrundelse for en organisationssammenlægning, at den egentlige marketingindsats burde finansieres af det erhverv, der på længere sigt skulle udgøre organisationens fundament, og at organisationens.. etablering..og drift..må naturligvis fortsat støttes af interessentkredsens hovedaktører, men der vil tillige være behov for et betydeligt større amtsligt og kommunalt, økonomisk engagement end hidtil. Det foreligger ikke oplyst, hvorfor WoCo blev etableret som en erhvervsdrivende fond. 2.2 Formål og virksomhed WoCo s formål er fastsat i fundatsens punkt 3: Fondens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie- /fritidsturisme i Region Hovedstadens område til gavn for almennyttige interesser. Om WoCo s virksomhed og aktiviteter bestemmer fundatsens punkt 4: 4.01 Fonden skal tage initiativ til igangsætning og koordinering og/eller gennemførelsen af aktiviteter inden for markedsføring, produkt- og begivenhedsudvikling, turistservice, netværksdannelse, videns- og kompetenceudvikling indenfor turismen i Region Hovedstadens område Fondens virksomhed tilrettelægges i øvrigt således, at den bedst muligt støtter og supplerer de bestræbelser, der af danske myndigheder, erhverv, institutioner m.v. udøves for at udbrede kendskabet til Region Hovedstadens område. Fonden skal herunder samarbejde med blandt andet erhvervsliv, turistorganisationer, kulturinstitutioner, offentlige myndigheder samt andre med direkte eller indirekte interesse for eller indflydelse på turismen i Region Hovedstadens område. Side 12

13 4.03 Fondens midler, herunder et eventuelt overskud, må alene anvendes til fremme af fondens formål. 2.3 Kapitalmæssige- og øvrige økonomiske forhold WoCo blev stiftet med en grundkapital på DKK 0,35 mio., som blev indbetalt kontant. Grundkapitalen blev forhøjet med ca. DKK 0,315 mio. i 1995, indbetalt i andre værdier end kontanter, og med kontant DKK 0,1 mio. i 2007, hvorefter grundkapitalen har udgjort knap DKK 0,8 mio. WoCo havde pr. den 31. december 2013 en samlet egenkapital på ca. DKK 3,5 mio. eller ca. DKK 2,8 mio., når grundkapitalen fraregnes. Denne egenkapitalopbygning fandt sted over de seneste 8-10 år og er efter det oplyste resultatet af et udtrykt ønske fra WoCo s ledelse om at have en vis buffer. Ønsket var begrundet i størrelsen af virksomhedens samlede omsætning og det forhold, at WoCo som led i den almindelige drift med jævne mellemrum engagerede sig i projekter, som rummede en vis risiko. WoCo har siden etableringen realiseret sin formålsbestemte virksomhed via de årligt modtagne tilskud og projektbidrag fra offentlige og private parter samt de kommercielle indtægter, som driftsaktiviteter har genereret. Forventningen fra tilskuds- og bidragyderne er, at indtægterne anvendes fuldt ud, og de samlede tilskud og bidrag/indtægter medgår derfor til WoCo s formålsbestemte aktiviteter. WoCo er således en +/- 0-forretning, der ikke skal give overskud, herunder til oparbejdning af egenkapital, men hvile i sig selv. Fonden har efter det oplyste for år tilbage i enkelte år realiseret driftsunderskud. Fondens virksomhed har efter det oplyste til stadighed været baseret på et going concern-princip på grundlag af de erfaringsmæssigt hvert år bevilgede basistilskud samt øvrige bidrag og indtægter, mens en kapitalafkastbetragtning henset til, at Fonden i forhold til omfanget af sine aktiviteter reelt er uden egenkapital ikke har været relevant på samme måde som i traditionelle fonde. Driften af WoCo var oprindeligt baseret primært på offentlige tilskud, herunder basisfinansiering fra de parter, der havde været de drivende kræfter bag Fondens etablering. I takt med udviklingen af virksomheden er indtægterne fra private samarbejdspartnere steget betydeligt. Fondens samlede årlige indtægter har i de senere år udgjort i størrelsesordenen +/- DKK 175 mio., hvoraf den offentlige basisfinansiering har udgjort ca. DKK 40 mio., mens de resterende +/- DKK 135 mio. den såkaldte gearing af det offentlige basistilskud udgøres af de konkrete projektbidrag og kommercielle indtægter. Opgøres WoCo s koncern -omsætning, inklusive tilknyttede Side 13

14 foreninger og andre organisationer, udgør den årlige omsætning i størrelsesordenen +/- DKK 200 mio. 2.4 Ledelsesforhold WoCo er i overensstemmelse med sin fundats organiseret med et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion. Repræsentantskabet består af indtil 100 medlemmer, hvoraf 15 medlemmer udpeges af blandt andre Københavns Kommune (to medlemmer) og Region Hovedstaden (fire medlemmer), mens de resterende op til 85 medlemmer vælges af repræsentantskabet blandt virksomheder, organisationer og andre med interesse for turisme indenfor Wo- Co s geografiske virksomhedsområde efter indstilling fra bestyrelsen. Repræsentantskabets væsentligste fundatsbestemte opgave er at vælge medlemmer til WoCo s bestyrelse. WoCo skal ledes af en bestyrelse bestående af 13 medlemmer, hvoraf seks medlemmer udpeges af de politiske parter bag WoCo, herunder Københavns Kommune (et medlem) og Region Hovedstaden (to medlemmer), mens de øvrige syv medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer. I perioden fra den 30. april 2009 til den 18. august 2014 var Michael Metz Mørch formand for bestyrelsen. Den daglige drift af WoCo varetages af en af bestyrelsen ansat direktion. I perioden fra den 5. juli 1994 til den 1. juni 2015 var Lars Bernhard Jørgensen direktør i WoCo. Der er og var også forud for ESC 2014 tegnet sædvanlig ansvarsforsikring for WoCo s bestyrelse og direktion. Forsikringen dækker og dækkede tillige ledelsen i Projektselskabet. 2.5 WoCo og de offentlige parter Af bestyrelsens 13 medlemmer er seks medlemmer politisk udpeget for henholdsvis den kommunale og den regionale valgperiode. WoCo s årlige basisfinansiering, der i de senere år typisk har udgjort 1/4-1/5 af Wo- Co s samlede årlige omsætning, kommer fra Region Hovedstaden, og er baseret på indgåede resultatkontrakter for typisk tre år ad gangen. Side 14

15 Såvel Region Hovedstaden og Københavns Kommune som andre offentlige parter bidrager endvidere direkte eller indirekte med finansiering til mange af WoCo s konkrete projekter og øvrige aktiviteter. Det er vores opfattelse, at politiske hensyn i en række relationer af WoCo s ledelse de facto er blevet tillagt vægt, herunder i relation til en række væsentlige beslutninger truffet i forbindelse med ESC 2014, som ikke ses at stemme overens med almindelige fonds- og selskabsretlige ledelsesprincipper om uafhængighed. Illustrativt er, at Region Hovedstaden og Københavns Kommune i WoCo s bestyrelse og direktion ofte er blevet betegnet som WoCo s ejere eller investorer, og at man i WoCo i flere tilfælde har opfattet sig som regionens og kommunens instrument i relation til projekter, som har haft regional og/eller kommunal interesse. Vi har i den forbindelse konstateret, at grundlaget for en række væsentlige beslutninger i forbindelse med ESC 2014 har været baseret på forudgående formelle eller uformelle drøftelser/høringer mellem medlemmer af WoCo s ledelse og politikere og/eller embedsmænd, især fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Vi henviser i øvrigt til det i redegørelsen nedenfor anførte. Det præciseres, at vi ved udførelsen af undersøgelsen ikke har konstateret forhold eller omstændigheder, der giver os anledning til at antage, at de politiske eller andre hensyn, som således er blevet tillagt vægt, har vedrørt dispositioner udenfor WoCo s formål, herunder driftsfremmede dispositioner. 3. Projektselskabet 3.1 Baggrund og etablering Projektselskabet blev etableret umiddelbart forud for indgåelsen af Værtsby- og Venueaftalen med henblik på at varetage Københavns værtsbyfunktioner i forbindelse med ESC 2014, herunder især etablere og stille et venue for ESC 2014 s afholdelse til rådighed for DR ( ESC 2014-projektet ). Selskabets vedtægtsbestemte formål var i overensstemmelse hermed at varetage opgaver i forbindelse med forberedelse og afvikling af ESC Side 15

16 3.2 Kapitalmæssige- og øvrige økonomiske forhold Projektselskabet blev etableret med en anpartskapital på DKK WoCo ejer den samlede anpartskapital. Selskabet var ved etableringen som udgangspunkt sikret finansiering i form af tilskud fra Københavns Kommune, Region Hovedstaden, WoCo og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S ( REDA ), svarende til de på daværende tidspunkt budgetterede omkostninger til ESC 2014-projektet, når bortses fra Projektselskabets budgetterede kommercielle indtægter i forbindelse med ESC Ledelse og medarbejdere Bestyrelsen på tre medlemmer blev etableret med WoCo s administrerende direktør Lars Bernhard Jørgensen som formand samt underdirektør Martin Bender og underdirektør Peter Rømer Hansen fra WoCo som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Direktionen udgjordes af Martin Bender som administrerende direktør og WoCo s økonomidirektør Trine Ryberg Fromberg som økonomidirektør. Som anført i punkt 2.4 var Projektselskabets ledelse meddækket under WoCo s ledelsesansvarsforsikring. Projektselskabet havde ingen ansatte men indgik med WoCo en aftale om WoCo s udførelse af sekretariatsfunktioner. Herudover indgik Projektselskabet aftale med en række konsulenter om udførelse af rådgivnings- og tilsynsopgaver i relation til ESC 2014-projektets gennemførelse. Side 16

17 DEL C 4. WoCo s beslutning om at påtage sig værtsbyopgaven i forbindelse med ESC Tema Vi har efter ønske fra Erhvervsstyrelsen, jf. Undersøgelsestemaet punkt 2.2, undersøgt og vurderet, om beslutningen om via Projektselskabet at påtage sig at gennemføre værtsbyopgaven i forbindelse med ESC 2014 ligger indenfor WoCo s fundatsbestemte formål. 4.2 WoCo s aktiviteter indenfor begivenheder/events WoCo har som en del af sine samlede, meget forskelligartede aktiviteter over en længere årrække jævnligt været involveret i planlægningen og gennemførelsen af et stort antal enkeltstående begivenheder/events indenfor Københavns og Region Hovedstadens område, herunder i forbindelse med en række store kultur-, sports- og musikbegivenheder. Flere af disse begivenheder har efter det oplyste opereret med budgetter, der oversteg budgettet for Københavns (Projektselskabets) varetagelse af værtsbyopgaverne i forbindelse med ESC 2014, der pr. den 1. september 2013 var budgetteret til ca. DKK 38,3 mio. Eksempelvis udgjorde ifølge det oplyste budgettet for Bike City Copenhagen-projektet ca. DKK 40 mio., mens World Outgames 2009 havde et startbudget på ca. DKK 64 mio. Hovedparten af disse projekter var dog flerårige, og ESC 2014 var efter det oplyste det største budget, man i WoCo-regi (direkte eller indirekte) havde opereret med for en enkeltstående begivenhed, der forløb over så kort tid. WoCo har endvidere før ESC 2014 flere gange indirekte via til formålet etablerede kapitalselskaber eller foreninger været den udførende part i forbindelse med gennemførelsen af store kultur- og sportsbegivenheder. Eksempelvis blev forberedelse og gennemførelse af World Outgames 2009 varetaget af et til formålet etableret anpartsselskab, World Outgames 2009 ApS, der ejedes 100 % af WoCo, mens Bike City Copenhagen-projektet, der forløb over en fire-årig periode, blev håndteret af en til formålet etableret forening, Bike City Copenhagen f.m.b.a., med deltagelse af en række af de øvrige i projektet involverede partnere. Det er oplyst, at kapitalselskabsformen er blevet valgt, hvor der har været behov for at skabe klarhed omkring formålet med et projekt i forhold til projektets investorer (til- Side 17

18 skudsyderne), og/eller hvor der har været behov for risikomæssig afgrænsning i forhold til WoCo. Der har efter det oplyste ikke på noget tidspunkt været sat spørgsmålstegn ved sådanne projekters overensstemmelse med WoCo s fundatsbestemte formål. Efter både Lars Bernhard Jørgensens og Michael Metz Mørchs opfattelse faldt WoCo s påtagelse af håndteringen af ESC 2014 således indenfor kerneområdet af WoCo s formålsbestemte opgaver, svarende i øvrigt til hvad WoCo havde påtaget sig i forbindelse med Eurovision Song Contest i 2001, som ligeledes blev afholdt i København; ESC i 2001 var dog et langt mindre projekt end det ESC 2014-projektet udviklede sig til. 4.3 WoCo s involvering i ESC 2014 Efter det oplyste påbegyndtes bestræbelserne på at få Eurovision Song Contest 2014 til København umiddelbart efter, at Danmark havde vundet Eurovision Song Contest i maj 2013 i Malmø. WoCo afgav bud på værtsskabet til DR På vegne af Københavns Kommune og Region Hovedstaden samt en bred kreds af øvrige aktører i hovedstaden... Værtsby- og Venueaftalen blev underskrevet den 1. september Kort forinden var det med DR s accept blevet afklaret, at kontraktsparten på Københavns side skulle være Projektselskabet, som var blevet etableret i slutningen af august måned. Det er oplyst, at selskabsformen blev valgt, fordi hverken Københavns Kommune eller Region Hovedstaden mente at kunne påtage sig værtsbyforpligtelsen direkte, mens WoCo ikke ønskede at påtage sig risikoen. WoCo s igangsætning af arbejdet med at skaffe værtsskabet for ESC 2014 til København fandt efter det oplyste sted som led i den daglige drift, og uden at WoCo s bestyrelse som sådan var involveret. Lars Bernhard Jørgensen og Michael Metz Mørch har begge oplyst, at man på dette tidspunkt anså ESC 2014-projektet for sædvanligt og uden tilstedeværelsen af omstændigheder, som tilsagde, at projektet skulle blive særlig risikofyldt. Det første bestyrelsesmøde efter, at budprocessen var indledt, blev afholdt den 26. juni Det fremgik af statusrapporten om WoCo s aktiviteter til brug for mødet, at Wonderful Copenhagen står for at samle et bud fra København på værtskabet for ESC Det er et meget intensivt arbejde.. Bestyrelsen blev heller ikke involveret i forbindelse med Projektselskabets etablering eller indgåelse af Værtsby- og Venueaftalen, men modtog en detaljeret redegørelse herom på et bestyrelsesmøde i WoCo den 11. september 2013, hvor punktet var på dagsordenen. Der ses ikke fra bestyrelsen at være fremsat kritiske bemærkninger hertil. Side 18

19 Lars Bernhard Jørgensen har oplyst, at han i forløbet frem mod den 1. september 2013 løbende var i dialog med WoCo s bestyrelsesformand vedrørende blandt andet budarbejdet og den efterfølgende etablering af Projektselskabet. 4.4 Vurdering Formålsdækket virksomhed/aktivitet Det følger af LEF 7, stk. 1, at en erhvervsdrivende fonds formål skal angives i fondens vedtægt. En erhvervsdrivende fonds aktiviteter skal kunne rummes indenfor fondens formål, som beskrevet i vedtægten. Dette gælder også for aktiviteter, der udøves gennem dattervirksomheder. WoCo s formål og den supplerende bestemmelse om WoCo s virksomhed og aktiviteter fremgår af WoCo s fundats punkterne 3 og 4; der henvises til punkt 2.2 ovenfor. Det er veldokumenteret, at WoCo siden etableringen i 1992 har deltaget som playmaker i forbindelse med og/eller arrangør af store navnlig kultur-, sports- og musikbegivenheder/-events. Vurderingen af, om beslutningen om at påtage sig at gennemføre værtsbyopgaven i forbindelse med ESC 2014 kan rummes indenfor WoCo s formål, afhænger af karakteren af ESC 2014 og indholdet af ESC 2014-projektet. ESC 2014, som anslås at være blevet set af 180 mio. tv-seere over det meste af verden, var en stor begivenhed for turistbranchen i Region Hovedstaden og medførte en væsentligt øget forretning for branchen. Af en effektanalyse af den 1. august 2014 udarbejdet af WoCo fremgår om projektets økonomiske konsekvenser for turismen blandt andet: Tourism economic impacts A total tourism economic turnover of approximately 123 million DKK was generated by the ESC in Denmark, hereof 117 million from international visitors. A total of approximately 39,000 individual visitors (including delegations and press but excluding VIPs, sponsors, free ticket holders, etc.) attended the nine shows. Of these 17,000 were international visitors. A total of approximately 87,000 bednights were generated by ESC, hereof approximately 51,000 hotel bednights in Copenhagen and the surrounding area. Side 19

20 The derived effects generated by the event calculated to 139 jobs (FTE)*, and 39 million in tax revenue. På baggrund af formålsbestemmelsen og bestemmelsen om virksomhed og aktiviteter i WoCo s fundats er det vores vurdering, at WoCo s via Projektselskabet, jf. nedenfor engagement i ESC 2014 lå indenfor rammerne af Fondens vedtægtsbestemte formål. Aktivitet gennem dattervirksomhed Et særskilt spørgsmål knytter sig til, om WoCo i henhold til sin fundats kan udøve sin virksomhed gennem dattervirksomheder. Ifølge Lovkommentaren, side 266, forudsætter en fonds udøvelse af virksomhed gennem dattervirksomheder i henhold til Erhvervsstyrelsens (daværende Erhvervs- og Selskabsstyrelsens) administrative praksis, at der i fondens vedtægt enten i formålsbestemmelsen eller andre steder er hjemmel til, at fonden kan stifte dattervirksomheder. På baggrund af det i Lovkommentaren anførte må Erhvervsstyrelsens administrative praksis forstås således, at hjemmelen skal være udtrykkelig. WoCo s fundats anfører ikke noget udtrykkeligt om dattervirksomheder. Lægger man Erhvervsstyrelsens anførte administrative praksis til grund, var der således ikke fornøden hjemmel til at stifte en dattervirksomhed. Den angivne administrative praksis er imidlertid ikke gengivet i forarbejderne til hverken LEF eller LEF I LEF 2015 finder man derimod følgende om fondes drift af dattervirksomheder under de specielle bemærkninger til 1: Efter gældende ret er der fri adgang til at oprette erhvervsdrivende fonde med et hvilket som helst formål, medmindre der i anden lovgivning er gjort undtagelse herfra. Der gøres ikke indgreb heri. Lovforslaget gør desuden ikke indgreb i fondes adgang til selv eller gennem dattervirksomheder at udøve erhvervsvirksomhed. Om der skal gælde indskrænkninger heri, bør bestemmes i de love, der gælder for det pågældende erhverv. Det er vores vurdering, at WoCo s beslutning om at påtage sig at gennemføre værtsbyopgaven i forbindelse med ESC 2014 lå indenfor WoCo s fundatsbestemte formål. Det er endvidere vores vurdering, at en erhvervsdrivende fond kan udøve virksomhed gennem dattervirksomheder, herunder i kapitalselskabsform, såfremt sådanne dattervirksomheders formål og aktiviteter kan rummes indenfor fondens vedtægtsbestemte formål, og at stiftelsen af Projektselskabet kunne rummes indenfor en naturlig forstå- Side 20

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Advokat Anne Wissing Advokat J.nr. 296483-7-ALK ESC 2014 BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE 8. februar 2016 1. Indledning 1.1 Baggrund Erhvervsstyrelsen

Læs mere

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN FUNDATS for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN 1 NAVN 1.01 Fondens navn er "Fonden Wonderful Copenhagen". 1.02 Fonden udøver tillige virksomhed under navnene "Fonden Greater Copenhagen Convention and Visitors

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Fonden Wonderful Copenhagen Att. bestyrelsesformand Peter Højland. daværende bestyrelsesmedlemmer og direktøren i fonden, som oplistet i bilag 1.

Fonden Wonderful Copenhagen Att. bestyrelsesformand Peter Højland. daværende bestyrelsesmedlemmer og direktøren i fonden, som oplistet i bilag 1. Fonden Wonderful Copenhagen Att. bestyrelsesformand Peter Højland og 21. februar 2017 Sag X15-AB-70-AL /SorCla daværende bestyrelsesmedlemmer og direktøren i fonden, som oplistet i bilag 1. FONDEN WONDERFUL

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Fonden Wonderful Copenhagen Att. bestyrelsesformand Peter Højland. og daværende bestyrelsesmedlemmer og direktøren i fonden.

Fonden Wonderful Copenhagen Att. bestyrelsesformand Peter Højland. og daværende bestyrelsesmedlemmer og direktøren i fonden. Fonden Wonderful Copenhagen Att. bestyrelsesformand Peter Højland og daværende bestyrelsesmedlemmer og direktøren i fonden. 24. juni 2016 Sag X15-AB-70-AL /SorCla FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN, CVR-nr. 16326798

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2014

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden VEDTÆGTER for Musholmfonden 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. 1.02 Fondens navn er Musholmfonden. 1.03 Fondens

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Revideret udkast 24. november 2014 Advokat J.nr. 295540 VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme

V E D T Æ G T E R. for. Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme V E D T Æ G T E R for Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme FONDENS NAVN OG HJEMSTED: 1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme (herefter Syddansk Turisme eller fonden ). Fonden

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015 Pr. e-mail til: (jens@dueolsen.dk) Bestyrelsen i Auriga Industries A/S Att.: Bestyrelsesformand Jens Peter Due Olsen ADVOKATFIRMA ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden].

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [Skriv navnet på fonden]. Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Fonden er stiftet af

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed."

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-8.392. Nægtet samtykke til vedtægtsændring i en fond, der var oprettet af et forsikringsselskab, da ændringen ville medføre, at forsikringsselskabet fik en bestemmende

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner F U N D A T S for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR/SE-nummer 39 95 74 00 Kredsen Mars og Merkur Danmark (Mars og Merkur) har for at styrke forsvarsviljen på et præsidiemøde

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Gode og mindre gode eksempler på forklaringer, når en anbefaling IKKE følges

Gode og mindre gode eksempler på forklaringer, når en anbefaling IKKE følges Gode og mindre gode eksempler på forklaringer, når en anbefaling IKKE følges Generelle eksempler Gode eksempler Eksempler, der ikke overholder 1 Vi har bedt revisionen komme med udkast til redegørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 2. august 2010 (J.nr. 2009-0020875) Pengeinstitut påbudt at opgøre visse konkrete engagementer på konsolideret basis samt at nedbringe det samlede engagement til et omfang under 25 % af pengeinstituttets

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Indstilling i Stenstrup Plejehjem-sagen

Indstilling i Stenstrup Plejehjem-sagen J.nr. 11.577 8. juni 2015 Indstilling i Stenstrup Plejehjem-sagen Stenstrup Plejehjem-sagen blev i april måned 2014 mundtligt forhandlet i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed mellem parterne

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er FONDEN MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune 2 Stifter Fonden er oprindelig stiftet under

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning

Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning 1. 1.1 1.2 Navn og hjemsted Fondens navn er Fonden Langelands Elforsyning. Dens hjemsted er Langeland Kommune. 2. 2.1 2.2 2.3 Formål Fonden Langelands Elforsynings

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere