Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE?"

Transkript

1 FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE?

2 2 Realdania satte med konferencen om Business Improvement Districts fokus på de internationale erfaringer og lagde op til debat om perspektiverne ved at indføre BIDs i Danmark. Konferencen fandt sted i Odense, der med partnerskabet Sammen om Centrum har skabt et godt samarbejde mellem kommune, grundejere, handelsliv og andre aktører i bymidten. Hvor langt kan vi komme med de eksisterende samarbejdsmodeller, og hvilke fordele vil der være ved at indføre BID Danmark? Disse spørgsmål havde konferencen til debat, og med over 100 deltagere, herunder repræsentanter fra over 35 kommuner, bekræftede konferencen, at der er en gryende interesse for nye måder at organisere de offentlig-private samarbejder (OPS) i Danmark. Til videre inspiration, debat og besvarelse har vi derfor samlet en række af de centrale pointer, overvejelser og spørgsmål, som der formuleredes i løbet af dagen. Vi håber på denne måde, at konferencens udveksling af viden kan bruges i det videre arbejde med udviklingen af de offentlig-private samarbejder. #1 SYNERGI OG KATALYSATOREFFEKT I Realdania ser vi muligheder og potentialer i BID, som danske byer helt givet med fordel kan blive meget bedre til at udnytte, sagde administrerende direktør, Jesper Nygård. Han understregede, at man jo anvender OPS i en række sammenhænge. Vi kan allerede rigtig meget i Danmark, når det gælder gode byrum, men BID bringer samfundets aktører sammen på andre måder, der åbner for nye potentialer. Disse muligheder var højst sandsynligt ikke opstået, hvis kommunen fortsat skulle være den eneste aktør inden for drift og vedligehold af byen. #2 FORPLIGTIGENDE SAMARBEJDE OM LOKALE MÅLSÆTNINGER Bycentrene er i de sidste år i stigende grad blevet præget af øget konkurrence, øget mobilitet og øgede muligheder for at handle i storcentre og via internettet, sagde Mo Aswat, britisk BID konsulent Business Improvement Districts startede som reaktion på dette i USA og i Storbritannien, først som frivillige samarbejder. Der er dog grænser for hvor langt man kan nå med disse modeller, blev der i 1980 erne

3 3 og 1990 erne indført lovgivning, der gav mulighed for mere forpligtende samarbejde. Mo understregede at BIDs kan have mange formål: I USA er der meget fokus på renhold, vedligehold og sikkerhed i byrummene, mens de britiske BIDs mere har fokus på at bringe handel og liv tilbage i byerne. Mo forklarede, at modellen kan skræddersyes til ethvert formål. I Storbritannien er der 140 forskellige BIDs. Nogle har fokus på handel, andre på kultur og turisme, og der er eksempler på BIDs der fokuserer på jobskabelse og socioøkonomisk virksomhed. Det er bare en model, der kan facilitere lokalt offentlige privat samarbejde om udvikling af bymidten, afsluttede han. # 3 BYERNES OMSTILLING KRÆVER SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Bycentrene er under forandring. Folk er mere miljøbevidste. De ønsker at bo tættere bo arbejdspladserne og på bycentrene, og bevæger sig i højere grad til fods, cykel og med kollektiv transport. De er mere veluddannede, berejste og har store forventninger til hvad deres by skal kunne tilbyde sagde Richard Guiney, direktør i Dublin BID. Der er fortsat grupper, der ønsker at handle hvor det er hurtigt, praktisk og søger til storcentrene. De folk, der søger bymidten er folk der søger oplevelser. Det kræver omstilling. I Dublin er det lykkedes at vende udviklingen igennem et forpligtende samarbejde imellem 2500 virksomheder, men hvordan får man så mange til at slutte op? Til det svarede Richard Guiney: Det vigtigste er at skabe værdi for medlemmerne. De ønsker mere liv i bymidten, så det er afgørende at forstå lokalbefolkningen og deres ønsker. Det har givet fokus på markedsføring, bedre mobilitet, og strategisk udvikling af bymidten. Men, fortsatte han: Målet er ikke kun handel, men det at skabe Better City for All. Dublin BID er derfor også gået i samarbejde med myndighederne omkring udfordringer for hjemløse, narkomaner og socialt udsatte. #4 DEN LOKALE FORANKRING ER AFGØRENDE I Tyskland fokuserer BID primært på fysisk forskønnelse af bymidten i handelskvartererne, f.eks. bredere fortove, ny belægning, byrumsudstyr og ekstra renhold. Initiativet kommer fra grundejere eller butikker, der sammen udarbejder en vision og et arbejdsprogram, som herefter præsenteres for kommunen. Det

4 4 er kommunens ansvar at informere alle de påvirkede ejendomsejere om ansøgningen. Hvis der er fl ertal for ordningen er det kommunens opgave at opkræve kontingentet og videregive det til BID organisationen forklarerede Heiner Schote fra Hamburg Handelskammer. Mens de angelsaksiske BID modeller kræver aktivt fl ertal for BID, kræver det tyske system blot at mindre end 1/3 stemmer imod. Det kan være vanskeligt at få forretningsdrivende i tale, og derfor er det vigtigt at have et system hvor deltagerne aktivt skal sige nej sagde Heiner Schote. Men det må ikke have karakter af tvang. Den demokratiske proces er helt afgørende for succes og processen tager tid, fortsatte Heiner Schote, BID virker fordi det er ejendomsejerne selv der tager initiativet og fordi det er en demokratisk be - slutning. Medlemmerne har mulighed for at reali sere deres egne visioner for lokalområdet. Han understregede, at lokal forankring er vigtig: Find de men - nesker i jeres by, der kan være drivere for en BIDproces og prøv at understøtte dem. Og start med små overkommelige projekter. #5 INVESTERING I LOKALMILJØ GIVER BEDRE BUNDLINJE Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms og servicevirksomhed. Fokus for virksomheden er klassiske ejendomme i København. Vi værner om vores ejendomme og den by vi er i, fordi attraktive områder tiltrækker fl ere kunder siger Direktør for Jeudan, Peter Spøer. Jeudan har engageret sig i en række projekter i København, bl.a. Torvehallerne på Israels Plads, og i renovering af Sankt Annæ Plads. Her arbejder Jeudan også på en idé om at etablere et initiativ der sikrer ekstra god drift og vedligehold af området. Ambitionen er at Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen skal blive et af de mest attraktive byrum i København. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Københavns Kommune om projektet. Jeudan har kortlagt alle ejendomme i området og vil forsøge at markedsføre ideen til øvrige private i området og til kommunen, sagde Peter Spøer Forhåbentlig ender det med et privat initiativ eller et offentlige-privat samarbejde.

5 5 #6 VELFÆRDSSAMFUNDET BEHØVER ENGAGEMENT FRA CIVILSAMFUNDET Jeg mener, at Odense vil kunne få værdi af at etab - lere egentlige BIDs indledte direktør i Odense Kommune, Anne Velling. Odense har haft en brænd ende platform med tomme butikslokaler og fald i antal be - søgende i bymidten. Kommunens indsats med byudvikling, kultur og events er et modsvar til dette. Odense Kommune har også samarbejder med private parter i Sammen om Centrum, hvor der er deltagere fra detailhandel, restaurationer, kulturliv og kommunen. Sammen om centrum har bl.a. arbejdet med initiativer til børnefamilier i bymidten, såsom ammerum og legeplads, og initiativer for at få liv i tomme butikslokaler. Anne Velling sagde: Men vi kunne få endnu mere ud af det med en BIDmodel. Både fl ere penge at gøre med, en fastere struktur og mere effektive beslutningsmodeller og fortsætter Der vil sikkert være sten på vejen mod en BID model. Dels er vi i Danmark så vant til at tænke, at det er det offentlige der står for velfærden, og dels fordi kommunen i en BIDmodel skal afgive selvbestemmelse og indfl ydelse. Politikerne er meget optaget af civilsamfundstankegangen, men når det indebærer afgivelse af indfl ydelse, så er det vigtigt at få drøftet forudsætningerne grundigt undervejs. Vi må få skabt en model, der er tilpasset danske forhold. #7 DE JURIDISKE MULIGHEDER Det kan undre, at vi er så håndsky i Danmark over for at bede private betale en del af den værditilvækst som den offentlige byudvikling skaber, sagde Kurt Bardeleben, partner i LETT Advokater. Der er ikke i dag lovgrundlag for at tvinge private til at deltage i BIDsamarbejder, men man kan gennemføre nogle BIDlignende samarbejder på frivillig basis, bl.a. via forsøgsordningen i Planlovsregi 4. Kurt Bardeleben forklarede herefter, hvilke muligheder der er for at etablere lovhjemmel, herunder gentleman agreement, foreninger, strategiske partnerskaber, selskab med kommunal deltagelse, fonde og kommanditselskaber. # 8 HAR VI BRUG FOR BID I DANMARK? PANELDEBAT Deltagerne i paneldebatten var: Anne Velling, direktør i Odense Kommune Jon Pape, chef for Byens Drift, TMF, Københavns Kommune Peter Spøer, direktør for Jeudan Holger Bisgaard, kontorchef, Naturstyrelsen Birgitte Lundblad, kontorchef, Ministeriet for By og Boliger Kurt Bardeleben, partner, LETT Advokater Odense vil kunne få værdi af at etablere egentlige BIDs, men der skal være en efterspørgsel fra den private sektor, sagde Anne Velling. Det er også vigtigt at få drøftet politikernes indfl ydelse, og de skal forstå hvilken værdi BID kan skabe. Holger Bisgaard, kontorchef i Naturstyrelsen, sagde:

6 6 Hele vores planlov udspringer af tanker fra Storbritan nien. Et af Planlovens mål er at skabe levende byer og det bidrager BID til. Jeg er foretaler for den slags arbejder, men tvang over for den enkelte ejendomsejer bruger vi ikke meget i Danmark., og fortsatte Det er noget vi kan overveje, hvis der kommer et pres fra kommunerne eller de privat, men man skal grundigt overveje demokrati dvs. dem der ikke ejer ejendom i området, men anvender det, privatisering af arealer som er i offentlig eje og tvangselementet. Man kan godt indføre BIDlovgivning i Danmark. Det er ikke på kant med grundloven, sagde Kurt Bardeleben. Men der er også en række frivillige muligheder. Kommunerne kan vælge at bruge dækningsafgiften til at fi nansiere byudvikling i et område. Og man kan lave en fond, hvor kommunen tilbyder at betale 50% af udgifterne til byudvikling i et område, hvis de private ejere giver 50% også. Vi har ikke udtømt mulighederne for frivillige samarbejder i Københavns Kommune, sagde Jon Pape. Det lyder som om Storbritannien og Tyskland har brugt BID, fordi der er store problemer med freeriders. Det oplever vi ikke som et væsentligt problem p.t., men når vi når grænsen for den private sektors frivillighed, kunne BID være relevant. Der er stort potentiale i BID modellen. Man kan lave BIDs i alle typer områder, ikke kun i ressource stærke områder, sagde Peter Spøer, I nedslidte områder som Bryant Park i New York har man løftet området med en BID model. Byfornyelsen rummer allerede et element af samarbejde imellem det offentlige og det private, sagde Birgitte Lundblad. OPS fremmer gode byer, men det er et politisk spørgsmål, om man vil BID. Udnyt de muligheder til frivillige samarbejder som loven allerede giver. Vi vil gerne være med til at se på de steder hvor lovgivninger støder imod muren, men det er vigtigt at få talt om hvad en dansk BID-model skal indeholde, sagde Holger Bisgaard, Skal det være handelstandsforeninger eller grundejerforening, der er udgangspunktet? Man skal også have borgerne med. Hvad er civilsamfundets rolle? Start med frivillige aftaler og lav klare præmisser for samarbejdet, sagde Kurt Bardeleben, og fortsatte: Der er mange muligheder for samarbejde også inden for eksisterende lovgivning. Udbygnings af talerne er reelt et minibid, hvor man forlanger, at f.eks. et butikscenter etablerer infrastruktur. Det redskab er alt for lidt anvendt. Grænserne for det offentlige og private samarbejde rykker sig i disse år.

7 7 Afsæt tid og ressourcer, fordi det tager tid, sagde Peter Spøer, men det er en spændende og givtig proces. # 9 DEN VIDERE PROCES Realdania By samarbejder med Jeudan omkring Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Plads, sagde Ole Bach, direktør for Kvæsthusselskabet, og fortsatte: Grunden til, at vi gik ind i det, var også et ønske om at sikre, at driften bliver varetaget på tilfredsstillende vis, når vi nu laver den anlægsinvestering. Realdania og Jeudan rejste til New York og besøgte eksempler. Konstruktionen fungerer ganske glimrende ude i verden, vurderer Ole Bach. Vi har fået meget mere viden i dag og også fået synspunkter fra myndighederne. Nu er der brug for at tænke sig om: Hvad skal vi gøre fremadrettet? VI SKAL HUSKE PÅ TO TING: 1 Alle erfaringer viser, at BID i udlandet er til glæde både for de private parter og for byens borgere 2 Vi har set mange eksempler i dag, der er meget ambitiøse, men mange projekter kan starte i en lille skala og udvikle sig fysisk, økonomisk og socialt. Vi vil i Realdania tænke videre over BIDmodellens muligheder i Danmark, men det er selvfølgelig vigtigt, at der er interesse for det. Det er vigtigt at give sig tid til at tænke over mulighederne ved konceptet. Tak til alle bidragydere og Odense Kommune samt alle andre.

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE OPSAMLING PÅ 5 WORKSHOPS PÅ FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE 2012 Sammen om bedre velfærd En del af Projekt Sæt Værdien Fri INDHOLD RESUMÉ ANBEFALINGERNE PÅ DE 5 OMRÅDER I STIKORD INDLEDNING

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Program for landudvikling

Program for landudvikling Program for landudvikling Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 9. maj 2015 Indledning I Danmark bor en stor procentdel af befolkningen på landet, sammenlignet med

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere Indhold ET MAGASIN OM SAMSKABELSE - INSPIRATION TIL VELFÆRDSMAGERE Tekst af: Babette Bresser, Sofie Amalie Andersen, Sanne Kok, Nikolaj Beuschel,

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Den sociale tænketank SIF

Den sociale tænketank SIF Den sociale tænketank SIF Nytårsmøde den 12. januar, 2015 Referat Fremtidens sociale innovation Lisbeth Zornig, formand for SIF, bød velkommen og gav en gennemgang af projekter, som SIF har gennemført

Læs mere