Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter Masteruddannelsen i moms og afgifter (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne, herunder 4. Rådet har på rådsmødet den 4. februar 2011 akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 2 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 3.marts 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. revideret brev af 4. april 2011 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Akkrediteringsrådet 7. april 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

2 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Master i moms og afgifter Master of VAT and other Indirect Taxes Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Masteruddannelsen indplaceres på deltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8845 AUDD 8845 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. masterbekendtgørelsens 10. Styrelsen har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme for tilgangen på 25 studerende. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Styrelsen bemærker, at ACE Denmark har gennemgået udvælgelseskriterierne. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervsøkonomi. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med den 1. april 2017, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Følgende bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende til uddannelsen: - Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, HA (jur.) Ansøgeren skal derudover have mindst 2 års erhvervserfaring inden for et af uddannelsens kerneområder, momsret, afgiftsret eller toldret eller tilstødende områder.

3 Udvælgelseskriterier Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier, jf. 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne: Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger universitetets maksimumramme på 25 studerende, udvælges ansøgerne efter fagligt skøn ud fra følgende kriterier og eventuelt med baggrund i et personligt interview: - Ansøgerens dokumenterede og velbegrundede ansøgning - Ansøgerens udannelsesmæssige baggrund - Ansøgerens stillingsmæssige placering og funktion - Ansøgerens erfaring med det moms og afgiftsretlige område - Ansøgerens redegørelse for erhvervserfaring Udbudssted Uddannelsen udbydes i Aarhus. Der afholdes undervisning på Ledernes Konference Center, Odense. Uddannelsen udbydes ikke på andre universiteter. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om visse masteruddannelser ved universiteterne (eller uddannelsesspecifik masterbekendtgørelse). Side 3/3 Universitets- og Bygningsstyrelsen har noteret sig, at uddannelsen ikke er tilknyttet et studienævn. Styrelsen henviser vedrørende dette forhold til styrelsens brev af 1. marts 2011 til Aarhus Universitet. Uddannelsen er dansksproget, og udbydes ikke på andre universiteter. Idet universitetets indstilling vedr. titel ikke er imødekommet, skal Akkrediteringsrådet høre, om universitetet ønsker at udbyde uddannelsen på de vilkår, der er anført i dette brev, eller om universitetet ønsker at trække ansøgningen tilbage. Universitetets tilbagemelding imødeses hurtigst muligt og senest d. 19. april 2011 kl på Såfremt universitetet ønsker at trække sin ansøgning tilbage, vil uddannelsen ikke længere kunne godkendes. Akkrediteringsrådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan indbringes for Universitetsog Bygningsstyrelsen, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 2. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages

4 over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse er senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

5 Masteruddannelsen i moms og afgifter Aarhus Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Resumé af kriterievurderingerne... 8 Juridiske opmærksomhedspunkter... 8 Grundoplysninger... 9 Uddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Legalitet Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Censorkorps Sprog Adgang Adgangsbegrænsning for masteruddannelsen Særlige forhold Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for moms og afgifter Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for moms og afgifter Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i masteruddannelsen i moms og afgifter består af: Kernefaglig ekspert Professor Peter Melz, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet Aftagerrepræsentant Advokat Line Marie Pedersen, Lett Advokatfirma Studerende Læge Christine Dichmann, master i evaluering Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2010 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Supplerende oplysninger af 12. juli 2010 vedrørende: - Engelsk titel. Supplerende oplysninger af 5. august 2010 vedrørende: - Aarhus Universitets kvalitetssikringspolitik. Supplerende oplysninger af 13. september 2010 vedrørende: - Aarhus Universitets kvalitetssikringspolitik. Supplerende oplysninger af 21. september 2010 vedrørende: - Uddannelsens formålsbeskrivelse og sammenhæng til kvalifikationsrammen. - Uddannelsens tilrettelæggelse og prøveformer. - CV er for centrale undervisere/fagansvarlige. Supplerende oplysninger af 26. oktober 2010 vedrørende: - Legalitet, herunder studienævn og udvælgelseskriterier. - Engelsk titel. - Aftagerkontakt. Supplerende oplysninger af 27. oktober 2010 vedrørende: - Aftagerkontakt. Supplerende oplysninger af 9. november 2010 vedrørende: - Fagbeskrivelse for faget skatte- og afgiftsforvaltningsret. 5

10 Supplerende oplysninger af 30. november 2010 vedrørende: - Legalitet. - Dimittendundersøgelse. - Definition af årselever. Supplerende oplysninger af 19. januar 2011 vedrørende: - Aarhus Universitets kvalitetssikringspolitik. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet Den 29. september 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet Den 16. december 2010 Høringssvar modtaget Den 10. januar 2011 Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 1 på baggrund af universitetets høringssvar er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Sagsbehandling afsluttet 20. januar 2011 Bemærkninger - Universitetet har den 21. september 2010 fremsendt en justeret kompetenceprofil for uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapportens s. 10, og som universitetet, jf. legalitet, har tilkendegivet indføres i studieordningen ved førstkommende revision. - Bilag a: Uddannelsens struktur som den fremgår af materiale udleveret på besøget den 29. september Bilag b: Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet som den fremgår på den 24. september Bilag c: Aarhus Universitets udviklingsstrategi som den fremgår på den 20. januar Når der henvises til universitetets dokumentationsrapport, anvendes i udgangspunktet universitetets egne sidetal. Anvendes sidetal genereret af ACE Denmarks ansøgningsmodul henvises til samlet s. x. - Uddannelsens danske titel er master i moms og afgifter, hvilket universitetet forkorter MMA. 6

11 Indstilling ACE Denmark indstiller masteruddannelsen i moms og afgifter til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Masteruddannelsen i moms og afgifter på Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om: - Behovet for uddannelsen (kriterium 1) - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om: - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5), fordi det vurderes, at uddannelsen via kvalitetssikringsarbejdet kun i nogen grad på baggrund af indsamling, analyse og anvendelse af relevante informationer løbende og systematisk tager hånd om identificerede problemer på uddannelsen. 7

12 Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter Det bemærkes, at uddannelsen ikke er tilknyttet et studienævn, men at studienævnsopgaver og ansvarsområder varetages af studieledere, der underviser på uddannelsen. Der foregår således ikke en formel løbende inddragelse af øvrige VIP og studerende i beslutninger vedrørende tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen og uddannelsen. 8

13 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen udbydes på Aarhus Universitet, og der afholdes undervisning på Ledernes Konference Center, Odense Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Samfundsvidenskab Masteruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år År Optagne Indskrevne Fuldførte Kommentarer til opgørelsen Optag: Opgjort pr. årgang Antal aktive: Opgjort pr. 01/10 Færdiguddannede: Opgjort pr. kalenderår Der har desuden været enkeltfagsstuderende i de pågældende år. 9

14 Uddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens formål/kvalifikationer: Master i Moms & Afgifter giver dimittender et meget højt fagligt niveau inden for det moms- og afgiftsretlige område. De vil være i stand til selvstændigt at kunne identificere, analysere og løse komplicerede problemstillinger inden for uddannelsens genstandsområder. Uddannelsen giver de studerende: viden om de juridiske metoder og retskilder, der er centrale for uddannelsens faglige områder og den materielle regulering på moms og afgiftsområdet viden om og forståelse af såvel national som fællesskabsretlig praksis et solidt kendskab til og overblik over såvel national som fællesskabsretlig regulering, herunder samspillet mellem fællesskabsretten og national ret færdigheder i at forstå, anvende og formidle komplicerede juridiske problemstillinger på moms- og afgiftsrettens område, herunder inddragelse af EU-retlige perspektiver Gennem uddannelsen opnår de studerende: selvstændige og analytiske kompetencer, der sætter dem i stand til at løse konkrete problemstillinger, dvs. analysere, planlægge og implementere retslige løsninger i private eller offentlige virksomheder. Kandidaterne vil således være i stand til at varetage opgaver som sagsbehandling, rådgivning m.v. på højeste niveau inden for fagområderne. Målsætningen opnås gennem forskningsbaseret undervisning, der har en problemorienteret og analytisk tilgang til de forskellige fagområder. (Supplerende oplysninger af 21. september 2010). 10

15 Uddannelsens struktur 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Forudsætningsfag Specialiseringsfag Specialiseringsfag Specialiseringsfag EU-ret (5 ECTS-point) Momsret (15 ECTS-point) Afgiftsret (5 ECTS-point) Videnskabsteori og masterafhandling (15 ECTS-point) Skatte- og afgiftsforvaltningsret (10 ECTS -point) Toldret (5 ECTS-point) Case study (5 ECTS-point) Det fremgik på mødet med ledelsen, at ECTS-vægtningen for tre fagelementer er blevet justeret i forhold til det, der fremgår af dokumentationsrapporten. Det drejer sig om skatte- og afgiftsforvaltningsret (tidligere afgiftsforvaltningsret), der er justeret fra 5 ECTS-point til 10, momsret der er justeret fra 17,5 ECTS-point til 15 og afgiftsret, der er justeret fra 7,5 ECTS-point til 5 jf. bilag a, udleveret på mødet med ledelsen. 11

16 - Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Det fremgår af dokumentationsrapporten, at der på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (herefter ASB) findes et aftagerråd, der består af 7 eksterne repræsentanter fra blandt andet Arla Foods og skatteministeriet (Dokumentationsrapporten, s. 4 og bilag 6). Aftagerrådet er dekanens rådgivende organ, og der afholdes ca. fem møder årligt foruden et temamøde, hvor ASB s samlede uddannelsesportefølje vurderes og evalueres. Her har blandt andet markedsbehovet for og efterspørgslen efter masteruddannelser været drøftet ligesom aftagerrådet har været inddraget i udarbejdelsen af ASB s strategi for (Dokumentationsrapporten, s. 4). I universitetets høringssvar uddybes ovenstående, således fremgår det at: Denne rådgivning af dekan og bestyrelse kan så få betydning for én eller flere uddannelser afhængig af emne og dagsorden. Prodekanen for uddannelse deltager i aftagerrådsmøderne, og han sikrer koordinering med såvel studieledere som chefen for efter-/videreuddannelsesområdet, som i øvrigt også deltager på aftagerrådsmøder, når det er relevant. (Høringssvar af 10. januar 2011). På ASB findes i regi af ASB Executive, hvor alle efter-/videruddannelses- og alumneaktiviteter er samlet, yderligere et dels fysisk dels virtuelt aftagerpanel. På nuværende tidspunkt består det fysiske panel jf. bilag 8 af i alt 13 personer, dimitteret fra ASB s HD 2.dels specialer og masteruddannelser. Panelet indkaldes 1 til 2 gange årligt med henblik på at drøfte kvalitet og sammenhæng i ASB s uddannelser (Dokumentationsrapporten, s. 5). Det virtuelle panel har blandt andet til hensigt at være rekrutteringsbase for det fysiske. Panelet er under opbygning og har for nuværende 10 medlemmer (ibid.). Masteruddannelsen i moms og afgifter blev etableret i 2005, og det fremgår af dokumentationsrapporten, at uddannelsen har sit eget aftagerpanel bestående af repræsentanter fra for eksempel foreningen af statsautoriserede revisorer og advokatbranchen, som fungerer som sparringspartner for uddannelsens ledelse (Dokumentationsrapporten, s. 4). Uddannelsesledelsen orienterede den 27. august 2008 aftagerpanelet om, at man ønskede at ændre arbejdsformen således, at orientering af og rådføring med aftagerpanelet fremover ville foregå skriftligt (Bilag 7.1). Således anføres også i dokumentationsrapporten at: Aftagerpanelet spillede en særlig aktiv rolle i forbindelse med uddannelsens etablering og modning. I denne fase blev aftagerpanelet indkaldt til årlige møder med henblik på at præsentere status, diskutere fremtidige tiltag samt evaluere på uddannelsen. Efter at uddannelsen har nået en moden fase, spiller aftagerpanelet en mere tilbagetrukket rolle. I denne fase orienteres panelet primært om uddannelsens status og planlagte fremtidige tiltag pr. brev, hvori der gives medlemmerne mulighed for at kommentere på studieledelsens overvejelser. (Dokumentationsrapporten, s. 5). På besøget med ledelsen blev det oplyst, at det ikke har været muligt at realisere en hensigt om, i forlængelse af ovenstående, at etablere et kontaktudvalg med henblik på sparring i forhold til sammensætning af fagmoduler m.v. Ledelsen bekræftede den mere aktive rolle for aftagerpanelet ved uddannelsens opstart og tilkendegav, at det var en udfordring at samle deltagerne til møder, hvorfor arbejdsformen var ændret. Det blev endvidere oplyst, at studieledelsen har en løbende dialog med SKAT og erhvervslivet i øvrigt, blandt andet 12

17 ved deltagelse i et udvalg, der mødes ca. 4 gange om året. Udover SKAT deltager også repræsentanter fra de større revisions- og advokatfirmaer. Det blev bemærket af ledelsen, at kontakterne her i vid udstrækning er overlappende med dem, der ville være relevante i regi af et aftagerpanel med mødeaktivitet, og at input herfra således bliver anvendt til kvalitetssikring og udvikling af uddannelsens relevans. Dog fremgår det af supplerende oplysninger af 27. oktober 2010, at møderne er fortrolige, hvorfor der ikke foreligger dagsordener for eller referater af møderne. Imidlertid fik akkrediteringspanelet under besøget klart indtryk af, at denne dialog anvendes af uddannelsen. Yderligere henviste ledelsen til, at der gennem de studerende gives en umiddelbar tilbagemelding på uddannelsens kvalitet og relevans. Universitetet anfører også, at der i betydeligt omfang anvendes aftagercensorer på uddannelsen, ligesom der er en kontaktflade til erhvervslivet ved de eksterne undervisere, og at disse: bidrager til at sikre en høj grad af relevans i forbindelse med undervisning og udprøvning. (Dokumentationsrapporten, s. 6). Akkrediteringspanelet vurderer, at der finder en løbende dialog sted med relevante aftagere, herunder særligt SKAT, og at denne anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans. Dialog med dimittender Det fremgår af dokumentationsrapporten, at ASB i 2010 har gennemført en dimittendundersøgelse blandt dimittender fra diverse masteruddannelser, herunder masteruddannelsen i moms og afgifter. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview med 39 af uddannelsens 52 dimittender, hvilket giver en svarprocent på 75. Undersøgelsen har blandt andet til formål, at afdække dimittendernes udbytte af uddannelsen, herunder anvendeligheden af de tillærte kompetencer i relation til deres erhverv. Det forventes, at undersøgelsen skal gennemføres hvert 3. år (Dokumentationsrapporten, s. 6; bilag 16 og supplerende oplysninger af 30. november 2010). Universitetet har gengivet undersøgelsens resultat i forhold til dimittendernes erhvervsprofil, hvoraf det for eksempel fremgår, at langt størstedelen af dimittenderne er ansat i det offentlige (77 %) og overvejende er fuldmægtige eller specialkonsulenter. Videre er der på uddannelsen en næsten ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, og dimittenderne er overvejende mellem 31 og 40 år (Dokumentationsrapporten, s. 7). Der er i dimittendundersøgelsen spurgt ind til en række generiske spørgsmål, der går på tværs af alle uddannelserne, og derudover en række uddannelsesspecifikke spørgsmål. De uddannelsesspecifikke spørgsmål er relateret til, i hvilken grad de studerende oplever at have tilegnet sig givne kompetencer, og i hvilken grad de oplever, at de finder anvendelse i deres arbejde. Relationen mellem de to for den samlede dimittendundersøgelse er gengivet i et kvalitetskort på side 25 i dokumentationsrapporten. Heraf fremgår det, at der i overvejende grad er sammenhæng mellem dimittendernes erhvervede kompetencer og deres oplevede behov på arbejdsmarkedet. På besøget med ledelsen fremgik det, at undersøgelsens samlede resultater i øjeblikket bearbejdes af prodekanen for uddannelse, studieledere og chefen for efter/videreuddannelsesområdet. I forbindelse med dimittendkontakt henviser universitetet også til studieledelsens netværk og til interessenterne omkring uddannelsen, og at disse inviteres til en række aktiviteter på ASB, hvor de præsenteres for den nyeste forskning og viden inden for uddannelsens område, for eksempel ved afholdelse af en masterclass minimum en gang om året (Dokumentationsrapporten, s. 5). Det anføres, at der i forbindelse med masterclass ligeledes er mulighed for mere uformelle drøftelser om uddannelsens struktur og indhold og eventuelle justeringer. Ligesom at studieledelsen har: en løbende uformel kontakt med MMA-dimittender, f.eks. via og telefon, hvor de også ad hoc oplever at modtage gode forbedringsforslag til uddannelsen. (Dokumentationsrapporten s. 5). 13

18 Desuden findes på ASB et alumnenetværk, som 25 af uddannelsen dimittender er en del af. Netværket blev etableret i 2003, og alumnerne indbydes herigennem jf. universitetet til tæt dialog med andre alumner og forskere på ASB, blandt andet afholdes en årlig gensynsdag. Der er desuden opbygget et ambassadørkorps på, for nuværende 100 alumner, der repræsenterer deres virksomheder, uddannelser og/eller regioner, og som kan kontaktes af andre alumner, medarbejdere eller studerende fra ASB (Dokumentationsrapporten, s. 6 og bilag 19). Akkrediteringspanelet konstaterer, at der er gennemført en dimittendundersøgelse for udvalgte masteruddannelser, og at en dimittendundersøgelse forventes gennemført hver 3. år. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at anvendelsen af undersøgelsens resultater i forhold til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet endnu er ukendt. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er etableret en dialog med uddannelsens dimittender, der anvendes til sikring af uddannelsens relevans og kvalitet, og at dialogens løbende karakter fremover understøttes ved gentagelse af dimittendundersøgelser. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 4-7 og s Bilag 6: ASB s Aftagerråd Bilag 7.1: Dagsorden den 22. juni 2007 Bilag 8: ASB Executive aftagerpanel Bilag 16: Dimittendundersøgelse Bilag 19: ASB Alumni Supplerende oplysninger af 27. oktober 2010 Supplerende oplysninger af 30. november 2010 Høringssvar af 10. januar 2011 Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 1 på baggrund af universitetets høringssvar er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. 14

19 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Forskningsmiljøet bag uddannelsen er knyttet til erhvervsjuridisk institut (EJUR) på ASB. EJUR s forskningsmiljø består af 10 professorer, 8 lektorer, 6 postdoc er/adjunkter og 13 ph.d.-studerende. VIP erne er fordelt som følger: Direkte skatter: 1 professor, 1 lektor, 1 adjunkt og 3 ph.d.-studerende, Moms: 2 lektorer og 2 ph.d.-studerende, Afgifter: 1 adjunkt og 2 ph.d.-studerende, Told: 1 adjunkt. Alle instituttets medarbejdere deltager aktivt i mindst en forskningsgruppe (Dokumentationsrapporten, s. 8f; bilag 10; bilag 11). Universitetet anfører, at EJUR har følgende kerneforskningsområder: - Skatteret - Selskabsret - Formueret - Miljøret - Immaterialret - Erhvervsrettens internationalisering (CIBL) (Dokumentationsrapporten, s. 8). Det fremgår af dokumentationsrapporten, at: Forskningsgruppen omkring skatteret er dog særligt knyttet til MMA-uddannelsen. Denne gruppe blev dannet i 1995, og det skatteretlige forskningsmiljø ved ASB er landets største. (Dokumentationsrapporten, s. 8). Endvidere anfører universitetet, at: Den skatteretlige forskningsgruppe omfatter både forskning og undervisning i direkte og indirekte skatter. Det giver en stor styrke på både det undervisnings- og forskningsmæssige plan. På undervisningssiden kan skatteretsgruppen således levere en bredt dækkende forskningsbaseret undervisning til studerende. På det forskningsmæssige plan giver det brede fokus ikke alene mulighed for et frugtbart forskningsmæssigt samarbejde, men også mulighed for i fællesskab at formidle forskningsresultater gennem seminarer og konferencer. (Dokumentationsrapporten, s. 8). Sammenhængen mellem forskningsområder knyttet til uddannelsen og uddannelsens fagelementer redegør universitetet for i nedenstående tabel, hvor underviserne på de enkelte fagelementer i det senest afsluttede semester, hvor faget har været udbudt fremgår: 15

20 (Dokumentationsrapporten, s. 9). Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående samt CV er for centrale undervisere på uddannelsen (Bilag 4 og supplerende oplysninger af 21. september 2010), at der er sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og den bagvedliggende forskning. Forskningens samvirke med praksis I dokumentationsrapporten anfører universitetet, at: Når det gælder juridisk forskning, er der generelt set en meget nær tilknytning mellem forskning og praksis. Juridisk forskning består oftest i at beskrive, fortolke/analysere og systematisere gældende ret. Dette indebærer, at forskerne på baggrund af analyser af lovgivning og retspraksis søger at forudsige domstolenes fremtidige adfærd i relation til forskellige problemkomplekser. Forudsigelser af domstolenes fremtidige adfærd er også i fokus hos praktikere og dermed hos de studerende på uddannelsen. (Dokumentationsrapporten, s. 10). Det fremgår videre, at der på uddannelsen er et særligt fokus på afdækning af EU-rettens betydning for fastlæggelsen af gældende ret og dermed retsanvendelsen i Danmark. Et fokus som universitetet ligeledes anfører vægtes højt i undervisningssituationen, hvilket de studerende ofte udtrykker tilfredshed med på grund af relevansen for praksis (Dokumentationsrapporten, s. 10). Ligeledes fremgår det af dokumentationsrapporten s. 10 og blev berørt på besøget, at inddragelse af cases med praksisnære problemstillinger, for eksempel nyligt afgjorte retssager, inddrages i undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at forskningsområderne bag uddannelsen samvirker med praksis. 16

21 Uddannelsens tilrettelæggere Universitetet skriver om uddannelsens tilrettelæggelse, at der både er: fagansvarlige, som har ansvar for det enkelte fag, som studieledere, der varetager den faglige ledelse og kvalitetssikring af uddannelsen som sådan. (Dokumentationsrapporten, s. 10). De primært ansvarlige for uddannelsen anføres således at være studieledere lektor, ph.d. Dennis Ramsdahl og lektor, ph.d. Henrik Steensgaard samt institutleder professor, dr.jur Karsten Engsig Sørensen, alle tilknyttet erhvervsjuridisk institut (ibid.). Af dokumentationsrapporten fremgår det, at studieledelsen indkalder alle undervisere til fælles møder: hvor uddannelsen diskuteres med henblik på at sikre sammenhængen mellem de enkelte fagmoduler og skabe mulighed for læring på tværs af de faglige teams. På disse møder præsenterer studieledelsen desuden de standarder, der er gældende for underviserne på MMA-uddannelsen i relation til deadlines og undervisningsmaterialer. (Dokumentationsrapporten, s. 19). På besøget blev det bekræftet, at der afholdes koordineringsmøder mellem studieledelsen og underviserne efter behov, men mindst et årligt fællesmøde, hvor der drøftes evalueringer og udviklingsmuligheder. Der blev endvidere henvist til, at studieledelsen og de fagansvarlige er placeret fysisk på samme sted, hvilket medfører en løbende uformel og tæt dialog om undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående samt CV er for de primært ansvarlige (Bilag 3 og 4) og undervisere (Supplerende oplysninger af 21. september 2010), at uddannelsen i udstrakt grad er tilrettelagt af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP- ratio Det fremgår af dokumentationsrapporten, at for kalenderåret 2009 var anvendelsen af VIP-årsværk 1,2 og anvendelsen af DVIP 0,13, hvilket giver en VIP/DVIP ratio på 9,0. (Dokumentationsrapporten, s.11). Ledelsen tilkendegav på mødet, at de studerende i vid udstrækning efterspørger et fokus på akademiske analysefærdigheder, hvorfor det prioriteres at have en høj VIP dækning på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at VIP/DVIP rationen på uddannelsen ligger væsentligt over ration for hovedområdet og vurderer således, at de studerende i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Universitetet opgør antal studerende pr. VIP i følgende tabel: (Dokumentationsrapporten, s. 11). Akkrediteringspanelet bemærker, at der i tabel 5 regnes i årselever, som er en eller flere studerende, der tilsammen har betalt for 60 ECTS-point. 17

22 På besøget oplyste ledelsen, at der hidtil har været maksimum 25 studerende pr. hold og herudover en række enkeltfagsstuderende. De studerende tilkendegav, at de oplevede en god kontakt til underviserne blandt andet via mail i forbindelse med spørgsmål og vejledning. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af tabellen og besøget, at de studerende har mulighed for en tæt kontakt til uddannelsens VIP. Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskermiljø Det fremgår af dokumentationsrapporten, at: Masteruddannelsen i moms og afgifter er den eneste masteruddannelse i Danmark, der har særligt fokus på indirekte skatter. ASB er også ene om at prioritere forskningen i indirekte skatter. Uddannelsen er derfor rettet mod hele det danske marked. Som følge heraf har uddannelsen hidtil været udbudt på skift i henholdsvis Århus og København. (Dokumentationsrapporten, s. 11). Undervisningen har tidligere været afviklet i Århus og København, men det fremgik på mødet med ledelsen, at uddannelse fra efteråret 2010 vil blive afviklet på Ledernes Konference Center i Odense. Der undervises fast en gang om ugen. Det at undervisningen ikke afvikles i geografisk nærhed til forskningsinstitutionen anfører universitetet: afbødes af, [at] undervisningen udelukkende foregår som konfrontationsundervisning. De studerende møder således forskerne/underviserne kontinuerligt med den heraf følgende mulighed for kontakt og dialog mellem parterne. Herudover lægges der vægt på, at forskerne/underviserne er tilgængelige for de studerende via mail og telefon. (Dokumentationsrapporten, s. 11). Som det fremgår ovenfor bekræftede de studerende på mødet, at de oplevede, at underviserne var tilgængelige for besvarelse af spørgsmål og vejledning. Med udgangspunkt i at de studerende jf. ovenstående i vid udstrækning undervises af VIP, og de studerende på besøget tilkendegav, at undervisere er tilgængelige, vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen udbydes i nær tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Forskningsmiljøets kvalitet På side 12 i dokumentationsrapporten redegør universitetet i tabelform for forskningsproduktionen på EJUR, der jf. bilag 11 tæller 37 VIP. I forbindelse med opgørelsen anfører universitetet, at: For det erhvervsjuridiske område er bøger og bidrag til bøger en vigtig publiceringskilde, og det er derfor i nedenstående tabel taget fire nøgletal defineret som Danske Universiteters nøgletal: Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter, videnskabelig bog (monografi), bidrag til videnskabelig bog (monografi) og review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat. (Dokumentationsrapporten, s. 12). Det fremgik på besøget med ledelsen, at instituttets måltal tilstræber en gennemsnitlig publikationsrate på ca. 2,5 publikation, pr. år pr. VIP, men at der også tages højde for den enkelte VIP s samlede opgaveportefølje. Universitetet anfører i dokumentationsrapporten side 12, og akkrediteringspanelet bemærker positivt, at antallet af peer-reviewed artikler er steget i perioden Akkrediteringspanelet bemærker endvidere positiv, at forskningsmiljøet bag uddannelsen blandt andet tæller 13 ph.d. studerende, og således fremstår som et dynamisk forskningsmiljø. 18

23 Det er akkrediteringspanelets vurdering på baggrund af ovenstående og CV er for centrale undervisere på uddannelsen (Bilag 4 og supplerende oplysninger af 21. september 2010), at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 3: Institutleder Bilag 4: Studieledere Bilag 10: Forskningsgrupper og -centre Bilag 11: Medlemmer af forskningsmiljøet ved Erhvervsjuridisk Institut Bilag 12: Forskningsproduktion publikationer og nøgletal Bilag 12.1: Publikationslister for nøgletal: 1.1A, 1.1C, 1.1D og 1.2 Supplerende oplysninger af 21. september

24 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Uddannelsen er reguleret ved bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen). Uddannelsens titel er: Master i moms og afgifter. Universitetet anfører, at: Uddannelsen sigter mod at give de studerende kompetencer på højeste niveau i relation til indirekte skatter, herunder særligt momsretten, som er uddannelsens væsentligste specialemodul. Indirekte skatter benævnes også som afgifter. (Dokumentationsrapporten, s. 13). Dette genfindes i beskrivelsen af uddannelsens formål/kvalifikationer (herefter kompetenceprofil), hvoraf det blandt andet fremgår, at de studerende skal opnå et meget højt fagligt niveau inden for det moms- og afgiftsretlige område, og her inden for være i stand til selvstændigt at kunne identificere, analysere og løse komplicerede problemstillinger (Supplerende oplysninger af 21. september 2010). På baggrund af uddannelsens kompetenceprofil vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Universitetet har redegjort for sammenhængen mellem uddannelsens formålsbeskrivelse og den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen i tabelform. For eksempel fremgår følgende om viden og kompetencer: Master Krav til niveau som de fremgår af Ny dansk kvalifikationsramme for videreuddannelsessystemet for voksne Uddannelsens kompetenceprofil/læringsmål, der opfylder kravene Viden Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt/flerfagligt område have viden og forståelse, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning. Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. Uddannelsen giver de studerende: viden om de juridiske metoder og retskilder, der er centrale for uddannelsens faglige områder og den materielle regulering på moms og afgiftsområdet viden om og forståelse af såvel national som fællesskabsretlig praksis et solidt kendskab til og overblik over såvel national som fællesskabsretlig regulering, herunder samspillet mellem fællesskabsretten og national ret Uddybning: De studerende opnår således viden om de såvel nationale som EU-retlige retskilder samt om de faktorer, der er relevante for den indbydes vægtning af disse retskilder. På de indirekte skatters område er der således et tæt samspil mellem den nationale og internationale regulering; sidstnævnte via Danmarks medlemsskab af EU. Relevant forskning i dette spændingsfelt mellem den nationale og EU-retlige regulering bedrives dermed særligt i Danmark, da der i sagens natur ikke er stor international interesse for særligt Danmarks forhold. Undervisningen på uddannelsen er derfor i vidt omfang baseret på bl.a. danske ph.d.- afhandlinger og danske videnskabelige artikler skrevet af forfattere med ph.d.- baggrund. Dette materiale har i sagens natur et højt niveau, da en ph.d.-afhandling 20

25 forudsættes at leve op til de internationale standarder for videnskabelighed. Kompetencer Skal kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling. Gennem uddannelsen opnår de studerende: selvstændige og analytiske kompetencer, der sætter dem i stand til at løse konkrete problemstillinger, dvs. analysere, planlægge og implementere retslige løsninger i private eller offentlige virksomheder. Kandidaterne vil således være i stand til at varetage opgaver som sagsbehandling, rådgivning m.v. på højeste niveau inden for fagområderne. Uddybning Forudsætningen for realisering af det grundlæggende kompetencemål er, at den studerende bibringes et solidt kendskab til og overblik over såvel national som fællesskabsretlig regulering og praksis, herunder indsigt i samspillet mellem fællesskabsretten og national ret. Herudover erhverver den studerende analytiske kompetencer, således at den studerende i relation til et foreliggende sagskompleks på en metodisk måde kan definere og formulere de relevante momsretlige problemstillinger. De analytiske kompetencer giver samtidig mulighed for en kritisk stillingtagen til den foreliggende praksis og litteratur. Den studerende erhverver sig en betydelig navigationskompetence, således at kun det relevante retlige materiale inddrages med henblik på at sikre en effektiv problemløsning. Den studerende bibringes desuden innovationskompetencer, således at alternative løsninger overvejes. Innovationskompetencen kan også komme til udtryk via velovervejede retspolitiske betragtninger. I relation til formidlingskompetence understøtter og udvikler faget den studerendes evne til at anvende et korrekt juridisk begrebsapparat. Akkrediteringspanelet vurderer, at kvalifikationsrammens krav til refleksionsniveau inden for viden kun i nogen grad genfindes i kompetenceprofilen, hvor det fremgår, at den studerende skal have viden om og forståelse af såvel national som fællesskabsretlige praksis og et solidt kendskab til og overblik over såvel national som fællesskabsretlig regulering. Det er dog akkrediteringspanelets vurdering, at et refleksionsniveau der svarer til den relevante typebeskrivelse for masteruddannelser genfindes i for eksempel målbeskrivelsen for fagelementet momsret. Heraf fremgår det blandt andet, at den studerende erhverver analytiske kompetencer, der giver mulighed for en kritisk stillingtagen til den foreliggende praksis og litteratur, og at den studerende skal kunne argumentere selvstændigt og nuanceret for en eller flere mulige løsninger (Bilag 2, s.17). Således vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens kompetenceprofil i overvejende grad afspejler den relevante typebeskrivelse for masteruddannelser i kvalifikationsrammen, og at det relevante refleksionsniveau genfindes i uddannelsens fagbeskrivelser. Det bemærkes dog kritisk, at det ikke fremgår tydeligt, hvor de studerendes evne til, jf. kvalifikationsrammens krav, selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar samt selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling fremgår af kompetenceprofilen. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 2: Fagbeskrivelser Supplerende oplysninger af 21. september

26 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Uddannelsens adgangskrav er, at ansøgeren har bestået en samfundsfaglig uddannelse på diplom-, bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatniveau inden for jura og/eller erhvervsøkonomi, og desuden har mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Universitetet anfører, at: Der stilles således såvel krav til ansøgernes teoretiske som praktiske niveau. Den teoretiske baggrund er ikke nødvendigvis målrettet mod netop fagområdet indirekte skatter. Sikringen af den målrettede viden sker derimod gennem kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende eksamen. (Dokumentationsrapporten, s. 17). Om erhvervserfaringen fremgår det, at den skal være erhvervet inden for et af uddannelsens kerneområder momsret, afgiftsret eller toldret eller tilstødende områder (Dokumentationsrapporten, samlet s. 40). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem uddannelsens adgangsgrundlag og det faglige niveau, og at kravet til erhvervserfaring sikrer et fælles fagligt udgangspunkt for de studerende. Uddannelsens tilrettelæggelse og kompetenceprofil Uddannelsens struktur fremgår ovenfor på side 11. Om uddannelsens struktur fremgår det af dokumentationsrapporten, at uddannelsens første semester består af forudsætningsfagene EU-ret og skatte- og afgiftsforvaltningsret. Formålet med de to fag er: at give de studerende en grundlæggende indsigt i og viden om disse felter, der er helt centrale i relation til fagområdet indirekte skatter. På 1. semester gives også en indføring i juridisk metode og argumentation. (Supplerende oplysninger af 21. september 2010). På 2. og 3. semester findes uddannelsens specialefag i Momsret, Afgiftsret og Toldret. Formålet med disse fag er at give de studerende en systematisk indføring i den juridiske metode og herved udbygge den viden, der er bibragt de studerende på 1. semester. I disse fag prioriteres det desuden at styrke de studerendes evne til selvstændige analyser af moms- og afgiftsretlige problemstillinger gennem inddragelse af dels teori og dels et betydeligt antal afgørelser fra EU-domstolen og national domstole samt administrativ praksis. (Supplerende oplysninger af 21. september 2010). På 3. semester udarbejdes desuden et Case study, hvor de studerende selvstændigt skal demonstrere, at de er i stand til at anvende fagets videnskabelige metoder. Case study tjener dog først og fremmest til at understøtte den efterfølgende udarbejdelse af masterafhandlingen på 4. semester. (Supplerende oplysninger af 21. september 2010). På 4. semester udarbejdes masterafhandlingen og den afsluttende undervisning i videnskabsteori gennemføres. Fagbeskrivelsen for masterafhandlingen og videnskabsteori stiller krav om, at de studerende demonstrerer, at de gennem studiet har opnået en evne til selvstændigt at gennemføre en større analyse baseret på de tillærte videnskabelige metoder. Der er desuden krav om en vis originalitet. (Supplerende oplysninger af 21. september 2010). På besøget med ledelsen og underviserne fremgik det, at juridisk metode og argumentation introduceres på forudsætningsfagene og videre indarbejdes løbende på uddannelsen, og siden perspektiveres yderligere i 22

27 forbindelse med udarbejdelsen af masterprojektet. Det blev bekræftet af de studerende, der ligeledes tilkendegav at opleve et højt fagligt niveau, hvor de i udstrakt grad opøver evnen til at forholde sig kritisk og reflekterende til det tillærte stof. Det fremgik videre på besøget, at der på uddannelsen deltager en række enkeltfagsstuderende, og enkelte undervisere tilkendegav, at det på nogle fagelementer kan være op til halvdelen af de studerende. Ledelsen og underviserne oplyste, at enkeltfagsstuderende oftest deltager på specialiseringsfagene, og at deres deltagelse typisk kvalificeres af en faglig baggrund og interesse i det pågældende fagområde. Det fremgik dog også, at ledelsen var opmærksom på enkeltfagsstuderendes deltagelse på forudsætningsfagene, men at det ikke blev oplevet som et problem. Både ledelsen og underviserne tilkendegav, at det bliver prioriteret at tilrettelægge undervisningen efter de studerende, der planlægger at gennemføre uddannelsen i sin helhed. Med udgangspunkt i, at størstedelen af uddannelsens studerende kommer fra SKAT, tilkendegav ledelsen og de studerende endvidere, at deltagelsen af enkeltfagsstuderende fra for eksempel det private erhvervsliv bidrager til bredden og nuanceringen af de faglige diskussioner, og dermed positivt kan udfordre en ellers forholdsvis homogen studentergruppe. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående, at uddannelsen er tilrettelagt på en måde, der sikrer faglig progression fra første til sidste semester. I supplerende oplysninger af 21. september 2010 fremgår det, at forudsætningsfagene på 1. semester er nødvendige for at få det fulde udbytte af specialiseringsfagene på 2. og 3. semester. Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, at det på mødet med ledelsen blev oplyst, at de studerende i udstrakt grad følger uddannelsens fagelementer i den anbefalede rækkefølge, men det bemærkes kritisk at forudsætningsfagene jf. studieordningen ikke behøver at være bestået, før den studerende påbegynder specialiseringsfagene. I supplerende oplysninger af 21. september 2010 har universitetet redegjort for sammenhængen mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil i en tabel, hvor det er angivet hvilke fagelementer, der bidrager til de overordnede mål i kompetenceprofilen. Heraf fremgår eksempelvis: Viden Uddannelsens overordnede kompetenceprofil 1. Viden om de juridiske metoder og retskilder, der er centrale for uddannelsens faglige områder og den materielle regulering på moms og afgiftsområdet 2. Viden om og forståelse af såvel national som fællesskabsretlig praksis 3. Et solidt kendskab til og overblik over såvel national som fællesskabsretlig regulering, herunder samspillet mellem fællesskabsretten og national ret. EU-ret Afgiftsforvaltningsret Momsret Afgiftsret Toldret Masterafhandling Momsret Afgiftsret Toldret Momsret Afgiftsret Toldret Fag På baggrund af ovenstående og fagelementernes læringsmål som de fremgår af bilag 1 og supplerende oplysninger af 9. november 2010, er det akkrediteringspanelets vurdering, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Jf. kriterium 3 vurderes det, at der i fagelementernes læringsmål genfindes et refleksionsniveau, der er højere end det, der fremgår af kompetenceprofilen. Evnen til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling vurderer akkrediteringspanel understøttes særligt ved udarbejdelsen af casestudy og masterprojekt, men akkrediteringspanelet bemærker, at denne kompetence og kompetencen til selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar ikke genfindes eksplicit i fagelementernes læringsmål. Akkrediteringspanelet vurderer, at ovenstående vurderingspunkter samlet set sandsynliggør, at alle studerende vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer, som er beskrevet i uddannelsens kompetenceprofil. 23

28 Prøveformer Der anvendes på uddannelsen en række forskellige prøveformer, for eksempel mundtlige prøver og skriftlige prøver, herunder udarbejdelsen af et case study. Universitetet anfører, at det derved i størst muligt omfang sikres, at udprøvningen afspejler kompetenceprofilen og sammenhængen er gengivet i en tabel, hvor følgende blandt andet fremgår: ---- (Supplerende oplysninger af 21. september 2010). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at der på uddannelsen anvendes varierede prøveformer, der udprøver centrale elementer i uddannelsens kompetenceprofil. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen På institutionsniveau fremgår det af dokumentationsrapporten, at undervisningsformer, pædagogik og didaktik indgår i ASB s strategi for , hvoraf det blandt andet fremgår, at: Der vil være et øget fokus på udvikling af specielle underviserkompetencer med henblik på gennemførelse af efter- /videreuddannelsesundervisning... (Dokumentationsrapporten, s. 20 og bilag 5, s. 44). Det fremgår videre, at universitetet de senere år har haft et øget fokus på at sikre, at pædagogiske- og formidlingskompetencer er til stede ved rekrutteringen af både VIP og DVIP. Af retningslinjerne ved for eksempel ansættelse af lektorer fremgår det blandt andet, at der udover krav til forskning ligeledes stilles krav inden for undervisning og dialog, og at disse kompetencer som minimum evalueres gennem en prøveforelæsning (Dokumentationsrapporten s. 19 og bilag 9, s. 62). Gennem ASB Learning Styles Lab, der blev etableret i 2008, varetages adjunktpædagogikum, og der udbydes endvidere en række kurser med forskelligt pædagogisk-didaktisk fokus, og der tilbydes pædagogisk sparring. Tilbuddene er tilgængelige for både VIP og DVIP, blandt andet tilbydes et pædagogisk grundkursus for DVIP (Dokumentationsrapporten, s. 19f og bilag 18). Som et incitament for den gode underviser uddeles hvert år prisen årets underviser. Den udleveres på baggrund af ekstraordinær indsats inden for et eller flere områder, der knytter sig til undervisning og læring. Der udleveres en pris til en VIP, en DVIP og instruktor (Dokumentationsrapporten, s. 19 og bilag 13, s. 85). 24

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i miljø- og energiret Masteruddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i rehabilitering. Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i klinisk sygepleje.

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i generel pædagogik Kandidatuddannelsen i generel pædagogik (herefter

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i konfliktmægling Masteruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, engelsk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration,

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i videregående uddannelse og forskning. Masteruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i idræt og velfærd.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere