1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV."

Transkript

1 Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. 2. Hjemsted 2.1 Foreningens hjemsted er Nyropsgade 39-41, 1602 København V. 3. Formål 3.1 Foreningens overordnede formål er at styrke og udvikle samspillet og synergierne mellem kulturbrancherne og erhvervslivet, herunder initiere og opmuntre til professionalisering af strategiske samarbejder. 3.2 Foreningen kan i relevante spørgsmål og sammenhænge være talerør for kultur- og erhvervsvirksomheder, der arbejder med kulturerhververne, dog er foreningen i enhver henseende upolitisk. 4. Aktiviteter 4.1 Foreningens aktiviteter omfatter blandt andet: Etablering af fora for erfaringsudveksling Initiativer til tværgående samarbejder Tilbud om kurser og videreuddannelse Udsendelse og administration af nyhedsbreve og blogs.

2 4.1.5 Afholdelse af konferencer og workshops Etablering af fora for dybdegående og længerevarende samarbejder. 4.2 Foreningen kan tilknyttes internationale foreninger med tilsvarende formål og varetager de danske medlemmers interesser i denne sammenhæng. 5. Medlemmer 5.1 Foreningen optager medlemmer eller repræsentanter uanset organisationsform, der tilslutter sig foreningens formål. 5.2 Medlemmer optages i følgende kategorier: Kulturinstitutioner og offentlige virksomheder Private virksomheder med interesser i kulturbrancherne, herunder udbydere af faciliteter, udstyr og services til kultur- og erhvervsvirksomheder kunstagenturer sponsorer, fonde med videre Associerede medlemmer, herunder ved bestyrelsens beslutning optagne organisationer, institutioner og virksomheder som tilslutter sig og vil arbejde for foreningens formål uden selv at være en egentlig kulturvirksomhed eller virksomhed med interesse i kulturbranchearrangementer, idet disse kan være, men ikke er begrænset til at være: Andre foreninger og organisationer med berøring til kulturbranchen Uddannelsesinstitutioner med berøring til kulturbranchen, regionale udviklingsfora med berøring til kulturbranchen Ikke arrangerende turistorganisationer, kommuner med videre. 5.3 Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen og udmeldelse kan alene ske med 2 måneders varsel til en 1. januar. Side 2

3 5.4 Medlemmerne kan danne og tilslutte sig en sektion i foreningen mod betaling af et af bestyrelsen i så fald fastsat tillægskontingent. Sektionerne oprettes efter behov og kan eksempelvis omfatte følgende kulturelle temaer: Musik Kunst Arkitektur Gastronomi Design Sport Historie Turisme By- og folkefester 5.5 Bestyrelsen træffer beslutningen om, hvorvidt en ansøger kan optages som medlem samt om ekskludering af eksisterende medlemmer, såfremt disse ikke opfylder betingelserne for medlemskab. Bestyrelsens beslutninger i så henseende kan indbringes for generalforsamlingen. 6. Kontingent 6.1 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og under hensyntagen til foreningens budget. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt kontingentet differentieres mellem de forskellige medlemskategorier og kan i særlige tilfælde dispensere fra kontingentstørrelsen. 6.2 Kontingentet skal til enhver tid være af en størrelse, som giver foreningen mulighed for, til medlemmernes fordel, at etablere tilknytning til en eller flere nationale såvel som internationale festival- og eventsammenslutninger. 6.3 Ved indmeldelse i foreningen pr. andre tidspunkter end pr. 1. januar indbetales alene et forholdsmæssigt beregnet kontingent i indmeldelsesåret. 6.4 I tilfælde af at et medlemskab ophører, refunderes kontingentet ikke. 7. Regnskab 7.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Side 3

4 7.2 Regnskabet føres af foreningens sekretariat og revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges på den årlige ordinære generalforsamling for det kalenderår, hvori revisoren er valgt.. 8. Hæftelse 8.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningens formue gælder. 9. Tegningsregel 9.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et yderligere medlem af bestyrelsen. 9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. 10. Ordinær generalforsamling 10.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts, indkaldes med mindst tre ugers varsel ved eller annoncering på foreningens hjemmeside. Dagsorden skal udsendes til medlemmerne eller annonceres på foreningens hjemmeside mindst otte dage før afholdelse. Forslag til dagsorden fra medlemmerne skal være foreningens sekretariat i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens forelæggelse af årsberetning 3. Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport inkl. regnskab samt godkendelse heraf 4. Bestyrelsens redegørelse for foreningens handlingsplan for det kommende år 5. Forslag fra medlemmer 6. Bestyrelsens forelæggelse af budget, herunder forslag til kommende års kontingent samt godkendelse heraf Side 4

5 7. Bestyrelsens udpegning og præsentation af eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt 11. Ekstraordinære generalforsamlinger 11.1 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med dagsorden, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne begærer dette. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling. 12. Beslutninger på generalforsamlingen 12.1 Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflerhed. Hvert medlemskab har én stemme. Medlemmer i kontingentrestance kan ikke deltage i generalforsamlinger. Ved stemmelighed falder et forslag bort Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemning ske hemmeligt og skriftligt. Afstemning kan ske i henhold til meddelt skriftlig fuldmagt til en mødeberettiget Forslag om ændring af foreningens formål eller vedtægter i øvrigt samt forslag om opløsning af foreningen kan dog alene vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. Såfremt der ikke på den pågældende generalforsamling er et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes der til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning om ændring af foreningens formål eller vedtægter eller om foreningens opløsning med almindeligt stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte. 13. Foreningens bestyrelse 13.1 Foreningens bestyrelsen skal bestå af minimum 5 og op til 8 medlemmer, der udpeges på foreningens ordinære generalforsamling i 2013, og herefter er foreningens bestyrelse selvsupplerende derved, at bestyrelsen ved et eller flere bestyrelsesmedlemmers afgang selv udpeger om nødvendigt ved afstemning i hvilken forbindelse formandens stemme er Side 5

6 udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed - et nyt medlem eller nye medlemmer til bestyrelsen Nye bestyrelsesmedlemmer præsenteres for medlemmerne på den ordinære generalforsamling Umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling eller umiddelbart i forbindelse med behandling af dagsordenens punkt om udpegning af medlemmer til bestyrelsen samles foreningens medlemmer i hver sin sektion, hvor hver sektion vælger sin talsmand overfor bestyrelse og generalforsamling ved almindelig afstemning blandet sektionens medlemmer således, at det medlem, der opnår flest stemmer, er valgt Udtræder et valgt medlem, afventes næste generalforsamling Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt. 14. Bestyrelsens konstitution, stemmeret og forretningsorden 14.1 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, leder foreningens handlinger og optager et protokolreferat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende Bestyrelsesmøder tilstræbes afholdt fire gange årligt, og ellers når formanden eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen begærer det. 15. Sekretariat 15.1 Som et led i foreningens omdannelse til den fremtidige struktur etablerer foreningen sekretariat hos Volcano Concepts ApS for i højere grad at kunne varetage foreningens daglige anliggende Sekretariatets funktioner fastlægges af bestyrelsen, og sekretariatet er efter bestyrelsens nærmere beslutning berettiget til udføre opgaver med henblik på opfyldelsen af foreningens formål, herunder at arrangere konferencer, administrere og udsende nyhedsbreve og blogs samt medlemshvervning med videre. Side 6

7 Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling. Aarhus, den 12. april 2013 Som bestyrelsesmedlemmer Side 7

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere