R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00."

Transkript

1 R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Rasmus Vetter Karen Clausager Poul Vejen Per Nyborg Lars Peter Jensen Morten Sandersen Afbud fra Annette Vahlgreen. Følgende punkter var på dagsordenen: 1. Introduktion. 2. (LUKKET). 3. Konvertering af lån. 4. Anlægsarbejder. 5. Orientering. 6. Næste møde.

2 1. Introduktion. Sagsfremstilling Gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmer. Selskabsform og ejerskab Vesthimmerlands Vand A/S er et aktieselskab, som er 100 % ejet af Vesthimmerlands Kommune. Vandselskabets formål Kloakforsyningen skal udgøre et væsentligt bidrag til varetagelse af folkesundheden og et bæredygtigt miljø i Vesthimmerlands Kommune. Kloakforsyningen skal modtage, transportere, rense og udlede spildevand ved overholdelse af gældende lovgivning med særlig hensyntagen til vandløb, søer og fjorde i landsdelen. Brugerne i kloakområder skal uden nævneværdige problemer kunne aflede ejendommens spildevand til det offentlige kloaksystem. Kloakforsyningens personale skal forestå og udføre anlægs-, drifts- og administrationsopgaver, herunder orientere og vejlede brugerne af hensyn til løsningen af den samlede opgave. Opgaverne udføres med fokus på omkostningerne, så der opnås den ønskede kvalitet til en rimelig pris. Vedtægter, forretningsorden og ejerstrategi De nugældende vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den Forretningsordenen er godkendt af bestyrelsen den Ejerstrategien er godkendt af Byrådet den Organisation Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 personer. Det ansatte personale omfatter i alt 21 personer, fordelt med 13 i marken og 8 på kontoret. Præsentation af kontorpersonalet Beslutning om besigtigelsestur for bestyrelsen til selskabets renseanlæg m.v. med præsentation af markpersonalet. Økonomi I 2014 budgetteres med en omsætning på 70 mio. kr., et driftsbudget på 29 mio. kr. og investeringer på 40 mio. kr. Pr udgjorde selskabets egenkapital 1 milliard og 12 mio. kr. Administrationen indstiller -at der træffes beslutning vedr. besigtigelsestur -at introduktionen i øvrigt tages til efterretning

3 Beslutning i bestyrelsen den Der afholdes besigtigelsestur torsdag den med start formiddag og afslutning med middag. I øvrigt godkendt som indstillet. Bilag Vedtægter af Forretningsorden af Ejerstrategi af Organisationsplan af

4 3. Økonomi, konvertering af lån. Sagsfremstilling I samråd med Deloitte har bestyrelsen på mødet den besluttet at optage et lån på 9 mio. kr. hos Kommunekredit til investeringer i spildevandsanlæg. Af tidsfristmæssige årsager besluttedes at optage et 3 måneders lån, som efterfølgende konverteres til et 25-årigt obligationslån. Forelæggelse af Kommunekredits forslag af til et 25-årigt obligationslån. Administrationen indstiller -at forslaget godkendes Beslutning i bestyrelsen den Godkendt som indstillet Bilag Forslag af

5 4. Anlægsarbejder Sagsfremstilling Gedsted Detailkloak, kloakseparering Pumpestation overfor Nørrevangen 8 er udført. På Nørrevangen og sidevejen Nørrevangen nr er kloakledningsarbejdet udført. Vejen er retableret med stabilgrus. Regnvandsbassin ca. 150 m øst for Gedsted Nørgaard og ledning fra bassinet til Nørrevangen 8 er udført. På Højdevej er kloakledningsarbejdet udført. Kørebanen er retableret med stabilgrus. Fortovsanlæg er udført. På Højagervej er kloakledningsarbejdet udført. Kørebanen er retableret med stabilgrus. Der arbejdes med sætning af kantsten. På Langagervej er kloakledningsarbejde udført. Kørebanen er retableret med stabilgrus. Fjernvarmearbejde pågår. Aalestrup Detailkloak, kloakseparering På Testrupvej er kloakledningsarbejdet udført. Kørebanen er asfalteret. Fortovsanlæg er udført. På Egegaardsvej er kloakledningsarbejdet udført. Kørebanen er asfalteret. På Elmegaardsvej er kloakarbejdet udført. Kørebanen er retableret med stabilgrus. Kabelarbejde pågår. Danpo Aars, regnvandsafledning Regnvandsbassin og kloakledningsarbejder er udført. Kørebane- og cykelstiarealer er asfalteret, Vejrabatter er retableret med muld og græs. Der resterer finplanering og beplantning i skovareal vest for Danpo. Østerbølle Detailkloak, kloakseparering I markområde syd for byen er regnvandsbassin udført. Kloakledninger fra bassin og pumpestation til Sognevejen er udført. På Sognevejen er kloakarbejde fra nr. 113B til nr. 115 (vestlige bygrænse) udført. Der arbejdes med to kloakhold ud for henholdsvis nr. 111 og nr. 93. Vejen er spærret for gennemkørende trafik. Kloakledning Gedsted-Stistrup Licitation afholdes primo juni Administrationen indstiller -at oversigten tages til efterretning Beslutning i bestyrelsen den Godkendt som indstillet Bilag Oversigtskort over Gedsted, Aalestrup, Danpo Aars og Østerbølle

6 5. Orientering Sagsfremstilling Evaluering af Vandsektorloven Efter folketingsbeslutning har konsulentfirmaet Deloitte i 2013 gennemført en evaluering af Vandsektorloven med bistand af Lett Advokater, Krüger A/S og Dansk Hydraulisk Institut (DHI). Miljøminister Kirsten Brosbøll har den offentliggjort rapporten, hvori der udtrykkes stærk kritik af den nuværende lov. På baggrund af rapporten vil eventuelle ændringer af loven blive drøftet politisk i forligskredsen i løbet af Ansøgning til Forsyningssekretariatet om udvidelse af driftsramme Alle vandselskabers prislofter, herunder driftsrammer blev oprindeligt fastlagt på baggrund af kommunernes indberetninger vedr. vandselskabernes årlige driftsudgifter i årene I disse år var der i Vesthimmerland ingen vandselskaber, der var heller ingen sammenlagt kommune, men fire kommuner med forskellige bogføringspraksis. Indberetningerne var derfor ikke gennemskuelige og Deloitte gjorde på Vesthimmerlands Vands vegne derfor opmærksom på, at indberetningens tal var meget summariske. Vesthimmerlands Vand har den på grundlag af efterfølgende vurderinger indsendt ansøgning til Forsyningssekretariatet om forhøjelse af driftsrammen i prisloftet i Forsyningssekretariatet har i et langt forløb efter vandselskabets opfattelse tilsyneladende forsøgt at undgå at behandle og træffe beslutning i sagen. Den seneste kontakt i sagen var den , hvor Forsyningssekretariatet accepterede at ville behandle sagen. På grund af arbejdspres dog muligvis først i efteråret. Temadag for bestyrelsen Der blev den afholdt temadag i Vesthimmerlands Messecenter, Aars om bestyrelsesarbejde i vandselskaber, hvor advokat Jacob Christiansen fra advokatfirmaet LETT i Aarhus holdt indlæg om bl.a. roller, regler, forpligtelser og rettigheder. Det skriftlige materiale fra temadagen er udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsmiljø Selskabet er i gang med opdatering af sin arbejdspladsvurdering (APV). Sker under medvirken af konsulentfirmaet ArbejdsmiljøEksperten, Aalborg. Den har der været afholdt 2 planlægningsmøder for henholdsvis markpersonalet og kontorpersonalet. Den afholdes fælles temadag for hele personalet. Den foretages den årlige arbejdsmiljødrøftelse samt møde med udarbejdelse af en 3-årig handleplan. Supplerende sagsfremstilling Nørgaardsvej 1, Gedsted, huskloakseparering Bestyrelsesmedlemmerne har den via byrådsmedlem Doris Lauritzen modtaget fra ejerne af ejendommen Nørgaardsvej 1 i Gedsted vedr. udgifter til separering af den private huskloak. På forespørgsel redegjorde Bent Skovkær Hansen for møde med husejerne den og oplyste, at Vesthimmerlands Vand har måttet give afslag på anmodning om tilskud til finansiering af den private huskloak. Kommunen har rettet henvendelse til Miljøministeren vedr. sagstypen generelt.

7 Investeringsplaner På forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem oplyste Administrationen, at der er udarbejdet investeringsplaner for 2014 og I henhold til gældende regler er disse indsendt til Forsyningssekretariatet til anvendelse ved prisloftsfastsættelsen for Planerne er vedhæftet som bilag. Administrationen indstiller -at orienteringen tages til efterretning Beslutning i bestyrelsen den Godkendt som indstillet Bilag Mail af fra VVAS og svarmail af fra Forsyningssekretariatet Investeringsplan af for 2014 Investeringsplan af for 2015

8 6. Næste møde Beslutning i bestyrelsen den Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 17. september 2014 kl i Administrationsbygningen i Farsø.

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 17. september 2014 kl. 14.00.

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 17. september 2014 kl. 14.00. R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Th. Eriksens Vej 28, Farsø TID: 17. september 2014 kl. 14.00. TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Annette Vahlgreen Rasmus Vetter Karen Clausager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere:

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere