AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: oktober 2011 J.nr.: NMK Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej 115, 2730 Herlev efter miljøbeskyttelseslovens 30. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster med ændringer Miljøstyrelsens afgørelse af 28. juni 2004 om Herlev Kommunes afgørelse af 12. december 2002 om påbud om ændrede vilkår for tilladelse til tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej 115, 2730 Herlev. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Afgørelsen indeholder følgende afsnit og bilag: Genoptagelse af klagesag... 2 Sagens oplysninger... 2 Anmodning om genoptagelse... 5 Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger...28 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse...35 Sammenskrevet tilslutningstilladelse for A/S Dansk Shell, Hjortespringvej 115, 2730 Herlev Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer.

2 Genoptagelse af klagesag Miljøklagenævnet traf den 30. november 2010 tre afgørelser om påbud om ændrede vilkår for tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskehaller i Herlev Kommune. Med afgørelsen i sag MKN vedrørende A/S Dansk Shell, Hjortespringvej 115, 2730 Herlev, stadfæstede Miljøklagenævnet med ændringer Miljøstyrelsens afgørelse af 28. juni 2004, der med ændringer stadfæstede Herlev Kommunes afgørelse af 12. december Sagen var indbragt for Miljøklagenævnet af A/S Dansk Shell. Ved af 21. januar 2011 til Natur- og Miljøklagenævnet, der i mellemtiden var blevet klageinstans for afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens 30, anmodede Energi- og Olieforum på vegne af A/S Dansk Shell om at nævnet genoptog sagen til fornyet behandling. Dette begrundedes med en række indsigelser mod de juridiske og tekniske aspekter af Miljøklagenævnets afgørelse. Ved af 7. juni 2011 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet sagens parter, at nævnet havde besluttet at tage sagen op til fornyet behandling. Sagens oplysninger Miljøklagenævnet anførte som begrundelse for sin afgørelse af 30. november 2010 følgende: A/S Dansk Shells servicestation på Hjortespringvej 115, 2730 Herlev afleder vaskevandet fra vaskehallen til offentligt afløbssystem, hvilken afledning er omfattet af bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Det er kommunen, der er godkendende og tilsynsførende myndighed. Indledningsvist skal Miljøklagenævnet bemærke, at nævnet finder, at et forhold som det foreliggende med regulering af tilledninger af spildevand fra bilvaskehaller på servicestationer til det offentlige afløbssystem er egnet til generel regulering. I mangel af en sådan generel regulering vil spørgsmål i tilknytning til disse virksomheders håndtering af spildevandsafledningen i stedet myndighedsmæssigt skulle afklares ved konkrete afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og inden for denne lovs klagesystem. Da der er tale om en eksisterende virksomhed, hvis afledningsforhold m.v. ikke søges ændret skal regulering af den i sagen omhandlede karakter ske i medfør af lovens 30. Ifølge denne bestemmelse kan tilsynsmyndigheden, hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, påbyde den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Endvidere kan tilsynsmyndigheden ændre vilkår i en tilladelse efter 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Efter Miljøklagenævnets opfattelse er det velbegrundet at stille nærmere krav om tømning af olieudskiller og om kontrol af afløbsvandet fra et vaskeanlæg som det i sagen omhandlede. Nævnet finder endvidere, at bestemmelsen i lovens 30 indeholder den fornødne hjemmel hertil. Miljøklagenævnet bemærker i denne forbindelse, at resultaterne af analyser af det afledte spildevand fra en række vaskehaller landet over, som de er afrapporterede i Miljøstyrelsens miljøprojekt 537/2000, viser, at spildevand fra vaskehaller ofte vil være problematisk. Dette gælder, selvom indholdet af A-stoffer i bilvaskemidler efterfølgende er udfaset. 2

3 Miljøstyrelsens projekt fra 2000 viser således, at spildevandet fra de undersøgte vaskehaller er forurenet med blandt andet mineralsk olie og tungmetaller. Niveauet af forureningen er varierende og årstidsafhængigt, men ikke efter nævnets vurdering geografisk betinget. Det er nævnets vurdering, at spildevand fra bilvaskehaller skal henregnes til spildevand fra virksomheder med særlige forhold. Nævnet bemærker herved, at krav om forudgående prøver under de foreliggende omstændigheder efter nævnets opfattelse i givet fald ville kunne stilles til anlægget i medfør af lovens 72, hvorefter den, der er ansvarlig for en virksomhed, der kan give anledning til forurening, blandt andet kan pålægges at foretage prøvetagning, analyser og måling af stoffer, der udsendes til omgivelserne. Nævnet har dog noteret sig, at advokat Vivi Bruhn Knudsen under sagens forløb har oplyst, at virksomheden kan acceptere det omfang af prøvetagning samt bundtømning, som fremgår af Miljøstyrelsens skrivelse af 25. juli 2006 ( ) idet dog kravet om test for nitrifikationshæmning samt analyser for COD og BOD (til beregning af forholdet mellem disse to parametre) ikke kan accepteres. Nævnet kan ligesom klager tiltræde styrelsens forslag, der er i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006, Tilslutning af industrispildvand til offentlige spildevandsanlæg. Selv om Miljøklagenævnet er af den opfattelse, at bilvaskehaller kommer ind under kategorien virksomheder med særlige forhold som beskrevet i ovennævnte vejledning, finder nævnet ikke, at afledt spildevand fra bilvaskehaller, med en kvalitet som beskrevet i miljøprojekt 537/2000, kan karakteriseres som komplekst spildevand, som dette er anført i vejledning 2/2006. Nævnet finder derfor ikke, at de udtagne spildevandsprøver skal testes for sin eventuelle nitrifikationshæmmende effekt, hvilken analyse, der heller ikke er stillet krav om i Herlev Kommunes tilslutningstilladelse. Derimod finder nævnet, at kommunens vilkår om analyse for såvel COD som BOD bør fastholdes som en kontrol af udledningen af vanskeligt nedbrydelige stoffer til det offentlige afløbssystem. Endvidere har nævnet i sin afgørelse bragt de i vilkår anførte analysemetoder i overensstemmelse med anbefalinger fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium med baggrund i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger 2, ligesom grænseværdien for mineralsk olie er bragt i overensstemmelse med anbefalingen i vejledning 2/2006 fra Miljøstyrelsen. Miljøklagenævnet er endvidere af den opfattelse, at det vil være formålstjenligt, at der indføjes et vilkår, der beskriver, hvorledes en konstateret overskridelse af de anførte grænseværdier skal håndteres. Det er således nævnets vurdering, at en endelig afklaring af et sådant forhold kræver et større antal analyseresultater, for at sikre en statistisk sikkerhed. Nævnet er af den mening, at indføjelsen af et sådant vilkår i godkendelsen vil sikre et smidigt forløb ved en konstateret overskridelse af en grænseværdi. Nævnet finder videre, at ved overskridelse af grænseværdier skal den eller de pågældende parametre analyseres 6 gange om året i en periode, indtil grænseværdierne igen er overholdt ved hver prøvetagning/analyse. Denne vurdering af grænseværdiens overholdelse skal, som det anbefales i spildevandsvejledningen, baseres på de statistiske kontrolregler, som fremgår af Dansk Standard DS Bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 3

4 Når grænseværdien herefter i alle udtagne og analyserede prøver er overholdt i tre på hinanden følgende år, kan prøvehyppigheden nedsættes til de oprindelige to prøver pr. år. Her skal igen udtages en prøve sommer og en prøve vinter til analyse. Dette vil efter nævnets vurdering sikre, at der analyseres efter behov. Overholdes grænseværdierne, er der ikke behov for så mange analyser, mens en overskridelse kræver flere analyser for at kunne håndhæve en udledning af A-stoffer, herunder primært tungmetaller. På denne baggrund finder nævnet derfor, at den påklagede afgørelse kan stadfæstes med de neden for anførte ændringer. ( ) Miljøklagenævnets afgørelse Miljøstyrelsens afgørelse af 28. juni 2004 stadfæstes idet vilkårene 3.2.9, samt formuleres som følger: Olieudskiller skal tømmes senest, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlings-kapaciteten for den pågældende udskiller. Ved tømning af olieudskiller skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal olieudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Mindst én gang årligt og altid ved tømning skal olieudskiller inspiceres, herunder for synlige fejl og mangler Koncentrationerne/værdierne i de udtagne prøver må ikke overstige værdierne anført i nedenstående skema: Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode Mineralsk olie 20 mg/l DS/R 209 mod Cd (cadmium) 3 μg/l ISO 17294m - ICPMS Pb (bly) 100 μg/l ISO 17294m - ICPMS Cu (kobber) 500 μg/l ISO 17294m - ICPMS Zn (zink) 3000 μg/l ISO 17294m - ICPMS Suspenderet stof 300 μg/l DS/EN 872 ph 6,5 9 DS 287 COD/BOD < 3 ISO15705 hhv. DS/EN Prøverne oplukkes efter DS 259 4

5 3.5.1 Til verifikation af anlæggets ydeevne skal der to gange årligt udtages spildevandsprøve til analyse for de i vilkår nævnte parametre. Prøvetagning og analyse skal foretages af et hertil akkrediteret firma/laboratorium Èn af prøverne skal udtages i vinterperioden, mens den anden skal udtages i sommerperioden. Prøverne udtages som stikprøver efter olieudskiller, inden udløb til offentligt afløbssystem Spildevandet skal analyseres for sit indhold af mineralsk olie, suspenderet stof og af tungmetallerne: cadmium, bly, kobber og zink samt spildevandets COD/BOD-forhold a Såfremt en grænseværdi overskrides, skal virksomheden lade udtage seks prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. De fremkomne analyseresultater behandles efter anvisningen i DS 2399, tilstandskontrol, til vurdering af, hvorvidt grænseværdien er overholdt. Når den absolutte grænseværdi i alle udtagne og analyserede prøver derefter er overholdt i tre på hinanden følgende år, nedsættes prøvehyppigheden til de oprindelige to prøver pr. år. Her skal igen udtages en prøve sommer og en prøve vinter til analyse. Anmodning om genoptagelse Ved af 21. januar 2011 til Natur- og Miljøklagenævnet anmodede Energi- og Olieforum om at nævnet genoptog sagen til fornyet behandling. Dette begrundedes med analyseresultater fra en række vaskehaller samt et af advokat Pia Nielsen udarbejdet notat, der var dateret den 20. januar 2011, hvoraf det blandt andet fremgår: Problemstillingen knytter sig til det juridiske grundlag for afgørelsen og en række konkret og mere principielle tekniske forhold: Hjemmelsgrundlaget for afgørelsen og principielle juridiske spørgsmål o Miljøbeskyttelseslovens 30 o Anvendelse af BAT-princippet o Proportionalitet o Anvendelsen af miljøbeskyttelseslovens 72 Principielle tekniske forhold o Vaskehalsprojekterne Miljøprojekt 537/2000 Konkrete forhold i afgørelsen o Formulering af afgørelsen o COD/BOD o Tømning af udskiller o Skærpelse af vilkårene Nedenfor er de nævnte problemstillinger nærmere gennemgået. 1. Hjemmelsgrundlaget for afgørelsen og principielle juridiske spørgsmål 5

6 1.1 Miljøbeskyttelseslovens 30 Miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 1, har følgende ordlyd: 30. Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter 28 og 29, samt forudsætninger fastsat efter 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Bestemmelsen er ændret som følge af kommunalreformens overførsel af kompetence til kommunen og som følge af ændringerne i vandsektorens organisering i 2009, men bestemmelsens fastlæggelse af, hvornår der kan ske indgreb med hjemmel i bestemmelsen, er ikke ændret i forhold til bestemmelsens formulering i Af forarbejderne til miljøbeskyttelsesloven fra 1991, hvor 30 fik den nugældende ordlyd, fremgår: Forslagets stk. 1, 1. pkt. svarer til den gældende bestemmelse i 25 i miljøbeskyttelsesloven, dvs. at indgrebskriterierne er de samme som hidtil. Det må således lægges til grund, at den nugældende påbudsbestemmelse i lovens 30 er en videreførelse af 25, der blev indsat med den første miljøbeskyttelseslov, der blev vedtaget i Af bemærkningerne til den tidligere lovs 25 fremgår: På den anden side har man fundet det nødvendigt, at sikre en adgang for myndighederne til at gribe ind i konkrete tilfælde over for sådanne ældre anlæg, når det konstateres, at disse ikke fungerer på en i forureningsmæssige henseende forsvarlig måde og senere i 3. afsnit af de specielle bemærkninger til bestemmelsen ligeledes: at forholdene i forbindelse med spildevandsanlæg i mange tilfælde enten slet ikke eller først efter mange års forløb er blevet taget op til vurdering ved en landvæsensret, til trods for anlæggets uheldige konsekvenser for recipienten har været ret åbenbar (min udhævning). Sprogligt fremgår det efter vores opfattelse af bestemmelsen og dennes forarbejder, at myndighederne for at foretage indgreb med hjemmel i lovens 30 konkret skal dokumentere, at et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Der skal således være tale om dokumenterede uheldige forureningsmæssige konsekvenser for den modtagne recipient eller det modtagne anlæg, for at myndighederne kan anvende indgrebsmuligheden i lovens 30. Jeg henviser endvidere til bemærkningerne til ændringen af miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 6 i forbindelse med indsatsen for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land (lov nr. 325 af 14. maj 1997 om ændring af miljøbeskyttelsesloven). Af bemærkningerne til ændringen fremgår af lovforslagets bemærkninger (L 128/1996): 6

7 Påbud om forbedret rensning gives efter miljøbeskyttelseslovens 30. Forudsætningen for at give et sådant påbud er, at spildevandsanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Miljøstyrelsen har ved skrivelse af 16. februar 1995 til Amtsrådsforeningen udmeldt hvilke forudsætninger, der efter Miljøstyrelsens opfattelse skal være opfyldt, ved meddelelse af et påbud om forbedret rensning i det åbne land. Disse forudsætninger er: - at ejendommens afløbsforhold, herunder udledningssted skal være dokumenteret (normalt ved inspektion for at undgå uoverensstemmelse mellem de registrerede og de faktiske afløbsforhold), - at ejendommen skal bidrage til en forurening af den omhandlede recipient, og - at recipienten dokumenteret skal være forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt. (mine fremhævelser) Det fremhæves således, at der skal foreligge en dokumentation og sandsynliggørelse af, at der er tale om forurening fra et spildevandsanlæg i det åbne land. Herunder skal ejendommens afledningsforhold være kortlagt, og det skal ligeledes være sandsynliggjort, at der er tale om en forurening, der har en miljømæssig relativt væsentlig negativ betydning i det konkrete tilfælde, at recipientmålsætningen ikke kan opfyldes som følge af spildevandsudledningerne fra boliger i det åbne land til recipienten. Jeg henviser også til U H. Sagen handlede om påbud til mindre spildevandsudledninger i det åbne land. Af landsrettens præmisser, som blev lagt uændret til grund af Højesteret, fremgår: Forudsætningen for at udstede påbud på dette grundlag er, at anlæggets afløbsforhold er oplyst, at der er fastsat en målsætning for recipientens vandkvalitet, som ikke er opfyldt, og at det kan lægges til grund, at spildevandet fra anlægget bidrager til forureningen af recipienten. Som det ses, kræver Højesteret også dokumentation af afløbsforholdene samt sandsynliggørelse fra myndighedernes side af, at afløbsforholdene bidrager til, at den modtagne recipient ikke opfylder sin målsætning på grund af den konkrete spildevandsudledning. Jeg henviser endvidere til Miljøstyrelsens vejledning 5/1999 punkt , hvoraf bl.a. fremgår: Kommunalbestyrelsen skal som forudsætning for et påbud have sikkerhed for, at ejendommen faktisk bidrager til forureningen af et vandområde, og at målsætningen for dette vandområde ikke er opfyldt. I sætningen må endvidere, jf. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 1-3 fra 1999, underforstås, at det skal være den samlede spildevandsudledning fra et område, der er årsag til, at vandområdemålsætningen ikke er opfyldt, for at 30 kan anvendes. Der findes ikke eksempler i praksis på, at myndighederne lovligt har kunnet anvende miljøbeskyttelseslovens 30 uden en konkret miljømæssig begrundelse for indgrebet med henvisning til afledningens konkrete uforsvarlighed i relation til renseanlæg og/eller recipient. 7

8 I de konkrete sager, hvor der nu er truffet afgørelser, foreligger der ikke konkrete undersøgelser af spildevandet fra vaskehallen, renseanlæggets evne til at fjerne evt. stoffer eller påvisning af, at vandområdemålsætningen for det vand, der modtager spildevandet, ikke kan overholdes som følge af spildevandet fra vaskehallerne. Miljøklagenævnet citerer i 5. afsnit i nævnets bemærkninger nævnets forståelse af bestemmelsen: Ifølge denne bestemmelse kan tilsynsmyndigheden, hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt påbyde den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Endvidere kan tilsynsmyndigheden ændre vilkår i en tilladelse efter 28, hvis de tidligere vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Bestemmelsen kræver således i selve sin ordlyd, som citeret af klagenævnet, at der er dokumentation for, at et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt set ud fra et recipientperspektiv, og at tilsynsmyndigheden i dette tilfælde kan stille krav til selve anlægget i form af krav til forbedringer eller fornyelse. Efter bestemmelsens 2. punktum kan tilsynsmyndigheden ændre vilkår, der er fastsat i en tilladelse efter 28, hvis disse anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Denne bestemmelses anvendelse kræver således for det første, at der foreligger en tilladelse med en række vilkår fastsat i henhold til 28. Dernæst kræver bestemmelsen ud fra en fortolkning af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig at tilsynsmyndigheden har påvist, at der er tale om en miljømæssig uforsvarlighed, det vil sige den samme sandsynliggørelse af manglende sikring af miljøbeskyttelsen, som der kræves efter bestemmelsens 1. punktum. Med andre ord en konkret påvisning af spildevandstilledningens uheldige konsekvenser for recipienten. Der foreligger ikke nogen analyser af spildevandet fra de tre vaskehaller, og dermed efter min og EOFs opfattelse ikke den efter bestemmelsen og bestemmelsens forarbejder krævede sandsynliggørelse af et miljømæssigt uforsvarligt forhold. Det undrer os derfor, at nævnet ikke har hjemvist sagen til fornyet behandling og undersøgelse af de konkrete forhold med anmodning om, at kommunen konkret påviser, at der foreligger en situation, der er miljømæssig uforsvarlig. 1.2 Anvendelse af BAT-princippet Ved påbud bør grundlaget for meddelelse af en afgørelse som ved en tilladelse være anvendelse af BATprincippet. Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand beskriver de overordnede principper for vurdering af tilledningen af industrispildevand. I vejledningens kapitel 1 angives imidlertid helt indledningvist: Det skal understreges, at vejledningens anbefalinger er generelle og skal suppleres med viden om de enkelte branchers eller virksomheders mulighed for at reducere spildevandsbelastningen. Anbefalingerne forudsættes anvendt som udgangspunkt for en konkret vurdering af tilledningens omfang og karakter, det offentlige spildevandsanlæg og vandområdet, hvortil spildevandet ønskes udledt. Denne vurdering, som angives i vejledningens indledning, er ikke foretaget af Miljøklagenævnet i de konkrete sager. Det er således ikke undersøgt, hvordan virksomheden har mulighed for at reducere stofindholdet, 8

9 ligesom tilledningens omfang og karakter ikke er sat i forhold til renseanlægget, der modtager spildevandet eller det vandområde, hvor renseanlægget udleder til efter rensning. De analyser, som påbydes af klagenævnet, er for store deles vedkommende analyser for stoffer, som servicestationerne ikke har indflydelse på, idet både kobber, bly, zink og mineralsk olie ikke anvendes i vaskehallernes installationer, men tilføres spildevandet fra bilerne, der vaskes i vaskehallerne. BAT-princippet følger af miljøbeskyttelseslovens 3. Heraf fremgår, at der ved lovens administration skal lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelig teknik herunder ved forbrug af mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger. Vaskehallerne har ingen indflydelse på det snavs, der sætter sig på bilerne i trafikken, og på råvareforbruget i bilerne og kan ikke foretage en vurdering af bilernes beskaffenhed inden vask, hvorfor vaskehallerne ikke har mulighed for at styre stofindholdet i spildevandet. Der findes ej heller teknikker, der er økonomisk og teknisk gennemførlige til fjernelse af indholdet af disse stoffer i spildevandet. Hvis stofferne skal fjernes i spildevandet, skal der i stedet stilles krav til bilproduktionen. Det bemærkes i den forbindelse, at afsmitning fra bilernes konstruktioner også forekommer, når de kører på vejene og ikke mindst ved manuel bilvask i private hjem. I disse tilfælde tilledes eller nedsives vaskevandet urenset til boligernes eller virksomhedernes regnvands- eller spildevandskloakker eller sivebrønde til regnvand hvor vandet altså siver direkte ned i undergrunden. 2/3 dele af vand forbrugt til bilvask ledes således direkte til recipient, eller nedsivning, jf. miljøprojekt 537/2000 uden at dette anses at være et miljømæssigt problem. Prøveudtagningen og den påbudte egenkontrol har i sig selv ingen forebyggende funktion og der må derfor stilles spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden og proportionaliteten ved fastsættelsen af krav hertil. Særligt kravet om de skærpede analysevilkår må anses som ufornødent. 1.3 Proportionalitet Som følge af, at der ikke er påvist et miljømæssigt uforsvarligt forhold ved spildevandsafledningen, er de fastsatte krav om analyser ej heller vurderet i forhold til den forvaltningsretlige proportionalitetsgrundsætning. Her vil jeg indledningsvis bemærke, at tilledning af spildevand fra samtlige af landets vaskehaller udgør samlet set 0,2-0,4 pct. af den samlede behandlede spildevandsmængde i Danmark, jf. sammenfatning i miljøprojekt 537/ For tungmetaller og DEHP i den samlede behandlede spildevandsmængde udgør vaskehallernes andel: Kobber 0,4 1,3 % Bly 0,2 1,6 % Cadmium 0,1 1,2 % Zink 0,3 3,3 % DEHP 0,2 2,4 % 9

10 Proportionalitet skal først og fremmest ses i lyset af, at den samlede tilledning af spildevand fra vaskehaller reelt tilføres forsyningsvirksomhederne fra omkring vaskehaller landet over. Det indebærer samtidigt også helt overordnet, at den mængdemæssige tilførsel af forurenende stoffer fra én konkret vaskehal til det modtagne renseanlæg og/eller recipient må antages at være minimal og dermed uden reel miljømæssig betydning. Denne forudsætning må og skal inddrages ved vurdering af, hvorvidt et anlæg fungerer miljømæssigt uforsvarligt, når der ikke foreligger en konkret dokumentation for anlægget. Forudsætningen må også skulle lægges til grund ved en vurdering af et eventuelt indgreb over for et anlæg. Med de absolut billigste analyser vil de krævede analyser koste den enkelte servicestation min kr. ekskl. moms, hvis der udtages to analysesæt pr. år. Hertil skal lægges administrationsomkostninger som minimum må beregnes til 2-3 timer pr. prøveudtagning svt. en udgift på ca kr. årligt pr. vaskehal. For en enkelt vaskehal synes denne udgift muligt ikke stor, men klagenævnet skal tage i betragtning, at kommunerne til trods for de små spildevandsmængder har rettet fokus mod vaskehallerne, hvorfor klagenævnets afgørelse vil have effekt af et paradigme. Det er derfor vigtigt, at afgørelserne træffes i overensstemmelse med proportionalitetshensyn, og at afgørelserne dermed også inddrager en proportionalitetsafvejning i forhold til et eventuelt miljømæssigt mål. Som følge af de skærpede vilkår i de 3 omtvistede afgørelser, vil omkostningerne til analyser og administration, hvis blot én af grænseværdierne overskrides minimalt, stige til kr. ekskl. moms og administration pr. år i krævet 3 år svarende til kr. ekskl. moms pr. servicestation. Dette skal sammenholdes med, at der ikke af afgørelserne kan udledes et miljøsigte eller et krav om forbedring eller fornyelse af spildevandsanlægget. Kravet om analyser er ej heller adfærdregulerende, idet vaskehallerne ikke har mulighed for at regulere stofindholdet i spildevandet, da det kommer til vaskehallerne via bilerne, der bliver vasket. I vores optik forsvinder begrundelsen for de ekstra omkostninger til analyser helt på denne baggrund. I branchen er der i få tilfælde set mindre overskridelser af grænseværdierne. Dog ses der i en række tilfælde overskridelser af Miljøstyrelsens tilsigtede grænseværdier på langt sigt for kobber og DEHP. Disse er dog ikke af Miljøstyrelsen karakteriseret som absolutte værdier, idet der ikke endnu er substitutionsmulighed i alle tilfælde. Det skal i den forbindelse igen bemærkes, at afledt kobber og DEHP i spildevandet ikke hidrører fra vaskehallens produkter eller materialer, men kommer fra bilerne, der vaskes i hallen. Desuden er COD/BOD forholdet ofte > 3,0, hvilket er omtalt senere i notatet. Det er derfor helt ude af proportioner, at der stilles vilkår om 18 analyser, hvis blot der sker en mindre overskridelse af ét parameter, særligt med henvisning til at dette krav skulle smidiggøre forløbet omkring en overskridelse. I branchen er der ikke kendskab til, at konstaterede overskridelser har ført til uoverensstemmelser mellem tilsynsmyndigheden og virksomheden og dermed ikke med, at der skulle opstå problemer i forbindelse med 10

11 en mindre overskridelse. Typisk kræver tilsynsmyndigheden alene en begrundelse for overskridelsen, som typisk er af minimal betydning for forsyningernes spildevandsanlæg. Ofte afventer man dog næste analyseresultat, eller foretager en ekstra analyse begrundet i, at overskridelsen typisk ikke har miljømæssigt betydning, og derfor ikke kræver yderligere håndhævelse, idet vaskehallens spildevand generelt bidrager med en meget lille mængde forurenende stoffer set i forhold til forsyningernes samlede spildevandsmængde. 1.4 Nævnets angivelser om Miljøbeskyttelseslovens 72 Nævnet angiver i sin afgørelse, at nævnet finder, at Krav om forudgående prøver under de foreliggende omstændigheder efter nævnets opfattelse i givet fald kunne stilles til anlægget i medført af lovens 72. Miljøbeskyttelseslovens 72 kræver efter retspraksis, at der er tale om reel forurening af omgivelserne. Før en virksomhed kan pålægges udgiftskrævende undersøgelser med hjemmel i bestemmelsen, er det således et krav, at tilsynsmyndigheden har skabt en overvejende sandsynlighed for, at der er en årsagssammenhæng mellem forureningen af omgivelserne og virksomhedens emissioner af f.eks. spildevand. Først når tilsynsmyndigheden har tilvejebragt sådanne undersøgelser, kan tilsynsmyndigheden gøre brug af 72, stk. 1, nr Jeg henviser til bestemmelsens forarbejder. Forarbejderne til bestemmelsen og retspraksis slår således entydigt fast, at krav, der fastsættes, skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, og at myndighederne ved anvendelsen af bestemmelsen skal lægge stor vægt på dette princip. Der foreligger i de omhandlede sager ikke nogen former for dokumentation for forurening af omgivelserne. Der foreligger heller ikke nogen form for sandsynliggørelse af en årsagssammenhæng. Da Miljøklagenævnets udmeldinger i høj grad spejles i kommunerne, ville det herudover være praktisk, hvis Miljøklagenævnet udover en nærmere gennemgang af hjemmelsgrundlaget også inddrog en vurdering af proportionaliteten i kravene ved en så generel udmelding som den foreliggende. 2. Principielle tekniske forhold 2.1 Klagenævnets beskrivelse af afrapporteringen af miljøprojekt 537/2000 mv. I Miljøklagenævnets bemærkninger er bl.a. nævnt: At resultaterne af analyser af det afledte spildevand fra en række vaskehaller landet over, som de er afrapporterede i Miljøstyrelsens miljøprojekt 537/2000, viser, at spildevand fra vaskehaller ofte vil være problematiske. Dette gælder, selvom indholdet af A-stoffer i bilvaskemidler efterfølgende er udfaset. Det er vores vurdering, at denne passus er udokumenteret; Indledningsvist bemærkes, at Miljøprojektet er fra 2000 og at der ikke foreligger nyere forskningsrapporter, der inddrager den udvikling, der er sket på området. 11

12 Miljøprojektet bygger alene på analyser af spildevandet fra i alt tre vaskehaller. Dette er ikke repræsentativt og kan næppe betegnes som en række vaskehaller landet over. Formålet med miljøprojektet var at identificere de kritiske parametre i spildevand og affald fra vaskehaller. Miljøprojektet konkluderer således ikke, at spildevand fra vaskehaller ofte vil være problematisk. Miljøprojektet peger således alene på, at spildevandet i vaskehallerne har et problematisk indhold af A- stoffer i vaskemidlerne. På baggrund af projektets identifikation af kritiske parametre og på baggrund af rapportens anbefalinger, gik branchen herefter frivilligt i gang med at fjerne de stoffer, som projektet fandt kritiske. Således blev både A- og B-stoffer som nævnt i rapporten udfaset ved substitution af stoffer i vaskemidler og materialer i årene umiddelbart efter rapportens offentliggørelse. Der foreligger ikke analyser fra Miljøstyrelsen efter branchens frivillige udfasning af A- og B-stoffer, hvorfor der savnes dokumentation for, at der som hævdet af nævnet fortsat er problemer med spildevandet fra vaskehaller. Det skal dog nævnes, at branchen har fulgt anbefalingen i projektet om at foretage flere analyser af de kritiske parametre. Branchen har således foranstaltet udtagning af mere end 250 analyser som opfølgning på projektet fra et repræsentativt udsnit af de estimerede vaskehaller i Danmark. Til orientering er en oversigt over analyseresultaterne vedlagt dette notat 3. Det er bl.a. på den baggrund, at EOF ikke anser spildevand fra vaskehaller for værende problematisk, som beskrevet i miljøprojektet. Det må på baggrund af de foretagne analyser konstateres, at der ikke foreligger overskridelser, der på nogen måde kan karakteriseres som miljømæssigt uforsvarligt eller uhensigtsmæssige særligt når der samtidigt henses til vaskehallernes bidrag til den samlede spildevandsproduktion. Miljøprojektets sammenfatninger er vedlagt 4. Klagenævnet er tilsyneladende vidende om, at A-stofferne er udfaset men fastholder til trods for denne viden rapportens konklusion om A-stofferne som afgørende for afgørelserne. Dette til trods for, at der ikke i de konkrete sager foreligger målinger fra tilsynsmyndigheden, der på nogen måde understøtter klagenævnets konklusion. Det er EOF s og min opfattelse, at det er problematisk at støtte konkrete afgørelser på en rapport, hvor anbefalingerne i øvrigt er fulgt og de problemer, der påpeges i rapporten, ikke længere er til stede. 3. Konkrete forhold i afgørelserne 3.1 Formulering af afgørelsen 3 Ikke vedlagt her 4 Ikke vedlagt her 12

13 Generelt er det problematisk, at ikke hele påbuddets ordlyd er gengivet i helhed af klagenævnet, da denne nu har været igennem to klageinstanser, der har foretaget ændringer i afgørelsen. Når virksomhederne skal sikre overholdelse af påbuddet, skal de således have både kommunens, Miljøstyrelsens og klagenævnets afgørelse i hånden. En sammenskrivning af det endelige påbud vil sikre virksomhedens mulighed for at overholde påbudet. 3.2 Korrektion af vilkår Vilkåret synes således at ændre et vilkår om fremsendelse af oplysninger om de seneste 3 års tømninger af olieudskiller til kommunen. Vilkåret burde rettelig være en ændring af kommunens vilkår , hvoraf det fremgår, at olieudskilleren skal tømmes, når 75 % af den maksimale kapacitet er nået. EOF skal således bede Miljøklagenævnet korrigere dette forhold. COD/BOD forholdet Miljøklagenævnet fastholder, at der skal analyseres for COD/BOD forholdet. Albertslund Kommune har udformet et miljøteknisk notat om bl.a. denne problemstilling. Albertslund Kommunes notat vedlægges til orientering 5. Af notatet fremgår: For at undersøge om spildevandet indeholder tungt nedbrydelige stoffer, kan man måle på forholdet mellem COD (Chemical Oxygen Demand) og BOD (Biological Oxygen Demand). Hvis forholdet mellem COD og BOD er >3 indikerer det, at der er tungt nedbrydelige stoffer tilstede. Dog giver COD/BOD forholdet et forkert billede, hvis der kun meget små mængder biologisk materiale til stede i spildevandet. Netop ved vaskehaller, hvor der kun foregår almindelig bilvask, afledes der meget små mængder biologisk materiale (blade mm.). Samtidig anvendes der i vaskehallerne kun sæber, som ikke indeholder liste A og B-stoffer, men kun let nedbrydelige liste C-stoffer. Derfor giver det ingen mening at måle COD/BOD forholdet i spildevand fra vaskehaller, hvor der kun foregår almindelig bilvask. Hvis der derimod foretages affedtning, vil der blive stillet krav om måling af COD/BOD forholdet, fordi der i dette spildevand måske er tungt nedbrydelige stoffer i den voks, som de fabriksnye biler er beskyttet med og som bliver afledt med spildevandet. Servicestationerne kan således ikke regulere indholdet i spildevandet af de langsomt omsættelige stoffer. At COD/BOD-forholdet ikke er et egnet analyseparameter, tydeliggøres, hvis der på vaskehallen er installeret et biologisk renseanlæg. I dette tilfælde vil der ikke være noget BOD i spildevandet, hvorfor forholdet mellem BOD og COD altid vil være stort set identisk med indholdet af COD og derfor altid vil være >3. 5 Ikke vedlagt her 13

14 Det er vores opfattelse, at COD/BOD forholdet af ovenstående grunde på ingen måde er egnet til at påvise miljømæssige uforsvarlige forhold i bilvaskehaller hvorfor kravet ikke kan anses som proportionalt. 3.4 Tømningshyppighed af olieudskilleren Vi har oprindeligt klaget over fastsættelse af krav om, at olieudskilleren skal tømmes, hvis der ikke er behov herfor. Udskilleren bør tømmes ved behov f.eks. når % af udskillerens kapacitet er forbrugt. Det giver ingen mening at stille krav om tømning af udskilleren, hvis der ikke er behov hverken i relation til tømning af udskilt olie eller bundslam i olieudskilleren. Derimod er det relevant at stille krav som gjort i benzinstationsbekendtgørelsen, om at udskillere skal inspiceres mindst en gang årligt og i øvrigt tømmes efter behov. Hvis man tømmer udskillere uden, at der er behov, konverterer man rent spildevand til farligt affald, hvilket ikke har miljømæssigt mening. Til orientering kan jeg i øvrigt oplyse, at det for selskaberne repræsenteret af EOF er helt almindelig praksis, at udskillere inspiceres samtidig med, at man tømmer sandfang, hvilket foretages efter behov, 1-4 gange årligt, afhængig af belastning af anlægget. 3.5 Miljøklagenævnets skærpelse af vilkårene Miljøklagenævnet har fastsat skærpede vilkår ved en konstateret overskridelse af en af de anførte grænseværdier. I dette tilfælde skal der udtages 6 prøver årligt og der skal påvises overholdelse af samtlige grænseværdier i 3 år, førend man kan gå tilbage til 2 analyser årligt. Klagenævnet finder, at indføjelsen af et sådant vilkår i godkendelsen vil sikre et smidigt forløb ved en konstateret overskridelse af en grænseværdi. Som følge af, at vaskehallerne ikke har mulighed for at regulere på blandt andet de langsomt nedbrydelige stoffer, vil kravene til COD/BOD forholdet til trods for, at der ikke kan antages at være et miljømæssigt problem være svært at overholde. Ligeledes vil en udskiftning af et vandrør kunne give en midlertidig forøgelse af zinkindholdet i vaskevandet, der indebærer en overskridelse af grænseværdien. Vaskehallerne har ikke mulighed for at beskytte sig herimod og det vil indebære, at vaskehallerne generelt vil skulle udtage omkostningskrævende analyser, uden at der dog er tale om et miljømæssigt problematisk forhold og uden at der med afgørelserne findes en løsning på dette problem. 14

15 Normalt vil en overskridelse af et vilkår lede til, at tilsynsmyndigheden normalt påbegynder en sagsbehandling og drøfter spørgsmålet med virksomheden i en proportional forståelse af problemets opståen og funktion. Miljøklagenævnet foregriber ved dette vilkår tilsynsmyndighedens handlemuligheder, uden at dette dog kan føre til en løsning af selve problemet. Miljøklagenævnets opfattelse af et smidigt forløb omkring en overskridelse af en grænseværdi synes at savne både en juridisk men også en miljømæssig begrundelse og kan heller ikke ses som en proportional afgørelse, idet der ikke er konstateret et miljømæssigt problem. 4. Afsluttende bemærkninger EOF bidrager på vegne af sin medlemmer generelt til drøftelser og tiltag vedrørende forbedringer af miljøet således også da Miljøstyrelsen i 2000 ønskede at sætte fokus på vaskehaller. Efter projektet har EOF og medlemmerne taget anbefalingerne til efterretning og har frivilligt sørget for en miljøforbedring. Det samme sker lokalt i kommunerne hvor EOF og medlemmerne gerne går i dialog om miljøforbedrende foranstaltninger. Baggrunden for, at EOF finder de 3 konkrete afgørelser problematiske, er, at de for det første i EOF s optik er truffet på baggrund af forældet og ikke opdateret generel miljøforskning. Hertil kommer, at afgørelserne ikke forholder sig til, hvorvidt der er tale om et reelt miljøproblem, hverken i de konkrete sager eller helt overordnet, når der henses til den samlede spildevandsmængde, der kommer fra vaskehallerne. Det er EOFs opfattelse, at afgørelserne derfor savner hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, og at afgørelserne uden at der kommer forbedret miljø ud af det herudover pålægger virksomhederne nogle ikke proportionale økonomiske byrder. Da der i nævnet ligger en lang række tilsvarende sager, vil EOF gerne have en drøftelse af, hvordan EOF kan medvirke til, at nævnets viden mv. bliver opdateret. På et møde 21. marts 2011 mellem Energi- og Olieforum, Lett Advokatfirma og Natur- og Miljøklagenævnet blev det aftalt, hvilke supplerende oplysninger der skulle fremsendes til nævnet til en endelig belysning af genoptagelsesanmodningen. Ved af 4. maj 2011 fremsendte advokat Pia Nielsen supplerende bemærkninger. Af bemærkningerne fremgår blandt andet: Baggrunden for de supplerende bemærkninger Som opfølgning på mødet den 21. marts 2011 med Natur- og Miljøklagenævnet blev det aftalt, at der skulle udformes en række uddybende bemærkninger i relation til notatet vedrørende EOF s synspunkter om ovennævnte afgørelser, der blev tilsendt Natur- og Miljøklagenævnet den 21. januar Jeg har efterfølgende den 12, april 2011 modtaget en mail fra Lars Jensen med en liste over emner, som Natur- og Miljøklagenævnet finder, hensigtsmæssigt også kan belyses i et supplerende notat. 15

16 Anvendelsen af miljøbeskyttelseslovens 30 i de konkrete afgørelser. På baggrund af drøftelserne på mødet, finder jeg det hensigtsmæssigt indledningsvist også at foretage en række præciseringer i forhold til anvendelsen af miljøbeskyttelseslovens 30. Det må efter bemærkningerne til miljøbeskyttelsesloven og ud fra en ordlydsfortolkning lægges til grund, at 30, stk. 1, 1. punktum, kræver en konkret påvisning af, at spildevandsanlægget fungerer miljømæssigt uforsvarligt. Det er således nødvendigt, som det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, vejledningsbidrag og af trykt retspraksis, at det fra myndighedernes side dokumenteres og sandsynliggøres, at afløbsforholdene bidrager til, at den modtagne recipient ikke opfylder sin målsætning på grund af den konkrete spildevandsudledning. I de konkrete sager, hvor der nu er truffet afgørelser, foreligger der ikke konkrete undersøgelser af spildevandet fra vaskehallen, renseanlæggets evne til at fjerne evt. stoffer eller påvisning af, at vandområdemålsætningen for det vand, der modtager spildevandet, ikke kan overholdes som følge af spildevandet fra vaskehaller. På mødet blev 30, stk. 1, 2. punktum, nævnt som et muligt hjemmelsgrundlag for afgørelserne. Af 2. punktum i bestemmelsen fremgår: "Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse eller 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses får utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. " Efter bestemmelsens 2. punktum kan tilsynsmyndigheden ændre vilkår, der er fastsat i en tilladelse efter 28, hvis disse anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Det må således fastholdes, at det 2. punktum alene kan anvendes som hjemmelsgrundlag, hvis der foreligger en eksisterende tilslutningstilladelse med en række vilkår fastsat i henhold til lovens 28. Hertil skal det oplyses, at en tilladelse efter byggeloven ikke kan erstatte eller sidestilles med en tilladelse efter 28 i miljøbeskyttelsesloven, 1 en situation, hvor der alene i sagen ligger en byggetilladelse udstedt med hjemmel i byggeloven, kan 2. punktum således ikke anvendes til at påbyde forbedringer af spildevandsanlægget. Jeg henviser her til kapitel i Miljøstyrelsens vejledning nr om tilslutning af industrispildevand. Som også omtalt på mødet, har kommunen ikke forud for påbuddet i 2002 udstedt en tilslutningstilladelse for de konkrete anlæg meddelt i henhold til 28. På denne baggrund kan 30, stk. 1, 2. punktum, ikke anvendes i de konkrete sager. Påbud kan således alene sagligt udstedes med hjemmel i 30, stk. I, 1. punktum og skal, som det fremgår af lovbemærkningerne, begrundes i den konkrete aflednings betydning for spildevandsanlægget og recipienten. Denne vurdering ses ikke at være foretaget af kommunen eller nævnet. Det er på denne baggrund fortsat vores opfattelse, at afgørelserne ikke ses at være begrundet i ovennævnte konkrete forhold, og at afgørelserne derfor helt overordnet savner hjemmel. 16

17 Det er fortsat vores opfattelse, at afgørelserne bør ophæves, og at sagerne bør hjemvises til fornyet behandling i kommunen med henblik på at sandsynliggøre, at den konkrete afledning indebærer miljømæssigt uforsvarlige forhold for renseanlægget, der modtager spildevandet, og samtidigt indebærer, at renseanlægget ikke kan overholde sin udledningstilladelse, og at recipienten af samme årsag ikke kan overholde den fastsatte målsætning. De nedenfor angivne bemærkninger skal således læses med dette forbehold. Anvendelse af vejledning nr om tilslutning af industrispildevand På mødet angav Natur- og Miljøklagenævnet, at vejledning nr om tilslutning af industrispildevand var basis for afgørelsen. Det må som også fremhævet på mødet fastholdes, at der er tale om ikke bindende regulering - vejledning nr er således ikke legalt bindende for myndigheder i sig selv. Endvidere skal det med henvisning til vejledning nr 's egne udsagn, punkt 1.2.3, side 12, fastholdes, at selvom gældende tilslutningsvilkår ikke følger anbefalingerne, skal der nødvendigvis ikke ske en revision af vilkår. Som vejledningen angiver, bør en revision baseres på en konkret vurdering, dvs. det bør vurderes, hvorvidt spildevandsanlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt, og hvorvidt man ved ændring af vilkårene reelt opnår en bedre miljømæssig tilstand. Således fremgår det af vejledningens indledning i punkt 1.1: "Det skal understreges, at vejledningens anbefalinger er generelle og skal suppleres med viden om de enkelte branchers eller virksomheders mulighed for at reducere spildevandsbelastningen ved hjælp af renere teknologi, genanvendelse og rensning. Anbefalingerne forudsættes anvendt som udgangspunkt for en konkret vurdering af tilledningens omfang og karakter, det offentlige spildevandsanlæg og vandområdet, hvortil spildevandet ønskes udledt. Dette kan i konkrete sager føre til såvel skærpelser som lempelser i forhold til vejledningens anbefalinger. Vejledningens grænseværdier og øvrige anbefalinger er primært fastsat ud fra miljømæssige hensyn, men er i modsætning til for eksempel brancheorienteringer og branchevejledninger ikke relateret til enkelte brancher. Kravene til specifikke stoffer bør så vidt muligt administreres, så afløbskvaliteten fra virksomhederne svarer til vejledningens grænseværdier. Der vil dog uundgåeligt være situationer, hvor gængs teknik ikke er tilstrækkelig til al opnå den ønskede afløbskvalitet. l disse situationer anbefales det generelt, at afløbskrav fastsættes ud fra, hvad der er opnåeligt med den for virksomheden og myndigheden bedste løsning på det pågældende tidspunkt. Dette bør kombineres med et krav til virksomheden om aktivt at arbejde for på sigt at opnå målet for afløbskvaliteten." På denne baggrund må det afvises, at anbefalingerne i vejledningen skal anvendes som grænseværdier uden en konkret vurdering af både tilledningens karakter, af renseanlæggets (der modtager spildevandet) renseevne eller af karakteren og kvaliteten af det vandområde, hvortil spildevandet efter rensning udledes. Endvidere skal det også inddrages, hvorvidt de ønskede grænseværdier eller krav til afløbs-kvalitet reelt er opnåelige for virksomheden ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT). 17

18 I stedet må det fastholdes, at der ikke kan fastsættes vilkår i en spildevandstilladelse hvad enten dette er en tilladelse efter 28 eller et påbud efter 30 uden viden om de enkelte branchers/virksomheders mulighed for reelt at reducere spildevandsbelastningen ved hjælp af renere teknologi. Det skal ligeledes fastholdes, at hverken vejledningens anbefalinger eller miljøbeskyttelseslovens 30 kan anvendes til fastsættelse af generelle branchevilkår i mangel af sådanne, idet både lovens 30 og vejledningen kræver konkret stillingtagen til det enkelte anlægs miljøindvirkning. Et arbejde med udarbejdelse af generelle retningslinier må overlades til ressortmyndigheden. Som fremhævet på mødet forefindes hverken bly og cadmium i vaskehallernes indretning eller i de vaskemidler, der anvendes ved bilvask udover at der kan forefindes kobber og zink i vandrørene på vaskehallen i minimale mængder. Afgivelse af disse stoffer fra vandrørene til spildevandet vil også ske fra butikkens installationer, hvor der imidlertid ikke stilles krav til stofindholdet. Det må derfor lægges til grund, at den alt overvejende del af de metaller, der afledes med spildevandet, kommer fra bilerne, der vaskes i hallerne. I relation til klagenævnets anvendelse af vejledning nr. 2/2006 som udgangspunkt for afgørelsen, synes det derfor særdeles vigtigt at fremhæve vejledningens egne udsagn herom under punkt 2.5, side 44: "For visse virksomheder vil det ikke i dag være muligt ved tilgængelig teknik at opnå en afløbskoncentration svarende til de anbefalede grænseværdier for tungmetaller. Kravfastsættelsen må derfor baseres på, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for den enkelte virksomhed Samtidig bør det sikres, at virksomheden i disse tilfælde løbende arbejder for at forbedre afløbskvaliteten, f.eks. ved at udarbejde en reduktionsplan." I de konkrete sager synes det ikke at være vurderet, hvorvidt spildevandsanlæggene reelt har en mulighed for at reducere indholdet af bly, cadmium, zink og kobber ved hjælp af BAT-princippet. Ligeledes ses vejledningens anbefaling om, at kravfastsættelsen skal baseres på, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for den enkelte virksomhed, ikke at være fulgt. Vandure I de tre konkrete afgørelser, der blev drøftet på mødet, er der fastsat vilkår om opstilling af separat vandmåler for vaskehallen alene. Dette er et krav, der ofte ses stillet i de sager, der ligger til behandling for nævnet. Dette krav er fastholdt med nævnets afgørelser af 30. november Da nævnet har foretaget en fuldstændig prøvelse af afgørelserne, skal jeg konkret bemærke, at dette krav ikke kan begrundes miljømæssigt i forhold til afledningen til renseanlægget. Herlev Kommune stiller ikke krav til afledte vandmængder og har således accepteret de hidtidige afledte spildevandsmængder. Jeg skal bemærke, at tankstationens øvrige vandforbrug, de ikke anvendes i vaskehallen, er af et ubetydeligt omfang. De miljømæssige mål, der skulle være baggrunden for ønsket om opsætning af separat vandmåler, ses da heller ikke angivet i hverken kommunens eller nævnets afgørelser. Kravet ses således ikke miljømæssigt begrundet i afgørelserne. 18

19 Da kommunen ikke har mulighed for at begrænse virksomhedens vandforbrug i forhold til den allerede tilladte afledte vandmængde, og da kommunen kan lægge tankstationens totale vandforbrug med et mindre fradrag til grund som vandforbruget i vaskehallen, synes der ikke at være et miljømæssigt formål, der kan begrunde indgreb efter miljøbeskyttelseslovens 30. Hvis kommunen ønsker at bibringe virksomhederne i kommunen viden om vand-besparende foranstaltninger mv., kan dette gøres på en mere proportional og mindre indgribende måde via information til virksomhederne. Opsætning af vandmålere udgør således en udgift for virksomhederne, som reelt ikke giver en forbedring eller fornyelse af anlægget. Vilkåret herom kan således ikke antages at være sagligt hjemlet i miljøbeskyttelseslovens 30, idet der ikke foreligger en miljømæssig begrundelse herfor og idet vilkåret endvidere ikke er i overensstemmelse med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Anvendelse af DS 2399 DS 2399 er alene tænkt anvendt til afløbskontrol med udledningen fra renseanlæg samt virksomheder med egen udledning. Det fremgår således af normen, at denne alene er udarbejdet og indrettet til vurdering af afløbsværdier fra renseanlæg samt virksomheder med direkte udledning. I anledning af klagenævnets anvendelse af denne norm i de konkrete sager, har EM' foranlediget, at det rådgivende ingeniørfirma Envidan udformer et teknisk notat om problemstillinger i forhold til normens anvendelse i relation til tilsluttede virksomheder. Notatet er under udarbejdelse og fremsendes til klagenævnet i løbet af de næste uger 6. Tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens tilsynskapitel De fastsatte vilkår om et udvidet analyseprogram ved overskridelse af de fastsatte grænseværdier blev drøftet på mødet. Efter miljøbeskyttelseslovens 65 fører kommunalbestyrelsen generelt tilsyn med, at loven og reglerne fastsat i medfør af loven overholdes. Endvidere fører kommunalbestyrelsen tilsyn med, at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes. Ved en overskridelse af en grænseværdi i en tilladelse eller et påbud er der i udgangspunktet tale om et ulovligt forhold efter miljøbeskyttelseslovens forstand. Dette skal kommunerne efter lovens 68 foranledige lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning. Kommunerne skal således i denne situation udøve et skøn, der er underlagt de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder proportionalitetsprincippet. 6 Notat fra EnviDan er modtaget, jf. denne afgørelse side 34 ff 19

20 Klagenævnet har reelt sat kommunernes tilsynskompetence ud af spil ved indsætning af vilkåret om det udvidede analyseprogram. Ved fastsættelsen heraf kan kommunen ikke selv vurdere, om og i givet fald hvordan en overskridelse skal søges lovliggjort. Hjemmelsmæssigt kan miljøbeskyttelseslovens 30 alene anvendes til at påbyde forbedring og fornyelse af eksisterende lovlige spildevandsanlæg. Påbud efter 30 er således konstitutive, idet de fastlægger en ny retstilstand. Hvis en tilsynsmyndighed konstaterer overskridelser af en retstilstand, skal tilsynsmyndigheden søge dette ulovlige forhold lovliggjort. I den forbindelse udstedes eventuelle påbud i henhold til 69, jf. 68. Disse påbud må anses som konstaterende, idet tilsynsmyndigheden ved påbud efter disse bestemmelser alene konstaterer, hvad der allerede er gældende ret, at overskridelsen er en overtrædelse af gældende ret og indskærper, at gældende ret skal overholdes. Det må på baggrund af lovens indretning og almindelig forvaltningsretlige grundsætninger antages, at vilkår, der fastlægger behandlingen af overskridelser, ikke vil kunne fastsættes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 30 som gjort af klagenævnet. Vilkår i en konstitutiv forvaltningsakt som et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 kan kun præcisere, hvad en virksomhed fremover skal overholde. Det udvidede nu med klagenævnets afgørelse fastsatte analyseprogram fratager kommunen mulighed for at vælge, hvordan kommunen vil søge det ulovlige forhold lovliggjort, og udgør således reelt en normkonflikt med miljøbeskyttelseslovens tilsynsbestemmelser og må i øvrigt anses som uhjemlet, idet sådanne vilkår ikke kan fastsættes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 30. Virksomhedens kontrol med olieudskillere og sandfang set i relation til Nævnets ændring af vilkår om olieudskillere Lars Jensen har i mail af 12. april 2011 anmodet om vores bemærkninger til: "- det faktiske, praktiske tilsyn med afløbssystemet fra vandet løber ned i gulvet i vaskehallen og til det passerer matrikelgrænsen det offentlige afløbssystem. I nævnte en tydeligere beskrivelse af hvad, der skal ses efter (sand/grus i sandfang, pejling af olie - og herefter hvornår/hvor ofte, der skal tømmes - og skal alle udskillere tommes lige ofte?)" Vi forstår spørgsmålet som en redegørelse for, hvordan kontrol og tømning af olieudskillere og sandfang proportionalt kan og skal foregå. Der henvises til vores bemærkninger til klagenævnet af' 5, oktober 2006 vedrørende krav til olieudskiller. Heri beskrives processen omkring virksomhedens egen kontrol og tømning af olieudskillere. Det fremgår således: 20

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Økonomi og Jura Udkærvej Århus N

MILJØKLAGENÆVNET. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Økonomi og Jura Udkærvej Århus N MILJØKLAGENÆVNET Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Økonomi og Jura Udkærvej 15 8200 Århus N Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1.

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing INNOVEST A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Sendt per mail til: info@innovest.dk og hasc@rsforsyning.dk Tilslutningstilladelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Dette er en orientering om de væsentligste ændringer af spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens forståelse og fortolkning heraf.

Dette er en orientering om de væsentligste ændringer af spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens forståelse og fortolkning heraf. Vand J.nr. MST-439-00008 Ref. thfog Den 13. juni 2007 Orientering om bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen),

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Forsvaret og Forsvarsministerie... Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Den 22. august 2016 Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Dato 13. september 2016 Sagsnr. 06.01.00-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Tilslutningstilladelse for spildevand fra Vaskehaller, Askelundsvej 8

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Virksomhedstyper 1. Godkendelsespligtige Reguleres af miljøgodkendelser med vilkår. Dvs. upfront regulering 2. Ikke-godkendelsespligtige virksomheder

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing RAH Adm A/S Ndr Ringvej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post gitte.laursen@rksk.dk

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 og 28 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 og 28 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 05. februar 2016 J.nr.: NMK-10-00815 Ref.: BJENS/JCH AFGØRELSE i sag om nedsivning af overfladevand ved Gørlevhallen Natur-

Læs mere

Hospitalsspildevand - hvad kan hospitalerne forvente af krav fra kommunerne

Hospitalsspildevand - hvad kan hospitalerne forvente af krav fra kommunerne Hospitalsspildevand - hvad kan hospitalerne forvente af krav fra kommunerne -status og erfaringer med tilslutningstilladelser til hospitaler Morten Beha Pedersen, mop@hvidovre.dk FSTA 8. oktober 2015 Præsentation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Langsand Laks A/S Langsand 34 6960 Hvide Sande th@alsco.com jbl@langsand.dk Sagsbehandler Anders Nørskov Stidsen Direkte

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS.

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. Smoke Solution ApS Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 28109067 Dato for meddelelse: 1. december 2006 P Nr.: Ikke

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. marts 2015 J.nr.: NMK-43-00494 Ref.: ASTJS/KENKN AFGØRELSE i sag om afvandingsproblemer på en ejendom i Østermarie på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af:

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af: Hedensted Bilpleje Center Ndr. Fabriksvej 20 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: +4579755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.01.15-P19-17-16

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

AFGØRELSE i sag om påbud vedrørende opbevaring af møddingsaft på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om påbud vedrørende opbevaring af møddingsaft på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. september 2015 J.nr.: NMK-135-00027 Ref.: MSA AFGØRELSE i sag om påbud vedrørende opbevaring af møddingsaft på en ejendom

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej 1. 8260 Viby INDSTILLING Til Århus Byråd 18. november 2004 via Magistraten J.nr. MIL/00/00011/047 Den Ref.: Tlf.nr. VWB/LTo/33 8940

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing MK INDUSTRI V/N O FUHRMANN Rundingen 2 6971 Spjald Sendt per e-mail til NO@MK-industri.dk Sagsbehandler Gitte Vestergaard

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere