Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl i selskabslokalet Højkær 41B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B"

Transkript

1 Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligorganisationen Nygårdsparken Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesforhold Boligorganisationen Nygårdsparken, årsregnskab Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Afdeling Nygårdsparken, årsregnskab Budgetopfølgning 2010 afdeling Nygårdsparken Personaleforhold Orientering om driftsforhold Godkendelse af indgåelse af rådgiverkontrakt med firma Wessberg angående 1. del af udskiftning af vandstrenge og faldstammer i højhusene Forslag til repræsentantskabsmøde Valg af revisor Nye vedtægter fra Domea Nye vedtægter fra afdelingsbestyrelse Ny lovgivning Fortrinsret for børnefamilier Lejere på ekstern venteliste Lejere på intern venteliste Flerårigt ajourføringsgebyr Fortrinsret for ungdoms- og ældreboligtagere Fortrinsret ved brudt parforhold Karenstid Status på løbende sager Regninger fra Advodan og Lett advokatfirma Regning fra Kuben Management Tilsynssag vedrørende indkøb af terasseplanker Klagenævnet for udbud Klage indbragt for Advokatnævnet Mødeplanlægning Eventuelt Side 1 af 17

2 Deltagere fra bestyrelsen: Jan Kollemorten, formand Anne Hartvig, næstformand Lars Borg (Stødte til mødet ved pkt. 3.8) Michael Buch Barnes Johnny Hansen (suppl.) Martin Hansen (suppl.) Afbud: Johnny Flindt Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Kristine Jacobsen, Domea Domea Boligcenter København, den 28. juni 2010 Side 2 af 17

3 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkender dagsorden for mødet og eventuelle tillægspunkter. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Referat: Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 2. marts Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referat: Referatet godkendt og underskrevet af bestyrelsesformanden. 3 Boligorganisationen Nygårdsparken 3.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Referat: Jan Kollemorten havde udarbejdet beretning til repræsentantskabet og omdelte denne. Michael Buch Barnes bemærkede, at det ville have været fordelagtigt om beretningen havde været sendt ud før mødet. Jan Kollemorten ville tilstræbe dette fremover. Der var herefter en kort pause, så deltagerne på mødet kunne læse beretningen igennem. Det blev kort drøftet, hvem der for nuværende er medlem af afdelingsbestyrelsen. Det bemærkedes, at enten organisationsbestyrelsens formand eller Domea skulle orienteres, hvis man ønskede at trække sig fra afdelingsbestyrelsen. Pia Christiansen sagde, at der fra Domeas side vil blive sendt forespørgsler direkte til de personer, der er tvivl om. Anne Hartvig gjorde opmærksom på, at beretningen ville blive fremlagt på vegne af hele bestyrelsen og ikke blot formanden. Efter en kort drøftelse var der bred enighed i bestyrelsen om, at beretningen i højere grad burde pege fremad og beskæftige sig mindre med fortidige stridigheder og klagesager. Det blev besluttet, at Domea giver beretningen en gennemskrivning. 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Side 3 af 17

4 Orientering gives på mødet. Referat: Pia Christiansen gjorde opmærksom på, at der i denne organisation ikke var et udpeget medlem fra Domeas bestyrelse. Hun ville derfor sikre, at der fremover var en skriftlig orientering vedlagt den motiverede dagsorden. Jan Kollemorten forespurgte, om der er mulighed for at indstille på repræsentantskabsmødet, at organisationsbestyrelsen blev udvidet med et medlem af Domeas bestyrelse uden stemmeret. Dette vil blive bragt op på repræsentantskabsmødet. Pia Christiansen lovede at undersøge sagen. 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Orientering gives på mødet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Referat: Michael Buch Barnes orienterede om projekt Hotspot, hvor kommunens boligformænd samledes for nogle måneder siden og drøftede problemstillinger omkring unge med anden etnisk baggrund, der går og keder sig lidt. Der vil blive ansøgt om midler til mentorordning i et forsøg på at få disse unge væk fra gadeplan. Dog fremgår det af Integrationsministeriets hjemmeside, at kun Brøndby Strand har fået penge og altså ikke Brøndby Øster. Der er derfor ikke fra den side hjælp til at forebygge problemstillingen i fremtiden, hvilket Michael Buch Barnes fandt ærgerligt. Michael Buch Barnes havde dog fundet en ny pulje til forebyggelse af kriminalitet i almene boligområder, og opfordrede Domea til at kigge på det. Pia Christiansen bemærkede, at puljeansøgningen skulle bindes op på en ansat eller en person og ikke blot en organisationsbestyrelse. Jan Kollemorten anførte, at skulle man samarbejde med nogen, burde det være Rødovre. Johnny Hansen mente ikke, at der var problemer med bosiddende personer, men at det snarere er udefrakommende. Jan Kollemorten tilføjede, at der ikke specielt var unge med anden etnisk baggrund, der er problemer med. Michael Buch Barnes opfordrede til, at man overvejede, om det alligevel ikke var et område, man burde have forebyggende fokus på. Anne Hartvig mente, at der også var problemer med Nygårdsparkens egen unge, dog var de ikke de værste. Side 4 af 17

5 Bestyrelsen blev enige om at rette henvendelse til Brøndby Nord og forespørge om at lave et samarbejde med det socialpolitiske projekt Nordlyset, således at man ville kunne koble sig på et allerede etableret og konkret projekt, og søge midler ud fra det. Jan Kollemorten vil kontakte Lejerbo, der kører projektet, og bede om at få en projektbeskrivelse. 3.4 Bestyrelsesforhold Bestyrelsen har følgende sammensætning: Navn Post Valg af Valgt indtil Jan Kollemorten Formand Repræsentantskab 2011 Johnny Flindt Medlem Repræsentantskab 2011 Lars Borg Medlem Repræsentantskab 2010 Anne Hartvig Medlem Repræsentantskab 2010 Michael Buch Barnes Medlem Kommunen 2013 Johnny Hansen Suppleant Organisationsbestyrelsen 2010 Martin Hartvig Suppleant Organisationsbestyrelsen 2010 Med Domea som forretningsfører. Afgangsorden indebærer, at Lars Borg, Anne Hartvig, Johnny Hansen og Martin Hartvig er på valg på næste ordinære repræsentantskabsmøde. Referat: Lars Borg genopstiller ikke mens Anne Hartvig ønsker genvalg. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 3.5 Boligorganisationen Nygårdsparken, årsregnskab Boligselskabets årsregnskab godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Boligselskabets årsregnskab for perioden til vedlægges som bilag. Regnskabet udviser et driftsunderskud på kr , der er overført til konto Arbejdskapital, der herefter udviser en saldo på kr Bemærkninger til årets resultat samt til boligselskabets generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen på regnskabets side 2 til 3. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Referat: Pia Christiansen bemærkede, at der stadig fandtes en fornuftig arbejdskapital og var en fornuftig balance. Side 5 af 17

6 Jan Kollemorten bemærkede, at underskuddet skyldtes mange udgifter til juridisk bistand. Anne Hartvig forespurgte til kr., der på sidste års budget blev øremærket og sat af på den sociale fond. Pia Christiansen ville undersøge, hvor de kr. var blevet sat hen. Bestyrelsen godkendte regnskabet. 3.6 Revisionsprotokol Der er ikke fremsendt særskilt revisionsprotokol fra Lejerbo. Det indstilles, at bestyrelsen tager dette til efterretning. Referat: Bestyrelsen tog dette til efterretning. Domea vil fortsat rykke Lejerbo for revisionsprotokol. 3.7 Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning for seneste regnskabsår er optrykt i boligselskabets årsregnskab på side 2 til 3 og suppleres eventuelt med andre skriftlige materialer eller en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Referat: Det bemærkedes, at dette er den økonomiske del af årsberetningen, hvor Jan Kollemorten har lavet den politiske. Regnskabet for 2009 er fremkommet på baggrund af afdelingsbestyrelsen og Alemnbos budgetlægning i Taget til efterretning. 3.8 Afdeling Nygårdsparken, årsregnskab Boligafdeling Nygårdsparkens årsregnskab for perioden til vedlægges som bilag. Regnskabet udviser et driftsunderskud på kr , der er overført til konto 407 Underskud, der sammenlagt udviser en saldo på kr Dette underskud skal afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet for afdeling Nygårdsparken. Referat: Pia Christiansen bemærkede som det første, at budgettet for de faste udgifter var ramt ved siden af. Udgifterne til ejendomsskatter var blevet over kr. højere end budgetteret og selvom udgifterne til vandafgift, renovation og forsikringer hver især ikke overskred med så meget, havde de samlet været med til at bidrage til underskuddet. Side 6 af 17

7 Jan Kollemorten spurgte, om Domea ville komme ind over forsikringerne. Til dette svarede Pia Christiansen, at der er lavet et EU-udbud på området og hun ville få Domeas økonomidirektør til at henvende sig til forsikringsselskabet. Pia Christiansen bemærkede videre, at administrationsbidraget er mindre end budgetteret. Pia Christansen fortsatte med at redegøre for underskuddet, og påpegede videre, at konto 114, renholdelse, og konto 115, almindelig vedligeholdelse, under variable udgifter viste et stort underskud. Michael Buch Barnes udtrykte forundring over, at man havde ladet disse konti afvige så meget fra det budgetterede. Til dette måtte Pia Christiansen være svar skyldig, da det er sket før Domea overtog regnskabet. Lars Borg bemærkede, at budgettet for 2009 havde været et ringe styringsredskab for økonomien. Pia Christiansen spurgte bestyrelsen, om man havde kendskab til hvad vvs-anlæg i note 6 vedr. konto 115 dækkede over. Til dette svarede Jan Kollemorten, at det var en sag om nogle rør. Pia Christiansen spurgte videre, om bestyrelsen havde kendskab til, hvad el-anlæg i note 6 vedr. konto 115 dækkede over. Dette var bestyrelsen ikke klar over. Pia Christiansen påpegede med generel henvisning til årsregnskabet, at dette var resultatet, hvis man ikke udarbejder en ordentlig drift og vedligeholdelsesplan med afpassede henlæggelser. Der er i selskabet masser af henlæggelser, og også lidt træk på kontoen, men åbenbart ikke nok henlæggelser til det relevante. Michael Buch Barnes efterlyste en vedligeholdelsesplan ved sådanne beslutninger, så man kan se, hvad man har budgetteret med, også fremover. Pia Christiansen var usikker på, om Domea har modtaget en vedligeholdelsesplan. Lars Borg påpegede, at det er forkasteligt, at organisationsbestyrelsen ikke aner, hvad der er foregået med udarbejdelsen af budget på afdelingsmødet, og konstaterede, at underskuddet er meget beklageligt for afdelingen. Pia Christiansen nævnte, at man var i gang med at lave vedligeholdelsesplan med afdelingsbestyrelsen. Hertil bemærkede Jan Kollemorten, at der foreligger en rullende tiårsplan. Pia Christiansen henledte bestyrelsens opmærksomhed på konto 117, istandsættelse ved fraflytning (A-ordning). Budgettet for denne konto er ikke overskredet meget, men det er problematisk, at der ikke er penge opsparet til at dække fraflytningerne. Side 7 af 17

8 Derudover mente Pia Christiansen, at det var bekymrende at henlæggelserne på konto 120, planlagt og periodisk vedligeholdelse, er sat ned. Dette kunne dog være begrundet i, at man ønsker projekt om faldstammer sat i gang. Derudover kan der være sat penge af til fraflytningerne. Pia Christiansen afsluttede gennemgangen af budgettet at bede bestyrelsen tage stilling til det samlede underskud på kr. på konto 407. Pia Christiansen mente, at afviklingen af underskuddet af rimelighedsgrunde burde ske over 5 i stedet for 3 år. Videre påpegede Pia Christiansen, at underskuddet ikke skyldtes umådeholdent forbrug, men slet og ret dårlig budgetlægning og hun opfordrede bestyrelsen til at drøfte, om organisationen skulle give tilskud til afdelingen for at få underskuddet bragt ned. Pia Christiansen måtte påpege overfor bestyrelsen, at det ville være bekymrende og grundlag for en tur i tilsynet, hvis man valgte at dræne organisationens arbejdskapital ved at dække det fulde underskud i afdelingen. Bestyrelsen var enig om, at den nuværende situation med stort underskud skulle understreges overfor beboerne, som særdeles alvorlig. Fremover vil det være nødvendigt at budgettere forsigtigt og at sikre, at budgettet bliver overholdt. Efter en længere drøftelse enedes bestyrelsen om at give et tilskud på kr. til afdelingen, således at der stadig udestår et underskud på kr., som afdelingen skal afvikle over 5 år. 3.9 Budgetopfølgning 2010 afdeling Nygårdsparken Status pr. 14. juni 2010 kan opgøres som følger: Budget Kontrol : Boligorganisationen Nygårdsparken pr Budget:01/2010 Realiseret Budget Afvigelse Budget KontoNr. Kontonavn år til dato år til dato år til dato hele året UDGIFTER Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter , , , ,00 Offentlige og andre faste udgifter Skatter, afgifter og forsikringer , , , , Afdelingens energiforbrug , , , , Bidrag til boligorganisationen , , , , Pligtmæssige bidrag til byggefonden , , , ,00 Offentlige og andre faste udgifter i alt , , , , Variable udgifter 114 Renholdelse , , , , Almindelig vedligeholdelse , , , ,00 Side 8 af 17

9 116 Planlagt vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse , , , , * Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0, , , ,00 401* Forventet (ikke bogført) dækning ,29 0, ,29 0,00 Planlagt vedligeholdelse i alt 0,00 0,00 0,00 0, Istandsættelse ved fraflytning m.v. Afholdte udgifter ,23 0, ,23 0,00 Istandsættelse ved fraflytning i alt ,23 0, ,23 0, Særlige aktiviteter , , , , Diverse udgifter , , , ,00 Variable udgifter i alt , , , , Henlæggelser 0, , , ,00 Samlede ordinære udgifter , , , , Ekstraordinære udgifter , , , ,00 405* Forventet (ikke bogført) dækning af tab ,74 0, ,74 0,00 UDGIFTER i alt , , , ,00 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje , , , , Renter , , , ,00 Andre ordinære indtægter 203 Særlige aktiviteter , , , ,00 Ordinære indtægter i alt , , , ,00 204* Ekstraordinære indtægter 3.557, , , ,00 INDTÆGTER i alt , , , ,00 EGENKAPITAL (saldo) 401* Henl. planlagt/periodisk vedl ,48 401* Forventet (ikke bogført) forbrug ,29 405* Henl. Tab ved lejeledighed ,20 405* Forventet (ikke bogført) forbrug ,74 407* Opsamlet underskud ,67 EGENKAPITAL i alt ,98 LIKVIDITET 307 Mellemregning selskab/domea ,34 Det er pt. ikke muligt, som Domeas regnskabssystem er sat op, at trække en opgørelse med %-vise afvigelser vist. Side 9 af 17

10 Referat: Pia Christiansen anførte, at man skal være opmærksom på konto 114, Renholdelse, og konto 115, Almindelig vedligeholdelse, hvor der allerede er minus. Det er for nuværende ikke muligt at sige noget konkret om konto 117, Fraflytninger, men man skal generelt være opmærksom på den Personaleforhold Orientering gives på mødet. Referat: Orientering om en konkret sag med personfølsomt indhold e.l Orientering om driftsforhold Orientering gives på mødet. Referat: Pia Christiansen havde en tillægsdagsorden: Godkendelse af indgåelse af rådgiverkontrakt med firma Wessberg angående 1. del af udskiftning af vandstrenge og faldstammer i højhusene. Som bekendt er der store problemer med vandstrengene, faldstammer og vandlåsene i højhusene og det har i længere tid været planlagt, at der skulle ske en udskiftning af disse. Da Domea overtog administrationen i januar 2010, var dette et af de punkter der, efter ønske fra afdelingsbestyrelsen, blev fremmet. Wessberg har udarbejdet et dispositionsforslag, hvor opgaven er delt i 2 områder. 1. Udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale. 2. udsendelse af udbud, hjemtagning af bud og udvælgelse samt gennemførelse af projektet. For at spare tid, har bestyrelsen godkendt og indstiller til, at 1. del går igang nu, således at projektet er klar til at sende i bud, når hele projektet og den deraf følgende huslejestigning har været forelagt og godkendt på afdelingsmødet i september. Udgiften til rådgiverhonorar på 1. del er kr. Denne udgift vil blive tillagt det samlede projekt og indgå i optagelse af lån til projektet. Såfremt afdelingsmødet, mod forventning, ikke godkender projektet og den deraf følgende huslejestigning, vil udgiften skulle afholdes af afdelingen eller organisationen. Side 10 af 17

11 For ikke at sinke projektet unødigt, indstilles det til godkendelse at 1. del af projektet iværksættes nu, således at projektbeskrivelse, undersøgelser og udbudsmateriale kan være klar til september Pia Christiansen ønskede organisationsbestyrelsens tilsagn om, dels at projektet skal startes op, dels at man ville dække udgiften på kr. fra dispositionsfonden, hvis forslaget faldt på afdelingsmødet. Efter en kort drøftelse gav organisationsbestyrelsen tilsagn. Fuldt projekt bliver fremlagt på afdelingsbestyrelsesmødet. 4 Forslag til repræsentantskabsmøde 4.1 Valg af revisor BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er Domeas faste samarbejdspartner med henblik på revision af boligorganisationerne. BDO vandt seneste udbud af opgaven på prisbillighed og kender tillige arbejdsgangene omkring opgaven. Standardpriserne i Domeas ydelseskatalog forudsætter således, at Domeas faste samarbejdspartner vælges som revisor. Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget om at indstille BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til nyvalg som revisor, hvorefter dette udsendes til repræsentantskabet som indkommet forslag. Referat: Godkendt. 4.2 Nye vedtægter fra Domea På baggrund af lov nr. 208 om nye regler for almene boligselskaber pr. 1. januar 2010 og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 506 af 10. maj 2010 om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. har Domea udarbejdet vedlagte forslag til vedtægtsrevision. Alle tilføjelser/ændringer er markeret med rød skrift. Det indstilles til bestyrelsen at godkende forslaget til reviderede vedtægter, der herefter udsendes til repræsentantskabet som indkommet forslag. Referat: Godkendt 4.3 Nye vedtægter fra afdelingsbestyrelse Der er indkommet et forslag til repræsentantskabsmødet fra Henning Bergenholz vedr. ændringer af vedtægter. Forslaget indeholder en række konkrete ændringsforslag. Orientering vil blive givet på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Side 11 af 17

12 Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Domea vil til repræsentantskabsmødet udarbejde en juridisk vurdering af forslaget. 5 Ny lovgivning 5.1 Fortrinsret for børnefamilier Fortrinsretten for familier med børn til boliger med 3 eller flere rum bortfalder med virkning fra den 1. juni Det kræver en aftale mellem kommunen og den enkelte boligorganisation, hvis fortrinsretten også skal gælde efter denne dato jf. bekendtgørelsens 4. Reglen gælder således kun indtil 1. juni med mindre andet aftales forinden jf. bekendtgørelsens 40, stk. 3. Det er et politisk ønske at gøre det nemt for alle grupper af boligsøgende også husstande uden børn - at efterspørge også de større almene boliger. I en række områder af Danmark er der ikke mangel på boliger til børnefamilier, og i nogle tilfælde står gode og rummelige boliger faktisk tomme i en periode. For at øge boligorganisationernes konkurrenceevne, kan det være en god idé at åbne alle selskabets boliger for alle typer af husstande, som har lyst og råd til at betale for de større boliger. Mange steder er dette allerede ændret i forbindelse med de fleksible udlejningsregler. Det indstilles til bestyrelsen at tage de nye regler til efterretning. Referat: Taget til efterretning. 5.2 Lejere på ekstern venteliste Grundreglen om anciennitet og udlejning jf. bekendtgørelsens 3, stk. 5 lyder således: Når en boligsøgende indgår aftale om leje af en bolig, slettes den pågældende på ventelisten og den oparbejdede anciennitet bortfalder. Med de nye regler åbnes der nu mulighed for, at boligorganisationen kan træffe beslutninger om anciennitet for lejere, der står opnoteret på den almindelige (eksterne) venteliste: Boligorganisationen kan beslutte, at personer, der indgår en lejeaftale, fortsat kan stå på den almindelige (eksterne) venteliste og bevare ancienniteten herpå (Bekendtgørelsens 3, stk. 6). Bestemmelsen giver mulighed for, at en lejer, der evt. senere fraflytter selskabet, kan bevare sin anciennitet til en senere ansøgning om ny bolig i selskabet. I modsætning til opnoteringer på oprykningslisten (den interne venteliste), hvor opnoteringen slettes/bortfalder hvis man fraflytter selskabet. Bestemmelsen gælder allerede, men træder først i kraft for nye lejeaftalers indgåelse, når boligorganisationen har truffet beslutning om dette. Hvis/når en sådan beslutning træffes gælder nedenstående: Side 12 af 17

13 Boligorganisationen skal informere lejer skriftligt (i praksis vil lejer få tilsendt et spørgeskema herom sammen med den nye lejekontrakt fra administrationen) Betingelser: Lejeren skal meddele ønske om at blive på ventelisten senest 8 dage efter lejeaftalens indgåelse (i praksis returnere spørgeskema til administrationen indenfor tidsfristen med positiv tilkendegivelse af ønsket om fortsat at stå på ventelisten) Lejeren skal betale et årligt ajourføringsgebyr En beslutning gælder første gang i 5 år og derefter i 10 år. Bekendtgørelsens 3, stk. 8. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, hvorvidt lejere fortsat kan stå på den almindelige (eksterne) venteliste og bevare ancienniteten herpå. Referat: Punktet vurderes irrelevant pga. kommunal anvisning, så sprunget over. 5.3 Lejere på intern venteliste Boligorganisationen kan beslutte, at lejere, der står på den almindelige (eksterne) venteliste, kan få anciennitet på oprykningslisten (den interne venteliste) fra det tidspunkt, hvor de er opnoteret på den almindelige (eksterne) venteliste (Bekendtgørelsens 9, stk. 3-6). Boligorganisationen kan således beslutte, at lejere, der står på den almindelige (eksterne) venteliste - hvis de ønsker at blive opnoteret på oprykningslisten (den interne venteliste) kan få anciennitet fra det tidspunkt, hvor de blev opnoteret på den almindelige (eksterne) venteliste. Reglen gælder for lejere, der står på den almindelige venteliste på beslutningstidspunktet og herefter. Bekendtgørelsens 9, stk. 3. Lejere, der allerede ved beslutningens ikrafttræden står på oprykningslisten (den interne venteliste) har dog stadig fortrinsret. Bekendtgørelsens 9, stk. 4. Denne beslutning kan betyde væsentlige ændringer af den hidtidige oprykningsorden, og boligorganisationen skal derfor senest 4 uger efter beslutningen orientere lejerne herom samt om deres rettigheder. Der skal betales opnoterings- og ajourføringsgebyr for at stå på begge ventelister, og lejere - der fremover måske i længere tid har betalt for at stå på oprykningslisten (den interne venteliste) - kan måske komme til at føle sig snydt, hvis deres anciennitet til en intern bolig kan ændres drastisk, når en lejer fra den almindelige venteliste pludselig også er i betragtning måske endda foran. Det indstilles derfor til bestyrelsen at denne mulighed ikke tages i betragtning. Referat: Punktet vurderes irrelevant pga. kommunal anvisning, så sprunget over. 5.4 Flerårigt ajourføringsgebyr Side 13 af 17

14 Som nævnt ovenfor skal der fra den 1. januar 2010 betales såvel opnoterings- som ajourføringsgebyr for at stå på både den almindelige (eksterne) venteliste og oprykningslisten (den interne venteliste). Ved manglende betaling af ajourføringsgebyr inden 6 uger fra forfald slettes opnoteringen og ancienniteten bortfalder. Bekendtgørelsens 3, stk. 3. Der kan med den boligsøgende aftales et flerårigt ajourføringsgebyr for at stå på ventelisterne dog højst 5 års forudbetaling (Bekendtgørelsens 3, stk. 3 og 9). Løbende hver måned fremsender administrationen opkrævninger vedrørende opnoteringsgebyrer i god tid til de boligsøgende, der nærmer sig udløbet af den betalte opnoteringsperiode. Der fremsendes enten indbetalingskort eller PBS-opkrævning. Senest 2 uger før udløbet af 6 ugers fristen fra forfaldsdato, fremsendes reminder om betaling til de boligsøgende, der endnu ikke har betalt - således at eventuelle forglemmelser ikke uden videre medfører sletning på ventelisterne. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Punktet vurderes irrelevant pga. kommunal anvisning, så sprunget over. 5.5 Fortrinsret for ungdoms- og ældreboligtagere Boligorganisationen beslutter fortsat selv, om fortrinsret efter 7 i udlejningsbekendtgørelsen (oprykningsretten) ikke skal gælde for lejere i ungdomsboliger og lejere i ældreboliger. Såfremt boligorganisationen ikke har truffet eller træffer beslutning herom gælder fortrinsretten for lejere i ungdomsboliger og ældreboliger. Reglen blev indført pr. 1. april 1992 da der dengang med baggrund i et udvalgsarbejde mellem Boligministeriet, kommunerne og Boligselskabernes Landsforening blev ændret en del i udlejningsbekendtgørelsen, og mange boligorganisationer har derfor allerede truffet beslutning herom. Det nye regelsæt er imidlertid en god anledning til, at genoverveje dette. Det indstilles til bestyrelsen at beslutte, om fortrinsret efter 7 gælder for lejere i ungdomsboliger og lejere i ældreboliger. Referat: Punktet vurderes irrelevant pga. kommunal anvisning, så sprunget over. 5.6 Fortrinsret ved brudt parforhold Boligorganisationen beslutter fortsat selv, om fortrinsretten i forbindelse med brudt parforhold skal være gældende (jf. udlejningsbekendtgørelsens 8). Reglen om fortrinsret i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold indebærer fortrinsret til ledige boliger i boligorganisationens afdelinger i den pågældende kommune i op til 1 år, under iagttagelse af en evt. aftale om børnefamiliers fortrinsret til boliger med 3 eller flere beboelsesrum. Fortrinsretten forudsætter, at ansøgerens barn/børn under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af boligorganisationens afdelinger i kommunen. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, at fortrinsretten i forbindelse med brudt parforhold skal være gældende. Side 14 af 17

15 Referat: Fortrinsretten skal være gældende. 5.7 Karenstid Boligorganisationen beslutter fortsat selv, om der skal være karenstid på fortrinsretten på oprykningslisten / den interne venteliste (jf. udlejningsbekendtgørelsens 8). Boligorganisationen kan beslutte, at der skal være op til 2 års karenstid at man har boet i sin bolig i op til 2 år før man kan få fortrinsret til en anden bolig i boligorganisationen. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om en karensperiode på op til 2 år på fortrinsretten på oprykningslisten (den interne venteliste). Referat: Karenstid på 2 år vedtaget. 6 Status på løbende sager 6.1 Regninger fra Advodan og Lett advokatfirma Advodan har d. 18. maj rykket for betaling af arbejdet udført for afdelingsbestyrelsen v/ Henning Bergenholz i Lett Advokatfirma har efterfølgende skrevet tilbage med henvisning til Beboerklagenævnets afgørelse om, at beslutninger truffet på mødet d. 4. januar 2010 ikke er gyldige og udbedt sig svar på brev af 15. april. Lett Advokatfirma har fremsendt en faktura på á conto for deres ydelser for boligorganisationen siden sidste regning. Referat: Taget til efterretning. Bestyrelsen ser tiden an indtil advokatnævnet har talt. 6.2 Regning fra Kuben Management Det er nu aftalt med Kuben Management at der deles halv skade på regningen, således at beløbet til betaling udgør kr Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6.3 Tilsynssag vedrørende indkøb af terasseplanker Der er d. 17. marts kommet svar fra Brøndby Kommune, Tilsynet med almene boliger, vedlagt som bilag. Side 15 af 17

16 Tilsynet finder ikke hjemmel til, at en afdelingsbestyrelse på egen hånd indgår aftaler eller handler med tredjemand udenom organisationsbestyrelsen eller dennes daglige professionelle stedfortræder. Grundet sagens særlige omstændigheder, herunder det oplyste, finder Brøndby Kommune ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen. Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 6.4 Klagenævnet for udbud Klagenævnet for Udbud har d. 24. marts 2010 afsagt kendelse i sagen Almenbo a.m.b.a. mod Boligorganisationen Nygårdsparken, afgørelsen er vedlagt som bilag. Klagenævnet når frem til, at Boligorganisationen Nygårdsparken ikke kan løfte bevisbyrden for, at Lejerbo ikke har haft konkurrencemæssig fordel, men at der ikke er handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudskriterierne, samt at udbuddet ikke skal annulleres. Dog skal Boligorganisationen Nygårdsparken betale kr i sagsomkostninger til Almenbo a.m.b.a. Referat: Orienteringen blev taget til efterretning. 6.5 Klage indbragt for Advokatnævnet Advokatnævnet har den 10. juni 2010 fremsendt brev til Jan Kollemorten om at afgørelsen i sagen Klage over advokat Torben Thomasen på vegne af Boligorganisationen Nygårdsparken v/ Jan Axel Kollemorten er udsat i yderligere tre måneder. Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 7 Mødeplanlægning To bestyrelsesmedlemmer og begge suppleanter er på valg ved det snarlige repræsentantskabsmøde. Det vil derfor være praktisk i første omgang blot at aftale det næste møde derefter og lade den langsigtede mødeplanlægning vente til dette møde. Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger mødedato, -tid og -sted for næstkommende møde. Referat: Det blev besluttet at afvente mødeplanlægning til efter bestyrelsen har konstitueret sig efter repræsentantskabsmødet. Side 16 af 17

17 8 Eventuelt Side 17 af 17

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskabet Amagerbo Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2011 kl i fælleslokalet, Tingvej 26, 2300 København S

Boligselskabet Amagerbo Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2011 kl i fælleslokalet, Tingvej 26, 2300 København S Boligselskabet Amagerbo Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 17.00 i fælleslokalet, Tingvej 26, 2300 København S Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Øvrige deltagere (repræsentantskabet var inviteret til at overvære mødet):

Øvrige deltagere (repræsentantskabet var inviteret til at overvære mødet): Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 30. marts 2011 kl. 17.00 på Den Røde Cottage, Strandvejen 550, 2930 Klampenborg. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Rønnede Boligselskab. Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2011 på Hotel Bregnen, Vordingborg 425, Dalby.

Rønnede Boligselskab. Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2011 på Hotel Bregnen, Vordingborg 425, Dalby. Rønnede Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2011 på Hotel Bregnen, Vordingborg 425, Dalby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse af referat...2 3

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som starter kl. 10.00 på Plejecenter Alparken 34, kld.,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Dagsorden: Hanne Krogh Klaus Rasmussen Lone Winkler Dan Larsen Martin Hartvig (suppl. uden stemmeret) Leif Adamsen (Suppl.

Dagsorden: Hanne Krogh Klaus Rasmussen Lone Winkler Dan Larsen Martin Hartvig (suppl. uden stemmeret) Leif Adamsen (Suppl. Boligorganisationen Nygårdsparken Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tilrettet efter kommentarer Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19.00 I selskabslokalerne Højkær 41 B Dagsorden: 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn

Boligselskabet BSB Nordfyn Boligselskabet BSB Nordfyn af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. september kl. 17.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Gunnar Jensen, formand Flemming Brodersen, medlem Peter Damm, medlem. Harry Nielsen, medlem Else Petersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Gunnar Jensen, formand Flemming Brodersen, medlem Peter Damm, medlem. Harry Nielsen, medlem Else Petersen, medlem Tønder Ældreboligselskab - 11700 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12.00-16.00 På Løgumkloster Central Hotel, Markedsgade 15, 6240 Løgumkloster. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 139 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2010 2. Fremtidig

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Jan Dahl, formand Flemming Grebak, næstformand Annie Munk Flemming Buss Jeanet Strømmen Vakant

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Jan Dahl, formand Flemming Grebak, næstformand Annie Munk Flemming Buss Jeanet Strømmen Vakant Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdt mandag den 13. juni 2016 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 13. August 2012 kl i afdelings 3`s fælleslokale.

Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 13. August 2012 kl i afdelings 3`s fælleslokale. Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 13. August 2012 kl. 17.00 i afdelings 3`s fælleslokale. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Haderslev Ældreboligselskab

Haderslev Ældreboligselskab Haderslev Ældreboligselskab - 10700 Referat af organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 5. januar 2017, kl. 10:00 på Bakkebo, 6100 Haderslev. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag den 16. november 2015 kl. 18.00 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade...

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade... Boligselskabet Søllerød Ældreboligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. april 2014 kl. 12.00 Fælleslokalet, Gl. Nærum skole Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere