Til Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 67 Bilag 8 Offentligt J.nr Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) Hermed sendes min kommentar til henvendelsen fra PFA af 28. november 2012 (L 67 - bilag 4). Holger K. Nielsen / Carsten Vesterø

2 PFA Pension (PFA) har anmodet Lett Advokatfirma om bemærkninger til Skatteministeriets kommentarer til PFAs høringssvar, som de er gengivet i høringsskemaet af 22. november : Baggrund Lett redegør for det første for baggrunden for lovforslaget. Det har jeg ingen bemærkninger til. 2: PFAs forslag Lett redegør for det andet for PFAs forslag. Lett anfører, at PFA accepterer afgiften af de ufordelte midler, og at PFA foreslår, at loven udformes sådan, at pensionsselskaberne kan vælge mellem at afgiftsberigtige de særlige bonushensættelser ved kundens overførsel af kapitalpension til aldersforsikring eller at afgiftsberigtige de særlige bonushensættelser, der forefindes ved kundens overførsel af kapitalpension til aldersforsikring på udbetalingstidspunktet. Ifølge Lett imødekommes dermed hensynet til, at der skal ske beskatning, at der ikke sker beskatning af de midler, som den enkelte kunde ikke har modtaget, samt at selskaberne ikke skal afgive deres basiskapital, men at skattelovgivningen indrettes efter den forskellighed, som anden lovgivning har tilsikret pensionsselskaberne. Hertil bemærkes, at PFAs forslag hidtil ikke har været udlagt som en valgfri mulighed, men som måden, hvorpå de særlige bonushensættelser generelt skulle afgiftsbelægges. For så vidt angår spørgsmålet om beskatningen af de midler, som den enkelte kunde ikke har modtaget, bemærkes, at det følger af Finanstilsynets regler, i hvilket omfang de enkelte pensionskunder har rettigheder til de ufordelte midler. Forslaget er bygget op på baggrund af disse regler. Forslaget gør på dette punkt ingen forskel på, om et pensionsinstitut har ufordelte midler i form af kollektive særlige bonushensættelser eller kollektivt bonuspotentiale. Det forekommer derfor ikke oplagt, at der skulle være behov for særregler netop for så vidt angår kollektive særlige bonushensættelser, mens dette ikke er tilfældet for kollektivt bonuspotentiale. For så vidt angår spørgsmålet om basiskapitalen, vil jeg komme ind på det senere i min kommentar til PFAs henvendelse. 3: Kan PFAs forslag gennemføres? Lett anfører for det tredje, at PFAs forslag kan (A) juridisk gennemføres, (B) teknisk gennemføres og (C) ikke skaber forvirring hos kunderne. (A) Juridisk gennemførligt Lett anfører, at Skatteministeriet tilsyneladende er enig i, at PFAs forslag lovteknisk kan gennemføres, når ministeriet i høringsskemaet giver udtryk for, at PFAs formulering af forslaget ikke er tilstrækkeligt præcis. Lett anfører, at det derfor ikke er et reelt argument mod PFAs forslag. Side 2

3 Hertil bemærkes, at ministeriet i høringsskemaet blot anfører, at den nærmere tekniske udformning af forslaget ikke forekommer ganske klar. Det er ikke tænkt som et selvstændigt argument mod PFAs forslag, men at PFAs forslag har været og stadig er relativt løst beskrevet. Skatteministeriet finder generelt, at en evt. justering vil være en teknisk meget vanskelig øvelse. Den seneste udlægning af PFAs forslag i Letts kommentar illustrerer dette. (B) Teknisk gennemførligt Lett anfører, at PFAs forslag teknisk kan gennemføres hos forsikringsselskaberne. PFA kender ikke detaljeret de andre pensionsselskabers IT-systemer, men forventer, at disse er indrettet, så PFAs model let kan etableres hos andre. PFAs forslag tvinger dog ikke de andre selskaber til at anvende PFAs model. De kan i givet fald blot vælge at anvende modellen i lovforslaget. Det enkelte selskab får således mulighed for at afveje, hvor værdifuld basiskapitalen er i forhold til eventuelle udgifter til etablering af IT-systemer. Lett redegør i øvrigt for PFAs valg af forretningsmodel, såfremt PFAs model gennemføres. Hertil bemærkes, at det formentlig er rigtigt, at de fleste forslag teknisk vil kunne gennemføres hos forsikringsselskaberne uden dog dermed at sige, at det altid er let. Jeg vil dog gerne igen fremhæve, at lovforslagets model for beregning af afgift af de ufordelte midler er resultatet af en dialog med branchen. Gennem drøftelser med Skatteministeriet er brancheforeningen Forsikring & Pension (F&P) nået frem til den model, der udgør det mindst mulige indgreb i forhold til produkterne og aftalerne med vores kunder, jf. F&Ps høringssvar til lovforslaget. Jeg har noteret mig, at F&P ikke er udelt begejstret for løsningen, men på de givne præmisser er lovforslagets model altså trods alt acceptabel. I forhold hertil vil PFAs model være en særordning, der passer til PFAs valgte forretningsmodel, men som ikke uden videre vil passe ind i andre pensionsselskabers forretningsmodel. Disse selskaber vil skulle anvende lovforslagets model. I øvrigt er jeg enig i, at det enkelte selskab vil skulle foretage en afvejning af, hvorvidt en afgiftspligtig overførsel, herunder konvertering, til aldersforsikring og valg af forretningsmodel i relation til aldersforsikringen vil stå mål med udgifter til etablering af IT-systemer. Muligheden for at konvertere til aldersforsikring er et tilbud, som kunder og pensionsselskaber frit kan vælge at tage imod, og de kan også frit vælge ikke at tage imod tilbuddet. (C) Forvirring hos kunderne Lett anfører, at Skatteministeriets udtalelse om, at en imødekommelse af PFAs forslag vil gøre et i forvejen kompliceret regelsæt endnu mere kompliceret for pensionsinstitutterne og endnu vanskeligere at forstå for pensionskunderne, er en politisk udtalelse, som ikke er korrekt. Pensionsselskaberne ønsker selv reglen og er som professionelle aktører i stand til at forstå loven. Kunderne har ikke løbende indsigt i deres andel af de særlige bonushensættelser som et pensionsaktiv, og lovforslaget er derfor alene et anliggende for pensionsselskaberne. Det er således også selskaberne, der er skattesubjekt for den foreslåede beskatning. Lett anfører Side 3

4 videre, at lovforslaget i sig selv skaber en komplicerethed, som både for selskaber og kunder er unødvendig. Hertil bemærkes, at jeg er enig i vurderingen af, at PFAs forslag vil gøre regelsættet endnu mere kompliceret for pensionsinstitutterne. PFAs forslag udgør en særregel for PFA. Særregler gør i sagens natur ethvert regelsæt mere kompliceret. Og jeg vil gerne gentage, at lovforslagets model for beregning af afgift af de ufordelte midler er resultatet af en dialog med den samlede branche, der berøres af lovforslaget. Jeg betvivler ikke, at pensionsselskaberne som professionelle aktører vil være i stand til at forstå loven. I høringsskemaet udtrykkes der derimod bekymring for, at PFAs forslag vil gøre reglerne endnu vanskeligere at forstå for kunderne. At det er PFAs holdning, at lovforslaget alene er et anliggende for pensionsselskaberne forstår jeg ikke helt, idet afgiften jo i sidste instans påvirker størrelsen af kundernes pensionsudbetalinger. At kunderne ikke måtte have løbende indsigt i deres andel af de særlige bonushensættelser er i mine øjne heller ikke et entydigt argument for en model som PFAs model, som i modsætning til lovforslagets matematisk her-og-nu løsning vil resultere i en løbende afgiftsbetaling af aldersforsikringers andel af særlige bonushensættelser i mindst 30 år ud i fremtiden. Jeg går ud fra, at den pågældende pensionsudbyder i givet fald ville finde det både rimeligt og nødvendigt at forklare en løbende afgiftsbetaling af aldersforsikringers andel af særlige bonushensættelser for kunderne. Med hensyn til Letts udsagn om, at lovforslaget i sig selv skaber en grad af komplikation, som for både selskaber og kunder er unødvendigt, formoder jeg, at der ikke tænkes på selve målsætningen med forslaget, som er at lukke et skattehul, hvilket både F&P og PFA anerkender, men på den grad af komplikation, som måtte være knyttet til lovforslagets model for beskatning af særlige bonushensættelser. Hertil vil jeg bemærke, at lovforslagets model er acceptabel for F&P, jf. også ovenfor under punkt B, om end brancheorganisationen så ikke er udelt begejstret for løsningen. 4: Fremrykket beskatning Lett anfører for det fjerde, at Skatteministeriets bemærkning om, at PFAs forslag er imod formålet med at fremrykke afgiften fra udbetalingstidspunktet til konverteringstidspunktet, er et politisk spørgsmål. Lett bemærker, at lovforslag L 67 alene har til formål at afværge et ikke tilsigtet resultat som følge af den fremrykkede beskatning, og at det således ikke er formålet med L 67 at etablere et yderligere provenu. PFAs forslag er ifølge Lett ikke mod formålet med at fremrykke afgiften og dermed i overensstemmelse med den politiske begrundelse. Omvendt mener Lett, at hvis pensionsselskaberne ikke får mulighed for at vælge PFAs model, vil der være risiko for, at de ikke vælger at anbefale eller acceptere en fremrykket udbetaling med provenutab for staten til følge. Hertil bemærkes, at det af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår, at det har vist sig, at de nye regler, der er indført med skattereformen om konvertering af fradragsberettiget kapitalpension til ikke-fradragsberettiget kapitalpension, ikke i alle henseender sik- Side 4

5 rer, at der betales den afgift, som blev forudsat ved indførelsen af konverteringsmuligheden. Afgiftsgrundlaget foreslås således udvidet. Lovforslaget bringer reglerne i overensstemmelse med formålet med muligheden for at konvertere kapitalpension til aldersforsikring m.v., nemlig at fremrykke beskatningen af eksisterende kapitalpensioner. Fremrykningen af beskatningen af de eksisterende kapitalpensioner skal bidrage til at neutralisere forværringen af den offentlige saldo på kort sigt som følge af indfasningen af skattereformen. PFAs forslag vil delvist udskyde beskatningen af eksisterende kapitalpensioner, der konverteres til aldersforsikring m.v., til udbetalingstidspunktet, altså svarende til det almindelige beskatningstidspunkt for kapitalpensioner. Jeg mener derfor ikke, at PFAs forslag kan være i overensstemmelse med begrundelsen for at fremrykke beskatningen af kapitalpensioner. Letts bekymring for, at pensionsselskaberne vælger ikke at anbefale eller acceptere en fremrykket udbetaling med provenutab for staten til følge, hvis de ikke får mulighed for at vælge PFAs model, deler jeg ikke. 5: Behov for basiskapital Lett anfører for det femte, at Skatteministeriets udtalelse om, at lovforslaget ikke indebærer en kritisk ændring af pensionsselskabernes kapitalforhold, da betalingen af afgiften reducerer kapitalkravet, er en politisk udtalelse, som ikke er korrekt. Det er de ansvarlige ledelser i hvert selskab, der har ansvaret for og afgør, hvad der er den korrekte og forsvarlige basiskapital. Lovforslaget medfører efter Letts opfattelse konkurrenceforvridning mellem pensionsselskaberne, idet kommercielle selskaber, som ikke har kollektive bonushensættelser etableret ved udlodninger fra egenkapitalen, ikke rammes på deres basiskapital ved lovforslaget. Selskaberne ændrer ikke løbende deres basiskapital efter deres kapitalbehov. I gode tider opbygges ekstra reserver. Det er ifølge Lett almindeligt anerkendt, at udviklingen på finansmarkederne er af en sådan karakter, at selskaberne skal værne om deres basiskapital i disse år. PFA har oplyst, at hvis alle kapitalpensionsdepoter hos PFA gør brug af konverteringsmuligheden, indebærer lovforslaget en reduktion af basiskapitalen på ca. 1,6 mia. kr. eller ca. 8 pct., hvoraf ca. 1,2 mia. kr. vedrører Kollektiv KundeKapital. Hertil bemærkes, at ved en afgiftsberigtigelse af en konverteret kapitalpension nedbringes hensættelsen med den betalte afgift, hvorefter hensættelsen bliver 40 pct. (37,3 pct. i 2013) mindre. Det medfører alt andet lige også, at solvenskravet i pensionsinstituttet falder tilsvarende. Soliditeten i PFA bliver således ikke væsentligt eller kritisk forringet med lovforslaget. Det bemærkes endvidere, at det allerede efter gældende regler forekommer, at både PFAs og andre pensionsselskabers basiskapital beskattes og nedbringes. Efter gældende regler vil opbygningen af basiskapital i form af egenkapital blive beskattet efter selskabsskatteloven i livsforsikringsselskaber, og dermed reduceres basiskapitalen med den betalte selskabsskat. PFA har derimod valgt at henlægge store beløb til særlige bonushensættelser og Side 5

6 har dermed mulighed for at opbygge basiskapitalen ved hjælp af hensættelser, der er fradragsberettigede efter selskabsskatteloven. Til gengæld indgår opbygningen af både de individuelle og kollektive særlige bonushensættelser i beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven, og dermed reduceres basiskapitalen i PFA og andre pensionsselskaber også på denne måde med den betalte pensionsafkastskat. Den effekt, som PFA beskriver, om reduktion af basiskapitalen er derfor hverken ny eller enestående, idet denne effekt allerede gælder for andre skatter og afgifter. 6: Udbetaling Lett anfører for det sjette, at Skatteministeriets udsagn om, at en konvertering af en kapitalpension kan sammenlignes med en forsikrings overgang til en anden forsikring, hvorfor lovforslaget harmonerer med reglerne om udbetaling ved overgang i 35, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 912 af 12. september 2012, ikke er korrekt. Ifølge Lett er konverteringen ikke en overgang i bekendtgørelsens forstand, og der sker ikke tilskrivning af Individuel KundeKapital ved konverteringen. Hvis Skatteministeriets sammenligning er begrundelsen for lovforslaget, indebærer det, at lovforslagets beskatning af den Kollektive KundeKapital ikke kan opretholdes, da pensionsdepoterne ved en forsikrings overgang (eller udbetaling) netop ikke modtager nogen del af den Kollektive Kunde- Kapital. Hertil bemærkes, at Skatteministeriets udsagn er en kommentar til de særlige bonushensættelser, der er opbygget af midler fra forsikringens andel af det realiserede resultat (individuelle særlige bonushensættelser), hvilket også fremgår af kommentaren. Det følger af bekendtgørelsens 35, stk. 1, nr. 4 og 6, at selskabet skal udbetale de individuelle særlige bonushensættelser på det tidspunkt, hvor der sker udbetaling eller overførsel til en anden forsikring. Det har ifølge PFAs høringssvar været PFAs opfattelse, at heller ikke individuelle særlige bonushensættelser knyttet til en kapitalpension bør afgiftsberigtiges ved en overførsel til en aldersforsikring. Efter Skatteministeriets vurdering kan en overførsel af en kapitalpension til en aldersforsikring sammenlignes med det i bekendtgørelsen anførte om overførsel til en anden forsikring, selv om bekendtgørelsen næppe er udarbejdet med henblik herpå. Endvidere er det selve formålet med muligheden for at overføre kapitalpensioner til aldersforsikringer m.v., at der skal ske en fremrykning af afgiften fra det tidspunkt, hvor udbetalingen ville ske i overensstemmelse med normale udbetalingsvilkår, til det tidspunkt, hvor overførslen sker. Derfor skal de individuelle særlige bonushensættelser, der skal udbetales til kapitalpensionen ved en normal udbetaling, og som dermed ville blive afgiftsberigtiget ved en normal udbetaling, også indgå i afgiftsgrundlaget ved en overførsel, herunder konvertering. 7: Model særligt for PFA Lett anfører for det syvende, at Skatteministeriets opfattelse af, at PFAs forslag indebærer en model specielt for PFA, og at Skatteministeriets afvisning af, at særlige bonushensættelser, der hidrører fra udlodning af egenkapitalen, skal holdes ude af afgiftsgrundlaget, er forkert. Side 6

7 PFAs forslag gælder ifølge Lett for alle selskaber, som gør brug af særlige bonushensættelser til opbygning af basiskapital. Ministeriets forslag vil ifølge Lett erodere PFAs basiskapital i modsætning til andre selskaber, da disse ikke har samme type kollektive særlige bonushensættelser som PFA, opbygget ved udlodninger fra egenkapitalen på vilkår nærmere fastsat af Finanstilsynet. Hvis lovforslaget gennemføres, skal loven skabe en undtagelse for PFA for denne del af de kollektive særlige bonushensættelser (Kollektiv KundeKapital). PFAs primære konkurrenter er ikke kundeejede, men kommercielle selskaber. Disse har valgt at afdække deres basiskapital med egenkapital, hvorfor de ikke bliver berørt af lovforslaget, hvorimod PFA, der historisk valgte at udlodde en del af sin egenkapital til Kollektiv Kundekapital bliver ramt til skade for konkurrencen. Lett anfører, at af de 19 selskaber, som Lett anfører, at ministeriet nævner, er der alene 3-4 pensionsselskaber, der har en sammensætning af basiskapitalen som PFA, men at disse ikke har tegnet kapitalpension for kunder og ej heller har høje rentegarantier, som har behov for mere basiskapital. Ifølge Lett er der derfor al grund til helt særligt at holde denne særlige form for bonushensættelser ude af beskatningen, da der her ikke er det samme sammenligningsgrundlag, som Skatteministeriet tillægger afgørende betydning. Beskatningen bør ifølge Lett som minimum udskydes, indtil kunderne får en andel af den Kollektive KundeKapital ved overførsel til den Individuelle Kundekapital. Hertil bemærkes, at Skatteministeriet ikke vurderer, at PFA så at sige bliver udsat for en særbeskatning. Der er efter Skatteministeriets oplysninger korrekt, at der er 20 pensionsinstitutter, der i større eller mindre omfang anvender særlige bonushensættelser. Heraf er PFA dog klart det største. PFA beskattes efter forslaget på samme måde som andre pensionsinstitutter. Særlige bonushensættelser er ifølge både Finanstilsynets regler og PFAs egne interne regler tiltænkt pensionsopsparerne og ville ved en normal udbetaling være afgiftspligtige. Alle pensionsinstitutter uden undtagelse beskattes efter forslaget af de ufordelte midler, som er knyttet til den konverterede kapitalpension, og som ved en normal udbetaling ville være afgiftspligtig. Det forhold, at PFA måske i højere grad end andre pensionsinstitutter anvender særlige bonushensættelser, medfører ikke, at PFA udsættes for særbeskatning. Forslaget beskatter pensionsinstitutterne ens, uanset om de opsparer bonusreserver i den ene eller anden type ufordelte midler. I øvrigt vil jeg bemærke, at PFA på den ene side anfører, at PFAs model er en model, der relativt let vil kunne bruges af alle selskaber, men på den anden side synes at give udtryk for, at disse andre selskaber ikke har grund til at anvende PFAs model, fordi deres ufordelte midler har en anden sammensætning. Det bemærkes afslutningsvis, at ufordelte midler siden 2010 også beskattes løbende efter pensionsafkastbeskatningsloven. Ved denne beskatning ligestilles PFAs kollektive særlige bonushensættelser (Kollektiv KundeKapital) med alle andre former for ufordelte midler, Side 7

8 uanset betegnelse eller selskabsspecifikke karakter. Det er således ikke i pensionsafkastbeskatningsloven særregler for PFA eller andre pensionsselskaber. Gennemføres PFAs forslag, ville der alt andet lige kunne opstå konkurrenceforvridning til PFAs fordel, idet PFA i så fald ville bibeholde sine ufordelte midler uændret i forhold til de øvrige pensionsinstitutter ved samme konverteringsomfang i alle selskaber. Jeg mener derfor også, at man af konkurrencemæssige årsager bør være meget varsom med at indføre en ordning, som populært sagt udskyder beskatningen af de ufordelte midler i visse situationer og i givet fald primært for enkelte selskaber - mens beskatningen i overensstemmelse med målsætningen med indførelsen af konverteringsmuligheden i alle andre situationer fastholdes på konverteringstidspunktet. 8: Dobbeltbeskatning Lett anfører for det ottende, at Skatteministeriet i høringsskemaet giver udtryk for enighed i, at lovforslagets model ikke kan give en matematisk præcis beregning. Ifølge Lett giver PFAs forslag mulighed for at vælge det præcise beskatningsgrundlag hvis pensionsinstituttet har eller vil etablere de fornødne IT-systemer. Herved kan et ikke præcist beskatningsgrundlag med hertil hørende betydelig risiko for dobbeltbeskatning elimineres. Hertil bemærkes, at det ikke er vurderingen, at der foreligger dobbeltbeskatning. Efter lovforslaget betaler PFA og de øvrige pensionsinstitutter afgift af en forholdsmæssig andel af de fordelte midler, herunder af kundekapital. Den forholdsmæssige andel beregnes som kapitalpensionens størrelse i forhold til størrelsen af samtlige pensionsordninger i pensionsinstituttet. Der henføres således hverken flere eller færre ufordelte midler til kapitalpensionen end til alle øvrige pensionsordninger, og det er efter min vurdering en fair og rimelig fordeling. Det er korrekt, som det fremgår af høringsskemaet, at den foreslåede model for afgift på ufordelte midler på konverteringstidspunktet ikke kan give en matematisk præcis afgiftsberegning i forhold til de andele af de ufordelte midler, som pensionskunderne ender med faktisk at få. Men som det også fremgår, ville en præcis afgiftsberegning kræve, at det var muligt at se ind i fremtiden og forudse den faktiske fremtidige overførsel af de ufordelte midler til de konverterede kapitalpensioner m.v. frem til udbetalingstidspunktet. En præcis afgiftsberegning ville dermed forudsætte, at man helt opgav konverteringsmuligheden, som er en fremrykning af fremtidig afgift, som man af gode grunde på nuværende tidspunkt har svært ved at sige noget præcist om. Og det er i den forbindelse værd at bemærke, at lovforslaget lige så vel kan føre til, at afgiften på konverteringstidspunktet er for lille, som at den er for stor. Det har derfor været væsentligt at udarbejde en model, der i det mindste er matematisk retfærdig på konverteringstidspunktet. Det bemærkes herudover, at PFA, som jeg forstår selskabet selv giver udtryk for, har de tilsynsmæssige frihedsgrader til at bestemme, i hvilket omfang der fremover skal tildeles Kollektiv KundeKapital til overførte kapitalpensioner, det vil sige til aldersforsikringer. PFA har således muligheden for at overføre præcis den andel, som efter forslaget afgiftsberigti- Side 8

9 ges, til de individuelle særlige bonushensættelser knyttet til de overførte kapitalpensioner (aldersforsikringer), der til sin tid udbetales skatte- og afgiftsfrit. Side 9

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

2012/1 BTL 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december Betænkning.

2012/1 BTL 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december Betænkning. 2012/1 BTL 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

/Birgitte Christensen

/Birgitte Christensen Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato: 26. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven 2007/2 BTL 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december 2007 Betænkning over Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) J.nr. 2008-321-0008 Dato: 5. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) Til udvalgets orientering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven),

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven), Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ny valgfri

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 2 Offentligt 27. november 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 7 Offentligt 4. maj 2018 J.nr. 2018-1924 Til Folketinget Skatteudvalget Til

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 3 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 22-11-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) 2014/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende uddrag af forslag nr. L 76 til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende uddrag af forslag nr. L 76 til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende uddrag af forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Skatteudvalget L 172 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 172 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 172 Bilag 6 Offentligt Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K L172 - s bemærkninger til skatteministerens ændringsforslag Skatteministeren har den 22. maj 2012

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 119 Bilag 6 Offentligt Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg 1240 København K Folketingets Erhvervs- Vækst og eksport udvalg - Omvalgsbonus

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 200 endeligt svar på spørgsmål 54 Offentligt

Skatteudvalget L 200 endeligt svar på spørgsmål 54 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 endeligt svar på spørgsmål 54 Offentligt 5. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 2. oktober 2012 1 Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Resumé: Centrale brugere af ADAM har behov for med modelversion

Læs mere

Guide. Vælg den rigtige pension? Aldersopsparing eller ej: Guide: Sådan skal du gøre Skema: Skal din kapitalpension omlægges til aldersopsparing?

Guide. Vælg den rigtige pension? Aldersopsparing eller ej: Guide: Sådan skal du gøre Skema: Skal din kapitalpension omlægges til aldersopsparing? Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Aldersopsparing eller ej: Vælg den rigtige pension? Guide: Sådan skal du gøre Skema: Skal din kapitalpension omlægges til aldersopsparing?

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer.

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. PFA Plus En komplet ordning med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. 1 Indhold Komplet ordning 4 Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 2 Hvorfor

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 21 Offentligt 30. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere